سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی توانمندسازی و كارآفرينی بر بهره‌وری كاركنان پتروشيمی خارک

توسط: pardazesh در 17-03-1395, 15:24 | دسته: روانشناسی, مدیریت | تعداد بازدید : 3454

تلاش براي ارتقاء بهره‌وري نيروي انساني و استفاده بهينه از نيروي انساني يکي از برنامه‌هاي حيات سازمان‌ها محسوب مي‌شود. اين تحقيق تحت عنوان بررسي توانمندسازي و کارآفريني بر بهره‌وري کارکنان پتروشيمي خارك در سال 1388، با عنايت به پنج فرضيه تحقيق، يک فرض اصلي و چهار فرض فرعي تدوين شده است. جامعه مورد مطالعه در اين تحقيق 800 نفر از کارکنان پتروشيمي خارك مي‌باشند که تعداد نمونه مورد پژوهش 200 نفر از کارکنان پتروشيمي خارك مي‌باشند که به صورت نمونه‌گيري تصادفي ساده از بين کارکنان پتروشيمي خارک انتخاب شده اند جهت جمع آوري داده‌ها و اطلاعات اين تحقيق از پرسشنامه‌هاي توانمندسازي، پرسشنامه کارآفريني و پرسشنامه بهره‌وري استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از دو شيوة آمار توصيفي ( فراواني ، ميانگين ، انحراف معيار) و آمار استنباطي (آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون) استفاده شده است. در نتيجه فرضيه اصلي پژوهش مبني بر اينكه در بين توانمندسازي و كارآفريني با بهره‌وري كاركنان پتروشيمي خارك رابطه وجود دارد مورد تأييد قرار مي‌گيرد و ارتباط معناداري بين آن‌ها وجود دارد.

 

كليد واژه‌ها : توانمندسازي ، كارآفريني ، بهره‌وري

 

 140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 33000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی تأثير آموزش شناختی رفتاری بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسی زنان مشهد

توسط: pardazesh در 17-03-1395, 14:41 | دسته: روانشناسی | تعداد بازدید : 689

تمايلات جنسي پديده اي است كه اهميت به آن امري واقع بينانه و ناديده انگاشتن آن از محالات مي باشد،‌ چرا كه مانند ساير اميال غريزي انسان از آغاز تولد كودك وجود داشته است و متناسب با رشد او متحول و شكوفا مي شود(آرمان،‌ 1384). امروزه مشكلات جنسي بي نهايت شايع شده و به همين لحاظ براي كمك به تعداد زيادي از همسران يا افرادي كه اينگونه مشكلات را تجربه مي كنند نياز قابل توجهي به خدمات درماني وجود دارد. با توجه به اين که زنان برخوردار از سلامت كامل جسمي، رواني و عاطفي، پايه هاي مستحكم زندگي خانوادگي سالم و توأم با سعادت هستند،لذا هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير آموزش شناختي- رفتاري بر دانش ، نگرش و اعتماد به نفس جنسي زنان مي باشد. روش پژوهش نيمه تجربي از نوع پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري شامل کليه زنان متاهل40-20 ساله بودند که به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل گمارده شدند. در مورد گروه آزمايش، 8 جلسه مشاوره شناختي –رفتاري اجرا شد و در مورد گروه کنترل هيچ مداخله اي انجام نشد. ابزارهاي پژوهش عبارت بودند ازپرسشنامه دانش جنسي( آن هوپر، 1992)، پرسشنامه نگرش جنسي (خوشابي و والايي، 1379) و پرسشنامه اعتماد به نفس جنسي( آن هوپر، 1992). براي تجزيه و تحليل داده هاي آماري از شاخصهاي مركزي و پراكندگي و آزمونهاي پارامتريك و ناپارامتريك همچون آزمون T و کاي دو و آزمون ويل گاکسون و من ويتني استفاده شد. .نتايج پژوهش نشان داد که مشاوره شناختي – رفتاري جنسي بر بهبود دانش جنسي ( 0001/0> p) و نگرش جنسي( 0001/0> p) و اعتماد به نفس جنسي ( 0001/0> p) زنان موثر بوده است. همچنين بين دانش جنسي و نگرش جنسي زنان همبستگي معني دار و مثبت وجود داشت.

واژگان کليدي: دانش جنسي - نگرش جنسي- مشاوره شناختي - رفتاري جنسي زنان

 

 

 105صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 25000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی اثربخشی معنا درمانی به شیوه گروهی برافزایش امید به زندگی و کاهش احساس تنهایی در مردان بازنشسته

توسط: pardazesh در 17-03-1395, 14:24 | دسته: روانشناسی | تعداد بازدید : 837

در این پژوهش اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر افزایش امید به زندگی و کاهش احساس تنهایی در مردان بازنشسته کانون بازنشستگان شهرستان ممسنی، مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بازنشستگان عضو کانون بازنشستگان شهرستان ممسنی می باشند. نمونه متشکل از 40 نفر است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین داوطلبان شرکت در این طرح، که نمرات شان یک انحراف معیار پایین تر از میانگین بود انتخاب شده و در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه امید به زندگی میلر و مقیاس تجدید نظر شده احساس تنهایی(UCLA) می باشند. طرح پژوهش از نوع تجربی میدانی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است، که پس از انتخاب تصادفی گروههای آزمایشی و گواه، مداخله آزمایشی( معنی درمانی گروهی

) بر روی گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای و یک بار در هفته اجرا گردید. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیری( منوا ) استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد که معنا درمانی گروهی باعث افزایش امید به زندگی و کاهش احساس تنهایی گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شده است.پس از اجرای جلسات، پیگیری با فاصله یک ماهه، سودمندی معنادرمانی گروهی را بر امید به زندگی و احساس تنهایی نشان داد.

 

 110صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 23000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود كيفيت روابط زناشويی زوجين شهر یزد

توسط: pardazesh در 17-03-1395, 13:48 | دسته: روانشناسی | تعداد بازدید : 1316

هدف اين پژوهش، تعيين تاثير غني سازي روابط بر بهبود كيفيت روابط زناشويي زوجين شهر یزد بود. روش پژوهش نيمه تجربي از نوع پيش آزمون- پس آزمون با گروه كنترل بود . به منظور اجراي پژوهش 36 زوج در دو گروه آزمايش(20 نفر) و گواه(16 نفر) به طور تصادفي جايگزين شدند. متغير مستقل غني سازي روابط بود که در 8 جلسه بر روي گروه آزمايش انجام شد و در گروه گواه هيچ مداخله اي انجام نشد. ابزار پژوهش پرسشنامه سازگاري زناشويي(RDAS؛ باسبي، کران، لارسن و کريستنسن، 1995) بود. روايي پرسشنامهبا استفاده از تحليل عاملي تاييدي و مدل­يابي معادلات ساختاري بررسي وتاييد شد. فرضيه‌هاي پژوهش عبارت بود از:

1- غني سازي روابط بر كيفيت روابط زناشويي موثر است.

2- غني سازي روابط بر ابعاد كيفيت روابط زناشويي شامل توافق زناشويي، رضايت زناشويي و انسجام زناشويي موثر است.

نتايج پژوهش با استفاده از آزمون تحليل كواريانس نشان داد كه كه غني سازي روابط بر بهبود نمره كل كيفيت زناشويي زوجين (05/0>P ) و ابعاد آن شامل توافق زناشويي(01/0>P ) ، رضايت زناشويي(01/0>P ) و انسجام زناشويي(01/0>P ) موثر بوده است. نتايج پيگيري پس از يک ماه نشان داد که بين گروه آزمايش و گواه در ميزان کيفيت روابط زناشويي و ابعاد آن تفاوت وجود دارد(001/0>P ) و اثر بخشي غني سازي بعد از يک ماه باقي مانده است.

کليد واژه ها: غني سازي روابط، کيفيت روابط زناشويي، توافق، انسجام، رضايت

 

135صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 26000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


0
0
مشاهده و دریافت

» اثر بخشی گروه درمانی با رويكرد تحليل رفتار متقابل بر افزايش رضايت مندی زناشويی دانشجويان متأهل

توسط: pardazesh در 17-03-1395, 13:26 | دسته: روانشناسی | تعداد بازدید : 966

     هدف پژوهش حاضر عبارت است از بررسي اثربخشي رويكرد تحليل رفتار متقابل بر افزايش رضايت مندي زناشويي زوج هاي دانشجو دانشگاه است جامعه آماري پژوهش حاضر عبارت است از زوج هاي متأهلي كه يك و يا هر دو نفرشان دانشجوي دانشگاه فردوسي مشهد كه در سال 89-88 مشغول به تحصيل مي باشند در اين پژوهش از روش نمونه گيري در دسترس استفاده شد و بعد از غربالگري با آزمون MMPI تعداد 16 زوج دانشجو به عنوان نمونه انتخاب شد و سپس از بين آنها 8 زوج دانشجو به صورت كاملاً تصادفي انتخاب شد. و در دو گروه آزمايش و گواه به صورت تصادفي ساده جايگزين شدند. طرح پژوهش، طرح آزمايشي پيش آزمون، پس آزمون با گروه كنترل بود و آزمودني هاي گروه آزمايش به مدت8 جلسه طي جلسات 90 دقيقه اي هفتگي تحت درمان مبتني بر رويكرد تحليل رفتار متقابل قرار گرفتند و گروه كنترل هيچ نوع درماني دريافت نكرد. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه رضايت مندي زناشويي انريچ و مقياس سازگاري زن و شوهر داس بود و براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون پارامتريك t و با توجه به تحليل داده ها نتايج در مورد فرضيه حاكي از عدم تغيير نمرات گروه گواه در مقياس ها طي مدت مطالعه بود. در حالي كه نظرات گروه آزمايشي بهبود معناداري در پس آزمون داشت و اين بهبود تا مرحله پي گيري نيز حفظ شده بود.

كليد واژه ها: گروه درماني- تحليل رفتار متقابل، رضايت مندي زناشويي.

 

 

 

 125صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 29000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


0
0
مشاهده و دریافت

» نقش عزت نفس سازمانی در رابطه بين عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در كاركنان کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان

توسط: pardazesh در 17-03-1395, 13:13 | دسته: روانشناسی, روش تحقیق | تعداد بازدید : 863

هدف از اين پ‍ژوهش بررسی نقش واسطه اي عزت نفس سازماني در رابطه بين عدالت سازماني با سازگاري شغلي كاركنان بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شاما کارکنان کمیته امداد استان اصفهان به حجم 750 نفر بوده اند، نمونه آماري شامل 150 نفر است كه به روش نمونه‌گیری خوشه اي انتخاب شد .ابزار اندازه گيري پرسشنامه عزتنفسسازماني پير،گاردنر،كامينگزودانهام، پرسشنامه سازگاري شغلي پوركبيريانو پرسشنامه عدالت سازماني نيهوفومورمن بوده است . تحلیل داده ها با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون صورت گرفت. نتایج نشان داد که عزت نفس در رابطه بين عدالت سازماني و سازگاري شغلي نقش ميانجي دارد .از طرفی مولفه هاي عدالت سازماني با سازگاري شغلي داراي ارتباط معني داري هستند. همچنين در بین مولفه هاي سازگاري شغلي عزت نفس سازماني با فعال بودن ، واكنش پذيري و پشتكار داراي ارتباط معني داري است .از طرف ديگر ازبین متغيرهاي پيش بين ، مولفه هاي عدالت سازماني عدالت توزيعي و عدالت رويه اي و متغير پيش بين عزت نفس سازماني با متغير ملاك سازگاي شغلي دارای رابطه معنادار هستند كه به ترتيب عزت نفس سازماني از عدالت توزيعي و عدالت توزيعي ازعدالت رويه اي بتای بزرگتری دارد و پیش‌بین قوی‌تری برای ساز گاري شغلي می‌باشد.

كليد واژه‌ها : سازگاري شغلي ، عدالت سازماني ، عزت نفس سازماني


 95صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه قیمت 28000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


0
0
مشاهده و دریافت

» مقایسه میزان سلامت روانی فرزندان دارای والدین شاغل و غیر شاغل

توسط: pardazesh در 17-03-1395, 12:40 | دسته: روانشناسی, روش تحقیق | تعداد بازدید : 995

سلامت روان يكي از ملاك هاي اصلي ارزيابي يك جامعه است و بي شك نقش چشمگيري در كارآمدي وپيشرفت آن بازي مي كند هدف: از پژوهش حاضر مقايسه ميزان سلامت روان دانش آموزان دختر داراي مادران شاغل وغير شاغل مي باشد روش : روشانجام پژوهش ازنوع علي مقايسه اي.جامعه آماري شامل داش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحيه يك شهركرمانشاه كه 240 نفر ( به تفكيك 120دانش آموز دختر مادران شاغل و120نفر دختران مادران غير شاغل‌) مي باشد كه به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند ابزار پژوهش عبارتند از پرسشنامه دموگرافيك وپرسشنامه سلامت رواني scl90 يافته ها نتايج پژوهش نشان داد كه – اختلاف معناداري بين ميانگين نمره در فاكتور هاي شكايت جسماني – حساسيت بين فرد ي– افسردگي – اضطراب – پرخاشگري – فوبيا – پارانويا – وروانپريشي – بين دختران مادران شاغل و دختران مادران غير شاغل وجود دارد روش آماري بكار رفته شده آزمون t‌ گروه هاي مستقل وتحليل واريانس يك طرفه ANOVA استفاده شده است و با توجه به نتايج معلوم می شود که مقدار این میانگین برای دختران مادران شاغل بیشتر است. و دختران مادران غير شاغل از سلامت رواني بهتري برخوردار هستند

 

كليد واژه ها : سلامت رواني - مادران شاغل ومادران غير شاغل

 

 100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 22000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


0
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+