فروشگاه

توضیحات

بررسی تطبیقی جایگاه اخبار تلویزیونی و اخبار منتشره در ارتباطات میان فردی در افکار عمومی

امروزه نقش وجایگاه خبررسانی دررسانه هابه ویژه تلویزیون اهمیت روزافزونی یافته است،به گونه ای که افرادبرای انجام فعالیتهای فردی واجتماعی خودنیازمند اطلاعات

واخباری می باشند که محیط پیرامون آنهارااحاطه کرده است،بااین وجود رسانه

هاتنهامنابعی نیستندکه مردم اطلاعات مربوط به مسائل ورودادها راازآنهامی گیرندوازمیزان

اهمیت ارتباطات میان فردی نبایدغافل ماند.لذاباتوجه به اینکه هریک ازمنابع خبری اعم

تلویزیون وارتباطات میان فردی به صورت بالقوه می توانند موردپذیرش قراربگیرند دراین بررسی هدف اصلی مقایسه عوامل موثربرتمایل ویاعدم تمایل به خبرتلویزیونی

بررسی تطبیقی جایگاه اخبار تلویزیونی و اخبار منتشره در ارتباطات میان فردی در افکار عمومی

واخبارمنتشره درارتباطات میان فردی وهمچنین بررسی تطبیقی نوع اخبارمبادله شده اعم

از(سیاسی،اقتصادی،اجتماعی)وتعیین اولویتهای خبری دراین ارتباطات می باشد.روش

تحقیق دراین بررسی پیمایش وجامعه آماری دانشجویان علوم ارتباطات مقاطع تحصیلی

کارشناسی وکارشناسی ارشد مجتمع دانشگاهی ولیعصرومقطع دکترا واحدعلوم وتحقیقات

می باشد.حجم نمونه بااستفاده ازنمونه گیری سهمیه ای ۲۵% کل دانشجویان می باشد

که بصورت تصادفی ۱۹۷ نفرازمیان آنان انتخاب وپرسشنامه پس ازتعیین اعتبارصوری توزیع

بررسی تطبیقی جایگاه اخبار تلویزیونی و اخبار منتشره در ارتباطات میان فردی در افکار عمومی

گردید ،ابزاراندازه گیری پرسشنامه وروش تجزیه وتحلیل بااستفاده ازنرم افزار spss می

باشد وباتوجه به بررسیهای صورت گرفته نتایج ذیل قابل توجه می باشد: ۱-میان جنسیت،وضعیت تاهل،وگره سنی وانتخاب رسانه رابطه معنادار وجودندارد

۲-میان ساعات مطالعه وانتخاب رسانه رابطه معناداروجوددارد۳-میان مقطع تحصیلی وعدم

تمایل به خبرتلویزیونی رابطه معناداروجوددارد۴-میان تامین امنیت روانی خبرتلویزیونی

واخبارمنتشره درارتباطات میان فردی تفاوت معناداروجوددارد.۵-میان اولویتهای خبری تلویزیون

ومیان فردی تفاوت معناداروجوددارد۶-میزان اغراق،سانسور،ابهام وجهت گیری

درخبرتلویزیونی بیشترین درصد رابه خوداختصاص داده ونتیجتا افرادکمترین توجه رابه

گزارشات سیاسی وتلویزیون رانشان داده واین عوامل سبب گردیده افرادتنها

اخبارراازتلویزیون دریافت کنند ،امادرموردمیزان تمایل به تلویزیون بعنوان منبع کسب

خبربایدگفت مردم جهت صحت وسقم اطلاعات واخباربه دنبال منابع دیگری ازجمله میان فردی خواهند بود.

۲۰۹صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد +جامعه آماری و پرسشنامه 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

بررسی تطبیقی جایگاه اخبار تلویزیونی و اخبار منتشره در ارتباطات میان فردی در افکار عمومی
بررسی تطبیقی جایگاه اخبار تلویزیونی و اخبار منتشره در ارتباطات میان فردی در افکار عمومی

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
پیشگفتار
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ طرح مساله ۲
۱-۲ اهمیت وضرورت تحقیق ۳

۱-۳ اهداف تحقیق ۴
۱-۴ پیشینه تحقیق ۴
۱-۵ چارچوب نظری ۵
۱-۶ سوالات تحقیق ۸

۱-۷ فرضیات تحقیق ۹
۱-۸ تعارف عملیاتی متغیرها ۱۰
الگوی تحقیق ۱۳

 

فصل دوم: بررسی ادبیات تحقیق
مقدمه ۱۶
۱-۱- مفهوم افکارعمومی ۱۷
۱-۲- عوامل شکل گیری افکارعمومی ۱۸
۱-۳- سیرتحول تاثیر پیامهای ارتباطی ۲۰

۱-۴- تاثیروسایل ارتباط جمعی بردریافت افکارعمومی ۲۱
۱-۵- کارکرد رسانه درشکل گیری افکارعمومی ۲۲

بررسی تطبیقی جایگاه اخبار تلویزیونی و اخبار منتشره در ارتباطات میان فردی در افکار عمومی

۱-۶- افکارعمومی وسیاستگذاری عمومی ۲۴
۱-۷- عوامل موثردرسازندگی وخلاقیت افکارعمومی ۲۶

۱-۸- نفوذ درافکارعمومی ۲۷
۱-۹- عوامل درونی موثردرافکارعمومی ۲۷
۱-۱۰- افکارعمومی ونظام ارزشها ۲۸

۱-۱۱- بیان افکار ۲۹
۱-۱۲- ادراکات افکار ۳۰
۱-۱۳- مشارکت عمومی درمقابل مشارکت غیرعمومی ۳۰
۱-۱۴- عقاید عمومی ۳۱
۱-۱۵- مقاومت دربرابرتغییرات عقیدتی ورفتاری ۳۲

۱-۱۶- هراس وشکل گیری رفتارجمعی ۳۳
۱-۱۷- همرنگی باجماعت ۳۴
۱-۱۸- شایعه ۳۷
نظریات مرتبط باافکارعمومی

۱-نظریه جریان دومرحله ای ارتباطات ۳۸
۱-۱- نقش رهبری فکری اجتماعی درفرایندافکارعمومی ۴۰
۱-۲- شیوه های اعمال قدرت رهبران فکری ۴۱
۲-نظریه مارپیچ سکوت ۴۲

۲-۱- مفروضات مارپیچ سکوت ۴۳
۳- نظریه اثرشخص سوم وایده استنباط ۴۳
۴-افکارعمومی درمکتب شیکاکو ۴۵

۵- نظریه میدانی ۴۵
۶- جامعه صوری ومعنوی ازدیدگاه تونیس ۴۶
۷-نظریات ارتباطی گابریل تارد ۴۷
۸-نظریات ارتباطی گوستاولوبون ۴۸
۲- بخش دوم:آشنایی باکلیات موضوع:خبروخبررسانی ۵۰

۲-۱- مفهوم وماهیت خبر ۵۱
۲-۲- ساختاراخبار ۵۲
۲-۳- ارزشهای خبری ۵۴

۲-۴- عوامل موثردرگزینش خبر ۵۶
۲-۵- تفاوتهای مخاطبین درگزینش خبر ۵۷
۲-۶- خبررویدادی مجازی یاواقعی ۵۹
۲-۷- فرایند نرم کردن خبرهای سخت ۶۰

۲-۸-جهت گیری دراخبار ۶۱

۲-۹- تحریف وسانسوردراخبار ۶۴

بررسی تطبیقی جایگاه اخبار تلویزیونی و اخبار منتشره در ارتباطات میان فردی در افکار عمومی

۲-۱۰- معیارهای گزینش خبر ۶۶

۱-۲-۱۰- دروازه بانان خبر ۶۶
۲-۲-۱۰- نقش اعتباردرخبر ۶۷
۳-۲-۱۰- نقش اعتباردرجذب خبر ۶۹

۴-۲-۱۰- اعتمادبه منبع گزینش وگزینشگری خبر ۷۲
۵-۲-۱۰-کارکرداعطای اعتباررسانه به پیام ۷۳
۶-۲-۱۰- اهمیت حفظ اعتبار ۷۳

۲-۱۱- همگنی منبع وگیرنده ۷۴
۲-۱۲- نقش نگرشهادرجذب موثرمخاطب ۷۵
۲-۱۳-نقش مخاطب دردریافت خبر ۷۷

۲-۱۴- نقش وکارکرد رسانه های جمعی ۷۹
۲-۱۵- شیوه انعکاس رویدادهای ساسی درتلویزیون ۸۰

۲-۱۶-نقش متقاعدسازی درافزایش تاثیرخبر ۸۰
۱-۲-۱۶- مفهوم متقاعدسازی ۸۰
۲-۲-۱۶- تکنیکهای متقاعدسازی ۸۱
۲-۱۷- رسانه برای اقناع وترغیب ۸۳
۲-۱۸- اصول نظری اقناع وترغیب ۸۵

۲-۱۹- سیاستهای خبری ۸۶
۲-۲۰ تاثیررسانه ها برافکارتوده ونخبگان ۸۸
نظریات مرتبط با خبر ۸۹
۱-نظریه برجسته سازی ۸۹

۱-۱- اولویت بخشی درفراگردبرجسته سازی ۹۰

بررسی تطبیقی جایگاه اخبار تلویزیونی و اخبار منتشره در ارتباطات میان فردی در افکار عمومی

۱-۲- عملکردبرجسته سازی ازنظر والترلیپمن ۹۴
۲- نظریه کاشت ۹۵
۳- نظریه شکاف آگاهی ۹۶

۴- نظریه شکاف نفوذ ۹۷
۵- مدل ارتیاطی آئینی واشتراک معنا ۹۸
۶- نظریه انگ ۹۸
۷-نظریه استفاده ورضامندی ۹۹
۸-ارتباط درمدل مالتزکه ۹۹

۹- نظریه وابستگی ۱۰۰
۱۰-نظریه استوارت هال ۱۰۳
۱۱-نظریه غنای رسانه ۱۰۴
۳-بخش سوم:آشنایی باکلیات موضوع:مفهوم وویژگیهای ارتباطات میان فردی ۱۰۵

 

۳-۱- تعریف ارتباطات ۱۰۵
۳-۲-انواع ارتبا ط ۱۰۷
۳-۳ -تعریف ارتباطات میان فردی ۱۰۸
۳-۴ -ویژگیهای ارتباطات میان فردی ۱۰۸

۳-۵ -نقش ارتباطات میان فردی درجوامع معاصر ۱۱۰
۳-۶ -ساختارارتباطات میان فردی درایران ۱۱۱

۳-۷ -محتوای پیام ها درارتباطات میان فردی ۱۱۴
۳-۸ -ترکیب کاربرد ارتباطات میان فردی وارتباطات رسانه ای ۱۱۵
۳-۹ -سیر تحول تاریخی ارتبا طات درجوامع انسانی از دیدگاه مک لوهان ۱۱۷

۳-۱۰ -مدلهای فراگرد ارتباط ۱۱۷
۳-۱۱ -فراگرد ارتباطی میان کنشی است ۱۱۹
نظریات مرتبط با ارتباطات میان فردی ۱۲۰
۱-نظریه درک اجتماعی ۱۲۰

۲-نظریه تبادل اجتماعی…………………………………………………………………… ۱۲۱
۳-نظریه شکل گیری معنا ازنظربراس وستلی ومالکم لین ۱۲۲
۴- نظریه ناهماهنگی فستینگر ۱۲۴

بررسی تطبیقی جایگاه اخبار تلویزیونی و اخبار منتشره در ارتباطات میان فردی در افکار عمومی

۵-نظریات ارتباطی هابرماس ۱۲۴
۵-۱-نظریه کنش ارتباطی ۱۲۶

۵-۲-مباحثه و کنش ارتباطی ۱۲۸
۶-نظریه تکمله ۱۲۸
۷-نظریه ادراک تفاضلی ۱۲۹
۸-نظریه استحکام ۱۳۰
۹-نظریه تعادل ۱۳۰

۱۰-نظریه تقارن ۱۳۱
۱۱-نظریه قوانین ۱۳۱
۱۲-مدل دریافت یافرایند رمزگذاری ورمزگشائی ۱۳۱
۱۳-سیسمتهای ارتباطی درمدل اتهیل دوسلاپول ۱۳۲
۱۴-نظریه انطباق ارتباطی ۱۳۳

بخش چهارم: آشنایی با حوزه فرهنگ ۱۳۵
۱- آگاهی اجتماعی-فرهنگی ۱۳۶
۲- رفتارهای اجتماعی- فرهنگی ۱۳۷
۳- وفاق اجتماعی ۱۳۸
پیشینه تجربی تحقیق ۱۴۰

 

فصل سوم:روش تحقیق(متدلوژی)
مقدمه: ۱۴۴
۳-۱- روش تحقیق ۱۴۴
۳-۲- جامعه آماری ۱۴۴
۳-۳- حجم نمونه ۱۴۵
۳-۴- روش نمونه گیری ۱۴۵

۳-۵- ابزاراندازه گیری داده ها ۱۴۵
۳-۶- روش تجزیه وتحلیل داده ها ۱۴۶

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق:

جداول یک بعدی ۱۴۸
جداول دو بعدی ۲۰۷

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

بررسی تطبیقی جایگاه اخبار تلویزیونی و اخبار منتشره در ارتباطات میان فردی در افکار عمومی

۵-۱- یافته های پژوهش ۲۱۹
۵-۲- محدودیت ۲۲۵
۵-۳- پیشنهاد حاصل از تحقیق ۲۲۶
۵-۴-پیشنهاد برای محققیق آینده ۲۲۷

فهرست منابع وماخذ ۲۲۹
پیوست ۲۳۳

فهرست جداول و نمودارها
عنوان صفحه
جداول یک بعدی
جدول ونمودارشماره۱ : توزیع فراوانی ودرصدی جنسیت پاسخگویان ۱۴۸

جدول ونمودارشماره ۲: توزیع فراوانی ودرصدی سن پاسخگویان ۱۴۹

جدول ونمودارشماره ۳ :توزیع فراوانی ودرصدی مقطع تحصیلی پاسخگویان ۱۵۰
جدول ونمودار شماره ۴:توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان ۱۵۱

جدول ونمودارشماره ۵ :توزیع فراوانی ودرصدی وضعیت اشتغال پاسخگویان ۱۵۲

جدول ونمودارشماره ۶ :توزیع فراوانی ودرصدی اعتقادات مذهبی پاسخگویان ۱۵۳

جدول ونمودارشماره ۷ :توزیع فراوانی ودرصدی میزان درآمد پاسخگویان ۱۵۴
جدول ونمودارشماره ۸:توزیع فراوانی ودرصدی نحوه کسب اخبارواطلاعات عمومی
پاسخگویان ۱۵۵
جدول ونمودارشماره ۹: توزیع فراونی ودرصدی موضوعات مطرح شده اخبارتلویزیونی ۱۵۷
جدول ونمودارشماره ۱۰:توزیع فراوانی ودرصدی میزان توجه پاسخگویان به گزارشات

سیاسی تلویزیون ۱۶۰
جدول ونمودارشماره ۱۱:توزیع فراوانی ودرصدی نظرپاسخگویان درخصو انعکاس ضعیف

اخبارداخلی ازطریق تلویزیون ۱۶۱
جدول ونمودارشماره ۱۲:توزیع فراونی ودردصی پاسخگویان به جهت گیری اخبارتلویزیونی

۱۶۲
جدول ونمودارشماره۱۳:توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان به موضوعات جهت دارخبر
تلویزیونی ۱۶۳

بررسی تطبیقی جایگاه اخبار تلویزیونی و اخبار منتشره در ارتباطات میان فردی در افکار عمومی

جدول ونمودارشماره ۱۴:توزیع فراوانی ودرصدی پاسخگویان به نحوه شناسایی تغییرات

اجتماعی وافکارجدید درجامعه ۱۶۴
جدول ونمودارشماره ۱۵:توزیع فراوانی ودرصدی مهمترین موضوعات ومعضلات مطرح در
جامعه ۱۶۶

جدول ونمودارشماره ۱۶:توزیع فراوانی ودرصدی میزان مطالعه پاسخگویان۱۶۸

جدول ونمودارشماره ۱۷:توزیع فراوانی ودرصدی میزان موافقت پاسخگویان نسبت به پوشش

تمامی طبقات جامعه درخبرتلویزیونی ۱۶۹
جدول ونمودارشماره ۱۸:توزیع فراوانی ودرصدی میزان تامین امنیت روانی پاسخگویان

درارتباط میان فردی ۱۷۰
جدول ونمودارشماره ۱۹: توزیع فراوانی ودرصدی میزان تامین امنیت روانی پاسخگویان

بررسی تطبیقی جایگاه اخبار تلویزیونی و اخبار منتشره در ارتباطات میان فردی در افکار عمومی

ازخبرتلویزیونی ۱۷۱
جدول ونمودارشماره ۲۰:توزیع فراوانی ودرصدی میزان موافقت پاسخگویان نسبت به تطبیق خبر تلویزیونی باسطح فرهنگی جامعه ۱۷۲

جدول ونمودارشماره ۲۱: توزیع فراوانی ودرصدی میزان تاثیرات اخبارتلویزیونی برگرایشات سیاسی پاسخگویان ۱۷۳
جدول ونمودارشماره ۲۲:توزیع فراوانی ودرصدی میزان تاثیرات اخبارمیان فردی برگرایشات

سیاسی پاسخگویان ۱۷۴
جدول ونمودارشماره ۲۳:توزیع فراوانی ودرصدی منبع کسب اخبارداخلی مربوط به امور

اقتصادی ۱۷۵
جدول ونمودارشماره ۲۴:توزیع فراوانی ودرصدی منبع کسب اخبارداخلی مربوط به امور
اجتماعی ۱۷۶
جدول ونمودارشماره ۲۵:توزیع فراوانی ودرصدی منبع کسب اخبارداخلی مربوط به امور
فرهنگی ۱۷۷

جدول ونمودارشماره ۲۶:توزیع فراوانی ودرصدی منبع کسب اخبارداخلی مربوط به امور
سیاسی ۱۷۸

جدول ونمودارشماره۲۷:توزیع فراوانی ودرصدی منبع کسب اخبارداخلی مربوط به اموربین
الملل ۱۷۹
جدول ونمودارشماره ۲۸:توزیع فراوانی ودرصدی یزان نوجه پاسخگویان به نحوه بیان وپوشش گوینده خبرتلویزیونی ۱۸۰

جدول ونمودارشماره ۲۹:توزیع فراوانی ودرصدی میزان پایبندی پاسخگویان به افکارونگرش

بررسی تطبیقی جایگاه اخبار تلویزیونی و اخبار منتشره در ارتباطات میان فردی در افکار عمومی

های شیاسی درگفتگو بادیگران ۱۸۱

جدول ونمودارشماره ۳۰:توزیع فراوانی ودرصدی جذابیت بخشهای خبری ازنظرپاسخگویان

۱۸۲
جدول ونمودارشماره ۳۱:توزیع فراوانی ودرصدی میزان انگیزه پاسخگویان جهت تبادل نظر

وتفسیرخبرهای روزومهم ۱۸۳
جدول ونمودارشماره ۳۲:توزیع فراوانی ودرصدی میزان انگیزه پاسخگویان به گفتگو بادیگران بدلیل ضفع کیفی خبرتلویزیونی درارائه اطلاعات غنی ۱۸۴

جدول ونموددارشماره ۳۳:توزیع فراوانی ودرصدی میزان انگیزه پاسخگویان به گفتگو بادیگران بدلیل عدم همسانی خبرتلویزیونی باداسته های شخصی ۱۸۵

جدول ونمودارشماره ۳۴:توزیع فراوانی ودرصدی میزان انگیزه پاسخگویان به گفتگو بادیگران

بررسی تطبیقی جایگاه اخبار تلویزیونی و اخبار منتشره در ارتباطات میان فردی در افکار عمومی

جهت دستیابی به راه جل مناسب درخصوص موضوع موردنظر ۱۸۶

جدول ونمودارشماره ۳۵:توزیع فراوانی ودرصدی میزان انگیزه پاسخگویان به

گفتگو بادیگران بدلیل ارائه اخبارنادرست وناقص تلویزیون ۱۸۷
جدول ونمودارشماره ۳۶:توزیع فراوانی ودرصدی میزان تماشای تلویزیون داخلی دراوقات
فراغت ۱۸۸
جدول ونمودارشماره ۳۷:توزیع فراوانی ومیزان تماشای شبکه تلویزیونی خارجی(ماهواره)دراوقات فراغت ۱۸۹

جدول ونمودارشماره ۳۸:توزیع فراوانی ودرصدی میزان مطالعه روزنامه دراوقات فراغت ۱۹۰

جدول ونمودارشماره ۳۹:توزیع فراوانی ودرصدی میزان استفاده ازاینترنت دراوقات فراغت ۱۹۱
جدول ونمودارشماره ۴۰:توزیع فراوانی ودرصدی میزان معاشرت بادوستان دراوقات فراغت ۱۹۲
جدول ونمودارشماره ۴۱:توزیع فراوانی ودرصدی میزان پیچیدگی خبرتلویزیونی ازنظر

پاسخگویان ۱۹۳
جدول ونمودارشماره ۴۲:توزیع فراوانی ودرصدی میزان ابهام خبرتلویزیونی ازنظر پاسخگویان

بررسی تطبیقی جایگاه اخبار تلویزیونی و اخبار منتشره در ارتباطات میان فردی در افکار عمومی

۱۹۴
جدول ونمودارشماره ۴۳:توزیع فراوانی ودرصدی میزان کلیشه ای بودن خبرتلویزیونی ازنظر پاسخگویان ۱۹۵
جدول ونمودارشماره ۴۴:توزیع فراوانی ودرصدی میزان توجه به نیازمخاطب درخبرتلویزیونی

۱۹۶
جدول ونمودارشماره ۴۵:توزیع فراوانی ودرصدی میزان موثق بودن خبرتلویزیونی ازنظر
پاسخگویان ۱۹۷
جدول ونمودارشماره۴۶:توزیع فراوانی ودرصدی میزان جامعیت خبرتلویزیونی ازنظر

پاسخگویان ۱۹۸
جدول ونمودارشماره ۴۷:توزیع فراوانی ودرصدی میزان تحریف خبرتلویزیونی ازنظر

پاسخگویان ۱۹۹
جدول ونمودارشماره ۴۸:توزیع فراوانی ودرصدی میزان سانسور خبرتلویزیونی ازنظر
پاسخگویان ۲۰۰

جدول ونمودارشماره۴۹:توزیع فراوانی ودرصدی میزان اغراق خبرتلویزیونی ازنظر
پاسخگویان ۲۰۱
جدول ونمودارشماره ۵۰:توزیع فراوانی ودرصدی ابعادخبری تلویزیون ازنظرپاسخگویان ۲۰۲

جدول ونمودارشماره ۵۱:توزیع فراوانی ودرصدی ابعادخبری درارتباطات میان فردی ازنظرپاسخگویان ۲۰۳
جداول دوبعدی:
جدول شماره۱ :آزمون فرضیه بررسی رابطه بین سن وعدم تمایل به اخبرتلویزیونی ۲۰۴

جدول شماره ۲:آزمون فرضیه بررسی رابطه میان جنسیت وعدم تمایل به خبرتلویزیونی ۲۰۵
جدول شماره ۳: آزمون فرضیه بررسی رابطه بین مقطع تحصیلی وعدم تمایل به خبرتلویزیونی ۲۰۶
جدول شماره ۴: آزمون فرضیه بررسی رابطه بین وضعیت تاهل وعدم تمایل به خبرتلویزیونی

۲۰۷
جدول شماره ۵: آزمون فرضیه بررسی تفاوت میان اولویت های خبری تلویزیون ومیان فردی ۲۰۸
جدول شماره ۶ آزمون فرضیه بررسی رابطه میان نحوه بیان وپوشش گوینده خبرتلویزیونی

وعدم تمایل به خبرتلویزیونی ۲۰۹
جدول شماره ۷: آزمون فرضیه بررسی تفاوت میان تامین امنیت روانی اخبار تلویزیونی واخبار

میان فردی ۲۱۰
جدول شماره ۸ :آزمون فرضیه بررسی رابطه بین انعکاس ضعیف اخبارداخلی ازطریق

بررسی تطبیقی جایگاه اخبار تلویزیونی و اخبار منتشره در ارتباطات میان فردی در افکار عمومی

تلویزیون وعدم تمایل به خبرتلویزیونی ۲۱۱
جدول شماره ۹: آزمون فرضیه بررسی تفاوت میان موضوعات خبری دراخبارتلویزیونی واخبارمیان فردی ۲۱۲
جدول شماره ۱۰ :آزمون فرضیه بررسی رابطه میان ساعات مطالعه وعدم تمایل به اخبار

تلویزیونی ۲۱۳
جدول شماره ۱۱: آزمون فرضیه بررسی رابطه بین اعتقادات مذهبی وتمایل به ارتباطات

میان
فردی ۲۱۴
جدول شماره ۱۲: آزمون فرضیه بررسی رابطه بین وضعیت اشتغال وعدم تمایل به خبر
تلویزیونی ۲۱۵
جدول شماره ۱۳: آزمون فرضیه بررسی رابطه بین درآمدووعدم تمایل به خبرتلویزیونی ۲۱۶

جدول شماره ۱۴: آزمون فرضیه بررسی تفاوت میان ابعادخبری ،اخبارتلویزیونی ومیان فردی ۲۱۷

 

 

۱ طرح مسئله :
امروزه نقش وجایگاه خبررسانی دررسانه ها به ویژه تلویزیون اهمیت روزافزونی یافته است

به گونه ای که افرادبرای انجام فعالیتهای فردی واجتماعی خودنیازمنداطلاعات واخباری می

باشندکه محیط پیرامون آنهارااحاطه کرده است وپخش خبرازتلویزیون علاوه برآنکه بعنوان یک

برنامه تلویزیونی درجذب بیننده موثراست درشکل دادن بین این رسانه وجامعه نقش عمده ایفامی کند.
بااین وجودرسانه های جمعی تنهامنابعی نیستندکه مردم اطلاعات مربوط به مسائل

ورویدادها را از آنها می گیرند، اطلاعات ازطریق تجربیات مستقیم شخص وازطریق الگوهای

بررسی تطبیقی جایگاه اخبار تلویزیونی و اخبار منتشره در ارتباطات میان فردی در افکار عمومی

ساختارشده تعامل اجتماعی القاء می شودومخاطبان نه تنهادرتعامل رسانه فعال وانتخاب

گرند،بلکه به متنهای رسانه ای جان می دهند ومعنامی بخشندوازاین طریق به جذب ودفع

پیام می پردازند،چه بساارتباط میان فردی می تواند ازسازگاری وانطباق پذیری دستورکاررسانه ای جلوگیری کند.

دراغلب موارداشخاصی که بایکدیگرارتباط دارنددارای ارزشهای مشابهی هستندوزمینه های

بحث وگفت وگوی مشترک دارند،آنهانه تنهابه نقل اخبارمی پردازندبلکه به تبادل احساسات

درونی واعتقاداتشان مشغولند وارتباط مستقیم امکان توضیح بیشتری ازسوی گیرنده رامیسرمی کند.
بنابراین ارتباط میان فردی می تواند به عنوان وزنه مضاعفی برای رسانه عمل کندیعنی این

دو می تواننددرجهات عکس هم تاثیرگذارباشند،درواقع افرادبه واسطه نفوذی که برهم دارندوتصمیمهایی که باهم می گیرندبه هم پیوند می خورندومی توان گفت یک جامعه یک

چیزکارکردی است که افراددرآن هم عامل اندوهم تابع،نتیجتادراین فرآیندباشناخت جامعه، مخاطب ونوع خبراعم از (سیاسی، اجتماعی،فرهنگی واقتصادی)وهمچنین شناخت مصلحت اومی توان گامهایی رادررابطه بابهینه ساختن این روابط برداشت.

همچنین توجه به شاخصها وانگیزه های روانشناختی (تفاوتهای فردی وشخصیتی)وعوامل
رسانه ای ازجمله (جامعیت اخبار،تنوع،عدم سوگیری،جذابیت و…)می تواندسبب حفظ

مخاطب ، جلب رضایت واعتماداوباشدوتاهنگامی که رسانه های ایرانی نتوانندروی افکارعمومی تاثیرقاطع داشته باشندبه نظر می رسدبدیهی ترین واکنش جامعه مخاطبان

نسبت به رفتاررسانه هابی اعتمادی نسبی باشدواحتمالا تاثیرگذاری وشکل دهی افکارعمومی بیشترازطریق دیگرمحیط های اجتماعی صورت

می گیردوباتوجه به وجودشماری بیسواد،زبان ولهجه های بیشمار،امکانات

محدودمالی،شرایط جغرافیایی وگرایش به انتشارخبرهای دیکته شده ازسوی حکومت

وساختارارزش های اجتماعی سنتی لزوم توجه به این امردوچندان گردیده است.

بررسی تطبیقی جایگاه اخبار تلویزیونی و اخبار منتشره در ارتباطات میان فردی در افکار عمومی

۱-۲ اهمیت وضرورت تحقیق:
واقعیت این است که هریک ازمنابع خبری اعم ازارتباطات رسانه ای وارتباطات میان فردی به

صورت بالقوه می توانندموردپذیرش قراربگیرند،امانحوه بکارگیری شیوه ها وروشهای اقناعی

وموضوعات بکارگرفته شده دراین منابع که باگرایشات ونیازهای مخاطبان همسوباشد

بایدموردتوجه قراربگیرد.
درحال حاضرمخاطبین می توانندازکانالهای ارتباطی مختلف نیازهای اطلاعاتی وخبری خودرا

تامین نمایند،امادراینجابحث میزان اعتمادوپذیرش خبررسانه مورداستفاده می باشد.
همچنین نهادی بودن رسانه جمعی ازجمله تلویزیون درمقایسه باارتباطات میان فردی سبب

تمایزوفصل جدایی این دوگونه رسانه ازیکدیگر شده است ،درارتباطات میان فردی به آن

سبب که ارتباط به صورت خودبه خودصورت می گیردوبیشترازحضوردرموقعیت های گوناگون

چون مبادلات اقتصادی،اجتماعی ومذهبی ناشی می شودانتقال اطلاعات تنهاهنگام

بررسی تطبیقی جایگاه اخبار تلویزیونی و اخبار منتشره در ارتباطات میان فردی در افکار عمومی

برخوردهای اجتماعی صورت می گیرد،که دربسیاری ازموارد برای این کارترتیب داده نشده

اندوجنبه تصادفی دارند ، امادررسانه های جمعی،برقراری ارتباط برخلاف ارتباطات میان فردی که نه بطور تصادفی که به صورت ارادی وعمدی درچارچوب «نهادهای خاص

اجتماعی»صورت می گیرد،که درآن افرادی بسیارباتخصص های گوناگون حرفه ای درانتقال اطلاعات به فعالیت مشغولند،لذالزوم توجه نحوه ونوع انتقال خبرنیزضروری به نظرمی

رسدواینکه آیادراین انتقال اطلاعات، توجه به نیازهای اطلاعاتی مخاطبان شده است،چه

چیزی میخواهدبدانند،چه چیزی راازقبل می دانند،چه چیزی راخواهندفهمیدوهمچنین ازپذیرفتن چه چیزی امتناع خواهندکرد بایدمورد توجه قرارگیرد .

 

۱-۳ اهداف تحقیق:
هدف اصلی این تحقیق عبارت است از:
مقایسه عوامل موثربرتمایل ویاعدم تمایل به اخبارتلویزیونی واخبارمنتشره درارتباطات میان فردی
اهداف فرعی:
۱-بررسی تطبیقی نوع اخباری که درارتباطات میان فردی وتلویزیونی اعم از(سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،اقتصادی،ورزشی)مطرح میگردد.

۲-تعیین اولویتهای خبری مطرح شده درارتباطات میان فردی درمقابل اولویتهای خبری تلویزیون.

۱-۴ پیشینه تحقیق:
درخصوص افکارعمومی وهمچنین اعتبارخبرتلویزیونی نیزاخیراتحقیقاتی ازسوی

مرکزتحقیقات ومطالعات رسانه وهمچنین مرکزمطالعات سنجش وپژوهش صدا وسیما صورت

پذیرفته که عمدتا برروی اعتباراخبارمتمرکزشده ودرخصوص افکارعمومی بیشترنظریات

بررسی تطبیقی جایگاه اخبار تلویزیونی و اخبار منتشره در ارتباطات میان فردی در افکار عمومی

راموردبررسی قرارداده ودرخصوص بررسی تطبیقی میان دونوع متفاوت ارتباط یعنی میان

فردی وارتباطات رسانه ای تحقیقاتی صورت نپذیرفته است ازجمله تحقیقاتی که درخصوص اعتباراخبارصورت پذیرفته شامل موارد ذیل می باشد:

۱-بررسی رابطه افکارعمومی ورسانه،دکترعلیرضادهقان باهمکاری حمیدعبدالهیان، نورالدین رضوی سال ۱۳۷۸ مرکزتحقیقات رسانه

۲-میزان اعتماد مردم به رسانه های خبری ورابطه آن با میزان اعتمادبه نهادهای دولتی ، نعیم بدیعی ۱۳۸۲ مرکزمطالعات وتحقیقات رسانه

۳-میزان اعتماد مردم به بخش خبری رسانه سمیراکلهر،۱۳۸۲ مرکزمطالعات وتحقیقات رسانه

۴- تحقیقاتی که در دهه ۱۹۳۰ توسط لازارسفلد وهمکارانش صورت پذیرفت و برتاثیرات

همزمان ارتباطات میان فردی وتاثیرات رسانه ای اشاره داشت که به نظریه دومرحله ای ارتباط شهرت پیداکرد.

۱-۵ چارچوب نظری:
نظریه جریان دومرحله ای ارتباط:
جریان دومرحله ای ارتباط دردهه ۳۰ بعنوان نظریه ای قدرتمنداست که توسط” لازارسفلد و همکارانش ” هنگامی که برخلاف آنچه تصور می شدکه رسانه هاوتبلیغات سیاسی تاثیرات

نامحدودوغیرقابل باوربرنتایج انتخابات دارند،تحقیقاتشان نشان داد که بیش ازآنچه تبلیغات رسانه هابرآرای مردم تاثیرگذارباشدجوسیاسی منطقه که بوسیله رهبران فکری منطقه

بررسی تطبیقی جایگاه اخبار تلویزیونی و اخبار منتشره در ارتباطات میان فردی در افکار عمومی

تعیین می شودعامل تعیین کننده رای مردم است بنابراین برای آنکه پیام قادربه تغییرعمل

مخاطب گردددراولین مرحله فرستنده پیام بایدرهبران فکری مخاطبین رادرخانواده

،محله،منطقه هدف قرارداده این الگودومرحله ای کمک کرده تانقش ارتباطات میان فردی دربه کاربردن واستفاده ازرسانه های جمعی مشخص شود.

بنابراین می توان گفت پیام همواره بصورت یکنواخت اثرنمی گذاردوبرخورد توده مخاطبان

باپیام براساس ساختهای ذهنی قبلی شان است(موضع گیری) پیام ازطریق واسطه هابه

مخاطبان می رسدوبه این طریق؛پیوندی میان رسانه های جمعی وارتباطات میان فردی به

عنوان یک متغیراصلی درشکل گیری افکارعمومی نقش می گیرد.
نظریه مارپیچ سکوت:
نظریه ای که “نوئل نئومن” مطرح می سازدنظریه ای است که به تبیین رشدوگسترش

افکارعمومی می پردازدترس ازانزوا،نیروی گریزازمرکزی است که به مارپیچ سکوت سرعت

بررسی تطبیقی جایگاه اخبار تلویزیونی و اخبار منتشره در ارتباطات میان فردی در افکار عمومی

می بخشدمردم درترس ازانزوازندگی می کنندوبرای اینکه بدانندچه عقایدی درحال گسترش

وکدام یک درحال زایل شدن هستندبه دقت محیط زندگی خودرازیرنظرمی گیرنداگرآنهاپی ببرندکه دارای عقایدغالب ویادرحال گسترش هستنددیدگاههایشان راآزادانه بیان می

کنندواگربفهمند نظراتشان پشتیبانی ندارددچارواهمه می شوندوعقایدشان راپنهان می

کنندوسکوت اختیارمی کنندوبه این ترتیب یک فراگردمارپیچ سکوت بوجودمی آید.
نظریه برجسته سازی:
نظریه برجسته سازی به عنوان گامی برای ایجادموثرتروقدرتمندترارتباطات بشمارمی رودکه

برای اولین باردرمطالعات ۱۹۷۲ توسط مک کامبز وشاو به کاربرده شدونشان دادکه بین اهمیتی که دررسانه ها به موضوعات مختلف داده می شودومیزان اهمیتی که مواردمشابه

درمیان عموم وسیاستمداران پیدامی کندتطابقی وجودداردبرجسته سازی نشانگرآن است

که رسانه هاازطریق تکرارپوشش خبری یک موضوع خاص،توانایی،افزایش میزان اهمیت آن

رادراذهان عمومی داراست .
نظریه پردازان این تئوری معتقدندکه اگررسانه های جمعی نتوانندبااستفاده ازبزرگ نمایی

رویدادتغییری دررفتارمخاطب ایجادکنندمی توانندبرمعرفت ودانش افرادتاثیربگذارندوتغییرات

بررسی تطبیقی جایگاه اخبار تلویزیونی و اخبار منتشره در ارتباطات میان فردی در افکار عمومی

شناختی درمخاطبان بوجودآورندیاتوجه رابه موضوعات موردنظرجلب کنندوآنان راوادارنمایندبه

موضوعات موردعلاقه رسانه فکرکنند.
به طورخلاصه می توان گفت این تئوری دستورکاری تنظیم می کندتامردم رابه سمت مهم

دانستن موضوعات سیاسی موردنظرسوق دهد.
تئوری اولویت بخشی:
اولویت بخشی فرآیندی است که درآن رسانه هابابذل توجه به برخی مسائل،ارزیابی های

مردم ازکاندیداهای انتخاباتی راجایگزین استانداردهامی کنند.
این نظریه براین فرضیه است که مردم دانش پیچیده وجزئی نگری درباره مسائل سیاسی

ندارند ودرتصمیم گیریهای سیاسی هم دانسته های خودرامدنظرقرارنمی دهند،بلکه دریافت

آنی ذهن خودراملاحظه می کنند.
اینگروپیتروکیندربرای اولین باردرسال ۱۹۸۲ این بعدازرسانه هارابامطالعات مربوط به تاثیرات

رسانه ای ،مرتبط ساختند.دروراقع نظریه پردازان این تئوری براین اعتقادند که هرچندرسانه

بررسی تطبیقی جایگاه اخبار تلویزیونی و اخبار منتشره در ارتباطات میان فردی در افکار عمومی

منبع اصلی اطلاعات سیاسی ماهستند؛اماارتباطات میان فردی نقش مهمی درمبارزات

انتخاباتی راداراست،درواقع اولویت بندی فهرستی ازموضوعات ورویدادهایی است که دریک

نقطه زمانی برحسب سلسله مراتب تنظیم شده اند.
نظریه تکمله:
لازاسفلدومرتن نظریه پردازان این نظریه براین اعتقادند پیام وسایل ارتباط جمعی زمانی

دارای تاثیرقطعی درافرادمی باشد که ازطریق محیط پیرامون تکمیل شده باشد،دراین شرایط

وجودرابطه متقابل میان پیام وسایل ارتباط جمعی وعقاید وارزشهای محیط پیرامون ضروری می باشد.اگرچنین شرایطی بوجودنیایدفردتنهادرلحظات اولیه تحت تاثیرپیام قرارمی

گیردوپس ازمدت زمانی ازآن رویگردان وتاثیرنمی پذیرد بنابراین دسترسی به منابع مکمل

درتاثیرگذاری پیام نقش مهمی ایفا می نماید.

نظریه درک اجتماعی:
آلت من وتیلراینگونه این نظریه رابیان می دارندکه یکی ازگسترده ترین پروسه های

اجتماعی توسعه رابطه درک اجتماعی است،درواقع رابطه ها درطول زمان وقتی صمیمی ترمی شودکه دونفراطلاعات خودشان رابیشتربروزدهندوآنان معتقدند هرچه افراد

یکدیگررابیشتربشناسند، کاراکترمیان فردی درروابط آنها بیشترشکل می گیرد،بنابراین

ارتباطات میان فردی یک فرآینددرک اجتماعی است اگرارتباط گران برروابط میان فردی

ومهارت های آن به درستی ودقت تنظیم ورفتارنمایند روابط توسعه می یابندوارتباطات

ازسطوح نسبتاکم عمق به سطوح عمیق تروانسانی ترحرکت می کند.
نظریه کنش ارتباطی:

این نظریه که توسط “یورگن هابرماس” مطرح گردیده بیان می دارد که میان کنش استراتژیک

بررسی تطبیقی جایگاه اخبار تلویزیونی و اخبار منتشره در ارتباطات میان فردی در افکار عمومی

وکنش ارتباطی باید تمایزقائل گردید.درکنش استراتژیک درتعقیب یک هدف،کنش معقولانه

وهدفدارخودراهماهنگ می کنند.وبه منفعت حساب شد

بررسی تطبیقی جایگاه اخبار تلویزیونی و اخبار منتشره در ارتباطات میان فردی در افکار عمومی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2639

قیمت : تومان12,000