سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» راهكارهای غنی سازی برنامه ريزی درسی در مدارس عادی از ديدگاه معلمان مقطع دبيرستان شهر تهران درسال تحصيلی 93-94

توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 671

راهكارهای غنی سازی برنامه ريزی درسی در مدارس عادی از ديدگاه معلمان مقطع دبيرستان شهر تهران درسال تحصيلی 93-94

چكيده
پژوهش حاضر با عنوان راهكارهاي غني سازي برنامه¬ريزي درسي در مدارس عادي از ديدگاه معلمان مقطع دبيرستان شهر تهران درسال تحصيلي 93-94 انجام شد. روش انجام پژوهش، به لحا‌ظ گردآوري داده توصيفي _ پيمايشي به لحاظ هدف پژوهش كاربردي بود. جامعه آماري پژوهش شامل معلمان مقطع دبيرستان ‌شهر تهران درسال تحصيلي 91- 90 به وسيله نمونه¬گيري خوشه¬اي تصادفي چند مرحله اي انجام شد و تعداد 340 نفر مي باشد. براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع-آوري شده از آمار توصيفي و آمار استنباطي (آزمون T تك مولفه اي) استفاده شد. به منظور جمع-آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته شامل 36 گويه بسته پاسخ تهيه گرديده و براي برآورد، روايي پرسشنامه از روايي متخصصان و صاحبنظران، استفاده شده و بعد از اجراي آزمايشي پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي كرونباخ پايايي پرسشنامه 94% برآورد شد. يافته هاي پژوهش نشان ميدهد مولفه هاي مورد مطالعه در اين تحقيق (اهداف، محتوا، روش تدريس، ارزشيابي) و در ميانگين بدست آمده بين مولفه¬هاي مورد مطالعه رابطه معنادار وجود دارد. از بين مولفه هاي مورد مطالعه مولفه هاي ، حوزه عاطفي از اهداف آموزشي و محتواي تلفيقي و روش تدريس حل مسئله، و استفاده ارزشيابي استاندارد، پيش بيني كننده هاي معني داري در غني سازي برنامه  ريزي درسي به شمار مي روند.
كليد واژه ها : غني سازي، برنامه درسي، اهداف آموزشي، روش تدريس، محتواي تلفيقي، ارزشيابي

 

 

 160صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی نقش برنامه درسی پنهان بر تربیت دینی دانش آموزان دوره راهنمایی از دیدگاه مدیران و معلمان استان اصفهان

توسط: pardazesh در 28-01-1395, 13:09 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 562

پژوهش حاضر با هدف "بررسی نقش برنامه درسی پنهان بر تربیت دینی دانش آموزان دوره راهنمایی از دیدگاه مدیران و معلمان استان اصفهان "انجام شد.

 روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه ی آماری ،کلیه ی مدیران و معلمان دوره راهنمایی استان اصفهان که تعداد آنها 2426نفر می باشد و 180 نفر به عنوان نمونه به شیوه نمونه گیری خوشه ای مرحله ای سهمیه ای از مناطق شرق،غرب و مرکز استان انتخاب شدند.

در این پژوهش جهت سنجش دیدگاه مدیران و معلمان دوره راهنمایی استان اصفهان از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که اعتبار و پایایی آن به وسیله محققان مورد تایید قرار گرفته است و روش های آماری استنباطی مورد استفاده شده شامل انحراف استاندارد،آزمون t و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته های تحقیق نشان داد که دیدگاه ها و نظرات مدیران و معلمان مدارس راهنمایی استان اصفهان در خصوص تاثیر برنامه درسی پنهان و مولفه های سه گانه آن یعنی جو اجتماعی،ساختار سازمانی مدارس و تعامل متقابل معلم و دانش آموز تقریبا یکسان هستند. علاوه بر این، بین دیدگاه های مدیران و معلمان زن و مرد و شهری و روستایی در خصوص تاثیر عوامل برنامه درسی پنهان تفاوت معناداری وجود ندارد و نیز محاسبه ضریب همبستگی بین دیدگاه مدیران و معلمان در خصوص مولفه های سه گانه برنامه درسی پنهان از همبستگی بالایی برخوردار است، به گونه ای که این میزان همبستگی در سطح اطمینان بیش از 99 درصد معنادار است.

 

 120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی راهکارهای افزایش میزان مطالعه در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه چهار شهر تهران

توسط: pardazesh در 20-12-1394, 10:41 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 739

پژوهش حاضر به منظور بررسی راهکارهای افزایش میزان مطالعه و شیوه های افزایش کیفیت آن در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه چهار شهر تهران انجام گرفت. این پژوهش از نوع پیمایشی، علی- مقایسه ای و همبستگی است. جامعه این پژوهش عبارت بود از کلیه دانش آموزان دخترمقطع متوسطه مدارس منطقه چهار شهر تهران که در سال تحصیلی 91-92 مشغول به تحصیل بودند. نمونه با استفاده از جدول مورگان 350 نفر تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. به دلیل افت نمونه در نهایت نتایج 332 نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه 1. پرسشنامه یادداشت زمانی تمام وقت با فواصل زمانی باز 2. پرسشنامه سنجش عوامل موثر بر میزان مطالعه(محقق ساخته)بودکه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه سنجش عوامل موثر بر میزان مطالعه در این پژوهش 90/. محاسبه شد.تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده‌از آزمون‌های آماری‌Tمستقل،خی دو،همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و tتک گروهی مبین آن است که میزان مطالعه مستمر غیر¬درسی دانش¬آموزان متوسطه کم‌تر‌از2ساعت در روز می‌باشد. افزون بر این،بین‌میزان مطالعه دانش‌آموزان آشنا و دانش‌آموزان نا آشنا با شیوه‌های‌مطالعه تفاوت معناداری وجود ندارد.همچنین،بین میزان مطالعه‌و تشویق دانش¬آموزان دبیرستان¬های دخترانه رابطه معناداری وجود نداشته و همچنین، بین میزان مطالعه دانش‌آموزانی که دارای انگیزه هستند و دانش آموزانی که فاقد انگیزه هستند تفاوت معناداری وجود دارد و در نهایت نشان داده شد که میزان مطالعه دانش آموزانی که دارای انگیزه هستند بیشتر از دانش‌آموزان فاقد انگیزه است.
واژه های کلیدی:مطالعه،کیفیت‌مطالعه،انگیزه، تشویق، روش‌ مطالعه.

 

 

 120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی تطبيقی محتوای آموزش فناوری در شش كشور پيشرفته جهان به منظور ارائه الگوی مناسب برای ايران

توسط: pardazesh در 15-07-1394, 13:54 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 693

طي سال هاي اخير شتاب فزاينده اي در توسعه فنآوري كشور هاي پيشرفته و عميق تر شدن شكاف فنآورانه آنها با كشور هاي در حال توسعه رخ داد ه است، شناخت ويژگي ها و مولفه هاي برنامه هاي درسي بويژه محتواي آموزشي كشورهاي مختلف و مقايسه ابعاد و مولفه هاي مهم آنها به پژوهشگران علوم تربيتي كمك مي كند تا علل اين تفوق را در يابند و از الگو هاي موفق آنها در تدوين برنامه هاي درسي كشور متبوع بهره بگيرند، كشورهاي پيشرفته براي شكل دهي ماهيت فنآ وري، اذهان شهروندان خود را با شيوه هاي گوناگون متوجه اين مقوله مهم مي نمايند.
اين در حالي است كه برنامه درسي و نظام آموزشي بسياري از كشور هاي جهان سوم و در حال توسعه به مقوله آموزش فنآوري در ابعاد وسيع كمتر توجه مي شود.
اين پژوهش بدنبال اين است تا با تحليل محتواي آموزش فنآوري در مقاطع گوناگون تحصيلي در كشورهاي منتخب (انگلستان، استراليا، فرانسه، هلند، سوئد و آمريكا) و برجسته سازي مشتركات محتواي درسي، ارتباط ميان برنامه هاي آموزشي كه موجب اين تغييرات فنآورانه شده است را مشخص نمايد. مساله اصلي در انتخاب اين كشورها اين است كه در 10 سال اخير اين كشورها تحقيقات و آزمايشات متعددي براي توسعه مفهوم و محتواي فنآوري در برنامه هاي درسي خود بكار برده اند كه نتايج آنها مي تواند در ارائه الگو به كشور هاي در حال توسعه و بويژه جمهوري اسلامي ايران موثر واقع شود.

 

 

125صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 35000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی ميزان استفاده دانش آموزان دختر دبيرستانی منطقه 13 شهر تهران از فناوری های اطلاعاتی

توسط: pardazesh در 15-07-1394, 10:45 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 611

چكيده:
هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان استفاده دانش آموزان دختر دبيرستانهاي منطقه 13 شهر تهران از فناوري هاي اطلاعاتي در سال تحصيلي 89-1388 انجام شده است.
روش نمونه گيري: در اين پژوهش از جامعه آماري 3490 نفري دانش آموزان دبيرستان هاي منطقه 13 تهران، 161 نفر به طول تصادفي خوشه اي انتخاب گرديدند.
روش پژوهش: روش پژوهش توصيفي(پيمايشي) مي باشد.
ابزار اندازه گيري: در اين پژوهش براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.
طرح پژوهش: اين پژوهش تحت عنوان بررسي ميزان استفاده دانش آموزان دبيرستانهاي منطقه 13 شهر تهران از فناوري هاي اطلاعاتي انجام گرفته است. براي اين منظور از روشهاي تجزيه و تحليل آماري نظير تحليل هاي همبستگي و رگرسيون و آزمون ، برابري ميانگين ها توسط نرم افزار, eviwse SPSS استفاده شده است.
نتايج كلي: نتايج استفاده از روشهاي آماري نشان داد كه: بيشترين استفاده از فناوري اطلاعات در حوزه اينترنت و سپس استفاده از لوح فشرده بوده است در حالي كه ميزان استفاده از نرم افزار كتابخانه اي پژوهشي ضعيف مي باشد. و در استفاده از فن آوري اطلاعات در بين رشته هاي مختلف تفاوت معنادار وجود دارد.


117صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 32000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 


تگها: استفاده دانش آموزان از فناوری اطلاعات, فناوری اطلاعات در مدارس, کاربرد فناوری اطلاعات در مدارس, دانش آموزان, موبایل, تبلت, میزان استفاده دانش آموزان از موبایل, پایان نامه, پایان نامه برنامه ریزی درسی, پایان نامه تکنولوژی آموزشی, پایان نامه ارشد, پایان نامه کارشناسی ارشد, علوم تربیتی, پایان نامه علوم تربیتی, روش تحقیق, مقاله, پروپوزال, پروژه پایانی, پروپوزال تکنولوژی آموزشی, دانلود پایان نامه, پروپوزال علوم تربیتی, فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش

1
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 1
این ماه: 5
کل: 3106
کل نظرات: 299
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+