فروشگاه

توضیحات

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

بررسی قاعده عدالت از منظر فقه امامیه و قرآن کریم

دانلود پایان نامه و پروپوزال با موضوع جدیدانسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

پس از دیدن متن و فهرست پایان نامه انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم میتوانید نسبت

 

به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش

تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه الهیات علوم قرآن و حدیث استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

 

چکیده
بحث از انسان و انسان شناسی قدمتی دیرینه دارد؛ زیرا انسان همواره در اندیشه شناخت ابعاد وجودی، فلسفه خلقت و جایگاه انسان در نظام هستی

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

برای دستیابی به «چگونگی زیستن و بهتر زیستن» بوده است. از سویی فرهنگ، روش و شیوه زندگی مرسوم و عادت شده جامعه در عرصه-های

گوناگون حیات اجتماعی است و آموزه های اجتماعی اسلام و خصوصاً قرآن کریم در متن آیات خود مبانی و شاخصه های آن را معرفی نموده است.

در پاسخ به این پرسش که اصول و شاخصه های انسان شناسانه ای که قرآن کریم برای نظام فرهنگی جامعه اسلامی معرفی می کند کدامند؟ باید

گفت که قرآن کریم در مواجهه با انسان، جهان بینی قرآنی را به عنوان اصل و مبدأ حرکت وجودی انسانی تعیین نموده و فلسفه

آفرینش جهان را انسان و فلسفه آفرینش انسان را یقین و قرب الهی معرفی نموده است. قرآن کریم از روح، فطرت و اختیار، به عنوان مهمترین لوازم

وجودی انسان در نیل به جامعه ای با فرهنگ قرآنی سخن به میان آورده و روابط او را در چنین اجتماعی بر اساس رابطه با خدا، خود، همنوع و محیط

پیرامونی در مبانی همچون خداشناسی، انسان شناسی، جامعه-شناسی و

جهان شناسی تعریف و تبیین نموده است. از دیدگاه قرآن کریم مهمترین شاخصه های انسان شناسانه نظام فرهنگی قرآنی عبارتند از: عدالت، ولایت، وحدت، انضباط اجتماعی، رشد محوری و آزادی و هویت قرآنی اجتماعی.

واژگان کلیدی: مبانی، انسان شناسی، فرهنگ، یقین، قرآن.

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

۱۳۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه الهیات در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم
انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

 

 

فهرست مطالب

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

مقدمه تحقیق ۱
کلیات تحقیق ۲
بیان مسئله ۳
مسئلههای تحقیق ۴
فرضیه های تحقیق ۴
یشینه موضوع تحقیق ۵
اهداف تحقیق ۵

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
جنبههای نوآوری ۶
سازمان‌دهی پژوهش ۶
فصل اول: مفهوم شناسی ۷
۱-۱٫ مفاهیم بنیادین ۸
۱-۱-۱٫ انسانشناسی ۸
۱-۱-۱-۱٫ انسان شناسی در اندیشه غرب ۹
۱-۱-۱-۲٫ انسان شناسی در اسلام و مسلمانان (ایران دوره اسلامی) ۱۱
۱-۱-۱-۳٫ انسان شناسی در ادبیات قرآنی ۱۲
۱-۱-۲٫ فرهنگ ۱۳
۱-۱-۲-۱٫ مفهوم لغوی فرهنگ ۱۳
۱-۱-۲-۲٫ مفهوم اصطلاحی فرهنگ ۱۵
۱-۱-۲-۳٫ تبیین ارکان تعریف ۱۷
۱-۱-۳٫ مبانی ۲۲
۱-۲٫ مفاهیم عملیاتی ۲۳

۱-۲-۱٫ هدایت ۲۳

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

۱-۲-۱-۱٫ کاربرد لغوی و اصطلاحی ۲۳
۱-۲-۱-۲٫ کاربرد قرآنی ۲۴
۱-۲-۱-۳٫ تعریف برگزیده ۲۷
۱-۲-۲٫ رشد ۲۸
۱-۲-۲-۱٫ کاربرد لغوی ۲۸
۱-۲-۲-۲٫ کاربرد قرآنی ۲۹
۱-۲-۲-۳٫ کاربرد اصطلاحی ۲۹
۱-۲-۲-۴٫ تعریف برگزیده ۳۰
۱-۲-۳٫ پیشرفت ۳۱
۱-۲-۴٫ توسعه ۳۲
۱-۲-۵٫ الگو ۳۳
۱-۳٫ منظور از عنوان پژوهش (مبانی انسانشناسی فرهنگی از دیدگاه آموزههای قرآن کریم)

۳۶
۱-۴٫ جایگاه انسانشناسی در آموزههای قرآنی ۳۷

فصل دوم: مبانی انسانشناسی عام قرآنی در پردازش الگوی مطلوب ۴۱
۲-۱٫ فلسفه آفرینش ۴۲
۲-۱-۱٫ فلسفه آفرینش جهان ۴۲
۲-۱-۱-۱٫ آیات مشعر به اصل هدفمندی خلقت ۴۲
۲-۱-۱-۲٫ آیات مشعر بر چیستی هدف خلقت ۴۴
۲-۱-۲٫ فلسفه آفرینش انسان ۴۶
۲-۱-۲-۱٫ آیات دال بر عبث نبودن خلقت انسان ۴۶

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

۲-۱-۲-۲٫ آیات بیانگر هدف خلقت انسان ۴۷
۲-۲٫ ابعاد وجودی انسان ۵۲
۲-۲-۱٫ روح ۵۲
۲-۲-۲٫ طبیعت و فطرت انسان ۵۴
۲-۲-۳٫ اختیار ۵۶

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

۲-۳٫ روابط انسانی در عرصه وجود ۶۱
۲-۳-۱٫ رابطه انسان با خود ۶۱
۲-۳-۲٫ رابطه انسان با همنوع ۶۳
۲-۳-۳٫ رابطه انسان با خدا ۶۵
۲-۳-۴٫ رابطه انسان با محیط ۶۷

فصل سوم: مبانی انسانشناختی نظام فرهنگی اسلام ۷۰
۳-۱٫ مبانی نظری نظام فرهنگی اسلام ۷۱
۳-۱-۱٫ جهانبینی قرآنی ۷۱
۳-۱-۱-۱٫ تعریف جهانبینی ۷۲
۳-۱-۱-۲٫ ویژگیهای جهانبینی قرآنی ۷۲
۳-۱-۲٫ مبانی نظری انسان شناسی قرآنی ۷۳
۳-۱-۲-۱٫ مبانی خداشناخت ۷۴
۳-۱-۲-۲٫ مبانی انسانشناخت ۷۶
۳-۱-۲-۳٫ مبانی جهان شناخت ۷۷
۳-۱-۲-۴٫ مبانی جامعه شناخت ۸۲
۳-۱-۲-۴-۱٫ رابطه انسان و جامعه ۸۲

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

۳-۱-۲-۴-۲٫ رابطه انسان و فرهنگ (انسان در بستر فرهنگ) ۸۶

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

۳-۲٫ مبانی خاص انسانشناسی نظام فرهنگی اسلام ۹۰
۳-۲-۱٫ اصل عدالت اجتماعی ۹۰
۳-۲-۱-۱٫ اهمیت عدالت اجتماعی ۹۰
۳-۲-۱-۲٫ تعریف عدالت اجتماعی ۹۱
۳-۲-۱-۳٫ عدالت از دیدگاه قرآن ۹۲
۳-۲-۱-۳-۱٫ عدالت در سخن گفتن ۹۳
۳-۲-۱-۳-۲٫ عدالت در وزن کردن ۹۴
۳-۲-۱-۳-۳٫ عدالت در حکم ۹۴
۳-۲-۱-۳-۴٫ عدالت در اصلاح میان متخاصمین ۹۴

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

۳-۲-۱-۳-۵٫ عدالت در شهادت ۹۵
۳-۲-۱-۴٫ ابعاد عدالت اجتماعی ۹۵
۳-۲-۱-۴-۱ نظام اجتماعی و عدالت ساختاری ۹۵
۳-۲-۱-۴-۲٫ نظام اجتماعی و عدالت رفتاری ۹۶
۳-۲-۱-۵٫ اصل عدالت مبنای نظام فرهنگی اسلام ۹۷
۳-۲-۲٫ اصل آزادی ۹۷
۳-۲-۲-۱٫ آزادی به عنوان کمال وسیلهای در نظام فرهنگی اسلام ۹۸
۳-۲-۲-۲٫ اقسام آزادی ۱۰۱
۳-۲-۲-۲-۱٫ آزادی معنوی ۱۰۱
۳-۲-۲-۲-۲٫ آزادی اجتماعی ۱۰۱
۳-۲-۳٫ اصل وحدت ۱۰۲
۳-۲-۳-۱٫ اقسام وحدتیافتگی ۱۰۲

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

۳-۲-۳-۱-۱٫ وحدت‌یافتگی قلبی ۱۰۲
۳-۲-۳-۱-۲٫ وحدت‌یافتگی عقلی ۱۰۳
۳-۲-۳-۱-۳٫ وحدت‌یافتگی عملی ۱۰۴
۳-۲-۳-۲٫ توجه به محوریت رشد در وحدت‌یافتگی عملی ۱۰۵
۳-۲-۳-۳٫ رهبری، بلوغ‌یافتگی وحدت در جامعه ۱۰۵
۳-۲-۳-۴٫ وحدت، اصل «حرکت دهنده» فرآیند حرکت فرهنگی جامعه به سمت نظام مطلوب

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

قرآنی ۱۰۵
۳-۲-۴٫ اصل ولایت ۱۰۶
۳-۲-۴-۱٫ ولایت اصل رهبری کننده نظام فرهنگی اسلام به سمت رشد و کمال اجتماعی ۱۰۶
۳-۲-۴-۲٫ قرآن کریم و متصدیان رهبری در جامعه ۱۰۷
۳-۲-۴-۲-۱٫ خداوند متعال ۱۰۷
۳-۲-۴-۲-۲٫ انبیای الهی ۱۰۸
۳-۲-۴-۲-۳٫ اهل‌بیت و اولیای الهی ۱۰۸
۳-۲-۴-۲-۴٫ نزدیک‌ترین افراد به اهل‌بیت و اولیای الهی ۱۰۹
۳-۲-۵٫ اصل رشد و کمال (قرب الهی) ۱۰۹
۳-۲-۶٫ اصل انضباط اجتماعی ۱۱۰
۳-۲-۷٫ اصل هویت اسلامی ۱۱۱
نتایج و دستاوردها ۱۱۳
نظام پیشنهادی پژوهش ۱۱۵
منابع و مآخذ ۱۱۶
الملخص ۱۲۳
Abstract 125

مقدمه تحقیق

انسان و انسان¬شناسی در قرآن کریم بسیار فراتر و جامع¬تر نسبت به مکاتب و دانشمندان و حتی دیگر آیین¬های الهی بیان شده است. از دیدگاه

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

قرآن انسان موجودی دوبعدی (مادی و معنوی) است که اصل و سرشت او را همان روح او تشکیل داده بنابراین «انسان¬شناسی»، علمی است که به مطالعه کل وجود انسان (مادی و معنوی) بپردازد. از این روی، آنچه امروزه در

علوم اجتماعی تحت عنوان انسان¬شناسی رواج دارد در واقع انسان¬شناسی جسمانی به معنای علم مطالعه جسم انسانی در حوزه¬هایی مانند:

مردم شناسی، مردم نگاری و تاریخ نگاری زندگی و آداب و رسوم بشری است، نه علم شناخت کل وجود انسان.

«انسان¬شناسان فرهنگی» در غرب نیز به شناخت و بررسی آداب و رسوم جوامع در قالب «مردم¬نگاری» و «مردم¬شناسی» در ذیل علمی موسوم به «انسان شناسی فرهنگی» پرداخته و به بررسی تاریخی و تجربی زندگی مردم می¬پردازند. اما آنچه که ما در علم

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

«انسان شناسی قرآنی» و در ذیل آن «انسان شناسی فرهنگی قرآنی» به آن می¬پردازیم؛ ارائه اصول و مبانی انسان¬شناسی در حوزه فرهنگ به

منظور ارائه «نظام و الگوی فرهنگی قرآنی» است. بدین منظور در این پایان نامه در راستای دستیابی به مبانی انسان¬شناسی نظام فرهنگی اسلام از

دیدگاه قرآن کریم به تحقیق و بررسی آیات پرداخته و در نهایت به مؤلفه هایی از مبانی نظری و خاص انسان شناسی از دیدگاه قرآن کریم دست یافته

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

است.

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

کلیات تحقیق

بیان مسئله
فرهنگ، روش و شیوه زندگی مرسوم و عادت شده جامعه در عرصه¬های گوناگون حیات اجتماعی است و آموزه های اجتماعی اسلام و خصوصا قرآن کریم در متن آیات خود مبانی، و شاخصه های آن را معرفی نموده است. فرهنگ اجتماعی در یک جامعه اسلامی مبتنی بر این مبانی و اصول شکل می گیرد.

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

نگرش به انسان و هدایت و رشد او به منظور رسیدن به رشد و کمال دنیوی و اخروی نیز از جمله اهداف متعالی انبیای الهی و به طور ویژه پیامبر اسلام

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

است. به همین دلیل، دین اسلام انسان را محور کائنات معرفی می نماید نه وابسته و فرع.

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

«انسان شناسی» به مجموعه شناخت های علمی، فلسفی و کلامی اطلاق می شود که به انسان به عنوان موجودی دو ساحتی، مختار و با طبیعت و

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

سرشتی الهی و در عین حال موجودی اجتماعی و نیازمند به آن، می نگرد و در این راستا به بررسی ساحت هایی همچون: اعتقادی، دینی، فرهنگی، فلسفی، عرفانی، اجتماعی، تاریخی، بیولوژیکی و … با هدف هدایت انسان، می پردازد.

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

با این مقدمه، پی برده می شود که «انسان شناسی فرهنگی» به بخشی از این مجموعه دانش ها اطلاق می شود که به توصیف، تحلیل، تفسیر و

تبیین بینش ها، گرایش ها و حرکات و رفتار انسان و همچنین همانندی ها و تفاوت های اجتماعی و فرهنگی او با دیگر انسان ها می پردازد تا در این

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

راستا در نهایت نظام فرهنگی اسلام به جامعه بشری معرفی شود. بر این اساس «انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه تعالیم قرآن کریم» اصول و شاخصه¬های انسانی اجتماعی در حوزه فرهنگ از دیدگاه قرآن کریم می¬باشد.

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

در اهمیت بحث، بیان این نکات ضروری به نظر می رسد که:
 هرچند تنوع روش ها و ابزارهای شناخت انسان بی تردید تاثیر بسیاری در شناخت ابعاد وجودی انسان داشته است اما این تلاش ها نه تنها نتوانسته به زندگی انسان کمک قابل توجهی نماید بلکه آن را به بحرانی در دوره معاصر تبدیل کرده است.

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

 پرداختن به ابعاد ناشناخته و یا کمتر شناخته شده انسانی در حوزه فرهنگی و اجتماعی از دیدگاه تعالیم قرآن کریم امری لازم و ضروری است. بنابراین

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

، باتوجه به اهمیت شناخت انسان در معارف اسلامی و همچنین نیاز ضرورت جهان معاصر، اهمیت دستیابی به «مبانی قرآنی انسان شناسی فرهنگی» به خوبی نمایان است.

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

 علاوه¬ براین، تحقق بخشی آرمان های جمهوری اسلامی مستلزم پرداختن به انسان شناسی از جمله: انسان شناسی سیاسی، اقتصادی،

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

فرهنگی و … است.
در پژوهش پیش رو، سعی بر آن است که با رجوع به منابع دست اول و دوم کتابخانه‌ای و

نرم‌افزاری در حوزه‌های گوناگون تفسیری، حدیثی، تاریخی، جامعه‌شناسی و …، مطالب مربوط فیش‌برداری شده و در یک کار منسجم با استفاده از روشهایی مانند روش¬های مرسوم تفسیری و همچنین و علم استنباط و روش های تحقیق میان رشته ای ارائه گردد.

مسئله¬های تحقیق
مسئله اصلی تحقیق

 مبانی انسان‌شناسی نظام فرهنگی اسلام از دیدگاه قرآن کریم کدام¬اند؟
مسئله های فرعی تحقیق
 مفهوم شناسی واژگان مربوط به «مبانی انسان‌شناسی فرهنگی»، چگونه است؟

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

 مبانی انسان شناسی عام قرآنی کدامند؟
 اصول و شاخصه های انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم کدامند؟

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی

 آموزه های اسلامی و در کانون آن آموزه های قرآنی مبتنی بر یک نظام و الگوی جامع و کامل در حوزه های مختلف انسانی (فردی و اجتماعی) است که شاخصه های فرهنگی آن در ذیل عنوان انسان شناسی فرهنگی بحث می شود.

فرضیه¬های فرعی
 «انسان شناسی» به مجموعه شناخت های علمی، فلسفی و کلامی اطلاق می شود که به انسان به عنوان موجودی دو ساحتی، مختار و با

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

طبیعت و سرشتی الهی و در عین حال موجودی اجتماعی و نیازمند به آن، می نگرد و «انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه تعالیم قرآن کریم» اصول و شاخصه¬های انسانیِ اجتماعی در حوزه فرهنگ از دیدگاه قرآن کریم می¬باشد.

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

 در ذیل مبحث «مبانی عام انسان شناسی» طرح مباحثی که ما را به دستیابی به اصول نظام فرهنگی اسلام رهنمون ضروری به نظر می¬آید. به همین دلیل در مواجهه با انسان با ویژگی های مختص خود و دنیای پیرامون او جهان بینی و هستی شناسی اسلامی – قرآنی به عنوان اصل و مبدأ وجودی انسانی و سپس بیان فلسفه آفرینش جهان و فلسفه آفرینش

انسان به عنوان غایت این فرآیند و همچنین بررسی و شناخت ابعاد وجودی انسان به منظور شناخت نیروهای بالقوه انسانی و سر انجام بیان لوازمات سیر حرکتی انسان و بررسی روابط انسانی قابل ملاحظه است.

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

 مبانی انسان شناسی فرهنگی در آموزه های قرآنی و اسلامی می تواند به اصول فرهنگ ساز که وجود آنها مجموع باعث به وقوع پیوستن جامعه

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

فرهنگی قرآنی میشود بپردازد. از جمله این اصول عبارتند از: عدالت، آزادی و مساوات، تعاون ، انظباط اجتماعی و… است.

یشینه موضوع تحقیق

تحقیق و پژوهش در انسان و ابعاد وجودی وی از دیر باز مورد توجه بوده است و همه ادیان و مکاتب هریک به گونه¬ای به این مسئله پرداخته¬اند پیشگامان این عرصه اولیاء الله و پیامبران بوده اند و سپس انسان شناسان، عالمان، فیلسوفان و عارفان نیز تلاش¬هایی را در این

عرصه انجام داداند. انسان¬شناسی به شکل رسمی در دهه ۱۸۶۰ شکل گرفت و تا پایان قرن به عنوان یک رشته دانشگاهی مطرح گردید هرچند قبلاً «تایلر و مرگان» تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده بودند.

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

امروزه انسانشناسی با علوم گوناگونی چون زیست شناسی، روانشناسی، جامعه شناسی، تعلیم و تربیت، علوم سیاسی، جغرافیا، اقتصاد،تاریخ، ادبیات و فرهنگ و هنر در ارتباط است و با رشد این علوم زمینه تحقیق و تفحص در این راستا فراهم آمده است.

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

انسان شناسی فرهنگی علمی جدید است که اولین تلاشها در زمینه آن در غرب به صورت مردم نگاری و قوم نگاری انجام گرفته است. منابعی که در این رابطه تدوین شده اند غالباً جنبه میدانی و تجربی دارند و شایسته است که این علم از منظر قرآن باز بررسی شود.

اهداف تحقیق
هدف اصلی

 بیان مبانی انسان‌شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم
اهداف فرعی
 بررسی مفهوم شناسی واژگان مربوط به «مبانی انسان‌شناسی فرهنگی»
 تبیین مبانی انسان شناسی عام از دیدگاه قرآن کریم.

 بررسی اصول و شاخصه¬های انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم
اهمیت و ضرورت  تحقیق

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

انسان همواره در اندیشه رشد، تعالی، پیشرفت و کمال بوده و برای رسیدن به این مهم در تکاپوی تنظیم برنامه ای جامع و کامل بوده است. تجربه تاریخی بشربت به خوبی نشان داده که این تلاشها به دلیل عدم شناخت کافی از ابعاد وجودی انسان و صفات او در برخورد با

جامعه و سپس تبیین آنها در آداب و رسوم، گرایش¬ها، عادات، بینش¬ها رفتارها و …، هیچگاه به طور کامل به نتیجه نرسیده است.

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

از طرفی، جامعۀ بشری بعد از تحمل تجربه‌های تلخ تاریخی خود، حال در عصر کنونی به چالش و بن‌بستی جدی در قبال آن برخورد نموده است. بنابراین از یک طرف،با توجه به نوپایی موضوع در میان مسلمانان و کمبود منابع در این عرصه و همچنین با توجه به این‌که ایدۀ اسلامی آن، به گونه‌ای جامع‌نگر و تفصیلی، تاکنون تشریح و تبیین نشده،…………………………….

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام :

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم”

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2889

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

قیمت : تومان9,000