سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» تبعید امام و قیام 15 خرداد

توسط: pardazesh در 3-05-1395, 12:52 | دسته: تاریخ | تعداد بازدید : 595

تبعید امام و قیام 15 خرداد

 

بي‌ترديد اميراسد الله علم در آغاز دهه‌ي 40 بزرگترين بازيگر دربار پهلوي بود با شروع نخست وزيري وي بدستور شاه كميسيون سه نفره‌اي به رياست علم وبا شركت حسين‌فر دوست ومنصور تشكيل شد كه وظيفه تعيين نمايندگان مجلس را بر عهده داشت .فعاليت اين كميسيون غير رسمي وپنهاني در طول دوران نخست وزيري هويدا نيز ادامه داشت و در واقع در تمام اين دوران طولاني ، اين علم بودكه نمايندگان مجلس را تعيين مي‌كرد.علم در سال 43 در راس دانشگاه پهلوي (شيراز ) قرار گرفت تا جاي پاي رژيم را پس از سركوب سالهاي 41 و 42 عشاير فارس تحكيم كند و در همين زمان بود كه با نقشه او سفر پادشاه ، بلژيك ومحمد رضا پهلوي به ميان عشاير جنوب به اجرا در آمد و امنيت فارس به رخ رسانه هاي غربي كشيده شد در سال 44 نيزعلم بعنوان وزير دربار در راس قدرت قرار گرفت .[1]

علم علاوه بر وابستگي به قدرتهاي خارجي و عضويت در تشكيلات فراماسونري ، در مقابل شاه بسيار حقيرانه رفتار مي‌كرد و اين جمله او نشاندهنده همان موضوع است :"من غلام خانه زاد شاهنشاه هستم "وي چنان مورد توجه شاه بود كه بصورت يكي از نزديكترين افراد درآمد .


103صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 4900 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 


ادامه مطلب :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

مقدمه ...................................................................................................................... 1

مواضع شاه ودولتمردان رژيم در سياست خارجي ............................................... 5

رژيم وجبهه ملي ..................................................................................................... 7

روابط رژيم با اسرائيل ........................................................................................... 8

رويدادهاي پس از قيام 15 خرداد 1342 :علما و مجتهدين .................................. 10

تشكيل هيات مصلحين ........................................................................................... 15

تاسيس دارالتبليغ .................................................................................................. 16

اعترافات رئيس اداره هشتم ساواك درباره قيام 15 خرداد ................................. 20

سخنان شاه در 17 خرداد 1342 .......................................................................... 20

مواضع احزاب وگروهها در قبال واقعه 15 خرداد .............................................. 22

ويژگيهاي قيام 15 خرداد ..................................................................................... 26

اجتماع مراجع وعلما در تهران .............................................................................. 30

مذاكرات علما و دولت ........................................................................................... 31

آزادي موقت امام ( ره ) ....................................................................................... 33

تغيير مواضع شاه ................................................................................................. 33

انتخابات مجلسين .................................................................................................. 34

عنوان                                                                                                               صفحه

تحريم انتخابات ..................................................................................................... 35

بركناري علم وانتصاب حسنعلي منصور .............................................................. 37

سوابق و شخصيت منصور .................................................................................. 38

قتل منصور و با زتابهاي آن ................................................................................ 41

پيامدهاي قيام 15 خرداد ...................................................................................... 43

شيوه‌ها و حركتهاي رژيم پس از قيام 15 خرداد ................................................. 49

ماهيت قيام 15 خرداد ازنگاه شاه ......................................................................... 57

نقش جمعيتهاي موتلفه اسلامي درمبارزه با رژيم شاه ........................................ 57

نقش حوزه علميه قم در پيشبرد نهضت ............................................................... 58

توطئه رژيم شاه ................................................................................................... 59

رژيم و تصميم به تنظيم قطعنامه .......................................................................... 60

تلاش براي رهايي امام ( ره ) ............................................................................... 61

زندان و محاصره علماي مبارز ............................................................................ 61

 برپايي ميتينگ و صدور قطعنامه ......................................................................... 62

شايعه سازي رژيم ............................................................................................... 63

شكل گيري مبارزه مسلحانه با رژيم .................................................................... 64

موضع حوزه علميه قم در برابر جمعيت هياتهاي موتلفه ..................................... 65

عنوان                                                                                                               صفحه

واكنش روحانيون مبارز در برابر اعدام گروه بخارايي ....................................... 66

تلاش رژيم براي تضعيف روحانيت ..................................................................... 66

اعتصاب دسته‌هاي عزاداري ................................................................................ 67

دستگيري اعضاي حزب ملل اسلامي .................................................................... 68

رژيم در جستجوي راه جديد ................................................................................ 69

كوشش در جهت پايان تبعيد امام خميني ( ره ) ................................................... 71

توقيف رساله امام ( ره ) ...................................................................................... 72

تاسيس كانون مترقي ............................................................................................ 73

برنامه‌هاي سياسي هويدا ...................................................................................... 81

برنامه‌هاي اقتصادي هويدا ................................................................................... 83

جمع بندي ازدوره نخست وزيري هويدا .............................................................. 84

برخورد رژيم با جبهه ملي ونيروهاي ميانه رو در دوره هويدا .......................... 87

دلايل استقلال وخود رايي شاه در دهه 40 و 50 ................................................. 89

جمشيد آموزگار و نقش وي در رژيم پهلوي ....................................................... 94

شريف امامي و دولت آشتي ملي............................................................................ 97

 

پس از بازگشت شاه از آمريكا و آغاز نقش مستقيم او در اجراي سياستهاي امريكا ، شكل ومحتواي روابط ايران و امريكا وتكيه شاه بر حمايتهاي آن ، نمونه كم نظيري از وابستگي بي چون و چراي يك دولت به ظاهر مستقل را نسبت به نظام استكبار و ضد مردمي آمريكا در جهان نشان داد .اين رابطه بتدريج بصورت دو طرفه درآمد .آمريكا خود را در كليه‌ي امور ايران درگير و مسئول حس مي‌كرد و ازديدگاه مردم و ساير دولتها ، شاه مظهر حاكميت آمريكا در يك كشور جهان سوم محسوب مي‌شد.

مهمترين دلايل اين رابطه‌ي ويژه عبارتند از :1- از نظرآمريكا ،سلطنت شاه جز حاكميت دايمي بر ايران شناخته مي‌شد .بعبارت ديگر ، جانشيني براي شاه وجود نداشته و مي‌بايست اقتدار آن حفظ گردد.2- شاه بطور كامل تسليم آمريكا بود بنابراين نه تنها از لحاظ سياسي و اقتصادي و فرهنگي و نظامي هيچ خطري براي سلطه امريكا به ايران نداشت بلكه او مي‌توانست تمامي امكانات ايران را دراختيار اهداف امريكا بگذارد .3- شاه مقابله با كمونيسم را كه يكي از اصول سياست خارجي امريكا بود با امكانات فراواني كه در اختيار داشت ، تحقق مي‌بخشيد.بهمين دليل کيسينجرگفت :"شاه براي ما يكي از رهبران نادر ويك هم پيمان نامشروط بود .[1]"4- فروش نفت ارزان به ميزان مورد نياز غرب خصوصا امريكا ، خريد اسلحه و ساير كالاهاي مصرفي، كمك بزرگي براي پيشرفت اقتصادي غرب بود لذا حفظ شاه يكي از اصول سياست خارجي امريكا بود.5- پذيرش سلطه فرهنگي و ارزشهاي زندگي امريكايي وترويج زندگي مصرفي توسط شاه او را به شكل رهبري فوق العاده در ميان حكام امريكا در آورد .چنين موقعيت ممتاز شاه در عرصه‌ي سياسي خاورميانه بهترين ميدان جهت گسترش نفوذ امريكا درميان ساير كشورهاي منطقه بود.

ارزيابي عملكرد و مواضع احزاب نيز در فاصله سالهاي 39 تا 1342 و قضاوت درباره‌ي آنها مشكل است زيرا در فضاي بعد از قيام 15 خرداد 42 وتداوم مبارزه تا پيروزي انقلاب اسلامي ، شرايط بسيار متفاوتي با دوران قبل ازآن داشته است .تحولي كه در وضعيت حوزه‌ها ، روحانيت و مرجعيت ايجاد شده در واقع انقلابي اساسي در تفكر و رفتار سياسي – اجتماعي مردم بوجود آورد .قبل از آن تعداد معدودي از روحانيون نسبت به مسائل كشور تحولات جهان اسلام ، اهداف اسرائيل ،سلطه‌ي امريكا و وضعيت ابر قدرتها و نقشه‌هاي آنها در مورد ايران ، آگاهي واحساس مسئوليت داشتند.لذا نمي توان انتظار زيادي از برخي روشنفكر ناآگاه از معارف و اصول اسلام داشت كه در چهار چوب فرهنگ ليبراليستي يا ماركسيستي كه در آن روزگار متداول بود فكر وعمل كنند .

در اينجا بايد گفت رژيم شاه ، در تبليغات خود مي‌كوشيد تا قيام مردم وروحانيت برهبري امام ( ره ) در سال 1342 را حركتي عليه اصلاحات ارضي و نتيجه همدستي مالكين وفئودالها با روحانيت معرفي كند .در حاليكه قيام امام عليه اهدافي بود كه امريكا از طريق انقلاب سفيد تعقيب مي‌كرد .مخالفت امام با سياستهاي رژيم و اصلاحات ارضي شاهانه بود كه جز انحصار مالكيت اراضي حاصلخيز به وابستگان شاه ونابودي كشاورزي در ايران نتيجه‌اي نداشت .امام ( ره ) هيچگاه با اصلاحات ارضي بمعناي واقعي آن و كوتاه كردن دست زمينخواران بزرگ نه تنها مخالف نبود ،بلكه خود از مخالفين سر سخت نظام خان خاني بود [2].

از سوي ديگر چون موضوع جنبه‌ي تحميلي و سياسي داشت ، از اينرو نمي‌توانست يك اقدام ملي و خير خواهانه تلقي شود.

از جمله احزاب سياسي دهه‌ي 40 ، مي توان به نهضت آزادي اشاره نمود كه از جمله امتيازات آن پيوندش با روحانيت بود اين پيوند چه از طريق عضويت دو روحاني در كادر رهبري نهضت ( آيت اله طالقاني و آيت اله زنجاني ) و چه در ارتباط با حوزه علميه قم وجود داشت اين ارتباط بويژه در جريان نهضت اسلامي ، 15 خرداد زمينه توجه محافل مذهبي وجذب تعدادي از جوانان پر شور ومتدين را به نهضت فراهم ساخت .

با سركوب نهضت اسلامي در 15 خرداد ، مراكز تبليغاتي ، تجمع و دفاتر آنان نيز ،زير سلطه ساواك قرار گرفت وبا محاكمه سران واعضاي آن عملا فعاليت نهضت آزادي در داخل كشور متوقف شد .تعدادي از اعضا و طرفداران اين گروه در اروپا ،تشكيلات نهضت آزادي را سازماندهي كردند كه تا پيروزي انقلاب اين فعاليت ادامه داشت .

مواضع شاه ودولتمردان در سياست خارجي

عادي سازي روابط با شوروي

در چهارچوب سياستهاي جديد امريكا قرار شد تا روابط ايران وشوروي عادي وبدون تنش شود زيرا براي ورود كالاهاي مصرفي وكارخانجات مونتاژ ، با توجه به محدوديت‌ منابع مالي ايران مي‌بايست خريد تسليحات كاهش يابد و از طرف ديگر شوروي ترجيح داد تا از طريق حضور بيشتر ونفوذ اقتصادي و سياسي به اهداف بلند مدت خود درمنطقه نزديك شود .شوروي با اطمينان از اينكه امكان احياي كمونيسم وحزب توده در ايران وجود ندارد و با وجود پيمانهاي سنتوو سيتو ، حركتهاي نظامي نمي‌تواند كمكي در وصول به اهدافش بكند پس از بازگشت شاه مذاكرات با شوروي آغاز شد ودر برخي مسائل توافق بعمل آمد و در شهريور 1341 يادداشتي بين دو كشور امضا شد .

با هماهنگي امريكا روندعادي سازي روابط با شوروي به اجرا در آمد و از اينزمان راديوهاي وابسته به شوروي وحتي حزب توده لحن تحليل‌هاي خود را نسبت به ايران تغيير داد وبتدريج به ستايش از شاه واصلاحات ارضي پرداخت طوري كه شوروي مخالفين رژيم شاه را عده‌اي فئودال ،مرتجع و ضد خلق معرفي كرد.

با عادي شدن روابط سياسي دوكشور ، همكاريهاي اقتصادي ، و نظامي بين دو كشور شروع و بتدريج توسعه يافت .بدنبال آن ، روابط با كشورهاي بلوك شرق نيز بتدريج عادي گرديد.بلوك شرق براي تثبيت موقعيت خود در ايران سعي كرد تا نيازهاي اساسي ودرخواستهاي ملي را تامين كند .و لذا دريك حركت هماهنگ ، شوروي طرح ساخت ذوب آهن ، آلمان شرقي ماشين سازي اراك ، روماني تراكتور سازي تبريز، مجارستان وچكسلواكي نيز چند كارخانه را پايه گذاري كردند .

تحليل شوروي از حركت فوق آن بود كه در آينده با تشكل كارگران صنعتي ، امكان انقلاب سوسياليستي بعد از پياده شدن طرحهاي امريكايي وشكل گيري نظام سرمايه داري فراهم خواهد شد .در واقع همكاريهاي امريكا وشوروي ودو بلوك غرب و شرق براي تقويت رژيم شاه ومقابله با حركتهاي مردمي ، اسلامي اولين نمونه خود را پس ازجنگ جهاني دوم نشان داد .

ازجمله دولتمردان تاثير گذار رژيم در ايندوران چه از لحاظ سياست خارجي وچه داخلي امير اسد الله علم بود. وي در دوران نخست وزيري دوبار استعفا كرد ولي مجددا به اين سمت منصوب شد اولين مرتبه پس از برگزاري رفراندوم 6 بهمن 1341 و اوج گيري نهضت اسلامي بود.شاه براي سركوب بيشتر وايجاد رعب ووحشت تصميم گرفت از يك دولت نظامي بهره گيرد .اين تصميم با سياست كاخ سفيد هماهنگي نداشت زير كندي معتقد به برقراري دموكراسيهاي هدايت شده وانتقال قدرت از دولتهاي نظامي به دولتهاي غير نظامي وابسته بود بهمين دليل علم مجددا به نخست وزيري رسيد .

پس از قيام 15 خرداد واحتمال تداوم وگسترش نهضت و تشديد نارضايتي مردم ، امريكا خواستار بركناري علم و انتصاب حسنعلي منصور شد .در 29 مهر ماه 1342 وي استعفا كرد و شاه مجددا او را مامور تشكيل هيات دولت ساخت .

همزمان از حسنعلي منصور خواست تا مقدمات لازم را براي نخست وزيري فراهم آورد .ضمن اينكه علم با بهره گيري از موقعيت سوء استفاده هاي بسياري کرد كه حاصل آن ثروت فراوان براي فرزندانش بود .

رژيم وجبهه ي ملي

در اواسط ارديبهشت 1342 ، بار ديگر شاه مذاكره ومعامله با جبهه‌ي ملي را از طريق علم دنبال كرد . سنجابي و شاهپور بختيار از طرف جبهه‌ي ملي با نماينده‌ي دولت مذاكره كردند و نتيجه به اطلاع اعضاي شوراي عالي رسيد.خواسته شاه ،تاييد وحمايت از دولت وانقلاب سفيد در مقابل آزادي ، واگذاري دو يا سه پست وزارت بود . پس از قيام 15 خرداد واختلاف اعضا در مورد مذاكرات ومفاد آن ،ارتباط دولت با جبهه ملي قطع و اين گروه موفق نشد در قبال 15 خرداد موضع خاصي از خود نشان دهد .با توجه به شرايط كشور و اختلافات داخلي ، جبهه ملي بعد از 15 خرداد ، عملا امكان فعاليت ، موضع گيري وحضور سياسي نداشت ، در نتيجه ضربه‌ي سختي بر آن وارد آمد و زمينه انحلال جبهه ملي را فراهم ساخت .

وضعيت اقتصادي

 با اعلام اصلاحات ارضي و انجام بعضي اقدامات در روستاها ، نظام توليد سنتي كشاورزي تضعيف وبتدريج از هم پاشيد.اين جا بجايي بدون اينكه طرح مشخص براي جانشيني آن تدارك شده باشد روي داد .به اين دليل مهاجرت گسترده‌ي روستاييان به شهرها آغاز شد بطوريكه در دهه‌ي 40 بيشترين جابجايي جمعيت از روستا به شهر صورت گرفت .علاوه بر مهاجرت روستاييان به شهر ،توليد كشاورزي وصادرات غير نفتي نيز كاهش چشمگيري يافت ، عدم آمادگي شهرها براي پذيرش جمعيت روستايي ، موجب افزايش شغلهاي كاذب ،فعاليتهاي غير قانوني وغير اخلاقي ، بالا رفتن سريع قيمتها و بالاخره منجربه ناهنجاريهاي اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي شد .

روابط رژيم با اسرائيل

 "برغم قيام 15 خرداد وسركوبي شديد آن از جانب رژيم شاه ، اسرائيل همچنان در برقراري مناسبات رسمي سياسي بين دو كشور به شاه اصرار مي ورزيد .شاه در پاسخ نامه‌اي كه " بن گورين " در آخرين روز نخست وزيريش در 26 خرداد 1342 فرستاد همين تقاضا را كرد ، نوشت :"نظريات شما را درك مي‌كنم ولي مخالفت روحانيون جدي است و من در حال حاضر قادر به چنين كاري نيستم .[3]"[1] .زونيس ، ماروين ،"شكست شاهانه "، تهران ، انتشارات طرح نو ، چال اول ، ص 296

[2] .كوثر ، ج 2، انتشارات موسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني ( ره ) :سال 1371 ، ص 133

[3] .عبدالرضا هوشنگ مهدوي ، سياست خارجي ايران در دوران پهلوي ، چاپ اول ، نشر البرز ، ص 381

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه درپایان نامه دات کام : تنها , 4900 تومان

 

 

 


قیمت قبلی : 70000 ریال

قیمت جدید : 4900 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 1
کل: 3113
کل نظرات: 294
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+