سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری با خلاقیت اعضای هیأت علمی گروه های تربیت بدنی

توسط: pardazesh در 3-05-1395, 12:55 | دسته: تربیت بدنی, مدیریت | تعداد بازدید : 3568

چکیده
امروزه عصر نوین مدیریت، كلیه مسئولان و دست‌اندركاران سازمان‌ها را متوجه این واقعیت نموده است كه برای دستیابی به حداكثر اثربخشی سازمانی به فكر استفاده از اندیشه‌های خلاق باشند. كامینگز و اولدهام (1997) دریافتند كه حمایت مدیریت از افكار جدید با مشخصه‌های خلاقیت به ویژه در كاركنانی كه مستعد خلاقیت می‌باشند، ارتباط دارد. آمابیل و گریسكیویز (1987) بر این عقیده‌اند كه مدیران به عنوان عنصر مهمی از عوامل زمینه‌ای در محیط كار می‌باشند كه بر خلاقیت اثر می‌گذارند. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است كه آیا فرهنگ سازمانی و سبك رهبری در دانشكده‌ها و گروه‌های تربیت بدنی می‌توانند از اجزاء پیش‌بینی كننده و عوامل مرتبط با خلاقیت اعضای هیأت علمی باشند؟ هدف كلی از انجام این تحقیق، بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط معنی‌دار بین فرهنگ سازمانی و سبك رهبری مدیران با خلاقیت اعضای هیأت علمی گروه‌های تربیت بدنی در دانشگاه‌های منتخب كشور است تا از این طریق و پس از مشخص شدن میزان خلاقیت و موارد پیش‌بین آن بتوان گام مؤثری در افزایش خلاقیت، در جامعه موردنظر برداشت. این پژوهش بر مبنای تئوری تریانیدز و سبک رهبری رابینز طراحی شده است. جامعه مورد مطالعه، شامل کلیه ی اساتید رشته تربیت بدنی دانشگاههای آزاد اسلامی منتخب کشور بودند. که تقریبا 360 نفر می باشند. که از بین آنها تعداد 186 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت در جامعه تحت بررسی رابطه معنی داری وجود دارد همچنین بین سبک رهبری، فرهنگ سازمانی و خلاقیت در جامعه تحت بررسی رابطه معنی داری وجود دارد اما بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری رابطه معنی داری وجود نداشت. فرهنگ سازمانی و سبک رهبری آن پیش بینی کننده معنی داری برای خلاقیت در جامعه تحت مطالعه هستند که سهم عامل فرهنگ در پیش بینی خلاقیت در سازمان 40 درصد و سهم عامل فرهنگ سازمانی 27 درصد می باشد.
کلمات کلیدی
فرهنگ سازمانی، سبک رهبری، خلاقیت، اساتید تربیت بدنی، اساتید دانشگاه آزاد


185صفحه فایل ورد ( Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 42000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


2
0
مشاهده و دریافت

» مقایسه راهبرد های یادگیری و خلاقیت در بین دانش آموزان تیز هوش و عادی راهنمایی

توسط: pardazesh در 12-10-1394, 13:13 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 973

چكيده :
به منظور مقايسه راهبردهاي يادگيري و خلاقيت در بين دو گروه دانش آموزان تيزهوش و عادي راهنمايي پسرانه شهرستان خوي در سال تحصيلي 87-88 ، 120 نفر دانش آموز كه شامل 60 نفر دانش آموز عادي و60 نفر تيزهوش بودند به صورت نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي انتخاب شدند . پرسشنامه راهبردهاي يادگيري وينشتاين وماير و خلاقيت عابدي روي آنها اجرا شد . به منظور تجزيه وتحليل داده ها ي پژوهش از روشهاي آماري آزمون تحليل واريانس ، آزمون t مستقل ، روش همبستگي و روش تحليل رگرسيونچند متغيري استفاده شد .يافته هاي پژوهش نشان داد كه :
- تفاوت چنداني در ميزان خلاقيت دانش آموزان تيزهوش و عادي وجود ندارد .
- دانش آمزان تيزهوش نسبت به دانش آموزان عادي از راهبردهاي يادگيري بيشتري استفاده مي كنند . بويژه از راهبرد نظارت بر درك مطلب و بسط دهي بيشتر استفاده مي كنند .
- بين استفاده از راهبردهاي سطح بالا و خلاقيت رابطه معناداري وجود دارد ، يعني افراد خلاق هنگام يادگيري از راهبردهاي سطح بالا بيشتر استفاده مي كنند .
- همچنين مشخص شد كه از بين راهبردهاي يادگيري ، راهبيرد نظارت بر درك مطلب و مرورذهني بيشتر قادر به پيش بيني خلاقيت هستند و دو راهبرد سازمان دهي و بسط دهي نمي توانند پيش بين خوبي براي خلاقيت در دانش آموزان باشند .

 

123صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


0
0
مشاهده و دریافت

» تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

توسط: pardazesh در 10-06-1394, 12:59 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 997

چکیده
در این پایان نامه با استناد به منابع و مستندات کتابخانه ای و میدانی به تأثیر کاربست نرم افزارهای آموزشی درس ریاضی بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان پایه پنجم پرداخته شده است. کاربرد رسانه های دیجیتال ایجاد انگیزه ی درونی است در حالی که آموزش و پرورش سنتی متکی بر انگیزه های بیرونی است ،با توجه به افزایش روز افزون رسانه های دیجیتال واستفاده آسان و در دسترس آن ، این پژوهش به تاثیرآموزش به کمک نرم افزارهای آموزشی درخلاقیت وپیشرفت تحصیلی درس ریاضی پایه پنجم استان مازندران در سال تحصیلی1389- 1388 پرداخته است. فرضیه های پژوهش با دو ابزار مورد بررسی و آزمون قرار گرفت.
این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و ازنظر روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع طرح گروه کنترل نابرابراست. جامعه آماری آن شامل 3144 نفردانش آموزان کلاس پنجم از ناحیه یک ساری و نمونه آماری آن براساس مطالعه موردی دو دبستان دخترانه ودو دبستان پسرانه(به تعداد150 دانش آموز) که دارای ابزارهای پژوهش بودند انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات روش های کتابخانه ای و آزمون سنجش خلاقیت تورنس و آزمون محقق ساخته در درس ریاضی می باشد که روایی واعتبار آزمون ریاضی توسط کارشناسان سنجش و ارزشیابی اداره کل آموزش و پرورش تایید شده است.آزمون خلاقیت تورنس توسط عابدی (1363) در ایران هنجاریابی شده است. در تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از آمار توصیفی(میانگین،انحراف معیار و استفاده از جداول و نمودارها )به منظور مقایسه میانگین گروه ها و از آمار استنباطی ،آزمون tبرای دو گروه مستقل جهت تحلیل فرضیه های اول تا ششم و آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای فرضیه های هفتم تا دهم و آزمون tمستقل برای فرضیه های یازدهم و دوازدهم استفاده شده است.
نتایج حاصله از اجرای آزمون نشان می دهد که استفاده از نرم افزارهای آموزشی موجب افزایش خلاقیت می شود امادر تاثیر نرم افزار ها بر پیشرفت تحصیلی تفاوت معناداری ملاحظه نشده است.همچنین بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دختران و پسران تفاوت معناداری وجود ندارد.و میزان تحصیلات والدین بر خلاقیت دانش آموزان تاثیر چندانی ندارد.(آزمون سنجش خلاقیت تورنس)

 

160صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+جامعه آماری+پرسشنامه قیمت 37000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه خلاقیت و هوش هیجانی کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فن آوری

توسط: pardazesh در 15-05-1394, 08:32 | دسته: روانشناسی | تعداد بازدید : 926

چکیده :

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه بررسی رابطه خلاقیت و هوش هیجانی کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فن آوری است. جامعه پژوهش کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فن آوری می باشد که بر اساس نمونه گیری  کاملاً تصادفی و از روی لیست کارکنان که تعداد 50 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شده اند.

در این پژوهش برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز در مورد خلاقیت که اعم از : بسط ـ انعطاف پذیری، سیالی و ابتکار و همچنین نمره خلاقیت هم به دست آمد همچنین در مورد هوش هیجانی از پرسشنامه سالووی استفاده شد که تمام مؤلفه های آن نیز : بازسازی خلقی ـ تمرکزـ توجه و نمره کل هوش هیجانی مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی فرضیه تحقیق که عبارتند از : بین خلاقیت (نمره کل) و هوش هیجانی همبستگی وجود دارد، و از روش آماری همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین هوش هیجانی و مؤلفه های آن و خلاقیت و مؤلفه های آن همبستگی و رابطه ای وجود ندارد و فقط در مقیاس (توجه) تا حدودی بین این مؤلفه و خلاقیت (نمره کل) رابطه وجود دارد ولی در بین مؤلفه های دیگر هیچگونه رابطه ای وجود ندارد.

 

122صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 19800 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه روانشناسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 

 


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه نظری منطقه 11 تهران

توسط: pardazesh در 14-05-1394, 12:03 | دسته: روانشناسی, علوم تربیتی | تعداد بازدید : 1855

چكيده

تحقيق حاضر، به بررسي رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت در بين دانش آموزان دبيرستانهاي نظري منطقه 11 تهران مي پردازد. چون هدف بررسي ارتباط بين دو مفهوم و اصطلاح مهم در روانشناسي يعني خلاقيت و هوش هيجاني است، يك تحقيق بنيادي محسوب مي گردد. اما از طرفي از آن جا كه مي تواند به عنوان راهنما در بخشي از مسائل تربيتي براي معلمان و مربيان و دست‌اندركاران تعليم و تربيت باشد، كاربردي نيز به شمار مي رود.

در اين تحقيق از روش نمونه گيري تصادفي استفاده شده است و جنسيت ، پايه تحصيلي و رشته تحصيلي در بين دانش آموزان متوسطه نظري منطقه 11 تهران لحاظ گرديده است. براي اجراي آزمون از آزمون هوش هيجاني بار.آن (Bar-on) و آزمون خلاقيت عابدي استفاده شده است. که توسط دانش آموزان ، پرسشنامه های این دو آزمون تکمیل گردیده است تعداد آزمودنی ها 350 نفر میباشد که با استفاده از pilotوسپس قرار دادن بالاترین انحراف معیار ومیانگین درفرمول تعیین  حجم نمونه به دست آمده است .

بعد از تجزيه و تحليل اطلاعات كه با استفاده از آمار توصيفي (ميانگين- فراواني و  انحراف معیارو...) و آزمون T و آزمون همبستگی پیرسون در آمار استنباطي صورت گرفته، نتيجه حاصل اين بوده است كه بين هوش هيجاني و خلاقيت در بين دانش آموزان دبيرستانهاي نظري منطقه 11 تهران در سال تحصيلي 85-84 رابطه معنادار وجود داشته است.

بین میانگین هوش هیجانی دختران وپسران تفاوت معنا داری وجود دارد ودختران نسبت به پسران از هوش هیجانی بالاتری برخوردارند .

بین میانگین خلاقیت دختران وپسران تفاوت معنا داری وجود ندارد

بین میانگین هوش هیجانی در دوگروه دانش آموزان علوم انسانی با علوم تجربی وریاضی تفاوت وجود دارد و دانش آموزان علوم تجربی وریاضی نسبت به رشته انسانی از هوش هیجانی بالاتری برخوردارند .

بین میانگین خلاقیت دوگروه دانش آموزان علوم انسانی با تجربی وریاضی تفاوت معناداری وجود دارد ودانش آموزان رشته ریاضی وتجربی نسبت به علوم انسانی از خلاقیت بالاتری برخوردار است .

بین میانگین هوش هیجانی وخلاقیت دانش آموزان پایه اول با دوم وسوم تفاوت معنا داری وجود ندارد .

 

 130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع و جامعه آماری دارد+مقاله قیمت 21000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت در بین دختران و پسران و تاثیر جنسیت بر روی متغیرهای عزت نفس خلاقیت

توسط: pardazesh در 14-05-1394, 12:02 | دسته: روانشناسی | تعداد بازدید : 1086

چکیده

با توجه به نتیجه بررسی های انجام شده خلاقیت و استعدادهای خلاقه نهفته در کودک و نوجوان قابل رشد وتوسعه است و این کیفیت مستلزم تلاش و کوشش همه جانبه در ابعاد گوناگون کودک و نوجوان به ویژه عزت نفس می باشد.

موضوع پژوهش حاضر بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس درنوجوانان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و خلاقیت است که با استفاده از شیوه نمونه گیری در دسترس صورت پذیرفته است از این رو تعداد 60 نفر از دانش آموزان دختر و پسر که در مقطع راهنمایی مدارس واقع در منطقه 11 آموزش و پرورش تحصیل می کردند انتخاب شدند و آزمونهای عزت نفس کوپراسمیت و خلاقیت عابدی بر روی آزمودنیها اجرا گردید. نتایج نشان می دهد.

که خلاقیت دربین دختر وپسر تفاوتی ندارد وهمچنین عزت نفس در دختر وپسر تفاوتی ندارد ورابطه مثبتی بین خلاقیت وعزت نفس وجود دارد.

 

 120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع و جامعه آماری دارد قیمت 21000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


1
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 6
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+