سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی رابطه بین سلامت عمومی و رضايت شغلی معلمان آموزش و پرورش

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 804

موضوع این تحقیق عبارتست : «بررسی رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین خانم آموزش و پرورش ناحیه 4 کرج».
در این تحقیق رضایت و عدم رضایت نسبت به عوامل و پاداش های مختلف مادی و معنوی و اجتماعی و سلامت عمومی بررسی شده است و در این بررسی ها تاثیر عوامل مادی با شاخص هایی از قبیل حقوق و مزایا، امکانات و تسهیلات، خدمات درمانی، اعطاء مسکن و غیره، و تاثیر عوامل معنوی با شاخص هایی از قبیل تحسین و تمجید، تشویق نامه کتبی، توبیخ نامه، اعطای بورس تحصیلی، توجه به افکار و احساسات فرهنگیان و غیره و یک سری عوامل از قبیل افزایش مسئولیت و نیاز به کسب موفقیت مورد سنجش قرار گرفته و ارتباط هر یک از آنها با رضایت شغلی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

 

83صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 15000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


2
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه بين رضايت شغلی و مسئوليت پذيری در ميان کارکنان بانک مرکزی ايران

توسط: pardazesh در 26-10-1395, 22:35 | دسته: مدیریت | تعداد بازدید : 3756

تحقیق حاضر از جمله تحقیقات کاربردی برای یافتن وجود رابطه و همبستگی بین دو عامل رضایت شغلی و مسئولیت پذیری در بین کارکنان رسمی بانک مرکزی در شهر تهران است. این تحقیق از یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی تشکیل می شود . گرد آوری اطلاعات و داده های مربوط به تحقیق با توزیع 200 فرم پرسشنامه حاوی 20 سوال مربوط به رضایت شغلی و 14 سوال مربوط به مسئولیت پذیری صورت گرفت. کل کارکنان بانک از نظر سن, جنس, سابقه خدمت, گروههای شغلی و سطوح تحصیلی دسته بندی و افراد نمونه با در نظر گرفتن نسبت هر گروه بطور تصادفی انتخاب شدند. قبل از توزیع پرسشنامه ها پایایی آنها از طریق آزمون آلفای کرونباخ تست و پس از بدست آوردن ضریب 89 درصد برای پرسشنامه رضایت شغلی و 87 درصد برای پرسشنامه مسئولیت پذیری تعداد 200 فرم پرسشنامه در هر زمینه توزیع و تنها 179 پرسشنامه تکمیل و عودت شد که با انجام آزمونهای کوموگروف- اسمیرنوف و اسپیرمن نتایج حاصل مبین وجود رابطه بین این دو عامل و عوامل فرعی اعم از جنس, سن, سابقه خدمت, گروههای شغلی و سطوح تحصیلی می باشدکه در نتیجه فرضیه اصلی و تمامی پنج فرضیه فرعی تحقیق مورد تایید قرار گرفت.  

 

 150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 17000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی جو سازمانی بر رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان پتروشیمی اصفهان

توسط: pardazesh در 19-03-1395, 08:43 | دسته: روانشناسی, روش تحقیق, مدیریت | تعداد بازدید : 3541

هدف از اين تحقيق بررسي جو سازماني بر رضايت شغلي و بهداشت رواني كاركنان پتروشيمي مي باشد. روش تحقيق حاضر توصيفي از نوع همبستگي مي باشد. جامعه آماري مورد نظر در اين پژوهش كليه كاركنان رسمي شركت پتروشيمي اصفهان مي باشند. نمونه آماري در اين پژوهش عبارت است تعداد 200 نفر از كاركنان رسمي پتروشيمي اصفهان كه از كل جامعه كه 1123 مي باشند انتخاب شد و به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب گرديدند. ابزار گردآوري اطلاعات در اين تحقيق شامل سه پرسش نامه: بهداشت رواني، رضايت شغل و جو سازماني مي باشد. براي اندازه گيري و تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي استفاده مي شود كه در سطح آمار توصيفي محاسبه ي فراواني، درصد، ميانگين، انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطي از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره استفاده شده است. پس از تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نتايج زير حاصل گرديد:

- متغيرهاي پيش بين روي هم رفته مي توانند 10 درصد از تغييرات متغير رفتار رضايت شغلي را پيش بيني كنند.

- متغيرهاي پيش بين روي هم رفته مي توانند 16 درصد از تغييرات متغير رفتار رضايت شغلي را پيش بيني كنند.

- متغيرهاي پيش بين روي هم رفته مي توانند 18 درصد از تغييرات متغير رضايت شغلي را
پيش بيني كنند.

- هر يك از ابعاد پنج گانه بر جو سازماني تأثير گذاشته و جو سازماني بر رضايت شغلي تأثير
مي گذارد يعني تأثير هر يك از ابعاد بر رضايت شغلي اثر غير مستقيم است و ثر جو سازماني بر رضايت شغلي اثر مستقيم مي باشد.

- همچنين مقدار بتا هر يك ابعاد روي سلامت رواني تقريباً همگي معني دار مي باشد (بجز متغير عملكرد كه مقدار آن غير معني دار مي باشد) يعني اثر مستقيم هر يك از ابعاد (به جز بعد عملكرد) بر سلامت رواني معني دار مي باشد.

 

كليد واژه ها: رضايت شغلي، بهداشت رواني، جو سازماني.


 110صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 29000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


1
0
مشاهده و دریافت

» رابطه ارزیابی عملکرد با رضایت شغلی دبيران متوسطه

توسط: pardazesh در 17-06-1394, 09:03 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 1777

چکیده:
عوامل و متغیرهای زیادی در رضایت شغلی دخیل می باشند.یکی از عوامل تاثیرگذار در رضایت شغلی ارزیابی عملکرد می باشد. در پژوهش حاضر، فاکتورها و مولفه های ارزیابی عملکرد بر رضایت شغلی دبیران دوره ی متوسطه شهرستان بابل مورد واکاوی قرار گرفته است: سه فرضيه موجود در پژوهش عبارتند از: - بررسي رابطه بين فراهم نمودن بستر سازماني براي انجام ارزيابي عملكرد با رضايت شغلي در بين دبيران دوره متوسطه - بررسي رابطه بين ارزيابي انطباق نظام ارزشيابي عملكرد بر اساس واقعيت هاي نظام اداري با رضايت شغلي در بين دبيران دوره متوسطه - بررسي رابطه بين ارزيابي انطباق نظام ارزشيابي عملكرد بر اساس اصول علمي مديريت با رضايت شغلي در بين دبيران دوره متوسطه.
روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی ، جامعه آماری که 1300 نفر از دبیران دوره¬ی متوسطه آموزش و پرورش شهرستان بابل ونمونه آماری برگرفته از کرجسی و مورگان به تعداد 297 نفر که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته با 40 سؤال بسته پاسخ در مقیاس لیکرت با سطوح پاسخ (خیلی کم ، کم ، متوسط، زیاد ، خیلی زیاد) که به ترتیب از خیلی کم به خیلی زیاد دارای امتیاز1-5 می باشد.پایایی این ابزار با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 80/˙ محاسبه شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS در دو سطح توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی ، درصد ، نمودار ستونی وآماری استنباطی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل واقع شده است .
نتایج حاکی از آن است که :
بین فراهم بودن بستر سازمانی برای انجام ارزیابی عملکرد با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
بین ارزیابی انطباق نظام ارزشیابی بر اساس واقعیتهای نظام اداری با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
بین ارزيابي انطباق نظام ارزشيابي عملكرد بر اساس اصول علمي مديريت با رضايت شغلي رابطه معناداری وجود دارد.

 

185صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+جداول و نمودارها قیمت 28000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


0
0
مشاهده و دریافت

» ارزيابی رابطه بين ويژگيهای شخصيتی و رضايت شغلی كاركنان دانشگاه آزاد

توسط: pardazesh در 5-06-1394, 12:01 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 829

چكيده
يكي از اركان اصلي و زير بنايي در هر سازماني ، نيروي انساني سازمان است كه قطعا بدون توجه به ابعاد ، انگيزه ها و تمايلات دروني افراد در سازمان ، نيل به اهداف سازمان مشكل خواهد بود . از اين رو ، تحقيق حاضر با هدف ارزيابي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و رضايت شغلي كاركنان دانشگاه آزاد ساري صورت گرفت . جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش كليه كاركنان اداري وآموزشي رسمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري كه (101) نفر مي باشد . نمونه مورد مطالعه بر اساس جدول كرجسي و مورگان منطبق بر جامعه آماري (80) نفر مي باشد. روش پژوهش ، پيمايشي ( همبستگي ) مي باشد و جهت گرد آوري اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد شده پرسشنامه شخصيتي ايزنک و پرسشنامه توصيف شغلي (JDI) اسميت و همكاران استفاده شده است . نتايج تحقيق نشان داد كه : در فرضيه اول تا چهارم بين ويژگي شخصيت (درونگرايي و برونگرايي) و رضايت شغلي كاركنان اداري و آموزشي دانشگاه رابطه معني داري وجود ندارد . همچنين نتيجه فرضيه پنجم و ششم نشان داد كه بين ويژگي شخصيتي (درونگرايي و برونگرايي) و رضايت شغلي كاركنان اداري و آموزشي دانشگاه تفاوت معني داري وجود ندارد . همين طور نتيجه فرضيه هفتم ( فرض فرعي اول ، دوم ) نشان داد بين ويژگي شخصيتي (برون گرايي و درونگرايي ) با رضايت شغلي كاركنان اداري زن و مرد دانشگاه تفاوت معني داري وجود ندارد . همچنين در( فرض فرعي چهارم ) نشان داد بين ويژگي شخصيتي (درونگرايي) با رضايت شغلي كاركنان آموزشي زن و مرد دانشگاه تفاوت معني داري وجود ندارد . اما نتيجه ( فرض فرعي سوم) ، نشان داد بين ويژگي شخصيتي (برونگرايي ) با رضايت شغلي كاركنان آموزشي زن و مرد دانشگاه تفاوت معني داري وجود دارد به طوري كه در كاركنان آموزشي برون گرا ، مردان بيشتر از زنان از شغل خود رضايت دارند.

 

126صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 29000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام  پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه رضايت شغلی و عملكرد شغلی

توسط: pardazesh در 29-04-1394, 08:45 | دسته: روانشناسی | تعداد بازدید : 1086

بررسی رابطه رضايت شغلی و عملكرد شغلی

در این پژوهش قصد آن بوده تا با بررسی روحیه و رضایت شغلی کارکنان قدمی هر چند ناچیز در زمینه شناسایی یکی از عوامل مؤثر در عملکرد و کارائی افراد برداشته شود.

امید است این بررسی‌ها در وحلۀ اول بتواند به عنوان ابزاری مناسب جهت هدایت عملیات دستگاه در جهت نیل به هدف‌‌های سازمان مورد استفاده مدیران عالیه این دستگاه قرار گرفته و در ثانی مقدماتی را برای انجام تحقیقات بعدی در این زمینه فراهم نماید.

 

61صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 6900 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه روانشناسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه موجود امكانات آموزشی و همكاری مدير بر رضايت شغلی معلمان و نقش آن در پيشرفت تحصيلی

توسط: pardazesh در 24-04-1394, 13:12 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 1684

كارايي و رضايت شغلي از عوامل مهمي هستند كه بايد در توسعه جامعه صنعتي مورد توجه قرارگيرند. هر فردي سعي دارد شغلي را انتخاب كند كه علاوه بر تامين نيازهاي مادي از نظر رواني او را ارضا نمايد. بدين لحاظ براي نيل به اين هدف يعني گماردن افراد در مشاغل مناسب. مطالعه فردي و بررسي خصوصيات آنها لازم و ضروري است.[1]

گرچه نتايج تحقيقات في نفسه و بصورت انتزاغي هرچه كه باشد با ارزش است اما زماني اين نتايج مفهوم واقعي خواهند داشت كه از آنها به عنوان يك ركن مهم در تصميم گيريها استفاده شود.

نتيجه تحقيق حاضر و پژوهشهايي از اين قبيل حداقل مي تواند به عنوان يك منبع اطلاعاتي مفيد مورد استفاده دست اندركاران امور اجرائي و تصميم گيرندگان قرارگيرند. پژوهش حاضر نيز با الهام از نظريات پژوهشگران گذشته تحقيقي كاربردي را ارائه مي نمايد كه نتيجه عملي اين تحقيق مي تواند ضمن شناساندن برخي عوامل موثر بر رضايت شغلي معلمان و نقش آن در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، مديران را در صحنه عمل ياري نمايد.

 

 

156 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 15600 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه ارتباطات در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 


0
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 6
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+