سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی رابطه خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی در بین کارکنان پالایشگاه اهواز

توسط: pardazesh در 22-03-1395, 12:31 | دسته: روش تحقیق, مدیریت | تعداد بازدید : 3828

هدف تحقیق حاضر،بررسی رابطه خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی در بین کارکنان پالایشگاه اهواز می باشد.مطابق جدول مورگان ٢٢٠نفر ازاین کارکنان با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.درپایان ٢٠٠پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت .برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ازسه پرسشنامه خلاقیت رندسیپ،بهره وری اچیو و نوآوری مارتین پاتچن استفاده شده است.در تجزیه و تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون،رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس یک عاملی استفاده شده است.نتایج تحقیقات نشان داد که بین خلاقیت ونوآوری درسطح ۰۱/۰p<رابطه معنادارومستقیم وجوددارد.بین نوآوری،خلاقیت وبهره وری نیز رابطه معناداروجود دارد.بین خلاقیت وسن در سطح۰۵/۰رابطه معنادار وجود داردامابین خلاقیت وسابقه کارو خلاقیت ومیزان تحصیلات رابطه معناداری وجودندارد.همچنبن دربین ابعادبهره وری،آمادگی کاری وحمایت سازمانی رابطه معناداری با خلاقیت دارند.

 

 

کلید واژگان : خلاقیت،نوآوری،بهره وری

 

 

 

 100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 24000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری سود آوری و ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

توسط: pardazesh در 15-10-1394, 10:35 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 907

چكيده:
سرمایه انسانی یکی از مهمترین اجزای سرمایه های فکری در سازمان ها است. زیرا منبع اصلی خلاقیت است. اين تحقيق ، با بررسي رابطه بين ارزش سرمايه انسانی با برخی شاخص های عملکرد شرکت نظیر بهره وری، سودآوری و ارزش بازار ،به دنبال افزايش توانايي مديران ، صاحبان سهام و ساير ذينفعان سازماني ، در ارزيابي و پايش ارزش ايجاد شده ازخلال سرمايه انسانی براي سازمان، می باشد. براي انجام تحقيق هشت صنعت فعال در بورس در قلمرو زماني تحقيق (1388-1384)انتخاب شد. سپس نمونه اي متشکل از 60 شر کت از 8 صنعت با روش حذف سیستماتیک انتخاب گرديد. روش آماري مورد استفاده اجراي الگوي رگرسيون چندگانه با بهره گيري از روش حداقل مربعات تابلویی (به روش اثرات ثابت) بود. نتايج حاکي از تحقيق نشان مي دهد كهبین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری و ارزش بازار شرکتها رابطه معني داري وجود دارد. اما رابطه ای بین ارزش سرمایه انسانی و سودآوری مشاهده نشد، به عبارت دیگر هرچند ارزش نیروی انسانی در شاخص عملکرد مالی (سودآوری)متبلور نیست، اما بازار برای این دارایی ها ارزش قایل است. این رابطه در سطح نیروی کار مستقیم و غیر مستقیم تولید و کارکنان اداری و فروش نیز مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق حاصل از مقایسه بین صنایع دانش بنیان و سایر صنایع نیز نشان می دهد سرمایه انسانی شرکت به طور معنی داری در صنایع دانش بنیان تاثیر بیشتری بر عملکرد داشته است.
كليد واژه: سرمایه انسانی ، بهروری، سودآوری،‌ ارزش بازار ، داده های تابلویی

 138صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 36000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 


1
0
مشاهده و دریافت

» رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش

توسط: pardazesh در 22-06-1394, 14:18 | دسته: علوم تربیتی, مدیریت | تعداد بازدید : 5032

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی رابطه تفکر سیستمی با بهره وری از دیدگاه کارکنان اداری شهرستان بهشهر در سال تحصیلی 89 انجام گرفته و جزء تحقیقات توصیفی – پیمایشی می باشد.
جامعه این تحقیق شامل کلیه کارکنان کادر اداری آموزش و پرورش بهشهر می باشد، از آنجا که نمونه برابر با جامعه می باشد کل کارکنان در این پژوهش سرشماری شده اند.
این پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه که عبارتند از: 1- پرسشنامه استاندارد شده تفکر سیستمی 2- پرسشنامه محقق ساخته بهره وری (طراحی شده توسط مرتضی امانی با استفاده از مدل هرسی و گلد اسمیت) به بررسی رابطه تفکر سیستمی بر بهره وری کارکنان آموزش و پرورش بهشهر پرداخته است.
جهت تعیین ضریب پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و جهت تعیین روایی ابزار، از روش روایی محتوا بهره گرفته شده است. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل پایایی ابزار، ضرایب آلفای کرو نباخ به دست آمده برای متغیر تفکر سیستمی و بهره وری و مولفه های آن به ترتیب بالاتر از 80/ و85/0 گزارش شد، که بیانگر پایا بودن ابزار می باشد.
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی(استفاده از جداول توزیع فراوانی، استفاده از شاخص های مرکزی مانند میانگین و انحراف معیار) و روش های آمار استنباطی(آزمون تی تک نمونه ای، آزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تحلیل واریانس یک راهه آنوا) استفاده شده است. نتایج تحقیق عبارتند از این که: میزان بهره وری کارکنان با تفکر سیستمی و ابعاد آن دارای رابطه معنادار نمی باشد. همچنین رابطه معناداری میان بهره وری و متغییرهای سن، رشته تحصیلی و میزان تحصیلات کارکنان وجود ندارد.

 

144صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه قیمت 31000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه مدیریت استرس و بهره وری کارکنان

توسط: pardazesh در 18-06-1394, 12:32 | دسته: مدیریت | تعداد بازدید : 4454

بررسی رابطه مدیریت استرس و بهره وری کارکنان

چكيده
هدف از این مطالعه بررسی رابطه مديريت استرس و بهره وري كاركنان شهرك صنعتي آمل واقع در استان مازندران است. بخش صنعت یکی از بخش های مهم کشور بشمار می رود و با در نظر داشتن این امر که در این بخش کارکنان زیادی فعالیت دارند، توجه به عوامل موثر بر بهره وری و عملکرد آنها از بدیهیات است. یکی از عوامل اثرگذار بر عملکرد و بهره وری کارکنان؛ استرس می باشد. بنابراین باید در زمینه مدیریت این فاکتور زیان بخش اقداماتی صورت پذیرد. مبانی نظری در زمینه بهره وری نیروی انسانی از مدل بهره وری هرسی و گلد اسمیت و مبانی نظری در زمینه مدیریت استرس از چارچوب رفتارهای مثبت مدیریتی جهت مقابله با استرس دونالدسون و همکاران (2011) اتخاذ گردیده است. پژوهش حاضر از نظر دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی محسوب می گردد. از نظر هدف؛ پژوهش حاضر کاربردی است. روش تحقیق به لحاظ جمع آوری داده ها، میدانی است و از سه پرسشنامه اطلاعات زمینه ای، بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت و مدیریت استرس دونالدسون و همکاران(2011) بهره گیری شده است. جامعه آماري اين تحقيق را كليه مديران ارشد، مياني و عملياتي واحدهای صنعتی مستقر در شهرك صنعتي آمل که تعداد کارکنان شاغل در آنها تا پایان آبان ماه 1390 بیش از 50 نفر بوده است تشکیل می دهد که حجم آن 800 نفر بود. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 150 نفر تعیین شد و در نهایت با استفاده از روش نمونه گیری گروهی؛ حجم نمونه در هر طبقه تعیین گردید. به منظور تجزيه و تحليل داده های پژوهش از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي بهره گيري شد. به منظور آزمون فرضيات پژوهش از آزمونهاي آماري ضريب همبستگي پيرسون ، آزمون t براي نمونه هاي مستقل و آزمون رگرسيون چند متغيره استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 16 استفاده شد.
نتيجه حاصل از آزمون فرض اصلي حكايت از اين امر داشت كه بين مديريت استرس (۰۰١/۰P=) و بهره وري كاركنان شهرك صنعتي مذكور رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. نتايج حاصل از آزمون هشت فرضيه فرعي حكايت از اين امر داشتند كه بين چهار شاخص مديريت استرس از جانب مديران يعني: احترام و مسئوليت پذيري (۰۰٥/۰P=) ، مديريت و ابلاغ كار موجود و آتي (۰۰٢/۰P=)، مديريت كاركنان در گروه (۰١/۰P=) و استدلال و مديريت وضعيت هاي مشكل (۰۰٤/۰P=) و بهره وري كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. سطح بهره وري كاركنان و مديريت استرس آنان از ديدگاه مديران زن و مرد در جامعه آماري تفاوت معناداري ندارد. سطح بهره وري كاركنان و مديريت استرس آنان در جامعه آماري تحت تاثير متغيرهاي زمينه اي (سن، ميزان تحصيلات، عنوان شغلي، سابقه خدمت و وضعيت استخدامي) مديران نیست.

پیشنهادات: پیشنهاد می شود ارتقاء سطح احترام و مسئولیت پذیری مدیران، سطح مدیریت و ابلاغ کار موجود و آتی از جانب مدیران، ارتقاء مدیریت کارکنان در گروه و استدلال و مدیریت وضعیت های مشکل از جانب مدیران در زمره اهداف مهم سازمان قرار گیرد.

واژگان كليدي: بهره وري، مديريت استرس، احترام و مسئوليت پذيري، مديريت و ابلاغ كار موجود و آتي، مديريت كاركنان در گروه، استدلال و مديريت وضعيت هاي مشكل.

 

140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه قیمت 29000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

 

 

 

 

 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» تاثير اجرای سياستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومينيوم ايران

توسط: pardazesh در 22-05-1394, 13:34 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 899

چكيده
در این پژوهش با اشاره به اینکه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در سالهاي اخير بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینه¬های گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به بهبود عملکرد و بهره وري يكي از بزرگترين شرکتهای دولتي واگذار شده به بخش خصوصي منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستاي اجراي سياستهاي مذكور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن مي باشد.
قلمرو مکانی تحقیق شركت سهامي آلومينيوم ايران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقيق نيز سالهای 1389-1384 می-باشد كه به سه دوره مالكيت دولتي (سالهاي 84 و 85 كه مالكيت و مديريت شركت در اختيار بخش دولتي قرار داشت) مالكيت نيمه خصوصي (سالهاي 86 و 87 كه بخشي از مالكيت به بخش خصوصي منتقل شد ولي مديريت همچنان در دست بخش دولتي بود) و مالكيت خصوصي (سالهاي 88 و 89 كه مديريت و بيش از 70 درصد مالكيت شركت به بخش خصوصي منتقل گرديد) دسته بندي شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وري شركت مذكور، بالغ بر 52 معيار سنجش عملكرد (مالي و اقتصادي) و بهره وري (كارايي و اثربخشي) مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملكرد شرکت مورد نظر و بهره گيري از فرآيند تحليل سلسله مراتبي و نرم افزار Expert choice وضعيت شركت در رابطه با هريك از معيارهاي عملكرد و بهره وري در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي رتبه بندي و مورد آزمون قرار گرفته است.
نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد كه گرچه رتبه عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران در دوره مالكيت خصوصي نسبت به دوره مالكيت نيمه خصوصي بهبود يافته است، ليكن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالكيت دولتي نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتايج حاصل از پژوهش پیشنهاد  گرديده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمايه و حقوق صاحبان سهام و همچنين برنامه ريزي جدي و عملي در راستاي بهبود شاخصهاي عملكرد و بهره وري، زمينه دستيابي به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران بيش از پيش فراهم گردد.

 

 165صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 45000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» تاثیر مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان امور اداری شركت ملی گاز تهران بزرگ

توسط: pardazesh در 16-04-1394, 12:41 | دسته: مدیریت | تعداد بازدید : 4030

تاثیر مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان  امور اداری شركت ملی گاز تهران بزرگ

 

 چكيده

در شركتهاي خدماتي افراد عنصر اصلي سازمان محسوب مي شوند. بالطبع افراد موجود در اين سازمانها داراي يكسري نياز هستند كه با برآوردن اين نيازها، انگيزش در آنان افزايش مي يابد. در تحقيق حاضر به دنبال شناسايي نيازها و ارزيابي تأثير نيازها در انگيزش كاركنان هستيم. روش تحقيق، روش توصيفي از نوع همبستگي است. براي جمع آوري اطلاعات از ابزار مطالعه مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. جامعة آماري تحقيق شامل كاركنان امور اداري شركت ملي گاز تهران بزرگ بوده است. روش نمونه گيري تصادفي ساده بوده است.

حجم نمونه برابر با 20 نفر از كاركنان اداره مذكور بود. از بررسي و تجزيه و تحليل اطلاعات و نتايج حاصله مشخص گرديد كه تركيب نيازهاي شديد كاركنان در مقطع زماني انجام پژوهش نياز به كسب موفقيت، نياز ايمني، نياز به رشد و پيشرفت، نياز به نظم، نيازهاي زيستي، نياز به استقلال، نيازهاي اجتماعي بوده كه با ناديده گرفته شدن اين نيازها، ميزان انگيزش كاركنان تقليل يافته است.

این پژوهش دارای آمار و نمودار و پرسشنامه است

 

 

 

80 صفحه فایل ورد فونت 14 منابع و پاورقی(آخر هر پاراگراف) دارد قیمت:9900 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

0216647969

 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» آموزش در بهره‌ وری نيروی انسانی

توسط: زهرا نیکنام در 18-02-1394, 10:59 | دسته: مدیریت | تعداد بازدید : 3878

چكيده

با توجه به گسترش روزافزون علم و فناوری و همچنين ضرورت به روز شدن عوامل سازماني، آگاهي‌ها و مهارت‌هاي نيروي انساني شاغل در سازمان‌ها، توجه به آموزش به معني تمام فرايندهايي كه باعث توسعه فردي و صلاحيت‌هاي لازم در رابطه با شغل مورد نظر در كاركنان مي‌شود، ضروري مي‌نمايد كه البته اين آموزش‌ها بايستي با توجه به يك سيستم منظم و معتبر نيازسنجي آموزشي، برنامه‌ريزي و به اجرا درآيد. بسياري از سازمان‌ها آموزش را هزينه تلقي مي‌نمايند و به همين منظور بودجه اندكي را به امر آموزش نيروي انساني اختصاص مي‌دهند كه اين طرز تفكر اشتباه باعث عقب‌ماندگي سازمان از فناوری و دانش روز شده است. آموزش هزينه نيست، بلكه سرمايه‌گذاري در زمينه تحقق اهداف سازماني مي‌باشد.

 

25صفحه فایل ورد (Word) فونت 16 منابع و پاورقی دارد قیمت 5900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


1
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+