سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: مدیریت | تعداد بازدید : 3688

دانشگاه نظامی مبتنی بر هنجارهای درونی و نهادی شده است که ماهیتی جهان شمول داشته و سبب می‌شوند تا زندگی دانشگاهی و به تبع آن زندگی اعضای دانشگاهی، از ویژگی هنجاری یا به زعم صاحب نظران حوزه آموزش عالی از مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای برخوردار گردد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان می‌باشد. این تحقیق مطالعه‌ای توصیفی- همبستگی که از نظر ارتباط بین متغیرها علی محسوب    می گردد. از نظر هدف مطالعه‌ای كاربردي واز نظر درجه اهمیت و کنترل داده‌ها نیز تحقيقي پیمایشی است. جامعه پژوهش را کلیه اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان به تعداد 846 نفر تشکیل می‌دهند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای بوده و مبنای آن واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان اصفهان می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان 265 نفر محاسبه گردید. برای  جمع آوری داده‌ها از دو پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای استفاده گردید. بررسی روایی پرسشنامه‌های اخلاق حرفه‌ای و سرمایه اجتماعی بر اساس روش تحلیل ساختارهای عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزار LISREL انجام گرفت. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، ضرایب روایی بالا برای هر یک از شاخص های سازه‌های سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای را نشان دادند. به منظور بررسی فرضیه‌ها به علت نرمال نبودن متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن با استفاده از نرم افزار18SPSS استفاده شد و روابط معنی دار آماری برای کلیه فرضیات آماری بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و معنا داری بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان وجود دارد. مدل‌های ارائه شده (برگرفته از مدل مفهومی تحقیق) توسط نرم افزار AMOS 18 نشان دهنده برازش داده‌های تجربی با داده‌های مشاهده شده بود.

کلمات کلیدی: سرمایه اجتماعی، سرمایه ارتباطی، سرمایه ساختاری، سرمایه شناختی، اخلاق حرفه ای

 

 

 

 175صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 29000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر سرمایه اجتماعی خانواده

توسط: pardazesh در 31-03-1395, 12:25 | دسته: ارتباطات | تعداد بازدید : 786

در راستای بررسی بررسی رابطه بین رسانه های ارتباط جمعی برمیزان سرمایه اجتماعی خانواده های ساکن بندرعباس به بررسی میزان استفاده از رسانه های ارتباط جمعی ، سرمایه اجتماعی ، اعتماداجتماعي ، شبکهروابطوپيوندهايخانوادگي ، تعاملاجتماعي ، رابطه رسانه های ارتباط جمعی بر میزان سرمایه اجتماعی مورد سنجش واقع شد.

تحقیق حاضر از نوع توصیفی -همبستگی می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه خانواده های ساکن بندرعباس در سال 1392 می باشند. جامعه آماری پژوهش کلیه خانوارهای ساکن بندرعباس در سال 1392 را تشکیل می دادند که حجم نمونه شامل 384 نفر می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد برای تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss از جدول فراوانی ،درصد،نمودارهای ستونی آزمون، ضرایب همبستگی تاوbکندال و اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید.

یافته ها حاکی از آن بود بینمتوسط میزان استفاده از اینترنت در طول هفته و سرمایه اجتماعی رابطه وجود ندارد. بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون داخلی در طول هفته و سرمایه اجتماعیرابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بینمتوسط میزان استفاده از تلویزیون خارجی در طول هفته و سرمایه اجتماعی رابطه وجود ندارد. متغیرهایمیزان استفاده از تلویزیون داخلیو میزان استفاده از تلویزیون خارجیمی تواند سرمایه اجتماعی را پیش بینی کنند.

 

 

 

 

 160صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 21000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسي رابطه مديريت دانش و سرمايه اجتماعی در آموزش و پرورش از ديدگاه معلمان دوره متوسطه نظری استان البرز

توسط: pardazesh در 26-01-1395, 12:00 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 1131

به منظور شناسایی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان البرز پژوهشی به روش کاربردی از نظر هدف، و از نظر گردآوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش، مديران و كارشناسان خبره آموزش و پرورش استان البرز به تعداد 4239 نفر بود. که برای تعیین نمونه از فرمول کوکران و 251 نفر از آنها به طور تصادفی انتخاب شد. برای گرداوری داده ها از پرسشنامه مدیریت دانش و پرسشنامه سرمایه اجتماعی استفاده شده است. پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 909/0 و 912/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف ،رگرسیون، ضریب پیرسون، استفاده شد. نتایج بدست آمده از داده های گردآوری شده نشان می دهد که ابعاد سرمایه اجتماعی به شرح زیر با مدیریت دانش در آموزش و پرورش در استان البرز رابطه دارد.

در فرضیه اول ادعا شده بود که بین اعتماد و مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجوددارد، تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد که این فرضیه مورد قبول قرار می گیرد،در فرضیه دوم ادعا شده بود که بین شبکه ها و مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجود دارد، تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه نیز تایید می شود، در فرضیه سوم ادعا شده بود که بین همکاری و مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجود دارد که تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه نیز مورد تایید قرار گرفته است، در فرضیه چهارم ادعا شده بود که بین روابط و مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجود دارد که تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه درست است در فرضیه پنجم ادعا شده بود که بین ارزش ها و مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجود دارد که تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه درست است، در فرضیه ششم ادعا شده بود که بین فهم متقابل و مدیریت دانش رابطه ی معناداری دارد که تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه درست است، در فرضیه هفتم ادعا شده بود که بین تعهد و مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد که این فرضیه درست است.

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش،استان البرز.

 


 150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه قیمت 38000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی نقش رسانه های جمعی در شکل گیری سرمايه اجتماعی در بین شهروندان

توسط: pardazesh در 14-10-1394, 13:28 | دسته: علوم اجتماعی(جامعه شناسی) | تعداد بازدید : 853

در هر جامعه اي علاوه بر سرمايه¬هاي فيزيکي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و انساني و نمادين با گونه¬ها و ميزاني از سرمايه اجتماعي هم سر و کار داريم که با ديگر انواع سرمايه¬ها رابطة متقابل دارد. سرمايه اجتماعي در جوامع سنتي‌ (ماقبل مدرن) بيشتر جنبة درون گروهي توأم با اعتماد اجتماعي محدود و خاص داشته است که امروز آن را به نام سرمايه اجتماعي قديم مي¬شناسند. در جوامع مدرن با نوع ديگري از سرماية اجتماعي سر و کار داريم که بيشتر جنبة بين¬گروهي توأم با اعتماد اجتماعي تعميم¬يافته و عام دارد که از آن به عنوان سرمايه اجتماعي جديد نام مي¬برند. در جوامع در حال امروزي چون ايران که به تبع ارتباط با جهان مدرن و اجراي برنامه¬هاي نوسازي از بالا توسط دولت¬ها، سرمايه اجتماعي قديم دچار فرسايش گرديده و سرماية اجتماعي جديد هم آن طوري که بايد شکل نگرفته است، با نوعي نابساماني در سطوح کلان و خرد سر و کار داريم که معرف پيدايش گسل¬ها و گسست¬هاي اجتماعي و منبع اصلي زايش و افزايش انواع مسائل و آسيب¬هاي اجتماعي است (عبداللهي و موسوي، 1386: 196). از طرفي تجربه نشان داده است که بسياري از مباحثي که در دنياي غرب مطرح مي گردد نمي تواند به عينه در ايران طرح شود چرا که غرب سال هاست دوران مدرنيته را تجربه نموده ولي ايران هنوز يک کشور در حال گذار است که مراحل گذر از سنتي به مدرنيته را تجربه مي کند، هرچند هنوز جامعه شناسان روي اشکال مختلف سرمايه اجتماعي در ايران، بررسي‌هاي لازم و کافي را انجام نداده اند. وليکن در کل عده‌اي معتقدند که در کشورهاي در حال توسعه‌، که ايران نيز جزيي از آنها مي باشد، هنوز بافت جامعه کاملا سنتي است و«سرمايه اجتماعي» به مفهوم غربي وجود ندارد. از طرفي شواهدي وجود دارد که نظر فوق را رد مي کند و مي توان گفت سرمايه اجتماعي در ايران وجود دارد و فقط، شکل، سبک و سياق آن متفاوت است و بنيان هاي متفاوتي دارد. عدم وفاق کلي در وجود يا عدم وجود سرمايه اجتماعي در ايران و نقشي که رسانه هاي جمعي در ايجاد، افزايش يا کاهش اين نوع سرمايه در ايران دارند، زمينه ساز انجام اين پژوهش شده اند و لذا تلاش شده است با بهره گيري از فضاي حاکم بر شهري مثل يزد نقش رسانه هاي جمعي در شکل گيري سرمايه اجتماعي مورد بررسي قرار گيرد.

 

170صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه جامعه شناسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی عوامل موثر بر میزان سرمايه اجتماعی دانشجويان

توسط: pardazesh در 28-09-1394, 10:50 | دسته: علوم اجتماعی(جامعه شناسی) | تعداد بازدید : 1023

چكيده
مساله و هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي عوامل موثر بر میزان سرمايه اجتماعي دانشجويان مي باشد. با توجه به جایگاه ویژه سرمایه اجتماعی در الگوهای جدید توسعه قرار و اهمیت روزافزرون در مباحث علوم اجتماعی، شناسایی عوامل موثر بر آن، از ضروريات انجام اين پژوهش بوده است. محقق ابتدا از ارائه ادبيات نظري سرمایه اجتماعی به بيان نظريات کلمن، بوردیو، پاتنام و فوکویاما پرداخته است. سپس در چارچوب نظري به یک دیدگاه تلفیقی در باب عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی، دست یافته که مبتنی بر پژوهش های تجربی متعدد است.
روش تحقيق، تبیینی (از نوع پيمايشي) و ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه بوده است. جامعه آماري اين تحقيق كليه دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشكده علوم اجتماعی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی تهران مي باشند كه آمار آنها در نیم سال دوم سال تحصیلی 1388-1389 در مركز آموزش دانشگاه برابر با 4673 نفر ثبت شده است. حجم نمونه انتخاب شده به صورت سهميه اي از بين دختران و پسران 217 نفر مي باشد.
بنا بر يافته هاي تحقیق از میان عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی در حالیکه متغیرهای درآمد و میزان استفاده از رسانه هیچ رابطه ای معنی داری با میزان سرمایه اجتماعی نشان نمی دهند. رابطه بین متغیرهای مستقل جنسیت، وضعیت سکونت و میزان تحصیلات با متغیر وابسته میزان سرمایه اجتماعی با 95 درصد اطمینان تایید می گردد. بدین معنی که زنان و همچنین افراد دور از خانواده دارای سرمایه اجتماعی بالاتری نسبت به مردان و دانشجویانی که در کنار خانواده زندگی می کنند، می باشد و همچنین با افزایش میزان تحصیلات، میزان سرمایه اجتماعی کاهش می یابد.
در این میان متغیرهای متغیر وضعیت سکونت با ضریب بتای 312/0 و میزان تحصیلات (با ضریب بتای 223/0) دارای سهم مهمتری در پیش بینی متغیر وابسته سرمایه اجتماعی می باشد.

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه علوم اجتماعی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی و نوع دینداری دانش آموزان دختر راهنمایی

توسط: pardazesh در 22-09-1394, 13:10 | دسته: علوم اجتماعی(جامعه شناسی) | تعداد بازدید : 845

فرضیه اصلی پژوهش بررسی میزان ارتباط سرمایه اجتماعی و نوع دینداری دانش آموزان دختر راهنمایی ناحیه 3 کرج می-باشد و هدف تحقیق نشان دادن شناخت صحیح از نحوه نگرش افراد به دین و رابطه آن با سرمایه اجتماعی شان است. متغیر مستقل تحقیق سرمایه اجتماعی و متغیر وابسته آن دینداری می باشد. براساس روش پیمایش، پرسشنامه ای براساس طیف لیکرت مشتمل بر 112 سؤال بین 400 نفر از دانش آموزان توزیع شد که بعد از جمع¬آوری 375 عدد از پرسشنامه ها بررسی شد. پس از تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS، معنادار بودن رابطه بین سرمایه اجتماعی و دینداری توسط آزمون-های رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون تأیید شد. از یافته های این پژوهش این است که میزان سرمایه اجتماعی پاسخگویان در حد متوسط است. همچنین از بین انواع دینداری، دینداری سنتی بیشترین همبستگی را با سرمایه اجتماعی دارا می باشد.

 


163صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه علوم اجتماعی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه میان مشارکت سیاسی و سرمایه اجتماعی بین دانشجویان پیام نور

توسط: pardazesh در 22-09-1394, 12:57 | دسته: علوم اجتماعی(جامعه شناسی) | تعداد بازدید : 1091

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه ، اهداف ، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
فرضیه اصلی پژوهش بررسی رابطه میان مشارکت سیاسی و سرمایه اجتماعی (بین دانشجویان علم و صنعت و پیام نور بهشهر) می باشد. و هدف تحقیق نشان دادن اهمیت و میزان نقش سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی افراد در جامعه می باشد. متغیر مستقل تحقیق سرمایه اجتماعی و متغیر وابسته آن مشارکت سیاسی می باشد. برای سنجش سرمایه اجتماعی از چهار سنجه اعتماد اجتماعی ، مشارکت اجتماعی ، احساس امنیت و پیوندهای شبکه ای استفاده شد. با روش پیمایشی ، پرسشنامه ای براساس طیف لیکرت مشتمل بر 35 سوال بین 380 دانشجو توزیع گردید و پس از تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار spss ، معنادار بودن رابطه میان سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسی و همچنین معنادار بودن رابطه میان متغیرهای مشارکت اجتماعی ، اعتماد اجتماعی ، احساس امنیت و پیوندهای شبکه ای با مشارکت سیاسی توسط آزمون کی دو پیرسون تایید شد. از یافته های جانبی تحقیق این است که میان سن ، جنس و رشته تحصیلی با میزان مشارکت سیاسی پاسخگویان تفاوت معناداری وجود دارد.در نهایت آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که اعتماد اجتماعی نقش مهمتری در مقایسه با سایر متغیرها بر میزان مشارکت سیاسی دانشجویان دارد.

 


154صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه علوم اجتماعی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


2
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+