فروشگاه

توضیحات

بررسی توانمندسازی و کارآفرینی بر بهره‌وری کارکنان

تلاش برای ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی و استفاده بهینه از نیروی انسانی یکی از برنامه‌های حیات سازمان‌ها محسوب می‌شود. این تحقیق تحت عنوان بررسی توانمندسازی و کارآفرینی بر بهره‌وری کارکنان پتروشیمی خارک در سال ۱۳۸۸، با عنایت به پنج فرضیه تحقیق، یک فرض اصلی و چهار فرض فرعی تدوین شده است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق ۸۰۰ نفر از کارکنان پتروشیمی خارک می‌باشند که تعداد نمونه مورد پژوهش ۲۰۰ نفر از کارکنان پتروشیمی خارک می‌باشند که به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین کارکنان پتروشیمی خارک انتخاب شده اند جهت جمع آوری داده‌ها و اطلاعات این تحقیق از پرسشنامه‌های توانمندسازی، پرسشنامه کارآفرینی و پرسشنامه بهره‌وری استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو شیوه آمار توصیفی ( فراوانی ، میانگین ، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون) استفاده شده است. در نتیجه فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر اینکه در بین توانمندسازی و کارآفرینی با بهره‌وری کارکنان پتروشیمی خارک رابطه وجود دارد مورد تأیید قرار می‌گیرد و ارتباط معناداری بین آن‌ها وجود دارد.

 

کلید واژه‌ها : توانمندسازی ، کارآفرینی ، بهره‌وری  بررسی توانمندسازی و کارآفرینی بر بهره‌وری کارکنان

 

 ۱۴۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد +پرسشنامه

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل بررسی توانمندسازی و کارآفرینی بر بهره‌وری کارکنان را دانلود کنید

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. ۲

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳

بیان مساله تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… ۵

اهمیت و ضرورت مساله تحقیق …………………………………………………………………………………………………… ۸

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها ……………………………………………………………………………………………. ۱۲

فصل دوم: چهارچوب نظری و پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………….. ۱۴

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

تاریخچه کارآفرینی …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

مفهوم واژه کارآفرینی ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

کارآفرینی چیست؟ …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

عوامل اجتماعی و روانی کارآفرینان …………………………………………………………………………………………….. ۲۲

انواع کارآفرینی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

وجوه مشترک کار آفرینان ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

نظریه های مختلف در ارتباط با کارآفرینی ……………………………………………………………………………………. ۲۶

تاریخچه توانمندسازی ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

تعاریف توانمندسازی نیروی انسانی ……………………………………………………………………………………………. ۳۱

رویکرد های توانمندسازی …………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

شرایط سازمانی زمینه ساز توانمندسازی کارکنان …………………………………………………………………………… ۴۳

ویژگی های سازمان های یادگیرنده …………………………………………………………………………………………….. ۴۷

تاریخچه بهره وری …………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

تعاریف و مفاهیم اساسی بهره وری و شرح تاریخی برخی تعاریف مهم …………………………………………….۴۹

شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها ……………………………………………………………………………………… ۵۰

بهره وری در کارخانه ها ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

دیدگاه های مختلف درباره بهره وری ………………………………………………………………………………………….. ۵۷

پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱

پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور ……………………………………………………………………………….. ۶۱

پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور …………………………………………………………………………………… ۶۸

فصل سوم:روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

طرح کلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

ابزار اندازه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

روش آماری …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. ۸۱

یافته‌های توصیفی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. ۸۲

یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش ………………………………………………………………………………………… ۸۲

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و بحث ……………………………………………………………………………………………….. ۹۶

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۷

بحث مربوط به فرضیه‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………….. ۹۷

محدودیت‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

پیشنهادها : کاربردی و پژوهش …………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸

منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۲

بررسی توانمندسازی و کارآفرینی بر بهره‌وری کارکنان

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                          صفحه

جدول (۲-۱): مسیر تکامل کارآفرینی در نظریه اقتصادی ……………………………………………………………….. ۲۸

جدول (۲-۲): سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی ……………………………………………………………………………. ۳۱

جدول (۴-۱) میانگین و انحراف معیار کسب شده در مؤلفه های کارآفرینی ……………………………………… ۸۳

جدول( ۴-۲) میانگین و انحراف معیار توانمندسازی و هریک از مولفه ها ………………………………………… ۸۴

جدول (۴-۳) میانگین و انحراف معیار بهره وری و هریک از مولفه ها …………………………………………….. ۸۵

جدول (۴-۴) ضریب همبستگی انفرادی و چندگانه بین متغیرهای پیش بین وملاک ………………………….. ۸۷

جدول ( ۴-۵ ) بررسی رابطه خطی بین متغیرهای پیش بین و ملاک ……………………………………………….. ۸۷

جدول(۴-۶) ضرایب رگرسیون تفکیک شده متغیرهای پیش بین بر میزان بهره وری………………………… ۸۸

جدول (۴-۷)ضریب همبستگی انفرادی و چندگانه بین متغیرهای پیش بین وملاک ……………………………. ۸۹

جدول (۴-۸)بررسی رابطه خطی بین متغییرهای پیش‌بین و ملاک …………………………………………………… ۸۹

جدول (۴-۹) ضرایب رگرسیون تفکیک شده ابعاد توانمندسازی بر میزان بهره وری ………………………… ۹۰

جدول (۴-۱۰)ضریب همبستگی انفرادی و چندگانه بین متغیرهای پیش بین وملاک …………………………. ۹۱

جدول( ۴-۱۱) بررسی رابطه خطی بین متغیرهای پیش بین و ملاک ………………………………………………. ۹۲

جدول (۴-۱۲) ضرایب رگرسیون تفکیک شده ابعاد کار آفرینی بر میزان بهره وری ………………………….. ۹۳

جدول (۴-۱۳)ضریب همبستگی بین توانمند سازی و مولف های بهره وری ……………………………………. ۹۴

جدول (۴-۱۴)ضریب همبستگی بین توانمند سازی و مولف های بهره وری ………………………………………۹۴

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                          صفحه

نمودار (۲-۱): نحوه شناسایی ایده و تبدیل آن به فرصت ……………………………………………………………….. ۲۰

نمودار (۲-۲): مراحل پنج گانه فرایند توانمندسازی ………………………………………………………………………. ۳۴

نمودار (۲-۳): ویژگی های سازمان یادگیرنده ……………………………………………………………………………….. ۴۸

نمودار( ۲-۴): مدیریت عملیات و سودآوری ……………………………………………………………………………….. ۵۲

نمودار( ۲-۵): مفهوم بهره وری در واحد های تولیدی …………………………………………………………………… ۵۳

نمودار (۲-۶): عوامل موثر بر بهره وری یک سازمان ……………………………………………………………………… ۵۴

نمودار (۲-۷) : بهره وری از دیدگاه سیستمی ……………………………………………………………………………….. ۵۸

نمودار (۴-۱) میانگین گروه نمونه در مولفه های کار آفرینی …………………………………………………………… ۸۴

نمودار (۴-۲) میانگین گروه نمونه در مولفه های توانمند سازی ……………………………………………………… ۸۵

نمودار (۴-۳) میانگین گروه نمونه در مولفه های بهره وری ……………………………………………………………. ۸۶

نمودار (۵-۱) مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴

بررسی توانمندسازی و کارآفرینی بر بهره‌وری کارکنان

 

 

بیان مسأله تحقیق

امروزه کارآفرینی و توانمندسازی به عنوان ابزار های مهم توسعه سازمانی محسوب می شوند؛ چرا که انسان های کارآفرین و توانمند موجب ایجاد بستر موفقیت ها در سازمان می شوند. همچنین با افزایش سریع رقبای جدید و ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در شرکت ها، ضرورت کارآفرینی و توانمندسازی در سازمان ها احساس می شود. در این ارتباط وظیفه سازمان های پویا کشف و پرورش افراد خلاق و کارآفرین و توانمند است. شرایط جامعه و به خصوص اقتصاد ایران همواره تحت تأثیر درآمد های نفتی بوده و از این اقتصاد تک بعدی صدمات بسیاری دیده است، و علاوه بر آن موجب گردیده که فرصت های شغلی و مشاغل جدید با ریسک پذیری بالا در جامعه رو به رو باشند و همواره به دلیل عدم حمایت های دولت متضرر شوند. بنابراین برای رسیدن به توسعه یافتگی و گذر از میان کشور های در حال توسعه و جبران عقب ماندگی و توسعه اقتصادی کشور، راهی به غیر از فعال نمودن بخش های خصوصی و حمایت از کارآفرینان و افراد توانمند نیست. بهره وری از واژه های همیشه پویاست که همواره در معرض تکامل و تغییر است. بهره وری را فرهنگ استفاده بهینه و مطلوب از امکانات در دسترس می دانیم. مدیریت سازمان نقش بسزایی در فراهم آوردن زمینه مناسب به منظور نهادینه کردن و ارتقا بهره وری خواهد داشت و از این منظر مشارکت کارکنان کارآفرین و توانمند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گسستن از سازمان های مکانیکی و داشتن خصیصه ارگانیکی همراه با سیستم های فنی و اجتماعی به این معناست که ساختار سازمانی به سوی پویایی، انعطاف پذیری، عدم تمرکز، نوآوری، فعالیت های تیمی، تفویض اختیارات، خود کنترلی، استقلال نسبی و … در حرکت است. کارآفرینی و توانمندسازی به مفهوم بروز خلاقیت و آفرینش ایده های نو در کسب و کار و ایجاد فرصت های شغلی و کارایی و بازده بالا و از میان بردن بیکاری در جامعه است (فیض، ۱۳۸۵). بررسی توانمندسازی و کارآفرینی بر بهره‌وری کارکنان  بررسی توانمندسازی و کارآفرینی بر بهره‌وری کارکنان

یک سازمان در راستای کارآفرین و توانمند بودن افراد نیاز به ساختار مناسب و مدیران انعطاف پذیر دارد. سازمانی که استعداد های نهفته در خود را نتواند به عرصه ظهور برساند، در اندک زمانی مغلوب سازمان های دیگر خواهد شد. در سازمان ها به کارگیری استعداد ها و ارائه محصول جدید با هزینه اندک منابع، باعث به وجود آمدن پیشرفت می شود و نشان از مدیریتی لایق، با افق دید وسیع خواهد بود. کارآفرینی اکنون در تمامی کشور های توسعه یافته و در حال توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مولفه توانمندسازی از موضوعات مهمی است که محققان بسیاری از کشور های در حال توسعه را به خود مشغول ساخته است، اگر چه هر روز مصاحبه یا گزارش های زیادی پیرامون کارآفرینی و توانمندسازی وجود دارد، اما شواهد عینی بیانگر این است که کارآفرینی و توانمندسازی در عمل در جامعه ایران بسیار ضعیف پیش می رود و برای تقویت و تعریف درست و عملی آن باید در جامعه یک برنامه اصولی و بلندمدت صورت پذیرد. باید قبل از رشد کارآفرینی به فکر تربیت و پرورش و تقویت کارآفرینی بود و موانع و مشکلات کارآفرینی و توانا ساختن کارکنان را از پیش رو برداشت. نکته بعدی این است که سیاست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناسبی اتخاذ کرد. به عقیده برخی کارآفرینان، بیشتر موانع پیش روی کارآفرینان در ایران ناشی از قوانین دست و پا گیر است. در سازمان های دولتی نیز از ایده های سرمایه بر حمایت نمی شود، گاهی با تهدید هم رو به رو می شوند. نکته دیگر، این است که اگر خواهان عملیاتی شدن کارآفرینی و توانمندسازی و رفع چالش های انطباق آموزش با اشتغال هستیم. نباید از یکی از این دو به نفع دیگری دست کشیده به عبارت دیگر باید با تربیت صحیح و آموزش کافی بچه ها شرایطی فراهم نمود که کارایی و توانمندسازی و درآمدزایی، از همان دوران کودکی و نوجوانی و جوانی با کار های کوچک و ساده شروع شود. لازم است با بررسی ابعاد مختلف کارآفرینی و ارزش های پیرامون کار فارغ التحصیلان، تناقض بین تحصیل و کار، تناقض بین آرزو ها و نهاد ها، رابطه بین نظام آموزشی و نابرابری درآمد، تاثیر مقایسه اجتماعی در افزایش انتظارات، فرهنگ چند شغلی شدن و عدم فرهنگ کارآفرینی که ریشه در متغییرهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و فردی دارند و با تمرکز بر آموزش مبتنی بر یادگیری کارآفرینی و توسعه و اقتصاد چند بعدی را محقق ساخته و همزمان با رشد جمعیت، بستری مناسب برای حل مشکلات کارآفرینی و اشتغال و توانا ساختن افراد را فراهم نمود. بنابراین هر چه سازمان ها به سوی ساختار های نوین، تغییر ماهیت دهند. انگیزه مفهوم کارآفرینی هم بیشتر می شود (فیض، ۱۳۸۵). بررسی توانمندسازی و کارآفرینی بر بهره‌وری کارکنان

عوامل کارآفرینی و توانمندسازی به شاخص های جزئی مانند سن، تحصیلات و … تجزیه شده و تمام عوامل به صورت جداگانه و همچنین محور های دو سویه که با یکدیگر ارتباط دارند بررسی گردیده است. بررسی توانمندسازی و کارآفرینی بر بهره‌وری کارکنان

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

بررسی توانمندسازی و کارآفرینی بر بهره‌وری کارکنان

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی توانمندسازی و کارآفرینی بر بهره‌وری کارکنان”