سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر سازگاری و نگرش صميمانه دختران با نقص بينايی شیراز

توسط: pardazesh در 2-03-1397, 00:54 | دسته: روانشناسی | تعداد بازدید : 843

چكيده
هدف از اين پژوهش، بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي اجتماعي بر سازگاري اجتماعي و نگرش صميمانه دختران با نقص بينايي شیراز بود. در اين پژوهش طرح پيش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه كنترل و نمونه گيري در دسترس استفاده شد و تعداد 26 نفر از مددجويان دختر مركز فاطمه الزهراي شیراز كه در سازگاري اجتماعي و نگرش صميمانه نمره پايين كسب كرده بودند، انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل قرار داده شدند. سپس گروه آزمايشي طي ده جلسه تحت آموزش مهارتهاي اجتماعي به صورت گروهي قرار گرفتند. در حالي كه گروه كنترل هيچ مداخلهاي دريافت نكردند. در پايان، هر دو گروه مجدداً مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج تحليل مانووا نشان داد كه آموزش مهارتهاي اجتماعي نمرات سازگاري اجتماعي دختران با نقص بينايي در تمامي مولفه ها ( به استثنا مولفه مهارتهاي اجتماعي ) افزايش داده است .همچنين تحليل كوواريانس نشان داد آموزش مهارتهاي اجتماعي نمرات نگرش صميمانه دختران با نقص بينايي را افزايش داده است. بنابراين، اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر سازگاري اجتماعي و نگرش صميمانه دختران با نقص بينايي تأييد شد.

كليدواژه‌ها: مهارتهاي اجتماعي، سازگاري اجتماعي، نگرش صميمانه ، دختران نابينا

 

 110صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 37000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 


ادامه مطلب :

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: كليات پژوهش
1-1 مقدمه 1
1-2 شرح و بيان مساله 2
1-3 اهميت و ارزش تحقيق 4
1-4 اهداف تحقيق 6
1-4-1 اهداف اصلي 6
1-4-2 اهداف اختصاصي 6
1-5 فرضيه‌هاي تحقيق 6
1-5-1 فرضيه‌هاي اصلي 6
1-5-2 فرضيه‌هاي فرعي 7
1-6 تعريف واژه‌ها و متغيرها 7
1-6-1 تعاريف مفهومي 7
1-6-2 تعاريف عملياتي 8

فصل دوم: مروري بر پيشينه پژوهش
2-1 مقدمه 9
2-2 نقص بينايي 9
2-2-1 اهميت حس بينايي 9
2-2-2 تعريف و طبقه‌بندي نقص بينايي 10
2-2-3 علل نقص بينايي 12
2-2-4 نحوه برخورد فرد نابينا با نقص بينايي 13
2-2-5 نکات ضروري در آموزش نابينايان 14
2-3 تعريف مفهوم سازگاري اجتماعي 15
2-4 نگرش صميمانه 16
2-4-1 تعريف نگرش 16
2-4-2 ويژگي‌هاي نگرش 17
عنوان صفحه

2-4-3 تفاوت نگرش با ارزش، عقيده و علاقه 18
2-4-4 شرايط عمده شکل‌گيري و تکوين نگرش‌ها 18
2-4-5 تعريف صميميت 19
2-5 مهارتهاي اجتماعي 20
2-5-1 فرآيند ارتباط اجتماعي 20
2-5-2 مفهوم مهارتهاي اجتماعي 20
2-5-3 تعريف مهارت‌هاي اجتماعي 22
2-5-4 ويژگي‌هاي مهارتهاي اجتماعي 24
2-5-5 شش ويژگي عمده مهارتهاي اجتماعي 25
2-5-6 طبقه‌بندي مهارتهاي اجتماعي از نظر کارکرد 26
2-5-7 فرايند‌هاي عاطفي و شناختي در مهارت اجتماعي 27
2-5-7-1 مهارت‌هاي اجتماعي مربوط به عواطف 28
2-5-7-2 مهارت‌هاي مربوط به شناخت اجتماعي 28
2-5-8 پيامد‌هاي مهارتهاي اجتماعي 29
2-6 مهارت‌هاي اجتماعي نابينايان 30
2-6-1 رشد اجتماعي در نابينايان 30
2-6-2 ويژگي‌هاي و محدوديت‌هاي روانشناختي کودکان نابينا 31
2-6-3 تأثير اختلال بينايي در فرآيند‌هاي تحول رواني 35
2-6-4 خصوصيات افراد با ناتواني اجتماعي 38
2-6-5 سازگاري اجتماعي افراد داراي نقص بينايي و عوامل موثر بر آن 40
2-6-6 عوامل مؤثر در سازگاري نابينايان 43
2-6-7 اهميت مهارت‌هاي افراد آسيب ديده بينايي 45
2-7 شيوه‌هاي آموزش مهارتهاي اجتماعي 46
2-8 پيشينه و تاريخچه موضوع تحقيق 49
2-8-1 تحقيقات انجام شده پيرامون در خارج از کشور 49
2-8-2 تحقيقات انجام شده در ايران 51

عنوان صفحه

فصل سوم: روش پژوهش
3-1 مقدمه 54
3-2 طرح کلي پژوهش 54
3-3 جامعه آماري 55
3-4 نمونه، حجم نمونه و روش نمونهگيري 55
3-5 ابزار اندازه‌گيري 55
3-5-1 پرسشنامه سازگاري اجتماعي كاليفرنيا (فرم تجدبد نظر شده، 1953) 55
3-5-2 پرسشنامه نگرش صميمانه اميدون و همكاران (فرم تجديد نظر شده، 1983) 56
3-6 نحوه اجرا 57
3-7 ابزار تجزيه و تحليل 57

فصل چهارم: تجزيه و تحليل دادهها
4-1 مقدمه 58
4-2 تحليل توصيفي دادههاي پژوهش 59
4-2-1 پيش فرض نرمال بودن توزيع نمرات 60
4-3 آمار استنباطي 61
4-3-1 پيش فرض تساوي واريانسها 61

فصل پنجم: بحث و نتيجهگيري
5-1 مقدمه 63
5-2 تبيين يافتههاي پژوهشي 63
5-3 محدوديت‌هاي پژوهش 66
5-4 پيشنهادهاي پژوهش 66
5-5 پيشنهادات كاربردي 67
پيوست 1- پرسشنامه سازگاري اجتماعي كاليفرنيا (فرم تجديد نظر شده، 1953) 68
پيوست 2- پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه اميدون و همكاران (فرم تجديدنظر شده، 1983) 73
پيوست 3- بسته آموزشي مهارتهاي اجتماعي 76
منابع و مآخذ 80
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول (4-1): ميانگين و انحراف استاندارد نمرات آزمودنيها در پيش‌آزمون و پس آزمون، خرده مقياسهاي پرسشنامه سازگاري اجتماعي گروه‌هاي آزمايش و كنترل 59
جدول (4-2): ميانگين و انحراف استاندارد نمرات آزمودنيها در پيش‌آزمون و پس‌آزمون پرسشنامه نگرش صميمانه گروههاي آزمايش و كنترل 60
جدول (4-3): نتايج آزمون شاپيرو -ويلك در مورد پيش فرض نرمال بودن نمرات سازگاري اجتماعي در مددجويان دختر با نقص بينايي 60
جدول (4-4): نتايج آزمون شاپيرويلك در مورد پيش فرض نرمال بودن نمرات نگرش صميمانه در مددجويان دختر با نقص بينايي 61
جدول (4-5): نتايج آزمون لوين در پيش فرض تساوي واريانس نمرات خرده مقياس‌هاي سازگاري اجتماعي 61
جدول (4-6): نتايج آزمون لوين در پيش فرض تساوي واريانس نمرات نگرش صميمانه در گروه‌هاي
آزمايش و كنترل 61
جدول (4-7): نتايج تحليل مانوا تأثير عضويت گروهي بر سازگاري اجتماعي گروه آزمايش و كنترل درجه آزادي 62
جدول (4-8): نتايج تحليل كوواريانس تأثير عضويت گروهي بر نگرش صميمانه گروه آزمايش 62


فصل اول
كليات پژوهش

 

 

 

1-1 مقدمه
انسانها آفريده‌هاي اجتماعي اند كه براي برآوردن نيازهاي عاطفي، اجتماعي و زيستي خود به تعامل با ديگران نياز دارند و تحت تأثير نظام‌ها و فرهنگ‌هاي جامعه خود قرار مي‌گيرند. از يک طرف، تعداد و پيچيدگي قواعدي كه فرد بايد براي تعامل با ديگران بداند بسيار زياد است و از طرف ديگر بايد اين قواعد را در تعامل اجتماعي خود، به روش صحيحي به كار ببرد.
اجتماعي شدن جرياني است كه در آن هنجارها، مهارت‌ها و انگيزه‌ها، طرز تلقي و رفتارهاي فرد شكل مي‌گيرد تا ايفاي نقش كنوني و آتي او در جامعه مناسب و مطلوب شناخته شود. مهارت اجتماعي مجموعه رفتارهاي فراگرفته قابل قبولي است که فرد را قادر مي‌سازد با ديگران رابطه مؤثر داشته و از عکس العمل‌هاي نامعقول اجتماعي اجتناب کند. همکاري، مشارکت با ديگران، کمک کردن، آغازگر رابطه بودن، تقاضاي کمک کردن، تعريف و تمجيدکردن از ديگران، تشکر و قدرداني کردن، مثال‌هايي از اين نوع رفتار است (گرشام و اليوت ، 1990). نقص در مهارت اجتماعي مشکلي نسبتاً مقاوم و مرتبط با عملکرد ضعيف در روابط اجتماعي فرد است، که اغلب منجر به ناسازگاري و يا اختلالات رواني در فرد مي‌شود (کول و داج ، 1983؛ کوئن و همکاران، 1973؛ پارکر و آشر ، 1987). بنابراين، شناخت و درمان افراد مبتلا به اين نقص وظيفه مهم روانشناسان، مشاوران، و متخصصان تعليم و تربيت است. از آنجا که يکي از اقشار هر جامعه معلولين مي‌باشند، لذا توجه به مسايل مهارتهاي اجتماعي آنها نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و مطالعه مهارت اجتماعي در معلولين مورد توجه محققان بوده است. افراد معلول به دليل نقايص جسمي و محروميت‌هاي ناشي از آن اغلب قادر به ايجاد رابطه اجتماعي و متقابل با همسالان و بزرگسالان نيستند و سازگاري عاطفي و اجتماعي آنان با دشواري رو به رو است. اين افراد معمولاً منزوي و گوشه‌گير هستند و رفتارهاي رشد نيافته و ضد اجتماعي و نامناسبي از خود بروز مي‌دهند. نقص بينايي بيش از هر معلوليت ديگر ناتواني به بار مي‌آورد و نقش چشم‌ها در روابط اجتماعي مانند: صحبت کردن با ديگران، بيان و درک احساسات خود و ديگران و بالاخره برقراري يک رابطه خوب (کلامي و غير کلامي) بر هيچ کس پوشيده نيست. يک فرد با نقص بينايي با بهره‌مندي از مهارتهاي اجتماعي مانند همدلي، همکاري، شروع تعاملات، توانايي ابراز احساسات و تفکرات، درک سرنخ‌هاي اجتماعي ميتواند تعاملات مثبت و موثرتري با سايرين برقرار کند در اينجاست که لزوم آموزش‌هاي مهارتهاي اجتماعي به نابينايان در جهت افزايش کنش اجتماعي مطرح مي‌شود.
1-2 شرح و بيان مساله
تنوع بيش از حد و پيچيدگي بسياري از روابط اجتماعي، مهارتهاي تعاملي را مي‌طلبد كه در بسياري اوقات پيچيده‌تر از مهارت‌هاي لازم در خانواده است. شمار روز افزون افرادي كه در تعامل با ديگران مشكل دارند و دچار ترس از برخوردهاي اجتماعي اند، نشان مي‌دهد كه تعامل با ديگران به نحو فزاينده‌اي مساله‌ساز است. بنابراين ضروري است كه افراد مكانيزم پاسخ اجتماعي منطقي را در خود ايجاد كنند تا بتوانند خود را متناسب با نيازهاي موقعيتي و وضعيتي تغيير دهند. مشكلات مربوط به ضعف در مهارتهاي اجتماعي هنگامي براي جوانهاي داراي ضعف بينايي چند برابر مي‌شود كه آنها نه تنها بايد با چالشهاي معمول زندگي كه مختص گذراز اين مرحله از زندگي است، مواجه شوند؛ بلكه چالشهاي ديگركه مربوط به ضعف بينايي آنهاست، نيز بدان اضافه مي‌شود. اين چالشها مي‌تواند شامل كمبود دوست، ناراحتي در بحث درباره نقص بينايي خود و مشكل در ايجاد رابطه ناشي از بينايي باشد. نقص بينايي ممكن است اثرات منفي روي وضعيت اجتماعي يك جوان داشته باشد؛ بنابراين اگر چه امكان دارد از طرف دوستانشان تحمل شوند، اما الزاما به معني پذيرش کامل آنها نمي‌باشد و ممكن است به خاطر ضعفشان از سوي همسالان مسخره شوند (روزنبلوم ، 1992).
آمرمن و همکاران (1998) ضمن ارائه راهکارهاي عملي آموزش مهارت‌هاي اجتماعي به نابينايان، بر مراحل مختلف ارزيابي مهارت اجتماعي نابينايان تأکيد کرده‌اند. بعضي از محققان نيز ارزيابي مهارت اجتماعي نابينايان را از طريق چک ليست‌هاي مختلف توصيه کرده‌اند.
پژوهش‌ها نابينايان را داراي کاستي مهارت اجتماعي گزارش کرده‌اند. افراد با نيازهاي خاص (هامفيل ، 1983، دي آلورا ، 2004) از جمله آسيب بينايي (ساكس و سيلبرمن ، 2000؛ بايبروشات ، 1991؛ ساكس، ولف وتايرني ، 1998؛ مك كاسپي ؛ 1996، کورن و ساکس 1996؛ ولف، 1997) ضعف‌هايي در زمينه مهارت‌هاي اجتماعي دارند. كف و دي كوايس (2004)، بيان كرده‌اند كه مشكلات جسماني مثل آسيب بينايي كيفيت و نحوه تعامل با ديگران را تهديد مي‌كند. با وجود ضد و نقيض‌ها درباره تفاوت مهارت‌هاي اجتماعي در افراد آسيب ديده بينايي و افراد بينا، به جرأت مي‌توان گفت كه افراد با آسيب بينايي در مقايسه با افراد بينا، در معرض خطر بالاتري در زمينه مهارت‌هاي اجتماعي و مشكلات رفتاري هستند. پژوهش‌هاي انجام شده توسط بايرشات (1991)، ولف وساکس (1997)، واگنر و وبلکوربي (2004) و نورا و ساندرا (2005) نشان داده است که افراد نابينا از نظر مهارت‌هاي اجتماعي با کاستي‌ها و نارسايي‌هايي روبه رو هستند. از اين رو، اکثر پژوهشگران بر اهميت آموزش، اکتساب و به کارگيري مهارت‌هاي اجتماعي به منظور رشد و سازگاري اجتماعي افراد نابينا تأکيد کرده‌اند. كمبود مهارت‌هاي اجتماعي اغلب منجر به مشكلات سازگاري يا اختلال رواني آتي مي‌شود (پاركر و آشر، 1993). تحقيقات متعددي در زمينه تأثير مهارت اجتماعي بر تطابق، سازگاري، موفقيت تحصيلي فرد معلول، و ايجاد رابطه با همسالان انجام شده است و در اين راستا آموزش مهارت‌هاي اجتماعي به افراد معلول حائز اهميت بوده و تأثير آموزش بر مهارت اجتماعي افراد نابينا را مثبت گزارش کرده‌اند (هاسلت، 1983؛ و بايبرشات، 1991؛ ارين ، 1991؛ بيشاپ و هابسون، 1996).
اين پژوهش به بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر سازگاري اجتماعي و نگرش صميمانه دختران با نقص بينايي مي‌پردازد. اميد است اين پژوهش سرآغاز راهي به سوي همکاري در جهت کاهش مشکلات افراد با نقص بينايي باشد.
1-3 اهميت و ارزش تحقيق
اهميت مهارت‌هاي اجتماعي به عنوان مهم‌ترين عامل اجتماعي شدن و سازگاري اجتماعي را هيچگاه نمي‌توان از نظر دور داشت و بي‌شک توجه به هوش اجتماعي، رشد اجتماعي و تربيت اجتماعي در کنار ديگر ابعاد رشد و حيطه‌هاي تعليم و تربيت، از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. در چشم‌انداز کنوني، در حوزه آموزش مهارت‌هاي اجتماعي، پژوهش‌هاي بي‌شماري صورت گرفته و روش‌هاي آموزشي جديدي مطرح گرديده است که افق‌هاي روشن‌تري را آشکار کرده است. تمامي اين حرکت‌ها وشناخت‌هاي روز افزون به انسان کمک مي‌کند تا به کميت و کيفيت زندگي اجتماعي خود وديگران غناي بيشتري ببخشد و بخصوص، به کودکان با نيازهاي ويژه و سازگاري اجتماعي آنان نگاه انسان دوستانه‌تر و پوياتري داشته باشد (به‌پژوه، 1386).
دانش‌آموزي که مهارت‌هاي اجتماعي لازم را کسب کرده است، دانش‌آموزي است که مي‌تواند به خوبي با محيطش سازش کند و يا اين‌که مي‌تواند ازطريق برقرار کردن ارتباط با ديگران از موقعيت‌هاي تعارض‌آميز کلامي و فيزيکي اجتناب کند. اين گونه دانش‌آموزان، رفتارهايي از خود نشان مي‌دهند که منجر به پيامدهاي مثبت رواني- اجتماعي، نظير پذيرش توسط همسالان و رابطه مؤثر با ديگران مي‌شود. ازسوي ديگر، کساني که مهارت‌هاي اجتماعي لازم را کسب نکرده‌اند، اغلب به اختلال‌هاي رفتاري مبتلا مي‌شوند، از طرف همسالان پذيرفته نمي‌شوند، در ميان همسالان وبزرگسالان محبوب نيستند و با معلم و يا ساير افراد حرفه‌اي به‌خوبي کنار نمي‌آيند. دانش‌آموزان نابينا نيز به عنوان بخشي از جامعه افراد استثنايي از اين قاعده مستثني نيستند و گاهي در اکتساب وبه کارگيري مهارت‌هاي اجتماعي دچار مشکل هستند. از آنجايي که دانش‌آموزان نابينا دراکتساب رفتارهاي اجتماعي از طريق نشانه‌هاي بينايي، سرمشق‌گيري، حالت‌هاي چهره‌اي، ارتباط از طريق نگاه، دريافت بازخورد و همچنين توانايي در تعيين محل افراد، مشکل دارند، ممکن است مهارت‌هاي اجتماعي را به خوبي کسب نکرده باشند (مک کاسپي، 1996، به نقل ازکوچکي، 1384).
مهارت اجتماعي، در روابط بين اشخاص، عملكرد رواني، تحصيلي و سازگاري فرد تأثير طولاني مدت چشمگيري دارد. مهارت‌هاي ضعيف ارتباط اجتماعي و مشكلات برقراري ارتباط با دوستان، خانواده و معلمان با بسياري از انواع مشکلات رواني، شامل افسردگي، ناهنجاري رفتاري، ترس از اجتماع، توهم و اسكيزوفرني در ارتباط مي‌باشد (فرل ، 2006). جاي تعجب نيست كه تلاش براي ارتقاي مهارتهاي اجتماعي و كيفيت روابط بخش مهمي از درمان و پيشگيري از بسياري اختلالات سلامت رواني را تشكيل مي‌دهد.
بسياري از افراد با نياز خاص، فاقد مهارت‌هاي اجتماعي ضروري براي کسب تعاملات اجتماعي مثبت با همسالان و بزرگسالان هستند و اين مهارتها را از طريق مشاهده هوشمندانه بدست نمي‌آورند. به طور کلي ضرورت مداخلات مربوط به مهارتهاي اجتماعي در همه‌ي افراد به ويژه افراد با نياز خاص را ميتوان با توجه به نتايج پژوهش‌هاي متعدد صورت گرفته، به صورت زير بيان کرد:
1- فقدان مهارت‌هاي اجتماعي مناسب، اصلي‌ترين عامل در شکست افراد داراي ناتواني در جايابي اجتماعي (پاراسکيو و اويلي ، 1994) و دليل از دست دادن شغل ميباشد (گرينسپن و شولتز ، 1981، به نقل از خانزاده ......................
................................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 37000 تومان

 

 

 

 


قیمت قبلی : 470000 ریال

قیمت جدید : 37000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+