سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» رابطه ی بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر کرج

توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 1022

هدف از پژوهش حاضر تبيين رابطه ي بين سبك رهبري مديران و جو مدرسه با اثربخشي مدارس متوسطه بوده است. این تحقيق به روش توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی صورت گرفته است. جامعه آماري اين پژوهش را تمامي مديران و دبيران دوره ي متوسطه ي شهر اقليد در سال تحصيلي( 92-93 ) به تعداد200 نفرتشکیل دادند و حجم نمونه مورد پژوهش بودند به صورت طبقه اي تصادفي با استفاده ازجدول كرجسي و مورگان 80 تن انتخاب شد.
جهت جمع آوری داده ها از سه ابزارابزار شامل پرسشنامه توصیف رفتار رهبر( لوتانز،1985) و جو سازمانی (ویلیس جی . فورتنجر ، 2004 ) واثر بخشی( سر جیوانی و همکارانش 1992) بهره گرفته شده است.
جهت تحليل داده ها در سطح آمار توصيفي از فراواني ،درصد ،ميانگين و انحراف معيار و در سطح آمار استنباطي از روشهاي آماري ضريب همبستگي پيرسون ،رگرسيون چندگانه و آزمون تي گروههاي مستقل استفاده شده است براي پايايي ابزارهاي استفاده شده از روش آلفای کرونباخ استفاده وروايي ابزارها مورد تأييد اساتيد راهنما و مشاور و اساتیدمتخصص قرار گرفت .
پس از اجراي ابزارها ،داده هاي به دست آمده در محيط Spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت ويافته هاي پژوهش به شرح زير حاصل گرديد.
1- بین سبک های رهبری مدیران و جو مدرسه با اثربخشی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.
2- بین متغیرها رابطه خطی وجود دارد و از طرفی تنها سبک رهبری انسان مدار پيش بيني كننده اثر بخشی مي باشد .
3- بین ابعاد جو باز، تلاش مازاد، ساختار انظباطی و خود ارزیابی و اثربخشی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.
4- مؤلفه¬ ساختار و تلاش مازاد می¬تواند اثربخشی را پیش¬بینی نماید.
كلمات كليدي: سبك هاي رهبري، جو مدرسه ،اثربخشي مدرسه، مديران و دبيران دوره متوسطه نظري.

 

 

 110صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه قیمت 35000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری با خلاقیت اعضای هیأت علمی گروه های تربیت بدنی

توسط: pardazesh در 3-05-1395, 12:55 | دسته: تربیت بدنی, مدیریت | تعداد بازدید : 3625

چکیده
امروزه عصر نوین مدیریت، كلیه مسئولان و دست‌اندركاران سازمان‌ها را متوجه این واقعیت نموده است كه برای دستیابی به حداكثر اثربخشی سازمانی به فكر استفاده از اندیشه‌های خلاق باشند. كامینگز و اولدهام (1997) دریافتند كه حمایت مدیریت از افكار جدید با مشخصه‌های خلاقیت به ویژه در كاركنانی كه مستعد خلاقیت می‌باشند، ارتباط دارد. آمابیل و گریسكیویز (1987) بر این عقیده‌اند كه مدیران به عنوان عنصر مهمی از عوامل زمینه‌ای در محیط كار می‌باشند كه بر خلاقیت اثر می‌گذارند. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است كه آیا فرهنگ سازمانی و سبك رهبری در دانشكده‌ها و گروه‌های تربیت بدنی می‌توانند از اجزاء پیش‌بینی كننده و عوامل مرتبط با خلاقیت اعضای هیأت علمی باشند؟ هدف كلی از انجام این تحقیق، بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط معنی‌دار بین فرهنگ سازمانی و سبك رهبری مدیران با خلاقیت اعضای هیأت علمی گروه‌های تربیت بدنی در دانشگاه‌های منتخب كشور است تا از این طریق و پس از مشخص شدن میزان خلاقیت و موارد پیش‌بین آن بتوان گام مؤثری در افزایش خلاقیت، در جامعه موردنظر برداشت. این پژوهش بر مبنای تئوری تریانیدز و سبک رهبری رابینز طراحی شده است. جامعه مورد مطالعه، شامل کلیه ی اساتید رشته تربیت بدنی دانشگاههای آزاد اسلامی منتخب کشور بودند. که تقریبا 360 نفر می باشند. که از بین آنها تعداد 186 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت در جامعه تحت بررسی رابطه معنی داری وجود دارد همچنین بین سبک رهبری، فرهنگ سازمانی و خلاقیت در جامعه تحت بررسی رابطه معنی داری وجود دارد اما بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری رابطه معنی داری وجود نداشت. فرهنگ سازمانی و سبک رهبری آن پیش بینی کننده معنی داری برای خلاقیت در جامعه تحت مطالعه هستند که سهم عامل فرهنگ در پیش بینی خلاقیت در سازمان 40 درصد و سهم عامل فرهنگ سازمانی 27 درصد می باشد.
کلمات کلیدی
فرهنگ سازمانی، سبک رهبری، خلاقیت، اساتید تربیت بدنی، اساتید دانشگاه آزاد


185صفحه فایل ورد ( Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 42000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


2
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه ساختار سازمانی با سبک رهبری در شرکت ایران خودرو

توسط: pardazesh در 12-10-1394, 13:31 | دسته: مدیریت | تعداد بازدید : 4188

مقدمه
بدون ترديد، مديريت موتور توسعه است و در زمان ما كليد رستگاري، رفاه و استقلال ملتهاست. ليكن توسعه در گرو كار گروهي و سازماني است و به سامان رسيدن فعاليتهاي گروهي و سازماني، مستلزم مديريت اثربخش است. همه انسانها و ملت ها به هر حال سازمانهاي خود را به شيوه اي اداره مي كنند، ولي در دنياي رقابت و پيچيدگي روز افزون و مهارت ها، توفيق سازمانها بدون شيوه هاي مطلوب مديريت چندان مقدور به نظر نمي¬رسد.
در دانش مديريت «رهبري سازماني» در كنار برنامه ريزي، سازماندهي و كنترل، يكي از وظايف ضروري مدير تلقي مي شود و نقش پر اهميتي در اثر بخشي سازمان دارد. اين اهميت تا آنجاست كه مديران را بيشتر به چشم رهبران سازماني نگاه مي كنند و موضوع پژوهش در اين زمينه، جنبه هاي بسيار جدي يافته است. در كشور ما متأسفانه اين موضوع به اندازه شأن و اعتبار و جايگاه خود، قدر نديده و در صدر نبوده است. مديران و كارشناسان مديريت در كشور ما كمتر با تئوريها، مدلها و مفاهيم رهبري سازماني آشنا شده اند و لذا اين مهم به سليقه و آزمون و خطاي مديران اجرايي واگذار شده است. ليكن روشن است كه سخن از افزودن بهره وري موسسات، بدون توجه به استفاده از حداكثر تواناييهاي كاركنان، ايجاد انگيزه و هم هدف كردن آنها با سازمان و ترغيب آفرينندگي آنها، سخن شايسته و عملي نتواند بود.
اين پايان نامه با استفاده از آخرين يافته هاي علمي و كاربردي محققان و انديشمندان برجسته مديريت، درصدد سنجش رابطه بين ساختار سازماني و سبك رهبري مديران است.

 

159صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه مدیربت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه هوش فرهنگی و هوش عاطفی با سبک رهبری مديران

توسط: pardazesh در 3-10-1394, 13:13 | دسته: مدیریت | تعداد بازدید : 3840

به دنبال ظهورتنوع فرهنگی و تحقق قسمت هايی از ايده جهانی شدن و گسترش روزافزون سازمان های چندمليتی و بين المللی؛ توجه به مديريت رفتار سازمانی اهميت دوچندان يافته که در رأس آن، توجه به رفتارهای مديران در برابر کارکنان و ساير ذينفعان ضرورت بيشتری می يابد. سبک رهبری مديران و شيوه نفوذ آنها بر کارکنان-علی الخصوص کارکنانی از فرهنگ های مختلف-بر اثربخشی سازمانی، رضايت شغلی، تعهد سازمانی، کارآيی بيشتر و ... اثرگذار بوده و عدم بهره گيری از شيوه مناسب، منجر به تعارضات فراوان و مشکلات عديده ای می شود که سازمان ها را به سمت اضمحلال و نابودی و کارکنان را وادار به ترک شغل و جابجايی و ... می نمايد.
هوش عاطفی و هوش فرهنگی جزو قابليت های فردی مديران هستند که در تعيين سبک رهبری شان اثرگذارند. هوش عاطفی؛ به مجموعه گسترده ای از مهارت ها و خصوصيات فردی اشاره دارد که در شناسايی و کنترل احساسات خود و ديگران مؤثرند و شامل مؤلفه های خودآگاهی، خودتنظيمی، خودانگيزشی، آگاهی های اجتماعی(همدلی) و مهارت های اجتماعی می باشد. هوش فرهنگی نيز؛ به مجموعه ای از توانايی های فردی اشاره دارد که در شکل گيری روابط و تعاملات بين فرهنگی نقشی اساسی ايفا می کنند و مشتمل بر دانش فرهنگی، استراتژی فرهنگی، انگيزش فرهنگی و رفتار فرهنگی می باشد.
در اين پژوهش، سعی شده است که رابطه بين هوش عاطفی و هوش فرهنگی با سبک رهبری مديران(با تأکيد بر سبک های سه گانه مدل فيدلر: سبک وظيفه مدار، سبک مستقل-اجتماعی و سبک رابطه مدار) بررسی شود. اين پژوهش، تحقيقی توصيفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن مديران ميانی و ارشد مرکز جهانی علوم اسلامی می باشند. پرسشنامه های تحقيق که دارای ٧١ سؤال(٣٣ سؤال مربوط به پرسشنامه هوش عاطفی سيبريا شرينگ، ٢٠ سؤال مربوط به پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ و ايرلی و ١٨ سؤال مربوط به پرسشنامه تعيين LPC فيدلر) بودند، بين همه اعضاء جامعه توزيع و پس از تکميل اخذ گرديد.
نتايج تحليل داده های حاصل از پرسشنامه های تکميل شده نشان می دهد که بين هوش عاطفی و هوش فرهنگی با سبک رهبری مديران رابطه معناداری وجود دارد و از بين مؤلفه های هوش عاطفی؛ مهارت های اجتماعی و همدلی نقش بيشتری در تعيين سبک رهبری مديران ايفا می نمايند و خودتنظيمی، خودانگيزشی و خودآگاهی در رده های پايين تر اهميت قرار دارند. اهميت مؤلفه های هوش فرهنگی در تعيين سبک رهبری نيز به ترتيب عبارتند از: رفتار فرهنگی، استراتژی فرهنگی، دانش فرهنگی وانگيزش فرهنگی. در اين تحقيق؛ هردو فرضيه اصلی و ٤ فرضيه از فرضيه های فرعی تأييد شده و ٢ فرضيه فرعی مبنی بر وجود »رابطه بين هوش عاطفی و هوش فرهنگی متوسط با سبک رهبری مستقل-اجتماعی« تأييد نشد.

 

 

153صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران ادارات تربیت بدنی

توسط: pardazesh در 23-08-1394, 13:05 | دسته: تربیت بدنی | تعداد بازدید : 1140

پژوهش حاضر با هدف شناخت رابطه بین هوش هیجانی و مولفه های آن و سبک رهبری مدیران ادارات تربیت بدنی ر استان همدان انجام شد جامعه آماری این تحقیق را تمامی مدیران شاغل در ادارات تربیت بدنی استان همدان تشکیل داده است.اطلاعات لازم بوسیله پرسشنامه هوش هیجانی بار- اون و پرسشنامه سبک رهبری فرد لوتانز وهمچنین پرسشنامه دموگرافیک که توسط محقق ساخته شده بود، جمع آوری گردید. داده های بدست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان دادکه بین هوش هیجانی و سبک رهبری انسانگرا رابطه معناداری وجود دارد.اما بین هوش هیجانی و سبک رهبری وظیفه گرا رابطه معناداری وجود ندارد. هرچند در این تحقیق رابطه معناداری بین هوش هیجانی کل با سبک رهبر وظیفه گرایی مشاهده نشد ، اما بین مولفه های روابط درون فردی و بین فردی هوش هیجانی با سبک رهبری وظیفه گرایی رابطه معناداری مشاهده شد . این یافته می تواند این مفهوم را در ذهن ایجاد کند که هر چند کل هوش هیجانی مدیران با سبک رهبری وظیفه گرایی آنان رابطه ای ندارد ، اما مدیرانی که در پی اجرای قوانین و مقررات سازمانی هستند و می خواهند سازمان را به طور کامل در دست بگیرند باید دارای مهارتهایی باشند تا بتوانند به این امر مهم دست یابند. در خصوص رابطه سن و سابقه سنواتی مدیران با سبکهای رهبری ، یافته ها نشان دادند که سن مدیران با سبک رهبری انسانگرایی رابطه دارد ولی با سبک رهبری وظیفه گرایی رابطه ای ندارد ، اما سابقه سنواتی آنان با هر دو سبک رهبری انسانگرایی و وظیفه گرایی رابطه دارد. در پایان بین سن و سابقه سنواتی مدیران با هوش هیجانی آنان ، رابطه مستقیمی مشاهده شد. یعنی همزمان با افزایش سن و سابقه سنواتی در آنها هوش هیجانی نیز افزایش می یابد . بر پایه این نتایج و مطالعات پیشین ، می توان گفت که با بالا رفتن سن و سابقه سنواتی در مدیران آنها راحت تر می توانند با کارکنان ارتباط برقرار کنند ، با آنها احساس همدلی کرده و انگیزش ایجاد نمایند .
واژه های کلیدی: هوش هیجانی ، سبک رهبری ، مدیران تربیت بدنی

 

145صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


2
0
مشاهده و دریافت

» بررسی سبک رهبری مدیران سازمان تامین اجتماعی استان تهران و تاثیر آن بر رضایت شغلی نیروی انسانی این سازمان

توسط: pardazesh در 23-08-1394, 12:52 | دسته: مدیریت | تعداد بازدید : 3897

کارکنان هر سازمان مهم ترین جزء سازمان محسوب می شوند که بی توجهی به تامین خواست و نیاز آنها غیرقابل اجتناب بوده و قطعا در بلند مدت، لطمات جبران ناپذیری را به پیکره سازمان وارد خواهد آورد. همواره سبک رهبری به عنوان یکی از عوامل موثر در تامین رضایت شغلی کارکنان به حساب آمده است. هدف از این تحقیق نیز، بررسی سبک رهبری مدیران در سازمان تامین اجتماعی استان تهران بر اساس سبک های رهبری لیکرت و تاثر آن بر رضایت شغلی کارکنان آن سازمان است
روش پژوهش: جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارمندان سازمان تامین اجتماعی استان تهران در سه شعبه 19،22،26می باشند. تعداد مدیران 32 نفر و تعداد کارمندان 275نفر می باشند. از این میان، 28 نفراز مدیران و 115 نفر از کارمندان، به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند.ابزار تحقیق دو پرسشنامه بسته است که یکی سبک رهبری مدیران را بر اساس سبک های چهارگانه لیکرت مورد بررسی قرار می دهد و دیگری پرسشنامه ای که عدم رضایت شغلی کارکنان را بررسی می کند.تجزیه وتحلیل اطلاعات بوسیله نرم افزار spls وآزمونهای آماری گردآوری شده است.
نتایج این تحقیق نشان می دهد:
- بین سبک رهبری مدیران سازمان تامین اجتماعی استان تهران با عدم رضایت شغلی کارکنان آن، ارتباط معنی داری وجود دارد
- همچنین از بین سبک های رهبری لیکرت، سبک رهبری خیرخواهانه بیشترین تاثیر و سبک رهبری مشارکتی کمترین تاثیر را برکاهش عدم رضایت شغلی کارکنان داشته است.

 

157صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 35000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


2
0
مشاهده و دریافت

» ارتباط بین هوش هیجانی وسبک رهبری کارشناسان تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران

توسط: pardazesh در 23-08-1394, 09:45 | دسته: تربیت بدنی | تعداد بازدید : 779

هدف كلي اين تحقيق تعیین میزان ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری كارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران می باشد. روش تحقيق توصیفی از نوع پيمايش همبستگي است. در اين تحقيق به بررسي ارتباط بين هوش هیجانی و سبک رهبری كارشناسان مسئول تربیت بدنی آموزش وپرورش شهر تهران پرداخته شده است. كه داده هاي مربوط به ارتباط بين متغيرهاي تحقيق از طريق پرسشنامه جمع آوري مي شوند. ضمنا پرسشنامه هاي مورد استفاده از از روايي و اعتبار لازم برخوردار بوده و پرسش نامه هاي معتبري محسوب مي شوند. از مطالعات كتابخانه اي براي تدوين نظري و از نظرسنجي و پرسشنامه براي گردآوري داده هاجهت آزمون فرضيه هاي تحقيق استفاده شد. قلمرو مكاني تحقيق ، كارشناسان مسئول تربيت بدنى آموزش و پرورش شهر تهران بود. فرض صفر در مورد عدم ارتباط خودآگاهی،خودتنظیمی،همدلی،انگیزش ومهارتهای اجتماعی و سبک رهبری تحول¬گرای وعمل گرای آزمودنی¬های تحقیق قبول می¬شود و نتیجه می¬گیریم بین خودآگاهی خودتنظیمی،همدلی،انگیزش ومهارتهای اجتماعی و سبک رهبری تحول گراو عمل گرای آزمودنی¬ها ارتباط معناداری وجود ندارد.

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


1
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+