سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن

توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 592

این تحقیق با هدف« بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه‌ای برای تقویت آن» به روش پیمایشي انجام شده است. جامعه آماری، نوجوانان و جوانان مناطق 22 گانه شهر تهران مي باشند، بدین منظور نمونه مورد مطالعه 856 نفر از نوجوانان و جوانان ( نوجوانان436 نفر و جوانان 420 نفر) و (427 نفر پسر و 429 نفر دختر)، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب گردید. پرسشنامه محقق ساخته توسط پرسشگران آموزش ديده برروي پاسخگويان اجرا شد. پس از گردآوری داده ها از آزمون‌های آماری T مستقل برای متغیر جنسیت و سن و آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای تعیین تفاوت بین متغیرهای سن، تحصیلات و طبقه‌ اقتصادی ـ اجتماعی با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .
نتایج نشان داد بیشتر جوانان از مهارت مدیریت زمان و تعداد کمی از نوجوانان از این مهارت بهره می‌گیرند. بین مهارت مدیریت زمان در شاخص هدفگذاری از نظر جنسیت تفاوت معنی‌داری وجود ندارد ،ولی در شاخص‌های اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی بین جنسیت تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین سن و تحصیلات با مهارت مدیریت زمان تفاوت معنی‌داری وجود دارد ، بین مهارت مدیریت زمان با پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

واژگان کلیدی: مهارت مدیریت زمان، نوجوانان، جوانان

 

 200صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه قیمت 37000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی مدارس متوسطه شهر کرج بر اساس مدل سرو کوال

توسط: pardazesh در 22-02-1395, 10:42 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 634

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات در مدارس متوسطه شهر کرج انجام گردیده است.این تحقیق از نوع کاربردی و به شیوه توصیفی ( پیمایشی) می باشد . تعداد جامعه آماری 2029نفر بوده که تعداد 322 نفر به عنوان نمونه بصورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت.جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد مدل سرو کوال شامل 21 سوال (تدوین شده بر اساس 5مقیاس رتبه ای لیکرت ) که در دو بخش ادراکات و انتظارات دانش آموزان از هر ویژگی مطرح شده بعلاوه3 سوال از ویژگیهای جمعیت شناختی(جنسیت ،مقطع تحصیلی ،مدارس دولتی- غیر دولتی )مورد سنجش قرار میدهد . جهت تجزیه و تحلیل داده ها از میانگین ،انحراف معیار،آزمون t گروه های وابسته ، t گروه های مستقل آزمون تحلیل واریانس و آزمون های ناپارامتریک همچون یو من ویت نی و کروسکال والیس استفاده شده است.

نتایج پژوهش نشان می دهد که ادراکات دانش آموزان و انتظارات آنها در کلیه ابعاد دارای تفاوت معنا داری بوده و نیز شکاف کیفیت ادراک شده توسط دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنا داری بوده و سایر ویژگی های جمعیت شناختی تفاوت معنا داریدر شکاف کیفیت خدمات ادراک شده ندارد.

 

کلید واژه ها: خدمات ،کیفیت ، رضایت دانش آموزان، سرو کوال

 

 200صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران دبیرستان ها و افزایش انگیزه دبیران شهرستان ابهر

توسط: pardazesh در 26-01-1395, 09:06 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 553

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي رابطۀ سبک های رهبری(رابطه مدار و ضابطه مدار) با انگیزش شغلی دبیران شهرستان ابهر می باشد. هدف از این پژوهش بررسي رابطۀ بین سبک های رهبری(رابطه مدار و ضابطه مدار) با انگیزش شغلی دبیران شهرستان ابهر می باشد. در این پژوهش سبک رهبری (رابطه مدار و ضابطه مدار) به عنوان متغییر مستقل و انگیزش شغلی (وابستگی شغلی، قدرت شغلی و موفقیت شغلی) به عنوان متغییر وابسته در نظر گرفته شده است. این پژوهش با نمونه 184 نفری و از دبیران شهرستان ابهر تشکیل شده است که تعداد نمونه به وسیله جدول مورگان تعیین و سپس بطور تصادفي طبقه ای انتخاب گردیده است. در این پژوهش از پرسشنامه سبک رهبری35 سوالی فیدلر و پرسشنامه انگیزش25 سوالی مک کله لند استفاده شده است. داده های این پژوهش با استفاده از آزمون Tو خی دو، فریدمن، من ویتنی و Fمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که در سبک رهبری مدیران با انگیزش شغلی دبیران رابطه ی معناداری وجود دارد و همچنین بین سبک­های رهبری مدیران و انگیزش موفقیت دبیران دبیرستان­های شهرستان ابهر رابطه وجود دارد و اما در خصوص دو مولفه دیگر یعنی وابستگی شغلی و قدرت شغلی دبیران با سبک­های رهبری مدیران دبیرستان­های شهرستان ابهر رابطه معناداری وجود نداشت. و در نهایت یافته ها این پیشنهاد را مطرح می کند که مسئولان آموزش و پرورش و تأمین منابع انسانی افرادی را برای سمت مدیریت مدارس انتخاب کنند که از رشته های مدیریت بوده و یا مرتبط با حرفه مدیریت باشند.

 

واژگان کلیدی : سبک رهبری(رابطه مدار- ضابطه مدار)، انگیزش شغلی، دبیران

 

 200صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه قیمت 36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی نقش دین و عقاید مذهبی بر سلامت روان دانش آموزان دختر دوره متوسطه

توسط: pardazesh در 28-08-1394, 12:13 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 1033


چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش دين و عقايد مذهبي بر سلامت روان دانش آموزان دختر دوره متوسطه منطقه كهريزك در سال تحصيلي 90-89، انجام گرفته. جامعه آماري پژوهش كليه دانش آموزان دختر مدارس متوسطه منطقه كهريزك بود. تعداد نمونه مورد پژوهش 340 نفر بود كه با روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. جهت جمع آوري اطلاعات از دو پرسشنامه ي؛ سنجش نگرش مذهبی و سنجش سلامت عمومی گلدبرگ( GHQ-28) استفاده شد. روش پژوهش از نوع توصيفي و همبستگي و علي پس رويدادي است. جهت تجزيه و تحليل داده ها از روشهاي آمار توصيفي، محاسبــه فراواني، ميانگين و انحراف معيار و روشهاي آمار استنباطي، همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره، آزمون يو من ويتني(U Mann-Whitney). و آزمونk-s . (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test). با كمك نرم افزار(SPSS18) استفاده شد. سطح معني داري آلفاي 05/0و 01/0 در نظر گرفته شد. نتايج تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش نشان داد؛ افرادی که عقايد مذهبي بالاتري دارند از سلامت روان بالا تر،سازگاري و روابط اجتماعي بهتر و سالم تری برخوردارند و سلامت جسمانی بالاتری دارند و اختلال خواب و افسردگی پایین تری را تجربه می کنند. همچنين نتايج تحليل ضریب همبستگی چند گانه بین خرده مقیاسهای نگرش مذهبي (عبادات، اخلاقيات و ارزشها، اثر مذهب بر زندگي و رفتار انسان، مباحث اجتماعي، جهان بيني و باورها، علم و دين) با سلامت روان نشان داد قويترين متغیر های پیش بین تحقيق(عبادات و مباحث اجتماعي)، در بُعد علائم جسماني، قويترين متغیر های پیش بین تحقيق (عبادات، مباحث اجتماعي، جهان بيني و باورها )، در بُعد اضطراب و اختلال خواب، قويترين متغیر های پیش بین تحقیق (عبادات، اثر مذهب بر زندگي و رفتار انسان، مباحث اجتماعي، جهان بيني و باورها )، در بُعد اختلال در كنش اجتماعي، قويترين متغیر های پیش بین تحقیق (عبادات، اثر مذهب بر زندگي و رفتار انسان )، در بُعد افسردگي شديد، قويترين متغیر های پیش بین تحقیق (عبادات، علم و دين، مباحث اجتماعي) است.
كليد واژه ها:عقايد مذهبي، سلامت روان، دوره متوسطه،سلامت جسماني و اجتماعي،اضطراب،افسردگي.

 

 

185صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


1
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 1
این ماه: 5
کل: 3106
کل نظرات: 299
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+