سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی ساختار و محتوای انواع نامه در دوران قاجار

توسط: pardazesh در 19-12-1396, 18:27 | دسته: تاریخ | تعداد بازدید : 201
چکیده:
ترسّل و نامه¬نگاری دوره¬ى قاجار از سويى ادامه¬ی نثر دوره¬ی صفوى و نادرى است و قلم¬ها از تكلّف و مغلق¬گويى تاريخ اوصاف نشان¬ها دارند و از سوى ديگر، محققان، دوره ى قاجار را دوره ى بازگشت ادبى نيز بشمار آورده-اند. در اين پایان¬نامه، نامه¬های عهد قاجار از منظر ویژگی¬های زبانی، نگارشی و دستوری و صور خیال و آرایه های ادبی تجزیه و تحلیل شده است. در این دوره درحالی که از منظر تاریخی، نثر فارسی در حال گذار از نثر مصنوع به نثر فنّی است؛ از منظر فرهنگی، اجتماعی نیز نامه نگاری از انحصار شاهان، وزرا، ادیبان و اهل فضل خارج شده و عامه مردم نیز به نامه نگاری روی می آورد و بالاخره تحولات گوناگون اجتماعی سیاسی که از حکومت آقامحمدخان تا آغاز سلطنت پهلوی در ایران اتفاق افتاده است در مجموع انواع نامه با سبک و محتوای بسیار متنوع و گوناگون مشاهده می¬شود. تنوع سبک، استفاده از زبان محاوره، کاربرد واژگان و اصطلاحات بیگانه، تبدیل نثر مصنوع و فنی به نثر مرسل و روان امروزی از مهم ترین ویژگی¬های زبانی و نگارشی و حسن مطلع، سجع ، تضمین (امثال و حکم، شعر، آیات و احادیث)، جناس، تشبیه و توصیف، مراعات نظیر، ضرب المثل، استعاره و مجاز، کنایه و ایهام از مهمترین آرایه¬های ادبی نامه¬های این دوره است.
........
212 صفحه فایل ورد همراه با فهرست و منابع کامل 23000 تومان
ادامه مطلب : فهرست مطالب

عنوان صفحه

 چكيده 1
 فصل اول : كليات 2
درآمد 4
1-1 بیان مساله 4
1-2 پیشینه پژوهش 4
1-3 فرضيه هاي پژوهش 7
1-4 اهداف و كاربرد پژوهش 8
1-5 روش شناسی تحقیق 4
1-5-1 نوع روش تحقيق 4
1-5-2 روش گردآوری اطلاعات 6
1-5-3 روش تجزيه و تحليل 7
 فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 7
درآمد 8
2-1 نامه و نامه¬نگاری در ادبیات 8
2-1-1 نامه 4
2-1-2 نامه¬نگاری ( ترسّل) 6
2-1-3 منشآت 7
2-2 نگاهی اجمالی به انشا، نامه¬نگاری و نثر فارسی از آغاز تا عهد قاجار 10
2-2-1 انشا و نامه نگاری پیش از ظهور اسلام 4
2-2-2 انشا و نامه نگاری پس از ظهور اسلام 6
 فصل سوم: در تاریخ نثر و منشآت فارسی در عهد قاجار 78
درآمد 8
3-1 انواع نثر در عهد قاجار 8
3-1-1 تعریف نثر 4
3-1-2 انواع نثر در عهد قاجار 6
3-2 معرفی مهم¬ترین نمونه¬های نامه، منشآت و ترسل در عهد قاجار 10
3-2-1 نامه ها و منشات قائم¬مقام فراهانی 8
3-2-2 نامه¬ها و منشات عهد ناصری ( نامه¬های ناصرالدین شاه و امیرکبیر) 8
3-2-3 ترسل منشی خویی 8
3-2-4 بدایع¬نگاری ( محمدابراهيم نواب تهرانى ِ بدایع نگار) 8
3-2-5 نثر و نامه¬نگاری مشروطه خواهان 8
 فصل چهارم : بررسی ویژگی های ادبی وسبکی نامه های عهد قاجار 7
درآمد 8
4-1 ویژگی¬های زبانی، نگارشی و دستوری نامه¬های عهد قاجار 8
4-1 -1 تنوع سبک های نامه نگاری 8
4-1 -2 نثر ساده و زبان محاوره 8
4-1 -3 طنز 8
4-1 -4 کاربرد واژگان و اصطلاحات بیگانه 8
4-1 -5 جمله¬بندی دستوری 8
4-1 -6 کاربرد متفاوت یا اشتباه افعال، اسامی و حروف 8
4-1 -7 نگارش نامۀ سرگشاده 8
4-2 صور خیال و آرایه های ادبی در نامه های عهد قاجار 8
4-2-1 حسن مطلع 8
4-2-2 سجع 8
4-2-3 تضمین 8
4-2-4 جناس 8
4-2-5 جمع و تقسیم 8
4-2-6 ضرب المثل 8
4-2-7 کنایه 8
4-2-8 دعا 8
4-2-9 تناسب الفاظ 8
4-2-10 تشبیه و استعاره 8
4-2-11 اغراق 8
4-2-12 مراعات نظیر 8
4-2-13 شاعری 8
4-3 اثرگذاری و اثرپذیری ترسل و نامه¬نگاری در عصر قاجاریه با دوره¬های قبل و بعد 8
4-3-1 درآميختگي نثر و نظم در نامه 8
4-3-2 بیان حکایت در متن نامه 8
4-3-3 مقایسۀ قائم¬مقام فراهانی از دوره بازگشت (عهد قاجار) با سعدی از سبک عراق 8
4-3-4 ویژگی¬های مشترک نامه¬های قائم¬مقام و نثر سعدی 8
 نتیجه گیری 78
 نمودارها 78
 منابع و مآخذ 163
..............
-2 نامه¬نگاری ( ترسّل) « نامه‏نگاری» یا « ترسّل» یکی از اقسام نثر است که در تاریخ ادب فارسی و خصوصا در قرن ششم و هفتم هجری، از رواج و اهمیت فراوانی برخوردار بوده است. این قسم از اقسام نثر در ایران پیش از اسلام با شرایط و فنون خاصّ خود شهرت و رواجی تمام و در فنّ نثرنویسی ارزش و مرتبتی خاص داشته و قواعد و مختصّات آن از طریق ترجمه، به ‏طور مستقیم و غیرمستقیم در دواوین خلفا اثرگذار بوده و در تکامل مکاتیب و ترسّلات زبان عربی و فارسی سهمی بسزا داشته‏ است ( شمشیرگرها، 1389: 71-81). نمونه‏هایی چند از این نامه‏ها به زبان پهلوی و یا ترجمه¬ی آنها به زبان عربی، از عهد ساسانیان باقی مانده است که‏ می‏توان از « عهد اردشیر»، « مکتوب اردشییر بابکان»، « مکتوب شاپور به قیصر روم»، « مکتوب انوشیروان» و مهم‏ترین‏ آنها، « نامۀ تنسر» به عنوان نمونه نام برد. از جملۀ کتاب‏هایی که در آنها به مکاتیب پهلوی پرداخته شده، کتاب التّاج‏ است که توسط ابن¬المقفّع از پهلوی به عربی ترجمه شده است ( خطیبی، 1386: 482 -682).
« ترسّل» از فنون و هنر نويسندگي در ادوار نثر ادب فارسي است. اين فن اهميت فوق العاده تاريخي، ادبي، اجتماعي و حكومتي داشته است و امروز هم از جايگاه والاي آن كاسته نشده است. قدما معتقد بودند دبير بايد « كريم الاصل، شريف العرض، دقيق النظر، عميق الفكر و ثاقب رأي باشد و از ادب و ثمرات آن قسم اكبر و خط اوفر نصيب او رسيده باشد و از قياسات منطقي بعيد و بيگانه نباشد و مراتب ابناء زمانه شناسد و مقادير اهل زمانه داند...» ( عروضي، 1376: 29). بر اساس اين خصوصيات دبيري و منشي¬گري به عنوان يك شغل در دواوين و دربار پادشاهان و سلاطين مورد توجه قرار گرفته است و كساني وارد اين عرصه شده اند كه جامع الاطراف در علوم بوده¬اند. آنان انسان¬هاي هوشيار، خردمند و خويشتن¬دار بودند و مصالح حاكميت ملي را با راستي و پاكي حفظ مي كردند. مي¬توان گفت با مهارتي كه در طول ساليان كتابت و افت و خيز قدرت سياسي بدست مي¬آوردند محتشم¬ترين افراد به حساب مي¬آمدند و بر همۀ مسائل وقوف داشتند.
دبير جهان ديده را پيش خواند سخن هرچه بايست با او براند ( فردوسي)
نيست بر عقل مير هيچ دليل راهبرتر ز نامه هاي دبير ( ناصرخسرو)
آثار به جا مانده از دورۀ قاجاريان كه يكي از دوره-هاي با ارزش از نظر ترسّل¬نگاري به حساب مي¬آيد اوج اين فن و كتابت را نشان مي¬دهد. فرمان¬ها، عقدنامه و مكاتيب پادشاهان قاجاريه با منشيان خود و به تبع آن حاكمان منطقه¬اي در ولايات كه در نسخ رخ مي¬نماياند شكوه قلم و انديشه ي آنان را نمايان مي¬سازد. 2-1-3 منشآت منشآت يك واژۀ عربي به معني نوشته¬هاي دبيرانه است. در حقيقت فن و هنر نويسندگي است كه در گذشته به آن ترسّل و امروزه به آن نامه¬نگاري مي¬گويند. دامنه و دايره¬ي اشتمال واژه بعنوان يك صناعت آن چنان فراخ و گسترده است كه در تشكيلات اداري و ديواني ارزش و اهميت فوق العاده داشته است. مي¬توان گفت ترسّلات اعم از سلطانيات و يا اخوانيات از جنبه¬هاي ادبي و زبان شناختي، فن كتابت و روش نويسندگي، استاد و مكاتبات تاريخي
.................
قلعه‏جاتی که به هیچ وجه ترکمان در آن‏ها مسکن و رعیتی ندارد» ( پنج نامه از ناصر الدین شاه قاجار درباره مسائل مرزی خراسان: 2). گاهی نیز اسم مکانی با املا و تلفظی متفاوت از املا و تلفظ امروزی¬اش استفاده شده است: « ساختن‏ آبادی در سرخس کهنه چه مداخله‏ایست به کار ترکمان تکه یا طژن. اینکه اسم کنار طژن را برده‏اند منظور از تراکمۀ کنار طژن است نه مکان سرخس کهنه و اینکه شارژ دافر گفته کلامش بر این است و می-گوید که دولت روس اصرار ندارد که این مکان‏ها ملک ایران نیست. بلکه‏ مقصودش تنها بقای نظم و استحکام کار است» ( پنج نامه از ناصر الدین شاه قاجار درباره مسائل مرزی خراسان: 4) . ( طژن: تجن ( رود تجن در شمال شرقی ایران)) استفاده از ضمیر مخاطب عربی برای خطاب به دو نقر در جمله¬ای فارسی: « خدمت ذی شرافت جنابان مستطابان آقای تقی¬زاده و آقای حاجی میرزا ابراهیم¬آقا» ( نامه¬های مشروطیت و مهاجرت: 6). استفاده از واژۀ جعلی « می باشد»: « عرض می¬شود انشاالله مزاج مبارک جنبان مستطابان خالی از کدر و ملالت می¬باشد» ( نامه¬های مشروطیت و مهاجرت: 6). « امروز فرد است که حاجی علی¬آقا هم بلیت گرفته عازم روسیه می باشد» ( نامه¬های مشروطیت و مهاجرت: 14). 4-1-7 نگارش نامۀ سرگشاده نامه¬های سرگشاده نامه¬هایی است که بیشتر جنبۀ بیانیه یا اعلامیه دارند، این¬گونه نامه که در دوران معاصر بسیار رایج شده است و بعید نیست با توجه به منسوخ شدن گونه¬های دیگر نامه در عصر جدید و تحت تاثیر ابزارهایی مانند تلفن، تلگراف، اینترنت و... در آینده نامه¬های سرگشاده تنها گونه¬ی رایج نامه باقی بماند. در بررسی نامه¬های عهد قاجار، در سالهای واپسین عصر مشروطیت نمونه¬هایی از این گونه از نامه¬ها مشاهده می¬شود. در مورد اینکه آیا این نامه¬ها به طور قطعی نخستین نامه¬های سرگشاده فارسی هستند یا نه نمی-توان به قطعیت نظر داد اما به هرحال برای نگارندۀ این پایان¬نامه دو امر بدیهی به نظر می¬رسد: نخست اینکه در دوران نخستین عهد قاجار ( نامه¬های قائم مقام و امیرکبیر و شاهان قاجار) هیچ نمونه نامۀ سرگشاده¬ای وجود ندارد و اصلا رویۀ نامه¬نگاری با سرگشاده نوشتن نامه در تضاد است و دیگر اینکه نامه-های سرگشاده عهد مشروطیت از سوی روشنفکران فرنگ رفته پیشنهاد شده است و به نظر می¬رسد این گونه نامه¬نگاری از ادبیات اروپا الگو گرفته باشند. نمونه¬ای از نامه-های سرگشاده در عهد قاجار را می¬توان در بین نامه¬های عهد مشروطیت مشاهده نمود:
..................
بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دریافت نمایید

قیمت قبلی : 300000 ریال

قیمت جدید : 23000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب
مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+