فروشگاه

آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تاکید بر ارزشهای اخلاقی عفاف و حجاب در مدارس

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2552

قیمت : تومان10,000

توضیحات

آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تاکید بر ارزشهای اخلاقی عفاف و حجاب در مدارس

یکی ازمباحث اجتماعی ودینی در جامعه ی ما موضوع عفاف و حجاب می باشد.وضعیت پوشش و روابط بین زن ومرد محور اصلی بحث های عفاف

وحجاب است.ازآنجاکه در جامعه اسلامی ما به استناد به قرآن واحادیث این امر یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.شیوه های عملی کردن این قانون اهمیت

زیادی دارد.دانش آموزان که قشر جوان جامعه محسوب می شوند ودر آغاز راه مکلف شدن به قوانین شرعی قرار دارند مورد توجه خاصی هستند.

از طرفی تهاجم فرهنگی هم نشان دهنده ی توجه برنامه ریزان این تهاجم به قشرجوان ودانش آموزان است که انتقال این مفاهیم را حساس تر می

آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تاکید بر ارزشهای اخلاقی عفاف و حجاب در مدارس

نمایاند. بنابراین پژوهشگر برای شناختن ابزارهای انتقال این فرهنگ درصددانجام این پژوهش باعنوان

بررسی آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تأکید برارزشهای اخلاقی عفاف وحجاب در آموزش وپرورش شهرستان گرگان برآمده است وبرای بررسی آسیب ها به چهار منبع یا ابزار کتب درسی ،تعامل

اولیاءمدرسه با دانش آموزان،فعالیت پرورشی ومحتوای ساعات پرورشی در انتقال فرهنگ دینی عفاف وحجاب،باعنوان اهداف جزیی پرداخته است.

روش پژوهش توصیفی،جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش کلیه دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان گرگان به تعداد ۱۸۴۳۳ نفرهستند که در سال

تحصیلی  به تحصیل اشتغال دارند.این نمونه آماری برگرفته از جدول کرجسی ومورگان به تعداد۳۷۷ نفر که به روش تصادفی طبقه ای برحسب

جنسیت انتخاب شدند.ابزار گرد آوری داده ها شامل پرسشنامه محقق ساخته با ۴۲ سئوال بسته پاسخ با پایایی ۹۹صدم در مقیاس ۵گزینه ای لیکرت با

آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تاکید بر ارزشهای اخلاقی عفاف و حجاب در مدارس

سطوح پاسخ خیلی کم،کم،متوسط،زیاد،خیلی زیادکه به ترتیب از ۵-۱نمره گذاری شده است.

برای آزمون سئوالات ،از آزمون کای اسکوئر استفاده شده است.پس از تجزیه وتحلیل،یافته های پژوهش نشان دادکه هریک از ابزار انتخاب شده انتقال

فرهنگ در آموزش وپرورش یعنی کتب درسی،تعامل اولیاء مدرسه،ساعات پرورشی،فعالیت پرورشی در انتقال فرهنگ عفاف وحجاب موثر می باشند ودانش آموزان اطلاعات رفتار خود را از این منابع دریافت نموده اند.

 

 

 

 ۱۳۲صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تاکید بر ارزشهای اخلاقی عفاف و حجاب در مدارس

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

فصل اول کلیات پژوهش

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………..۳

اهمیت وضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۶
هدف های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..۷

تعارف نظری…………………………………………………………………………………………………………………………۷

تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………….۸

 

فصل دوم ادبیات وپیشینه پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

معنای لغوی فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………….۱۰

 

فرهنگ در اصطلاح………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

جامعه پذیری…………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

عوامل اجتماعی کردن……………………………………………………………………………………………………………..۱۳

 

انتقال فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

نتایج تغییرفرهنگ…………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
تأخرفرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

مدرنیته………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵
شاخص ها واصول مدرنیسم……………………………………………………………………………………………………۱۷

جهانی شدن وفرهنگ……………………………………………………………………………………………………………..۱۷

تعریف جهانی شدن……………………………………………………………………………………………………………….۱۸

تعریف دین…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱

دین در اصطلاح…………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تاکید بر ارزشهای اخلاقی عفاف و حجاب در مدارس

اصطلاح فرهنگ دینی…………………………………………………………………………………………………………….۲۲
اسلام وجهانی سازی………………………………………………………………………..

……………………………………۲۲

ساختار نظام جهانی اسلام وحاکمیت خداوند سبحان…………………………………………………………………۲۴

اخلاق………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶

انسان در اسلام……………………………………………………………………………………………………………………..۲۷

 

اخلاق در اسلام ومکاتب فکری دیگر…………………… ……………………………………………………………….۲۸

ماهیت گزاره های اخلاقی……………………………………………………………………………………………………..۲۹

حجاب………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱

تاریخچه حجاب در جهان……………………………………………………………………………………………………..۳۱

تاریخچه حجاب در ایران………………………………………………………………………………………………………۳۳

 

حجاب در قرآن……………………………………………………………………………………………………………………۳۵
آیاتی که به تلویح به پوشش اشاره کرده اند……………………………………………………………………………..۳۶

 

بدحجابی در نگرش جامعه شناختی………………………………………………………………………………………..۳۸

بدحجابی در رویکردعرضه وتقاضا…………………………………………………………………………………………۳۹

 

 

حجاب از نظر روانشناسی……………………………………………………………………………………………………..۴۰

آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تاکید بر ارزشهای اخلاقی عفاف و حجاب در مدارس

ایرادهایی که به حجاب وارد می شود……………………………………………………………………………………..۴۲
حجاب زن،حق الهی است……………………………………………………………………

………………………………..۴۳

دوپیامد مهم بدحجابی…………………………………………………………………………………………………………..۴۴

کارکردهای پوشش در اسلام………………………………………………………………………………………………….۴۵

آسیب های تربیت دینی از نگاه شهیدمطهری……………………………………………………………………………۴۵

 

عفاف………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷

واژه عفاف در قرآن……………………………………………………………………………………………………………….۴۷

دیدگاههای متفاوت در باره عفاف…………………………………………………………………………………………..۴۷

 

عفاف در دوزمینه تحقق نمی یابد……………………………………………………………………………………………۴۸

ارتباط عفاف وحجاب…………………………………………………………………………………………………………..۴۹

زمینه یابی جدایی عفاف وحجاب…………………………………………………………………………………………..۴۹

ارتباط بین دختر وپسر…………………………………………………………………………………………………………..۵۰

هدف های ارتباط دختر وپسر…………………………………………………………………………………………………۵۱
پیامدهای منفی رابطه با جنس دیگر…………………………………………………………………………………………۵۳

نوجوانی………………………………………………………………………………………………………………………………۵۴

نوجوانی وهویت…………………………………………………………………………………………………………………..۵۵

انواع هویت………………………………………………………………………………………………………………………….۵۵

 

بحران هویت……………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

هویت درنوجوانان دوره دبیرستان……………………………………………………………………………………………۵۷

عوامل موثر در تحول هویت…………………………………………………………………………………………………..۵۸

جایگاه آموزش وپرورش در تکوین هویت……………………………………………………………………………….۶۰

آموزش وپرورش در ایران………………………………………………………………………………………………………۶۴

رفتار اولیاءمدرسه………………………………………………………………………………………………………………….۶۵

محتوای کتب درسی………………………………………………………………………………………………………………۶۶

آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تاکید بر ارزشهای اخلاقی عفاف و حجاب در مدارس

فعالیت پرورشی……………………………………………………………………………….

…………………………………..۶۸

آشنایی با درس پرورشی وعناوین آن در دوره متوسطه………………………………………………………………۶۹

اهداف کلی دروس پرورشی…………………………………………………………………………………………………..۶۹

شرایط مدرسین…………………………………………………………………………………………………………………….۶۹

شرایط انتخاب برای دانش آموزان…………………………………………………………………………………………..۶۹

سیر فعالیت های پرورشی در امور تربیتی…………………………………………………………………………………۷۰

تعریف فعالیت های پرورشی-اجتماعی……………………………………………………………………………………۷۱

اهداف فعالیت پرورشی…………………………………………………………………………………………………………۷۱

پیشینه پژوهش

الف)تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………..۷۴

ب)تحقیقات انجام شده در خارج کشور…………………………………………………………………………………۷۷

فصل سوم روش شناسی پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰

روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….۸۰

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………۸۰

 

حجم نمونه وروش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………۸۰
روش ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………..۸۱

روایی وپایایی ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………….۸۱

 

تجزیه وتحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………۸۲

فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴

آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تاکید بر ارزشهای اخلاقی عفاف و حجاب در مدارس

الف)تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها

 

 

 

 

توصیف داده های مورد بررسی به تفکیک جنسیت…………………………………………………………………۸۵

توصیف داده های مورد بررسی به تفکیک نوع مدرسه…………………………………………………………….۸۶

توصیف داده های مورد بررسیبه تفکیک مذهب…………………………………………………………………….۸۷

ب) تجزیه وتحلیل استنباطی داده ها

سئوال اول…………………………………………………………………………………………………………………………۸۹
سئوال دوم…………………………………………………………………………………………………………………………۹۰

سئوال سوم………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱

 

سئوال چهارم……………………………………………………………………………………………………………………..۹۲

سئوال اصلی……………………………………………………………………………………………………………………….۹۳
یافته های جانبی…………………………………………………………………………………………………………………۹۴

فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری وپیشنهاد

خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۶

یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………….۹۷

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………۹۸

محدودیتها ی پژوهش………………………………………………………………………………………………………..۹۹

 

پیشنهادات مبتنی بریافته های پژوهش………………………………………………………………………………….۱۰۰

پیشنهادات برای سایر محققان……………………………………………………………………………………. …….۱۰۱

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۷

 

آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تاکید بر ارزشهای اخلاقی عفاف و حجاب در مدارس

 

 

 

 

فهرست جداول
عنوان صفحه

۲-۱-جدول تعاریف مختلف فرهنگ…………………………………………………………………………………………۱۱
۲-۲-جدول ویژگی وکارکرد فرهنگاز دیدگاه محسنی………………………………………………………………….۱۲

۲-۳- جدول ویژگی وکارکرد فرهنگ از نگاه صاحب نظران………………………………………………………..۱۲

 

۲-۴- جدول حدود تغییرات فرهنگ…………………………………………………………………………………………۱۴

۲-۵- جدول شاخص هاواصول مدرنیسم………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۶- جدول آیات وروایات مبتنی برجهان مداری اسلام……………………………………………………………..۲۳

۲-۷- جدول اسلام ومبانی فلسفی جهانی شدن………………………………………………………………………….۲۵

۲-۸- جدول انسان شناسی از دیدگاه مکاتب……………………………………………………………………………..۲۷
۲-۹- جدول اخلاق از دیدگاه مکاتب فکری در آثار شهید مطهری……………………………………………….۲۸

۲-۱۰- جدول حجاب در قرآن………………………………………………………………………………………………..۳۵

 

۲-۱۱- جدول انواع حجاب در قرآن………………………………………………………………………………………..۳۵

 

۲-۱۲- جدول آیاتی که به ارزشمندی لباس وپوشش اشاره کرده اند……………………………………………۳۸

۲-۱۳- جدول واژه عفاف در قرآن…………………………………………………………………………………………..۴۷
۲-۱۴-جدول تفاوت های فعالیت آموزشی وپرورشی………………………………………………………………..۶۸

۲-۱۵-جدول آشنایی با دروس پرورشی وعناوین آن در دوره متوسطه…………………………………………۶۹

 

۳-۱- جدول جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………..۸۰

۳-۲- جدول نسبت وحجم نمونه……………………………………………………………………………………………۸۱

۳-۳- جدول توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه ازلحاظ جنسیت………………………………………………….۸۵

۴-۲- جدول توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه ازلحاظ نوع مدرسه……………………………………………..۸۶

آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تاکید بر ارزشهای اخلاقی عفاف و حجاب در مدارس

۴-۳- جدول توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه ازلحاظ نوع مذهب………………………..

……………………۸۷

۴-۴-جدول نتایج آزمون کولوگروف واسمیرنوف در موردنرمال بودن داده ها……………………………….۸۸

۴-۶- جدول نتایج حاصله از آزمون کای اسکوئر در مورد سئوال اول………………………………………….۸۹

۴-۷- جدول نتایج حاصله از آزمون کای اسکوئر در مورد سئوال دوم………………………………………….۹۰

۴-۸- جدول نتایج حاصله از آزمون کای اسکوئر در مورد سئوال سوم………………………………………….۹۱

۴-۹- جدول نتایج حاصله از آزمون کای اسکوئر در مورد سئوال چهارم………………………………………۹۲

۴-۱۰- جدول نتایج حاصله از آزمون کای اسکوئر در مورد سئوالاصلی………………………………………..۹۳

۴-۱۱-نتایج حاصله از آزمون فریدمن در مورد مقایسه رتبه های متغیرها……………………………………….۹۴

فهرست نمودار

عنوان صفحه

 

نمودار۲-۱-دیدگاههای متفاوت در باره عفاف…………………………………………………….۴۸

نمودار۴-۱- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه ازلحاظ جنسیت………………………………..۸۵

نمودار۴-۲- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه ازلحاظ نوع مدرسه……………………………..۸۶

نمودار۴-۳- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه ازلحاظنوع مذهب………………………………..۸۷

 

 

آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تاکید بر ارزشهای اخلاقی عفاف و حجاب در مدارس

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه
انسان موجودی اجتماعی آفریده شده است ومسلما زندگی در اجتماع قوانین خاصی دارد که برای تأمین نیاز های بشری وضع شده است وهمه افراد

جامعه موظف هستند برای کسب آرامش ورسیدن به سعادت این قوانین را در زندگی فردی واجتماعی خود پیاده کنند.بشر برای زندگی بهترقوانین مادی

وضع می کند اما در جامعه ای که براساس مبانی دینی شکل گرفته باید قوانین جامع وکامل باشد وسعادت همه جانبه را به همراه داشته باشد وفرصت های لازم را برای بروز وظهور استعداد های بشر وتکامل او داشته باشد .ارزش های اخلاقی به طور عمده مورد قبول همه جوامع قرار داردیکی از ارزشهای

 

اخلاقی پاکدامنی است که در همه ادیان ومذاهب ودر همه جوامع پسندیده ومطلوب تلقی می شودکه این ارزش اخلاقی پسندیده در اسلام با پوشش

وحجاب ملتزم شده است ودر یک بسته عقیدتی به نام عفاف وحجاب بیان شده است.این ارزشهای ذی قیمت اسلامی باید از کودکی به کودکان آموزش

داده شود وسپس مدرسه محل مناسبی برای درونی کردن آنهاست .که باید متناسب با نیاز کودکان ،نوجوانان وجوانان وبا ابزار مدرن امروزی این آموزش

هارا انتقال داد تا در دوران زندگی با اندوخته دانشی ورفتاری آموخته شده در مدرسه راه سعادت وکمال را بپیمایند.

از سوی دیگر در مفهوم انتقال فرهنگ وبحث جامعه پذیری جامعه ای متمدن وبا فرهنگ محسوب می شود که افراد آن، بادرونی کردن ارزشها ی حاکم

 

برآن جامعه قوانین را رعایت کنند نه با کنترل اجتماعی وبه زور قانون های حکومتی .بنابراین به جهت اینکه قانون عفاف وحجاب که در جامعه اسلامی از

اهمیت خاصی برخوردار است به نسل بعد منتقل شود باید شرایط درونی کردن این ارزشها فراهم گردد.واین امر نیاز به یک اجماع فکری از سوی

روانشناسان وجامعه شناسان وکارشناسان دینی دارد تا با توجه به روح جویای حقیقت افراد آنها را در درک درست این مفاهیم یاری کنند وبا پرهیز از اجبار

والزام وهمچنین دیکته کردن این مفاهیم ارزشمند آنها را به شناخت درست یاری کنند تا با اختیار خود وبا آگاهی به این قوانین عمل کنند.

آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تاکید بر ارزشهای اخلاقی عفاف و حجاب در مدارس

بیان مسئله:
ارزش های الهی فرهنگ اسلامی درامتزاج با فرهنگ وتمدن ۴۰۰۰ساله ی ایرانی، غن

ای عمیقی یافته است ودر راس همه ی ارزشها،ارزش های اخلاقی قرار می گیردچرا که پیامبر اسلام فرمود “من برای برپایی مکارم اخلاق برانگیخته

شده ام”. ارزش های اخلاقی عفاف وحجاب ضامن سلامت جامعه هستند وآموزش وپرورش یکی از مهمترین نهاد هایی است که در آموزش این

ارزشها،برای جلوگیری از پیامد های اجتماعی ،می تواند

آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تاکید بر ارزشهای اخلاقی عفاف و حجاب در مدارس

موثر باشد. در این پژوهش بنا به اهمیت موضوع، ابزار های انتقال این ارزشها در آموزش وپرورش مورد بررسی قرارمی گیرد.به علت توجه اسلام به

ارزشهای اخلاقی،در جامعه اسلامی ماپیش از آنکه مفاسد اقتصادی یا مشکلات سیاسی مورد توجه قرار گیرد مفاسد اجتماعی وفرهنگی خصوصا عدم

رعایت عفاف وحجاب جلب توجه می کند.هرچند با توجه به اهمیتی که این موضوع دارد ، برنامه خاصی ، برای آن ارایه نشده است.چراکه شواهدوقرائن

نشان می دهد معضلات فرهنگی واجتماعی ما بسیار جدی است. آمارهایی که شاخص های آسیب درنهادینه کردن، ارزشهای عفاف وحجاب محسوب

می شوند ومستقیم وغیر مستقیم عدم رعایت این ارزشها را نشان می دهد. شامل :روابط غیر اخلاقی دختران وپسران درکشور ، فرار دختران در کشور،

افزایش سن ازدواج ، اولویت های ارزش های دینی در جوانان ومیزان اعتقادات مذهبی آنها.

در مورد روابط غیر اخلاقی در گزارشی که درسایت «شیعه نیوز» منتشر شد،یک پژوهش در سازمان ملی جوانان نشان داد که ۵۵ درصد جوانان با جنس

مخالف خود ارتباط دارند. در این پژوهش ۷ هزار نفری، از دختران و پسران مجرد ۱۵ تا ۲۹ ساله که به روش تصادفی انتخاب شد، آمده است:۳۰ درصد افراد

نمونه فقط رابطه دوستی، را انگیزه خود از برقراری رابطه دانسته اند .حدود ۳۴ درصد انتخاب همسرو ۱۴ درصد نیز رابطه جنسی را دلیل دوستی

آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تاکید بر ارزشهای اخلاقی عفاف و حجاب در مدارس

برشمردند.سازمان ملی جوانان در انتهای این گزارش ملی تاکید می کند که شیوع رابطه با جنس مخالف در میان نوجوانان و جوانان ما به طور چشمگیر افزایش یافته است.

 

 

 

 

نتایج مطالعات و تحقیقات موردی و موضعی و اطلاعات و یافته های مطرح شده درارتباط با افزایش فرار دختران در اولین همایش ملی آسیبهای اجتماعی

ایران در سال ۱۳۸۲ نشان میدهدکه فقط در تهران سالانه حدود یک هزار دختر ۱۳ تا ۲۷ ساله از خانههایشان فرار میکنند و اغلب دراولین ساعات یا روزهای

فرار مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند براساس آمار ها،نرخ فرار دختران از خانه سیری صعودی را طی می کند:از۰۱/۳ در هر صد هزار نفرجمعیت در

سال۱۳۷۶ به ۳/۴ در هر صد هزار نفرجمعیت در سال ۱۳۸۳ و سپس با جهشی ناگهانی به ۳۳/۶ در سال ۱۳۸۵ که موجب می شود تا به آن به عنوان یک

 

مسئله ی اجتماعی نگریسته شود. (عبدالهی ،۱۳۸۲ )

سن ازدواج یکی از شاخصههای مهم برای ارزیابی میزان سلامت و بهداشت جسمی و روانی افراد یک جامعه محسوب میشود.طبق اعلام مرکز

پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سن ازدواج برای پسران ۲۹ و دختران ۲۸ است. این اعداد و ارقام هر چه که باشد، از بالا بودن نامعقول سن تأهل

خبر میدهد براساس تحقیقات انجام شده، نیافتن همسر ایدهآل از نظر اخلاقی و اعتماد نداشتن به پسران به علت شیوع بیبند و باری اجتماعی در برخی

از آنها ،علت بالا رفتن سن ازدواج است(کاظمیپور ،۸۶). در کشور ما که هنجارهای دینی نزد عموم مردم از مطلوبیت خاصی برخوردار است و جوانان،

بخش غالب جمعیتی را تشکیل میدهند، این ارزیابی در حوزه اخلاق اجتماعی و روحیه جمعی نیز مطرح میشود و دامنه تاثیر سن ازدواج را به حوزههای

رفتاری و فرهنگی هویتی نسل جوان میکشاند.

 

در ارتباط بامیزان اعتقادات مذهبی ،در باب دوستیهای خلاف شرع پسر و دختر بر اساس یافته های پژوهش ها ، آمار مرتکبان به حرام حدود ۵۰ درصد

(یعنی بیش از ۱۰ میلیون نفر)از جمعیت جوان ۱۵تا۲۹ سال است. اگر این گونه دوستی ها را رویدادی طبیعی با توجه به بالا رفتن سن ازدواج و به تعبیر

برخی روشنفکران پاسخ به نیازهای ضروری قلمداد کنیم، می توانیم آمار بالا را حمل بر ضعف تربیت دینی بنماییم. این جمعیت تربیت نیافته به لحاظ

دینی، به احتمال زیاد، با توجه به مقرون بودن تربیت دینی و تربیت اخلاقی در ایران، از لحاظ وجدان اخلاقی نیز در ضعف کامل به سر میبرند و میتوانند در

 

بزهآفرینی و سایر مشکلات ، موجد مسائل زیادی باشند.

این رویدادها وقتی حساس تر می شود که عصر کنونی را عصر ارتباطات وجهانی شدن بدانیم عصری باهجوم بی مهابای عناصر فرهنگی مغایر با فرهنگ

 

اسلامی ایرانی به جامعه ی ما،که بسیاری از فعالیت های فرهنگی ،از جمله مسئله حجاب وعفاف را تحت تاثیرخود قرار داده است،در این بزنگاه خطیر

آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تاکید بر ارزشهای اخلاقی عفاف و حجاب در مدارس

فرهنگی، آموزش وپرورش بیش از هر نهاد دیگری می تواند با آموزش های دینی واخ

لاقی را درقالب مطالب درسی در کتب دین وزندگی ،مطالعات اجتماعی ،ادبیات فارسی..به شکل مستقیم وغیر مستقیم ارائه دهد یا در بسته های

آموزشی، در قالب مطالب غیر درسی (پرورشی)، و باعناوین مهارتهای زندگی وفوق برنامه تدوین نماید وبه دانش آموزان، آموزش دهد.همچنین فرصت

ساعات دروس پرورشی که در برنامه هفتگی دانش آموزان ،قرارداده شده است، بهترین فرصت،برای گفتگو ومشاوره در مورد مسایلی که دانش آموزان

نوجوان متوسطه با آن در گیرند، می باشد. این ابزارها که فرصت های مغتنمی برای تربیت دانش آموزان است وبه آنها کمک می کند که شیوه های

مقابله با مسایل دوره نوجوانی وحل آنها را،بیاموزنددرعین حال سلامت روانی وفکری خود را حفظ کنند.این آموزشها باعث می شود تا به بیراهه ها

 

کشیده نشوند وبه روابط غیر اخلاقی وفراراز خانه پناه نبرند وبا تجربه های تلخ عشقی از ازدواج ،به عنوان بهترین راه زندگی سالم،اجتناب نکنند. همه این

برنامه ریزی ها وقتی می تواند میسر شود که اولیاء مدرسه با تعاملی درست ،برگرفته از تعالیم دینی ودانش روانشناسی با دانش آموزان برخورد کنند

وبه تعلیم وتربیت آنها بپردازند.چراکه به نظر می رسد برای بهترین محتواهای مورد نیاز افراد اگر از کانا لهای ارتباطی درست بهره گرفته نشود ،مسلما ابتر

 

وعقیم خواهد ماند.تعامل اولیاءمدرسه چه در تفهیم مطالب درسی وچه در انجام فعالیت های پرورشی یکی از موثرترین کانال های ارتباطی است که می

 

تواند در ارتباطی غیر رسمی وعمیق وصمیمی بدون مقاومت گیرنده ،به انتقال مفاهیم دینی واخلاقی بپردازد.

محقق در این پژوهش به دنبال نقش اقدامات آموزش وپرورش در انتقال مفاهیم دینی است.از میان همه ارزشهای دینی وفرهنگی ،عفاف وحجاب را

 

انتخاب کرده واین دو را درآموزش وپرورش با تاکید برنقش محتوای کتب درسی ,دروس وفعالیت های پرورشی ,رفتار اولیای مدرسه ،مورد بررسی قرار می

دهدودر صدداست به این شناخت برسد که انتقال فرهنگ دینی با تاکید بر مسئله اخلاقی عفاف وحجاب در مدارس متوسطه شهرستان گرگان با چه

آسیب هایی مواجه است ؟

آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تاکید بر ارزشهای اخلاقی عفاف و حجاب در مدارس

اهمیت وضرورت پژوهش:همانطور که اشاره شد تاثیر عمل نکردن به هنجارهای اجتماعی بسیارگسترده است رعایت نکردن حجاب وعفاف بنیان خانواده را

که مهمترین هسته اجتماع در تربیت وجامعه پذیرکردن نسل بشری است ،تهدید می کند.روابط اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهدوباعث رکود فعالیت ها

در عرصه های مختلف جامعه می شود.از همه مهمتر رعایت حجاب وعفت قانون اسلام است.و در اسلام ،یکی ازاصول اساسی زندگی اجتماعی تعریف

شده است. ورعایت نکردن آن به اعتقادات وباورهای اجتماعی آسیب های جدی می زند.شهر گرگان یکی از شهر های مورد بررسی سازمان ملی

آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تاکید بر ارزشهای اخلاقی عفاف و حجاب در مدارس

جوانان(همانطور که در بیان مسئله عنوان گردید)می باشد که آمار ها نشان از شرایط قابل بررسی مدارس و نیازبه برنامه ریزی دقیقی برای حل این

مسایل را نشان می دهد.برای تدوین برنامه های مناسب باید ابزارهارا شناخت وتأثیر هریک از آنها را بررسی کردتا با استفاده بهینه از زمان وابزار وبه

شیوه های مناسب اقدام موثر صورت گیرد.چراکه هر چه دیرتر اقدام شود بهبود شرایط دشوارتر خواهد شدوهمچنین استفاده از ابزار های نادرست وشیوه

های غلط می تواند تأثیر معکوس داشته باشد . از سوی دیگر ، با توجه به تهاجم فرهنگی که نابودی فرهنگ دینی وملی ما را نشان رفته است.شناخت

آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تاکید بر ارزشهای اخلاقی عفاف و حجاب در مدارس

فرصت ها وتهدید ها در مسیر انتقال فرهنگ می تواند ما را دربرنامه ریزی صحیح برای مقابله با هجمه های فرهنگی یاری رساند.این پژوهش اولین پزوهش دراستان گلستان در این زمینه محسوب می شود که سعی دارد با بررسی

چهار ابزار مورداستفاده در آموزش وپرورش میزان نقش آنها را در انتقال فرهنگ عفاف وحجاب بررسی کند تا در طرح ها وبرنامه های آن مورد استفاده قرار

گیرد.خصوصا در شهر گرگان پژوهش های محدودی در این زمینه انجام شده که دارای پنج ویژگی بودندکه اهمیت پژوهش دیگر در این زمینه را نشان می

دهد.آن ویژگی ها به شرح ذیل می باشد:۱-پژوهش های انجام شده به یکی از مولفه ها ی حجاب وعفاف (ناهنجاریهای اجتماعی یا انحرافات اخلاقی

)اشاره دارند۲-کارهای محدودانجام شده ،خصوصا در باره حجاب فقط به جمعیت دختران اشاره دارند.۳-در پژوهش ها رابطه متغیر های مختلف بررسی

شده است ودر حوزه آسیب شناسی کاری انجام نشده است.۴-در پژوهش ها به متغیر رفتار اولیاءتوجه نشده است نماید۵- ساعات پرورشی وفعالیت

پرورشی وفوق برنامه مورد توجه نبوده است.با توجه به این موارد محقق در نظر دارداین پژوهش را در جامعه دختران وپسران وبا در نظر گرفتن هر دو مولفه

ودر حوزه آسیب شناسی شیوه های انتقال ارزش های دینی بررسی نماید.

آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تاکید بر ارزشهای اخلاقی عفاف و حجاب در مدارس

اهداف تحقیق(هدف کلی-اهداف جزیی)
هدف کلی:

آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تأکید برارزشهای اخلاقی عفاف وحجاب در مدارس شهرستان گرگان سال ۱۳۸۸

اهداف جزیی:

۱- بررسی نقش کتب درسی در انتقال فرهنگ عفاف وحجاب به دانش آموزان
۲- بررسی نقش تعامل اولیاء مدرسه با دانش آموزان در انتقال فرهنگ عفاف وحجاب به دانش آموزان

۳- بررسی نقش فعالیت های پرورشی در انتقال فرهنگ عفاف وحجاب به دانش آموزان

۴- بررسی نقش دروس پرورشی در انتقال فرهنگ عفاف وحجاب به دانش آموزان

آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تاکید بر ارزشهای اخلاقی عفاف و حجاب در مدارس

سئوالات تحقیق:

سئوال اصلی:

آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تاکید بر ارزش های اخلاقی عفاف وحجاب در مدارس شهرستان گرگان ،چگونه است؟

 

سئوالات ویژه:

 

۱- آیا محتوای کتب درسی فرهنگ عفاف وحجاب رابه دانش آموزان منتقل کرده است؟

۲- آیا تعامل اولیاء مدرسه با دانش آموزان فرهنگ عفاف وحجاب رابه دانش آموزان منتقل کرده است؟

۳- آیا فعالیت های پرورشی فرهنگ عفاف وحجاب رابه دانش آموزان منتقل کرده است؟

 

۴- آیا محتوای دروس پرورشی فرهنگ عفاف وحجاب رابه دانش آموزان منتقل کرده است؟

 

تعریف نظری

فرهنگ دینی :فرهنگ دینی به مجموعه روشهاباورها،رفتارها،کردارهاواخلاق دینی یک ملت اطلاق می شود.که این کنش هاوواکنشهانسبت به شرایط

زمان ومکان متفاوت است ومی تواندبه صورت اصولی ازقانون اساسی کشورباشدویا اینکه اساساً فردی اطلاق شود.

درواقع تمام رفتارهاوکردارهاوحتی پندارهای مردمی که ازاعتقادات درونی شان،منشاءگرفته می شودرا فرهنگ دینی آن مردم یاآن جامعه و ملت می نامند(قاسمی نژاد،۸۷) .

حجاب: «حجاب» معنای مختلفی مانند : «پرده ، ستر ، نقابی که زنان چهره ی خود را به آن می پوشانند ، روی بند ، برقع ، چادری که زنان سرتاپای خود

را بدان می پوشانند”. در کل می توان گفت حجاب به معنی پوشش است(مطهری،۶۶).

عفاف: عفاف به عنوان یک فرهنگ…………………………

 

 

آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تاکید بر ارزشهای اخلاقی عفاف و حجاب در مدارس

فصل دوم

ادبیات وپیشینه پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه
اندیشه وفرهنگ دینی، ساختار جامعه اسلامی راتشکیل می دهدو اثرآن، دررفتارهای فردی واجتماعی شهروندان هویدا می شود.از سوی دیگر،باز تاب

باورها ودغدغه های افراد، در فضای حاکم برجامعه را می‌توان دید. برای اصلاح، تغییر وایجاد فرهنگ، باید به این نکته توجه ویژه ای داشت که ،اثر گذاری واثر پذیری فرد وجامعه امری پذیرفته شده وانک……………………..

آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تاکید بر ارزشهای اخلاقی عفاف و حجاب در مدارس

نتایج پژوهش نشان داده است که:۱ـ میزان آسیب‏هاى اجتماعى(رابطه با جنس مخالف، استعمال سیگار سوء مصرف مواد مخدر و الکل )پسران بیش از

دختران است۲ـ سطح سلامت روانى دختران پائین‏تر از پسران است۳ ـ بین مذهبى‏بودن و رابطه با جنس مخالف، استعمال سیگار، سوءمصرف مواد و الکل،

فکر و اقدام به‏خودکشى، فکر و اقدام به‏فرار از منزل و مدرسه، رابطه منفى و اغلب معنادار بدست آمد.۴ ـ دانش‏آموزانى که درگیر یک آسیب اجتماعى

مى‏شوند بیش از افراد سالم به آسیب‏هاى روانى و اجتماعى دیگر روى مى‏آورند. این یافته «نظریه مشکل رفتارى» را که بر پیوند بین انواع مشکلات اجتماعى

تأکید مى‏کند، اثبات مى‏نماید۵ ـ تفاهم پدر و مادر با هم، ارتباط صمیمانه هر کدام با فرزند نوجوان خود، اعمال شیوه تربیتى صمیمانه، جدى و منطقى والدین

و مذهبى‏بودن پدر و مادر مهم‏ترین عواملل ل محافظت‏کننده نوجوان از آسیب‏هاى روانى و اجتماعى به‏شمار مى‏آیند۶ـ نوجوانانى که درگیر آسیب‏هاى اجتماعى

هستند بیش از دوستان سالم خود از مدرسه و مدیر مدرسه ناراضیند و وضعیت درسى ضعیف‏ترى دارند۷ ـ از بین دخترانى که با جنس مخالف رابطه

آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تاکید بر ارزشهای اخلاقی عفاف و حجاب در مدارس

داشته‏اند، ۲۱% قبل از ۱۴سالگى، نزدیک به ۷۰% قبل از ۱۶سالگى و بیش از ۹۰% در ۱۷سالگى یا پیش از آن با جنس مخالف رابطه برقرار کرده‏اند۸ ـ وضعیت پوشش و آرایش دخترانى که با جنس مخالف رابطه دارند در بیرون از منزل به‏

طور معنادار و زیادى نامناسب‏تر از دخترانى است که رابطه ندارند.۹- بیش از نیمى از افراد نمونه اظهار کردند که در مدرسه آنها برنامه‏هاى پاسخ به سؤالات

در مورد حجاب، رابطه و دیگر مسائل مورد نیاز برگزار نشده است.

آسیب شناسی انتقال فرهنگ دینی با تاکید بر ارزشهای اخلاقی عفاف و حجاب در مدارس

ب)پژوهش های انجام شده در خارج از کشور

مسئله حجاب در دین اسلام تأکید شده استو در جامعه ما به علت حاکم بودن قوانین اسلام این مسئله مورد توجه والزام قرار می گیرد اما جوامع دیگر ،به

همین دلیل ،عدم رعایت حجاب معضل ومسئله اجتماعی نیست ودر مورد عفاف با نگاه آزادی های فردی اقدام جهت محدود کردن روابط ، تجاوز به حریم

شخصی تلقی می‌شوداما با این وجود روانشناسان این مسئله را به عنوان یک رویداد روانی در جامعه بررسی کرده اند که یک نمونه آن در پی می آید.

«دیویس » و «ویندل » (۲۰۰۰)پژوهشی تحت عنوان«بررسی عملکرد های روانی واجتماعی دانش