فروشگاه

توضیحات

بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

پس از دیدن متن و فهرست پایان نامه بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی میتوانید نسبت به خرید آنلاین و

دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع پایان نامه بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

پس از دیدن متن و فهرست پایان نامه بررسی تطبیقی عزل ولی قهری در فقه و حقوق ایران میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام

فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

چکیده
نااطمینانی نسبت به سیاست های اقتصادی دولت موجب می شود که صاحبان سرمایه نتوانند بازده بلندمدت سرمایه خود را با اطمینان کافی محاسبه کنند.

لذا افزایش نااطمینانی سیاست¬های اقتصادی دولت موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمایه، کاهش سطح سرمایه¬گذاری و لذا ایستایی و رکود اقتصادی خواهد شد.

در این مطالعه اثر نااطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی در ایران طی دورۀ ۱۳۹۶-۱۳۴۰ با استفاده از تکنیک های همجمعی و تصحیح خطا مورد ارزیابی قرار گرفته است. متغیر مورد استفاده جهت ارزیابی اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی

دولت بر رشد اقتصادی یک شاخص ترکیبی بوده که از متغیرهای مخارج دولتی(اعم از جاری و عمرانی)، درآمد مالیاتی، حجم نقدینگی و حاشیۀ نرخ ارز و

با استفاده از الگوهای ARCHوGARCH حاصل شده است.

بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

نتایج بررسی حکایت از آن دارد که افزایش نااطمینانی سیاست های اقتصادی دولت باعث کاهش رشد اقتصادی در دورۀ مورد بررسی شده است. به طوری که در مدل های بلندمدت و

کوتاه مدت اثر این شاخص بر رشد اقتصادی منفی و معنی دار است. بر این اساس می توان به دولت پیشنهاد کرد که جهت افزایش رشد اقتصادی می تواند از طریق ایجاد ثبات رویه در اجرای سیاست های اقتصادی و ایجاد محیط باثبات و امن اقتصادی در جامعه عمل کند.

کلمات کلیدی : نااطمینانی، سیاست اقتصادی، رشد اقتصادی، تکنیک های همجمعی و تصحیح خطا، بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

 

۱۱۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد  

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی را دانلود کنید

بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی
بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

 

 

بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول : کلیات
مقدمه ۲
۱-۱ دولت و رشد اقتصادی ۲
۱-۲ ضرورت انجام مطالعه ۳
۱-۳ هدف مطالعه ۴
۱-۴ ضرورت دخالت دولت در اقتصاد ۴
۱-۵ وظایف کلی دولت ۵

۱-۶ کلیاتی در مورد سیاست اقتصادی ۶

۱-۶-۱ اهداف سیاست اقتصادی ۶
۱-۶-۲ تقسیم بندی اهداف سیاست اقتصادی ۷
۱-۷ تعریف نااطمینانی و بی ثباتی اقتصادی ۸
۱-۷-۱ نااطمینانی سیاست های اقتصادی ۸
فصل دوم : مروری بر مبانی نظری

مقدمه ۱۰
۲-۱نظریات مکاتب اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد ۱۲
۲-۱-۱ مکتب کلاسیک ۱۲
۲-۱-۲ مکتب کینزی ۱۲
۲-۱-۳ مکتب پولیون ۱۳
۲-۱-۴ مکتب کلاسیک های جدید ۱۴

بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

۲-۱-۵ مکتب کینزین های جدید ۱۴
۲-۲ مبانی نظری رشد اقتصادی ۱۶
۲-۲-۱ الگوی هارود ۱۶
الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی ۱۷
ب – معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی ۱۸
۲-۲-۲ الگوی دومار ۱۸
۲-۲-۳ الگوی رشد نئوکلاسیک ۱۹

۲-۲-۴ تئوری های رشد درونزا ۲۳
الف- مدل رشدAK 24
ب- مدل هاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه ۲۶
فصل سوم : مروری بر مبانی تجربی
مقدمه ۲۹
۳-۱ مطالعات خارجی ۳۰
۳-۲مطالعات مربوط به ایران ۴۲

فصل چهارم : ساخت شاخص نااطمینانی سیاست های دولت
مقدمه ۴۸
۴-۱مراحل ساخت شاخص نااطمینانی سیاست های دولت ۴۹
۴-۱-۱ آزمون LM-TEST 49
۴-۱-۲ برآورد الگوی ARCH وGARCH 51
۴-۱-۳ تعیین ضریب اهمیت هر متغیر ۵۳
۴-۱-۴ رتبه بندی سری زمانی نوسانات متغیرها ۵۵

۴-۱-۵ ترکیب سری زمانی واریانس ها و ساخت شاخص ۵۵
فصل پنجم : تصریح و برآورد مدل رشد
مقدمه ۵۸
۵-۱ تصریح مدل رشد اقتصادی ۵۹

۵-۲ متغیرهای مدل رشد اقتصادی ۶۳

۵-۲-۱ نسبت سرمایه گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی ۶۳
۵-۲-۲ نسبت سرمایه گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی ۶۴
۵-۲-۳ متوسط سطح تحصیلات نیروی کار ۶۶
۵-۲-۴ نرخ رشد صادرات نفت و گاز ۶۷

۵-۲-۵ نااطمینانی سیاست های اقتصادی دولت ۶۸
۵-۳ بررسی پایایی متغیرها ۶۸

۵-۴ برآورد ضرایب تابع رشد اقتصادی ۷۱
۵-۵ برآورد ضرایب تابع پویای کوتاه مدت رشد اقتصادی ۷۳
۵-۶ نتیجه گیری و تفسیر ضرایب ۷۶
۵-۶-۱ نسبت سرمایه گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی ۷۶

بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

۵-۶-۲ نسبت سرمایه گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی ۷۶
۵-۶-۳ سرمایه انسانی ۷۶
۵-۶-۴ نرخ رشد صادرات نفت و گاز ۷۶
۵-۶-۵ شاخص نااطمینانی سیاست های اقتصادی دولت ۷۷
۵-۷ پیشنهادات ۷۷
فهرست منابع و مآخذ ۷۸

پیوست ها :
پیوست۱: نتایج کامپیوتری بررسی پایایی متغیرها ۸۳
پیوست ۲ : نتایج حاصل از برآورد مدل رشد ۸۹
پیوست۳: نتایج حاصل از برآورد الگوهای ARCH وGARCH 94

پیوست۴: داده های آماری ۹۸

فهرست جداول و نمودارها
صفحه عنوان
نمودار(۱-۱) اهداف سیاست های اقتصادی ۷

جدول(۲-۱) نظریات مکاتب اقتصاد کلان در مورد نقش دولت در اقتصاد ۱۵
نمودار(۲-۱) وضعیت تعادل پایدار رشد اقتصادی ۲۲
جدول(۳-۱) اثر نااطمینانی مخارج دولت بر رشد ( معادله پیش بینی متفاوت) ۳۸
جدول(۳-۲) نتایج برآورد مدل رشد لنسینک و المار ۳۹
جدول(۴-۱) نتیجه آزمون LM-TESTمتغیرها ۵۱

بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

جدول(۴-۲) نتایج حاصل از برآورد الگوهای ARCH وGARCH 52
جدول(۴-۳) وزن واریانس های متغیرهای سیاستی……………………………………………………………………………………………..۵۰
نمودار(۴-۱) شاخص نااطمینانی سیاست های دولت ۵۶
نمودار(۴-۲) ارتباط شاخص نااطمینانی سیاست های دولت و رشد اقتصادی ۵۶
نمودار(۵-۲-۱) لگاریتم نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی ۶۴

نمودار(۵-۲-۲) لگاریتم نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی ۶۵

نمودار(۵-۲-۳) لگاریتم حاصلضرب نیروی کار در متوسط تحصیلات شاغلین ۶۶
نمودار(۵-۲-۴) نرخ رشد صادرات نفت و گاز سرانه(دلاری) ۶۷

جدول(۵-۳-۱) نتایج پایایی متغیرها بر اساس آزمون دیکی فولر تعمیم یافته ۶۹

بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

جدول(۵-۴-۱) آزمون های مربوط به تابع نرخ رشد اقتصادی بلندمدت ۷۳
جدول(۵-۴-۲) آزمون های مربوط به تابع نرخ رشد اقتصادی کوتاه مدت ۷۵
جدول(۵-۴-۳) نتایج برآورد مدل های بلندمدت و کوتاه مدت رشد اقتصادی ۷۵

 

مقدمه

نرخ رشد اقتصادی از جمله مواردی است که مورد توجه اغلب اقتصاد دانان و سیاست گذاران اقتصادی است، زیرا طبق نظریۀ کوزنتس نرخ رشد اقتصادی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر توزیع درآمد و در نتیجه رفاه اجتماعی انسانها است. لیکن با وجود اهمیت بسیار زیاد آن،

عوامل تعیین کنندۀ نرخ رشد یک کشور هنوز یکی از مباحث ناشناخته اقتصاد است؛ به طوری که در مدل های اولیه رشد اقتصادی عوامل تعیین کنندۀ رشد به عواملی چون افزایش ذخیرۀ سرمایه، جمعیت وکارایی فنی محدود می شد ؛ در حالی که یکی از مباحث مهم در توضیح

دهندگی رشد اقتصادی سیاست های اقتصادی است که توسط دولت ها وضع می شود. سیاست های اقتصادی دولت با ایجاد یک محیط باثبات و تشویق سرمایه-گذاری موجب تسریع روند سرمایه گذاری و افزایش رشد اقتصادی خواهند شد.

بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

۱-۱ دولت و رشد اقتصادی
مطالعات مربوط به نقش دولت در اقتصاد را به طور کلی می توان در دو گروه طبقه بندی کرد. برخی ازمطالعات( دنیل و بارو۱۹۹۰) به بررسی رابطه اندازۀ دولت و رشد اقتصادی پرداخته اند و برخی دیگر از این مطالعات (فیشر، لنسینک والمار، گرجی و مدنی) به اثرات نامطلوب

سیاست گذاری دولت بر روی رشد اقتصادی توجه داشته اند. گروه اول متغیر هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی را به عنوان شاخصی از اندازۀ دولت و مقیاس فعالیت های دولت دراقتصاد در نظرگرفته اند وگروه دوم انحراف معیار متغیرهای بودجه ای نظیر مالیات ها و مخارج دولتی را به عنوان شاخصی از بی ثباتی فعالیت های دولت در اقتصاد بررسی کرده

اند. در تقسیم بندی دیگری فعالیت های دولت را می توان به سه گروه نقش بودجه ای، تصدی های دولت و اختلال های ناشی از فعالیت های غیر بودجه

بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

ای تقسیم کرد . مطالعۀ حاضر به بررسی اثرات نامطلوب سیاست های دولت بر اقتصاد درقالب نقش بودجه ای دولت می پردازد. دولت مرکز ثقل قدرت، اداره و تنظیم امور مختلف است که برای تحقق اهداف

خود، وظایفی را بر عهده می گیرد. اقتصاددانان مهمترین وظایف دولت را در وظایف ذاتی آن شامل امنیت، بهداشت وآموزش می-دانند. برخی این وظایف را برای دولت کافی ندانسته و برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد را به دلیل شکست بازار ضروری می دانند.

چگونگی دخالت دولت در اقتصاد و تعیین وظایف آن یکی از مسائل مهم از بدو شکل گیری اندیشه اقتصادی مدرن بوده است و نظریه پردازان اقتصادی دیدگاه های متفاوتی در این مورد داشته اند.

بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

۱-۲ ضرورت انجام مطالعه

گروه سیاسی حاکم بر اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب همواره فراتر از محدودۀ کلاسیک ایفای نقش کرده است و به همین دلیل آثار مثبت و منفی بسیاری بر اقتصاد برجای گذاشته است که ارزیابی و شناسایی نحوۀ تأثیرگذاری عملکرد دولت برای برنامه ریزی و اصلاح اشتباهات گذشته و عملکرد بهتر در آینده ضروری به نظر می رسد. در واقع تغییرات سیاست

های اقتصادی دولت گاه اثر مثبت و گاه اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است ولی آنچه که مهم است تغییرات مداوم و غیر قابل پیش بینی این سیاست هاست، که همواره اثر مخربی بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور داشته است (گرجی و مدنی) ، قابل پیش بینی بودن سیاست ها و اعتبار دولت با کاهش نا اطمینانی باعث رشد اقتصادی بیشتر می شود .

لذا با توجه به اهمیت موضوع شناخت نحوۀ تأثیر گذاری نا اطمینانی حاصل از اجرای سیاست های اقتصادی دولت و شدت و جهت آن بر رشد اقتصادی ایران ضروری به نظرمی رسد.

بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

۱-۳ هدف مطالعه
در این مطالعه هدف بررسی تأثیر نوسانات و نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت (اعم از پولی، مالی و ارزی) بر روی رشد اقتصادی است. نظریه هایی که رابطۀ بین ثبات سیاست های اقتصادی و رشد اقتصادی را بررسی می کنند غالباٌ دامنۀ کار را به

بررسی تأثیر مستقیم ثبات سیاست های اقتصادی بر رشد اقتصادی محدود می کنند. اما علاوه بر رابطۀ مستقیم بین این دو پدیده، باید به تأثیر غیر-

بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

مستقیم نا اطمینانی سیاست های دولت بر رشد اقتصادی، از کانال عواملی که این رشد را تعیین می کنند (مانند سرمایه گذاری ، تورم، رشد جمعیت، و توزیع درآمد) نیز توجه داشت. رشد اقتصادی مستلزم جوی

است که در آن بخش خصوصی بتواند برای فعالیت های خود برنامه ریزی کرده و سرمایه خود را درگیر فعالیت های بلند مدت کند، به ویژه پروژه های ساختاری و پایه ای که موتور رشد اقتصادی و تحولات تکنولوژیکی می باشند. این پروژه ها غالباٌ مستلزم سرمایه گذاری سنگین بوده و تنها در افق های بلند مدت سودآور می باشند. نا اطمینانی نسبت به سیاست های

اقتصادی دولت موجب می شود که صاحبان سرمایه نتوانند بازده بلند مدت سرمایۀ خود را با اطمینان کافی محاسبه کنند. افزایش نا-اطمینانی سیاست های اقتصادی موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمایه، کاهش سطح سرمایه-گذاری و لذا ایستایی و رکود اقتصادی می گردد. در بلند مدت رشد اقتصادی مستلزم آزادی اقتصادی، ثبات سیاسی و قابل پیش بینی بودن سیاست های اقتصادی است.

بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

۱-۴ ضرورت دخالت دولت در اقتصاد

در یک جمع بندی از نظریات مکاتب مختلف مهمترین توجیه دخالت های دولت، تلاش در جهت رفع کاستی های بازار، ثبات سازی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری خصوصی و رفع نا اطمینانی های اقتصادی می باشد. در غیر این صورت دخالت های دولت بیش از آنکه

بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

موجب رفع موانع، اختلالات بازار و بی ثباتی ها شود، خود با تبدیل به عامل اختلال، فضای نا امنی و بی ثباتی را گسترش داده و رشد اقتصادی را پایین نگه خواهد داشت.

بروز اختلالات و نوسانات دائمی در اقتصاد و عملکرد ضعیف و کند تعدیل کننده های خودکار(مثل مکانیسم نرخ بهره و قیمت ها) مهمترین دلیل دخالت دولت در اقتصاد است. به عبارتی در میان اهداف متعددی که دولت ها با دخالت در اقتصاد دنبال می کنند شاید تأمین ثبات و رشد اقتصادی از اهمیتی خاص برخوردار باشد.

بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

۱-۵ وظایف کلی دولت
به طور کلی پنج وظیفه مشترک و اساسی برای همه دولت ها می توان در نظر گرفت:
 پی ریزی ساختار قانون

 ایجاد فضای سیاست گذاری باثبات، از جمله ثبات اقتصاد کلان
 سرمایه گذاری در خدمات اساسی اجتماعی و زیر ساخت ها
 پشتیبانی از گروه های آسیب پذیر
 حفاظت از محیط زیست

در مورد وظیفۀ دوم دولت یعنی ایجاد فضای سیاست گذاری باثبات اقتصاد کلان می توان گفت برای ایجاد ثبات در اقتصاد اجرای سیاست های دولت لازم است. بدون اجرای سیاست های دولت، اقتصاد دستخوش نوسانات فراوانی خواهد شد و ممکن است درگیر دوره های

طولانی بیکاری و تورم شود، مشکل جدی تر زمانی بروز می کند که بیکاری و تورم ممکن است همزمان بروز کند. لذا برای ایجاد ثبات و امنیت در اقتصاد سیاست های دولت لازم الاجرا است؛ ولی ممکن است اجرای خود این سیاست ها مسبب بی ثباتی و نا اطمینانی شود.
ثبات سیاست های اقتصادی دولت پیش شرط تأمین توسعه اقتصادی بلند مدت و پایدار

بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

است. آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاست های اقتصادی سه بعد اصلی هر نظام سیاسی می باشند که شالودۀ سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل می دهند. از میان این سه عامل (آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاست های اقتصادی) نقش ثبات

سیاست های اقتصادی دولت در رشد اقتصادی بحث -برانگیزتر است. در تعریف یک محیط اقتصاد کلان با ثبات، بر پنج شاخص نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، وضعیت مالی دولت و وضعیت تراز پرداخت ها تأکید می شود.

بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

در حالی که دخالت دولت در اقتصاد و به کارگیری سیاست های اقتصادی می تواند منجر به افزایش در میزان رشد گردد، بر مسئلۀ تثبیت اقتصادی نیز اثر کرده و تعدیل در نوسان های اقتصادی را ایجاد می کند، به عبارت دیگر واکنش های متغیرهای خودکار اقتصادی (مثل نرخ بهره، نرخ ارز و قیمت ها) در واکنش به نوسان های عارض شده کافی نیستند و لزوم به

کارگیری سیاست های فعال پولی ، مالی و ارزی در جهت تعدیل نوسان های ایجاد شده در اقتصاد ضروری به نظر می رسد.

بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

۱-۶ کلیاتی در مورد سیاست اقتصادی
دولت ها برای تأمین هدف های خود از جمله رشد و توسعۀ اقتصادی، افزایش اشتغال، مبارزه با تورم و رفاه جامعه از ابزارها و سیاست های اقتصادی استفاده می کنند. استفاده از ابزارهای اقتصادی برای رسیدن به اهداف اقتصادی معین را سیاست اقتصادی می گویند.

یک سیاست اقتصادی تنها به تصمیم گیری سیاسی محدود نمی شود و هر سیاست اقتصادی شامل چهار مرحلۀ برنامه ریزی، تصمیم گیری، اجرا و نظارت می باشد. ثبات اقتصاد کلان که نتیجه سیاست های اقتصادی سیاست گذاران کشور می باشد، در مدیریت کارآمد اقتصادی بخش خصوصی موثر است .

۱-۶-۱ اهداف سیاست اقتصادی

 

قبل از اعمال یک سیاست اقتصادی باید هدف اعمال سیاست شفاف باشد. به طور کلی هدف نهایی همه سیاست های اقتصادی ارتقای رفاه ملی محسوب می شود ولی اغلب اهداف واسطه ای که تا رسیدن به هدف نهایی مطرح می شوند، مثل افزایش اشتغال، کاهش تورم و رشد اقتصادی بالاتر مدنظر سیاست-گذاران اقتصادی می باشند. در واقع این

اهداف واسطه، ابزاری در راه نیل به اهداف بالاتر هستند. رشد مستمر و پایدار مستلزم اجرای سیاست های مناسب و پایدار است. تغییر دولت ها و سیاست گذاران اقتصادی بی شک سیاست ها و برنامه های اقتصادی را نیز تغییر خواهد داد و این تغییرات مداوم خود عاملی در گسترش بی ثباتی و نا اطمینانی در اقتصاد می باشد.

بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

۱-۶-۲ تقسیم بندی اهداف سیاست اقتصادی
گاهی سیاست گذار از اعمال یک سیاست اقتصادی چندین هدف را…………………………………

 

 

۱نظریات مکاتب اقتصادی درمورد نقش دولت در اقتصاد

 

۲-۱-۱ مکتب کلاسیک
دکترین کلاسیک ها غالباٌ به نام لیبرالیسم اقتصادی نامیده می شود. اساس نظریۀ کلاسیک ها در آزادی شخصی، مالکیت خصوصی، ابتکار فردی، تجارت

بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

خصوصی و در نهایت حداقل دخالت دولت خلاصه می شود. در این مکتب انتظارات باثبات بوده و نقش نااطمینانی در اقتصاد به حداقل رسیده و نیز قیمت دانش و اطلاعات بسیار ارزان بوده و در اختیار کلیه واحدهای اقتصادی می باشد.

از طرفی اقتصاددانان کلاسیک معتقدند اقتصاد در بلندمدت در سطح اشتغال کامل است. به عقیده این گروه رشد اقتصادی تنها در افزایش سطح تکنولوژی (بهره وری عوامل تولید) و افزایش جمعیت ایجاد می شود و اعتقاد دارند که عوامل خودکار اقتصاد به تنهایی برای رفع نوسان های موجود در اقتصاد کافی بوده و ثبات اقتصادی را به ارمغان خواهند آورد.

به طور خلاصه می توان گفت این مکتب با تأکید بر شفافیت بازار و مکانیسم قیمت معتقد است در نتیجه رفتار عقلایی واحدهای اقتصادی، اقتصاد در بلند مدت در شرایط رقابت و

اشتغال کامل است، با این تجزیه و تحلیل کلاسیک ها نه تنها دخالت دولت برای تثبیت اقتصاد را لازم و مطلوب نمی دانند بلکه آن را یک مداخله نابجا در بازار و عامل برهم زنندۀ تعادل های موجود می دانند. این گروه با اعتقاد به پدیدۀ برون رانشی (که طی آن هر عمل

بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

دولت توسط عکس العمل متقابل بخش خصوصی خنثی می شود) فعالیت های دولت را بی اثر دانسته و اعمال سیاست های اقتصادی توسط دولت را به شدت تحریم می کنند.

۲-۱-۲ مکتب کینزی
کینز با مطرح کردن انحصارات در قرن بیستم که جانشین رقابت کامل سرمایه داری شده بود و همچنین انعطاف ناپذیری دستمزدها به دلیل پیدایش اتحادیه های کارگری یا توهم پولی کارگران شدیداٌ دخالت دولت دراقتصاد را تأیید می کند. از دیدگاه کینزی علاوه بر عوامل

اقتصادی مثل انتظارات دربارۀ سطح تقاضا، هزینه های انجام شده، عوامل غیراقتصادی مثل امیدها و ترس ها بر روی تصمیم گیری فعالان اقتصادی تأثیر دارند که موجب نوسانات و عدم اعتماد و نااطمینانی در جو اقتصادی می شوند.

بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

از نظر اقتصاددانان کینزی دخالت دولت در اقتصاد و به کارگیری سیاست های اقتصادی در جهت نیل به اهدافی چون رشد اقتصادی موثر است. به اعتقاد این گروه از اقتصاددانان، درحالی که اجرای سیاست ها و دخالت دولت در اقتصاد می تواند منجر به افزایش در میزان رشد گردد، بر مسئلۀ تثبیت اقتصادی نیز اثر کرده و تعدیل در نوسان های اقتصادی را ایجاد

بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

می کند. به عبارت دیگر واکنش های متغیر های خودکار اقتصادی در واکنش به نوسان های عارض شده در اقتصاد کافی ندانسته و لزوم به کارگیری سیاست های فعال پولی، مالی و ارزی را در جهت تعدیل نوسان های ایجاد شده در اقتصاد لازم می دانند. کینز استدلال می

کند که اگر دولت به عنوان یک واحد اقتصادی ایفای نقش کند با اجرای سیاست های مدیریت شده و متناسب به احتمال خیلی زیاد از بروز عدم تعادل ها و بی ثباتی ها و نااطمینانی ها پیش-گیری خواهد کرد.

بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

 

۲-۱-۳ مکتب پولیون
نظریۀ پول گرایان با نظریۀ کلاسیک ها شباهت بسیاری دارد. آنها نیز همانند کلاسیک ها با اعتقاد به پدیدۀ اثر جانشینی معتقدند که سیاست مالی یک ابزار تثبیت کنندۀ موثر نیست، یعنی هرگونه اقدام دولت در اقتصاد توسط عکس العمل بخش خصوصی خنثی شده و تنها سهم اجزای تقاضای کل تغییر می کند.

بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

توجه به این نکته اهمیت دارد که پول گرایان اجرای سیاست پولی توسط دولت را برای تحت تأثیر قرار دادن متغیرهای اقتصاد کلان موثر می دانند. فریدمن که یکی از معروف ترین اقتصاددانان این مکتب می باشد کارایی سیاست مالی را مشروط به اجرای همزمان سیاست پولی یعنی تغییر مناسب در حجم پول می داند. اگر چه این گروه تغییر……………………………

بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی”