فروشگاه

توضیحات

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

 

هدف از این پژوهش ،بررسی ارتباط میان عزت نفس ، حمایت اجتماعی و شادکامی در دانش آموزان است.بدین منظور از بین تمامی دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه شهر تهران که

در سال تحصیلی ٩٨ مشغول به تحصیل بودند،تعداد ۱۵۰ نفر به روش نمونه گیری خوشه ای

چند مرحله ای انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های ،شادکامی

آکسفورد ،عزت نفس کوپر اسمیت و حمایت اجتماعی واکس صورت گرفت. نتایج حاصل از

تجزیه و تحلیل داده ها که در دوسطح توصیفی (میانگین،انحراف استاندارد،ضریب همبستگی)

و استنباطی (رگرسیون چند متغیری ) صورت گرفت ،نشان داد: بین عزت نفس و شادکامی

ارتباط مثبت معنا دار در سطح کمتر از۰۰۱/۰ وجود دارد. بین تمامی خرده مقیاسهای حمایت

اجتماعی ونیز نمره کل حمایت اجتماعی با عزت نفس ارتباط مثبت معنا داری در سطح کمتر از

۰۱/۰ وجود دارد. همچنین معادله خطی رگرسیون نشان داد که برای پیش بینی شادکامی به

ترتیب عزت نفس و حمایت اجتماعی( بعد خانواده) اهمیت دارد.

۹۳صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد +جامعه آماری و پرسشنامه   

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان
بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

فهرست مطالب

عنوان مطالب شماره صفحه

چکیده

فصل اول: معرفی پژوهش
مقدمه …………………………………………………………………………………….. ۱
بیان مساله …………………………………………………………………………………… ۳
اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………….. ۵
اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………. ۷
فرضیه ها و سوال پژوهش ………………………………………………………. ۸

تعاریف واژه ها و اصطلاحات ……………………………………………………… ۸

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
بخش اول: شادکامی……………………………………………………………………… ۱۱
تعریف شادکامی ………………………………………………………………………. ۱۲

جایگاه شادی در چارچوب هیجانها ……………………………………………………. ۱۳

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

شاخص های شادکامی …………………………………………………………………… ۱۵
دیدگاه شناختی و شادکامی ……………………………………………………….. ۱۵
نظریه های شادکامی …………………………………………………………………………. ۱۸

عوامل تاثیرگذار بر شادکامی ……………………………………………….. ۲۱
بخش دوم : عزت نفس ……………………………………………………………………. ۲۹

تعریف عزت نفس ………………………………………………………………………… ۳۰
مولفه های اساسی عزت نفس …………………………………………………………… ۳۰
منابع عزت نفس ……………………………………………………… ۳۴

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

عزت نفس در دیدگاههای مختلف ………………………………………………… ۳۴
منشاء عزت نفس …………………………………………………… ۳۷

ابعاد عزت نفس ………………………………………………………………………….. ۳۹
مفهوم خود و عزت نفس ………………………………………………………………. ۴۱

عوامل موثر بر رشد عزت نفس ……………………………………………………….. ۴۲

خاستگاهای تحولی رشدی عزت نفس …………………………………………………………………… ۴۵
ریشه نیاز ما به عزت نفس ………………………………………………………. ۴۶
سودمندی های عزت نفس بالا …………………………………………………. ۴۶

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

مشکلات ناشی از عزت نفس پایین ……………………………………………………………………….. ۴۷
بخش سوم : حمایت اجتماعی ………………………………………………… ۵۰
حمایت اجتماعی چیست؟ ………………………………………………………………. ۵۰

دیدگاه ها در مورد حمایت اجتماعی…………………………………………………….. ۵۱
منابع حمایت اجتماعی ………………………………………………………………. ۵۴
طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن ………………………………………………………………….. ۵۵
ابعاد حمایت اجتماعی ……………………………………………………………………. ۵۷

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

سیستم های حمایت اجتماعی …………………………………………………………………. ۵۸

افزایش حرمت نفس ……………………………………………………………………………. ۵۹
عوامل فردی و اجتماعی ………………………………………………………………………. ۶۰
پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………… ۶۱

تحقیقات در داخل کشور …………………………………. ۶۱
تحقیقات در خارج کشور ………………………………….. ۶۳

فصل سوم: روش پژوهش

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

طرح پژوهش …………………………………………………………………………………. ۶۷
جامعه آماری ………………………………………………………………………………….. ۶۷
نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………. ۶۷

ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………………….. ۶۸
شیوه اجرا ……………………………………………………………………………………………. ۷۲

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………….. ۷۲

فصل چهارم: روش تجزیه و تحلیل
الف) توصیف داده ها …………………………………………………… ۷۵
ب) تحلیل داده ها …………………………………………………………………….. ۸۰

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
محدودیت های اجرای پژوهش …………………………………………………………. ۹۲
پیشنهادها ………………………………………………………………………….. ۹۳
ضمائم

پرسشنامه حمایت اجتماعی واکس ………………………………………………….. ۹۴
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت …………………………………………………….. ۹۵

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

پرسشنامه شادکامی آکسفورد …………………………………………………… ۹۸
منابع
الف) منابع فارسی ……………………………………………………………………… ۱۰۱
الف) منابع انگلیسی …………………………………………………………………….. ۱۰۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان جدول شماره صفحه

جدول۱-۳ : ضرایب آلفای کرونباخ برای آزمون حمایت اجتماعی

…………………………………….. ۷۰
جدول ۱-۴:شاخص‌های توصیفی نمرات حمایت اجتماعی دانش آموزان …………………………….. ۷۵
جدول ۲-۴:شاخص‌های توصیفی نمرات عزت نفس دانش آموزان …………………………………….. ۷۷

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

جدول ۳-۴:شاخص‌های توصیفی نمرات شادکامی دانش آموزان ………………………………………… ۷۸
جدول ۴-۴ : ضریب همبستگی پیرسون برای ارتباط بین عزت نفس با شادکامی ………………….. ۸۰
جدول ۵-۴ : ضریب همبستگی پیرسون برای ارتباط بین حمایت اجتماعی و شادکامی

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

………….. ۸۱
جدول ۶-۴ : ضریب همبستگی پیرسون برای ارتباط بین حمایت اجتماعی و عزت نفس ………. ۸۲
جدول ۷-۴ : خلاصه نتایج معنی داری مدل رگرسیون برای پیش بینی شادکامی …………………. ۸۳
جدول ۸-۴ : خلاصه جدول ضرایب رگرسیون برای پیش بینی شادکامی …………………………….. ۸۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار ها

عنوان نمودار شماره صفحه

نمودار ۱-۴ توزیع نمرات حمایت اجتماعی دانش آموزان ………………………………………………….. ۷۶
نمودار ۲-۴ میانگین خرده مقیاسهای حمایت اجتماعی دانش آموزان …………………………………… ۷۶
نمودار ۳-۴ توزیع نمرات عزت نفس دانش آموزان ………………………………………………… ۷۸
نمودار ۴-۴ توزیع نمرات شادکامی دانش آموزان ………………………………………………… ۷۹

 

فهرست شکل
عنوان شکل شماره صفحه

شکل ۱-۲ تحلیل اسناد هیجان ……………………………………………………………… ۱۷

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

مقدمه
شادکامی ، در خوب زیستن انسانها بسیار تأثیر گذار است.شادکامی یا شادی از طیف هیجاناتی است که اثرات دراز مدت آن طراوت و شادابی است. از نظر روانشناسی ، شادکامی

و رضایت خاطر ، مشخصه تجربه اوج است و این تجربه نشانه ای از خود شکوفایی در افراد

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

است. بدون شادی زندگی خشک و بی معناست ، با شادی هر چیز در زندگی جالب و قابل اجرا می شود ( علوی زاده ، ۱۳۸۵).
شادی، واکنش مثبتی است که در مواجهه با صحنه ها و رویدادهای رضایت بخش پدید

می آید و احساس خوشایندی است که بر اثر دستیابی به آنچه که آرزو و انتظارش را داریم پدیدار می گردد (جان بزرگی ، ۱۳۸۰).
روانشناسان، درصدد هستند تا علل شادی و فرآیندهایی را که باعث شادی می شوند را پیدا

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

کنند، آنها دریافته اند افرادی که عزت نفس ، احساس کنترل خود ، خوشبختی و هدفمندی

بیشتری دارند از افراد ، دیگر شادترند ، عزت نفس از زیر بنایی ترین و مهمترین عوامل در سلامت روان می باشد. کشش به سوی اقتدار و عزت نفس را می توان یکی از نیازهای

غریزی بشر برشمرد ، که همواره در اجتماعاتی که به این نیاز انسان ، بیشتر بها داده اند و او را به عنوان موجودی مقتدرو توانا در انجام دادن هر کاری ستوده اند ، احساس رضایت و

شادکامی بیشتری را برای او به ارمغان آورده اند. برای شاد بودن لازم است که فرد تصویر مثبتی از خود داشته باشد ( بُری بُری ، ۱۳۸۱ ).

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

امروزه تقریباً مسلم شده است که حمایت اجتماعی یکی از عوامل بسیار مهم در ایجاد بروز شادکامی است. انسان نیز مانند سایر موجودات به طور فطری ، به زندگی در جمع همنوعان

خود متمایل می باشد؛ اما تفاوت اجتماعات انسانی با موجودات دیگر در این است که موجودات دیگر تنها برای حفظ بقای خود بر جمع گرایی روی می آورند، در حالی که انسان ،

علاوه بر برآوردن نیازهای زیستی خود در اجتماع ، می تواند عواطف و احساسات درونی خود را

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

نسبت به دیگران بروز دهد تا با آنها احساس همدردی کند و به طور متقابل ، از آنها احساس

همدردی ببیند، با آنها گریه کند و بخندد ، آنها را تحسین کند و مورد تأئید قرار بگیرد و به همنوع خود عشق بورزد. از این رو زندگی کردن درجمع به خاطر ارضای احساسات و عواطف آدمی ،

کمک بسیار زیادی به آرامش درونی و تخلیه ی هیجانات روحی او می کند، زیرا که زندگی در محیطی صمیمانه و دوستانه که فرد را همواره مورد حمایت خود قرار می دهد باعث می شود

که او درک کند که مورد توجه و علاقه ی دیگران است و بر حس عزت نفس و ارزشمندی او می افزاید، احساسی که فرد علاوه برآنکه خود را با ارزش می پندارد، میداند که مورد تصویب

و پذیرش دیگران نیز هست و بدین ترتیب موجبات ایجاداحساس آرامش وشادکامی در او فراهم می شود ( کوینگ ،۱۹۹۸ ،ترجمه نجفی، ۱۳۸۰ ).

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

بیان مسئله :
شادکامی، مطمئناً از اهداف بزرگ بشر بوده است، که همه در تلاش برای رسیدن به آن هستند . میزان شادکامی بر اساس ارزشیابی افراد از خود و زندگی شان بدست می آید.

این
ارزشیابی ها ممکن است جنبه ی شناختی داشته باشد، مانند قضاوتهایی که در مورد

خشنودی از زندگی صورت می گیرد و یا جنبه عاطفی که شامل خلق و هیجاناتی است که در واکنش به
رویداد های زندگی ظاهر می شود ( یزدانی ، ۱۳۸۲ ).
افراد شاد کام نگرش خوش بینانه ای نسبت به وقایع و رویدادهای اطراف خود دارند و به جای جبهه گیری منفی به رخداد های پیرامون خود، سعی در استفاده بهینه از رویدادها دارند، در مجموع افراد خوشحال در مقایسه با دیگران احساس رضایت بیشتری نسبت به زندگی

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

خانوادگی، روابط رمانتیک، شغل، تحصیلات و… دارند. شادکامی، سازه ای مستقل است که از ۳ جزء اساسی احساس خوشی، رضایت از زندگی و نبود هیجانات منفی مانند افسردگی و اضطراب، تشکیل یافته است ( آرجیل، ۱۹۹۹، ترجمه کلانتری و همکاران، ۱۳۸۲).

عوامل مختلفی بر شادکامی تأثیر دارند. یکی ازاین عوامل ،عزت نفس است. عزت نفس یکی

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

از عوامل مهم و اساسی در رشد شخصیت و شکوفایی انسانها است. ابتدا روانشناسان و

جامعه شناسانی از جمله ویلیام جیمز ، هربرت مید و چارلزکولی بر اهمیت عزت نفس مثبت تأکید داشتند. چند سال بعد نئوفرویدین هایی چون سالیوان و هورنی ، خود پنداره را در نظریه

های شخصیتی شان وارد کردند. سالها بعد روانشناسان، نظریه ها را با کارهای تجربی درهم آمیختند و نتیجه گرفتند که عزت نفس ، با شادکامی وکارکرد مفید فرد ارتباط متقابل دارد ( بیابانگرد،۱۳۸۲ ).

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

عزت نفس شامل ارزشیابی فرد از قدر و منزلت خویش است. یعنی اینکه تا چه اندازه خود را نیک، شایسته و پاک می داند، که از تعیین کننده های اصلی در شکل دهی الگوهای رفتاری- عاطفی به شمار می آید ( ارونسون ،۱۹۹۹، ترجمه شکر کن، ۱۳۸۷ ).

یکی دیگر از عوامل غیر قابل انکار که نقش به سزایی در ایجاد تغییرات عینی مثبت، سلامت روحی،روانی وحتی جسمانی دارد حمایت اجتماعی است. هر قدر که شبکه روابط اجتماعی

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

گسترده و دوستی های افراد از استحکام بیشتری برخوردار باشد، بهتر و قوی تر به عنوان یک

سپر دفاعی در مقابله با تهدیدها و فشارهای محیطی و مقطعی عمل می کند. شواهد نشان

داده که برقراری روابط نزدیک با دیگران با سلامت ذهنی و در نتبجه شادکامی همبستگی دارد

چرا که احتمال انتخاب افراد شاد به عنوان دوست و فردی معتمد بیشتر است و همین خود نیاز به محبت و حمایت اجتماعی را تأمین می کند وموجب شادکامی می شود

(کوینگ۱۹۹۸،ترجمه نجفی، ۱۳۸۰).
حمایت اجتماعی یک نیاز اساسی برای رشد هر فرد محسوب می شود، حمایت اجتماعی به

میزان ادراک فرد از محبت و حمایت خانواده، دوستان و اطرافیان اطلاق می شود که از طریق

روابط بدست می آید و از جمله مؤلفه هایی است که بیشترین اثر را در سلامت روان دارد ( دایر ،۲۰۰۰ ، ترجمه سپاه منصور، ۱۳۸۶).

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

با توجه به اینکه عزت نفس و حمایت اجتماعی از تعیین کننده های نگرش فرد نسبت به خود و

دنیای پیرامون است و شادکامی یکی از جنبه های مهم و مثبت هر فرد است سوال اصلی در

این پژوهش آن است که آیا بین عزت نفس و حمایت اجتما عی با شادکامی ارتباط وجود دارد؟
اهمیت و ضرورت پژوهش
ارسطو فیلسوف بزرگ یونانی،قرنها پیش با طرح پرسشی ژرف، مارا به تاملی شور انگیز در

باره شادی فرا خوانده است. او می پرسد عالی ترین خوبی های قابل دستیابی چیست ؟و

سپس پاسخ به این پرسش را همچون کلیدی در دسترس ما قرار می دهد ،شادی ،موهبتی که همه مردم از عوام تا خواص خواستار آن هستند (بُربُری،۱۳۸۱).

شادکامی یکی از جوانب مهم کیفی در زندگی انسانها است که همه آرزوی یافتنش را دارند،

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

شادی شوق فعالیت های اجتماعی را بر می انگیزد ،روابط انسانی را تحکیم می بخشد ،

حس امیدواری را احیا می کند و در رهایی از نگرانی ها و پیروز شدن در رقابت های اضطراب

انگیز نیز موثر است . همچنین افراد شاد کام افرادی نوع دوست هستند و به دیگران بیشتر

کمک می کنند ،بهتر کار می کنند و در حل مسائل موفق ترند (میرز ،۲۰۰۰،به نقل از یزدانی،۱۳۸۲).
دانشمندان معتقدند که شاد کامی قدرت سیستم ایمنی بدن را افزایش می دهد وسلامتی و

شادابی را به همراه می آورد . در این راستا بسیاری از آسایشگاه ها وبیمارستان ها از تدابیر

مختلفی نظیر استفاده از دلقک ها ، پخش فیلم های کمدی برای ایجاد احساس شادی در

بیماران استفاده می کنند ،زیرا باعث ترشح هورمونهای شادی آور می شود این هورمونها

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

نقش به سزایی در رسیدن اکسیژن بیشتر به مغز دارند که موجبات آرامش روحی- روانی و افزایش تحمل دردرا در بیماران فراهم می کند(سلیمانی،۱۳۸۸).

امروزه علیرغم پیشرفت های چشمگیر در فناوری و تأمین آسایش انسان احساس بهزیستی و شادکامی وی افزایش نیافته است ،بروز انواع مختلف اختلالات افسردگی واضطرابی ،ناتوانی

افراد در حل مسائل زندگی ،احساس تنهایی و ناامنی وبسیاری از عوامل دیگر حاکی از فقدان

هیجان شادی در زندگی انسانها است (کار،۲۰۰۴ ،ترجمه پاشاشریفی و همکاران،۱۳۸۵ ).
ازطرف دیگر بررسی واژه های مربوط به حالات احساسی ،نشان دهنده این است که محققان

توجه خود را بیشتر به عوامل منفی روانی از جمله افسردگی واضطراب معطوف نموده اند و

عنایت کمتری به حوزه شادکامی داشته اند.یک بررسی الکترونیکی در خلاصه های

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

روانشناسی از سال ۱۸۷۷ تا۲۰۰۰ نشان داده است که تعداد مقاله های مربوط به خشم

۸۰۷۲ ،اضطراب ۵۷۸۰۰ ، افسردگی۷۰۸۵۶ بوده است. در حالی که تعداد مقاله های مربوط به احساس خوشی و شادمانی ۲۹۵۸ ورضایت از زندگی۵۷۰۱ بوده است. در این بررسی

نسبت توجه به احساسات منفی به احساسات مثبت ۱۴ به ۱ است(میرز،۲۰۰۰،به نقل از یزدانی،۱۳۸۲).

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

بنابر این بسیار مهم است که پیش بینی کننده ها ،همبسته ها ،متغیر ها و عوامل موثر بر شادکامی افراد شناسایی ،اندازه گیری و کنترل شود که در نهایت به افزایش شادکامی و

احساس مثبت در زندگی آنها کمک کند یکی از مهمترین عواملی که تاثیر بسزایی در افزایش

شادکامی دارد ، عزت نفس است . عزت نفس یکی از زیربنایی ترین ومهم ترین عوامل در سلامت روان می باشد که نقریبا در عموم اختلالات روانی دست خوش تغییر وتزلزل می گردد(اسدالهی و موسوی،۱۳۷۶).

عزت نفس ارتباط نزدیکی با شادکامی داردویکی از شایع ترین منابع لذت محسوب می شود، عزت نفس بالا سودمندی های فراوانی از جمله رضایت از کار ،مدرسه و زندگی ،سلامت

جسمانی و روانی، مقاومت در برابر عوارض فشار روانی ،موفقیت اجتماعی ،خلق مثبت و

سطوح پایین افسردگی و علاقه به رفاه و بهزیستی دیگران دارد ،که هریک از این عوامل نقش

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

شایان توجهی بر افزایش شادکامی افراد می گذارد(ساپینگتون،۲۰۰۱،ترجمه حسینی شاهی برواتی،۱۳۸۲).
انسان در طول زندگی همواره نیازمند محیطی صمیمانه و دوستانه است که حامی او باشد. امروزه تقریبا مسلم شده است که حمایت اجتماعی تاثیر فراوانی بر سلامت روانی و

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

شادکامی افراد می گذارد.به هنگام افزایش فشار روانی وهجوم مشکلات ، افرادی که از حمایت ها و مساعدت های بیشتری از طرف خانواده ، دوستان،معلمان ،سازمانها و افراد دیگر

برخوردارند علائم افسردگی در آنها دیده نمی شود ،حمایت اجتماعی با افزایش درک صریح از

رویدادهای روانی فشارزا باعث کاهش تاثیر فشار روانی می شود (کاپلان،۱۹۹۶،ترجمه پور افکاری،۱۳۷۶).
افرادی که حمایت اجتماعی بیشتری در یافت می کنند ،درد کمتری را متحمل شده و کمتر به

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

بیماری مبتلا می شوند. حامیان فرد می توانند از بسیاری

از اثرات ناشی از استرس و بیماری های قلبی جلوگیری نمایند و در ایجاد و افزایش روحیه ای شاد وبا نشاط درفرد تاثیر فراوانی داشته باشند(مایر ،ترجمه فراهانی،۱۳۸۶).

عزت نفس و حمایت اجتماعی تنها دو عامل از میان ده ها عامل موثر بر روی شادکامی

هستند ،بدیهی است که با افزایش و کنترل هر یک از این عوامل می توان در جهت ایجاد وافزایش شادکامی به موفقیت رسید .

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

اهداف پژوهش :
هدف کلی : بررسی ارتباط میان عزت نفس ، حمایت اجتماعی و شادکامی در دانش آموزان و تعیین نقش هر یک از آنها در پیش بینی شادکامی است .
هدف فرعی
۱- بررسی ارتباط عزت نفس با حمایت اجتماعی در دانش آموزان .

فرضیه ها و سوال پژوهش :
۱- بین عزت نفس وشادکامی ارتباط مثبت وجود دارد .

۲- بین حمایت اجتماعی و شاد کامی ارتباط مثبت وجود دارد.

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

۳- بین عزت نفس و حمایت اجتماعی ارتباط مثبت وجود دارد.
سوال پژوهش :
۱- عزت نفس و حمایت اجتماعی چه سهمی در پیش بینی شادکامی دارند ؟

تعریف واژه ها و اصطلاحات :

تعریف نظری متغیرها
شادکامی : شادکامی ،سازه ای مستقل است که از سه جزء اساسی: احساس خوشی،رضایت از زندگی، و نبود هیجانات منفی مانند افسردگی و اضطراب تشکیل یافته است(آرجیل،۱۹۹۹،ترجمه کلانتری و همکاران ،۱۳۸۲).

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

عزت نفس : عزت نفس عبارت است از ارزشی که اطلاعات درون خود پنداره برای فرد دارد و از اعتقادات فرد در مورد تمام صفات و ویژگی هایی که در او هست سرچشمه می گیرد
(بیابانگرد ،۱۳۸۲ ).
حمایت اجتماعی : حمایت اجتماعی میزان ادراک فرد از حمایت خانواده ، دوستان و اطرافیان وی در مقابل استرس و حوادث است (لیند زی و تامسون ، ۱۹۹۸، به نقل از بیابانگرد،۱۳۸۲)

تعریف عملیاتی متغیرها
شادکامی : نمره ای که آزمودنی در پرسشنامه ی شادکامی آکسفورد(OHI) بدست می آورد.
عزت نفس : نمره ای که آزمودنی در پرسشنامه ی عزت نفس کو پراسمیت دریافت می کند.

حمایت اجتماعی : نمره ای که آزمودنی در پرسشنامه ی حمایت اجتماعی واکس و همکاران بدست می آورد.

 

 

 

 

 

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

بخش اول : شادکامی
اکثر روانشناسان شادکامی را یکی از شش هیجان اساسی انسان می دانند. هیجانات اساسی عبارتند از خشم ،ترس ، تنفر ، تعجب ، شادی و ناراحتی (دیکی ،۱۹۹۹ ).
ون هون (۱۹۸۴ ) شادکامی را میزانی که یک فرد در مورد کیفیت کلی مطلوبیت زندگی اش

قضاوت می کند ، تعریف می کند .آیزنک با اقتباس از تعریف برادبرن ، شادی را حداکثر عاطفه مثبت و حداقل عاطفه منفی تعریف کرده است که احتمالآ کاربردی ترین تعریف شادکامی

است .کانت ، شادی را ارضای تما می امیال می داند (آیزنک ،۱۹۹۰،ترجمه فیروز بخت و بیگی ، ۱۳۷۵ ). به اعتقاد لاما مهمترین هدف زندگی ما رسیدن به شادی است ، چه انسان معتقد

به اصول مذهبی باشد ، چه نباشد. حرکت وفعالیت انسان در هر مذهبی که باشد برای دست یافتن به شادی است (لاما و کاتلر ،ترجمه انوشیروانی ،۱۳۸۲).

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

شادی نه تنها به سطح بالایی از عاطفه یا هیجان مثبت بستگی دارد بلکه به سنجش عمیق تر رضایت کلی از زندگی نیز وابسته است. هیجانات بسیار مثبت ممکن است کوتاه مدت باشند، اما
رضایت می تواند دراز مدت باشد ؛ بنابراین می تواند هدفی واقع بینانه تر برای وجود انسان باشد( آیزنک،۱۹۹۰ ، ترجمه فیروز بخت و بیگی ۱۳۷۵ ).
تعریف شادکامی
شادکامی (شادمانی ) احساسی است که همه خواهان آن هستند اما تعداد کمی از ما به

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

آن دست می یابیم. نشانه مشخص چنین احساسی، قدردانی ، احساس درونی، احساس

رضایت و علاقه به خود و دیگران است. عادی ترین حالت ذهنی همه، حالت خشنودی و شادی است.
(آیزنک، ۱۹۹۰ ) معتقد است شادی حالتی پایدار است که فرد میان امیال ارضا شده و کل امیال خود مطلوب ترین نسبت را می یابد، به شرط آنکه امیال ارضا شده به طور غیر منتظره

اتقاق افتاده باشند، یعنی ما از مصاحبت با فردی که انتظار دیدن وی را نداشته ایم شادی می شویم.
آرجیل (۲۰۰۱) بین احساس خوشی و شادکامی تمایز قائل می شود . به رغم وی احساس خوشی یکی از رایج ترین شیوه هایی است که افراد با آن شادمانی خود را تعریف می کنند،

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

در تعریف احساس خوشی آرجیل معتقد است، افراد دارای خلقهای منفی بسیارند مانند؛ خشم، اضطراب، افسردگی و … ) ولی واقعاً یک خلق مثبت دارند که تحت عنوان احساس خوشی توصیف می شود، در واقع می توان گفت شادمانی دارای ۳ جز است، یک جزآن

احساس خوشی است و دو جزء دیگر آن رضایت از زندگی و عدم وجود عاطفه منفی است. خوشی بعد عاطفی شادمانی است و رضایت بعد شناختی آن است.

برادبورن ( ۱۹۶۹ ) معتقد است ، شادمانی عبارت است از میزان عاطفه مثبت منهای میزان

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

عاطفه منفی . عاطفه منفی برادبورن همان است که توسط مقیاس روان رنجورگرایی آیزنک و آزمون افسردگی بک اندازه گیری می شود. در عین حال هدی و ویرینگ ( ۱۹۹۲ ) دریافتند

همبستگی بین اضطراب و افسردگی ( دو عاطفه منفی مسلط ) فقط ۵% است، آنچنان که می توان گفت که این احساس تقریباً مستقل اند. با توجه به یافته های فوق الذکر تقسیم

عاطفه منفی به دو احساس اضطراب و افسردگی می توان چهار مؤلفه برای شادی در نظر گرفت. این ۴ مؤلفه عبارتند از : عاطفه مثبت، رضایت از زندگی، اضطراب و افسردگی ( آرجیل ، ۲۰۰۱ ).

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

جایگاه شادی در چهار چوب هیجانها
سالهاست که در طبقه بندی حالت های روانی، شادی و نشاط را در مقوله ی هیجان ها قرار داده اند. اگر چه طبقه بندی حالات احساسی که در مقوله ی اخیر قرار می گیرند به علت

کثرت تعداد هیجان ها، آسان نیست اما کوشش های متعددی در راه نظم دهی و مجزا سازی آنها به عمل آمده است. و شاید اشاره به طبقه بندی ای ،که هیجان ها را به چهار بعد اصلی

تقسیم می کند ، بتواندجایگاه شادی و نشاط را در چهار چوب هیجان ها مشخص کند دراین طبقه بندی ، هیجان ها بر اساس ابعاد زیر از یکدیگر متمایز شده اند :

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

– مثبت و منفی
– نخستین یا مختلط
– قرار گرفتن در قطبهای متضاد
– سطوح مختلف شدت
با توجه به این ابعاد می توان شادی و نشاط را به عنوان یک هیجان مثبت در نظر گرفت که

امکان ترکیب و تألیف آن با هیجان های دیگر نیز وجود دارد. این حالت در قطب متضاد با خشم، احساس گناه و افسردگی قرار می گیرد و میزان شدت آنها نیز تغییر پذیر است. بدین ترتیب

مشاهده می شود که بیان دقیق مسأله و هدفهای موضوع مورد نظرما ، نیازمند تصریح بیشتر

مقوله ی هیجانهاست. ارائه تعریف دقیقی از هیجان بسیار مشکل است چرا که افراد فرهنگ ها و مناطق مختلف ، دارای دریافت های متفاوتی از این مفهوم می باشد و مع هذا درباره ی

ویژگی های خاصی از آن توافق نظر دیده می شود و اغلب مؤلفان بر این باورند که حالت های

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

هیجانی بر اساس احساسات مثبت یا منفی کوتاه مدت نسبت به یک موضوع معین ( واقعی یا

خیالی ) بر انگیخته می شوند. به بیانی دیگر ، می توان هیجان ها را از سویی به منزله ی واکنش های وحدت یافته نسبت به ویداد های معنا دار شخصی دانست که واکنش های

فیزیولوژیکی ، رفتاری، شناختی و همچنین احساس های فاعلی لذت و عدم لذت را در بر می گیرند و از سوی دیگر، آنها را به عنوان واکنش های عاطفی شدیدی تلقی کرد که تابع مراکز

دیانسفالیک اند معمولاً شامل تظاهرات نباتی می شوند و جلوه های آنها در شادی ، اندوه ، ترس ، خشم تنفرو غیره قابل مشاهده است( منصور ، دادستان ۱۳۸۰ ).

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

پیوند هیجان ها و از آن میان شادی و نشاط با شناخت و رفتار به خوبی آشکار می گردد و تعامل چنین عواملی است که بررسی هیجان های منفی و مثبت را از اهمیت خاصی برخوردار

می سازد . چرا که هیجان های منفی به کاهش سطوح حرمت خود و کیفیت روابط با دیگران منجر می شوند در حالی که…………………………………

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

شاخص های شادکامی
حالت چهره – قیافه : جایگاه اصلی هیجانات ، چهره است ، چهره می تواند شماری از هیجانات از جمله شادی را نشان دهد ( آرگایل، ۲۰۰۱ ). شاید مشخص ترین حالت چهره که

نشان دهنده شادکامی است را بتوان در حرکت لب ها و خصوصاً در میزان خنده افراد دید. ولی آنچه اهمیت دارد توجه به همه ی جسم است.

– بیان احساسات شاد توسط خود فرد : توجه به مطالبی که فرد در مورد احساسات خودبیان می کند نیز می تواند شاخصی از شادکامی فرد باشد.

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

– توجه به محتوی گفتار فرد : وقتی فردی محتوی کلامش خوش بینانه تر است می توان گفت احساس درونی فرد نیز شادکام است وقتی محتوی کلام فرد بدبینانه است می توان گفت شادکام نیست ( عابدی ، ۱۳۸۴ ).

دیدگاه شناختی و شادکامی
موضوع تعیین کننده های شادکامی و چگونگی ادراک و شناخت آنها از مدتها قبل مورد بحث بوده است و دامنه آن ، دیدگاههای دینی و فلسفی را نیز در بر دارد .

این دیدگاهها در مورد سودمندی تفکرات و شناختهایی تأکید دارند که باعث هدایت هیجانها و

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

خلاقیات فرد می گردد برای مثال در بعضی از ادیان برای مقابله با هیجانهای ناخوشایند ، گسلش روانی از دینت توصیه می گردد. ( واینر ، ۱۹۸۵ ).

یکی از نظریه های خوشبختی ذهنی و شادکامی نظریه ( اسناد ) می باشد، که در مورد افسردگی به خوبی شناخته شده است .دراین نظریه اعتماد برآن است که افراد افسرده وقایع

منفی را علل پا بر جا و کلی می دانند که پیوسته برای آنان اتفاق می افتد. از نظر بک ( ۱۹۶۷ ) به نقل از واینر (۱۹۸۵) افراد افسرده به روشهای خودبه ویرانگری در جهان می اندیشند.

داینر اسنادهای مربوط به موفقیت و شکست را توصیف کرده است . به اعتقاد وی رویدادهای ذهنی، نقش واسطه را بین متغیرهای مربوط به تکالیف و رفتار بعدی دارند و افراد نتایج رفتاری

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

خود را به عواملی درونی ( شخصی ) و بیرونی ( موقعیتی ) ، پایدار و ناپایدار و کنترل ناپذیر

اسناد می دهند. این ویژگی ها انتظارت متفاوتی در آینده برای آنان ایجاد می کند و منجر به

واکنشهای عاطفی مثبت یا منفی می گردد. وقتی که موفقیت یا شکست به عوامل درونی نسبت داده می شود غرور – شادی یا شرمساری – اندوه افزایش می یابد. اگر موفقیت یا

شکست به عوامل بیرونی نسبت داده شود غرور – شادی یا شرمساری اندوه کاهش می

یابد. بنابراین موفقیتی که فرد آن را به سادگی تکلیف یا خوش اقبالی ( عوامل بیرونی ) نسبت

می دهد ، از جنبه تقویتی برخوردار نخواهد بود. یکی از پیامدهای نسبت دادن های علّی در

بررسی تأثیر عزت نفس و حمایت اجتماعی بر شادکامی دانش آموزان

ارتباط با منابع کنترل درونی و بیرونی ، ارتباط آن با یکی از عوامل شادکامی یعنی عزت نفس

است. اگر پیامدهای مثبت رفتار به علل %