فروشگاه

توضیحات

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

 

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به  نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.

 

۱۹۰صفحه فایل ورد فونت ۱۴ پاورقی و منابع دارد فرمت پایان نامه قیمت: ۱۶۹۰۰تومان

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 

اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین ۱۹۸۸، کنوانسیون شورای اروپا ۱۹۹۰ ، دستورالعمل اروپایی ۱۹۹۱، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال ۱۹۹۰ و اصلاحیه‌های آنها در سال ۱۹۹۶ و ۲۰۰۰، کنوانسیون پالرمو در سال ۲۰۰۰ و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال ۲۰۰۳٫ این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به ۴ قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.

 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………….. ۱

بخش اول:بررسیحقوقیوجرمشناختیپولشویی……………………… ۴

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی……………………………… ۵

مبحث اول: مفهوم و تعریف……………………………………….. ۵

مبحث : دوم : تاریخچه …………………………………………… ۹

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم ……………………….. ۱۴

گفتار اول : عنصر قانونی ……………………………………….. ۱۴

گفتار دوم : عنصر مادی………………………………………….. ۱۵

بند اول : شرایط مقدماتی……………………………………….. ۱۵

۱٫   ضرورت وجود جرم قبلی……………………………………. ۱۵

۲٫   خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم ………………………. ۲۰

۳٫   خصوصیات مرتکب جرم…………………………………….. ۲۲

بند دوم: عمل مرتکب ………………………………………….. ۲۵

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم ………………………. ۲۷

۱٫  شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها……………………. ۲۹

۱-۱   تصفیه پول………………………………………………… ۲۹

 ۲-۱  افتتاح حساب با هویت مجعول……………………………. ۳۰

۳-۱   معاملات کلان از طریق نزدیکان……………………………. ۳۰

۵-۱   اسمور فینگ ……………………………………………. ۳۱

۶-۱   استفاده از بانکهای کارگزار……………………………….. ۳۱

۷-۱  نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند ۳۲

۸-۱   بهشتهای مالیاتی………………………………………… ۳۴

.۲  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی    ۳۵

 ۱-۲  حواله …………………………………………………….. ۳۵

  ۲-۲    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار ۳۶

 

  ۳-۲   استفاده از مؤسسات بیمه ………………………………. ۳۷

.۳     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی       ۳۸

        ۱-۳ قاچاق پول…………………………………………… ۳۸

  ۲-۳  استفاده از کازینوها……………. ۳۹

  ۳-۳  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه…. ۴۰

  ۴-۳  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات ۴۰

  ۵-۳  استفاده از متخصصان حرفه ای ……….. ۴۱

بند چهارم : مراحل پولشویی……………… ۴۳

۱٫ مرحله جایگزینی……………………………………………. ۴۳

۲٫ مرحله لایه گذاری…………………………………………… ۴۴

۳٫ مرحله ادغام………………………………………………….. ۴۶

بند پنجم : نتیجه مجرمانه…………………………………. ۴۷

بند ششم :‌مشارکت و معاونت در پولشویی……………….. ۴۸

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم…………………………….. ۵۰

 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی…………….. ۵۳

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری………………….. ۵۳

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی……………… ۵۸

گفتار اول: فراملی بودن …………………………………… ۵۸

گفتار دوم : سازمان یافتگی ………………………………. ۶۰

گفتار سوم: بدون قربانی بودن……………………………… ۶۳

مبحث سوم : میزان پولشویی…………………………….. ۶۵

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی…………………….. ۶۷

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی………………………. ۶۹

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی …………………………. ۷۰

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی……………. ۷۴

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر   ۷۷

 

عنوان ………………………….. صفحه

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم………………. ۸۰

بخشدوم: مبارزهباپولشویی…………….. ۸۹

فصلاول :‌اقداماتانجامگرفتهدرسطحبینالمللی ۹۱

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای    ۹۱

گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب

گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال …………… ۹۴

گفتار سوم:‌کنوانسیون شورای اروپا ……….. ۹۵

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی ۹۷

گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی  ۱۰۰

گفتار ششم :‌کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی ۱۰۴

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی ۱۰۷

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف ۱۰۷

گفتار دوم : گروه اگمونت ……………… ۱۱۰

فصلدوم : راهکارهایارائهشدهبرایمبارزهباپولشویی    ۱۱۴

مبحث اول: راهکارهای تقنینی …………… ۱۱۴

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی ۱۱۴

گفتار دوم :‌پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم .. ۱۱۹

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی  ۱۲۳

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری…….. ۱۲۸

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی.. ۱۲۸

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری ………… ۱۲۸

بند دوم : حفظ سوابق مالی ……………… ۱۳۱

بند سوم :‌ گزارش موارد مشکوک …………… ۱۳۴

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای …… ۱۳۸

 

عنوان ………………………….. صفحه

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک    ۱۴۰

بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان ……….. ۱۴۲

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای ۱۴۴

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تکالیف نظارتی ………. ۱۴۶

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) .. 146

بند دوم :‌کنترل نقل و انتقال پول …………….. ۱۵۰

بند سوم :‌نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی ….. ۱۵۲

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل . ۱۵۳

مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه ….. ۱۵۵

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم …………… ۱۵۵

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی………………. ۱۵۷

مبحث چهارم :‌راهکارهای قضایی ………………. ۱۶۱

گفتار اول:‌تسهیل کشف و اثبات جرم ………….. ۱۶۱

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت ……………….. ۱۶۱

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق. ۱۶۴

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال …………….. ۱۶۶

گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی ……. ۱۶۹

بند اول : نیابت قضایی ……………………….. ۱۷۰

بند دوم: احاله رسیدگی کیفری ……………….. ۱۷۳

بند سوم :‌انتقال محکومین ……………………. ۱۷۴

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محکومین …….. ۱۷۶

نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………. ۱۸۱

فهرست منابع و مآخذ………………………… ۱۸۵

پیوست

 

فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی

مبحث اول: اسناد و توافق نامه‌های جهانی و منطقه‌ای

گفتار اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۱۹۸۸[۱]

این کنوانسیون که در ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ در وین اتریش منعقد و در ۱۱ نوامبر ۱۹۹۰ لازم الاجرا گردید، به عنوان اولین سند بین المللی است که طی آن جامعه بین المللی متعهد شد برای جرم پولشویی پاسخی تدارک ببیند. امضا کنندگان کنوانسیون با نگرانی عمیق از حجم وروند رو به افزایش تولید، تقاضا، و قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان که تهدید جدی برای سلامت و سعادت بشریت به شمار می‌رود و بنیاد‌های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی جامعه را به مخاطره می‌افکند، و با نگرانی عمیق از نفوذ دایم‌التزاید قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیتهای سازمان یافته بزهکارانه که نظام اقتصادی را تضعیف و ثبات و امنیت و حاکمیت دولتها را تهدید می‌نماید، همچنین با درک این واقعیت که قاچاق مواد مخدر جرمی بین‌المللی است که ریشه کن کردن آن مستلزم توجه فوری، و از اولویت درجه یک برخوردار است، با آگاهی از اینکه قاچاق مواد مخدر منابع ثروتهای کلانی را برای سازمانهای جنایتکار برون مرزی به دنبال داشته و آنها را قادر می‌سازد تا در ساختار دولتها، فعالیتهای مشروع تجاری و مالی در کلیه سطوح جامعه رخنه نمایند، با تصمیم برای محروم نمودن دست‌اندرکاران قاچاق مواد مخدر از عواید فعالیتهای بزهکارانه خود و از بین بردن انگیزه اصلی آنها برای ارتکاب چنین اقداماتی و با تمایل به ریشه کن کردن علل ریشه‌ای مساله سوء استفاده از مواد مخدر و داروهای روانگردان، این کنوانسیون را در ۳۲ ماده به تصویب رساندند[۲] که تا فوریه ۲۰۰۳، ۱۶۶ کشور آن را به تصویب رسانده‌اند.

هدف کنوانسیون، بسط همکاری بین اعضای آن به نحوی که بتوانند با کارایی و اثر بیشتری ابعاد گوناگون قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان را که دارای یک قلمرو و بین المللی هستند، مورد بررسی قرار دهند اعلام شده است[۳].

این کنوانسیون در ذیل ماده ۳ با عنوان جرایم و مجازاتها، از دول عضو خواسته است که تمامی اقدامات مرتبط با قاچاق مواد مخدر از کاشت، برداشت، ساخت، تقطیر، تهیه، عرضه، توزیع، خرید و فروش، واسطه‌گری ارسال به صورت ترانزیت، حمل و نقل، ورود یا صدور، نگهداری، استعمال و تبدیل به سایر مواد را جرم بدانند. البته در این خصوص، همان گونه که در مقدمه کنوانسیون ذکر شده، نسبت به دو کنوانسیون سابق سازمان ملل یعنی کنوانسیون مواد مخدر ۱۹۶۱ و کنوانسیون مواد روانگردان ۱۹۷۱ جنبه تکمیلی داشت.

بند (ب) ماده ۳ به تعریف و جرم انگاری تطهیر پول اختصاص دارد. البته این کنوانسیون تعریفی از پولشویی ارائه نمی‌دهد، بلکه مصادیقی از پولشویی نظیر تبدیل یا انتقال عالمانه اموال حاصله از مواد مخدر یا پنهانسازی یا کتمان ماهیت، منبع، موقعیت، واگذاری، تملک و … را بر می‌شمارد.

کنوانسیون از اعضا می‌خواهد که اقدامات لازم را جهت جرم انگاری این اعمال و مشارکت و معاونت در این جرایم و شروع به ارتکاب آنها، طبق قانون ملی خود به عمل آورند و برای این گونه جرایم مجازاتهای متناسب با ماهیت خطیر آنها، همانند زندان یا جزای نقدی و مصادره اموال مقرر بدارند[۴].  و در موارد مقتضی اقداماتی از قبیل آموزش، بازسازی و یا آزادی مشروط، معالجه و مراقبتهای بعدی را جانشین محکومیتها و یا مجازاتهای اصلی نمایند. و یا به عنوان اقدامات تبعی و تکمیلی به مجازاتهای اصلی اضافه نمایند[۵]. با این وجود برخی کشورها علی رغم تصویب این کنوانسیون هنوز پولشویی عواید حاصل از مواد مخدر را جرم انگاری نکرده‌اند و طبق تحقیقات انجام گرفته در آمریکا ۳۸ کشور عضو این کنوانسیون هنوز مقررات ضد پولشویی ندارند[۶].

در این کنوانسیون مسایل دیگری نیز مورد توجه قرار گرفته است. منجمله: شناسایی و ردیابی عایدات حاصل از جرم،[۷] انسداد و توقیف این گونه اموال و یا معادل ارزش آنها[۸]، تهیه سوابق مالی و عدم رعایت اصل راز داری بانکی در مورد اجرای مقررات این کنوانسیون[۹]، همکاری های بین المللی از طریق همکاری‌های متقابل قضایی[۱۰]، استرداد بین المللی قاچاقچیان مواد مخدر[۱۱]،

 


۱United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drug And Psychotropic Substances, 1988

[۲] به نقل از مقدمه کنوانسیون

[۳] ماده ۲ کنوانسیون

[۴] بند ۴ الف، ماده ۳

[۵] بند ۴ و ج، ماده ۳

۳william R. Schroeder, op. cit. p.6.

[۷] بند ۲ ماده ۵

[۸] بند ۲ ماده ۵

[۹] بند ۳ ماده ۵

[۱۰] بند ۴ ماده ۵، ماده ۷ و ۸ و بند ۱ ماده ۹

……………………

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران”