سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسي نقش پناهندگان و فراريان در بروز خصومت ميان ايلخانان و مماليك

توسط: pardazesh در 17-12-1396, 13:26 | دسته: تاریخ | تعداد بازدید : 180
چكيده
بررسي نقش پناهندگان و فراريان در بروز خصومت ميان ايلخانان و مماليك
يكي از تحولات برجسته در نيمة سدة هفتم هجري / سيزدهم ميلادي، برپايي حكومت ايلخانان مغول در چارچوب مرزهاي سياسي ايران است. از ويژگي هاي قابل توجه اين حكومت، چالش هاي مرزي و اختلافات سياسي- نظامي آنان با همساية غربي خود، مماليك مصر بود. در اين ميان، نقش گروه هاي فراري و پناهنده در بروز و تشديد خصومت ميان ايلخانان و مماليك از اهمّيت خاصي برخوردار است.
اين رساله برآن است تا با بهره گيري از روش تحقيق تاريخي به بررسي توصيفي و تحليلي نقش پناهندگان و فراريان در بروز و تداوم روابط خصمانه ميان ايلخانان و مماليك، به تبيين امواج افراد و گروه هاي فراري، علل تحركات و تأثيرات ناشي از فعاليت هاي آنان بپردازد.
مسئلة اساسي پژوهش حاضر بررسي تحركات و اقدامات گروه هاي فراري و پناهنده در شكل گيري و تداوم خصومت در مناسبات سياسي _ نظامي ميان ايلخانان و مماليك مي باشد. همچنين واكاوي علل و عوامل سركشي گروه هاي فراري، چگونگي برخورد طرفين مخاصمه با آنان و تأثيرات و تغييرات ناشي از حضور اين امواج مخالف در قلمروي دشمن نيز از ديگر مسائل اصلي مطروحه در رسالة حاضر مي باشد.
بررسي منابع و مآخذ نشان مي دهد كه فراريان به دلايل مختلف سياسي، نظامي، اقتصادي و... با ملحق شدن به طرفين مخاصمه، طي مدت شصت / 60 سال، در شكل گيري و تشديد وضعيت جنگي ميان دو دولت، نقش مؤثري را ايفا كردند. از گروه هاي فراري و پناهنده به خوبي استقبال مي شد و آنها با پيوستن به يكي از دو دولت، علاوه بر تحريك آنان براي حمله به قلمروي طرف مقابل، امتيازات خاص و قابل توجهي را نيز دريافت كردند و موجبات تغييرات مختلف سياسي، نظامي، اقتصادي، فرهنگي و ... را فراهم نمودند.
..........................
152 صفحه فایل ورد به همراه فهرست کامل، جدول، پیوست ها ومنابع 23000 تومان
ادامه مطلب : فهرست مطالب
عنوان صفحه چكيده 1
مقدمه / طرح تحقيق 2 نقد منابع 9
بخش اول : بررسي اصطلاح وافديه، حكومت مماليك و فراريان در زمان سلطنت هلاكوخان و قطز 15
فصل اول : معني و مفهوم اصطلاح وافديه و شكل گيري حكومت مماليك 16
1. تعريف واژة وافديه 16
2. حكومت مماليك مصر و شام 19
الف. ريشه و نژاد و پيشينة ورود مماليك به مصر 19
ب. چگونگي تأسيس حكومت مماليك بحري 21
فصل دوم : فراريان و پناهندگان در عصر هلاكوخان و قطز 26
1. وافدية خوارزمشاهي 26
2. وافدية شام 28
3. پناهندگي ابن العبري 28
فصل سوم : وافديه و مستأمنين در زمان هلاكوخان و ملك ظاهر بيبرس 30
1. وافديه به پيش قراولي امراي الوس جوجي 30
الف. منشأ و خاستگاه اين گروه از فراريان مغول 33
ب. علل بروز اختلاف ميان هلاكوخان و بركه 35
ج. گرايش خان الوس جوجي به مماليك مصر 38
2. فرار و پناهندگي شمس الدين سلار بغدادي 41
3. پناهنده شدن كرمون أغا 45
4. وافدية شيراز 49
5. وافدية بغداد 52
6. وافدية تاتار(سال 662 ﻫ / 1264 م) 53
7. فرار و پناهندگي جلال الدين پسر دواتدار كوچك 53
بخش دوم : بررسي نقش پناهندگان و فراريان از زمان سلطنت آباقاخان تا پايان سلطنت بايدو 57
فصل اول : حركت وافديه در زمان سلطنت آباقاخان و ملك الظاهر بيبرس 58
1. فرار و پناهندگي خاندان ابن تيميه ( 667 ﻫ / 1269 م ) 59
2. فرار و پناه خواهي امير شمس الدين بهادر 60
3. وافدية روم (آسياي صغير) 62
الف. فراريان روم در سال 674 ﻫ و تحريك سلطان بيبرس
براي حمله به اين منطقه 62
ب. نقش معين الدين پروانه در تحريك سلطان مماليك 63
ج. نقش اعراب خفاجه در نبرد ابلستان 66
4. نتيجة نبرد ابلستان ؛ شكل گيري دو موج از وافديه 68
الف. وافديه به پيش قراولي بيجر بهادر 68
ب. فرار فخر الدين ابراهيم ( شيخ عراقي ) به قلمروي بيبرس 68
5. فرار و پناهندگي خدير المهراني 69
فصل دوم. تحليلي بر آمد و شد و تأثيرات گروه هاي وافديه در دورة سلطنت ملك ظاهر بيبرس 70
الف. شمار و تأثيرات وافديه در امور نظامي مماليك 71
ب. تأثيرات وافدية دانشمند، فرهيخته و هنرمند بر امور ديوانسالاري و هنري مصر 73
فصل سوم : فراريان و پناهندگان در زمان سلطنت آباقاخان و سيف الدين قلاوون 75
1. فرار و پناهندگي شحنة مغول به مصر(سال 680 ﻫ / 1281 م) 75
2. پناهخواهان سياسي به پيش قراولي عزالدين آيبك شامي 77
الف : نقش نائب دمشق در يورش ايلخانان به شام 78
3. به تخت نشستن سلطان احمد تكودار 80
الف : وافديه به همراهي فردي به نام شيخ علي از طايفة اويراتيه 81
ب : وافدية مغول ( 682 ﻫ / 1283 م ) 81
4. به پادشاهي رسيدن ارغون خان بن آباقا 82
5. بررسي تأثيرات گروه هاي فراري و پناهنده در دوران
آباقاخان و احمد تكودار - سيف الدين قلاوون الفي 83
6. به سلطنت رسيدن گيخاتوخان بن آباقا 84
7. به سلطنت رسيدن بايدو بن طراغاي بن هلاكوخان 85
بخش سوم : بررسي نقش وافديه، فراريان و پناهندگان در زمان جلوس غازان خان 86
فصل اول : وافديه و مستأمنين زمان سلطنت غازان خان 87
1. وافدية اويراتيه ( 695 ﻫ / 1296 م ) 88
الف. چگونگي فرار اويرات ها به قلمروي مماليك 89
ب. تعداد و شمار وافدية اويرات 90
ج. علل فرار اويرات ها 91
1. سياسي 91
1-1 بررسي جدال هاي درون خانوادگي
مغولان و تأثير آن در فرار اويراتيه 91
1-2 مقابلة غازان خان با تحركات منفي
اويراتيه در منطقة ديار بكر 92 2. مذهبي 93
د. محل استقرار وافدية اويرات 94
ﻫ. نفوذ اويرات ها در دولت مملوكان مصر 95
2. پناهندگي سولامش امير الامراي روم و برادرش قطقطو به مماليك مصر 97
فصل دوم : فرار امراي شام به نزد غازان خان 100
1. فراريان به رياست سيف الدين قبچاق منصوري 100
الف. نقش اويراتيه در شكست مماليك در نبرد مجمع المروج 101
ب. نقش امراي شام در نبرد مجمع المروج (وادي الخزاندار) 102
ج. علت فرار امراء مصر و شام 103
د. بازگشت قبچاق از اطاعت غازان خان و اطاعت از مصريان 104
2. تحليل و بررسي امواج گروه هاي فراري در زمان گيخاتوخان و غازان خان 106
بخش چهارم : بررسي نقش فراريان و پناهندگان در زمان اولجايتو و ابوسعيد 108
فصل اول : فراريان مغول در زمان سلطنت الجايتو و ملك الناصر 109
1. پناهندگي امير آخوران غازان خان 109
2. فرار امير بدرالدين جنگي بن البابا حاكم شهر آمد 110
فصل دوم : فراريان شام در زمان سلطنت اولجايتو 111
1. پناهندگي امراي شام ( 712 ﻫ / 1313 م ) 111
الف. چگونگي استقبال سلطان الجايتو از فراريان شام 112
ب. علت گريختن امراء شام به نزد ايلخانان 113
ج. نقش فراريان در حملة الجايتو به قلعة رحبه الشام 115
2. پناهندگي اعراب آل فضل ( بني فضل ) به سلطان الجايتو 117
الف. پناهنده شدن سليمان پسر امير حسام الدين مهنا 117
ب. پناهندگي امير حسام الدين مهنا 118
3. پناهنده شدن پسر رئيس مكه نزد الجايتو 119
فصل سوم : فراريان و پناهندگان زمان سلطنت ابوسعيد 121
1. وافديه به سال 717 ﻫ 121
2. شورش تيمورتاش و پناهندگي او به مماليك 121
الف : علت عصيان و سركشي تيمورتاش 123
ب : پناهندگي تيمورتاش و انعقاد قرارداد صلح ميان ايلخانان و مماليك 124
3. ورود امراي شام به نزد ابوسعيد 124
4. نگاهي كلي به گروه هاي فراري و پناهخواه از آغاز به
سلطنت رسيدن الجايتو تا پايان كار ابوسعيد بهادرخان 126
نتيجه گيري 128
...................
1. سلطان حلب وزير خود صاحب زين الدين حافظي را با تحف و هداياي فراوان به بندگي قاآن فرستاده بود و بعد از ورود هلاكوخان به ايران در خفيه اظهار مطاوعت و هواداري كرد و در سال 657 هجري پناه به بندگي هلاكوخان آورد و ايلخان را در حمله به حلب تحريك كرد. وي نزد سلاطين شام به اين خاطر متهم شد.
2. الملك ناصر يوسف صاحب دمشق به هلاكوخان پيوست و سلطان به او وعده داد اگر مصر را در تصرف در آورد شام را به او بازگرداند. بعد از عين جالوت و شكست مغول ها در سال 658 هجري هلاكوخان وي را احضار كرد و گفت كه حمله به شام را در نظر ايلخان آسان جلوه داده است و عاقبت او را بكشت.
3. در هنگام حملة هلاكوخان به دمشق و فرار الملك ناصر به مصر ، صاحب حمص، الملك الاشرف موسي بن ابراهيم بن شيركوه فرار كرده و نزد ايلخان آمد.
4. الملك السعيد بن الملك العزيز بن الملك العادل فرمانرواي صبيبه به هلاكوخان پناه آورد و در جنگ هاي ايلخانان نيز آنان را همراهي كرد.
5- فخر الدين الزكي از مردم دمشق به هلاكوخان پيوست و منصب قضاي دمشق از جانب ايلخان به وي اعطاي شد.فصل سوم
وافديه و مستأمنين در زمان هلاكوخان و ملك ظاهر بيبرس

1. وافديه به پيش قراولي امراي اولوس جوجي
پس از سال هاي اولية سلطنت ملك ظاهر بيبرس، امواج پي در پي و بزرگ و كوچك وافديه، در فواصل زماني نامنظم و بي قاعده اي به سرزمين مملوكان مصر وارد شدند. به استناد آنچه كه منابع عربي ذكر كرده اند، حدود سال هاي ( 659 - 660 ﻫ / 1261- 1262 م ) كوچ و جابجايي اين گروه هاي فراري و پناه خواه از قلمروي ايلخانان به حدود و ثغور حكومتي ملك ظاهر بيبرس هويدا مي شود. در اين سال جاسوسان و پيش قراولان سپاه مماليك اخباري از گروه هاي فراري مغول و خانوادة آنها آوردند.
مأموران و جاسوسان سلطان به همراه جلال الدين اقش الرومي سلاح دار كه از خواص وي بود، توسط امير علاءالدين اقسنقر ناصري اين اخبار را به سلطان رساندند. ابن عبدالظاهر از حضور سواران ترك و اعراب خفاجه نيز در اين گروه اطلاعاتي سخن به ميان آورده است.
پس از بررسي اطلاعاتي كه مأموران بدان دست يافته بودند، نامة امير حاج علاء الدين اقسنقر ناصري نيز به دست ملك ظاهر بيبرس رسيد. در نامه بيان شده بود كه پيش قراولان و جاسوسان تعداد زيادي از تاتارها را كه خواهان پناهندگي به دربار سلطان هستند را پيدا كرده اند. از گفته هاي مؤلف الروض الظاهر به اين نتيجه مي رسيم كه اين خبرها بعد از ظهر روز يكشنبه هشتم ذي القعدة سال
........................

3. پناهنده شدن پسر شريف مكه نزد الجايتو( 716 ﻫ / 1317 م )
يكي از مسائل مهم در زمان اولجايتو رقابت و درگيري با مماليك در جهت تسلط بر امور شهر مكه بود. بروز اين تحول را مي توان در درجة اول معلول سياست شيعه گري اولجايتو، سپس علاقة ايلخانان براي نفوذ در حجاز و مسلط شدن بر راه هاي عمدة تجاري كه از آن حدود مي گشت و در نهايت در اوضاع آشفته و نا بسامان سياسي شهر مكه دانست.
در همين راستا پناهندگي حميضه پسر شريف مكه نزد اولجايتو بسيار قابل توجه است. « روز دوشنبه بيست و دوم رجب سال 716 هجري حميضه پسر شريف مكه، برادر خود را كه از نزديكان سلطان ملك ناصر بود بكشت و به ديار عجم خدمت سلطان محمد اولجايتو مبادرت نمود ». وي براي اينكه به جاي برادر خود بر امور مسلط شود، از الجايتو مساعدت طلبيد و سلطان نيز حاجي دلقندي از خواص و مقربان خود را كه از سادات حسيني خراسان بود با هزار سوار به كمك او فرستاد و همچنين فردي به نام امير شاه ملك كه داراي تمايلات شيعي بود مأمور كمك به حميضه كرد تا مكه را تصرف كند و حميضه را به جاي برادرش به امارت بنشاند. الجايتو علاوه بر اين كمك ها، بصره را نيز به او واگذار كرد.
به هر ترتيب سپاه اعزامي اولجايتو در مقابل تهاجم غافلگيرانة اعراب آل فضل منهزم گرديد، اما حميضه با اندكي از سپاهيان خود موفق به فرار به اطراف مكه شد و با همان اندك فراريان بر مكه مسلط شد و تابعيت دولت ايلخاني را پذيرفت.
بنابراين مشخص مي شود كه رقابت ايلخانان و مماليك براي دستيابي به منافع حاصله از حج، از جمله نفوذ در مناطق گوناگون و تسلط بر آن نواحي، عوايد اقتصادي خاص
..................
بلافاصله بعد ازپرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دریافت نمایید

قیمت قبلی : 370000 ریال

قیمت جدید : 23000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+