سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» اثر بخشی آموزش غنی ‌سازی ازدواج بر تعهد و تاب‌آوری زنان متأهل شهرستان زرین شهر

توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: روانشناسی | تعداد بازدید : 795

چكيده
اين پژوهش به بررسي تاثير آموزش غني‌سازي ازدواج بر تعهد و تاب‌آوري زنان متاهل پرداخته است. جامعه آماري اين پژوهش زنان شهرستان زرین شهر بودند که از بين آنها 60 نفر بصورت نمونه در دسترس با گمارش تصادفي انتخاب شدند. ابزار گرد‌آوري اطلاعات در اين پژوهش پرسشنامه تعهد زناشويي (DCI) و مقياس تاب‌آوري بود. پژوهش بصورت نيمه‌تجربي با پيش‌آزمون و پس‌آزمون و در دو گروه آزمايش و کنترل انجام پذيرفت. فرضيه پژوهش اين بود که: آموزش غني‌سازي ازدواج تعهد و تاب‌آوري زنان متاهل شهرستان زرین شهر را افزايش مي‌دهد. داده‌ها بصورت توصيفي و استنباطي و تحليل کواريانس با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحليل شد. نتايج نشان داد که آموزش غني‌سازي ازدواج تعهد و تاب‌آوري زنان متاهل نجف آباد را افزايش داده است (05/0p<).

كليدواژه‌ها: غني‌سازي ازدواج، تعهد زناشويي، تاب‌آوري

 

 

 135صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 


ادامه مطلب :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کليات پژوهش
مقدمه 1
1-1- بيان مسئله 2
1-2- اهميت و ضرورت پژوهش 5
1-3 - اهداف پژوهش 6
1-4- فرضيه‌هاي پژوهش 6
1-5- تعريف نظري و عملياتي متغيرها 6
فصل دوم: پيشينه‌ي پژوهش
مقدمه 8
2-1- گفتار اول: تعهد زناشويي 8
2-1-1- ماهيت و مفهوم تعهد زناشويي 8
2-1-2- ابعاد تعهد زناشويي 11
2-1-2-1- تعهد شخصي 11
2-1-2-2- تعهد اخلاقي 12
2-1-2-3- تعهد ساختاري 13
2-1-3- تاثيرات نظري ساختار اجتماعي تعهد زناشويي 13
2-1-4- نظريه‌ها و مدل‌هاي مرتبط با تعهد زناشويي 15
2-1-4-1- نظريه‌ها و مدل‌هاي خاص در ارتباط باتعهد زناشويي 15
2-1-4-1-1- مدل سرمايه‌گذاري رسبالت 15
2-1-4-1-2- نظريه سه وجهي عشق استرنبرگ 16
2-1-5- نقش کاربردي تعهد زناشويي 18
2-2- گفتار دوم: تاب‌آوري 20
2-2-1- تعريف تاب‌آوري 20
2-2-2- الگوهاي تاب‌آوري 24
2-2-2-1- الگوي بلاک و بلاک 24
2-2-2-2- الگوي مک کابين و همکاران 25

عنوان صفحه
2-2-2-2-1- ارزيابي انطباقي 26
2-2-2-2-2- تجارب جبراني 26
2-2-2-2-3- حمايت اجتماعي 27
2-2-3- سرسختي روان شناختي 27
2-2-4- تاب‌آوري در خانواده 29
2-2-4-1- تعريف تاب‌آوري خانوادگي 29
2-2-4-2- عوامل تشکيل دهنده تاب‌آوري خانواده 30
2-2-4-3- مراحل تاب‌آوري خانواده 30
2-3- گفتار سوم: غني‌سازي ازدواج 33
2-3-1- رويکردها و برنامه‌هاي پيشگيري 33
2-3-2- برنامه ارتقاء ارتباط 35
2-3-2-1- تاريخچه غني‌سازي روابط 35
2-3-2-2- پايه‌هاي نظري 36
2-3-2-3- شيوه‌هاي مداخله 37
2-3-2-4- استراتژيهاي مداخله و فرمتهاي زماني براي برنامه‌هاي RE 42
2-3-2-5- روشهاي درمان RE 42
2-3-2-6- روشهاي مداخله 43
2-3-2-7- پاسخ‌هاي خاص رهبر يا درمانگر 44
2-3-2-7-1- تبديل شدن 44
2-3-2-7-2- رفع مشکل 44
2-3-2-7-3- شستشو دادن 45
2-3-2-8- انتخاب برنامهRE 45
2-3-2-9- اهداف برنامهRE 46
2-3-3- برنامه آماده‌سازي - غني‌سازي اولسون 47
2-3-3-1- تاريخچه برنامه آماده‌سازي اولسون 47
2-3-3-2- ريشه‌هاي نظري برنامه آماده سازي- غني‌سازي السون 47
2-3-3-3- اهداف برنامه آماده‌سازي-غني‌سازي اولسون 48
2-4- پيشينه‌ي پژوهشي 49
عنوان صفحه
2-4-1- تحقيقات انجام شده پيرامون اثربخشي غني‌سازي بر تعهد زناشويي در خارج از کشور 49
2-4-2- نتايج حاصل از پژوهش‌‌هاي انجام شده در زمينه‌ غني‌سازي زوجين در خارج از كشور 50
2-4-3- پژوهش‌‌هاي انجام شده در زمينه‌ي غني‌سازي ازدواج در داخل کشور 51
2-4-4- پژوهش‌‌هاي انجام شده در درزمينه‌ي تعهد زناشويي خارج از کشور 52
2-4-5- نتايج حاصل از پژوهش‌‌هاي انجام شده در زمينه‌ي تعهد زناشويي در داخل كشور 53
2-4-6- نتايج حاصل از پژوهش‌‌هاي انجام شده در زمينه تاب‌آوري در خارج كشور 55
2-4-7- نتايج پژوهش‌‌هاي انجام شده در زمينه‌ي تاب‌آوري و سرسختي روانشناختي در داخل كشور 56
خلاصه و جمع‌بندي 58
فصل سوم: روش‌پژوهش
مقدمه 59
3-1- روش پژوهش 59
3-2- جامعه آماري 60
3-3- نمونه و روش نمونه‌گيري 60
3-4- ابزار تحقيق 61
3-4-1- پرسش‌ نامه تعهدزناشويي (DCI) 61
3-4-2- مقياس تاب‌آوري کانر- ديويدسون 61
3-5- روش اجراي پژوهش 62
3-6- خلاصه محتواي جلسات آموزشي 62
3-7- روش آماري 63
فصل چهارم: نتايج پژوهش
مقدمه 64
4-1- يافته‌هاي توصيفي 64
4-1-1- بررسي استنباطي داده‌ها 68
4-1-2- پيش‌فرض نرمال بودن توزيع نمرات 70
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
5-1- خلاصه طرح پژوهش 77
5-2- بحث در يافته‌هاي پژوهش 77

عنوان صفحه
5-3- نتيجه‌گيري‌کلي 81
5-4- اعتبار پژوهش 82
5-5- محدوديت¬هاي پژوهش 82
5-6- پيشنهادات پژوهشي 82
5-7- پيشنهادات كاربردي 83
پيوست 1 84
پيوست 2 94
پيوست 3 100
پيوست 4 101
منابع و مآخذ 103


فهرست شكل‌ها
عنوان صفحه
شكل (2-1): فرايند تاب‌آوري در خانواده 31
شكل (2-2): مهارتهاي R. E 41
شكل(4-1): ميانگين‌هاي تعديل شده نمرات پس‌آزمون تعهد زناشويي زنان در دو گروه آزمايش و کنترل 71
شكل (4-2): ميانگين‌هاي تعديل شده نمرات پس‌آزمون تعهد شخصي زنان در دو گروه آزمايش و کنترل 72
شكل (4-3): ميانگين‌هاي تعديل شده نمرات پس‌آزمون تعهد اخلاقي زنان در دو گروه آزمايش و کنترل 73
شكل (4-4): ميانگين‌هاي تعديل شده نمرات پس‌آزمون تعهد ساختاري زنان در دو گروه آزمايش و کنترل 74
شكل (4-5): ميانگين‌هاي تعديل شده نمرات پس‌آزمون تاب‌آوري زنان در دو گروه آزمايش و کنترل 75


فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول (3-1): دياگرام طرح پژوهش 59
جدول (3-2): فراواني توزيع متغير تحصيلات در دو گروه آزمايش و کنترل 60
جدول (3-3): فراواني و درصد متغير سن در دو گروه آزمايش و کنترل 61
جدول (3-4): خلاصه موضوع و دستور جلسات آموزشي 62
جدول (4-1): فراواني و درصد متغير سن در دو گروه آزمايش و کنترل 64
جدول (4-2): فراواني توزيع متغير تحصيلات در دو گروه آزمايش و کنترل 65
جدول (4-3): نتايج مقايسه سن دو گروه كنترل و آزمايش 65
جدول (4-4): نتايج آزمون خي دو جهت سنجش فرض عدم تفاوت 65
جدول (4-5): مقايسه‌ي ميانگين و انحراف معيار نمرات تاب‌آوري دو گروه در مراحل پيش‌آزمون و پس‌آزمون 66
جدول (4-6): مقايسه‌ي ميانگين و انحراف معيار نمرات تعهد زناشويي دو گروه در مراحل پيش‌آزمون و پس‌آزمون 66
جدول (4-7): مقايسه‌ي ميانگين و انحراف معيار نمرات تعهد شخصي دو گروه در مراحل پيش‌آزمون و پس‌آزمون 67
جدول (4-8): مقايسه‌ي ميانگين و انحراف معيار نمرات تعهد اخلاقي دو گروه در مراحل پيش‌آزمون و پس‌آزمون 67
جدول (4-9): مقايسه‌ي ميانگين و انحراف معيار نمرات تعهد ساختاري دو گروه در مراحل پيش‌آزمون و پس‌آزمون 68
جدول (4-10): نتايج آزمون لوين در مورد پيش فرض تساوي واريانس‌هاي دو گروه 68
جدول (4-11): ضريب همبستگي ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي با تاب‌آوري وتعهد زناشويي و عاملهاي آن 69
جدول (4-12): نتايج آزمون شاپيرو- ويلك در مورد نرمال بودن توزيع متغيرهاي تاب‌آوري، تعهد شخصي، تعهد اخلاقي، تعهد ساختاري و تعهد زناشويي در دو گروه آزمايش و کنترل 70
جدول (4-13): نتايج تحليل كوواريانس تأثير آموزش غني‌سازي بر ميزان تعهد زناشويي زنان زرین شهر در دو گروه كنترل و آزمايش 71
جدول (4-14): نتايج تحليل كوواريانس تأثير آموزش غني‌سازي بر ميزان تعهد شخصي زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره در دو گروه كنترل و آزمايش 72
عنوان صفحه
جدول (4-15): نتايج تحليل كوواريانس تأثير آموزش غني‌سازي بر ميزان تعهد اخلاقي زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره در دو گروه كنترل و آزمايش 73
جدول (4-16): نتايج تحليل كوواريانس تأثير آموزش غني‌سازي بر ميزان تعهد ساختاري زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره در دو گروه كنترل و آزمايش 74
جدول (4-17): نتايج تحليل كوواريانس تأثير آموزش غني‌سازي زوجين بر ميزان تاب‌آوري زنان زرین شهر در دو گروه كنترل و آزمايش 75
جدول (4-18): نتايج آزمون مان‌ويتني‌يو در مورد تفاوت توزيع نمرات تاب‌آوري در دو گروه کنترل و آزمايش 76
جدول (4-19): نتايج آزمون لوين در مورد پيش فرض تساوي واريانس‌هاي دو گروه 76

 

 

 


فصل اول
کليات پژوهش

 


مقدمه
ازدواج، رابطه‌اي دوجانبه، پيچيده، ظريف و پوياست که از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار است و براي دستيابي به نيازهاي عاطفي و امنيتي افراد بزرگسال همواره مورد تاييد بوده است. اگرچه در نخستين روزهاي ازدواج، زوجين به يکديگر احساس‌ تعهد دائمي مي‌نمايند. ليکن برخي از زوجين به تدريج دچار تعارض مي‌شوند (نوابي نژاد، 1380). تعهد زناشويي به معناي وفادار ماندن به خانواده و اعضاي آن در هنگام غم و شادي، وقايع خوشايند ناخوشايند زندگي است. تعهد بر مبناي احساس و عاطفه و هم برپاي قصد و نيت است. زوجيني که در مورد تعهد خود در قبال همسر و ديگران به بلوغ فکري لازم نرسيده و رفتاري دوسوگرايانه را تعقيب مي‌کنند، در ازدواج و در کار کردن با ديگران دچار مشکل خواهند شد و نتيجه آن، بي‌وفايي خواهد بود (مک کارتي ؛ 1999، به نقل ازشاه‌سياه، 1387). سطح پايين تعهد زناشويي منجر به عدم رضايت و طلاق مي‌گردد. يکي از نشانه‌هاي خانواده سالم، احساس تعهد در قبال ديگر اعضاي خانواده است. در خانواده‌هاي متعهد، اعضا نه تنها خود را وقف آسايش و بهزيستي خانواده مي‌کنند بلکه در رشد و تعالي هر يک از اعضاي آن مي‌کوشند (هريس ، 2006).
تاب‌آوري عبارت از توانايي سازگاري موفقيت‌آميز به رغم شرايط چالش‌انگيز و تهديد کننده است (گارمزي وماستن ؛ 1991، به نقل از محمدي، 1384). تا ب‌آوري به عوامل و فرايند‌هايي اطلاق مي‌شود که خط سير رشد را از رفتارهاي خطرزا به رفتارهاي مناسب و سالم مي‌رساند و به رغم وجود شرايط ناگوار به پيامدهاي سازگارانه منتهي مي‌گردد (محمدي، 1384).
افراد تاب‌آور داراي رفتارهاي خودشکنانه نيستند، از نظر عاطفي آرام هستند و توانايي تبديل شرايط استرس‌زا را دارند (لتزرينگ ، 2005). هسته مرکزي سازه تاب‌آوري در اين پيش فرض است فطرتي زيست شناختي براي رشد و کمال در هر انسان وجود دارد و به طور طبيعي و در شرايط معين مي‌تواند آشکار شود (ورنر ، 1997).
نابساماني در روابط زوجين با پيامدهاي طولاني مدت جسمي و رواني همراه است و نياز به کار اصولي در اين زمينه دارد يکي از پرکاربرد‌ترين برنامه‌ها در اين زمينه برنامه‌ي غني‌سازي ازدواج است. غني‌سازي ازدواج رويکردي آموزشي است که با هدف ارتقا ارتباط زوج‌ها، تلاش مي‌کند زوج‌ها را نسبت به خودشان و همسرشان آگاه سازد، همدلي و صميميت را تقويت نمايد، و مهارتهاي ارتباط کارآمد و حل مسئله آنها را گسترش دهد (اوليا، 1387).
1-1- بيان مسئله
زماني که يک ازدواج درحال شکل‌گيري است زن و شوهر با هم عهد مي‌کنند تا در هر تلخي و شيريني همديگر را همراهي کنند و با هم بمانند و تاب بياورند. هر فردي همسري صادق، باوفا و متعهد مي‌خواهد تا در مسير پرپيچ و خم زندگي جا ‌نماند و اگر مشکلي پيش آمد با صبر، تدبير، مشورت و توکل آن را حل کند. زوجها آرزو دارند که اولين و آخرين عشق براي طرف مقابلشان باشند و به يکديگر متعهد بمانند. بدون تعهد هر رابطه‌اي سطحي و ناپايدار است (آنجليس، 1382).
تعهد زناشويي عهد بستن يک زوج با هم براي رسيدن به هدف و منظوري مشترک است. که باعث تداوم آن رابطه مي‌شود. به نظر اشتنبرگ (1988؛ نقل از عباسي، 1387) عشق 3 عنصر: شهوت، صميميت و تعهد دارد و بصورت يک مثلث در نظر گرفته مي‌شود. سومين راس مثلث تعهد است، و اثر طولاني مدت براي حفظ عشق دارد. تعهد زناشويي به اين معني است که زوجين چقدر براي روابط زناشويي خود ارزش قائل هستند و تا چه اندازه به حفظ و تداوم ازدواج خود مي‌انديشند (آماتور ، 2004). اگر تعهد در رابطه زناشويي از بين برود يکي از مهمترين مباني ارتباط يعني اعتماد نيز از بين مي‌رود. متعهد بودن در قبال خانواده، به معناي صرف زمان و انرژي براي فعاليت‌هايي است که به نحوي به خانواده مرتبط مي‌گردد. آماتور معتقد است که تعهد مفهوم مهمي است که باعث جدا کردن نظريه‌ي تغييرات اجتماعي از اقتصادي مي‌شود (آماتور؛ 2004، به نقل از شاه‌سياه، 1387). تعهد در روابط زناشويي مفهوم ويژه‌اي دارد و به معناي تک همسري و داشتن روابط عاشقانه و زناشويي تنها با يک نفر در هر زمان است. براي آن که زوجين بتوانند ارتباط عاشقانه، دراز مدت و موفقي داشته باشند، و هر دوي آنها بايد در پايبند ماندن به تک همسري توافق نمايند (گود ؛ 1384، به نقل از عباسي، 1387). تعهد باعث تغيير يک ارتباط به صورت ارتباطي متقابل مي‌گردد و هم چنين باعث ثبات زناشويي مي‌شود. رابطه‌هايي باتعهد بالا، انعطاف‌پذيري بيشتري دارند و عملا زوجين زماني مي‌توانند از دگرگوني‌ها و آزمايش‌ها به دور باشند که در کنار يکديگر احساس امنيت بيشتري داشته باشند (دين و اسپانسر ، 1974).
تاب‌آوري توانايي فرد در روبرو شدن با حوادث سخت و انطباق باشرايط و بازگرداندن تعادل به زندگي خود و همچنين اجتناب از استرس زيانبار است (يانگ ، 1993). تاب‌آوري زناشويي صبر و تحمل زوجين در برابر دشواريها و بحرانهاي زندگي مشترک است، بدون آنکه درگير مسئله يا بيماري خاصي شوند.
تاب آوري، تنها پايداري در برابر آسيب‌ها يا شرايط تهديدکننده و حالتي انفعالي دررويارويي با شرايط خطرناک نيست بلکه شرکت فعال و سازنده در محيط پيرامون خود است. توانمندي فرد در برقراري تعادل زيستي- رواني در شرايط خطرناک است (کانر و ديويدسون ، 2003).
ويژگيهايي از قبيل: 1-احساس ارزشمندي، احترام قائل شدن براي خود و تواناييها 2-مهارت حل مسئله، انعطاف‌پذيري و پيداکردن راه حلهاي مختلف درباره يک مسئله 3-کفايت اجتمايي، مهارت ارتباط باديگران و بهره‌مندي از حمايت اجتماعي 4- خوش بيني، احساس اميد و هدف‌مندي زندگي و هدف داشتن 5- همدلي، احساس تعلق به افراد وگروهها در ميزان تاب‌آوري افراد تاثيرگذار است. علاوه بر ويژگيهاي فردي، مولفه‌هاي محيطي مانند 1- روابط حمايت گر و توام با توجه 2- معيارها و انتظارات بالا و معقول 3- ايجاد فرصت مشارکت در فعاليتهاي اجتماعي نيز در رشد و پروش تاب‌آوري افراد تاثير دارد (شکيب، 1387). افراد تاب‌آور قادر به اعمال کنترل هستند و قادرند خود را از سر درگمي برهانند و سيستمها‌ي حمايت اجتماعي‌ و روابط خانوادگي گسترده‌تري فراهم کنند (ايساکسون ، 2002). افزايش و تثبيت اين ويژگي‌ها نياز به آموزش دارد که اين تحقيق سعي دارد تاثير يکي از رويکردهاي خانواده درماني به نام غني‌سازي زوجين را بر افزايش تعهدزناشويي و تاب‌آوري بسنجد. جنبش غني‌سازي ازدواج سهم بزرگي را در رشد و بالندگي ميليونها زوج به خود اختصاص داده است. بطور کلي برنامه غني‌سازي زندگي زناشويي در زمينه آموزش ارتباطات به زوج ها، حل تعارضات درميان آنان، مديريت مالي، رضايتمندي زناشويي، فعاليت‌هاي زوج‌ها در هنگام فراغت، عقايد مذهبي هر يک از طرفين، رابطه بچه‌ها و والدين، رابطه خانواده و دوستان، انتظارات واقعي هر يک از زوج‌ها از همديگر، انتظارات جنسي و نقش خويشاوندان در زندگي زناشويي فعاليت مي‌کند و در اين زمينه‌ها به زوج‌ها آموزش مي‌دهد. برنامه‌هاي غني‌سازي داراي مدل‌هاي متعددي مي‌باشد که در اين تحقيق از دو مدل (برنامه ارتقاء زوجين و آماده‌سازي اولسون) به جهت اهداف مشترک شان با تعهد و تاب‌آوري استفاده شده است و شش هدف اصلي را دنبال مي‌کنند شامل 1-گسترش توانمندي زوجها 2- تقويت مهارتهاي ارتباطي 3- آموزش حل مسئله و تعارض 4- گسترش اهداف شخصي زوجها و خانواده 5- طرحهاي بودجه‌بندي مالي 6-کشف مسائل اصلي خانواده (السون ، 1999، به نقل ازاوليا، 1387). سه هدف (مهارتهاي اجتماعي، حل مسئله و هدفهاي شخصي) با سه ويژگي فردي افرادتاب‌آور يکسان مي‌باشد. همچنين آمورش غني‌سازي بهبود روابط بين فردي و زوجي را درپي دارد که از عوامل محيطي افزايش دهنده تاب‌آوري مي‌باشد.
با آموزش مهارتهايي مثل مهارتهاي ارتباطي، مقابله و ابراز وجود مي‌توان تاب‌آوري و سلامت افراد را افزايش داد (استنبرگ، 1994؛ به نقل از ساماني، 1386). افراد تاب‌آور افرادي انعطاف‌پذير هستند که در شرايط سخت بدنبال راه حل هستند و سازگاري بالايي دارند (شکيب، 1387). دين و اسپانسر اعتقاد داشتند که رابطه‌هايي با تعهد بالا، انعطاف‌پذيري بيشتري نيز دارند (شاه‌سياه، 1388). بنابرين بين تعهد و تاب‌آوري نيز يک رابطه دوسويه وجود دارد که تعهد باعث افزايش تاب‌آوري و تاب‌آوري نيز باعث افزايش تعهد مي‌شود. غني‌سازي با هدف ارتقاء ارتباط زوجها، آنهارا آگاه و همدلي و صميميت را تقويت مي‌کند (عدالتي شاطر، 1388). صميميت شامل 4 مولفه: تعهد، صميميت عاطفي، صميميت شناختي و صميميت فيزيکي است (شاه‌سياه، 1388). بنابراين غني‌سازي بطور غيرمستقيم تعهد را افرايش مي‌دهد.
با توجه به پژوهشهاي موجود و نظر به اين که براي حفظ و استمرار زندگي زناشويي و تحمل سالم و سازنده در برابر مشکلات، دوره‌هاي آموزشي از جمله آموزش غني‌سازي زندگي زناشويي و مهارت‌هاي لازم جهت ارتقاء روابط بين فردي ضروري به نظر مي‌رسد.
1-2- اهميت و ضرورت پژوهش
نقش آموزش مهارت‌هاي ازدواج سالم يک ضرورت اساسي در جامعه فعلي ماست. سابقا اين آموزش‌ها در خانواده‌ها صورت مي‌گرفت اما امروزه به علت مشغله‌ي زياد خانواده‌ها اين وظيفه کم رنگ شده است. داشتن ازدواج موفق مرهون عوامل متعددي است که مهمترين آنها آموزش‌هايي در زمينه ازدواج مي‌باشد (السون ، 1969). امروزه ارزش تعهد در روابط زناشويي به علت افزايش انواع طلاق‌ها و خيانت‌ها بسيار با اهميت شده است.
طبق تحقيقات، تعهد زناشويي دومين عامل حفظ کننده ازدواج و فقدان آن مهمترين عامل موثر در بروز طلاق به شمار مي‌آيد (رينولد و فسفيلد ؛ 1999، به نقل از عباسي، 1387). طبق نظر باربارا براي يک ازدواج موفق داشتن سه رکن اساسي"جاذبه، تفاهم و تعهد" الزامي است. بدون تعهد هرگونه رابطه‌اي سطحي، ظاهري و بدون سمت و جهت خواهد بود و زوجين نخواهند توانست عمق عشق و صميميت را که تنها در سايه‌ي وفاداري به تعهدشان بوجود مي‌آيد را تجربه کنند.
تاب‌آوري، بازگشت به تعادل اوليه يا رسيدن به تعادل سطح بالاتر است و از اين رو سازگاري موفق در زندگي را فراهم مي‌کند (کامپفر 1999؛ به نقل از ساماني، 1386). تاب‌آوري مي‌تواند با افزايش مهارت‌هاي اجتماعي از قبيل برقراري ارتباط، مهارت رهبري، حل مسئله، مديريت منابع، توانايي رفع موانع موفقيت و توانايي برنامه‌ريزي تقويت گردد (ورنر و اسميت ؛ 1992، به نقل از محمدي، 1384).
در شرايط فعلي که آمار طلاق درکشورمان بدليل ناآگاهيهاي جنسي و جنسيتي، مشکلات مالي و عاطفي، حل ناموثر تعارضات و کمبود اطلاعات افزايش پيدا کرده است. ضرورت آموزش در اين زمينه‌ها پر رنگ‌تر مي‌شود. يکي از سودمندترين آموزش‌ها در اين زمينه آموزش غني‌سازي زندگي زناشويي (مدل ارتقاء زوجين و آماده‌سازي اولسون) مي‌باشد که داراي سطوح بالايي از اعتبار است. از نتايج اين تحقيق مي‌توان به عنوان برنامه‌اي جهت تقويت مهارتهاي زندگي زوجين استفاده کرد.
1- استفاده در مراکز ازدواج و کلينيک‌هاي آموزش خانواده جهت آموزشهاي پيش از ازدواج.
2- استفاده جهت آموزش به مشاوران خانواده و ازدواج.
3- استفاده در مراکز خدمات بهداشت رواني.
1-3 - اهداف پژوهش
1- تعيين ميزان تاثير آموزش غني‌سازي بر تعهد زناشويي زنان شهرستان نجف آباد.
2- تعيين ميزان تاثير آموزش غني‌سازي بر ابعاد تعهد زناشويي(تعهد اخلاقي، تعهد شخصي و تعهد ساختاري) زنان شهرستان نجف آباد.
2- تعيين ميزان تاثير آموزش غني‌سازي بر تاب‌آوري زنان شهرستان نجف آباد.
1-4- فرضيه‌هاي پژوهش
1- آموزش غني‌سازي زوجين بر ميزان تعهد زناشويي زنان زرین شهر مؤثر است.
2- آموزش غني‌سازي زوجين بر ابعاد تعهد زناشويي زنان زرین شهر مؤثر است.
3- آموزش غني‌سازي زوجين بر ميزان تاب‌آوري زنان زرین شهر مؤثر است.
1-5- تعريف نظري و عملياتي متغيرها
تعهد زناشويي
الف) تعريف مفهومي: تعهد معنايش اين است که فرد به همسرش وفادار است و از همسر ديگري به هر شکل و شمايل که باشد اجتناب مي‌كند (کلارک ، 1388؛ ترجمه از قرچه داغي، ص. 53).
ب) تعريف عملياتي: تعهد زناشويي در اين پژوهش عبارت از نمراتي است که زوجين از پرسشنامه 44 سوالي تعهد زناشويي آدامز و جونز (1997) بدست مي‌آورند. نمرات بين0 تا 172 است. هرچه نمره افراد بالاتر باشد، ميزان تعهد آنان به همسر و ازدواجشان بالاتر است. ابعاد تعهد زناشويي در اين پرسشنامه، تعهد شخصي، تعهد اخلاق.................
................................................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 36000 تومان


قیمت قبلی : 460000 ریال

قیمت جدید : 36000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+