سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: روانشناسی | تعداد بازدید : 758

در این تحقیق عوامل مؤثر در پرخاشگری نوجوانان و نقش آنها در روابط اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.با توجه به اهمیت موضوع پرخاشگری مخصوصا در نوجوانان که می تواند سدی در راه تحصیل ،تربیت و حتی زندگی سالم آینده انان باشد و این که اعمال و رفتار دانش آموزان پرخاشگر موجب آزار و اذیت خود و هم دیگر دانش آموزان می شود و این مضوع در روابط اجتماعی آنها تاثیر گذار است.
اهداف این پژوهش عبارتند از بررسی کلی نظریات ارائه شده در مورد علل پرخاشگری
- بررسی عواملی که در پرخاشگری مؤثرند و تلاش در جهت رفع این عوامل
- ارائه شیوه پیشگیری برای دانش آموزان که رفتار پرخاشگرانه دارند
جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان دفتر مقطع راهنمایی تحصیلی ناحیه 2 شهر زنجان می باشد که از میان سه مدرسه راهنمایی دخترانه 50 نفر از دانش آموزان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده (قرعه کشی اسامی )انتخاب شده اند.
ابزار گردآوری اطلاعات تست استاندارد شده آیزنک و نیز پرسشنامه محقق ساخته است که در یک نمونه آزمایشی 50 نفره اجرا و اعتبار آن با نرم افزارهای زیر برآورد شد:
Alpha 9% - spss
روشهای آماری به کار گرفته شده تجزیه و تحلیل از آمار استنباطی مجذور کا می باشد.
یافته های پژوهشی نشان می دهد که عوامل متعددی باعث بروز پرخاشگری می باشند.
نقش خانواده یکی از نفش های غیر قابل انکار می باشد.تبعیض،رفتارهای تند و خشن و اختلاف والدین ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده ها عوامل مهم در بروز پرخاشگری دانش آموزان می باشند.مهم ترین پیشنهادات در خصوص پرخاشگری در این تحقیق دادن شخصیت مثبت و منطقی به کودکان و عدم تحقیر و تمسخر آنان بخصوص در حضور دیگران می باشد.

 

48صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 14000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی ارتباط بین نگرش مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: روانشناسی | تعداد بازدید : 1013

چکیده
در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین نگرش مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی می پردازیم. فرضیه اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه بین نگرش مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد و فرضیه
های فرعی این پژوهش عبارت است از اینکه بین پایگاه اجتماعی زوجین ،بین سطح تحصیلات و بین آموزشهای قبل از ازدواج با رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد. برای بررسی این پژوهش 60 نفر مرد و زن متاهل با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه افراد گروه نمونه مورد ارزیابی قرار گرفتند و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش همبستگی استفاده شد. نتایج این تحلیل نشان داد که بین نگرشهای مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی رابطه معناداری وجود دارد ،همچنین بین پایگاه اجتماعی افراد و آموزشهای قبل از ازدواج با رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد اما بین سطح تحصیلات و رضایت از زندگی زناشویی رابطه معنا داری وجود ندارد.
کلید واژه ها : نگرش مذهبی – رضایت از زندگی زناشویی

 

60صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 12500 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 


4
0
مشاهده و دریافت

» بررسی تاثير رنگها بر روی يادگيری و آموزش كودكان مقطع اول ابتدايی

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: روانشناسی | تعداد بازدید : 891

چكيده
هدف از تحقيق حاضر بررسي تأثير رنگها بر روي يادگيري كودكان مقطع اوّل دبستان شهرستان ابهر است كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از تأثير رنگها بر روي يادگيري در دختران وپسران داراي تفاوت است وهمين طور رنگ زمينه دريا دگيري تأثير دارد كه ما بعد آماري عنوان شده عبارت از دانش آموزان مقاطع اول دبستان است كه با آمار بدست آمده 540 نفر است كه 50نفر به عنوان نمونه انتخاب شده وآزمون گر گردنياف رنگي برروي آنها اجرا گرديده است كه نتايج بدست آمده از طريق آمار استنباطي وواريانس دو عاملي جهت فرضيه اوّل مورد سنجش قرار داده شد همين طور جهت سنجش فرضيه دوّم وتأثير رنگ متن وزمينه بر روي يادگيري از روش آمار توصيفي وبدست آوردن فراواني ودرصد آن كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين تأثير رنگها برروي يادگيري دختران وپسران تفاوت وجود ندارد ودر حدود 42 درصد از دانش آموزان معتقدند كه رنگ زمينه مي تواند در يادگيري تأثير گذار باشد .

 

 

70صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 12000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


2
0
مشاهده و دریافت

» مقایسه پرخاشگری در بین جوانان خانواده های باعقاید مذهبی و غیر مذهبی

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: روانشناسی | تعداد بازدید : 703

هدف از تحقيق مورد بحث عبارتند از مقايسه پرخاشگري در بين جوانان در گروه از خانواده مي باشد اينكه پرخاشگري در خانواده هاي مذهبي و جوانان آنان كه تحت تاثير عقايد مذهبي هستند كمتر است پرخاشگري در خانواده هاي غير مذهبي است و اينكه آيا عقايد و اعتقادات مذهبي و پايبند بودن به اصول ديني مي تواند در كاهش پرخاشگري نقش داشته باشد يا نه .

اهميت و ضرورت تحقيق
جامعه شناسان و كارشناسان امور فرهنگي بر اين باورند كه محيط زندگي نوجوان و جوان و اوضاع خانواده و اعتقادات ديني و تمايل به فرائض آسماني مي تواند در كاهش رفتارهاي نامناسب و اختلالات نقش بسزايي داشته باشد كه اميد است با پژوهشهايي كه در اين زمينه انجام مي گردد بتوانيم عقايد مذهبي و جايگاه آن در زندگي افزايش داده و ميزان رفتارهاي ناپسندانه و پرخاشجويانه را در زندگي كم و كمتر كنيم گكه استفاده از اين تحقيقات در مراكز و نهاد خانواده مورد توجه زياد قرار خواهد گرفت .

 

 

74صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 11000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


3
0
مشاهده و دریافت

» مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد در دانشگاه آزاد اسلامی

توسط: pardazesh در 3-05-1395, 12:47 | دسته: روانشناسی, روش تحقیق | تعداد بازدید : 811

هیجان خواهی یکی از ویژگی های شخصیت است که براساس خلق و خو، انگیختگی و سطح بهینه تحریک قرار دارد. طبق نظر مارولین زاکرمن (1978 ، 1979) ساختار هیجان خواهی به مقدار انگیختگی که دستگاه عصبی مرکزی شخص مغز و نخاع شوکی از منابع بیرونی تحریک نیاز دارد مربوط است. طبق نظر زاکرمن هیجان خواهی صفتی است که ویژگی آن نیاز به هیجان و تجربه های متنوع و پیچیده و میل اقدام به خطرهای جهانی و بدنی به خاطر خود این تجربه هاست. (زاکرمن 1979، ص 10 ).
فرد هیجان خواه تحریک بیرونی دائمی مغز را ترجیح می دهد، از کارهای عادی خسته می شود و مرتباً در جستجوی راهی برای افزایش انگیختگی از طریق تجربه های هیجان انگیز است و فرد کم هیجان خواه هجوم مداوم تحریک مغزی کمتری را ترجیح می دهد و کارهای عادی را نسبتاً خوب تحمل می کند. ساختار هیجان خواهی از مجموعه های مؤلفه های به هم پیوسته است که زاکرمن آنها را به هر نمونه از هر مقیاس، مقیاس هیجانخواهی (sss) نشان می دهد. (سید محمدی، یحیی، ص 235).
به نظر می رسد که هیجان خواهی افراد با حضور متغیرهای دیگر متفاوت باشد به این معنا که سنین متفاوت وضعیت تأهل یا تجرد، وضعیت شغل خاص، جنسیت و از این قبیل در میزان هیجان طلبی افراد مؤثر است.

 

45صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 11000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


 


0
0
مشاهده و دریافت

» مقايسه مهارتهای ارتباطی و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان متوسطه روزانه و شبانه روزی

توسط: pardazesh در 1-10-1394, 09:45 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 1506

چکيده :
ارتباط غیر موثر موجب فاصله عمیق بین فردی می گردد که درهمه جنبه های زندگی وهمه بخش های جامعه تجربه می شود پیامد فروپاشی ارتباط در اغلب مواقع تنهایی ،مشکلات خانوادگی ،عدم صلاحیت ونارضایتی شغلی ،فشارروانی و...خواهد بود.
افراد از طریق ارتباط موثر میتوانند احساسات وعواطف خود را به اعضای خانواده،دوستان ونزدیکان خود ابراز نمایند ودرآن صورت در برابر مسائل ومشکلات پیش آمده هیچ گاه احساس تنهایی وعجز نکرده ،بلکه با کمک ویاری خواستن به موقع از دیگران موفق خواهند شد .
هدف از اجرای این پژوهش ،مقایسه مهارتهای ارتباطی ییشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه روزانه وشبانه روزی های شهرستان کلاله بود .حجم نمونه شامل 200نفر از دانش آموزان دختر وپسر است که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند .روش تحقیق از نوع علی مقایسه ای وبه صورت میدانی است برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه مهارتهای ارتباطی دکتر کرمی که به سه عامل کلی مدیریت هیجان،ادراک دیگران وابراز وجود رادربر می گیرد استفاده شده است.وبرای ییشرفت تحصیلی از معدل ترم اول دانش آموزان استفاده شده است.نتایج حاصل از این تحقیق ،نشان داد که بین مهارتهای ارتباطی دانش آموزان دختر وپسر تفاوت معنا داری وجود ندارد . اما میزان مهارتهای ارتباطی در دانش آموزان شبانه روزی بیشتر از دانش آموزان روزانه بود . بین مهارتهای ارتباطی و ییشرفت تحصیلی رابطه معنا دار نبود بین میانگین مدیریت هیجان و ادراک دیگران درمیان دختران وپسران تفاوت معنادار نبود.امابين ميانگين ادراك ديگران دختران وپسران تفاوت معناداري مشاهده گرديدبدين معناكه ادراك ديگران دختران بيشترازادراك ديگران پسران بود.

 

 

123صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» رابطه موضع کنترل با هوش هیجانی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با اختلالات یادگیری

توسط: pardazesh در 1-10-1394, 09:12 | دسته: روانشناسی | تعداد بازدید : 945

چکیده
هدف از این تحقیق بررسی رابطه موضع کنترل با هوش هیجانی و تاثیرآن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با اختلالات یادگیری در استان تهران بود . بدین منظور 60 دانش آموز به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه از بین جامعه آماری که کلیه دانش آموزان با اختلالات یادگیری در استان تهران بودند انتخاب گردیدند. پس از آن پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایذر و فارنهام برای اندازه گیری میزان هوش هیجانی و پرسشنامه منبع کنترل درونی ـ بیرونی ( راتر ) برای تعیین میزان منبع کنترل درونی و بیرونی افراد نمونه اجرا گردید. همچنین معدل سال گذشته دانش آموزان ملاک محقق برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی بود . پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها مشخص گردید که هوش هیجانی می تواند تاثیری مثبتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با اختلالات یادگیری داشته باشد ، به عبارت دیگر می توان گفت هوش هیجانی عاملی است که در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با اختلالات یادگیری موثر است و رابطه ایی معنادار بین این دو متغیر یافت گردیده است . همچنین متغیر موضع کنترل نیز می تواند تاثیری مثبت در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با اختلالات یادگیری داشته باشد . به عبارت دیگر می توان گفت موضع کنترل عاملی است که در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با اختلالات یادگیری موثر است و رابطه ایی معنادار بین این دو متغیر یافت گردیده است . بین موضع کنترل و هوش هیجانی نیز رابطه مثبت وجود دارد در ضمن در سطح 05/0 رابطه معناداری بین این دو متغیر یافت گردید،. همچنین ارتباط دو متغیر موضع کنترل و هوش هیجانی می توانند تغییرات مربوط به پیشرفت تحصیلی را تبیین نماید. همچنین هوش هیجانی با موضع کنترل رابطه معناداری داشته و در مجموع 03/0 از تغییرات پیشرفت تحصیلی را تبیین می کند. . همچنین در صورت تعمیم نمونه مورد مطالعه به جامعه اصلی نیز هوش هیجانی و موضع کنترل قادر به تبیین 014/0 از واریانس پیشرفت تحصیلی میباشند . موضع کنترل و هوش هیجانی نیز می تواند با 99/0 تغییرات مربوط به پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کند.

 

 

80صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه کنترل راتر قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه روانشناسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


0
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+