سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» رابطه تفکر انتقادی با نحوه نگرش در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان کرج

توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: روانشناسی | تعداد بازدید : 845

چكيده
هدف: هدف از اين پژوهش بررسي رابطه تفكر انتقادي و نحوه نگرش درباره مواد روان گردان بوده است.
روش: اين مطالعه يك مطالعه توصيفي است كه با روش همبستگي انجام گرفته است.نمونه مورد بررسي آن شامل 210 دانش آموزان دخترسال اول دبيرستان شهرستان کرج است كه به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و به ابزار تحقيق(پرسشنامه مهارت هاي تفكر انتقادي و نگرش سنج مواد مخدر)پاسخ دادند.
نتايج: نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش همبستگي پيرسون نشان داد كه 1: بين تفكر انتقادي و نگرش كلي نسبت به مواد روان گردان رابطه معناداري وجود دارد.2:بين تفكر انتقادي ومولفه شناختي نگرش درباره مواد روان گردان رابطه معنا داري وجود دارد.3: بين تفكر انتقادي و مولفه هيجاني نگرش درباره مواد روان گردان رابطه معناداري وجود ندارد.4: بين تفكر انتقادي و مولفه رفتاري نگرش رابطه معناداري وجود دارد.
بحث و نتيجه گيري: . يافته هاي تحقيق اين كه دانش آموزاني كه درتفكر انتقادي مهارت بيشتري دارند، نسبت به مواد روان گردان هم نگرش مثبت دارند.
نتيجه اينكه شرايط اجتماعي در نگرش به مواد روان گردان تاثير به سزايي داشته و تنها دارا بودن ويژگي هاي فردي مانند تفكر انتقادي در نگرش منفي به مواد موثرنيستند بلكه بايد زمينه اجتماعي نيز فراهم باشد. برگزاري دوره هاي آموزش وآشنايي با مواد روان گردان از طريق كتب و مجلات توسط آموزش و پرورش، رسانه هاي گروهي و غيره براي دانش آموزان بسيار ضروري است.

واژگان كليدي: تفكر انتقادي، نگرش، نگرش درباره مواد روان گردان، سوءمصرف مواد، دانش آموز، کرج .

 

 

 90صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 29000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


ادامه مطلب :

مقدمه
مواد روان گردان، مواد شیمیایی هستند که که روی دستگاه عصبی تاثیر می گذارند و عملکرد هیجانی، ذهنی یا رفتاری را تغییر می دهند (ویتن؛ ترجمه سید محمدی، 1386) .
سوء مصرف مواد، يكي از معضلات بهداشتي، درماني و اجتماعي جهان امروز بوده و به جرات مي توان ادعا كرد كه تمامي جوامع كم و بيش با آن درگيري دارند (طوفاني و نوبخت، 1389).
اگر سوء مصرف مواد و اعتياد پديد ه اي مخرب تلقي ميشود، به اين دليل است كه در كمين نابودي گرانمايه ترين و پر ارزش ترين سرمايه جوامع انساني، يعني جوانان نشسته است و آنان را در چنگال عوارض سوء خود گرفتار مي كند. اعتياد جنبه فردي و شخصي ندارد، بلكه آسيب اجتماعي محسوب مي شود (احمد وند، 1386).
اعتياد و ساير آسيب هاي اجتماعي مثل حلقه هاي زنجير به هم متصل و مرتبط اند، چرا كه اگر يكي از آسيب هاي اجتماعي گريبان انسان را بگيرد، آسيب هاي ديگر نيز ممكن است به دنبال آن ظاهر گردد. پس براي تهيه هزينه هاي مواد دست به دزدي بزند و ممكن است هنگام دزدي صاحبخانه را مجروح و حتي به قتل برساند و...كما اينكه استفاده از مواد محرك و توهم زا، باعث ارتكاب جرايم خشونت بار هم مي شوند (شاكرمي، 1386).
با توجه به اينكه جهان در سه دهه اخير با آمار هاي تكان دهنده در خصوص شيوع سوء مصرف مواد در سطح جامعه و به خصوص در بين جوانان و نوجوانان، مواجه شده است و هم چنين به خاطر نگراني هاي عميق اثرات زيان باري دارويي، اجتماعي، قانوني، بهداشتي و اقتصادي ناشي از سوء مصرف مواد، ما اكنون نيازمند توجه جدي براي گسترش هر چه بيشتر راهبرد هاي پيشگيرانه كار آمد هستيم. هر ساله هزينه هاي گزافي صرف پژوهش، درمان و پيشگيري از سوء مصرف و وابستگي به مواد مي شود. به ويژه در سال هاي اخير به دليل ناكامي و هزينه هاي بالاي فعاليت هاي درماني و باز پروري توجه و تمركز بيشتري به روش هاي پيشگيري معطوف شده است (هاوكينز، كاتالانو و ميلر، 2004 ؛به نقل از دائمي و همكاران، 1388).
آسيب هاي اجتماعي طي چند دهه اخير در سراسر جهان سير صعودي داشته است. آمارهاي نگران كننده در اين زمينه، كارشناسان را به بررسي اين معضل و يافتن راه حلي براي آن برانگيخته است. نتيجه اين بررسي ها نشان مي دهد كه بسياري از آسيب هاي اجتماعي ناشي از كمبود مهارت هاي رواني- اجتماعي لازم براي برخورد موثر با مشكلات زندگي هستند. به عنوان مثال، پژوهش هاي صورت گرفته در زمينه سوءمصرف مواد مخدر نشان داده اند كه يكي از عوامل اصلي گرايش به مصرف مواد مخدر، پايين بودن عزت نفس، ضعف در مهارت هاي ارتباطي حل مسئله است. بنابر اين مهارت هاي مقاومت در برابر فشار همسالان ،به عنوان يك مهارت رواني- اجتماعي مي تواند باز دارنده باشد و به طور كلي مطالعات مختلف حاكي از رابطه مستقيم فقر مهارت هاي رواني- اجتماعي يا به طور كلي مهارت هاي زندگي و انواع جرم و آسيب اجتماعي مثل خود كشي و اعتياد، كودك آزاري، همسر آزاري، دزدي، جنايت وانجام رفتار هاي مخاطره آميز جنسي مي باشد. به همين منظور يك برنامه مدون آموزش مهارت هاي زندگي مي تواند بازدارنده يا كا هنده آسيب هاي اجتماعي در گروه هاي مختلف جامعه باشد (عبد الله پور، 1387 ).
مخاطره آميز ترين دوران زندگي از نظر ابتلا به سوءمصرف مواد، دوره بلوغ و نوجواني است. در اين دوران عوامل گوناگوني از جمله تغييرات سريع جسماني و اختلال تصوير از خود و نياز به پذيرفته شدن از طرف دوستان و استقلال، نوجوان را به طرف رفتار هايي مانند سيگاركشيدن يا سوءمصرف مواد سوق مي دهد (ميرزابيگي و همكاران،1388 ).
گزارش سازمان بهداشت جهاني نشان مي دهد كه در دنيا حدود 200 ميليون معتاد به انواع مواد مخدر وجود دارد كه بيشترين شيوع اعتياد با 8/2 درصد در ايران مي باشد (دلاور و همكاران ، 1390 ).
جديدترين آمارهاي ارائه شده نشاندهنده آن است كه در سطح كشور بيش از دوميليون معتاد وابسته به انواع مواد مخدر وشش ميليون معتاد تفنني(سوء مصرف كننده) وجوددارند كه بر اساس تحقيقات انجام شده در مورد مسئله اعتياد در كشورمان حدود 10 درصد از افرادي كه در ارتباط با مصرف مواد مخدر در زندانها به سر مي برند، زنان تشكيل مي دهند (ريسيان ،1389 ).
در حال حاضر اطلاعاتي در دست است كه نشان مي دهد مصرف مواد در ميان نوجوانان و جوانان افزايش چشمگيري يافته است. سوء مصرف مواد مخدر در بسياري از افراد در سنين دبيرستان آغاز مي شود. بنابراين يكي از مهم ترين راههاي كاهش مصرف مواد مخدر در بزرگسالي كنترل آن در نوجواني است (رحيمي موقر،1375؛به نقل از طاووسي ،1388 ).
دوره بلوغ و نوجواني، مخاطره آميز ترين دوران زندگي از نظر ابتلا به سوءمصرف مواد، است. در اين دوران عوامل گوناگوني از جمله تغييرات سريع جسماني و اختلال تصوير از خود و نياز به پذيرفته شدن از طرف دوستان و استقلال، نوجوان را به طرف رفتار هايي مانند سيگاركشيدن يا سوءمصرف مواد سوق مي دهد (ميرزابيگي و همكاران،1388 ).
با در نظر گرفتن اهميت گرايش به مصرف مواد و آغاز آن از سنين جواني و با توجه به اينكه اكثريت جمعيت كشور جوانند، به نظر مي رسد اجراي برنامه هاي آموزشي براي تغيير در نگرش جوانان نسبت به سوءمصرف مواد، از اهميت ويژه اي برخوردار است.
امروزه در كشور هايي كه كه امور فرهنگي و ارتقاء سطح بهداشت رواني و آموزش مربوط به پيشگيري از آسيب هاي رواني- اجتماعي اولويت دارند، تاكيد بسياري بر آموزش مهارت هاي زندگي صورت مي گيرد. مجموعه اين مهارت ها در جامعه صنعتي و در فضاي زندگي اي كه پدر و مادر و معلم به صورت تمام وقت و صميمي واز نزديك، ارتباط كمتري با كودك ونوجوان دارند، براي رشد اجتماعي و اخلاقي افراد ضروري است و برابر نتايج پژوهش هاي انجام شده، بسيار سودمند است. يكي از اين مهارت ها ،مهارت تفكر انتقادي است. اين پژوهش به بررسي مهارت تفكر انتقادي فرد و ارتباط اين مهارت با نگرش آنها نسبت به مواد روان گردان كه مقدمه اي براي مصرف مواد است مي پردازد.
بيان مسئله
مصرف سوء مواد مخدر، يكي از مهم ترين معضلاتي است كه كليه جوامع بشري با آن روبرو هستند. مصرف سوءمواد و مشكل اعتياد به عنوان يك پديده مهلك و مخرب كه نتايجش مي تواند اثرات بسيار سوئي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي جامعه داشته باشد در هر جامعه اي مطرح است و معمولا گروهي كه در برابر اين پديده خطرناك بيش از ساير گروه ها آسيب پذير است همانا "گروه جوانان "يك جامعه مي باشد. بر اساس گزارش جلسه 1980 يونسكو، تحقيقات اجتماعي- رفتاري نشان داده كه رفتار هاي ناشي از مصرف نابه جاي داروهاي اعتياد آور و مواد مخدر و الكل، بزهكاري جوانان، خودكشي و افسردگي شايع ترين اختلال رفتاري جوانان نقاط مختلف جهان بوده است. با تمام اينها يك چيز حقيقت دارد و آن آينده جامعه است كه با اين معتادان جوانش و با هرز رفتن چنين نيروي انساني عظيم چگونه خواهد بود و به كجا خواهد رفت ...؟(فرجاد،1374).
اعلام آمار چند ميليون نفري از معتادان و نيز ابراز نگراني مسئولان از پايين آمدن سن اعتياد (بر اساس اعلام مسئولان، طي سال گذشته ميزان مصرف مواد مخدر فقط در ميان دانش آموزان دوبرابر شده است )، زنگ هاي خطر را براي همه مسئولان، محققان و مردم به صدا در آورده است.
علي رغم آنكه وضعيت كشور ما در خصوص استفاده از مواد مخدر حتي قابل مقايسه با كشور هاي پيشرفته نيست و ارقام گزارش شده به وسيله مراكز ذي ربط وضعيت را وخيم تر گزارش مي كند، با اين حال سرمايه گزاري اصلي در بخش مقابله با واردات و عرضه مواد مخدر است. با وجود مصرف سالانه ميليارد ها ريال در امر مبارزه با مواد مخدر- ضمن آنكه ضرورت اين مبارزه را نمي توان نفي كرد- مشكل سوءمصرف مواد مخدر در كشور ما همچنان، حل نشده باقي مانده است. بخشي از اين مشكل در راهبرد اساسي برخورد با پديده اعتياد است. به نظر مي رسد ضروري است ساير ابعاد مبارزه با مصرف مواد مخدر، به ويژه كاهش تقاضا در اولويت قرار گيرد. بدين ترتيب توجه بيشتري به پيشگيري به عنوان يك اصل اساسي مي تواند به مبارزه فراگير عليه اعتياد و مصرف مواد مخدر ياري رساند (بهرامي، 1388 ).
هم چنين با نگاهي به جامعه معتادين و تلاش هاي آنها براي ترك اعتياد در مي يابيم كه در اغلب موارد بعد از مدت كوتاهي از ترك، مصرف مواد دوباره شروع مي شود و روش هاي ترك اعتياد نتوانسته است خيلي موثر واقع شود و هزينه هاي زيادي هم براي معتادان داشته است (خليلي ،1388 ).
به اين ترتيب پيشگيري از ابتلاي افراد جامعه به سوءمصرف مواد مخدر به معناي جلوگيري از تحميل هزينه هاي سنگين به اجتماع، ابتلاي افراد به ايدز و بيماري هاي ديگر، كاهش بازدهي نيروي كار، وقوع جرم و جنايت، از هم گسستگي كانون خانواده و در معرض تهديد قرار گرفتن نسل بعدي است. واضح است كه نوجوانان، حساس ترين قشر جامعه در برابر خطر سوءمصرف مواد را تشكيل مي دهند و لذا بيشترين تاكيد رويكرد هاي پيشگيرانه بايد بر اين گروه متمر كز گردد (جزايري، 1387 ).
واضح است كه اين بلاي سياه بيشتر كساني را تهديد مي كند كه نگرش هاي نادرست تري نسبت به پيامد هاي سوءمصرف مواد مخدر دارند (امير احمدي و همكاران، 1388 ).
روان شناسان معتقدند كه ميان نگرش افراد و تاثير به عملكرد ايشان و رفتارشان رابطه اي مستحكم وجود دارد. طبق مطالعات صورت گرفته مشخص شده است افرادي كه نسبت به مواد مخدر نگرش ها و باور هاي مثبت دارند احتمال مصرف و اعتياد شان بيشتر از كساني است كه نگرش هاي منفي يا خنثي دارند.
تفكر انتقادي كه يكي از انواع مهارت هاي زندگي است، با ظهور دوره اطلاعات و افزايش پيچيدگي هاي جامعه، تفكر انتقادي به عنوان يك توانايي كه زمينه مواجهه عقلاني با اطلاعات و شركت در جامعه به عنوان يك شهروند شايسته را فراهم مي كند، نيازمند توجه بيشتري است (هالپرن ، 2003 ؛پل،1984؛به نقل از چان، هو، كو ،2011).
نوجواني كه داراي تفكر انتقادي است، قادر است اطلاعات حاصل از منابع مختلف را با هم تلفيق كند، ديد گاه هاي مختلف را مورد بررسي قرار دهد، خوب تجزيه و تحليل كند، فرضيه هاي متفاوت بسازد و به آزمايش بگذارد و سر انجام به گونه اي منتقدانه قضاوت كند (هالپرن، 1999 ).
سوال هاي پژوهش
چه رابطه اي بين تفكر نقاد و نحوه نگرش نسبت به مواد روان گردان وجود دارد؟
چه رابطه اي بين تفكر نقاد و مولفه شناختي نگرش درباره مواد روانگردان وجود دارد؟
چه رابطه اي بين تفكر نقاد و مولفه هيجاني نگرش درباره مواد روان گردان وجود دارد ؟
چه رابطه اي بين تفكر نقاد و مولفه رفتاري نگرش درباره مواد روان گردان وجود دارد ؟
ضرورت و اهميت پژوهش
سوءمصرف مواد مخدر ريشه تاريخي، پيچيده و طولاني دارد. ولي در مسير تاريخي خود چه در ايران و چه در جهان هيچ گاه به اين فراواني، شدت و عمق نداشته است.به همين دليل نيازمند تدابير جهاني و منطقه اي ويژه اي است (خليلي،1388).
موضوع سوءمصرف مواد به عنوان يك مشكل اساسي در سطح ملي و بين المللي توجه بسياري از مراكز علمي و پژوهشي را به خود جلب كرده است. صرف نظر از پيامد هاي منفي اقتصادي اين مشكل، معمولا" سوءمصرف مواد با بسياري از مشكلات اجتماعي و در نهايت اختلالات رواني ارتباط مي يابد (بهرامي،1388 ).
چون مواد مخدر امروزه در ميان جوانان در مقياس وسيعي گسترش يافته و از طرفي مصرف گروهي و تنوع طلبي يعني استفاده از چند ماده مخدر توام با هم در يك زمان رواج يافته، ابعاد مخرب آن روشن تر مي شود. با همه گير شدن اين بيماري، مصرف مواد مخدر از انحصار برخي از طبقات بيرون آمده و بلكه طبقات اجتماعي را شامل مي شود و بخصوص جوان شدن گروه معتادان، خاص زمان حاضر است. لذا تسري به همه قشر ها ، جواني گروه معتادان، مخفي بودن پديده اعتياد، دشواري درمان معتادان، رونق گرفتن مواد مخدر خطر ناك تر،شكست كنترل و مبارزه با مواد مخدر، گسترش اعتياد در ميان زنان، زياد شدن گرايش افراد تحصيل كرده به استعمال مواد مخدر و غيره ابعاد مخرب آن را روشن تر مي نمايد.گر چه تاكنون سازمان هاي مختلف و در نقاط مختلف جهان بيش از هر بيماري ديگر براي مبارزه با اعتياد و از بين بردن آن كوشش نموده اند اما باز هم اعتياد روز به روز گسترده تر مي شود (شاكرمي، 1386).
اعتياد يك بيماري جدي و خطر ناك است كه مي تواند موجب از بين رفتن مسير زندگي، هم بستگي خانوادگي، سلامتي و دارايي و روابط شود. الكل و مصرف مواد نه فقط موجب بيماري هاي قابل پيشگيري و مرگ زود رس مي شود؛ بلكه مهم تر اين كه خانه و خانواده ها تباه مي شوند (انجمن روانپزشكي آمريكا، 1999).
از آنجايي كه جامعه ما جوان است (1 ميليون نفر زير 15 سال و 36 ميليون نفر زير 25 سال )كه از اين تعداد نزديك به 15 ميليون دانش آموز در دوره هاي مختلف آموزشي به تحصيل اشتغال دارند، بنا براين با به كار بستن روش هاي گوناگون پيشگيري مي توان اين حجم عظيم نيروي آينده ساز را در امان نگاه داشت (مركز آمار ايران،1386).
تجربه مواد مخدر در سنين پايين تر (براي مثال كمتر از 15 سالگي )خطر اعتياد را در سنين يالاتر افزايش مي دهد. با اين توصيف، اجراي برنامه هاي پيشگيرانه، نه فقط ميزان مرگ و مير را كاهش مي دهد، مي تواند به بسته شدن ورودي هاي اعتياد منجر گرددو با كاهش تقاضا و تمايل براي استفاده از مواد، احتمال استفاده از اين مواد را به تاخير انداخته يا شديدا" كاهش دهد (بوتوين ،1993).
با توجه به اينكه در سال 2008، 6/7 درصد نوجوانان بين 12 و 17 در ايالات متحده ويژگي هاي سوءمصرف مواد يا اختلال وابستگي را داشتند(اداره سلامت رواني و سوءمصرف مواد،2009؛ به نقل از ويي، هچمن، گاي، ويكز ،2011).
و در ايران اخيرا ستاد مبارزه با مواد مخدر، سن آغاز مصرف مواد مخدر را بين 12 و 15 سالگي اعلام كرده است (بهرامي،1388 ). همچنين بر اساس اطلاعات بنياد كرون در سال 1999 تعداد دختران نوجوان نسبت به پسران نوجوان در اعتياد هروئين،افزايش يافته است (صفري،1383 ).
افزايش استفاده از مواد مخدر در بين دختران و زنان،به علت جايگاه ويژه ونقش خطيري كه در محيط خانواده دارند،تاثير بسيار مخربي بر خانواده خواهد داشت و به تبع آن جامعه نيز در گير مشكلات عديده خواهد شد،از اين رو تحقيق و پژوهش در رابطه با زنان و دختران و وضعيت آنان بسيار پر اهميت مي باشد.
با توجه به پژوهش هاي انجام شده ،يكي از متغيرهايي كه كه در مصرف مواد مخدر نقش مهمي داردنحوه نگرش نسبت به مواد است .به عقيده فيش بين (1967)، مصرف مواد مخدر تحت تاثير نگرشي است كه نوجوانان به مواد دارند. شكل گيري نگرش مثبت يا منفي ناشي از تركيب دانش، اطلاعات، باورها وعواطف نوجوانان درباره مواد مخدراز يك سو و ميزان ارزشمندي است كه براي آنها قائل هستند .
نگرش ها بخش اصلي هويت انسان هستند و مركز و محور روانشناسي اجتماعي. زيرا بر رفتار،پردازش اطلاعات و رويارويي اجتماعي تاثير گذاشته وبخشي از خود انگاره فرد را تشكيل مي دهند (بوهنر و وانك ،2002؛ ترجمه طهوريان،1390).
از آنجا كه ناتواني افراد يك جامعه در شناخت صحيح و تجزيه و تحليل موضوعات گوناگون ، حل مشكلات، اتخاذ تصميم هاي صحيح و ارزيابي نتايج انواع پديده ها و جريانات، نسل هاي ناتوان و سازش پذير در مقابل انواع مسائل اجتماعي و فرهنگي را نتيجه خواهد داد، بسيار مهم و ضروري است كه دانش آموزان مهارت خود را در تفكر و استدلال افزايش دهند، اطلاعات موجود را پردازش كنند و آنها را به كار ببرند (مايرز ،1986؛ ترجمه ابيلي،1386 ).
پل در توصيف فردي كه داراي تفكر منطقي است اذعان مي دارد "رغبت شديد براي نظم و ترتيب، دقت، ذهن روشن و خالي از غرض، اشتياق به ژزف انديشي، رغبت زياد براي شنيدن نظرات مخالف، علاقه مندي به جست و جوي دليل و مدرك، مخالفت با تناقض گويي و اغتشاش در فكرو به كار گيري امور مخالف با معيار ها و طرفداري از حقيقت برخلاف منافع شخصي از ويژگي هاي فرد منطقي محسوب مي گردد "(نقل در مارزانو ،1989،ص2 ؛به نقل از خسرو جردي وقربان جهرمي،1386 ).
با توجه به اينكه مطالعات اخير نشان داده اند كه جوانان در برابر مصرف مواد، مقاومت كمي دارند ولي درباره خطرات ناشي از مصرف مواد، قابليت درك و پذيرش بالايي دارند نخست؛ و با توجه به اينكه آمار ها حكايت از پديده جوان گرايي نسبي به مواد مخدر دارند؛ و با توجه با اينكه دختران نقش خطيري در خانواده دارند چرا كه اين دختران امروز، مادران فردا هستند و اگر اين مادران افراد سالم و موفقي نباشند يك نسل سالم هم نخواهند داشت. اين پژوهش توجه و كار خود را بر روي دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان كه در دوره نوجواني به سر مي برند، متمركز كرده است. انتظار مي رود كه مهارت تفكر انتقادي بتواند به نوجوان كمك كند تا با استفاده از مجموعه اي از مهارت ها، از دانش و ذكاوت خود استفاده نموده و به منطقي ترين و موجه ترين موقعيت درباره موضوعي خاص(مواد مخدر )دست يابد و با استفاده از اين مهارت فردي بتواند بر موقعيت هاي پرخطر مثل گرايش و تمايل به سمت مواد مخدر غلبه پيدا كندو در قضاوت ارزشي دانش آموز در ارتباط با مواد مخدر موثر واقع شود.هم چنين با توجه به اهميت تفكر نقاد در آموزش و پرورش ونقش آن در پرورش فكري و ذهني دانش آموزان ،چنانچه تحقيق حاضر انجام شودمي توانددر سياست گذاري هاي آموزش و پرورش ،سازمان آموزش و پرورش به كار گرفته شود.وعلاوه بر سازمان آموزش و پرورش ،در سازمان مبارزه با مواد مخدر نيز مفيد واقع شود.
اهداف پژوهش
الف )هدف كلي عبارت است از:
تبيين رابطه تفكر نقاد با نحوه نگرش درباره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر
ب)اهداف اختصاصي عبارتند از:
تبيين رابطه تفكر نقاد با مولفه عاطفي نگرش درباره مواد روان گردان در دانش آموزان
تبيين رابطه تفكر نقاد با مولفه شناختي نگرش درباره مواد روان گردان در دانش آموزان
تبيين رابطه تفكر نقاد با مولفه رفتاري نگرش درباره مواد روان گردان در دانش آموزان
فرضيه هاي تحقيق
1- بين تفكر نقاد با نحوه نگرش كلي درباره مواد روان گردان رابطه وجود دارد.
2- بين تفكر نقاد با باورهاي نادرست (مولفه شناختي نگرش )درباره مواد روان گردان رابطه وجود دارد.
3- بين تفكر نقاد با حالات هيجاني و احساسي (مولفه هيجاني نگرش )درباره مواد روان گردان رابطه وجود دارد.
4- بين تفكر نقاد با آمادگي عمل (مولفه رفتاري نگرش )درباره مواد روان گردان رابطه وجود دارد.

تعاريف نظري و عملياتي متغيرها
تفكر انتقادي
تعريف نظري : تفكر انتقادي ،تفكر ماهرانه، مسئولانه است كه قضاوت خوب را تسهيل مي كند، به علت آنكه: متكي بر معيارهايي است، خود اصلاح است و به زمينه حساس است (ليپمن ، 1998).
تعريف عملياتي: منظور از تفكر انتقادي در اين پژوهش، نمره اي است كه افراد در آزمون مهارت هاي تفكر انتقادي كاليفرنيا فرم ب بدست مي آورند. اين ابزار شامل 34 سوال چند گزينه اي با يك پاسخ صحيح در 5بعد مهارت هاي شناختي شامل توانايي تحليل ،استنباط،ارزشيابي،استدلال قياسي و استدلال استقرايي است.
نگرش
تعريف نظري: آلپورت (1935)نگرش را يك حالت عصبي و آمادگي كه از طريق تجربه سازمان داده مي شودو تاثير آن روي پاسخ هاي فرد به اشياءوموقعيت هايي كه به آن مربوط مي شود مورد توجه قرار مي گيرد تعريف مي كند.
تعريف عملياتي نگرش به مواد روان گردان: در اين پژوهش ، منظور از نگرش به مواد روان گردان نمراتي است كه دانش آموزان در ابعاد شناختي، عاطفي، رفتاري بر اساس نمرات مربوط به سوالات هر مولفه و نگرش كلي پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به مواد مخدر كسب مي كنند.
مواد روان گردان: مواد شيميايي هستند كه عملكرد هيجاني، ذهني يا رفتاري را تغيير مي دهند (ويتن ؛ترجمه سيدمحمدي،1386). .......................
....................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 29000 تومان

 

 

 

 


قیمت قبلی : 350000 ریال

قیمت جدید : 29000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+