سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» تحلیل فضایی موانع و محدودیت های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی

توسط: pardazesh در 18-11-1394, 10:45 | دسته: جغرافیا | تعداد بازدید : 964

چکیده
با توجه به این که امروزه توانمندسازی به یکی از مفاهیم اصلی توسعه پایدار تبدیل شده است و رابطه آن با توسعه پایدار به شکلی است که یا از اجزای آن یا عامل آن و یا معلول توسعه پایدار به حساب می آید، لذا دستیابی به توسعه پایدار بدون توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه امکان¬پذیر نیست. با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق تلاش گردیده است تا با تحلیل فضایی، موانع و محدودیت¬های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد سیستان مورد کنکاش قرار گیرد. جامعه آماری تحقیق شامل روستاهای با بیش از 50 خانوار تحت پوشش کمیته امداد می باشد که با استفاده از فرمول کوکران 40 روستا به عنوان حجم نمونه محاسبه گردید. روش تحقیق حاضر، توصيفي – تحليلي و مبتنی بر بررسی منابع اسنادی، بررسی¬های میدانی و تکمیل پرسشنامه بوده است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات، از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با کمک نرم افزار Expert Choice و تحلیل¬های فضایی و آماری از طریق نرم افزارهایArcGIS و SPSS استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق بر اساس آزمون ANOVA نشان داد که وابستگی به آب رودخانه هیرمند با میانگین 5020/0، مشکلات سازمانی با میانگین 4900/0، ویژگی¬های شخصیتی و فردی سرپرست خانواده با میانگین 4365/0 و مشارکت با میانگین 4179/0 بعنوان بالاترین عوامل در موانع یا محدودیت¬های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد شناخته شد. در همین راستا، دیگر نتایج تحقیق حاکی از آن است که بر اساس تحلیل های آماری، بین شدت اثرات موانع یا محدودیت های اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی با سایر روستاهای سیستان اختلاف معناداری وجود دارد.
کلید واژه ها: خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، روستا، توانمندسازی، تحلیل فضایی

 

140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


0
0
مشاهده و دریافت

» ارتباط بین توانمندسازی با کارآفرینی سازمانی کارشناسان ورزش شهرداری تهران

توسط: pardazesh در 21-08-1394, 09:49 | دسته: تربیت بدنی, مدیریت | تعداد بازدید : 3849

چکیده تحقیق:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان توانمندسازی و عوامل روانشناختی توانمندسازی و کارآفرینی در سازمان ورزش شهرداری تهران می باشد. جامعه این تحقیق شامل کلیه کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران است که نمونه گیری با استفاده از روش کل شماری شامل 69 نفر انجام شد.( 69N= )
روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بود،اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه استاندارد توانمندسازی اسپریتزر(88/0=α) و پرسشنامه کارآفرینی صمدآقایی(85/0=α) جمع آوری شد که اعتبار پایان نامه درپژوهشها و مطالعات انجام شده موردتأیید قرار گرفت و پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ مجدداَ توسط پژوهشگر بدست آمد که بترتیب 81/0 و 89/0 گزارش شد.
برای آزمون فرضیات ، ابتدا با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف نرمال بودن داده ها به تأیید رسید سپس از ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین میزان ارتباط بین متغیر ملاک و متغیرهای پیش بین استفاده شد.
نتایج حاکی از وجود رابطه معنی دار بین کارآفرینی و توانمند سازی و عوامل روانشناختی آن ( احساس معنی دار بودن ، احساس شایستگی ، احساس خودتعیینی ، احساس تأثیر و احساس اعتماد ) (05/0p < )
می باشد.بالاترین ضریب همبستگی مربوط به احساس معنی دار بودن و کارآفرینی سازمانی (492/0) و کمترین میزان آن مربوط به احساس شایستگی و کارآفرینی سازمانی است (310/0).

لغات کلیدی: توانمند سازی، توانمند سازی روانشناختی، کارآفرینی،کارشناس سازمان ورزش شهرداری تهران

 

145صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 37000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


1
0
مشاهده و دریافت

» رابطه توانمند سازی کارکنان باعملکرد تیمی مطالعه موردی بانک ملی ایران

توسط: pardazesh در 18-05-1394, 14:17 | دسته: مدیریت | تعداد بازدید : 3907

چکیده :
از زمانی که جامعه بشری از مرحله اقتصاد معیشتی خارج و به دو گروه کارگر و کارفرما تقسیم شده است ، چگونگی افزایش بهره وری نیز مورد توجه قرار گفته است ، گاه زر ، گاه زور و گاه تزویر ، ابزار افزایش بهره وری بوده اند همین که پای آگاهی مردم افزایش یافت و پای قوانین و مقررات مربوط به حقوق بشر به میان آمد ، ایجاد رضایت و انگیزش مطرح شد و اینک سخن از توانمند سازی نیروهای انسانی است توانمند شدن یعنی تمایل افراد به خود کنترلی ، به خود اهمیت دادن و برای خود آزادی قائل شدن(اورعي يزداني،1:1381) .هدف تحقیق بررسی رابطه توانمند سازی کارکنان با عملکرد تیمی می باشد؛ پس براین اساس سوال اصلی و فرضیات فرعی طراحی گردید؛ که به وسیله‌‌ی داده های بدست آمده از پرسشنامه اندازه گیری و مورد آزمون قرار گرفته اند.برای سنجش متغیر توانمند سازی کارکنان از پانزده سؤال بسته و برای سنجش متغیر عملکرد تیمی از بیست سؤال بسته استفاده شده است.پرسشنامه ها با نظر استاد راهنما بدلیل سهولت در تجزیه و تحلیل بطور یکاسه طراحی و توزیع شد که روا بوده و و پایایی آن نیز به وسیله‌‌ی ضریب آلفای کرونباخ(759/0) مورد تأییدقرار گرفته است. از بین جامعه‌‌ی آماری که کارکنان شهرداری شهرستان کوهدشت (300) می‌باشد؛ 73 نفر بعنوان حجم نمونه بطور تصادفی انتخاب و پرسشنامه‌ها بین ایشان توزیع شد.
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – همبستگی می‌باشد؛ لذا جهت تجزیه و تحلیل آماری از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.نتایج حاصله از این تحقیق گویای این موضوع است که بین توانمند سازی کارکنان و عملکرد تیمی رابطه‌‌ی مستقیم ومثبت وجود . همچنین بین سه مولفه از چهار مولفه توانمند سازی (شایستگی ، معنی داربودن و تاثیر گذاری) با عملکرد تیمی رابطه مثبت وجود دارد .
واژهای کلیدی:
توانمند سازی ، عملکرد تیمی ، کارکنان ، شایستگی ، معنی دار بودن ، تاثیر گذاری

 

 

 150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 43000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه بین توانمند سازی و کارآفرینی سازمانی در میان کارشناسان ورزشی شهرداری تهران

توسط: pardazesh در 10-04-1394, 08:45 | دسته: مدیریت | تعداد بازدید : 4330

در جهان امروز، تفکر نوآوری و کار‌آفرینی و استفاده از آن در سازمان‌ها امری اجتناب ناپذیر است. همانطور که تولد و مرگ سازمان‌ها به بینش، بصیرت و توانایی‌های موسسین بستگی دارد، رشد و بقای آنها نیز به عواملی نظیر توانایی، خلاقیت و نوآوری منابع انسانی آنها وابسته است. امروزه سازمان‌ها دیگر نمی‌توانند با تعداد اندکی  افراد خلاق و کارآفرین و با اجرای چند طرح کارآفرینانه به سازمانی چابک، منعطف، فرصت‌گرا و کم هزینه تبدیل شوند، بلکه باید شرایطی را فراهم آورد تا همه کارکنان از چنین روحیه کارآفرینانه‌ای بهره‌مند شده و بتوانند به راحتی و به طور فردی یا گروهی، فعالیت‌های کارآفرینانه خود را به اجرا در آورند. لذا، در شرایطی که سازمان­ها تحت تأثير رقابت هاي اقتصادی می‌باشند، ضرورت توجه به كيفيت‌ كاري و بهره‌وري سازماني از اهميت ويژه‌اي برخوردار گرديده است. مديريت، براي اين كه بتواند عملكرد سازمان متبوع خود را بهبود بخشد، بايستي با ديد كيفي به سازمان نگريسته و تلاش نمايد، تا آن جا كه ممكن است با ارائه ی راهبردهاي اجرايي، كيفيت عملكرد كاري سازمان تحت امر خود را در سطح مطلوب حفظ نمايد. اصولاً هر برنامه ی مبتني بر توانمندسازي، مي تواند به بهره‌وري منجر گردیده و توليد بيشتر، خدمات مناسب‌تر، جذب مشتريان بیشتر ونهايتاً در اختيار گرفتن سهم بيشتري از بازار را به همراه آورد.

در این رساله با درک اهمیت مقولات توانمندی، توانمند‌سازی روان‌شناختی و کار‌آفرینی سازمانی در رشد و توسعه سازمان‌ها، بر آنیم تا ضمن انجام این تحقیق، توجه مدیران سازمان‌های ورزشی را به اهمیت این مفاهیم در عرصه ورزش کشور معطوف داشته، با تکیه بر نظرات دانشمندان و صاحب‌نظران و همچنین تبیین تجارب سازمان‌های ورزشی سایر کشورها، سهم خویش را در تحول باورها و بینش مدیریت ورزش کشور و در نتیجه گشودن نگاهی نو به توانمند‌سازی کارکنان عرصه ورزش و ارتقاء سطح توانایی سازمان‌های ورزشی ایفا نماییم.

 

 

 42 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 12500 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


0
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+