سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر اصلاح بدن در بین زنان 20 تا 44 ساله شهر تهران

توسط: pardazesh در 31-03-1395, 13:17 | دسته: علوم اجتماعی(جامعه شناسی) | تعداد بازدید : 818

پژوهش حاضر، با هدف بررسی عوامل مؤثر بر اصلاح بدن[1]، رفتارهایی چون کنترل وزن، خدمات زیبایی، استفاده از داروها، کرم­ها و خدمات پزشکی و آرایشی را به روش کمی مورد بررسی قرار داده­ است. داده­های پژوهش با استفاده از روش پیمایش، با استفاده از پرسشنامه با حجم نمونه 384 نفر بر اساس جدول لین[2] (1976,) از زنان20 تا 44 ساله مناطق 22 گانه شهر تهران به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. برای سنجش روایی و پایایی سؤالات پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و اعتبار صوری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین اصلاح بدن، مصرف­گرایی، مصرف رسانه، هویت شخصی، طبقه اجتماعی و سن رابطه معناداری وجود دارد. و 47 درصد از تغییرات اصلاح بدن توسط مصرف­گرایی قابل تبیین است. همین طور حدود 7 درصد از تغییرات توسط مصرف رسانه و 12 درصد از تغییرات توسط هویت شخصی قابل تبیین می­باشد. همچنین با استفاده از تحلیل واریانس، اصلاح بدن در سنین مختلف نیز تفاوت معناداری وجود داشت. و آزمون توکی نشان دهنده­ی این بود که کمترین میانگین اقدامات جهت اصلاح بدن را افراد بالای 35 سال و بیشترین اقدامات را در سنین 25 تا35 سال انجام می­دهند. بین طبقه اجتماعی پاسخگویان و اصلاح بدن نیز رابطه­ی معناداری وجود داشت که با بالارفتن طبقه اجتماعی اقدامات جهت اصلاح بدن افزایش پیدا می­کند.

 

واژگان کلیدی: اصلاح بدن، مصرف­گرایی، مصرف رسانه، هویت شخصی، سرمایه فرهنگی، طبقه­اجتماعی، زنان

 

 105صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 21000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی اثربخشی آموزش فراشناخت بر میزان اضطراب و افسردگی متقاضیان جراحی زیبایی بینی

توسط: pardazesh در 22-02-1395, 12:49 | دسته: روانشناسی | تعداد بازدید : 850

هدف عمده افراد از جراحي زيبايي بيني، دست يابي به شکل تصوری از بيني است كه فکر مي كنند با چهره شان هماهنگي بيشتري دارد تا از اين طريق به تصوير مطلوب تري از تن خود برسند. تحقیقاتنشاندادهاستکهبینمؤلفه­هايفراشناختیواقدام به جراحی زیباییرابطهوجوددارد. پژوهشحاضرباهدفتعییناثربخشیمداخلهفراشناختیبرکاهش میزان اضطراب و افسردگی متقاضیان جراحی زیباییانجام شد. بدین منظور30 نفر از متقاضیان جراحی زیبایی بینی به روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شدند و سپس به روش تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل جهت انجام آزمایش گمارده شدند، هر دو گروه پرسشنامه اضطراب داس و افسردگی بک را تکمیل کردند. افراد گروه آزمایش تحت درمان فراشناختی گروهی در 8 جلسه 60 دقیقه ای قرار گرفتند. در نهایت اطلاعات جمع آوری شده بوسیله پرسشنامه، توسط نرم افزار spss، و با استفاده از روش آماری آنکوا تجزیه و تحلیل شد. نتیجه حاصل از تحلیل داده­ها نشان داد، آموزش واقعیت درمانی سبب بهبود در میزان اضطراب و افسردگی متقاضیان جراحی زیبایی بصورت معناداری شده است.

کلمات کلیدی: فراشناخت، اضطراب و افسردگی، جراحی بینی

 

 

 

 100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه قیمت 36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی جراحی بینی بین ایران و کشورهای در حال توسعه

توسط: pardazesh در 22-04-1394, 12:49 | دسته: پزشکی | تعداد بازدید : 763

بینی یکی از مهمترین اعضای بدن در نگهداری سلامت فرد و حفظ سایر اعضاء است. بینی دارای فیزیولوژی بسیار پیچیده ای است. وظايف‌ اساسي‌ بينی‌ شامل‌ ايجاد راه‌ هوايي‌، حس بويايی‌، تنظيم‌ دما، تنظيم‌ رطوبت‌، تصفيه‌ ذرات‌ هوا و نقش درتكلم‌ است‌.

مهمترین عملکرد بینی ایجاد راه هوایی برای تنفس طبیعی است.‌ کوچکترین تغییرات درمجرای تنفسی بینی می تواند موجب مقاومت قابل ملاحظه ای در برابر عبور هوا شود به طوری که اگر قطر مسيرعبور هوای‌ تنفسي‌ از راه‌ بينی‌ به‌ نصف‌ تقليل‌ يابد، مقاومت ‌راه‌ هوايي‌ بينی‌ 16 برابر مي‌شود.

تنظيم‌ دماي‌ هوا زماني‌ صورت‌ مي‌گيرد كه‌ هوای ‌استنشاقي‌ از روی‌ سطوح‌ وسيع‌ ساختمان های پیچیده داخل بینی که حاوی شبكه ‌غنی‌ مويرگی‌ است مي‌گذرد. صرف ‌نظر ازحرارت‌ هوای‌ تنفسی‌، دماي‌ هوا در حلق‌ به‌ ندرت‌ بيش‌ از 4 درجه‌ نسبت‌ به‌ دمای‌ طبيعی‌ بدن‌ نوسان‌ دارد. تغيير دماي‌ محيط به‌ ميزان‌ 25 درجه‌ موجب‌ تغييری‌ كم‌تر از 1 درجه‌ در هوای‌ دمی‌ مي‌شود.

شمار زيادی‌ از غددمخاطي‌ مستقر در مخاط بيني‌ امكان ‌مرطوب‌ سازی‌ دائم هواي‌ تنفسی‌ را می‌دهد. تخمين‌ زده ‌شده است كه‌ طي‌ 24 ساعت‌ تنفس‌، حدود يك‌ ليتر مايع‌صرف‌ اشباع‌ هوای‌ دمی‌ شود. هواي‌ دمی بيش‌ از 75% ازرطوبت‌ اشباع‌ می‌شود.

تصفيه‌ ذرات‌ استنشاقي‌ بر عهده‌ سيستم مخاطی‌ بينی‌ است ‌که ترشحات‌‌ ممتد چسبنده‌ای‌ را شكل‌ مي‌دهد. اكثر ذرات‌ بين‌ 2تا5 ميكرون‌ در اين‌ ترشحات‌ به‌ دام‌ مي‌افتند. اين‌ ترشحات ‌شامل ايمونوگلوبولين‌ و عوامل دفاعی است‌. حركات‌ منظم‌مژك‌های‌ سلولی، اين‌ ترشحات‌‌ چسبنده را با سرعت‌ چند ميلی‌ متر در دقيقه‌ حركت‌ داده‌، اجازه‌ می‌دهد كه‌ اين‌ترشحات‌ هر 20 دقيقه‌ يك‌ بار جايگزين‌ شود. توليد روزانه ‌اين‌ ترشحات‌ حدود يك‌ ليتر است‌..................

 

 

72 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 16900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


1
1
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+