فروشگاه

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2553

قیمت : تومان9,800

توضیحات

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

پایان نامه الهیات و علوم قرآن و حدیث

 

چکیده
این تحقیق با عنوان « امنیت از منظر قرآن و روایات» با مطالعه قرآن کریم و تفاسیر و کتب اخلاقی به روش کتابخانه ای و توصیفی و تحلیلی و با هدف آشنایی بیشتر به اهمیت و ضرورت امنیت، جهت درک و فهم بهتر دستورات الهی انجام گر فته است.

سعی این پژوهش بر آن است مفهوم امنیت و ابعاد گسترده آن در قرآن و روایات اسلامی به خوبی تبیین شود

و سپس نمونه هایی از آنها ذکر گردد. برای رسیدن به هدف ابتدا آیات و روایاتی که مربوط به امنیت بوده، استخراج شده سپس با مراجعه به کتب تفسیری مفهوم امنیت و جایگاه آن کشف و تبیین

شده است.

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

قرآن و روایات بهترین و زیباترین راهکار را برای ارتقای امنیت عرضه نموده اند به نحوی که اگر ما در این زمینه هر فعالیتی انجام دهیم از رهنمودهای قرآن

بی نیاز نیستیم و بدون تمسک به آن

نمی توانیم به جامعه امن دست یابیم.

این پایان نامه در ۵ فصل تنظیم شده،

فصل اول: کلیات و فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق و در فصل سوم آثار و ارزش امنیت و سطوح امنیت و در فصل چهارم جایگاه امنیت در قرآن و روایات و

در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات.

واژگان کلیدی: قرآن، روایات، امنیت

 

 ۱۷۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه ۳

۲-۱- بیان مسئله ۵

۳-۱- پرسش های تحقیق ۶

۴-۱- فرضیه ها ۷

۵-۱- اهداف تحقیق ۸

۶-۱- روش تحقیق ۹

 

۷-۱- مشکلات تحقیق ۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۱-۲- مفهوم شناسی لغوی امنیت (لغت شناسان) ۱۱

۱-۱-۲- بررسی مشتقات امن و معانی آن در قرآن ۱۲

۲-۲- مفهوم شناسی اصطلاحی امنیت ۱۶

۱-۲-۲- از دیدگاه قرآن ۱۶
۱-۱-۲-۲- ایمنی ۱۷

۲-۱-۲-۲- آرامش قلب ۱۸

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

۳-۱-۲-۲- خاطرجمع و مطمئن بودن ۱۹

۲-۲-۲- از دیدگاه روایات ۱۹

۳-۲-۲- در فرهنگ و معارف و فقه اسلامی ۲۱

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

۴-۲-۲- امنیت در قانون اساسی ۲۴
۳-۲- پیشینه تحقیق ۲۶

 

 

 

 

 

 

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

فهرست مطالب
عنوان صفحه

 

فصل سوم: آثار و ارزش امنیت و سطوح آن

بخش اول:

۱-۱-۳- ارزش امنیت ۲۹

۲-۱-۳- هدف یا وسیله بودن امنیت ۳۰

۳-۱-۳- نفی مطلق انگاری امنیت ۳۱

۴-۱-۳- ارکان ایجاد امنیت ۳۳

۱-۴-۱-۳- رهبر ۳۳

۲-۴-۱-۳- پلیس ۳۴

۳-۴-۱-۳-قوه قضائیه ۳۵

۵-۴-۱-۳- امنیت ریشه همه نعمت ها ۳۵

بخش دوم:

۱-۲-۳- امنیت فردی ۳۷

۱-۱-۲-۳- امنیت و بهداشت روانی(روح و روان) ۴۰
۱-۱-۱-۲-۳- ذکر خدا و چگونگی آن ۴۲

۱-۱-۱-۱-۲-۳- تأثیر دعا و نیایش به عنوان یک آئین مذهبی بر سلامت روان ۴۴

۲-۱-۱-۱-۲-۳- روش قرآن در روان درمانی و ایجاد امنیت و آرامش ۴۵

۳-۱-۱-۱-۲-۳- توسل به ائمه معصومین ۴۶

۲-۱-۱-۲-۳- ایمان و نقش آن در ایجاد امنیت و بهداشت روانی ۴۶

۱-۲-۱-۱-۲-۳- معنای ایمان ۴۷

۲-۲-۱-۲-۳- رابطه ایمان و امنیت ۴۸

 

 

۳-۲-۱-۱-۲-۳- برکات ایمان و عمل صالح ۴۹

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

۱-۳-۲-۱-۱-۲-۳- ایمان و عمل شایسته قانون کلی نجات ۵۰

۲-۳-۲-۱-۱-۲-۳- آرامش زائیده ایمان و تصدیق الهی ۵۰

۳-۳-۲-۱-۱-۲-۳- تأثیر ایمان در کاهش اضطراب و نهایت برقراری امنیت ۵۱

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

۴-۳-۲-۱-۱-۲-۳- تأثیر ایمان و عمل صالح در ایجاد آرامش جاودان ۵۲
۵-۳-۲-۱-۱-۲-۳- تأثیر ایمان و عم

ل صالح در ایجاد حیاتی امن و طیب ۵۳

۳-۱-۱-۲-۳- صبر رمز آرامش و امنیت فردی ۵۳

نتیجه ۵۵

۲-۲-۳- امنیت اجتماعی ۵۶

۱-۲-۲-۳- فقر مهمترین عامل تخریب امنیت کشور ۵۹

۲-۲-۲-۳- فقر و لغزش های اجتماعی ۵۹

۳-۲-۲-۳- عوامل ریشه کنی فقر ۶۰

۱-۳-۲-۲-۳- فقرزدایی ۶۰
۲-۳-۲-۲-۳- رسیدگی به تهیدستان ۶۱

۳-۳-۲-۲-۳- تعدیل ثروت ۶۲

۴-۳-۲-۲-۳- تامین معاش ۶۲

 

۵-۳-۲-۲-۳- پرهیز سردمداران از زندگی اشرافی ۶۳

۲-۲-۲-۳- امر به معروف و نهی از منکر ۶۳
۱-۲-۲-۲-۳- اجرای احکام ۶۴

۲-۲-۲-۲-۳- پاکسازی جامعه و نقش آن در ایجاد امنیت ۶۵

۳-۲-۲-۳- حجاب ۶۵

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

۱-۳-۲-۲-۳- پایه های تحقق امنیت اجتماعی در سایه های حجاب بانوان ۶۷

۱-۱-۳-۲-۲-۳- ایمان به خدا و جهان آخرت ۶۷

فهرست مطالب

عنوان صفحه

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

۲-۱-۳-۲-۲-۳- تقوا ۶۷
۳-۱-۳-۲-۲-۳- آگاهی ۶۷

 

 

 

۲-۳-۲-۲-۳- آثارو فواید حجاب اسلامی بر گسترش امنیت اجتماعی ۶۸

۱-۳-۳-۲-۲-۳- ایجاد آرامش روانی در افراد جامعه ۶۹

۲-۳-۳-۲-۲-۳- حفظ استیفای نیروی کار ۶۹

نتیجه ۷۰

۳-۲-۳- امنیت اقتصادی ۷۱

۱-۳-۲-۳- امنیت اقتصادی و مسئولین ۷۲

۲-۳-۲-۳- سخنی از امام محمدباقر (ع) ۷۴

۴-۲-۳- امنیت سیاسی و نظامی ۷۴

۱-۴-۲-۳- رابطه آزادی و امنیت ۷۶
۲-۴-۲-۳- امنیت سیاسی در سایه تربیت علوی ۷۹

۱-۲-۴-۲-۳- عناصر تربیت علوی ۷۹

۱-۱-۲-۴-۲-۳- انسان دوستی ۷۹

۲-۱-۲-۴-۲-۳- رعایت تقوی ۸۰

۳-۱-۲-۴-۲-۳- ارزشمندی انسان ۸۱

۴-۱-۲-۴-۲-۳-حب دنیا سرچشمه بدبختیها ۸۱

۵-۱-۲-۴-۲-۳-وصف دنیا در کلام علی(ع) ۸۲

۲-۲-۴-۲-۳- تربیت مفتاح سعادت انسانها ۸۳

۱-۲-۲-۴-۲-۳- تاثیر تربیت علوی در ایجاد امنیت همه جانبه ۸۳

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

فصل چهارم: جایگاه امنیت در قرآن و روایات

بخش اول : اهمیت و ضرورت

۱-۱-۴- امنیت زمینه ساز رفاه و فراوانی نعمت ۸۷

۲-۱-۴- ماه های امن (امنیت در زمان) ۹۱

۳-۱-۴- دعوت به امنیت معنوی ۹۲

۴-۱-۴- ارتقاء امنیت اجتماعی در سوره نحل ۹۳
۵-۱-۴- برخورداری مومنان از موهبت امنیت ۹۴

۶-۱-۴- همکاری در تامین امنیت جامعه ۹۶

۷-۱-۴- حفظ حرمت و آبروی افراد جامعه امنیت شخصیتی و حیثیتی ۹۸
۸-۱-۴- امنیت در سایه نعیم و برکات ۹۹

۹-۱-۴- نمونه ای از قرآن (سوره قصص ) ۱۰۰

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

۱۰- ۱- ۴ جهان آخرت و بهشت

نیز به امنیت توصیف می شوند ۱۰۱

۱۱-۱-۴ تبدیل خوف به امن (امنیت در عصر ظهور مهدی (ع) ۱۰۲

بخش دوم: عوامل تهدیدکننده امنیت

۱-۲-۴- نقش اخلاق در تخریب امنیت ۱۰۵
۱-۱-۲-۴- بدگمانی عامل اخلال امنیت ۱۰۶

۲-۱-۲-۴- تجسس عامل برهم زننده امنیت ۱۰۸

۳-۱-۲-۴-غیبت و تأثیر مخرب آن در امنیت جامعه ۱۰۸

۱-۳-۱-۲-۴- دیگر آثار سوء نیت ۱۰۹

۴-۱-۲-۴-طمع عامل تخریب آرامش فردی و اجتماعی ۱۰۹

۵-۱-۲-۴-ظلم مهمترین عامل مخل امنیت ۱۱۱
فهرست مطالب

عنوان صفحه

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

۱-۵-۱-۲-۴- آثار شوم ظلم ۱۱۲

۲-۲-۴- عوامل تهدیدکننده امنیت فرد و جامعه ۱۱۴

۱-۲-۲-۴- آسیبهای اجتماعی ۱۱۴

۱-۱-۲-۲-۴- بیکاری ۱۱۵

۲-۱- ۱-۲-۲-۴- اعتیاد و وجود معتادان ۱۱۵

۳-۱-۱-۲-۲-۴- بی حجابی ۱۱۷

 

۴-۱-۱-۲-۲-۴- سرقت و دزدی ۱۱۸

۲-۲-۲-۴- تفرقه عامل ناامنی و ضدوحدت ۱۱۹

۳-۲-۲-۴- کاهش باورعمومی نسبت به مجریان حفظ نظم ۱۲۰

 

۴-۲-۲-۴- ستمگری و ستم پذیری ۱۲۰
۵-۲-۲-۴- جنگ افروزی ۱۲۱

۶-۲-۲-۴- بی توجهی و غفلت از وجود دشمن ۱۲۱

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

۷-۲-۲-۴- قانون شکنی ۱۲۱
۸-۲-۲-۴- اختلافات و درگیری ها

ی سیاسی و اجتماعی از خطرناکترین تهدیدات امنیتی ۱۲۲

بخش سوم : راهکارهای اسلام جهت نیل به امنیت
۱-۳-۴- نقش تربیت و اخلاق اسلامی در ایجاد امنیت ۱۲۵

۱-۱-۳-۴- مقدمه ۱۲۵

۲-۱-۳-۴- عوامل تربیت ۱۲۵
۳-۱-۳-۴- چهره مربیان الهی ۱۲۶

۴-۱-۳-۴- اقسام تربیت ۱۲۶

۱-۴-۱-۳-۴- تربیت فردی ۱۲۷

فهرست مطالب

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

عنوان صفحه

۱-۱- ۴-۱-۳-۴-ادب برترین سرمایه تربیت انسانها ۱۲۷

۲-۱-۴-۱-۳-۴- امانتداری و نقش آن در ایجاد امنیت ۱۲۸

۳-۱-۴-۱-۳-۴- اهمیت رعایت امانت در اسلام ۱۲۹

۴-۱-۴-۱-۳-۴-استغفار وسیله امنیت در مقابل مجازات پروردگار ۱۳۰

۵-۱-۴-۱-۳-۴- نقش تواضع در ایجاد آرامش فردی و اجتماعی ۱۳۱

۶-۱-۴-۱-۳-۴-علائم تواضع ۱۳۱

۷-۱-۴-۱-۳-۴-توکل ۱۳۲

 

۱-۷-۱-۴-۱-۳-۴- نقش توکل در ایجاد آرامش خاطر ۱۳۲

۲-۴-۱-۳-۴- تربیت اجتماعی ۱۳۳

۱-۲-۴-۱-۳-۴- اخوت اصلی ریشه دار در ایجاد صلح و امنیت ۱۳۴
۲-۲-۴-۱-۳-۴-آداب معاشرت در تربیت اسلامی و نقش آن در ایجاد امنیت ۱۳۴

۳-۲-۴-۱-۳-۴-سلام کردن یا اعلام دوستی و صلح ۱۳۴

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

۲-۳-۴- نقش جامعه در ایجاد امنیت ۱۳۶

۱-۲-۳-۴- ایمان ۱۳۶

۲-۲-۳-۴- تشکیل حکومت دینی ۱۳۷

۳-۲-۳-۴- تمسک به ریسمان محکم الهی و عدم تفرقه ۱۳۷

۴-۲-۳-۴- زدودن بدی به نیکی ۱۳۸

۵-۲-۳-۴- اجرای عدالت ۱۳۹

۶-۲-۳-۴- خوش بینی ۱۴۰

۷-۲-۳-۴- کار و اشتغال ۱۴۱

۸-۲-۳-۴- جلب مشارکت مردم ۱۴۱

فهرست مطالب

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

عنوان صفحه

۹-۲-۳-۴- بالابردن فرهنگ عموم

ی مردم ۱۴۲
۱۰-۲-۳-۴- قانون و قطعیت در اجرای آن ۱۴۳

۱۱- ۲- ۳- ۴ وحدت و برادری ۱۴۳

۱۲-۲-۳-۴- قصاص رمز تأمین حیات وامنیت جامعه ۱۴۴

۱-۱۲-۲-۳-۴- فلسفه قصاص در اسلام ۱۴۴

۲-۱۲-۲-۳-۴- قصاص عامل بازدارنده از قتل و جنایت ۱۴۵
۳-۱۲-۲-۳-۴- قصاص زمینه ساز امنیت جامعه ۱۴۶

۴-۱۲-۲-۳-۴- ضرورت قصاص ۱۴۶

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

۱-۴-۱۲-۲-۳-۴- محافظت اجتماع در مقابل فساد و ناامنی ۱۴۷

۲-۴-۱۲-۲-۳-۴- بجاآوردن حق صالحان ۱۴۷

۳-۴-۱۲-۲-۳-۴- پیشگیری از تکرار ظلم بر اجتماع و برقراری مساوات ۱۴۷

۴-۴-۱۲-۲-۳-۴-عدم گسترش جنایات ۱۴۸

۵-۴-۲-۱-۳- حفظ حیات عمومی ۱۴۸
۶-۴-۱۲-۲-۳-۴- بی خردی عالم انکار منافع قصاص ۱۴۹

۱۳-۲-۳-۴- نقش ازدواج در برقراری امنیت ۱۵۰

۱-۱۳-۲-۳-۴- آرامش و سکون در سایه ازدواج ۱۵۰

۲-۱۳-۲-۳-۴- ضرورت ازدواج ۱۵۲

۳-۱۳-۲-۳-۴-برکات معنوی ازدواج ۱۵۳
۴-۱۳-۲-۳-۴- حفظ امنیت خانواده ۱۵۴

۵-۱۳-۲-۳-۴- پلیس مسئول امنیت ۱۵۵

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری
۱-۵- نتیجه گیری ۱۵۷

۲-۵ پیشنهادات ۱۵۹

۳-۵- فهرست منابع ۱۶۰
چکیده انگلیسی ۱۶۵

 

 

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

-۱- مقدمه

 

مسأله امنیت از مهم¬ترین دغدغه های جوامع بشری است که هر قشری از جامعه به فراخور فرهنگ خانوادگی و نوع تربیت اجتماعی با آن درگیر است

اما آنچه در شرایط فعلی جامعه اسلامی ضروری به نظر می رسد نگاه قرآن به جامعه امن و راهکارهای دستیابی به آن است. پرواضح است که درجامعه

امروزی امنیت از ضروری ترین نیازهای بشری است و پاسخگویی به سایر نیازهای بشری تنها در سایه وجود این امکان می یابد و شاید بتوان آن را به

نوعی یک نیاز فطری تلقی کرد. کارشناسان علوم قرآنی و جامعه شناسی بر این باورند

مادامی که قرآن راهکارهای متعددی را برای امنیت جوامع بشری پیش بینی کرده تمسک به هرچه غیر از معرفت آن، نمی تواند جامعه را به امنیت کامل سوق دهد. بنابراین تنها شناخت معارف قرآن و اجرای حدود الهی

است که می تواند امنیت را برای جوامع بشری به ارمغان بیآورد.

نخستین توقع انسان ها از حکومت ها امنیت است آن هم در تمامی ابعاد از جمله فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی غیره می باشد. امنیت اساس تمام کارهای گوناگون و متنوع به شمار می رود. با امنیت جامعه امیدوار به حرکت و تکاپو می افتد در صورت ناامنی موجی از اضطراب و نگرانی و ناامیدی

درجامعه به وجود می آید که مانع از فعالیتهای مختلف در تمامی ابعاد می شود.

امنیت موضوع مهمی است و نقش آن در زندگی اجتماعی نقش بسیار بالایی است. آحاد ملت برای اینکه بتوانند درمحیط کسب و کار و فعالیت اجتماعی

و زندگی خصوصی کار خود را انجام دهند و حتی به عبادت خدا با دل آرام و خاطرجمع مشغول باشند محتاج امنیت اند.

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

بدون امنیت نه خوراک لذتی می بخشد نه خانواده انسی ایجاد می کند و نه شغل و درآمد

فایده ای می دهد امنیت که نباشد هیچ چیز نیست امنیت مثل هوا برای انسان به طور مستمر لازم است اگر جامعه امنیت نداشته باشد حالت اختناق پیدا می کند. مثال مجموعه ای که هوا در اختیار نداشته باشد.

اگر امنیت نباشد اقتصاد هم نیست تلاش برای سازندگی و برای افتخارآفرینی هم نیست ناامنی بزرگ ترین خطری است که یک ملت را تهدید می کند اگر

به بعضی از ملت های دیگر نگاه کنید و ببنید که در زیر آوار ناامنی چه مشکلاتی برایشان به وجود آمده و امنیتی که ما در طول سال های گذشته داشتیم

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

چه فرصت های خوبی را در اختی

 

 

ار ملت ایران قرار داده است آن وقت اهمیت امنیت ملی برای کشور و مردم ما آشکار خواهد شد.

حیات بشری انسانها به این مقوله بستگی دارد و زیربنای تمام هر نوع توسعه، رشد رفاه ارتقای مادی و معنوی به حساب می آید. امنیت نعمتی است

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

که متعلق به یک ملت بوده وجود آن موجب رفاه آسایش و آرامش معنوی و مادی قاطبه مردم می گردد. امنیت نیازی است بنیادی ضروری و اساسی برای

برخورداری از آزاداندیشی، آزادگی، برابری و برادری هر ملتی اهداف کلی و مداوم دارد که منافع ملی آن ملت را دربرمی گیرد.

پیامبر (ص) فرمود: « نِعْمَتانِ مَکْفُورَتانِ الاَمن وَ العافِیه» دو نعمت اند که قدر آنها شناخته نمی شود و کفران می گردند: امنیت و عافیت.

دین مقدس اسلام که کاملترین و غنی ترین دین در جمال و کمال می باشد قرآن و روایات را بهترین وسیله ای می داند که می تواند بشر را به زندگی

ایده آل برساند.

 

۲-۱- بیان مسأله

 

نیاز به امنیت از جمله مهم ترین نیازهای انسانی است که برخی حتی آن را مهم تر از نیاز زیستی می دانند و معتقدند اگر امنیت نباشد نمی توان

نیازهای فیزیولوژیک و زیستی را هم برآورده کرد.

 

حضرت علی «ع» فرمودند: لانِعْمَه امِناً مِنَ الاَمن هیچ نعمتی گواراتر از امنیت نیست

از کلام آنحضرت برمی آید که نیاز به امنیت بالاتر از سایر نیازهاست. مازلو هم در سلسله مراتب نیازهای انسانی نیاز به امنیت را بعد از نیازهای زیستی

قرار داده است.

باید گفت امنیت و آرامش زمانی بوجود می آید که هر چه موردنیاز انسان هاست فراهم است و از تبعیض و بی عدالتی و ناامنی و جنگ و غارت خبری

نیست و همه درآرامش و آسایش به سر می برند. جامعه کنونی بشر در حال حاضر در دریای نابسامانی ها و تبعیض ها و رنگ باختگی ها به سر می برد

 

و به شاخه ها و فرعها چنگ می اندازد. همچنان که امام علی (ع) نیز به این مسأله اشاره دارد و فرمودند که مردم از اصل ریشه ها دور ماندند و به

شاخه ها چنگ افکندند و پیروزی و کامیابی را جستجو کردند نه از راه آن . اما برای جلوگیری از افتادن به چنین راهی که سرانجام آن شکست و نابودی

است باید راهی برای آینده گشود. آرزوی به زیستن و داشتن زندگی آرام با زندگی بشر عجین شده و در طول تاریخ از آن جدا نشده است.

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

این پژوهش به دنبال یافتن این سوال است که امنیت چه ابعادی دارد؟ و دیدگاه قرآن و روایات در مورد این مقوله چیست؟ چه عواملی سبب پیدایش امنیت می شود.؟

در نگاهی روشن تر بر آن هستم که برای جامعه امن شاخصه هایی از قرآن و احادیث نبوی و ائمه اطهار و در بعد عملی حداقل بخشی از آن ویژگی ها را

 

در قرآن و روایات شناسایی و معرفی نمایم.

 

۳-۱- پرسش های تحقیق
بنابراین در این پایان نامه تلاش می شود تا به سوالات ذیل جواب داده شود.

ـ‌ آیا در قرآن و روایات به امنیت توجه شده است ؟

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

ـ‌ شرایط و زمینه های تحقق امنیت چه چیزهایی است؟
ـ و آیا از دیدگاه قرآن و روایات راه

کارهایی برای جلوگیری از ناامنی وجود دارد؟

ـ چه راهکارهایی برای ایجاد گسترش امنیت وجود دارد؟

پرسش فرعی :

 

امنیت در قرآن و روایات به چه ابعادی اشاره دارد؟

 

۴-۱- فرضیه ها

۱ـ به نظر می رسد در قرآن و روایات به امنیت توجه شده است .
۲ـ.با بررسی مضامین آیات و روایات می توان به عوامل پیدایش امنیت دست یافت .

۳ـبا بررسی قرآن و روایات به عوامل تهدید کننده امنیت نیز می توان دست یافت .

۴- به نظر میرسددر قرآن و روایات راهکارهایی برای گسترش امنیت وجود دارد.

۵- در قرآن و روایات به ابعاد مختلف امنیت فردی اجتماعی ….توجه شده است ………………….

………………………….

 

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

 

-۱- اهداف تحقیق
۱ـ ارائه راهکارها و پیشنهادات به منظور تحقق امنیت با الگو قراردادن قرآن و ائمه معصومین
۲ـ شناخت دیدگاه قرآن و روایات

به امنیت

۳ـ شناخت صحیح و همه جانبه از امنیت زمینه ساز تحقق جامعه امن

۴ـ شناخت عوامل موثر در شکل گیری امنیت و راهکارهای پیشگیری از ناامنی از دیدگاه قرآن و آیات و روایات در این زمینه

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

۵ـ اهمیت امنیت را به مسلمانان یادآوری کنیم و این را در عرصه های مختلف جامعه اسلامی ایجاد و تقویت نمائیم.

۶ـ از این رو نتایج این تحقیق برای نسل جوان جامعه مراجع و مراکز فرهنگی و . . . فرهنگ¬سازی نسل جوان جامعه مفید و اثربخش است.

توضیح اینکه وزارت خانه آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و هر جوینده ی حقیقت و طالب زندگی سعادتمندانه و دیگر نهادهای

دولتی می توانند از نتایج حاصله از این تحقیق استفاده نمایند.

در روایتی گفته شده الصِحَّه وَالْعافیَه نِعمَتانِ مَغبونٌ فیهِما کَثیرٌ مِنَ النّاس.

یعنی دو نعمت هستند که افرادی به دلیل ناشناختن و قدرندانستن آن زیان دیده اند یکی تندرستی و دیگری امنیت .

آشنایی هرچه بیشتر با مسئله امنیت ضروری است و من با انجام این تحقیق می خواهم سهمی در شناساندن هر چه بیشتر این واژه از نظر قرآن و

روایات به مردم عزیز داشته باشم.

 

۶-۱- روش تحقیق

۱ـ با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی سایت های مرتبط به جمع آوری اطلاعات پرداختم.

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

۲ـ همچنین با استفاده از فصل نامه ها و نشریات و مجلات و مقالات همراه با دسته بندی و ویرایش و بازبینی مجدد به تدوین این پایان نامه پرداختم.
۳ـ و اصلی¬ترین منبع این تحقی

ق قرآن کریم و روایات معصومین و تفاسیر و کتب حدیثی و سیاسی است که با بهره گیری از آنها مراحل زیر طی شده است.

۱ـ طبقه بندی موضوعی آیات و روایات

۲ـ فهرست بندی موضوعات

۳ـ مراجعه به کتب و تفاسیر مختلف در راستای موضوع

۴ـ جمع بندی و نگارش مطالب به ترتیب فهرست موضوعات تنظیم شده

۷-۱- مشکلات و موانع تحقیق

کمبود کتاب که به صورت مستقل به این موضوع پرداخته باشد و پراکندگی مطالب از جمله مشکلات این تحقیق بوده که پیشرفت کار را تحت تأثیر قرار

 

داده بود و باعث کندی کار شده بود در کتابخانه ها هم کتابی که در این زمینه نوشته باشد خیلی کم بوده است……………..

 

……………..

 

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

 

-۲- مفهوم شناسی لغوی امنیت

 

 

ریشه لغوی این واژه از ثلاثی مجرد « ا ـ م ـ ن » می باشد. واژه امن یکی از مصادر این ریشه بوده که در اصل امنیت طمأنینه و آرامش نفس و از بین رفتن

ترس و خوف است. امن و امانت و امان در اصل مصدر هستند و به حالت وضعی اطلاق می گردد که انسان درآرامش باشد و گاه نیز بر چیزهایی اطلاق

می شود که انسان بر آن امانتدار و امین است .

 

امنیت را به اطمینان و فقدان خوف تفسیر و ترجمه نموده اند که تا حدود زیادی به واقعیت نزدیک و شامل دو بعد ایجابی و سلبی در تعریف امنیت است از

یک سو اطمینان‌، آرامش فکری و روحی و از سوی دیگر فقدان خوف، دلهره و نگرانی که موجب سلب آرامش و اطمینان می گردند.

برخی در معنای لغوی امنیت نوشته اند امنیت در لغت حالت فراغت از خطر و هر گونه تهدید است .

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات
امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

اَمن را به ضد ترس و خوف معنا کرده و مأمن را موضع بدون ترس دانسته است و کلمه امنیت مشتقاتی مانند ایمان. ایمنی و استیمان دارد. ایمان نیز از

این ماده به معنی قراردادن خود و دیگران در امن و آسایش است. امن و آسایش خود به این دلیل است که مومن با پذیرش ایمان خود را از عذاب الهی

حفظ می کند (اِنّما سُمّی المُومن مُومِنا لِاَنه یُومِن مِن عَذاب الله )

فیومی در « المصباح المنیر» با ذکر مثال « امن زید الاسد امنا» معنای امنیت را آرامش و زوال ترس یاد نموده است آنگاه این واژه را از نظر وزن و هم از نظر

معنا همانند سلم دانسته است.

 

 

فرهنگ لغت معین: امنیت را چنین تعریف می کند ایمن شدن در امان بودن. نداشتن بیم و
بی بیمی. این ویژگی در شرایطی حاصل می شود که تهدید و خطری وجود نداشته باشد.

امن به معنی ایمنی و آرامش قلب خاطرجمع بودن امن و امانه و امان در اصل بیک معنی اند .

در فرهنگ عمید ایمنی، آرامش و آسودگی خاطر معنی شده است.

۱-۱-۲- بررسی مشتقات أمن و معانی آن در قرآن

امنیت در قرآن مجید اغلب در قالب واژگانی مانند اَمان ،اَمانت ،اَمنه ،اَمین ، ایمان، اَمین، مُومن و از این قبیل وارد شده است……………………

 

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

 

-۲- مفهوم شناسی اصطلاحی

امنیت

 

۱-۲-۲- امنیت از دیدگاه قرآن

امنیت از اموری اساسی است که درتمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان به گونه ای قابل توجه مورد نیاز است. می توان گفت در فرهنگ قرآن

امنیت از یک مفهوم وسیع و دربرگیرنده متوازن و عمیقی برخوردار است که شامل تمامی حوزه های زندگی انسان (مادی ـ معنوی فردی و اجتماعی

داخلی و خارجی و سیاسی و اقتصادی می شود و آموزه های قرآن بدان جهت که پاسخگوی نیازهای واقعی انسان هاست بدین مهم نیز توجه شایسته ای نموده است.

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

اگرچه صورت فارسی و عربی این کلمه به اشکال امنیت و امنیه در متون اسلامی به چشم

نمی خورد اما واژه های مشتق از این ریشه به فراوانی به کار رفته است.

در مجموع از ریشه یا کلمه امن ۶۲ کلمه مشتق شده است و حدود ۸۷۹ بار در قرآن بکار رفته است که از این تعداد ۳۵۸ مورد در آیات مکی و ۵۲۱ مورد

درآیات مدنی استفاده شده است.

ارتباط تنگاتنگ و محکم این واژه با کلمه های اسلام، ایمان، مومن گویای اهمیت فوق¬العاده مفهوم آن است تعامل ایمان و امنیت به خوبی در قرآن

 

نمایانده شده و بر این واقعیت پافشاری گردیده که امنیت واقعی و سرچشمه اصلی آن در امنیت معنوی و آن نیز در ایمان به خدا و کسب رضای الهی

محقق خواهد شد. این امنیت ریشه تمامی امنیت ها و آرامش هاست برهمین مبنا قرآن امنیت را از برکات نازله الهی بر مومنین و مایه ی افزایش ایمان

آنها می داند.
و این معنا و مفهوم در سخنان اندیشمندان اسلامی و شیعی و قرآن و روایات و معصومان به چشم

 

می خورد. بدیهی است این واژگان در بحث های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و . . . دامنه گسترده ای را به خود اختصاص داده است. همان گونه که

گفته شد واژه امن و کلماتی از ریشه آن در قرآن به گونه ای فراوان به کار رفته است بیشتر تعابیر یادشده درآیات قرآن ناظر معناهای لغوی یادشده است

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

کلمه الامن در مجموع سه بار سوره های انعام آیات ۸۱ و ۸۲ و نساء آیه ۸۳ به کار رفته است کلمه آمنا دوبار در سوره بقره آیه ۱۲۵ و دیگری در سوره نور آیه ۵۵ به کار رفته است همچنی

ن واژه امنه دوبار در

سوره های آل عمران آیه ۱۵۴ و انفال آیه ۱۱ به کار رفته است.

درآیات قرآن سخنان فراوانی در اهمیت و جایگاه امنیت در زندگی فردی و اجتماعی انسان وارد شده است که در جای خود از آن بحث مفصل خواهد شد.

اسلام می خواهد در جامعه امنیت کامل حکم فرما باشد و مردم در عمل و با دست به یکدیگر حمله نکنند از نظر زبان و از آن بالاتر از نظر اندیشه و فکر

درامان باشند و هرکس احساس کند که دیگری حتی در منطقه افکار خود تیرهای تهمت را به سوی او نشانه گیری نمی¬کند این امنیتی است در

بالاترین سطح که جز در یک جامعه مومن و مذهبی امکان پذیر نیست.

واژه « امن » و مشتقات آن در بسیاری از آیات قرآن کریم بچشم می خورد. و در معانی زیر بکار رفته است.

۱-۱-۲-۲- ایمنی:

الف)چنانکه قرآن می¬فرماید: « أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرى‏ أَنْ یَأْتِیَهُمْ بَأْسُنا ضُحًى وَ هُمْ یَلْعَبُونَ: ….» یعنی: آیا اهل این آبادیها از این ایمنند که عذاب ما روز به

سراغشان بیاید در حالی که سرگرم بازی هستند؟

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

ب) و نیز می فرماید: «أفَاَمِنُوا مَکَرَاللهُ، فَلایَأمَنُ مَکَرَاللهُ إلّا الْقَوْمّ الْخاسِرون» . یعنی: آیا آنها خود را از مکر الهی درامان می دانند در حالی که جز گروه

زیانکاران، خود را از مکر خدا ایمن نمی دانند.

در این جا مکر خداوند به عذاب او تفسیر شده به این معنی که فقط گروه زیان کاران می باشند که خود را از عذاب و مجازات خداوند در امان می دانند.

ج) هم چنین قرآن خانه کعبه را جایگاه امن و امان معرفی نموده،‌ می فرماید:

« وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثابَهً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً وَ اتَّخِذُوا مِن‏…» یعنی: و هنگامی……………………….

 

 

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

بخش اول
۱-۱-۳- ارزش امنیت

 

 

 

 

از آنجا که امنیت و احساس آسودگی، اهمیت و ارزش فراوانی در زندگی بشر دارد. این سخن پسندیده بحق شهرت فراوانی یافته که گفته می شود بعد

از نان و قبل از آزادی مهم ترین خواسته بشر امنیت است.

دین اسلام امنیت را یکی از اصول زندگی و حیاتی و اجتناب ناپذیر در زندگی جمعی و عنصری ضروری در بهره وری

از مزایا و مواهب حیات و نیز زمینه ساز تکامل و ارتقاء بشر تلقی کرده است و از آن به عنوان یکی از قویترین آرمان های بشری و الهی یاد نموده است.

با بررسی موارد زیر می توان دیدگاه اسلام را در زمینه ارزش امنیت به دست آورد. ایمان یعنی باور همراه تحمل که برای انسان امنیت را به ارمغان می

آورد. امنیت در قرآن به عنوان مقدسترین سرمایه انسانی شمرده شده است .

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

علی «ع» پیامبر را به عنوان وسیله امنیت توصیف می کند. کانَ ِفی الاَرضِ اَمامَِن عَذاب الله در زمین وسیله امنیت از عذاب الهی بود.

امنیت به معنای اکسیژن برای موجودات ذی الروح است و همانگونه که بی وجود آب ماهیان قادر به زندگی نیستند انسانی که خود را در امنیت با

مصادیق کامل نیابد نیز توان زندگی از او سلب خواهد شد. بنابراین ارزش و اهمیت بلکه قداست امنیت به خوبی روشن و مشخص است آری فردی به این

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

ارزش مهم پی خواهد برد که خود یا خانواده و یا جامعه او دچار عدم امنیت شده باشند و چنین شخصی به خوبی می داند که این گوهر نایاب و مروارید

پرتلالو ـ چیزی نیست که بتوان آسان آن را از دست داد .

 

امنیت به حدی برای بشر ضروری به شمار می آید که برای انجام ساده ترین و جزئی ترین کارهای خویش بدون آن قادر نخواهد بود بعنوان مثال در بی

امنیتی نمی توان خوابی راحت و آسوده داشت و در بستر آرمید. امنیت موجب قوام و دوام یک خانواده است امنیت باعث استواری بنیان یک تشکیلات

است. امنیت موجب برقراری و پایداری هر حکومتی است چه آن حکومت الهی باشد چه طاغوت در هر دو صورت وجود آن براحتی ملموس و مشهود است

 

حکومتها بدون تکیه به آن لحظه ای نمی توانند پابرجا بمانند و ادامه مسیر دهند تو گویی امنیت تکیه گاهی است بس قوی که به یاری آن فرمانروایی

زمامداری دارای مفهوم واقعی خواهد بود.

 

پس باید امنیت را قدر دانست و آنرا با تمام نیرو پاس داشت و شهیدان راه امنیت را تقدیس کرد. در فضای امنیت است که هم تلاش علمی و هم تلاش

اقتصادی هم روحیه و نشاط و هم همه فعالیتهای یک کشور می تواند بدرستی برنامه ریزی بشود و با دقت دنبال بشود و به نتایج خود برسد .

۲-۱-۳- هدف یا وسیله بودن امنیت

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

در تلقی قرآن، امنیت یک وسیله است نه هدف. زیرا قرآن برقراری امنیت را از این جهت لازم

می داند که درسایه آن دستورا

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

ت الهی اجرا گردد و ارزشها گسترش یابد و آیات زیر گویای این مطلب است:

الف – فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُکْباناً فَاِذا اَمِنْتُمْ فّاذکُرُواالله…. . . .و اگر در حال ترس بودید مى‏توانید پیاده و سواره نماز گزارید و چون ایمن شدید خدا را یاد کنید

چنان که به شما چیزهایى را که نمى‏دانسته‏اید تعلیم داده است

ب – وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثابَهً لِلنَّاسِ و…….. والرُّکّع السُجُود و چون خانه کعبه را مرجع امور دینى مردم و محل امن قرار دادیم (و گفتیم) از مقام ابراهیم جایى

براى دعا بگیرید و به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم که خانه را براى طواف کنندگان و آنها که معتکف میشوند و نمازگزاران که رکوع و سجود میکنند پاک

کنید

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

ج – وَلِیُبَدلَنّهم مِن َبعد …. شَیئا خدا به کسانى از شما که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده‏اند وعده کرده که شما را در این سرزمین جانشین دیگران

کند، آن چنان که اسلاف و گذشتگان آنان را جانشین کرد، و نیز دینشان را آن دینى که براى ایشان پسندیده استقرار دهد و از پى ترسى که داشتند

امنیت روزیشان فرماید تا مرا عبادت کنند و چیزى را با من شریک نکنند و هر کس پس از این کافر شود آنان خود عصیان‏پیشگانند.

 

در این آیات یاد خدا پرستش او و آماده سازی کعبه برای طواف همه مبتنی بر برقراری امنیت است.

البته نه تنها برقراری امنیت ظاهری و برونی وسیله ای برای گسترش ایمان و زمینه ساز احیای ارزشهاست که آرامش معنوی و درونی نیز مقدمه فزونی

ایمان در دلهای اهل ایمان است چنانکه خدا فرمود هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ السَّکِینَهَ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِین‏لِیَزْدادُوا إِیماناً مَعَ إِیمانِهِم‏وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَ الْأَرْض‏وَ کانَ

اللَّهُ عَلِیماً حَکِیما او همان خدایى است که سکینت و آرامش و قوت قلب را بر دلهاى مؤمنین نازل کرد تا ایمانى بر ایمان خود بیفزایند، آرى براى خدا همه

رقم لشکر در آسمان‏ها و زمین هست و خدا مقتدرى شکست ناپذیر و حکیمى فرزانه است

 

۳-۱-۳-نفی مطلق انگاری امنیت

امنیت تا آنجا محترم است که به سلب آسایش و امنیت دیگران نینجامد. وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ:…. از این رو قرآن کریم افزون بر آن که

به برقراری امنیت در جامعه تاکید کرده و حفظ آن را امری ضروری می داند گاه به برهم زدن امنیت اخلال گران نظم نیز سفارش کرده است. از این رو اگر در

نگاه قرآن تجاوز به جان مردم، امری مردود و ناپسند است . وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاهٌ .. حکم قصاص نیز که نوعی سلب امنیت جانیان آدم کش است از

نگاه قرآن دور نمانده است که فرمود ای خردمندان برای شما در قصاص زندگانی است .

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

یکی از معضلات جوامع بشری نگرشهای ناصحیح و برداشت های غیرکارشناسانه از مفاهیم سیاسی، اجتماعی اخلاقی و دینی است که گاه با برداشت

 

های نادرست مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

از جمله این مفاهیم مسئله امنیت است که ممکن است مانند آزادی مورد استفاده نادرست قرار گیرد و با یک سونگری تنها به آن دست از منابعی که به

امنیت و آسایش عمومی مردم توجه دارد استدلال شود و از دیگر منابعی که به ستیز با اخلال گران نظم دستور داده است غفلت گردد لیکن انصاف

 

این…………………..

امنیت از منظر قرآن کریم و روایات

-۱-۳- ارکان ایجاد امنیت
۱-۴-۱-۳- رهبر

 

 

اطاعت از دستورات رهبری و حاکم از جمله لوازم و نیازمندی های ایجاد یک جامعه منظم و مطلوب است. حضرت امام خمینی پیرامون نیاز حکومت در

ایجاد امنیت به کارگزاران و فرمانروایان صالح می ف%B