فروشگاه

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش (مطالعه موردی گروه خودروسازی سایپا)

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2661

قیمت : تومان35,000

توضیحات

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

(مطالعه موردی گروه خودروسازی سایپا)

این پژوهش نقش و تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر مزیت رقابتی، و ۳ فرایند اصلی آن، شامل مزیت تمایز، مزیت کیفیت و مزیت هزینه را بررسی می کند. جامعه آماری پژوهش،

کارشناسان، مسئولین و رؤسای مدیریت بازاریابی و فروش گروه خودروسازی شرکت سایپا

بود و اطلاعات و داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شدند. یافته های پژوهش نشان دهنده ماهیت متفاوت ابعاد مزیت رقابتی است. بر این اساس ابعاد مزیت

رقابتی، مزیت مالی (هزینه‌ای) و مزیت غیرمالی (مزیت کیفیت و مزیت تمایز) از یکدیگر

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

متمایز شده اند. تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی بسته به ابعاد مزیت رقابتی، متفاوت بوده است.
یافته های پژوهش نشان می دهد وجود فناوری اطلاعات در مدیریت بازاریابی و فروش گروه

خودروسازی سایپا، بر کسب مزیت غیرمالی (شامل مزیت کیفیت و مزیت تمایز) تأثیرگذار

بوده است، با این حال رابطه معناداری را نسبت به کسب مزیت مالی (شامل مزیت هزینه ای) نشان داده که با توجه به همبستگی جزئی تاثیر مزیت غیرمالی نسبت به مزیت مالی

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

بیشتر بوده است. و همچنین بر اساس مقدار اتا متغیر فناوری اطلاعات دارای بیشترین اثر به ترتیب بر مزیت کیفیت، تمایز، هزینه می باشد.

 

۱۷۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد +جامعه آماری و پرسشنامه  

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش
بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

 

 

فهرست مطالب
صفحه عنوان
۱ چکیده فارسی
فصل اول:کلیات طرح ۱-
۳ مقدمه ۱-۱-
۴ بیان مسأله ۱-۲-

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

۷ ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ۱-۳-
۸ اهداف تحقیق ۱-۴-
۹ چارچوب نظری تحقیق ۱-۵-
۱۰ مدل تحلیلی تحقیق ۱-۶-
۱۱ فرضیه های پژوهش ۱-۷-
۱۲ قلمروی تحقیق ۱-۸-
۱۳ تعاریف متغیرها ۱-۹-

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

۱۴ محدودیت های تحقیق ۱-۱۰-
فصل دوم: مبانی نظری ۲-
۱۶ بخش اول:فناوری(تکنولوژی)اطلاعات ۲-۱-
۱۶ مقدمه ۲-۱-۱-
۱۸ تاریخچه ۲-۱-۲-
۱۹ تعاریف مفهومی فناوری اطلاعات ۲-۱-۳-

۲۰ ارکان فناوری اطلاعات ۲-۱-۴-
۲۱ IS یا سیستم های اطلاعاتی و انواع آن ۲-۱-۵-
۲۲ انوع سیستم های اطلاعاتی ۲-۱-۶-
۲۳ هدف استفاده از فناوری اطلاعات ۲-۱-۷-

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

۲۴ اهمیت فناوری اطلاعات ۲-۱-۸-
۲۴ جایگاه راهبردی IT/IS در توسعه ۲-۱-۹-
۲۵ IT به عنوان یک پارادایم ۲-۱-۱۰-
۲۷ IT/IS و روابط متقابل آن ها با یکدیگر ۲-۱-۱۱-

۲۷ نحوه بکارگیری IT/IS در ارتباطات جهانی ۲-۱-۱۲-
۲۸ مدل مرحله ای نولان ۲-۱-۱۳-
۲۹ مدل شبکه استراتژیک مک فارلن-مک کنلی ۲-۱-۱۴-

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

۳۰ نقش تکنولوژی اطلاعات در سازمان ها ۲-۱-۱۵-
۳۰ پیوند طرفین سیستم ها و فناوری اطلاعات با سازمان ها ۲-۱-۱۶-

۳۰ سطوح استفاده سازمان ها از IT/IS 2-1-17-
۳۲ چگونگی تغییر نقش های سازمانی IT/IS در سطوح مدیریتی سازمان ها ۲-۱-۱۸-

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

۳۳ گروه های سازمانی درگیر با IT/IS 2-1-19-
۳۴ هماهنگی بین IT/IS و نیازهای سازمان ۲-۱-۲۰-

۳۵ پدیده های ناشی از فناوری اطلاعات ۲-۱-۲۱-
۳۶ عواملی که مانع توسعه و کاربرد موثر فناوری اطلاعات می شوند ۲-۱-۲۲-

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

۳۶ مشکلات توسعه فناوری اطلاعات در ایران ۲-۱-۲۳-
۳۸ بخش دوم: مزیت رقابتی ۲-۲-
۴۰ تعریف و ابعاد مفهومی مزیت رقابتی ۲-۲-۱-
۴۲ مزیت رقابتی و عملکرد بنگاه ۲-۲-۲-

۴۳ بازار محوری و مزیت رقابتی ۲-۲-۳-

۴۴ تحلیل نیروهای رقابتی ساختار صنعت ۲-۲-۴-
۴۵ استراتژی های رقابتی ۲-۲-۵-
۴۶ استراتژی های عمومی موقعیت یابی سازمان در صنعت ۲-۲-۶-

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

۴۶ تحلیل زنجیره ارزش و فعالیت های سازمان ۲-۲-۷-

۴۷ محرک های هزینه سازمان ۲-۲-۸-
۴۹ شرایط تقاضای داخلی ۲-۲-۹-
۴۹ ساختار و استراتژی شرکت و رقابت ۲-۲-۱۰-

۵۰ تاثیر تعامل تعیین کننده بر مزیت رقابتی ۲-۲-۱۱-
۵۰ دیدگاه رقابت بر مبنای شایستگی ۲-۲-۱۲-
۵۱ متغیرهای موثر بر مزیت رقابتی به استناد تحقیقات گذشته ۲-۲-۱۳-

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

۵۵ بخش سوم: فناوری اطلاعات و مزیت رقابتی سازمان ۲-۳-
۵۶ IT در زنجیره تأمین ۲-۳-۱-
۵۶ تأثیر IT/IS بر بهره وری سازمانی ۲-۳-۲-

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

۵۷ میزان وابستگی سازمان به IT/IS به عنوان معیار اثربخشی ۲-۳-۳-
۵۸ تغییر تکنولوژی اطلاعات در حوزه فعالیت های صنعتی ۲-۳-۴-
۶۰ ساماندهی اجرایی تولید ۲-۳-۵-
۶۰ برنامه ریزی منابع انسانی ۲-۳-۶-

۶۱ ساماندهی مدیریت زنجیره عرضه ۲-۳-۷-
۶۲ تکنولوژی اطلاعات در ساخت و تولید ۲-۳-۸-

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

۶۲ ساماندهی ارتباط با مشتری ۲-۳-۹-
۶۳ سیستم های اطلاعات استراتژیک ۲-۳-۱۰-

۶۵ اقتصاد هزینه معاملات TCE 2-3-11-
۶۶ مدل کرنز و لیدرر ۲-۳-۱۲-

۶۷ مدل فوژان لای ۲-۳-۱۳-
۷۰ بخش چهارم:پیشینه تحقیق ۲-۴-
۷۰ تحقیقات داخلی ۲-۴-۱-
۷۵ تحقیقات خارجی ۲-۴-۲-

۷۸ بخش پنجم:معرفی جامعه آماری ۲-۵-

۷۸ تاریخچه ۲-۵-۱-
۷۸ محصولات سایپا ۲-۵-۲-
۸۰ استراتژی و برنامه های گروه خودرو سازی سایپا ۲-۵-۳-
۸۰ طراحی و راه اندازی سایت اینترنتی فروش محصولات ۲-۵-۴-

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

فصل سوم:روش شناسی (متدولوژی)تحقیق ۳-
۸۵ مقدمه ۳-۱-
۸۵ روش تحقیق ۳-۲-
۸۶ جامعه آماری و نمونه آماری ۳-۳-
۸۶ ابزار جمع آوری اطلاعات ۳-۴-
۸۶ مشخصات پرسشنامه ۳-۵-

۸۸ روایی و پایایی پرسشنامه ۳-۶-
۸۹ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۳-۷-
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق ۴-

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

۹۱ مقدمه ۴-۱-
۹۲ بررسی متغیرهای جمعیت شناختی ۴-۲-
۹۲ جنسیت ۴-۲-۱-
۹۳ سابقه کار ۴-۲-۲-
۹۴ سطح تحصیلات ۴-۲-۳-
۹۵ سن ۴-۲-۴-

۹۶ پست سازمانی ۴-۲-۵-
۹۷ جداول دوبعدی ۴-۲-۶-
۱۲۲ بررسی شاخص های مربوط به متغیر مستقل تحقیق ۴-۲-۷-

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

۱۳۱ بررسی شاخص های مربوط به متغیر وابسته تحقیق ۴-۲-۸-
۱۳۹ آزمون فرضیه های تحقیق ۴-۲-۹-
۱۴۰ بررسی رابطه همبستگی الف-
۱۴۰ فرضیه اصلی ۴-۲-۱۰-
۱۴۱ فرضیه فرعی یک ۴-۲-۱۱-

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

۱۴۲ فرضیه فرعی دو ۴-۲-۱۲-
۱۴۳ فرضیه فرعی سه ۴-۲-۱۳-
۱۴۴ آزمون تحلیل رگرسیون ب-
۱۴۵ فرضیه فرعی چهارم ۴-۳-
۱۴۹ سایر یافته ها ۴-۴-

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات ۵-
۱۵۲ مقدمه ۵-۱-
۱۵۲ نتایج تحقیق ۵-۲-
۱۵۳ فرضیه اصلی تحقیق ۵-۲-۱-
۱۵۳ فرضیه فرعی اول ۵-۲-۲-

۱۵۵ فرضیه فرعی دوم ۵-۲-۳-
۱۵۵ فرضیه فرعی سوم ۵-۲-۴-
۱۵۹ پیشنهاد برای پژوهش های آتی ۵-۴-

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

۱۶۱ پیوست‌ها و ضمائم
۱۷۰ فهرست منابع فارسی
۱۷۲ فهرست منابع انگلیسی
۱۷۴ چکیده انگلیسی

فهرست جداول
صفحه عنوان شماره جداول
۲۹ مدل شبکه استراتژیک مک فارلن – مک کنلی جدول ۲-۱
۳۱ سطح سازمان، فعالیت و نمونه سیستم های پشتیبانی جدول ۲-۲
۳۳ گروههای سازمان درگیر با تحول فناوری اطلاعات جدول ۲-۳

۳۷ مقایسه جامعه ایرانی با جوامع صنعتی جدول ۲-۴
۴۷ محرک های هزینه جدول ۲-۵
۵۱ متغیرهای موثر بر میت رقابتی به استناد تحقیقات گذشته جدول ۲-۶

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

۶۳ عملیاتی سازی چارچوب استراتژی کاری جدول ۲-۷
۶۳ عملیاتی سازی چارچوب استراتژی EIS جدول ۲-۸
۸۷ سوالات مربوط به ابعاد مختلف مزیت رقابتی جدول ۳-۱

۸۹ سوالات مربوط به متغیرهای وابسته و کل پرسشنامه جدول ۳-۲
۹۲ توزیع فراوانی مربوط به جنسیت کارکنان جدول ۴-۱

۹۳ توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار جدول ۴-۲
۹۴ توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات کارکنان جدول ۴-۳
۹۵ توزیع فراوانی مربوط به سن کارکنان جدول ۴-۴

۹۶ توزیع فراوانی مربوط به پست سازمانی کارکنان جدول ۴-۵
۹۷ نتایج توافقی بین متغیرهای سن و مزیت هزینه جدول ۴-۶

۹۸ نتایج آزمون کای دو جدول ۴-۷
۹۸ نتایج توافقی بین متغیرهای سن و مزیت تمایز جدول ۴-۸
۹۹ نتایج آزمون کای دو جدول ۴-۹

۱۰۰ نتایج توافقی بین متغیرهای سن و مزیت کیفیت جدول ۴-۱۰
۱۰۱ نتایج آزمون کای دو جدول ۴-۱۱

۱۰۱ نتایج توافقی بین متغیرهای سن و مزیت رقابتی جدول ۴-۱۲
۱۰۲ نتایج آزمون کای دو جدول ۴-۱۳

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

۱۰۳ نتایج توافقی بین متغیرهای مدرک و مزیت هزینه جدول ۴-۱۴
۱۰۳ نتایج آزمون کای دو جدول ۴-۱۵
۱۰۴ نتایج توافقی بین متغیرهای مدرک و مزیت تمایز جدول ۴-۱۶

۱۰۴ نتایج آزمون کای دو جدول ۴-۱۷
۱۰۵ نتایج توافقی بین متغیرهای مدرک و مزیت کیفیت جدول ۴-۱۸

۱۰۵ نتایج آزمون کای دو جدول ۴-۱۹
۱۰۶ نتایج توافقی بین متغیرهای مدرک و مزیت رقابتی جدول ۴-۲۰
۱۰۶ نتایج آزمون کای دو جدول ۴-۲۱
۱۰۷ نتایج توافقی بین متغیرهای سابقه و مزیت هزینه جدول ۴-۲۲

۱۰۸ نتایج آزمون کای دو جدول ۴-۲۳
۱۰۹ نتایج توافقی بین متغیرهای سابقه و مزیت تمایز جدول ۴-۲۴
۱۰۹ نتایج آزمون کای دو جدول ۴-۲۵

۱۱۰ نتایج توافقی بین متغیرهای سابقه و مزیت کیفیت جدول ۴-۲۶
۱۱۰ نتایج آزمون کای دو جدول ۴-۲۷

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

۱۱۱ نتایج توافقی بین متغیرهای سابقه و مزیت رقابتی جدول ۴-۲۸
۱۱۲ نتایج آزمون کای دو جدول ۴-۲۹

۱۱۲ نتایج توافقی بین متغیرهای جنس و مزیت هزینه جدول ۴-۳۰
۱۱۳ نتایج آزمون کای دو جدول ۴-۳۱

۱۱۳ نتایج توافقی بین متغیرهای جنس و مزیت تمایز جدول ۴-۳۲
۱۱۴ نتایج آزمون کای دو جدول ۴-۳۳

۱۱۴ نتایج توافقی بین متغیرهای جنس و مزیت کیفیت جدول ۴-۳۴
۱۱۵ نتایج آزمون کای دو جدول ۴-۳۵

۱۱۵ نتایج توافقی بین متغیرهای جنس و مزیت رقابتی جدول ۴-۳۶
۱۱۶ نتایج آزمون کای دو جدول ۴-۳۷
۱۱۶ نتایج توافقی بین متغیرهای پست سازمانی و مزیت هزینه جدول۴-۳۸

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

۱۱۷ نتایج آزمون کای دو جدول ۴-۳۹
۱۱۷ نتایج توافقی بین متغیرهای پست سازمانی و مزیت تمایز جدول ۴-۴۰
۱۱۸ نتایج آزمون کای دو جدول ۴-۴۱

۱۱۹ نتایج توافقی بین متغیرهای پست سازمانی و مزیت کیفیت جدول ۴-۴۲
۱۱۹ نتایج آزمون کای دو جدول ۴-۴۳

۱۲۰ نتایج توافقی بین متغیرهای پست سازمانی و مزیت رقابتی جدول ۴-۴۴
۱۲۱ نتایج آزمون کای دو جدول ۴-۴۵
۱۲۲ توزیع فراوانی شاخص های ارزش و ظرفیت فناوری اطلاعات جدول ۴-۴۶

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

۱۲۴ توزیع فراوانی شاخص های تعهد منابع فناوری اطلاعات جدول ۴-۴۷

۱۲۵ توزیع فراوانی شاخص های تعهد مدیریتی فناوری اطلاعات جدول ۴-۴۸
۱۲۹ توزیع فراوانی شاخص های شایستگی فناوری اطلاعات جدول ۴-۴۹

۱۳۲ توزیع فراوانی شاخص های تاثیر فناوری اطلاعات بر مزیت هزینه جدول ۴-۵۰
۱۳۵ توزیع فراوانی شاخص های تاثیر فناوری اطلاعات بر مزیت تمایز جدول ۴-۵۱

۱۳۸ توزیع فراوانی شاخص های تاثیر فناوری اطلاعات بر مزیت کیفیت جدول ۴-۵۲
۱۳۹ نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف(K-S) جدول ۴-۵۳
۱۴۰ نتایج آزمون همبستگی فناوری اطلاعات و مزیت رقابتی جدول ۴-۵۴

۱۴۱ نتایج آزمون همبستگی فناوری اطلاعات و مزیت هزینه جدول ۴-۵۵

۱۴۲ نتایج آزمون همبستگی پیرسون فناوری اطلاعات و مزیت تمایز جدول ۴-۵۶
۱۴۳ نتایج آزمون همبستگی فناوری اطلاعات و مزیت کیفیت جدول ۴-۵۷
۱۴۴ نتایج ظرایب همبستگی چندگانه در مدل رگرسیونی جدول ۴-۵۸

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

۱۴۵ نتایج آنالیز واریانس فناوری اطلاعات بر مزیت هزینه جدول ۴-۵۹
۱۴۵ نتایج ظرایب همبستگی چندگانه در مدل رگرسیونی جدول ۴-۶۰

۱۴۵ نتایج ظرایب همبستگی چندگانه در مدل رگرسیونی جدول ۴-۶۱

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

۱۴۶ نتایج آنالیز واریانس فناوری اطلاعات بر مزیت تمایز جدول ۴-۶۲
۱۴۶ نتایج ظرایب همبستگی چندگانه در مدل رگرسیونی جدول ۴-۶۳
۱۴۷ نتایج ظرایب همبستگی چندگانه در مدل رگرسیونی جدول ۴-۶۴

۱۴۷ نتایج آنالیز واریانس فناوری اطلاعات بر مزیت کیفیت جدول ۴-۶۵
۱۴۷ نتایج ظرایب همبستگی چندگانه در مدل رگرسیونی جدول ۴-۶۶

۱۴۸ نتایج آنالیز واریانس فناوری اطلاعات بر ابعاد مزیت رقابتی جدول ۴-۶۷
۱۴۹ نتایج ظرایب همبستگی چندگانه در مدل رگرسیونی جدول ۴-۶۸

۱۴۹ نتایج آنالیز واریانس فناوری اطلاعات بر مزیت غیرمالی جدول ۴-۶۹

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

۱۵۰ نتایج ظرایب همبستگی چندگانه در مدل رگرسیونی جدول ۴-۷۰
۱۵۷ رتبه بندی تاثیربکارگیری فناوری اطلاعات بر ابعاد مزیت رقابتی جدول ۵-۱
۱۵۸ رتبه بندی میزان تاثیر ابعاد چهارگانه فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی جدول ۵-۲

فهرست نمودارها
صفحه عنوان شماره نمودار
۹۲ فراوانی مربوط به جنسیت نمودار ۴-۱
۹۳ فراوانی مربوط به سابقه کار نمودار ۴-۲

۹۴ فراوانی مربوط به میزان تحصیلات کارکنان نمودار ۴-۳
۹۵ فراوانی مربوط به سن کارکنان نمودار ۴-۴

۹۶ فراوانی مربوط به پست سازمانی کارکنان نمودار ۴-۵
۹۷ نتایج توافقی بین متغیرهای سن و مزیت هزینه نمودار ۴-۶

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

۹۹ نتایج توافقی بین متغیرهای سن و مزیت تمایز نمودار ۴-۷
۱۰۰ نتایج توافقی بین متغیرهای سن و مزیت کیفیت نمودار ۴-۸
۱۰۲ نتایج توافقی بین متغیرهای سن و مزیت رقابتی نمودار ۴-۹

۱۰۳ نتایج توافقی بین متغیرهای مدرک و مزیت هزینه نمودار۴-۱۰

۱۰۴ نتایج توافقی بین متغیرهای مدرک و مزیت تمایز نمودار۴-۱۱
۱۰۵ نتایج توافقی بین متغیرهای مدرک و مزیت کیفیت نمودار۴-۱۲
۱۰۶ نتایج توافقی بین متغیرهای مدرک و مزیت رقابتی نمودار۴-۱۳
۱۰۷ نتایج توافقی بین متغیرهای سابقه و مزیت هزینه نمودار۴-۱۴

 

۱۰۹ نتایج توافقی بین متغیرهای سابقه و مزیت تمایز نمودار۴-۱۵

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

۱۱۰ نتایج توافقی بین متغیرهای سابقه و مزیت کیفیت نمودار۴-۱۶

۱۱۱ نتایج توافقی بین متغیرهای سابقه و مزیت رقابتی نمودار۴-۱۷
۱۱۲ نتایج توافقی بین متغیرهای جنس و مزیت هزینه نمودار۴-۱۸
۱۱۳ نتایج توافقی بین متغیرهای جنس و مزیت تمایز نمودار۴-۱۹

۱۱۴ نتایج توافقی بین متغیرهای جنس و مزیت کیفیت نمودار۴-۲۰

۱۱۵ نتایج توافقی بین متغیرهای جنس و مزیت رقابتی نمودار۴-۲۱
۱۱۶ نتایج توافقی بین متغیرهای پست سازمانی و مزیت هزینه نمودار۴-۲۲
۱۱۸ نتایج توافقی بین متغیرهای پست سازمانی و مزیت تمایز نمودار۴-۲۳

۱۱۹ نتایج توافقی بین متغیرهای پست سازمانی و مزیت کیفیت نمودار ۴-۲۴
۱۲۰ نتایج توافقی بین متغیرهای پست سازمانی و مزیت رقابتی نمودار۴-۲۵

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

۱۲۳ توزیع فراوانی شاخص های ارزش و ظرفیت فناوری اطلاعات نمودار۴-۲۶
۱۲۵ توزیع فراوانی شاخص های تعهد منابع فناوری اطلاعات نمودار۴-۲۷

۱۲۶ توزیع فراوانی شاخص های تعهد مدیریتی فناوری اطلاعات نمودار۴-۲۸
۱۳۰ توزیع فراوانی شاخص های شایستگی فناوری اطلاعات نمودار۴-۲۹
۱۳۳ توزیع فراوانی شاخص های تاثیر فناوری اطلاعات بر مزیت هزینه نمودار۴-۳۰
۱۳۵ توزیع فراوانی شاخص های تاثیر فناوری اطلاعات بر مزیت تمایز نمودار۴-۳۱

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

۱۳۸ توزیع فراوانی شاخص های تاثیر فناوری اطلاعات بر مزیت کیفیت نمودار۴-۳۲

فهرست شکل‌ها
صفحه عنوان شماره اشکال
۱۰ مدل تحقیق شکل ۱-۲
۶۵ مدل سرمایه‌گذاری و طرح‌ریزی سیستم‌های اطلاعاتی شکل ۲-۱
۶۶ مدل کرنز و لیدرر شکل ۲-۲

 

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

– مقدمه

از دهه ۱۹۶۰ که نظریه های مختلف سیستمی و مدیریت سیستم وارد مباحث سازمان و مدیریت گردید ماهیت فعالیت سازمان ها و تحلیل عوامل آن ها کاملا دگرگون گردید به

طوری که نگرش سیستمی و رویکرد به سازمان به عنوان یک سیستم سبب شد کلیه

فرایندهای سازمان متحول گردد به طوریکه در طول سه دهه کاربرد و توسعه سیستم های اطلاعاتی با بهره گیری از توانمندی های فناوری ارتباطات و اطلاعات سبب افزایش کارایی

، اثر بخشی و موفقیت سازمان ها گردید. از اوایل دهه ۱۹۹۰ فناوری اطلاعات و تجارت

الکترونیک ماهیت کسب و کار سازمان ها را با تحول عظیمی روبرو ساخت به نحوی که تجارت الکترونیک هم اکنون بخش مهمی از کل تجارت را به خود اختصاص داده است.

با ظهور بحران های رقابتی دو دهه آخر قرن بیستم ارائه و ظهور نظریه های شایستگی،

سازمانی شایستگی های محوری و مزیت رقابتی از دهه ۱۹۸۰ سازمان ها را به سوی کسب مزیت هایی در مقابل رقبا و محصولات آن ها رهنمون ساخت. با توجه به رقابتی

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

شدن محیط کسب و کار و فشردگی بسیار زیاد محیط های رقابتی برای سازمان ها، امروزه داشتن شایستگی های سازمانی و مزیت های رقابتی جهت بقاء برای سازمان های کسب

و کار امری ضروری گردیده است به نحوی که بدون داشتن مزیت رقابتی،

سازمان ها نمی توانند در محیط فعالیت خود حضور موثر داشته باشند. لذا سازمان های کنونی در تلاش هستند تا به مزیت های رقابتی در مقابل رقبا و محصولات آن ها دست یابند.

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

در سازمان های امروزی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی به‌گونه‌ای در هم عجین

شده اند که عملاً تفکیک آن ها از یکدیگر امکان پذیر نیست. این سازمان ها دریافته اند که با

بکارگیری مناسب سیستم های اطلاعات می توانند به سوی داشتن مزیت های رقابتی موثر حرکت نمایند.
فناوری اطلاعات می تواند بوسیله سهولت در ارتباطات و هماهنگی، کاهش زمان تصمیم

گیری ها، تهیه و تامین اطلاعات مورد نیاز، کوتاه شدن فرایند های عملیاتی وکاهش هزینه

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

ها، بهبود سطح تکنولوژی ، افزایش کارایی و بهره وری و موارد مشابه، سازمان را به سوی

داشتن شایستگی های ممتاز و مزیت های رقابتی در مقابل رقبا رهنمون گردد. لذا توسعه

و کاربرد همگون و برنامه ریزی شده سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات نه تنها یک الزام بلکه عاملی مهم جهت بقاء و حضور در محیط رقابتی می باشد.

۱-۲- بیان مساله

مزیت رقابتی، تمایز ویژگی ها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را به ارائه خدمات بهتر به مشتریان (ارزش بهتر) قادر می سازد. (Ma,1999)

مزیت رقابتی یکی از مهمترین مباحث در تئوری های مدیریت استراتژیک

تلقی می شود زیرا وجود مزیت رقابتی در سازمان به معنای عملکرد بهتر نسبت به رقباست و درکوتاه مدت

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

سودآوری و در بلندمدت بقا و رشد سازمان را تضمین می کند. در عصر اطلاعات که فناوری هایی مثل وب و شبکه‌های رایانه ای گسترش یافته اند محیط سازمان نیز متلاطم تر شده

است. با ظهور تجارت الکترونیک اهمیت مزیت رقابت نه تنها کاسته نشده بلکه مهمتر و

حیاتی تر شده است.در بازار بسیار رقابتی امروز اگر محصولی نسبت به محصول

شرکت‌های رقیب دارای وجه تمایزی نباشد، نمی تواند به حیات خود ادامه دهد به همین

دلیل شرکت های آگاه بر متمایز ساختن محصول (خدمات) تأکید می‌کنند. یعنی برای آنکه

محصول آنها دارای مزیت رقابتی نسبت به محصولات شرکت‌های رقیب باشد، محصول را به گونه‌ای طراحی می‌کنند که دارای تفاوت معناداری با محصولات رقیب گردد.

اگر یک سازمان استراتژی خود را براساس ارائه مطلوبیتهای ویژه و برتر از رقیب به مشتری

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

قرار دهد، استراتژی تمایز را برگزیده است و اگر براساس شرایط موجود، ارائه قیمت غیر

قابل رقابت توسط رقیب را استراتژی خود قرار دهد، استراتژی رهبری هزینه را دنبال می‌کند. استراتژی تمایز از راه مطلوبیتهای بیشتر رقابت‌پذیری را بهبود می‌بخشد و

استراتژی رهبری هزینه از راه کاهش نامطلوبیتها (هزینه‌ها) سازمان را نسبت به رقیب

رقابت‌پذیر می‌سازد (مانند تولیدکنندگان پوشاک چینی).

ایجاد مزیت تمایز به قدرت شرکت در ارائه تنوع نیز وابسته است.ارائه خدمات منحصر بفردی

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

برای مشتریانش با قیمت پائین تر اساس تمایز است. یک شرکت نسبت به رقبایش دارای

تمایز می باشد، زمانیکه خدمات منحصر به فردی

برای مشتریانش با قیمت پائین تر فراهم می نماید. تمایز زمانی رخ می دهد که یک شرکت بتواند از طریق تفاوتهایش، برتری قیمتی

در بازار ایجاد نماید که از هزینه ایجاد تمایز بیشتر باشد. تمایز موفق، تطابق نیازهای

مشتریان با ظرفیت شرکت برای تامین تمایز است.
مایکل پورتر می گوید:”یک شرکت تنها زمانی می‌تواند رقبایش را مغلوب کند که بتواند مزیت رقابتی را ایجاد کند که قادر به حفظ‌اش باشد.” (porter,1996,62)

تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به مجموعه و ترکیبی از فنون، مهارت‌ها،

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

عملیات و دانش مرتبط با ابزارها (سخت افزار و نرم افزار) گفته می‌شود که در جهت تهیه، تولید، ذخیره

سازی، پردازش، بازاریابی و تبادل اطلاعات

در سیستم‌های اطلاعاتی و شبکه ها مورد استفاده قرار می گیرد.(محمودی،سیستم های اطلاعات و مدیریت). فناوری اطلاعات می

تواند کارایی، اثربخشی، بهره‌وری، انعطاف پذیری،

هزینه و کیفیت خدمات را بهبود بخشد.
امروزه شبکه‌های اطلاعاتی که در نتیجه توسعه فناوری اطلاعات رشد یافته‌اند مهمترین

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

تأثیر را در جهانی کردن صنعت و خدمات داشته‌اند

از فناوری اطلاعات بعنوان فناوری شبکه خدمات جدیدی را ایجاد کرده که نتیجه اقتصادی عمده آن استاندارد کردن فرآیندهای پردازش اطلاعات است. (سعادتمندی، ۱۳۸۳، ۹۰-۶۵).

در آغاز هزاره سوم، صنعت فناوری اطلاعات در جهان محور دگرگونی و توسعه قرار گرفته است. امروزه با کمک شبکه‌های بهم پیوسته

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

کامپیوتری ذهن انسان می تواند به امواج

الکترومغناطیسی سوار شود و در بازارهای داخل و خارج با سرعت بسیار زیاد اطلاعات لازم

را گردآوری کند. در چنین عصری، نمی‌توان تأثیرات فناوری اطلاعات را بر نگرش و دیدگاه

مشتریان نادیده گرفت، به طور کلی‌تر باید گفت فناوری اطلاعات تأثیر خود را به صورت

محسوس در علم بازاریابی گذاشته است. بنابراین ضرورت استفاده بهینه از فناوری اطلاعات در تعیین مزیت رقابتی برای محصول، امری واضح به نظر می رسد.

فناوری اطلاعات می تواند منجر به ایجاد تمایز در ابعاد توزیع، تبلیغات، خدمات پس از فروش، محصولات و کارکنان شود. مایکل پورتر معتقد است که می توان فناوری اطلاعات را نیز به

عنوان یکی از مزایای رقابتی در بازار در نظر گرفت.

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

تکنولوژی اطلاعات که در کسب و کارها مورد استفاده قرار می گیرد بر انعطاف و سرعت تصمیم گیری سازمان ها برای تأمین سازگاری (انطباق) با محیطشان تأثیرگذار است.کسب

وکارها و سازمان‌هایی که نمی‌توانند از محیط خود اطلاعات جمع آوری کنند، اطلاعات بیافرینند، آن ها را پردازش و به تصمیمات مشخصی تبدیل کنند، پیوندشان با محیط های خویش گسسته می‌شود و ساگازیشان با محیط از بین می‌رود. اما آنهایی که این کار را

انجام می دهند با موفق بودن در انطباق‌پذیری، می‌توانند فعالیت‌های خود را ادامه دهند.
شرکت سایپا جهت رقابت با دیگر رقبای خود از فروش اینترنتی محصولات برای حذف

عملیات دستی فروش استفاده نموده است که مزایای آن می تواند ایجاد شرایط یکسان و

عادلانه برای همه جهت خرید خودرو، صرفه جویی در وقت و هزینه، کاهش زمان سیکل فروش، افزایش کیفیت ارائه خدمات و در نهایت افزایش رضایتمندی مشتریان باشد.

فرآیند فروش خودرو از محل امانی توسط نمایندگی‌ها که براساس پیش بینی و همچنین عملکرد نمایندگی‌ها صورت می‌گیرد، از یک سو هزینه فرصت‌های از دست رفته (در

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

نمایندگی‌هایی که خودرو امانی ندارند) و از سوی دیگر هزینه خواب سرمایه را (در

نمایندگی‌هایی که امانی دارند ولی امکان فروش آنها را ندارند) به وجود می آورد. از سوی

دیگر به جهت ایجاد فضای رقابتی بین نمایندگی‌ها و افزایش سرمایه گذاری نمایندگی‌ها در

فروش خودرو پروژه، رزرو خودرو توسط نمایندگی ایجاد شد. بدین‌نحو که اداره برنامه ریزی

براساس بررسی های به عمل آمده در هر زمان که نیاز دارند لیست خودروهایی که فروش

نرفته و تعهدی نیز برای آنها در سیستم وجود ندارد را در فضای مجازی (پارکینگ مجازی) به

رؤیت نمایندگی می‌رساند تا نمایندگی بتواند آنها را برای خود رزرو و با توجه به مدت تعیین شده وجه آنرا پرداخت نماید.

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

با توجه به موارد فوق الذکر و با عنایت به سرمایه گذاری های صورت گرفته در مدیریت بازاریابی و فروش شرکت سایپا، جای تأمل جدی است که این تدابیر در ارتباط با بازار، برای شرکت سایپا نسبت به رقبای خود مزیت رقابتی به وجود آورده است یا خیر؟ و چقدر

بکارگیری فناوری اطلاعات در صورت مثبت بودن جواب، باعث ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت سایپا شده است؟
لذا مسأله اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر فناوری اطلاعات (تدابیرIT محور) بر کسب

مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش گروه خودروسازی شرکت سایپا می باشد. برای یافتن جواب این مسأله سعی می‌شود به سوالات زیر پاسخ داده شود:

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

– آیا بکارگیری فناوری اطلاعات بر مزیت تمایز در مدیریت بازاریابی و فروش سایپا تأثیر دارد؟
– آیا بکارگیری فناوری اطلاعات بر مزیت کیفیت در مدیریت بازاریابی و فروش سایپا تأثیر دارد؟

– آیا بکارگیری فناوری اطلاعات بر مزیت هزینه در مدیریت بازاریابی و فروش سایپا تأثیر دارد؟
– کدام یک از ابعاد فناوری اطلاعات (ابعاد چهارگانه) بیشترین تأثیر را بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش سایپا دارد؟

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

۱-۳- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

امروزه فناوری اطلاعات بر کلیه فعالیت ها و عملیات سازمان ها سایه افکنده و نحوه انجام فرآیندهای آن ها را تحت الشعاع قرار داده است که از جمله تأثیرات بسیار مهم آن می توان به اثرگذاری بر بازارشناسی، بازاریابی، فروش، توزیع و تبلیغات، زنجیره تأمین، ارتباط با

مشتری، تأمین کنندگان مواد اولیه خام، نیمه ساخته و ساخته شده اشاره نمود.به عنوان نمونه امروزه به کمک فناوری اطلاعات خرده فروشی تبدیل به یک فعالیت جهانی شده است. امروزه از فناوری اطلاعات به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط با خریدار و نیز برای

اطلاع رسانی جامع و کامل به مشتری و در یک کلام تبلیغات استفاده می شود.نوآوری و خلاقیت کلید موفقیت در اقصاد وب محور می باشد. امروزه شرکت هایی که قادر به خلق

مزیت های استراتژیک با استفاده از تکنولوژی اطلاعات وب محور باشند برنده خواهند بود. هنگامی که شرکتی یک نوآوری به بازار عرضه کند، سایر شرکت ها برای بقاء خود بایستی

به آن نوآوری پاسخ داده و به آن تهدید واکنش نشان دهند امروزه اکثر نوآوری ها وابسته به تکنولوژی های اطلاعات بوده و این تکنولوی ها قادر به تسهیل و سرعت بخشیدن به ایجاد

خلاقیت های جدید و تولید ایده های نو می باشند.
مدیریت بازاریابی و فروش شرکت سایپا تدابیر فناورانه زیادی در جهت کاهش هزینه ها،

کوتاه شدن فرآیندها و … انجام داده است. درعصرحاضر که دوران تحول و سرعت نور است صنعتگران نیز برای بقا و پیشبرد صنعت خود باید هماهنگ با این تحول حرکت کنند. تحقیق

انجام شده در راستای سنجش اهمیت و ضرورت فناوری اطلاعات در فروش خودروهای سایپا ضرورت یافت.

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

در گذشته فروش خودروها تنها از طریق نمایندگی‌ها و یا اداره‌ فروش به صورت حضوری و طی سیکل زمانی طولانی و امکان خطای بالا صورت می‌گرفت، باتوجه به سیاستهای تنوع و انعطاف‌پذیری درارائه