سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» رابطه‌ی بین هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش آموزان در منزل، مدرسه و با همسالان در مقطع راهنمایی

توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 657

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش آموزان در سه موقعیت خانه، مدرسه و با همسالان در مقطع راهنمایی بود. بدین منظور گروهی متشکل از 400 دانش‌آموز(185 پسر و 215 دختر) در این پژوهش شرکت داده شدند. به منظور سنجش هوش هیجانی و مشکلات رفتاری به ترتیب از پرسش‌نامه‌های تجدید نظر شده‌ی هوش هیجانی(آستین، ساکلوفسکی، هوانگ و مک‌کنی، 2004) و نیم‌رخ درجه‌بندی رفتار براون و هامیل(1978) استفاده گردیده است. پایائی هر یک از ابزارهای سنجش به ترتیب از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و ضریب کودرریچاردسون و روائی آنها از طریق محاسبه ضریب همبستگی درونی بین زیر مقیاس¬های هر یک از ابزارهای سنجش احراز گردید. نتایج حاکی از پایائی و روائی قابل قبول ابزارها بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش‌آموزان در سه موقعیت خانه، مدرسه و در ارتباط با همسالان همبستگی معنادار وجود دارد. هم¬چنین تحلیل¬های رگرسیونی چندگانه برای پیش¬بینی مشکلات رفتاری در سه موقعیت خانه، مدرسه و در ارتباط با همسالان توسط ابعاد هوش هیجانی نشان داد که بعد ارزیابی هیجان، مشکلات رفتاری را در سه موقعیت خانه، مدرسه و در ارتباط با همسالان مورد پیش‌بینی قرار می‌دهد. همین‌طور، بعد تنظیم هیجان پیش‌بینی کننده‌ی مشکلات رفتاری در موقعیت‌های مدرسه و همسالان است.

واژه‌های کلیدی: ابعاد هوش هیجانی، مشکلات رفتاری، همسالان

 

 

 

 90صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 29900 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی باسلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی شیراز

توسط: pardazesh در 9-02-1395, 10:15 | دسته: روانشناسی | تعداد بازدید : 590

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی با سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی شهرستان شیراز انجام گرفت. روش انجام تحقیق توصیفی- همبستگي بوده است. جامعه آماری اين پژوهش شامل کلیه بهورزان دانشگاه علوم پزشكي شیراز(550 نفر) كه حجم نمونه برابر با 215 نفر مي باشد. روش نمونه­گیری تصادفي ساده بوده و ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد (هوش هيجاني بار-آن، رضايت شغليJDI)و سلامت روان گلدبرگ می­باشد. روايي اين تحقيق از نوع محتوايي و پايايي كلي پرسشنامه هوش هيجاني 83/0، رضايت شغلي 89/0 و سلامت روان 78/0 برآورد گرديد. برای تحلیل آماری داده ها از شاخص هاي آماري جدول توزیع فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و همچنین از آزمون ضريب همبستگی پيرسون، رگرسیون خطی، آزمون t مستقل و تحليل واريانس يك راهه برای آزمون فرضيات تحقیق استفاده شده است که با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 تجزیه و تحلیل آماری بر روی داده­ها انجام پذيرفت. بطور کلی یافته های این پژوهش حاکی از این بود که بین هوش هیجانی و رضایت شغلی با سلامت روان رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. همچنین بین رضایت شغلی و سلامت روان نیز رابطه معناداری مشاهده گردید. یافته ها نیز بیانگر این بود که بین ابعاد هوش هیجانی و رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در زمینه ارتباط بین ابعاد هوش هیجانی و سلامت روان نتایج از این قرار بود که فقط بين سلامت روان و خودتنظيمي، انعطاف پذيري و حل مسئله رابطه مثبت و معني دار وجود دارد. اما بين سلامت روان و مؤلفه خودآگاهي، همدلي و مهارتهاي اجتماعي، و واقع­گرايي رابطه معناداري مشاهده نگرديد. در زمینه ارتباط ابعاد سلامت روان و رضایت شغلی نیز یافته ها نشان داد که فقط بين بعد عملكرد اجتماعي سلامت روان و عملکرد اجتماعی و بعد افسردگي رابطه مثبت و معني دار وجود دارد. اما بين رضايت شغلي و بعد جسماني و بعد اضطراب رابطه معناداري وجود ندارد.نتایج آزمون t مستقل و تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که بین هوش هیجانی برحسب جنسیت و تحصیلات و بین سلامت روان برحسب جنسیت و تحصیلات و بین رضایت شغلی برحسب جنسیت و تحصیلات تفاوت معناداری وجود ندارد.

 

کلمات کلیدی: هوش هیجانی، رضایت شغلی، سلامت روان، بهورزان، دانشگاه علوم پزشکی.

 

 

 120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه قیمت 37000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» رابطه بین هوش هیجانی معنوی و اجتماعی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

توسط: pardazesh در 9-02-1395, 09:03 | دسته: روانشناسی | تعداد بازدید : 777

پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه هوش هیجانی ، هوش معنوی و هوش اجتماعی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس می باشد. شیوه انجام پژوهش توصیفی (همبستگی ) بود. برآورد حجم نمونه 372 نفر و روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام گردید. برای گردآوری داده های بهزیستی روانشناختی (متغیر ملاک) از پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف[1](1989). و داده های هوش هیجانی از پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان[2] (1998).و پرسشنامه هوش معنوی 29 عبارتی و پرسشنامه هوش اجتماعی 45 عبارتی تت[3](2008). استفاده شد. داده های گردآوری شده با استفاده از روش های آماری ضرب همبستگی و رگرسیون چند گانه تحلیل شد. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین هوش هیجانی و بهزیستی روانشناختی وجود دارد . همچنین نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین هوش اجتماعی و بهزیستی روانشناختی رابطه معناداری وجود دارد . اما در نتایج تحلیل داده ها در رابطه هوش معنوی با بهزیستی روانشناختی نتیجه معناداری مشاهده نشد. اما بین متغیرهای پیش بین هوش هیجانی ، بیشترین پیش بینی و هوش معنوی کمترین پیش بینی را در رابطه با بهزیستی روانشناختی داشت.

کلید واژه : بهزیستی روانشناختی ، هوش هیجانی ، هوش معنوی ، هوش اجتماعی.

 

 

 90صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه قیمت 36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و هوش هیجانی بر رضایت زناشوئی معلمان

توسط: pardazesh در 26-01-1395, 09:17 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 786

هدف این پژوهش، "توصیف و بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی با رضایت زناشوئی معلمان شهر بردسیر" می باشد. روش پژوهش در پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی    می باشد. جامعه مورد پژوهش کلیه معلمان مقطع دبیرستان شهر بردسیر می باشد که تعداد 100 نفر از بین آنها به شیوه تصادفی به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد هوش هیجانی، سرسختی روانشناختی و رضایت زناشوئی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی و آزمون tاستفاده شد. نتایج نشان داد که: بین هوش هیجانی و رضایت زناشوئی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بين سرسختی روانشناختی و رضایت زناشوئی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. و همچنین بین میزان هوش هیجانی معلمان مرد وزن تفاوت وجود دارد اما بین میزان سرسختی روانشناختی و رضایت زناشوئی معلمان مرد وزن تفاوت وجود ندارد. و همچنین هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی قدرت تبیین و پیش بینی کنندگی معناداری بر رضایت زناشوئی معلمان مرد و زن داشتند.

کلید واژه : هوش هیجانی، سرسختی روانشناختی، رضایت زناشوئی، معلمان.

 

 100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 33000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه بين هوش هيجانی و مهارتهای ارتباطی با عملكرد شغلی سرپرستان شركت توليدی کویر تایر

توسط: pardazesh در 23-01-1395, 13:39 | دسته: روانشناسی | تعداد بازدید : 747

هدف از اين پ‍ژوهش بررسی رابطه بین هوش هيجاني و مهارت هاي ارتباطي با عملکرد‌‌شغلی سرپرستان خط اول شركت توليدي کویر تایر به حجم 435 نفر مي‌باشندكه نمونه آماري شامل 200 نفر است كه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد . طرح تحقيق از نوع همبستگي بود . ابزار اندازه گيري عبارت بود از پرسشنامه عملكرد شغلي پاترسون ،پرسشنامه هوش هيجاني بار_ان و پرسشنامه مهارت هاي ارتباطي كوئين دام . اطلاعات در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد ارزیابی قرار گرفت. در سطح توصیفی میانگین و انحراف معیار متغیر های پژوهش و در سطح استنباطی از آزمون معنی‌داری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد . تحليل داده ها نشان داد که هوش هيجاني و مهارت هاي ارتباطي با عملکرد‌‌شغلی در سطح یک درصد ( p<0/01) رابطه‌مستقیم معنی‌دار دارند. از طرفی شدت رابطه هوش هيجاني با عملکرد‌‌شغلی از شدت رابطه مهارت هاي ارتباطي با عملکرد‌‌شغلی بیشتر است. همچنين در بین ابعاد هوش هيجاني ابعاد حل مساله، شادمانی، استقلال، خودشکوفایی، خودآگاهی هیجانی، روابط بین فردی، خوش بینی، احترام به خود، مسئولیت پذیری، وهمدلی باعملکرد شغلی رابطۀ مستقیم معناداری در سطح یک درصد (p<0/01)وجود داردكه بالاترين همبستگي را روابط بین فردی با عملكرد شغلي دارد. از طرفي در بین ابعاد مهارتهاي ارتباطي تنها بينش نسبت به فرآيند ارتباط با عملکرد شغلی رابطۀ مستقیم معناداری در سطح یک درصد (p<0/01) دارد.

 

 

 

كليد واژگان : هوش هيجاني ، مهارت هاي ارتباطي ، عملكرد شغلي .

 

 

 115صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه سبک های حل مسئله و هوش هیجانی دانش آموزان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی والدین شان

توسط: pardazesh در 19-12-1394, 10:46 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 1015

هدف کلی پژوهش حاضر ، بررسی رابطه سبکهای حل مسئله و هوش هیجانی دانش آموزان با سبکهای حل مسئله و هوش هیجانی والدین میباشد . جامعه آماری تحقیق شامل دانش آموزان پسر و دختر دوره اول راهنمایی منطقه 2 آموزش و پرورش تهران در سال تحصیلی 91-90 ،به همراه والدینشان است . از این جامعه 75 دانش آموز پسر و 113 دانش آموز دختر به همراه اولیائشان به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری برای سنجش سبکهای حل مسئله ، پرسشنامه 35 سئوالی حل مسئله هپنر و کراسکوف و برای سنجش هوش هیجانی پرسشنامه 28 سئوالی برادبری و گریوز است و روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی میباشد.به منظور تحلیل داده ها از ضرایب همبستگی پیرسون و نیز جهت مقایسه بین دختران و پسران از آزمون t مستقل استفاده گردیده است.

 

 

 120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» رابطه هوش هیجانی و ویژگی شخصیتی با سلامت روانی مددجویان کانون اصلاح و تربیت تهران و افراد عادی

توسط: pardazesh در 20-10-1394, 12:30 | دسته: روانشناسی | تعداد بازدید : 751

چکيده
دراين پژوهش که با هدف بررسي رابطه بين تاثير هوش هيجاني وويژگيهاي شخصيتي برسلامت رواني مددجويان کانون اصلاح وتربيت تهران و مقايسه آن با نوجوانان عادي انجام شد. 100نفر ازمددجويان کانون و100نفر ازدانش آموزان به صورت تصادفي و از شرايط مشابه اجتماعي اقتصادي انتخاب شدند. آزمونهاي بار آن جهت ارزيابي شخصيت،آزمون نئو جهت ارزيابي شخصيت، و چک ليست بهداشت رواني جهت ارزيابي سلامت روان استفاده شد. جهت تحليل نتايج از آزمونهاي آماري هبستگي پيرسون، آزمون تي براي گروههاي مستقل، و رگرسيون چند متغيره، استفاده شد. نتايج نشان دادند که بعضي از مولفه هاي هوش هيجاني، ويژگيهاي شخصيتي دوگروه و سلامت روان تفاوت معني دار دارند. 11/0 از واريانس سلامت رواني به وسيله مولفه کنترل تکانش و وجداني بودن تبيين مي شود.در گروه دانش اموران عادي مولفه هاي هوش هيجاني و شخصيتي24/0 تغييرات سلامت رواني را پيش بيني مي کند، و کنترل تکانش تنها مولفه مشترک تاثير گذار بر سلامت روان در بين دو گروه بود.
کلمات کليدي:هوش هيجاني،ويژگيهاي شخصيتي، سلامت روان، نوجوانان ، بزهکار ، مددجويان

113صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 33000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه روانشناسی  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


2
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 1
این ماه: 5
کل: 3106
کل نظرات: 299
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+