سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی رابطه بین سلامت عمومی و رضايت شغلی معلمان آموزش و پرورش

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 779

موضوع این تحقیق عبارتست : «بررسی رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین خانم آموزش و پرورش ناحیه 4 کرج».
در این تحقیق رضایت و عدم رضایت نسبت به عوامل و پاداش های مختلف مادی و معنوی و اجتماعی و سلامت عمومی بررسی شده است و در این بررسی ها تاثیر عوامل مادی با شاخص هایی از قبیل حقوق و مزایا، امکانات و تسهیلات، خدمات درمانی، اعطاء مسکن و غیره، و تاثیر عوامل معنوی با شاخص هایی از قبیل تحسین و تمجید، تشویق نامه کتبی، توبیخ نامه، اعطای بورس تحصیلی، توجه به افکار و احساسات فرهنگیان و غیره و یک سری عوامل از قبیل افزایش مسئولیت و نیاز به کسب موفقیت مورد سنجش قرار گرفته و ارتباط هر یک از آنها با رضایت شغلی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

 

83صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 15000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


2
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه بين ويژگیهای هوش هيجانی و سبک های مديريت تعارض مديران مدارس متوسطه شهر تهران

توسط: pardazesh در 20-10-1394, 12:18 | دسته: روانشناسی, علوم تربیتی | تعداد بازدید : 968

چكيده
پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين ويژگي‌هاي هوش هيجاني و سبك‌هاي مديريت تعارض مديران مدارس متوسطه شهر تهران انجام گرفته است.
جامعه آماري در اين پژوهش شامل كليه مديران مدارس متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصيلي 88-87 مي‌باشد كه به علت گستردگي جامعه آماري مورد مطالعه شهر تهران،‌ مناطق 1، 6، 9، 13، و 16 به عنوان محيط پژوهش انتخاب گرديده است و حجم اين نمونه كه 65 نفر بوده است كاملا انتخاب شده و تعداد 56 نفر از پنج منطقه مذكور آموزش و پرورش شهر تهران پرسشنامه‌هاي خود را پاسخ داده و بازگردانيده‌اند.
جهت جمع‌آوري داده‌ها از پرسشنامه هوش هيجاني شاته و همكاران و پرسشنامه سبك‌هاي مديريت تعارض توماس استفاده شده است كه بوسيله استاد راهنما و مشاور و كارشناسان و خبرگان اعتباريابي شد و سپس پايايي با اجراي مقدماتي آن از طريق آلفاي كرانباخ كه به ترتيب 0.815 و 0.859 بوده است، سنجيده شد. به منظور جمع‌آوري اطلاعات در جامعه آماري مورد نظر توزيع و تكميل گرديد. پس از جمع‌آوري داده‌هاي حاصل از پرسشنامه‌ها به منظور يافتن پاسخ به سؤالات پژوهش علاوه بر استفاده از آمار توصيفي از جمله فراواني، درصد، ميانگين، ميانه، انحراف استاندارد، چوله‌گي و كشيدگي از آمار استباطي ضريب همبستگي، تحليل رگرسيون چندگانه روش گام به گام، آزمون t گروه‌هاي مستقل، آزمون گالموگروف اسميرنوف، آزمون لوين و آزمون تحليل واريانس يكراهه F استفاده شده است.
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده‌ها نشان داده كه: الف- بين ويژگي‌هاي هوش هيجاني و سبك مديريت حل مسأله رابطه مثبت، قوي و معنادار وجود دارد و مي‌توان با استفاده از معادله پيش‌بيني متغير پيش‌بين (مستقل) بهره برداري از هيجان و تنظيم هيجان در حدود 80 درصد به تعيين تغييرات متغير ملاك (وابسته) مديريت تعارض حل مسأله پرداخت؛ ب- همچنين بين ويژگي‌هاي هوش هيجاني و سبك‌هاي مديريت تعارض مصالحه و اجتناب رابطه‌ي منفي و غيرمعنادار وجود دارد؛ ج- از طرفي بين ويژگي‌هاي هوش هيجاني و سبك مديريت تعارض انعطاف و تحكم رابطه معناداري وجود ندارد.
اما با توجه به اجراي آزمون T گروه هاي مستقل،‌ آزمون تحليل واريانس يك راهه F و آزمون كالموگروف اسميرنوف و آزمون لِوين يافته هاي جانبي زير به دست آمده است.
الف) بين رشته تحصيلي مديران و ويژگي هاي هوش هيجاني آن ها تفاوت معناداري وجود نداشت.
ب) بين رشته تحصيلي مديران با سبك هاي مديريت تعارض حل مسأله، انعطاف، تحكم و اجتناب تفاوت معناداري وجود ندارد.
ج) بين رشته تحصيلي مديران با سبك مديريت تعارض مصالحه تفاوت معناداري وجود داشت بدين صورت كه ميانگين نمره مديراني كه در رشته مديريت تحصيل كرده اند، در سبك مصالحه از مديراني كه در ساير رشته ها تحصيل كرده اند، بيشتر است.
د) بين مقطع تحصيلي و ويژگي هاي هوش هيجاني آن ها تفاوت معناداري وجود ندارد.
ه) بين مقطع تحصيلي مديران و سبك هاي مديريت تعارض آن ها تفاوت معناداري وجود ندارد.
و) بين سابقه مديريت مديران و ويژگي هاي هوش هيجاني آن ها تفاوت معناداري وجود ندارد.
ز)بين سابقه مديريت مديران و سبك هاي مديريت تعارض آن ها تفاوت معناداري وجود ندارد.

 

 

343صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 42000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 


1
0
مشاهده و دریافت

» مقايسه مهارتهای ارتباطی و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان متوسطه روزانه و شبانه روزی

توسط: pardazesh در 1-10-1394, 09:45 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 1441

چکيده :
ارتباط غیر موثر موجب فاصله عمیق بین فردی می گردد که درهمه جنبه های زندگی وهمه بخش های جامعه تجربه می شود پیامد فروپاشی ارتباط در اغلب مواقع تنهایی ،مشکلات خانوادگی ،عدم صلاحیت ونارضایتی شغلی ،فشارروانی و...خواهد بود.
افراد از طریق ارتباط موثر میتوانند احساسات وعواطف خود را به اعضای خانواده،دوستان ونزدیکان خود ابراز نمایند ودرآن صورت در برابر مسائل ومشکلات پیش آمده هیچ گاه احساس تنهایی وعجز نکرده ،بلکه با کمک ویاری خواستن به موقع از دیگران موفق خواهند شد .
هدف از اجرای این پژوهش ،مقایسه مهارتهای ارتباطی ییشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه روزانه وشبانه روزی های شهرستان کلاله بود .حجم نمونه شامل 200نفر از دانش آموزان دختر وپسر است که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند .روش تحقیق از نوع علی مقایسه ای وبه صورت میدانی است برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه مهارتهای ارتباطی دکتر کرمی که به سه عامل کلی مدیریت هیجان،ادراک دیگران وابراز وجود رادربر می گیرد استفاده شده است.وبرای ییشرفت تحصیلی از معدل ترم اول دانش آموزان استفاده شده است.نتایج حاصل از این تحقیق ،نشان داد که بین مهارتهای ارتباطی دانش آموزان دختر وپسر تفاوت معنا داری وجود ندارد . اما میزان مهارتهای ارتباطی در دانش آموزان شبانه روزی بیشتر از دانش آموزان روزانه بود . بین مهارتهای ارتباطی و ییشرفت تحصیلی رابطه معنا دار نبود بین میانگین مدیریت هیجان و ادراک دیگران درمیان دختران وپسران تفاوت معنادار نبود.امابين ميانگين ادراك ديگران دختران وپسران تفاوت معناداري مشاهده گرديدبدين معناكه ادراك ديگران دختران بيشترازادراك ديگران پسران بود.

 

 

123صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی نقش دین و عقاید مذهبی بر سلامت روان دانش آموزان دختر دوره متوسطه

توسط: pardazesh در 28-08-1394, 12:13 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 1137


چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش دين و عقايد مذهبي بر سلامت روان دانش آموزان دختر دوره متوسطه منطقه كهريزك در سال تحصيلي 90-89، انجام گرفته. جامعه آماري پژوهش كليه دانش آموزان دختر مدارس متوسطه منطقه كهريزك بود. تعداد نمونه مورد پژوهش 340 نفر بود كه با روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. جهت جمع آوري اطلاعات از دو پرسشنامه ي؛ سنجش نگرش مذهبی و سنجش سلامت عمومی گلدبرگ( GHQ-28) استفاده شد. روش پژوهش از نوع توصيفي و همبستگي و علي پس رويدادي است. جهت تجزيه و تحليل داده ها از روشهاي آمار توصيفي، محاسبــه فراواني، ميانگين و انحراف معيار و روشهاي آمار استنباطي، همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره، آزمون يو من ويتني(U Mann-Whitney). و آزمونk-s . (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test). با كمك نرم افزار(SPSS18) استفاده شد. سطح معني داري آلفاي 05/0و 01/0 در نظر گرفته شد. نتايج تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش نشان داد؛ افرادی که عقايد مذهبي بالاتري دارند از سلامت روان بالا تر،سازگاري و روابط اجتماعي بهتر و سالم تری برخوردارند و سلامت جسمانی بالاتری دارند و اختلال خواب و افسردگی پایین تری را تجربه می کنند. همچنين نتايج تحليل ضریب همبستگی چند گانه بین خرده مقیاسهای نگرش مذهبي (عبادات، اخلاقيات و ارزشها، اثر مذهب بر زندگي و رفتار انسان، مباحث اجتماعي، جهان بيني و باورها، علم و دين) با سلامت روان نشان داد قويترين متغیر های پیش بین تحقيق(عبادات و مباحث اجتماعي)، در بُعد علائم جسماني، قويترين متغیر های پیش بین تحقيق (عبادات، مباحث اجتماعي، جهان بيني و باورها )، در بُعد اضطراب و اختلال خواب، قويترين متغیر های پیش بین تحقیق (عبادات، اثر مذهب بر زندگي و رفتار انسان، مباحث اجتماعي، جهان بيني و باورها )، در بُعد اختلال در كنش اجتماعي، قويترين متغیر های پیش بین تحقیق (عبادات، اثر مذهب بر زندگي و رفتار انسان )، در بُعد افسردگي شديد، قويترين متغیر های پیش بین تحقیق (عبادات، علم و دين، مباحث اجتماعي) است.
كليد واژه ها:عقايد مذهبي، سلامت روان، دوره متوسطه،سلامت جسماني و اجتماعي،اضطراب،افسردگي.

 

 

185صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی سبک های رهبری آموزشی مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران و ارائه مناسب ترین سبک برای این دوره

توسط: pardazesh در 23-08-1394, 09:58 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 908

چکیده :
پژوهش حاضر به بررسی سبک رهبری موجود مدیران مدارس دوره ی ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران و ارائه ی مناسب ترین سبک رهبری برای این دوره اختصاص دارد .
نوع تحقیق در این پژوهش با توجه به اهداف توسعه ای ، از نظر داده ها کمی و از نظر ماهیت و روش مطالعه پیمایشی مقطعی است . ابزار سنجش پژوهش حاضر را دو پرسشنامه به ترتیب پرسشنامه 30 سوالی بلیک و موتن جهت بررسی سبک های موجود مدارس دوره ی ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران و یک پرسشنامه ی 6 ماده ای محقق ساخته جهت انتخاب مناسب ترین سبک رهبری برای این دوره تشکیل می دهد که اعتبار آن به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه و به ترتیب برابر 87/ 0 و 64/ 0 و روایی هردو پرسشنامه به وسیله روایی صوری به دست آمده است
جامعه آماری مورد پژوهش حاضر را همه ی مدیران و معاونان مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران با تحصیلات کارشناسی علوم تربیتی تشکیل می دهد و حجم نمونه بر اساس فرمول اچ اس بولاو روش نمونه گیری تصادفی ساده 300 نفر انتخاب شده است .
برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر توصیف داده ها ( رسم جداول توزیع فراوانی و
مشخصه های آماری و نمودار هیستوگرام ) از آزمون آماری T مستقل و مقایسه ی میانگین ها استفاده شده است و نتایج به دست آمده نشان دهنده ی این مطلب است که بین سبک های موجود مدیران مرد و زن تفاوت معناداری وجود ندارد و سبک موجود از دیدگاه مدیران مرد سبک تیمی و از دیدگاه مدیران زن سبک رابطه مدار است و بین مناسبترین سبک رهبری از دید مدیران مرد و زن تفاوت معناداری وجود ندارد و مدیران مرد و زن سبک تیمی را مناسبترین سبک برای این دوره می دانند هم چنین بین مناسبترین سبک رهبری از دید معاونان مرد و زن تفاوت معناداری وجود ندارد و معاونان مرد سبک تیمی و معاونان زن سبک اقتضایی را مناسبترین سبک برای این دوره می دانند .

 

210صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +جامعه آماری و پرسشنامه قیمت 39900 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی ميزان استفاده دانش آموزان دختر دبيرستانی منطقه 13 شهر تهران از فناوری های اطلاعاتی

توسط: pardazesh در 15-07-1394, 10:45 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 703

چكيده:
هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان استفاده دانش آموزان دختر دبيرستانهاي منطقه 13 شهر تهران از فناوري هاي اطلاعاتي در سال تحصيلي 89-1388 انجام شده است.
روش نمونه گيري: در اين پژوهش از جامعه آماري 3490 نفري دانش آموزان دبيرستان هاي منطقه 13 تهران، 161 نفر به طول تصادفي خوشه اي انتخاب گرديدند.
روش پژوهش: روش پژوهش توصيفي(پيمايشي) مي باشد.
ابزار اندازه گيري: در اين پژوهش براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.
طرح پژوهش: اين پژوهش تحت عنوان بررسي ميزان استفاده دانش آموزان دبيرستانهاي منطقه 13 شهر تهران از فناوري هاي اطلاعاتي انجام گرفته است. براي اين منظور از روشهاي تجزيه و تحليل آماري نظير تحليل هاي همبستگي و رگرسيون و آزمون ، برابري ميانگين ها توسط نرم افزار, eviwse SPSS استفاده شده است.
نتايج كلي: نتايج استفاده از روشهاي آماري نشان داد كه: بيشترين استفاده از فناوري اطلاعات در حوزه اينترنت و سپس استفاده از لوح فشرده بوده است در حالي كه ميزان استفاده از نرم افزار كتابخانه اي پژوهشي ضعيف مي باشد. و در استفاده از فن آوري اطلاعات در بين رشته هاي مختلف تفاوت معنادار وجود دارد.


117صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 32000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 


تگها: استفاده دانش آموزان از فناوری اطلاعات, فناوری اطلاعات در مدارس, کاربرد فناوری اطلاعات در مدارس, دانش آموزان, موبایل, تبلت, میزان استفاده دانش آموزان از موبایل, پایان نامه, پایان نامه برنامه ریزی درسی, پایان نامه تکنولوژی آموزشی, پایان نامه ارشد, پایان نامه کارشناسی ارشد, علوم تربیتی, پایان نامه علوم تربیتی, روش تحقیق, مقاله, پروپوزال, پروژه پایانی, پروپوزال تکنولوژی آموزشی, دانلود پایان نامه, پروپوزال علوم تربیتی, فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش

1
0
مشاهده و دریافت

» بررسي موانع به كار گيري فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرايند يادگيری – ياددهی ، از ديدگاه معلمان زن مدارس دخترانه دوره متوسطه شهر تهران

توسط: pardazesh در 11-07-1394, 10:20 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 1022

چکیده
پیشرفت جوامع انسانی همواره با تغییر و تحول همراه بوده است و این تحولات انسان را به سمت زندگی بهتر هدایت می نماید. عصر جدید را باید تلفیقی از ارتباطات و اطلاعات دانست به طوری که امروزه با در اختیار داشتن فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی تبادل اطلاعات سریع میسر گردیده و می توان در هر کجا و هر زمان به آخرین اطلاعات مورد نیاز در هر زمینه ای دست یافت. فواید استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان قوی ترین، سریع ترین، ارزانترین و مطمئن ترین راه دستیابی به اطلاعات بر هیچ کسی پوشیده نیست. این فناوری ها بر تمام ابعاد زندگی بشر تاثیر خود را نمایان ساخته و آموزش و پرورش نیز از این امر مستثنی نبوده است. با توجه به دلایل استقبال نکردن معلمان و مدیران مدارس از اصلاحات آموزشی به نظر می رسد که شناخت و درک موانع و مشکلات تغییر نظام آموزشی و استفاده از فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی در آموزش و پرورش الزامی است. هدف از این پژوهش بررس موانع به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی، یادگیری از دیدگاه معلمان است. طرح تحقیق حاضر در حیطه تحقیقات توصیفی جای گرفته و از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی معلمان زن مقطع متوسطه مدارس دولتی شهر تهران هستند که طبق آماری که در سال تحصیلی 89 – 88 به دست آمده 12570 نفر می باشد که از این تعداد 280 نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ـ طبقه ای انتخاب شده است. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه فن آوری اطلاعات، اسکندری (1386) می باشد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش های آماری، t تک گروهی، t دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه به آزمون سوالات پژوهش پرداخته شد. تجزیه و تحلیل نشان داد که مهمترین موانع استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش موانع مرتبط با مسائل آموزشی می باشد و این خورده مقیاس تحقیق در سطح اطمینان 99% تایید شده است. نتایج دیگر این پژوهش نشان داد بین رشته تحصیلی، سابقه خدمت آموزشی، سطوح تحصیلی و سطوح سنی تفاوت معنی داری وجود دارد.
واژگان کلیدی: فن آوری اطلاعات و ارتباطات، فرآیند یاددهی ـ یادگیری، موانع ساختاری، منابع انسانی، تعلیم و تربیت، موانع آموزشی.

 

166صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه  قیمت 36000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


1
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 7
کل: 3114
کل نظرات: 287
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+