فروشگاه

اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانبازان شهر تهران

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1757

قیمت : تومان11,900

توضیحات

چکیده:

در این پژوهش تلاش شده است تا تأثیر آموزش برنامه ی تدوین شده توسط پژوهشگر با رویکرد شوانکر بر افزایش سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانباز مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور از میان همسران جانباز ساکن در دو مجتمع مسکونی و مادران دو مدرسه در منطقه ی ۲۲ و ۲  دعوت به عمل آمد و از بین مراجعه کنندگان ۳۰ همسر جانباز که شرایط ورود به این طرح را داشتند به‏صورت تصادفی انتخاب شده و در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. روش تحقیق در این پژوهش، آزمایشی بوده و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. همسران جانباز گروه آزمایش در معرض آموزش تدوین شده با رویکرد شوانکر به مدت ۱۰ جلسه ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه قرار گرفتند و گروه کنترل نیز هیچ آموزشی دریافت نکردند. از هر دو گروه پیش‏ آزمون و پس آزمون به عمل آمد. ابزارهای به کار رفته در این پژوهش عبارت بودند از:

  1. ۱٫  پرسشنامه ی رضایت زناشویی اینریچ فرم ۴۷ سئوالی که پایایی آن در پژوهش میرخشتی (۱۳۷۵)، ۹۲/۰ و در پژوهش سلیمانیان ۹۵/۰ به دست آمده است.
  2. ۲٫     پرسشنامه ی سلامت عمومی  که پایایی آن در پژوهش پالاهنگ (۱۳۷۴)، ۹۱/۰ برآورد شده است.

در این پژوهش از روش آماری نمرات  اختلافی استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که آموزش دلگرم‏سازی شوانکر موجب افزایش رضایت زناشویی وسلامت‌روان شده‌است و در خرده مقیاس‏های علائم جسمانی، اضطراب، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی نیز موجب بهبود علائم شده است و فرضیه‏های ما تائید شدند.

واژه‏ های کلیدی: جانباز، آموزش دلگرم‏سازی، رضایت زناشویی، سلامت روان، همسر جانباز

 

۱۴۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴منابع و جامعه آماری دارد قیمت ۱۱۹۰۰ تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

فهرست مطالب

 

 عنوان                                                                                                                                                                                            

فصل اول: چارچوب تحقیق ……………………………………………………………… ۱

۱٫ ۱ بیان مسئله ……………………………………………………………………………….. ۲

۲٫ ۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………. ۴

۳٫ ۱ هدف تحقیق …………………………………………………………………………….. ۵

۴٫ ۱ فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………….. ۵

۵٫ ۱ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح ………………………………………. ۶

 

فصل دوم: پیشینیه­ی تحقیق …………………………………………………………………. ۹

۱٫ ۲ مبانی نظری رویکرد آدلر …………………………………………………………….. ۱۰

۱٫ ۱٫ ۲ دلگرم سازی ………………………………………………………………………… ۱۲

۱٫ ۱٫ ۱٫ ۲ رفتارهای دلگرم زدا در خانواده …………………………………………… ۱۵

۲٫ ۱٫ ۱٫ ۲ خود دلگرم سازی …………………………………………………………….. ۱۶

۳٫ ۱٫ ۱٫ ۲ آموزش خود دلگرم سازی شوانکر ………………………………………. ۱۷

۲٫ ۲ خانواده …………………………………………………………………………………… ۱۹

۳٫ ۲ رضایت زناشویی ………………………………………………………………………. ۲۳

۱٫ ۳٫ ۲ عوامل موثر بر رضایت زناشویی………………………………………………. ۲۳


فهرست مطالب

 

 عنوان                                                                                                   صفحه                                                                                           

۲٫ ۳٫ ۲ بررسی نظریه های موجود در رابطه با رضایت مندی زناشویی ……….. ۲۵

۱٫ ۲٫ ۳٫ ۲ نظریه ی چرخه ی زندگی زناشویی ………………………………………. ۲۶

۲٫ ۲٫ ۳٫ ۲ نظریه های طبقه بندی ازدواج های بادوام……………………………….. ۲۶

۳٫ ۲٫ ۳٫ ۲ نظریه ی مبادله ی اجتماعی نای ……………………………………………. ۲۷

۴٫ ۲٫ ۳٫ ۲ نظریه ی عقلانی- هیجانی الیس ……………………………………………. ۲۸

۳٫ ۳٫ ۲ مدل های زوج درمانی …………………………………………………………… ۲۸

۴٫ ۳٫ ۲ ازدواج و رفتار با همسر از دیدگاه قرآن و حدیث ……………………….. ۳۰

۴٫ ۲ سلامت روانی ………………………………………………………………………….. ۳۱

۱٫ ۴٫ ۲ تعریف سلامت و بهداشت روانی …………………………………………….. ۳۱

۲٫ ۴٫ ۲ عوامل موثر بر اختلال سلامت روانی ……………………………………….. ۳۳

۳٫ ۴٫ ۲ مفهوم سلامت روانی از دیدگاه های مختلف ………………………………. ۳۴

۴٫ ۴٫ ۲ معیارهای سلامت روان از دیدگاه اسلام ……………………………………. ۳۶

۵٫ ۴٫ ۲ اهداف بهداشت روانی …………………………………………………………… ۳۷

۶٫ ۴٫ ۲ ارتقاء بهداشت روانی ……………………………………………………………. ۳۸

۵٫ ۲ جنگ و جانباز ………………………………………………………………………….. ۳۹

۱٫ ۵٫ ۲ جنگ ………………………………………………………………………………….. ۳۹

۲٫ ۵٫ ۲ جنگ از دیدگاه قرآن …………………………………………………………….. ۴۱

فهرست مطالب

 

 عنوان                                                                                                   صفحه                                                                                           

۳٫ ۵٫ ۲ جانباز و جانبازی……………………………………………………………………. ۴۲

۶٫ ۲ مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران و جهان ………………………………. ۴۵

۱٫ ۶٫ ۲ تحقیقات انجام شده در داخل کشور …………………………………………. ۴۵

۲ .۶٫ ۲ تحقیقات انجام شده در خارج کشور ………………………………………… ۵۲

 

فصل سوم: روش تحقیق …………………………………………………………………… ۵۹

۱ .۳ جامعه ی آماری، نمونه و روش نمونه گیری…………………………………….. ۶۰

۲٫ ۳ روش تحقیق …………………………………………………………………………….. ۶۰

۳٫ ۳ روش جمع آوری داده ها ……………………………………………………………. ۶۰

۴٫ ۳ ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………. ۶۱

۱٫ ۴٫ ۳ پرسشنامه ی رضایت زناشویی اینریچ ……………………………………….. ۶۱

۱٫ ۱٫ ۴٫ ۳ معرفی کلی پرسشنامه ………………………………………………………… ۶۱

۲٫ ۱٫ ۴٫ ۳ نمره گذاری پرسشنامه ی اینریچ…………………………………………… ۶۳

۳٫ ۱٫ ۴٫ ۳ ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ی اینریچ…………………………… ۶۴

۲٫ ۴٫ ۳ پرسشنامه ی سلامت عمومی GHQ…………………………………………. 66

۱٫ ۲٫ ۴٫ ۳ معرفی کلی پرسشنامه…………………………………………………………. ۶۶


 

فهرست مطالب

 

 عنوان                                                                                                   صفحه                                                                                           

۲٫ ۲٫ ۴٫ ۳ نمره گذاری پرسشنامه ی GHQ…………………………………………. 68

۳٫ ۲٫ ۴٫ ۳ ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ی سلامت عمومی GHQ……. 69

۵٫ ۳ متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………. ۷۰

۶٫ ۳ روش تحلیل آماری داده ها …………………………………………………………. ۷۱

 

فصل چهارم: تحلیل داده های تحقیق ……………………………………………………. ۷۲

۱٫ ۴ مقدمه …………………………………………………………………………………….. ۷۳

۲٫ ۴ یافته های توصیفی تحقیق ……………………………………………………………. ۷۳

۳٫ ۴ تحلیل استنباطی داده های  تحقیق………………………………………………….. ۸۶

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………… ۹۲

۱٫ ۵ مقدمه …………………………………………………………………………………….. ۹۳

۲٫ ۵ خلاصه ی یافته های تحقیق و نتیجه گیری ………………………………………. ۹۳

۳٫ ۵ پیشنهادات پژوهشی …………………………………………………………………… ۹۷

۴٫ ۵ پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………. ۹۷

۵٫ ۵ محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………….. ۹۸

فهرست مطالب

 

 عنوان                                                                                                   صفحه                                                                                           

فهرست منابع  ………………………………………………………………………………….. 99

منابع فارسی …………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

منابع لاتین ………………………………………………………………………………………. ۱۱۳

پیوست الف: روش آموزشی شوانکر ……………………………………………………. ۱۱۵

پیوست ب: پرسشنامه های GHQ و اینریچ …………………………………………… ۱۲۷     Abstract

 

فهرست جداول

 

 عنوان                                                                                                   صفحه          

جدول ۱٫ ۳  دیاگرام طرح …………………………………………………………………. ۶۱

جدول ۱٫ ۴  فراوانی سن همسران جانباز ………………………………………………. ۷۴

جدول  2. 4 فراوانی سن جانبازان………………………………………………………… ۷۵

جدول ۳٫ ۴ فراوانی درصد جانبازی جانبازان …………………………………………. ۷۶

جدول ۴٫ ۴ فراوانی تحصیلات همسران جانباز………………………………………… ۷۷

جدول ۵٫ ۴ فراوانی تحصیلات جانبازان………………………………………………… ۷۸

جدول ۶٫ ۴ فراوانی شغل همسران جانباز ……………………………………………… ۷۹

جدول ۷٫ ۴ فراوانی شغل جانبازان ………………………………………………………. ۸۰

جدول ۸٫ ۴ فراوانیطول مدت ازدواج افراد شرکت کننده در پژوهش ………. ۸۱

جدول ۹٫ ۴ فراوانی تعداد فرزندان ……………………………………………………… ۸۲

جدول ۱۰٫ ۴ میانگین  و انحراف استاندارد نمرات …………………………………. ۸۳

رضایت زناشویی هر دو گروه

جدول ۱۱ .۴ میانگین  و انحراف استاندارد نمرات GHQ گروه آزمایش …… ۸۴

جدول ۱۲٫ ۴ میانگین  و انحراف استاندارد نمرات GHQ گروه کنترل ……… ۸۵

جدول ۱۳٫ ۴ آزمون T مستقل بین گروه های آزمایشی در عامل ………………. ۸۶

رضایت زناشویی اینریچ

جدول ۱۴٫ ۴ آزمون T مستقل بین گروه های آزمایشی در عامل ………………. ۸۷

نمره ی کل سلامت روان

 

فهرست جداول

 

 عنوان                                                                                                   صفحه          

جدول ۱۵٫ ۴ آزمون T مستقل بین گروه های آزمایشی در عامل ………………. ۸۸

علائم جسمانی (A)

جدول ۱۶٫ ۴ آزمون T مستقل بین گروه های آزمایشی در عامل ………………. ۸۹

اضطراب و مشکلات خواب (B)

جدول ۱۷٫ ۴ آزمون T مستقل بین گروه های آزمایشی در عامل……………….. ۹۰

 اختلال در کارکردهای اجتماعی

جدول ۱۸٫ ۴ آزمون T مستقل بین گروه های آزمایشی در عامل ………………. ۹۱

افسردگی (D)

 

. ۱ بیان مسئله

جنگ در تمام دوران، جوامع بشری را تهدید کرده است. هر جنگی زیانهایی دارد، زیانهای مالی قابل جبران هستند، اما زیانهای روانی مشکل جبران می شوند و از مهمترین عوارض جنگ هستند. فردی که از جنگ بر می گردد باید خود را هم با خانواده وفق دهد و هم با اجتماع، اکثر این افراد در وفق دادن دچار مشکل می شوند و خود را در این میان غربیه می پندارند. این افراد نه تنها خود دچار مشکلات روانی فراوانی می شوند، بلکه خانواده ی  آن ها نیز درگیر این قضیه می شوند، به خصوص همسران این افراد در معرض خطر بیشتری هستند و رضایت زناشویی این افراد کاهش پیدا می کند. بر طبق آمارها نرخ طلاق در این افراد دو برابرافراد عادی می باشد (هاشمی، ۱۳۸۵).

اگر اعضاء خانواده از سوی منابعی حمایت شوند، توانایی بیشتری برای کمک به فرد حادثه دیده دارند. رضایت زناشویی از موارد مهمی است که موجب سازگاری خانواده می شود. نظام خانواده باید نظام محکم و پایداری باشد. بهداشت خانواده یکی از مسائل مهمی است که در استحکام نظام خانواده نقش دارد.

اختلافات زناشویی عامل خطرساز برای اختلالات روانی مانند افسردگی، اعتیاد و … می باشد. همچنین مشکلات ارتباطی در خانواده با بیماریهای جسمی نیز همبستگی دارد. افرادی که روابط رضایت بخش وحمایت کننده دارند، احتمال کمی وجود دارد که مبتلا به بیماری سختی شوند و اگر هم بیمار شوند سریعتر بهبود می یابند.

بعد از مرگ ناگهانی در خانواده مشکلات زناشویی و طلاق شدیدترین فشارهایی هستند که افراد تجربه می کنند (بلوم، آشرو وایت ۱۹۸۷ به نقل از طغیانی ۱۳۸۶).

با توجه به نقش رابطه ی زوجین بر سلامت جسم و روان آموزش شیوه های مختلف روان درمانی ضروری می باشد.

متأسفانه بیشتر پژوهشهای صورت گرفته توصیفی است و کمتر آموزشی است. با توجه به افزایش مشکلات زناشویی در همسران جانبازان لازم است به آن ها آموزشهایی داده شود تا با مشکلات خود مقابله کنند و تا حد امکان سبک زندگی خویش راتغییر دهند تا بتوانند علاوه بر بهبود خود به همسرانشان نیز کمک کنند.

تحقیقات نشان داده است که ‌خود دلگرم سازی[۱] باعث می‌شود افراد بسیار با جرأت تر، بردبارتر و با اعتماد ‌به نفس بالاتری عمل کنند و نیز دارای رفتار دوستانه تری با دیگران بوده، احساس ثبات بیشتری نموده و همچنین بهتر قادر باشند با مسائل و مشکلات خود مقابله کنند. حال اگر این روش آموزشی بتواند این نتایج را در همسران جانبازان ایجاد کند، شاید بتواند بر رضایت زناشویی ونیز سلامت روانی آن ها تاثیر بگذارد. این تحقیق در صدد بررسی این احتمال می­باشد.

آدلر[۲]  بنیانگذار روانشناسی فردنگر[۳] چهار نیاز اصلی را بیان می کند که عبارتند از:

نیاز به ارزشمندی، احساس قابلیت، نیاز به تعلق و دلگرم سازی.

دلگرم سازی آن چیزی است که باعث می شود دیگران احساس خوبی داشته باشند، عملکرد مؤثر داشته و برای مشکلات خود به شکلی موثرتر برنامه ریزی کنند، دارای اعتماد به نفس و حس رضایت باشند.

یکی از پیامدهای دلگرم سازی این است که شخص احساس تعلق می کند و از وقف خود برای بهزیستی جامعه احساس رضایت می کند. دلگرم سازی هم هدف شخصی وهم هدف اجتماعی دارد. آنچه مهم است داشتن نگرشهای مثبت نسبت به مسائل اطراف است. اما بسیاری از افراد این گونه نیستند و با احساس عدم کفایت و حقارت زندگی می کنند. آن ها معتقدند مفید نیستند. این یاس و دلسردی باید توسط افرادی در جهت افزایش دلگرم سازی،رضایت مندی و سلامت روانی و برآوردن نیازهای زندگی درمان شود. یکی از روشهای درمانی در مواجهه با این افراد روش آموزشی شوانکر است (باهلمن ودینتر[۴]، ۲۰۰۱).

تئو و آنتینیو شوانکر[۵] این برنامه ی آموزشی را بر اساس روانشناسی فردنگر آدلر در سال ۱۹۸۰ تهیه کردند. آن ها مفهوم دلگرم سازی را پرورش دادند و آن را از یک مفهوم تئوریک به صورت روش علمی و قابل اجرا در آوردند.

خانواده­های جانبازان با مشکلات عدیده ای مواجه هستند که در نتیجه به مشکلات عاطفی و زناشویی در آن ها منجر می شود.

حال این سئوال مطرح می­شود که آیا روش دلگرم سازی شوانکر قادر است باعث ارتقاء سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانبازان شود؟!

۲٫ ۱  اهمیت و ضرورت تحقیق

خانواده یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی است و یک ارگانیسم زنده است. سلامت آن منوط به سلامت اعضای آن است. نقص یا تغییر در هر یک از اعضاء بر کل خانواده تاثیر گذار است.

مروری بر پژوهشهایی که در ایران صورت گرفته است، نشان می دهد که از سال ۱۳۷۰ تا کنون مشکلات جانبازان و خانواده های آن ها رو به افزایش است. با گذشت ۲۸ سال از آغاز جنگ ایران و عراق هنوز جانبازان و خانواده های آنان با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند. با در نظر گرفتن مشکلات و آمارهای رو به افزایش این مشکلات، لزوم توجه جدی به این معضل احساس می شود. از سوی دیگر آموزشهای خانواده یکی از اولویتهای پژوهشی بنیاد جانبازان است که این پژوهش می تواند مورد استفاده آن ها و خانواده ی جانبازان قرار گیرد.

همچنین پژوهشهای بسیاری حمایت تجربی قابل توجهی را برای اثرمندی رویکردهای مختلف زوج درمانی در درمان ناهماهنگی های زناشویی فراهم می سازند.

از ضرورتهای این پژوهش می توان موارد ذیل را نام برد:

– ارتقاء بهداشت روانی خانواده های شاهد و ایثارگر

– کاهش اختلالات روانی در سطح جامعه

– پایین آوردن میزان طلاق و عوارض ناشی از آن در خانواده های جانبازان

– کوتاه مدت بودن رویکرد مورد پژوهش

و …

۳٫ ۱ هدف تحقیق

هدف این پژوهش عبارت است از:

«تعیین میزان اثربخشی روش آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانبازان».

۴٫ ۱  فرضیه های تحقیق

فرضیه های اصلی:

۱- آموزش همسران جانبازان با رویکرد شوانکر رضایت زناشویی آن ها را افزایش می‌دهد.

۲- آموزش همسران جانبازان با رویکرد شوانکر سلامت روانی آن ها را افزایش می دهد.

فرضیه های فرعی:

۱- آموزش همسران جانبازان با رویکرد شوانکر علائم جسمانی آن ها را کاهش می دهد.

۲- آموزش همسران جانبازان با رویکرد شوانکر مشکلات خواب و اضطراب آن ها را کاهش می­دهد.

۳- آموزش همسران جانبازان با رویکرد شوانکر کارکردهای اجتماعی آن ها را افزایش   می دهد.

۴- آموزش همسران جانبازان با رویکرد شوانکر افسردگی آن ها را کاهش می دهد.

۵. ۱  تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح

۱٫ ۵٫ ۱ دلگرم سازی:

۱٫ ۱٫ ۵٫ ۱تعریف نظری: دلگرم سازی همه ی آن چیزی است که از یک فرد انسان دیگری با این مشخصات می سازد: احساس بهتر، کارکردهای مؤثرتر، غلبه مؤثرتر بر مشکلات،
اعتماد به نفس بالاتر، داشتن  رغبت  بیشتر  برای مشارکت در امر سلامت دیگران و به طور کلی جامعه. فرد احساس می کند به قدر کافی انسان خوبی است و توسط دیگران پذیرفته شده است و همواره احساس می کند که: «من می توانم» (شوانکر، ۱۹۹۱).

۲٫ ۱٫ ۵٫ ۱تعریف عملیاتی: فرایندی است که با استفاده از جلسات آموزشی شوانکر طی ۱۰ جلسه سعی در افزایش وتقویت آن داریم (به پیوست مراجعه شود).

۲٫ ۵٫ ۱  سلامت روانی:

۱٫ ۲٫ ۵٫ ۱تعریف نظری: شامل شرایطی است که سطوح بالایی از نشانه های سلامت هیجانی (رضایت خاطر وشادی بالا)، پذیرش خود، رشد شخصی، هدفمندی در زندگی، تسلط بر محیط، حس تعلق وتعامل عاطفی را در برمی گیرد (کریمی زاده، ۱۳۸۴). مشخصه ی آن نداشتن اضطراب و نشانگان مختل کننده ی زندگی و ظرفیت ایجاد رابطه ی حسنه و رضایت بخش با دیگران وظرفیت مقابله ی مناسب با تنیدگیها و تناقضهای زندگی می باشد (کورسینی، ۱۹۹۹ به نقل از اسدی، ۱۳۸۲).

۲٫ ۲٫ ۵٫ ۱تعریف عملیاتی: نمره ای که فرد در آزمون سلامت عمومی GHQ کسب می‌کند.

۳٫ ۵٫ ۱ رضایت زناشویی[۶]:

۱٫ ۳٫ ۵٫ ۱ تعریف نظری: به اعتقاد هیلمن (۱۹۹۴) رضایت زناشویی به رویدادهای مثبت یا منفی کلی که زوجین درمورد رابطه شان احساس می کنند، اشاره دارد که این رویدادهای مثبت یا منفی را با عناوین مختلفی نظیر خشنودی رابطه، سازگاری رابطه و احساسات رابطه می نامند (هالفورد[۷]، ۱۳۸۴ به نقل از هاشمی، ۱۳۸۵).

۲٫ ۳٫ ۵٫ ۱ تعریف عملیاتی: در این پژوهش رضایت زناشویی نمره­ای است که فرد درآزمون اینریچ[۸]  47 سئوالی کسب می کند.

۴٫ ۵٫ ۱جانباز:

۱٫ ۴٫ ۵٫ ۱ تعریف نظری: جانباز یعنی کسی که جان خود را فدا می کند یا کسی که جان خویش را در معرض خطر می اندازد (معین، ۱۳۷۵).

۲٫ ۴٫ ۵٫ ۱ تعریف عملیاتی: به فردی اطلاق می شود که در طول مدت جنگ (یا دوران انقلاب) به علت حضور در یکی از مناطق جنگی یا سایر مناطق، توسط یکی از انواع سلاحهای جنگی یا ضربات وارده دچار مجروحیت شده باشد. جانبازان بسته به عامل مجروحیت یا ناحیه ی مجروحیت به گروههای زیر تقسیم می شوند:

– جانبازان مصدوم شیمیایی که به وسیله ی گازهای شیمیایی دچار مصدومیت شده اند.

– جانبازان عصبی روانی که به علل مختلف از جمله موج انفجار سلاحهای مخرب،
شکنجه­های جسمی و روحی، مشاهده ی حوادث ناگوار و ضربه زننده، تحمل فشارهای شدید و … به انواع مختلف اختلالات روانی مبتلا شده اند.

– جانبازان ضایعه ی نخاعی که از ناحیه ی نخاع شوکی به طور کامل یا نسبی آسیب
دیده اند.

– جانبازان با نقایص یا با ترکیبی از آسیبها و صدمات جسمی و روحی.

۵٫ ۵٫ ۱ همسر جانباز:

به زنی گفته می شود که همسر شخص جانباز بوده و در کنار وی دارای زندگی مشترک باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱٫ ۲مبانی نظری رویکرد آدلر

آدلر یک روانشناس فردنگر است که معتقد است وراثت و محیط عوامل جبری زندگی نیستند و این دو تنها چارچوبی را فراهم می کنند که فرد با خلاقیت خود به آن ها پاسخ می دهد.

شهرت آدلر بیشتر به دلایل زیر است:

۱- عقده­ی حقارت             2-تاکید او برکیفیت محیط خانواده و روابط اجتماعی فرد

۳- مفهوم علاقه­ی اجتماعی[۹]         4- مفهوم تعرض مردانه (نرنیه نمایی)[۱۰]

۵- تاکید بر خود آگاهی انسان    6- من خلاق   و…..

زندگی از نظر آدلر، شدن است نه بودن. او جبرگرا نیست و از دیدگاه او انسان به شیوه­ی خاص خود به زندگی معنی و مفهوم می بخشد. از نظر او هر فرد، موجودی اجتماعی است نه زیستی.

نظریه­ی آدلر از عناوین کلی زیر تشکیل شده است:

۱- هدف گرایی تخیلی[۱۱]

۲- تلاش برای توفق و برتری[۱۲] یا کمال[۱۳]

۳- احساس حقارت[۱۴] و مکانیزم جبران [۱۵]

۴- علاقه­ی اجتماعی

۵- سبک زندگی[۱۶]

۶- من یا خود خلاق

آدلرگراها روان درمانی را شامل ۴ مرحله می دانند:

۱- ایجاد ارتباط: درمانگران آدلری برای ایجاد رابطه­ی خوب در مقابل هم می نشینند و صندلی های خود را در یک سطح قرار می دهند. آن ها به بیمار می فهمانند مسئول اعمال خودش است و مشکلاتش به خاطر ادراکهای غلط است، بیمار هم سعی می کند ادراک‌هایش را تغییر دهد. مصاحبه و ارتباط براساس علائق و احترام متقابل و مشارکت در کشف و درک چیزها در ارتباط مطرح می شود. از لحظه ای که بیمار وارد می شود، حالتها و نشستن او و بیانش همه به شناخت درمانگر کمک می کند.

۲-ارزیابی سبک زندگی فرد: در اینجا بررسی خاطرات اولیه و منظومه ی خانواده ی فرد ضروری است. در درمان باید هدفها خوب تنظیم شود و گرنه امکان پیشروی را از بین می برد. درمانگر باید سبک زندگی بیمار را بشناسد و علاوه برآن چگونگی تاثیر سبک زندگی بر کارکرد موجود بیمار را با توجه به تکالیف زندگی ببیند.

۳- تعبیر و تفسیر و ازدیاد بینش: درک متقابل در مورد باورها، انگیزه ها و جهت گیریهای مراجع.

۴- بازجهت دهی و بازآموزی: برای تسهیل آن می توان علاقه­ی اجتماعی و دلگرم سازی را تقویت کرد. جهت گیری برای تقویت قابلیتها و استعدادهای مثبت زندگی است. ما باورهای غلط را یا خودمان ساختیم و یا از دیگران یاد گرفتیم. در اینجا روشهایی را یاد می گیریم تا خود و دیگران را بشناسیم و در نتیجه فردی امیدو……………………….


 

……………………

 

…………………………………….

. ۳ جامعه­ی آماری، نمونه و روش نمونه گیری

جامعه­ی آماری در این پژوهش کلیه­ی همسران جانبازان شهر تهران است. نمونه­ی ما در این پژوهش ۳۰ نفر همسر جانباز منطقه ۲ و ۲۲ شهر تهران است.

روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی از میان نمونه های در دسترس است. به این صورت که با مراجعه به مدارس شاهد و مجتمع مسکونی جانبازان منطقه­ی ۲ و ۲۲ طی دعوت نامه ای به آنها از میان مراجعه کنندگان کسانی که همه شرایط ذیل را داشتند ۳۰ نفر انتخاب شدند:

۱- تأهل                   2- ساکن تهران           3- عدم سابقه اعتیاد

۴- دامنه سنی ۳۵ تا ۵۵ سال

این افراد به طور مساوی و تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند.

۲٫ ۳ روش تحقیق

به منظور تعیین اثر بخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر متغیرهای وابسته از روش آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده می شود.

۳٫ ۳ روش جمع آوری داده ها

پس از انتخاب نمونه و گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل، پرسشنامه­ی اینریچ و سلامت روان GHQ به عنوان پیش آزمون اجرا شد و سپس برای
آزمودنی های گروه آزمایش جلسات آموزشی دلگرم سازی شوانکر برگزار گردید. گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. بعد از اتمام جلسات از گروه آزمایش و گروه کنترل پرسشنامه اینریچ و سلامت روان GHQ به عنوان پس آزمون به عمل آمد.

تعداد جلسات آموزش دلگرم سازی ۱۰ جلسه یک ساعت و نیم بود.

شرح کامل جلسات در پیوست الف آمده است.

دیاگرام طرح فوق به شکل زیر است:

جدول ۱٫ ۳ دیاگرام طرح

گروه ها

پیش آزمون

متغیر مستقل

پس آزمون

انتخاب تصادفی

آزمایش

T1

X

T2

R

کنترل

T1

T2

R

 

۴٫ ۳ ابزار پژوهش

یکی از ابزارهای جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد. پرسشنامه مجموعه­ای از سوال ها
می باشد که پاسخ دهنده با ملاحظه­ی آنها پاسخ لازم را ارائه می دهد. این پاسخ داده های مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۳).

در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه­ی اینریچ و پرسشنامه­ی سلامت عمومی GHQ استفاده شده است.

۱٫ ۴٫ ۳ پرسشنامه­ی رضایت زناشویی اینریچ

۱٫ ۱٫ ۴٫ ۳ معرفی کلی پرسشنامه

پرسشنامه ی اینریچ در سال ۱۹۸۹ توسط دیویداچ اولسون،[۱] دیویدچی فوریتز[۲] و جوئن ام دراکمن[۳] ساخته شد.

اینریچ در اصطلاح لاتین مخفف عبارت «پربارسازی و تقویت رابطه»، ارتباط و خشنودی است. این پرسشنامه برای ارزیابی زمینه های بالقوه مشکل زا یا شناسایی زمینه های قوت و پرباری رابطه زناشویی به کار می رود. همچنین از این پرسشنامه برای  تشخیص زوجهایی استفاده می شود که نیاز به مشاوره و تقویت رابطه خود دارند. به علاوه این پرسشنامه به عنوان یک ابزار معتبر در تحقیقات متعددی برای بررسی رضایت زناشویی مورد استفاده قرار گرفته است.

این پرسشنامه یک ابزار ۱۱۵ سوالی و فرم دیگر آن ۱۲۵ سوالی است که جزء
مقیاس های خودسنجی و پرسشنامه های مداد- کاغذی به شمار می آید. چون اصل
پرسشنامه­ی اینریچ به دلیل طولانی بودن موجب خستگی آزمودنی ها می گردید، سلیمانیان (۱۳۷۳) تصمیم گرفت فرم کوتاهی از فرم ۱۱۵ سوالی تهیه کند که این فرم دارای ۴۷ سوال می باشد. برای این منظور همبستگی هر یک از سوالات را با کل پرسشنامه از طریق ضریب همبستگی محاسبه نمود. سپس ۴۷ سوالی را که از ضری……………..

……………………………..

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه درپایان نامه دات کام : تنها , ۱۱۹۰۰ تومان

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانبازان شهر تهران”

2 × 5 =