سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی رابطه بين تصوير ذهنی از خدا و خود شکوفايی با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: روانشناسی | تعداد بازدید : 883

چكيده
پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه بین تصویر ذهنی از خدا و خودشکوفایی با اضطراب مرگ در بین دانشجویان انجام شده است. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر را 210 نفر از دانشجویان ساکن در خوابگاههای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبتشکیل می دهند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند. ابزار پژوهش مقیاس اضطراب مرگ (DAS)، مقیاس خود شکوفایی (SISA) و مقیاس تصویر ذهنی خدا بود. پس از جمع آوري پرسشنامه ها، داده هاي آماري بدست آمده از طريق نرم افزار SPSS مورد تحليل قرار گرفت و با توجه به سوالات و فرضيه هاي پژوهش از شاخص هاي گوناگون آمار توصيفي و مدل هاي متناسب آمار استنباطي: همبستگي، رگرسيون چندگانه، استفاده شد.
با تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش این نتایج بدست آمد: فرضیه ی پژوهشی اول محقق که عبارت بود از: " بین تصویر ذهنی از خدا وخود شکوفایی ارتباط وجود دارد" با میزان 99% اطمینان تایید شد. همچنین فرضیه ی پژوهشی دوم محقق که عبارت بود از:" بین تصویر ذهنی از خدا و اضطراب مرگ ارتباط وجود دارد" نیز با میزان 99% اطمینان تایید شد. فرضیه ی پژوهشی سوم محقق که عبارت بود از:" بین خود شکوفایی و اضطراب مرگ ارتباط وجود دارد" با میزان 99% اطمینان تایید شد.

كليد واژه: تصویر ذهنی از خدا، خود شکوفایی، اضطراب مرگ، معنویت، دلبستگی.

 

 80صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


ادامه مطلب :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست جدول‌ها ح‌
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 8
2-1- بيان مسئله 9
3-1- اهميت و ضرورت تحقيق 13
4-1- اهداف تحقيق 13
5-1- فرضيه هاي اصلي تحقيق 14
6-1- متغيرهاي پژوهش 14
7-1- تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها 14
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
1-2- مقدمه 16
1-2-2- تعریف اضطراب مرگ 17
2-2-2- ویژگی های اضطراب مرگ 17
3-2-2- پیشایندهای اضطراب مرگ 23
4-2-2- پیامدهای اضطراب مرگ 23
5-2-2- تلویحات بالینی 24
6-2-2- دینداری درون سو، برون سو، اعتقاد به زندگی پس از مرگ، اضطراب و رضایتمندی 25
7-2-2- تاثیر بیوه گی بر اضطراب مرگ 27
3-2- خود شکوفایی 28
1-3-2- تعریف خود شکوفایی 29
2-3-2- دیدگاه برخی روان شناسان در مورد خود شکوفایی 30
1-2-3-2- دیدگاه آلپورت (انسان بالغ) 30
2-2-3-2 دیدگاه راجرز (انسان با کنش کامل) 31
3-2-3-2 دیدگاه مازلو (انسان خود شکوفا) 31
3-3-2- چهارده ویژگی افراد خود شکوفا 33
4-3-2- ماهیت آشفتگیهای هیجانی 35
5-3-2 مقایسه دو انگیزه اساسی 36
6-3-2 انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند 37
4-2- تصویر ذهنی از خدا 40
1-4-2- تعریف مفهومی از تصویر ذهنی از خدا 40
2-4-2- پیشینه نظری از مفهوم تصویرذهنی از خدا 40
3-4-2- تصویر ذهنی از خدا در بافت ارتباطی 41
4-4-2- ریشه های سنت روان تحلیل گری در مفهوم سازی تصویر ذهنی از خدا 41
5-4-2- نظریه دلبستگی و تصویر ذهنی از خدا 42
6-4-2- ادراک خدا و تصویر ذهنی از خدا به عنوان سازه های فرهنگ وابسته 44
1-6-4-2- رابطه ی سلامت روانی با تصویرذهنی از خدا و کیفیت دلبستگی 45

فصل سوم : روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه 51
2-3- طرح پژوهش 51
3-3- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری 51
4-3- ابزار پژوهش 52
5-3- شیوه اجرا و جمع آوری اطلاعات Error! Bookmark not defined.
6-3- روش تحلیل آماری 55
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری یافته های پژوهش
1-4- مقدمه 68
2-4- شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش 56
3-4- بررسی فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل استنباطی 60

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
1-5- مقدمه ............................................................................................................................................ 61
2-5- بحث و نتیجه گیری ................................................................................................................... 61
3-5- بررسی فرضیه اول پژوهش ....................................................................................................... 61
4-5- بررسی فرضیه دوم پژوهش ...................................................................................................... 62
5-5- بررسی فرضیه سوم پژوهش....................................................................................................... 63
6-5- محدودیتهای پژوهشی ................................................................................................................ 64
7-5- پیشنهادهای پژوهشی ................................................................................................................ 65
1-7-5- پیشنهادهای کاربردی .................................................................................................... 65
فهرست¬منابع .............................................................................................................................................. 83
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 1-4 : میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش 52
جدول 2-4 : جدول فراوانی و درصد جنسیت 53
جدول 3-4 : جدول فراوانی و درصد تاهل 53
جدول 4-4 : جدول فراوانی و درصد تحصیلات 54
جدول 5-4 : جدول فراوانی و درصد سن 54
جدول 6-4 : ماتریس همبستگی تصویر ذهنی از خدا و خود شکوفایی و اضطراب مرگ 56
جدول 7-4 : ضرایب تعیین مولفه های پذیرش، مشیت الهی و خود شکوفایی 58
جدول 8-4 : آزمون ANOVA برای بررسی پیش بینی متغیر اضطراب مرگ از طریق متغیرهای پیش بین مولفه های تصویر ذهنی از خدا وخود شکوفایی 58
جدول 9-4 : ضرایب اثر برای متغیر اضطراب مرگ از طریق متغیر های پیش بین مولفه های تصویرذهنی از خدا و خود شکوفایی 59

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 


1-1- مقدمه
اضطراب جزيي انکار نا پذير از وجود انسانها است. هر روزه ما بنا بر دلايل متعددي ميزاني از اضطراب و دلهره را تجربه مي کنيم . مرگ يکي از مقولات اضطراب زا است.
نياتانگا و ديوات ، (2006) مطرح کردند که مواجهه با مرگ و اضطراب ناشي از اجتناب ناپذير بودن مرگ يک کيفيت روانشناختي جهان شمول براي تمامي انسانها محسوب مي شود. علي رغم پيشرفت هاي صورت گرفته در زمينه خدمات بهداشتي، افزايش طول عمر و امکانات پيشرفته درماني، مرگ يک واقعيت انکار ناپذير در نزد متخصصان بهداشت و سلامت محسوب مي¬شود. به اعتقاد بکر ، (1973) انسان ها تنها موجوداتي هستند که بايد ياد بگيرند که چگونه با هوشياريشان نسبت به فنا پذيري خود زندگي کنند و با آن ساز گار شوند. " اضطراب مرگ " اصطلاحي است که به منظور مفهوم سازي ترس و هراس انسان از آگاهي نسبت به مرگ، به کار رفته است ( عبد الخالق ، 2005).
بلسکي (1999)، اضطراب مرگ را در غالب: " افکار، ترس ها ، هيجان ها در مورد آنچه در پايان زندگي رخ مي دهد و آنچه ما تحت شرايط عادي تجربه مي¬کنيم" تعريف مي کند. بلسکي مي گويد افراد در زندگيشان درجات متفاوتي از اضطراب مرگ را تجربه مي کند. اکثريت بزرگسالان در آمريکا گزارش مي کنند که ميزان اندکي از اضطراب مرگ را تجربه مي کنند. اما هيسليپ ، (2007) معتقد است که افراد اضطرابهايشان را در مورد مرگ در اجتماعات و گروههاي مربوط به حرفه شان به آساني پنهان مي کنند. مطالعات صورت گرفته مبين آن است که علي رغم انکار اضطراب مرگ افراد فشار ها و نشانه هاي روان شناختي ناشي از اضطراب مرگ را تجربه مي کنند. به نظر مي رسد که اين شواهد تاييدي بر نظريه بلسکي مبني بر تجربه دائمي بودن اضطراب مرگ در انسان ها است. يافته هاي فيفل و برانسکوم (1973) نيز همسو با اين نظريه است بعضي از افراد در مقابل اضطراب مرگ خود کنترلي بيشتري دارند و اجازه نمي دهند عملکرد روزانه شان مختل شود. با اين وجود هيچکس قادر به سرکوب کردن کامل احساسات زيربنايي منفی مرتبط با اضطراب مرگ نيست (کاستن بام،2003).
2-1- بيان مسئله
پژوهش هاي صورت گرفته بر روي سازه اضطراب مرگ حاکي از وجود تفاوت هاي جنسيتي در اين زمينه است.
در آمريکا زنان نسبت به مردان سطوح بالاتري از اضطراب مرگ را گزارش کرده اند (کاستن بام، 2003).
بررسي ها نشان مي دهد که سن به عنوان يک عامل معنا دار در ادراک اضطراب مرگ عمل ميکند(روساک و ديگران ، 2007) .رابينز و ديگران (1992) در بررسي هاي خود دريافته اند که آزمودني هاي جوان در زمينه کيفيت مواجه شدن و اداره کردن مرگ، داراي سطوح بالاتري از اضطراب مرگ هستند. در مقابل بررسي ها نشان مي دهد آن دسته از سالمنداني که داراي مشکلات جسماني و روان شناختي پايين¬تري بوده و از يکپارچگي خود پايين¬تري برخوردار بودند از اضطراب مرگ بالاتري رنج مي بردند. بررسي ها نشان مي دهد که اضطراب مرگ در ميانسالان در بالاترين سطح خود است. سپس در اواخر ميانسالي کاهش پيدا کرده و در سالمندان ثابت باقي مي ماند (فارتنر و نيميير ، 1999). در پژوهشی دیگر دريافتند که افراد ميانسال در مقايسه با سالمندان اضطراب مرگ بيشتري را تجربه مي کنند، زيرا بين خواسته هاي خود و زمان مورد انتظار سپري شده در زندگيشان، ناهماهنگي احساس مي کنند. بنابراين, تفاوت مهمي در ميزان آگاهي هوشيارانه از اضطراب مرگ در سنين رشدي متفاوت، به چشم مي¬خورد (سيسيرلي ، 2006).
از سوي ديگر, بررسي ادبيات پژوهشي اضطراب مرگ نشان مي دهد که " خود شکوفايي " و سازه هاي مرتبط با آن از جمله عواملي هستند که مي توانند کيفيت اضطراب مرگ در نزد افراد را تعديل کنند. ميل به خود شکوفايي انگيزه بنيادين همه انسان ها است (پترسون ، 1985). ساير روانشناسان (گلدستين ، آنجلا ، راجرز و کوبس ) نيز در پژوهش هاي خود به نتايج مشابه اي دست يافته اند. آنجلا (1941) در تعريف زندگي معتقد است که زندگي يعني، گسترش توانمندي هاي خود و گرايش ارگانيزم به کسب استقلال بيشتر و يا خود تعيين گري. او در ادامه خود شکوفايي را به عنوان گرايشي به سمت زندگي هدفمند تلقي مي کند. به نظر شولتس تلاش براي حصول سطح پيشرفته کمال وتحقق بخشيدن يا از قوه به فعل رساندن تمامي استعدادهاي بالقوه آدمي امري ضروري است وجزئي از سلامت روان محسوب مي شود. بلسکي ( 1945) در تعريف خود شکوفايي به نياز بنيادين ارگانيزم براي يکپارچگي، خود نظم دهي و ادراک خود منسجم اشاره مي کند. آلپورت از اصطلاح "انسان باليده" براي بيان مفهوم شخصيت سالم وخودشکوفا استفاده مي¬کند(سعیدی نژاد، زهره، 1387).
راجرز (1951) از عباراتي مانند استقلال ، خود تعيين¬گري، يکپارچگي و خود شکوفايي استفاده کرده است. راجرز در بيان ديدگاهش نسبت به شخصيت سالم گرايش و انگيزه اصلي انسان را خود شکوفا يي مي داند. بنابراين اگرچه نويسندگان از عبارت هاي متفاوتي مانند ارتقاء خود، تحقق خود و خود شکوفايي براي مشخص کردن يک انگيزه بنيادين که در همه افراد وجود دارد، استفاده کرده اند اما به نظر مي رسد مفهوم يا پديده مشابه اي را مد نظر داشته اند. همه افراد براي تحقق ظرفيت هاي خود از فرايند خود شکوفايي استفاده مي کنند ( پترسون، 1985).
افراد وقتي به دوران بزرگسالي مي رسند دست به مرور زندگي مي زنند . در طول بازنگري اگر معنا يا هدفي در زندگيشان بيابند به يکپارچگي خود مي رسند، از سوي ديگر اگر در طول اين بازنگري فرصت هاي از دست رفته زيادي را ببينند، در نتيجه به يکپارچگي خود، دست نيافته اند. طبق اين نظريه بزرگسالاني که به اين سطح از يکپارچگي مي رسند بايد کمترين ميزان اضطراب مرگ را داشته باشند که از اين طريق به يک زندگي معنا دار دست خواهند يافت (اريکسون ، 1950).
از ديدگاه آلپورت انگيزه شخصيت سالم اهداف و برنامه هاي آينده او است. يعني تلاش براي آينده به کل شخصيت آدمي يگانگي ويکپارچگي مي بخشد (سعیدی نژاد، زهره، 1387).
کوئين و رزنيکوف (1985) رابطه اي بين اضطراب مرگ و احساس هدفمندي در زندگي و ادراک زمان دريافته اند. افراد برخوردار از احساس هدفمندي کم در زندگي، از اضطراب مرگ و حساسيت نسبت يه آينده بيشتري رنج مي برند. هر اندازه افراد مسن تر مي شوند، آگاهي از آينده و ادراک از نقش مثبت خود در آينده براي آنها کم رنگ تر مي شود. اين امر به نوبه خود باعث مي شود که سطح سلامت سالمندان تحت تاثير اضطراب مرگ کاهش پيدا کند (کاستن بام، 2003).
به نظر مازلو شرط مهم دست يافتن به "تحقق خود" سن است. ظاهرا" خواستاران تحقق خود ميانسال يا سالخورده¬اند. جوانان نمي توانند کاملا" خواستار خود شکوفايي باشند, اما مي توانند به سوي خود شکوفايي پيش بروند و از خود ويژگيهايي نشان دهند که حاکي از توجه به بلوغ و سلامت روان باشد. به اعتقاد مازلو (1956) افراد خود شکوفا راجع به ماهيت انساني خود احساس گناه ، شرمساري، ضعف، کمبود و قصور نمي کنند. آنها براي خودشان و ديگران احترام قائل¬اند "ارزش خود" يک سازه مشتق شده فرهنگي است که به عوامل اجتماعي وابسته است. اين سازه اساسا" داراي يک کارکرد دفاعي است و از فرد در مقابل ترس هاي زير بنايي دفاع مي کند (بيزنسکي و ديگران ، 2004 و تامر ، 1993).
يکي ديگر از متغير هايي که به نظر مي رسد مي تواند ميزان تجربه اضطراب مرگ را تحت تاثير قرار دهد، دينداري و سازه هاي مرتبط با آن است.
در طول پيوستار از سنين پايين تا بزرگسالي، سطح دينداري افراد مي تواند تاثير عميقي بر ميزان اضطراب مرگ تجربه شده توسط افراد در طول زندگي داشته باشد ( کاستن بام، 2003). نتايج و يافته هاي پژوهش هاي صورت گرفته در زمينه رابطه بين متغيير هاي ديني و اضطراب مرگ، متناقض است. نتايج يک بررسي صورت گرفته بر روي دانشجويان نشان داد آن دسته از دانشجوياني که از دينداري بالاتري برخوردا بودند، اضطراب مرگ کمتري گزارش کردند. اين يافته مبين آن است که باور هاي ديني به مثابه يک حايل در برابر اضطراب مرگ عمل نموده و فراهم آورنده بافتي از معنا براي مرگ هستند. به طور مشابه اي اطمينان و باور نسبت به تداوم زندگي مطلوب و مثبت در پس از مرگ با اضطراب مرگ در بيماران لاعلاج رابطه دارد (اسميت، نهمکس و چارتر ،1984).
بررسي هاي صورت گرفته بر روي سالمندان نيز نشان مي دهند که باور به عذاب و پاداش پس از مرگ، پيش بيني کننده رابطه بين اضطراب مرگ و دينداري است (فارتنر و نيميير ، 1999).

يکي ديگر از مفاهيم وابسته به دينداري و معنويت " تصوير ذهني از خدا " است. برادشاو و همکاران (2008) در پژوهش خود دريافته اند که تصوير ذهني مثبت از خدا به صورت معکوسي با گستره وسيعي از اختلالات رواني در ارتباط مي باشد. پژوهشگران همچنين به اين نتيجه رسيدند که تصوير ذهني بيماران رواني در مقايسه با تصوير ذهني افراد عادي از خدا، منفي تر بوده است. اين امر روشن کننده ارتباط تنگاتنگ تصوير ذهني از خدا با سلامت روان است. افرادي که تصوير ذهني مثبت تري از خداوند دارند اضطراب پايينتري تجربه مي¬کنند و افرادي که خداوند را تنبيه کننده مي دانند، اضطراب و پرخاشگري بالاتري نسبت به ديگران نشان مي دهند.
تيز دل و همکاران (1997) همبستگي معنا داري را بين پذيرش خود، پذيرش ديگران و داشتن تصوير ذهني مثبت از خدا پيدا نمودند. کرکپاتريک و شيور (1999) در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند که دلبستگي ايمن و داشتن تصوير ذهني مثبت از خداوند با رضايت بالاتري از زندگي، کاهش سطح اضطراب و افسردگي افراد و کاهش بيماري هاي جسمي توام بوده است ( غباری بناب، باقر، حدادی کوهساری، علی اکبر، 1389)..........................
.............................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 32000 تومان

 

 


قیمت قبلی : 420000 ریال

قیمت جدید : 32000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+