سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مساله اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان

توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 754

هدف اصلی این پژوهش بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان می باشد. روش تحقیق این پژوهش از نوع آزمایشی گسترش یافته با پیش آزمون و پس آزمون چندگروهی می باشد و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان اسلامشهر در سال تحصیلی 90-89 می باشد. حجم جامعه مورد پژوهش، بنا بر آمارهای مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اسلام شهر 7238 نفر می باشد.فرضیه پژوهش شامل:موارد زیر می باشد
1: آموزش مدیریت استرس بر کاهش اضطراب مؤثر است. 2: آموزش مدیریت استرس بر کاهش تعلل ورزی تحصیلی مؤثر است. 3: آموزش حل مساله اجتماعی بر کاهش اضطراب مؤثر است4: آموزش حل مسأله اجتماعی بر کاهش تعلل ورزی تحصیلی مؤثر است
بدین منظور45نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس اسلامشهر به عنوان نمونه انتخاب شده و به طور همتاشده از لحاظ سنی و نمرات پیش آزمون در سه گروه گمارده شدند. از این سه گروه، گروه اول آموزش حل مساله اجتماعی، گروه دوم آموزش مدیریت استرس و گروه سوم کنترل بود. پس از اجرای جلسات نیز پس آزمون به عمل آمد. برای سنجش اضطراب دانش آموزان، پرسشنامه اضطراب زونگ و برای سنجش تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان از مقیاس ارزیابی تعلل ورزی- نسخه دانش آموز (PASS) استفاده شد. برای مقایسه میانگین های گروه ها در پیش آزمون و پس آزمون جهت تعیین میزان اثر آموزش ها، از روش آماری تحلیل کوواریانس یک متغیری استفاده شد. نتایج تحلیل های آماری نشان داد که تفاوت نمرات اضطراب پس از انجام آموزش مدیریت استرس و آموزش حل مساله در گروه های درمانی با F محاسبه شده 28.241 در سطح معناداری (0.01>P) و خطای کمتر از 0.001 (0.001˂p) از لحاظ آماری معنادار می باشد. بنابراین آموزش مدیریت استرس و آموزش حل مساله اجتماعی موجب کاهش اضطراب دانش آموزان شد. همچنین نتایج تحلیل های آماری نشان داد که تفاوت نمرات تعلل ورزی پس از انجام آموزش مدیریت استرس و آموزش حل مساله اجتماعی در گروه های درمانی با F محاسبه شده 69.745در سطح معناداری (0.01>P) و خطای کمتر از 0.001 (0.001˂p) از لحاظ آماری معنادار می باشد. بنابراین درمان شناختی رفتاری موجب کاهش تعلل ورزی دانش آموزان نیز شد. بررسی های تعقیبی به روش توکی نشان داد آموزش مدیریت استرس تاثیر بیشتری نسبت به روش آموزش حل مساله داشته و میزان اضطراب و تعلل ورزی را بیشتر کاهش داده است. بنابراین نتیجه می گردد که روش آموزش مدیریت استرس و آموزش حل مساله اجتماعی هر دو بر کاهش اضطراب و تعلل ورزی دانش آموزان موثر بوده اند و استفاده از این روش ها برای رفع مشکلات و موانع آموزشی دانش آموزان توصیه می گردد.


کلیدواژه ها: آموزش مدیریت استرس، آموزش حل مسألۀ اجتماعی، اضطراب، تعلل ورزی، دانش آموزان مقطع متوسطه.

 

 

 120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه قیمت 38000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه بین عوامل استرس زا و راهکارهای مدیریت استرس در بین مدیران مدارس متوسطه شهرستان مهاباد

توسط: pardazesh در 23-01-1395, 08:41 | دسته: علوم تربیتی | تعداد بازدید : 570

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عوامل استرس­زا و راهکارهای مدیریت استرس در بین مدیران مدارس متوسطه شهرستان مهاباد بود که به دليل تعداد محدود جامعه آماري که مشتمل بر 70 نفر بوده است، نمونه گيري صورت نگرفته و كل شماري انجام شده است.. ابزار تحقیق شامل دو مقیاس عوامل استرس زا (اورلي و گيرادتو، 1980) و مقیاس راهكارهاي مديريت استرس(كوبين و همكاران، 1990) بود. یافته‌های پژوهش نشان داد که عامل استرس زاي غالب در بين مديران مدارس شهرستان مهاباد، عامل حرص زدن می‌باشد. . مضافاً یافته­ها حاکی از آن است که راهكار مديريت استرس غالب در بين مديران مدارس شهرستان مهاباد، عامل ورزش كردن می‌باشد و همچنین راهکار غالب مدیریت استرس در بین مدارس متوسطه عامل ورزش کردن می­باشد یافته­های پژوهش حامی از ان است که بین عوامل استرس زای انجام کار بدون برنامه­ریزی با راهکار مدیریت زمان رابطه مثبت و قوی وجود دارد و بین عامل استرس زای رقابتی بودن با راهکار ورزش کردن رابطه مثبت و ضعیفی وجود دارد.

 

کلمات کلیدی: عوامل استرس زا، راهکارهای مدیریت استرس، مدیران مدارس

 

 

 

 108صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی رابطه مدیریت استرس و بهره وری کارکنان

توسط: pardazesh در 18-06-1394, 12:32 | دسته: مدیریت | تعداد بازدید : 4241

بررسی رابطه مدیریت استرس و بهره وری کارکنان

چكيده
هدف از این مطالعه بررسی رابطه مديريت استرس و بهره وري كاركنان شهرك صنعتي آمل واقع در استان مازندران است. بخش صنعت یکی از بخش های مهم کشور بشمار می رود و با در نظر داشتن این امر که در این بخش کارکنان زیادی فعالیت دارند، توجه به عوامل موثر بر بهره وری و عملکرد آنها از بدیهیات است. یکی از عوامل اثرگذار بر عملکرد و بهره وری کارکنان؛ استرس می باشد. بنابراین باید در زمینه مدیریت این فاکتور زیان بخش اقداماتی صورت پذیرد. مبانی نظری در زمینه بهره وری نیروی انسانی از مدل بهره وری هرسی و گلد اسمیت و مبانی نظری در زمینه مدیریت استرس از چارچوب رفتارهای مثبت مدیریتی جهت مقابله با استرس دونالدسون و همکاران (2011) اتخاذ گردیده است. پژوهش حاضر از نظر دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی محسوب می گردد. از نظر هدف؛ پژوهش حاضر کاربردی است. روش تحقیق به لحاظ جمع آوری داده ها، میدانی است و از سه پرسشنامه اطلاعات زمینه ای، بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت و مدیریت استرس دونالدسون و همکاران(2011) بهره گیری شده است. جامعه آماري اين تحقيق را كليه مديران ارشد، مياني و عملياتي واحدهای صنعتی مستقر در شهرك صنعتي آمل که تعداد کارکنان شاغل در آنها تا پایان آبان ماه 1390 بیش از 50 نفر بوده است تشکیل می دهد که حجم آن 800 نفر بود. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 150 نفر تعیین شد و در نهایت با استفاده از روش نمونه گیری گروهی؛ حجم نمونه در هر طبقه تعیین گردید. به منظور تجزيه و تحليل داده های پژوهش از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي بهره گيري شد. به منظور آزمون فرضيات پژوهش از آزمونهاي آماري ضريب همبستگي پيرسون ، آزمون t براي نمونه هاي مستقل و آزمون رگرسيون چند متغيره استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 16 استفاده شد.
نتيجه حاصل از آزمون فرض اصلي حكايت از اين امر داشت كه بين مديريت استرس (۰۰١/۰P=) و بهره وري كاركنان شهرك صنعتي مذكور رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. نتايج حاصل از آزمون هشت فرضيه فرعي حكايت از اين امر داشتند كه بين چهار شاخص مديريت استرس از جانب مديران يعني: احترام و مسئوليت پذيري (۰۰٥/۰P=) ، مديريت و ابلاغ كار موجود و آتي (۰۰٢/۰P=)، مديريت كاركنان در گروه (۰١/۰P=) و استدلال و مديريت وضعيت هاي مشكل (۰۰٤/۰P=) و بهره وري كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. سطح بهره وري كاركنان و مديريت استرس آنان از ديدگاه مديران زن و مرد در جامعه آماري تفاوت معناداري ندارد. سطح بهره وري كاركنان و مديريت استرس آنان در جامعه آماري تحت تاثير متغيرهاي زمينه اي (سن، ميزان تحصيلات، عنوان شغلي، سابقه خدمت و وضعيت استخدامي) مديران نیست.

پیشنهادات: پیشنهاد می شود ارتقاء سطح احترام و مسئولیت پذیری مدیران، سطح مدیریت و ابلاغ کار موجود و آتی از جانب مدیران، ارتقاء مدیریت کارکنان در گروه و استدلال و مدیریت وضعیت های مشکل از جانب مدیران در زمره اهداف مهم سازمان قرار گیرد.

واژگان كليدي: بهره وري، مديريت استرس، احترام و مسئوليت پذيري، مديريت و ابلاغ كار موجود و آتي، مديريت كاركنان در گروه، استدلال و مديريت وضعيت هاي مشكل.

 

140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه قیمت 29000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

 

 

 

 

 

 


0
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 1
این ماه: 5
کل: 3106
کل نظرات: 299
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+