فروشگاه

آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تاکید بر ارزشهای اخلاقی عفاف و حجاب در مدارس

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2552

قیمت : تومان24,000

توضیحات

چکیده
یکی ازمباحث اجتماعی ودینی در جامعه ی ما موضوع عفاف و حجاب می باشد.وضعیت پوشش و روابط بین زن ومرد محور اصلی بحث های عفاف وحجاب است.ازآنجاکه در جامعه اسلامی ما به استناد به قرآن واحادیث این امر یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.شیوه های عملی کردن این قانون اهمیت زیادی دارد.دانش آموزان که قشر جوان جامعه محسوب می شوند ودر آغاز راه مکلف شدن به قوانین شرعی قرار دارند مورد توجه خاصی هستند.از طرفی تهاجم فرهنگی هم نشان دهنده ی توجه برنامه ریزان این تهاجم به قشرجوان ودانش آموزان است که انتقال این مفاهیم را حساس تر می نمایاند. بنابراین پژوهشگر برای شناختن ابزارهای انتقال این فرهنگ درصددانجام این پژوهش باعنوان بررسی آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تأکید برارزشهای اخلاقی عفاف وحجاب در آموزش وپرورش شهرستان گرگان برآمده است وبرای بررسی آسیب ها به چهار منبع یا ابزار کتب درسی ،تعامل اولیاءمدرسه با دانش آموزان،فعالیت پرورشی ومحتوای ساعات پرورشی در انتقال فرهنگ دینی عفاف وحجاب،باعنوان اهداف جزیی پرداخته است.
روش پژوهش توصیفی،جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش کلیه دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان گرگان به تعداد ۱۸۴۳۳ نفرهستند که در سال تحصیلی ۸۸- ۸۹ به تحصیل اشتغال دارند.این نمونه آماری برگرفته از جدول کرجسی ومورگان به تعداد۳۷۷ نفر که به روش تصادفی طبقه ای برحسب جنسیت انتخاب شدند.ابزار گرد آوری داده ها شامل پرسشنامه محقق ساخته با ۴۲ سئوال بسته پاسخ با پایایی ۹۹صدم در مقیاس ۵گزینه ای لیکرت با سطوح پاسخ خیلی کم،کم،متوسط،زیاد،خیلی زیادکه به ترتیب از ۵-۱نمره گذاری شده است.
برای آزمون سئوالات ،از آزمون کای اسکوئر استفاده شده است.پس از تجزیه وتحلیل،یافته های پژوهش نشان دادکه هریک از ابزار انتخاب شده انتقال فرهنگ در آموزش وپرورش یعنی کتب درسی،تعامل اولیاء مدرسه،ساعات پرورشی،فعالیت پرورشی در انتقال فرهنگ عفاف وحجاب موثر می باشند ودانش آموزان اطلاعات رفتار خود را از این منابع دریافت نموده اند.

 

 

 

 132صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد قیمت ۲۴۰۰۰ تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام  پایان نامه الهیات در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….۱
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
فصل اول کلیات پژوهش
بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………..۳
اهمیت وضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۶
هدف های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..۷
تعارف نظری…………………………………………………………………………………………………………………………۷
تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………….۸
فصل دوم ادبیات وپیشینه پژوهش
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
معنای لغوی فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………….۱۰
فرهنگ در اصطلاح………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
جامعه پذیری…………………………………………………………………………………………………………………………۱۳
عوامل اجتماعی کردن……………………………………………………………………………………………………………..۱۳
انتقال فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………………………۱۳
نتایج تغییرفرهنگ…………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
تأخرفرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴
مدرنیته………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵
شاخص ها واصول مدرنیسم……………………………………………………………………………………………………۱۷
جهانی شدن وفرهنگ……………………………………………………………………………………………………………..۱۷
تعریف جهانی شدن……………………………………………………………………………………………………………….۱۸
تعریف دین…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱
دین در اصطلاح…………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
اصطلاح فرهنگ دینی…………………………………………………………………………………………………………….۲۲
اسلام وجهانی سازی……………………………………………………………………………………………………………..۲۲
ساختار نظام جهانی اسلام وحاکمیت خداوند سبحان…………………………………………………………………۲۴
اخلاق………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
انسان در اسلام……………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
اخلاق در اسلام ومکاتب فکری دیگر…………………… ……………………………………………………………….۲۸
ماهیت گزاره های اخلاقی……………………………………………………………………………………………………..۲۹
حجاب………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱
تاریخچه حجاب در جهان……………………………………………………………………………………………………..۳۱
تاریخچه حجاب در ایران………………………………………………………………………………………………………۳۳
حجاب در قرآن……………………………………………………………………………………………………………………۳۵
آیاتی که به تلویح به پوشش اشاره کرده اند……………………………………………………………………………..۳۶
بدحجابی در نگرش جامعه شناختی………………………………………………………………………………………..۳۸
بدحجابی در رویکردعرضه وتقاضا…………………………………………………………………………………………۳۹
حجاب از نظر روانشناسی……………………………………………………………………………………………………..۴۰
ایرادهایی که به حجاب وارد می شود……………………………………………………………………………………..۴۲
حجاب زن،حق الهی است……………………………………………………………………………………………………..۴۳
دوپیامد مهم بدحجابی…………………………………………………………………………………………………………..۴۴
کارکردهای پوشش در اسلام………………………………………………………………………………………………….۴۵
آسیب های تربیت دینی از نگاه شهیدمطهری……………………………………………………………………………۴۵
عفاف………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷
واژه عفاف در قرآن……………………………………………………………………………………………………………….۴۷
دیدگاههای متفاوت در باره عفاف…………………………………………………………………………………………..۴۷
عفاف در دوزمینه تحقق نمی یابد……………………………………………………………………………………………۴۸
ارتباط عفاف وحجاب…………………………………………………………………………………………………………..۴۹
زمینه یابی جدایی عفاف وحجاب…………………………………………………………………………………………..۴۹
ارتباط بین دختر وپسر…………………………………………………………………………………………………………..۵۰
هدف های ارتباط دختر وپسر…………………………………………………………………………………………………۵۱
پیامدهای منفی رابطه با جنس دیگر…………………………………………………………………………………………۵۳
نوجوانی………………………………………………………………………………………………………………………………۵۴
نوجوانی وهویت…………………………………………………………………………………………………………………..۵۵
انواع هویت………………………………………………………………………………………………………………………….۵۵
بحران هویت……………………………………………………………………………………………………………………….۵۶
هویت درنوجوانان دوره دبیرستان……………………………………………………………………………………………۵۷
عوامل موثر در تحول هویت…………………………………………………………………………………………………..۵۸
جایگاه آموزش وپرورش در تکوین هویت……………………………………………………………………………….۶۰
آموزش وپرورش در ایران………………………………………………………………………………………………………۶۴
رفتار اولیاءمدرسه………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
محتوای کتب درسی………………………………………………………………………………………………………………۶۶
فعالیت پرورشی……………………………………………………………………………………………………………………۶۸
آشنایی با درس پرورشی وعناوین آن در دوره متوسطه………………………………………………………………۶۹
اهداف کلی دروس پرورشی…………………………………………………………………………………………………..۶۹
شرایط مدرسین…………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
شرایط انتخاب برای دانش آموزان…………………………………………………………………………………………..۶۹
سیر فعالیت های پرورشی در امور تربیتی…………………………………………………………………………………۷۰
تعریف فعالیت های پرورشی-اجتماعی……………………………………………………………………………………۷۱
اهداف فعالیت پرورشی…………………………………………………………………………………………………………۷۱
پیشینه پژوهش
الف)تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………..۷۴
ب)تحقیقات انجام شده در خارج کشور…………………………………………………………………………………۷۷
فصل سوم روش شناسی پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰
روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….۸۰
جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………۸۰
حجم نمونه وروش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………۸۰
روش ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………..۸۱
روایی وپایایی ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………….۸۱
تجزیه وتحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………۸۲
فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴
الف)تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها
توصیف داده های مورد بررسی به تفکیک جنسیت…………………………………………………………………۸۵
توصیف داده های مورد بررسی به تفکیک نوع مدرسه…………………………………………………………….۸۶
توصیف داده های مورد بررسیبه تفکیک مذهب…………………………………………………………………….۸۷
ب) تجزیه وتحلیل استنباطی داده ها
سئوال اول…………………………………………………………………………………………………………………………۸۹
سئوال دوم…………………………………………………………………………………………………………………………۹۰
سئوال سوم………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
سئوال چهارم……………………………………………………………………………………………………………………..۹۲
سئوال اصلی……………………………………………………………………………………………………………………….۹۳
یافته های جانبی…………………………………………………………………………………………………………………۹۴
فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری وپیشنهاد
خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۶
یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………….۹۷
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………۹۸
محدودیتها ی پژوهش………………………………………………………………………………………………………..۹۹
پیشنهادات مبتنی بریافته های پژوهش………………………………………………………………………………….۱۰۰
پیشنهادات برای سایر محققان……………………………………………………………………………………. …….۱۰۱
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۷

 

 

 

 

 

فهرست جداول
عنوان صفحه
۲-۱-جدول تعاریف مختلف فرهنگ…………………………………………………………………………………………۱۱
۲-۲-جدول ویژگی وکارکرد فرهنگاز دیدگاه محسنی………………………………………………………………….۱۲
۲-۳- جدول ویژگی وکارکرد فرهنگ از نگاه صاحب نظران………………………………………………………..۱۲
۲-۴- جدول حدود تغییرات فرهنگ…………………………………………………………………………………………۱۴
۲-۵- جدول شاخص هاواصول مدرنیسم………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۶- جدول آیات وروایات مبتنی برجهان مداری اسلام……………………………………………………………..۲۳
۲-۷- جدول اسلام ومبانی فلسفی جهانی شدن………………………………………………………………………….۲۵
۲-۸- جدول انسان شناسی از دیدگاه مکاتب……………………………………………………………………………..۲۷
۲-۹- جدول اخلاق از دیدگاه مکاتب فکری در آثار شهید مطهری……………………………………………….۲۸
۲-۱۰- جدول حجاب در قرآن………………………………………………………………………………………………..۳۵
۲-۱۱- جدول انواع حجاب در قرآن………………………………………………………………………………………..۳۵
۲-۱۲- جدول آیاتی که به ارزشمندی لباس وپوشش اشاره کرده اند……………………………………………۳۸
۲-۱۳- جدول واژه عفاف در قرآن…………………………………………………………………………………………..۴۷
۲-۱۴-جدول تفاوت های فعالیت آموزشی وپرورشی………………………………………………………………..۶۸
۲-۱۵-جدول آشنایی با دروس پرورشی وعناوین آن در دوره متوسطه…………………………………………۶۹
۳-۱- جدول جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………..۸۰
۳-۲- جدول نسبت وحجم نمونه……………………………………………………………………………………………۸۱
۳-۳- جدول توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه ازلحاظ جنسیت………………………………………………….۸۵
۴-۲- جدول توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه ازلحاظ نوع مدرسه……………………………………………..۸۶
۴-۳- جدول توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه ازلحاظ نوع مذهب……………………………………………..۸۷
۴-۴-جدول نتایج آزمون کولوگروف واسمیرنوف در موردنرمال بودن داده ها……………………………….۸۸
۴-۶- جدول نتایج حاصله از آزمون کای اسکوئر در مورد سئوال اول………………………………………….۸۹
۴-۷- جدول نتایج حاصله از آزمون کای اسکوئر در مورد سئوال دوم………………………………………….۹۰
۴-۸- جدول نتایج حاصله از آزمون کای اسکوئر در مورد سئوال سوم………………………………………….۹۱
۴-۹- جدول نتایج حاصله از آزمون کای اسکوئر در مورد سئوال چهارم………………………………………۹۲
۴-۱۰- جدول نتایج حاصله از آزمون کای اسکوئر در مورد سئوالاصلی………………………………………..۹۳
۴-۱۱-نتایج حاصله از آزمون فریدمن در مورد مقایسه رتبه های متغیرها……………………………………….۹۴
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار۲-۱-دیدگاههای متفاوت در باره عفاف…………………………………………………….۴۸
نمودار۴-۱- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه ازلحاظ جنسیت………………………………..۸۵
نمودار۴-۲- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه ازلحاظ نوع مدرسه……………………………..۸۶
نمودار۴-۳- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه ازلحاظنوع مذهب………………………………..۸۷

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه
انسان موجودی اجتماعی آفریده شده است ومسلما زندگی در اجتماع قوانین خاصی دارد که برای تأمین نیاز های بشری وضع شده است وهمه افراد جامعه موظف هستند برای کسب آرامش ورسیدن به سعادت این قوانین را در زندگی فردی واجتماعی خود پیاده کنند.بشر برای زندگی بهترقوانین مادی وضع می کند اما در جامعه ای که براساس مبانی دینی شکل گرفته باید قوانین جامع وکامل باشد وسعادت همه جانبه را به همراه داشته باشد وفرصت های لازم را برای بروز وظهور استعداد های بشر وتکامل او داشته باشد .ارزش های اخلاقی به طور عمده مورد قبول همه جوامع قرار داردیکی از ارزشهای اخلاقی پاکدامنی است که در همه ادیان ومذاهب ودر همه جوامع پسندیده ومطلوب تلقی می شودکه این ارزش اخلاقی پسندیده در اسلام با پوشش وحجاب ملتزم شده است ودر یک بسته عقیدتی به نام عفاف وحجاب بیان شده است.این ارزشهای ذی قیمت اسلامی باید از کودکی به کودکان آموزش داده شود وسپس مدرسه محل مناسبی برای درونی کردن آنهاست .که باید متناسب با نیاز کودکان ،نوجوانان وجوانان وبا ابزار مدرن امروزی این آموزش هارا انتقال داد تا در دوران زندگی با اندوخته دانشی ورفتاری آموخته شده در مدرسه راه سعادت وکمال را بپیمایند.
از سوی دیگر در مفهوم انتقال فرهنگ وبحث جامعه پذیری جامعه ای متمدن وبا فرهنگ محسوب می شود که افراد آن، بادرونی کردن ارزشها ی حاکم برآن جامعه قوانین را رعایت کنند نه با کنترل اجتماعی وبه زور قانون های حکومتی .بنابراین به جهت اینکه قانون عفاف وحجاب که در جامعه اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است به نسل بعد منتقل شود باید شرایط درونی کردن این ارزشها فراهم گردد.واین امر نیاز به یک اجماع فکری از سوی روانشناسان وجامعه شناسان وکارشناسان دینی دارد تا با توجه به روح جویای حقیقت افراد آنها را در درک درست این مفاهیم یاری کنند وبا پرهیز از اجبار والزام وهمچنین دیکته کردن این مفاهیم ارزشمند آنها را به شناخت درست یاری کنند تا با اختیار خود وبا آگاهی به این قوانین عمل کنند.

بیان مسئله:
ارزش های الهی فرهنگ اسلامی درامتزاج با فرهنگ وتمدن ۴۰۰۰ساله ی ایرانی، غنای عمیقی یافته است ودر راس همه ی ارزشها،ارزش های اخلاقی قرار می گیردچرا که پیامبر اسلام فرمود “من برای برپایی مکارم اخلاق برانگیخته شده ام”. ارزش های اخلاقی عفاف وحجاب ضامن سلامت جامعه هستند وآموزش وپرورش یکی از مهمترین نهاد هایی است که در آموزش این ارزشها،برای جلوگیری از پیامد های اجتماعی ،می تواند
موثر باشد. در این پژوهش بنا به اهمیت موضوع، ابزار های انتقال این ارزشها در آموزش وپرورش مورد بررسی قرارمی گیرد.به علت توجه اسلام به ارزشهای اخلاقی،در جامعه اسلامی ماپیش از آنکه مفاسد اقتصادی یا مشکلات سیاسی مورد توجه قرار گیرد مفاسد اجتماعی وفرهنگی خصوصا عدم رعایت عفاف وحجاب جلب توجه می کند.هرچند با توجه به اهمیتی که این موضوع دارد ، برنامه خاصی ، برای آن ارایه نشده است.چراکه شواهدوقرائن نشان می دهد معضلات فرهنگی واجتماعی ما بسیار جدی است. آمارهایی که شاخص های آسیب درنهادینه کردن، ارزشهای عفاف وحجاب محسوب می شوند ومستقیم وغیر مستقیم عدم رعایت این ارزشها را نشان می دهد. شامل :روابط غیر اخلاقی دختران وپسران درکشور ، فرار دختران در کشور، افزایش سن ازدواج ، اولویت های ارزش های دینی در جوانان ومیزان اعتقادات مذهبی آنها.
در مورد روابط غیر اخلاقی در گزارشی که درسایت «شیعه نیوز» منتشر شد،یک پژوهش در سازمان ملی جوانان نشان داد که ۵۵ درصد جوانان با جنس مخالف خود ارتباط دارند. در این پژوهش ۷ هزار نفری، از دختران و پسران مجرد ۱۵ تا ۲۹ ساله که به روش تصادفی انتخاب شد، آمده است:۳۰ درصد افراد نمونه فقط رابطه دوستی، را انگیزه خود از برقراری رابطه دانسته اند .حدود ۳۴ درصد انتخاب همسرو ۱۴ درصد نیز رابطه جنسی را دلیل دوستی برشمردند.سازمان ملی جوانان در انتهای این گزارش ملی تاکید می کند که شیوع رابطه با جنس مخالف در میان نوجوانان و جوانان ما به طور چشمگیر افزایش یافته است.
نتایج مطالعات و تحقیقات موردی و موضعی و اطلاعات و یافته های مطرح شده درارتباط با افزایش فرار دختران در اولین همایش ملی آسیبهای اجتماعی ایران در سال ۱۳۸۲ نشان میدهدکه فقط در تهران سالانه حدود یک هزار دختر ۱۳ تا ۲۷ ساله از خانههایشان فرار میکنند و اغلب دراولین ساعات یا روزهای فرار مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند براساس آمار ها،نرخ فرار دختران از خانه سیری صعودی را طی می کند:از۰۱/۳ در هر صد هزار نفرجمعیت در سال۱۳۷۶ به ۳/۴ در هر صد هزار نفرجمعیت در سال ۱۳۸۳ و سپس با جهشی ناگهانی به ۳۳/۶ در سال ۱۳۸۵ که موجب می شود تا به آن به عنوان یک مسئله ی اجتماعی نگریسته شود. (عبدالهی ،۱۳۸۲ )
سن ازدواج یکی از شاخصههای مهم برای ارزیابی میزان سلامت و بهداشت جسمی و روانی افراد یک جامعه محسوب میشود.طبق اعلام مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سن ازدواج برای پسران ۲۹ و دختران ۲۸ است. این اعداد و ارقام هر چه که باشد، از بالا بودن نامعقول سن تأهل خبر میدهد براساس تحقیقات انجام شده، نیافتن همسر ایدهآل از نظر اخلاقی و اعتماد نداشتن به پسران به علت شیوع بیبند و باری اجتماعی در برخی از آنها ،علت بالا رفتن سن ازدواج است(کاظمیپور ،۸۶). در کشور ما که هنجارهای دینی نزد عموم مردم از مطلوبیت خاصی برخوردار است و جوانان، بخش غالب جمعیتی را تشکیل میدهند، این ارزیابی در حوزه اخلاق اجتماعی و روحیه جمعی نیز مطرح میشود و دامنه تاثیر سن ازدواج را به حوزههای رفتاری و فرهنگی هویتی نسل جوان میکشاند.
در ارتباط بامیزان اعتقادات مذهبی ،در باب دوستیهای خلاف شرع پسر و دختر بر اساس یافته های پژوهش ها ، آمار مرتکبان به حرام حدود ۵۰ درصد (یعنی بیش از ۱۰ میلیون نفر)از جمعیت جوان ۱۵تا۲۹ سال است. اگر این گونه دوستی ها را رویدادی طبیعی با توجه به بالا رفتن سن ازدواج و به تعبیر برخی روشنفکران پاسخ به نیازهای ضروری قلمداد کنیم، می توانیم آمار بالا را حمل بر ضعف تربیت دینی بنماییم. این جمعیت تربیت نیافته به لحاظ دینی، به احتمال زیاد، با توجه به مقرون بودن تربیت دینی و تربیت اخلاقی در ایران، از لحاظ وجدان اخلاقی نیز در ضعف کامل به سر میبرند و میتوانند در بزهآفرینی و سایر مشکلات ، موجد مسائل زیادی باشند.
این رویدادها وقتی حساس تر می شود که عصر کنونی را عصر ارتباطات وجهانی شدن بدانیم عصری باهجوم بی مهابای عناصر فرهنگی مغایر با فرهنگ اسلامی ایرانی به جامعه ی ما،که بسیاری از فعالیت های فرهنگی ،از جمله مسئله حجاب وعفاف را تحت تاثیرخود قرار داده است،در این بزنگاه خطیر فرهنگی، آموزش وپرورش بیش از هر نهاد دیگری می تواند با آموزش های دینی واخلاقی را درقالب مطالب درسی در کتب دین وزندگی ،مطالعات اجتماعی ،ادبیات فارسی..به شکل مستقیم وغیر مستقیم ارائه دهد یا در بسته های آموزشی، در قالب مطالب غیر درسی (پرورشی)، و باعناوین مهارتهای زندگی وفوق برنامه تدوین نماید وبه دانش آموزان، آموزش دهد.همچنین فرصت ساعات دروس پرورشی که در برنامه هفتگی دانش آموزان ،قرارداده شده است، بهترین فرصت،برای گفتگو ومشاوره در مورد مسایلی که دانش آموزان نوجوان متوسطه با آن در گیرند، می باشد. این ابزارها که فرصت های مغتنمی برای تربیت دانش آموزان است وبه آنها کمک می کند که شیوه های مقابله با مسایل دوره نوجوانی وحل آنها را،بیاموزنددرعین حال سلامت روانی وفکری خود را حفظ کنند.این آموزشها باعث می شود تا به بیراهه ها کشیده نشوند وبه روابط غیر اخلاقی وفراراز خانه پناه نبرند وبا تجربه های تلخ عشقی از ازدواج ،به عنوان بهترین راه زندگی سالم،اجتناب نکنند. همه این برنامه ریزی ها وقتی می تواند میسر شود که اولیاء مدرسه با تعاملی درست ،برگرفته از تعالیم دینی ودانش روانشناسی با دانش آموزان برخورد کنند وبه تعلیم وتربیت آنها بپردازند.چراکه به نظر می رسد برای بهترین محتواهای مورد نیاز افراد اگر از کانا لهای ارتباطی درست بهره گرفته نشود ،مسلما ابتر وعقیم خواهد ماند.تعامل اولیاءمدرسه چه در تفهیم مطالب درسی وچه در انجام فعالیت های پرورشی یکی از موثرترین کانال های ارتباطی است که می تواند در ارتباطی غیر رسمی وعمیق وصمیمی بدون مقاومت گیرنده ،به انتقال مفاهیم دینی واخلاقی بپردازد.
محقق در این پژوهش به دنبال نقش اقدامات آموزش وپرورش در انتقال مفاهیم دینی است.از میان همه ارزشهای دینی وفرهنگی ،عفاف وحجاب را انتخاب کرده واین دو را درآموزش وپرورش با تاکید برنقش محتوای کتب درسی ,دروس وفعالیت های پرورشی ,رفتار اولیای مدرسه ،مورد بررسی قرار می دهدودر صدداست به این شناخت برسد که انتقال فرهنگ دینی با تاکید بر مسئله اخلاقی عفاف وحجاب در مدارس متوسطه شهرستان گرگان با چه آسیب هایی مواجه است ؟
اهمیت وضرورت پژوهش:همانطور که اشاره شد تاثیر عمل نکردن به هنجارهای اجتماعی بسیارگسترده است رعایت نکردن حجاب وعفاف بنیان خانواده را که مهمترین هسته اجتماع در تربیت وجامعه پذیرکردن نسل بشری است ،تهدید می کند.روابط اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهدوباعث رکود فعالیت ها در عرصه های مختلف جامعه می شود.از همه مهمتر رعایت حجاب وعفت قانون اسلام است.و در اسلام ،یکی ازاصول اساسی زندگی اجتماعی تعریف شده است. ورعایت نکردن آن به اعتقادات وباورهای اجتماعی آسیب های جدی می زند.شهر گرگان یکی از شهر های مورد بررسی سازمان ملی جوانان(همانطور که در بیان مسئله عنوان گردید)می باشد که آمار ها نشان از شرایط قابل بررسی مدارس و نیازبه برنامه ریزی دقیقی برای حل این مسایل را نشان می دهد.برای تدوین برنامه های مناسب باید ابزارهارا شناخت وتأثیر هریک از آنها را بررسی کردتا با استفاده بهینه از زمان وابزار وبه شیوه های مناسب اقدام موثر صورت گیرد.چراکه هر چه دیرتر اقدام شود بهبود شرایط دشوارتر خواهد شدوهمچنین استفاده از ابزار های نادرست وشیوه های غلط می تواند تأثیر معکوس داشته باشد . از سوی دیگر ، با توجه به تهاجم فرهنگی که نابودی فرهنگ دینی وملی ما را نشان رفته است.شناخت فرصت ها وتهدید ها در مسیر انتقال فرهنگ می تواند ما را دربرنامه ریزی صحیح برای مقابله با هجمه های فرهنگی یاری رساند.این پژوهش اولین پزوهش دراستان گلستان در این زمینه محسوب می شود که سعی دارد با بررسی چهار ابزار مورداستفاده در آموزش وپرورش میزان نقش آنها را در انتقال فرهنگ عفاف وحجاب بررسی کند تا در طرح ها وبرنامه های آن مورد استفاده قرار گیرد.خصوصا در شهر گرگان پژوهش های محدودی در این زمینه انجام شده که دارای پنج ویژگی بودندکه اهمیت پژوهش دیگر در این زمینه را نشان می دهد.آن ویژگی ها به شرح ذیل می باشد:۱-پژوهش های انجام شده به یکی از مولفه ها ی حجاب وعفاف (ناهنجاریهای اجتماعی یا انحرافات اخلاقی )اشاره دارند۲-کارهای محدودانجام شده ،خصوصا در باره حجاب فقط به جمعیت دختران اشاره دارند.۳-در پژوهش ها رابطه متغیر های مختلف بررسی شده است ودر حوزه آسیب شناسی کاری انجام نشده است.۴-در پژوهش ها به متغیر رفتار اولیاءتوجه نشده است نماید۵- ساعات پرورشی وفعالیت پرورشی وفوق برنامه مورد توجه نبوده است.با توجه به این موارد محقق در نظر دارداین پژوهش را در جامعه دختران وپسران وبا در نظر گرفتن هر دو مولفه ودر حوزه آسیب شناسی شیوه های انتقال ارزش های دینی بررسی نماید.

 

اهداف تحقیق(هدف کلی-اهداف جزیی)
هدف کلی:
آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تأکید برارزشهای اخلاقی عفاف وحجاب در مدارس شهرستان گرگان سال ۱۳۸۸
اهداف جزیی:
۱- بررسی نقش کتب درسی در انتقال فرهنگ عفاف وحجاب به دانش آموزان
۲- بررسی نقش تعامل اولیاء مدرسه با دانش آموزان در انتقال فرهنگ عفاف وحجاب به دانش آموزان
۳- بررسی نقش فعالیت های پرورشی در انتقال فرهنگ عفاف وحجاب به دانش آموزان
۴- بررسی نقش دروس پرورشی در انتقال فرهنگ عفاف وحجاب به دانش آموزان

سئوالات تحقیق:
سئوال اصلی:
آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تاکید بر ارزش های اخلاقی عفاف وحجاب در مدارس شهرستان گرگان ،چگونه است؟
سئوالات ویژه:
۱- آیا محتوای کتب درسی فرهنگ عفاف وحجاب رابه دانش آموزان منتقل کرده است؟
۲- آیا تعامل اولیاء مدرسه با دانش آموزان فرهنگ عفاف وحجاب رابه دانش آموزان منتقل کرده است؟
۳- آیا فعالیت های پرورشی فرهنگ عفاف وحجاب رابه دانش آموزان منتقل کرده است؟
۴- آیا محتوای دروس پرورشی فرهنگ عفاف وحجاب رابه دانش آموزان منتقل کرده است؟

تعریف نظری
فرهنگ دینی :فرهنگ دینی به مجموعه روشهاباورها،رفتارها،کردارهاواخلاق دینی یک ملت اطلاق می شود.که این کنش هاوواکنشهانسبت به شرایط زمان ومکان متفاوت است ومی تواندبه صورت اصولی ازقانون اساسی کشورباشدویا اینکه اساساً فردی اطلاق شود.درواقع تمام رفتارهاوکردارهاوحتی پندارهای مردمی که ازاعتقادات درونی شان،منشاءگرفته می شودرا فرهنگ دینی آن مردم یاآن جامعه و ملت می نامند(قاسمی نژاد،۸۷) .
حجاب: «حجاب» معنای مختلفی مانند : «پرده ، ستر ، نقابی که زنان چهره ی خود را به آن می پوشانند ، روی بند ، برقع ، چادری که زنان سرتاپای خود را بدان می پوشانند”. در کل می توان گفت حجاب به معنی پوشش است(مطهری،۶۶).
عفاف: عفاف به عنوان یک فرهنگ…………………………

 

فصل دوم

ادبیات وپیشینه پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه
اندیشه وفرهنگ دینی، ساختار جامعه اسلامی راتشکیل می دهدو اثرآن، دررفتارهای فردی واجتماعی شهروندان هویدا می شود.از سوی دیگر،باز تاب باورها ودغدغه های افراد، در فضای حاکم برجامعه را می‌توان دید. برای اصلاح، تغییر وایجاد فرهنگ، باید به این نکته توجه ویژه ای داشت که ،اثر گذاری واثر پذیری فرد وجامعه امری پذیرفته شده وانک……………………..

 

نتایج پژوهش نشان داده است که:۱ـ میزان آسیب‏هاى اجتماعى(رابطه با جنس مخالف، استعمال سیگار سوء مصرف مواد مخدر و الکل )پسران بیش از دختران است۲ـ سطح سلامت روانى دختران پائین‏تر از پسران است۳ ـ بین مذهبى‏بودن و رابطه با جنس مخالف، استعمال سیگار، سوءمصرف مواد و الکل، فکر و اقدام به‏خودکشى، فکر و اقدام به‏فرار از منزل و مدرسه، رابطه منفى و اغلب معنادار بدست آمد.۴ ـ دانش‏آموزانى که درگیر یک آسیب اجتماعى مى‏شوند بیش از افراد سالم به آسیب‏هاى روانى و اجتماعى دیگر روى مى‏آورند. این یافته «نظریه مشکل رفتارى» را که بر پیوند بین انواع مشکلات اجتماعى تأکید مى‏کند، اثبات مى‏نماید۵ ـ تفاهم پدر و مادر با هم، ارتباط صمیمانه هر کدام با فرزند نوجوان خود، اعمال شیوه تربیتى صمیمانه، جدى و منطقى والدین و مذهبى‏بودن پدر و مادر مهم‏ترین عواملل ل محافظت‏کننده نوجوان از آسیب‏هاى روانى و اجتماعى به‏شمار مى‏آیند۶ـ نوجوانانى که درگیر آسیب‏هاى اجتماعى هستند بیش از دوستان سالم خود از مدرسه و مدیر مدرسه ناراضیند و وضعیت درسى ضعیف‏ترى دارند۷ ـ از بین دخترانى که با جنس مخالف رابطه داشته‏اند، ۲۱% قبل از ۱۴سالگى، نزدیک به ۷۰% قبل از ۱۶سالگى و بیش از ۹۰% در ۱۷سالگى یا پیش از آن با جنس مخالف رابطه برقرار کرده‏اند۸ ـ وضعیت پوشش و آرایش دخترانى که با جنس مخالف رابطه دارند در بیرون از منزل به‏طور معنادار و زیادى نامناسب‏تر از دخترانى است که رابطه ندارند.۹- بیش از نیمى از افراد نمونه اظهار کردند که در مدرسه آنها برنامه‏هاى پاسخ به سؤالات در مورد حجاب، رابطه و دیگر مسائل مورد نیاز برگزار نشده است.
ب)پژوهش های انجام شده در خارج از کشور
مسئله حجاب در دین اسلام تأکید شده استو در جامعه ما به علت حاکم بودن قوانین اسلام این مسئله مورد توجه والزام قرار می گیرد اما جوامع دیگر ،به همین دلیل ،عدم رعایت حجاب معضل ومسئله اجتماعی نیست ودر مورد عفاف با نگاه آزادی های فردی اقدام جهت محدود کردن روابط ، تجاوز به حریم شخصی تلقی می‌شوداما با این وجود روانشناسان این مسئله را به عنوان یک رویداد روانی در جامعه بررسی کرده اند که یک نمونه آن در پی می آید.
«دیویس » و «ویندل » (2000)پژوهشی تحت عنوان«بررسی عملکرد های روانی واجتماعی دانش آموزان دوره راهنمایی بر اساس نوع رابطه آنها با جنس مخالف»انجام دادنداین پژوهش بر روی۷۰۱دانش آموز در این دوره اجرا شد نتایج حاصل حاکی است
۱-هرچه سن شروع رابطه با جنس دیگر کمتر باشد، نوجوان بیشتر در خطر مشکلات رفتارى و ناراحتى‏هاى روانى قرار مى‏گیرد.
۲-جوانانى که رابطه طولانى مدت با جنس دیگر دارند یا همزمان با چند نفر ارتباط برقرار مى‏کنند، بیش از کسانى که رابطه ندارند یا رابطه‏اى سطحى با یک نفر دارند، درگیر انواع بزهکارى‏ها ،دزدى، تخریب اموال دیگران، ضرب و جرح، فرار ازخانه و…، مصرف الکل و فعالیت جنسىاند و دوستان الکلى زیادترى دارند.
۳- آن‏هایى که روابط کوتاه‏مدت و گذرایى برقرار مى‏کنند، بیشتر دچار اختلالات هیجانى، افسردگى و برداشت منفى از ظاهر خود مى‏شوند.
۴-تعویض دوستان جنس دیگر و یا از دست دادن آن‏ها باعث مى‏شود که فرد نسبت به‏بهترین دوستان خود رفتارهاى خصومت‏آمیزنشان دهند.
۵-گذر از دوستى‏هاى سطحى به‏رابطه‏هاى عمیق‏تر، احتمال مصرف الکل را در طول زمان افزایش مى‏دهد.
۶-کسانى که در حد رابطه‏هاى سطحى یک نفره و چند نفره مى‏مانند، بیشتر مستعد مشکلات رفتارى اند.
جمع بندی فصل دوم:
در این فصل به مفاهیم فرهنگ وفرهنگ دینی وتغییراتی که تکنولوژی ،مدرنیته وهمچنین جهانی شدن بر روی فرهنگ خصوصا فرهنگ دینی برجای می گذارند، پرداخته شد.از آنجا که این مباحث دریک جامعه اسلامی مطرح می شود به جهانشمول بودن ارزشها ی اسلامی نیز اشاره ای شد وسپس اخلاق وارزشهای ویژه عفاف وحجاب به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت .حجاب از دیدگاه قرآن و از منظرجامعه شناختی وروانشناسی تشریح شد وعفاف هم با معنای پاکدامنی وروابط دختر وپسر با توجه به پژوهش های مختلف مورد مداقه قرار گرفت.چون یکی از ابزار های انتقال دهنده عفاف وحجاب ، تعامل اولیاء در نظر گرفته شد،نوجوانی ،بحران هویت وویژگیهای نوجوان دبیرستانی بررسی شدودر ادامه نیز فعالیت های پرورشی وساعات پرورشی آنگونه که در آموزش وپرورش به شکل مصوب مطرح است، توضیح داده شد ودر پیشینه پژوهش ها به پژوهش مهرام وکلبعلی که به بررسی محتوایی کتب درسی در مورد تربیت جنسی وتوجه به ارزشهای دینی وملی پرداخته بودند وهمچنین پژوهش های گلزاری وحاجیلری که روابط بین پسر ودختر در مدارس تهران ودانشگاه مورد برسی قرار داده بودند، اشاره شد ویک پژوهش هم در مورد حجاب که توسط دبیرخانه شورای اسلامی کردن دانشگاهها صورت گرفته بود، آورده شد. در بخش پژوهش های خارجی چون این مبحث در جوامع دیگر به شکل قانون الزامی عفاف وحجاب مطرح نبود فقط یک پژوهش با عنوان تاثیر روابط دختر وپسر بر عملکرد های روانی واجتماعی آورده شد.

 

 

 

 

 

فصل سوم
روش شناسی پژوهش

 

 

 

مقدمه
در یک تحقیق علمی بایستی فرضیات تحقیق آزمون شوند و برای این کار محقق نیازمند یک روش تحقیق مناسب است. به عبارت دیگر محقق با روشن کردن روش تحقیق خود به جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات برای رسیدن به اهداف تحقیق که همان آزمون فرضیات تحقیق است دست می زند. به دیگر سخن اینکه محقق به کمک این روش صحت ویا عدم صحت فرضیات خود را آزمایش نماید و روش مذکور،محقق را در درک رابطه علیت بین متغییرهای تحت بررسی یاری می دهد و همچنین قلمرو کلیت را تعیین می کند. یعنی اینکه نتایج بدست آمده می تواند به جامعه بزرگتر یا موقعیت های مختلف تعمیم یابد.(ایران نژاد پاریزی،۱۳۷۸،ص۱۷۰).
در این فصل به روش پژوهش ، جامعه آماری،چگونگی انتخاب نمونه مورد مطالعه، حجم نمونه، روش نمونه گیری ، ابزار و روش گردآوری اطلاعات ، روایی و پایایی ابزار پژوهش و روش تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته می شود.
روش پژوهش
از آنجا که این پژوهش به بررسی نقش رفتار اولیاءمدرسه، فعالیتهای پرورشی، محتوای ساعات پرورشی و کتب درسی در انتقال فرهنگ عفاف و حجاب ، می پردازد، ازروش پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی می‌باشد.
جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش ، شامل کلیه دانش آموزان پسر و دختر دوره متوسط شهرستان گرگان است که در یکی مدارس این شهر شاغل به تحصیل بوده و تعداد کل ۱۸۴۳۳ نفر می باشد
جدول ۳-۱:جدول جامعه نمونه
جنسیت تعداد مدرسه تعداد دانش آموز
دخترانه ۴۹ ۹۴۷۸نفر
پسرانه ۴۳ ۸۹۵۵نفر
جمع ۹۲ ۱۸۴۳۳نفر
حجم نمونه و روش نمونه گیری
جهت برآورد حجم نمونه از جدول کرجسی ومورگان استفاده شده است. برابر با این جدول و متناسب با حجم جامعه ی تعداد ۳۷۷ نفر به عنوان نمونه معین گردید.

از آنجا که احتمال داشت تعدادی از پرسشنامهها به طور ناقص تکمیل گردند،یا عودت داده نشوند و یا بنا به دلایل فنی از مجموعه خارج گردند،به میزان ۱۰درصد حجم برآورد شده، پرسشنامه بیشتر توزیع گردید که در نهایت تعداد ۳۷۷ پرسشنامه کامل به دست آمد که در توصیف و تحلیل نهایی،تمام آنها مورد استفاده قرار گرفت.
در این تحقیق جهت انتخاب افراد نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برحسب جنسیت استفاده شده است. بدین ترتیب که متناسب با تعداد نمونه پسر و دختر به شیوه تصادفی از میان جامعه آماری انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید.
جدول ۳-۲: جدول نسبت و حجم نمونه
جنسیت نسبت حجم نمونه

پسر ۵۴/۰ ۲۰۲
دختر ۴۷/۰ ۱۷۵
جمع ۱ ۳۷۷

روش جمع آوری اطلاعات:روش جمع آوری اطلاعات میدانی وکتابخانه ای ومراجعه به کتابها،مقالات،مجلات،فصلنامه هاورجوع به به سایت های معتبر علمی بوده است.
ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار گرد آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. در محتوای این پرسشنامه، علاوه سنجش متغیر های جمعیت شناختی ، تعداد ۴۵سؤال براساس طیف لیکرت و در مقیاس پنج درجه ای (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد)، تهیه و تنظیم شده است. بطوریکه پاسخگویان می بایست نظرات خودشان را درباره هر سوال و در ارتباط با چهار متغیر (کتب درسی ، تعامل با اولیای مدرسه، فعالیتهای پرورشی و محتوای ساعات پرورشی) ارائه نمایند. همچنین همه گزارههای این بخش از ابزار تحقیق در عباراتی مثبت طراحی گردیده، لذا به گزینه خیلی کم نمره۱، کم نمره ۲، متوسط نمره ۳، زیاد نمره ۴ و خیلی زیاد نمره ۵ تعلق می گیرد.

روایی ابزار
در این پژوهش و در جهت تأیید دستیابی به روایی مناسب ابزار پژوهش از روش روایی محتوایی استفاده گردیده است. بدین صورت که ابتدا از میان مطالعات و مصاحبه های صورت گرفته در مورد فرهنگ حجاب و عفاف و در ارتباط با متغیرهای پژوهش تعدادی سؤال به منظور سنجش آنها تهیه شده و در قالب پرسشنامه جهت رفع نقائص احتمالی و حذف عبارات مبهم و اضافی در اختیار ، اساتید راهنما و مشاورومتخصصان حوزه مزبور قرار گرفت و پس از دریافت نظرات اصلاحی آنها ، موارد در تدوین نهایی پرسشنامه بکار گرفته شد. سرانجام پرسشنامهای با ۵۲ سؤال جهت اجرای مقدماتی و تعیین ضریب پایایی آماده گردید.
پایایی ابزار
جهت تعیین پایایی ابزار پژوهش از روش همسانی درونی( آزمون آلفای کرانباخ) استفاده گردیده است. بدین ترتیب که ابزار تهیه شده بین۲۵ نفر از افراد جامعه آماری توزیع گردید و پس از جمعآوری اطلاعات،با استفاده از رایانه و بسته نرم افزاری Spss،مورد تجزیه وتحلیل واقع و ضریب پایایی ۹۹/۰=α محاسبه شد که نشان دهنده هماهنگی درونی سؤالات ابزار این تحقیق وبیان گر پایایی مناسب ابزار اجرا می باشد.

تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطیانجام شده است.در بخش آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی (شامل فراوانی ، درصد ، امتیاز و میانیگن نسبی) استفاده شده است
در بخش آمار استنباطی، فرضیه های پژوهشی از طریق آزمون خی دو آزمون و تحلیل گردیدند . همچنین به منظور بررسی رابطۀ بین جنسیت و انتقال فرهنگ عفاف و حجاب از آزمون کای اسکوئروفریدمن استفاده گردید. ضمناً اجرای تمامی مراحل آماری این تحقیق با استفاده از بسته نرم افزاری Spss صورت گرفت.

 

 

 

فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها

 

 

 

 

مقدمه
در این فصل نتایج آماری در دو بخش توصیف داده ها و تحلیل استنباطی یافته ها ارائه می گردد در بخش توصیف دادها ، به ترتیب داده های بدست آمده از متغیرهای جمعیت شناختی ، سؤالات پرسشنامه و متغیرهای تحقیق توصیف شده است. سپس در بخش آمار استنباطی به ارائه نتایج آزمونهای آماری بدست آمده پرداخته شد:
توصیف داده ها
الف) تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها
در این بخش ، آمار جمعیتی نمونه ی مورد مطالعه از لحاظ جنسیت، سابقه و میزان تحصیلات با استفاده از جداول توزیع فراوانی و نمودار هیستوگرام توصیف گردیده
……………………..

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , ۲۴۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تاکید بر ارزشهای اخلاقی عفاف و حجاب در مدارس”

5 + 9 =