فروشگاه

توضیحات

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها در بازار سرمایه ایران

سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی

سازمانها شناخته شده است . یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی بر عملکرد و پیاده سازی استراتزیک سازمان دارد

از این رو شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان ها می شود.

 

برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارایه شده است که یکی از این طبقه بندی ها توسط پالیک به نام (ارزش افزوده سرمایه فکری)

مطرح شده که از سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی سرمایه انسانی

و کارایی سرمایه ساختاری می باشد. در این پژوهش ابتدا براساس مدل

(ارزش افزوده سرمایه فکری) ، ارزش سرمایه فکری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای دوره زمانی محاسبه و سپس

ارتباط بین مولفه های سرمایه فکری و بازده مالی شرکتها مورد ارزیابی قرار گرفته است.

جهت محاسبه عملکرد مالی از هشت شاخص عملکرد مالی مالی

در پنج گروه معرف ارزش بازار ، سودآوری، فعالیت ، بازده سرمایه ،

مبتنی بر ارزش آفرینی استفاده شده است.در تحقیق حاضر ، روش آماری استفاده شده جهت

تجزیه و تحلیل داده ها ، رگرسیون چند گانه و ضرایب همبستگی می باشد.

نمونه انتخابی شامل ۷۳ شرکت بصورت پیوسته برای بازه زمانی ۷ ساله

بوده که اندازه شرکت بعنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است.

یافته ها حاکی از رابطه معنادار مثبت بین سرمایه فکری و عملکرد

مالی شرکتها و تاثیر مثبت اندازه شرکت بر روی سطوح برخورداری از سرمایه فکری و

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها در بازار سرمایه ایران

 

عملکرد مالی می باشد. باتوجه به این نتایج می توان توجه مدیران ، سهامداران ،

سرمایه گذاران و سایر گروه های ذینفع را به منابع و توانمندیهای درون

سازمانی جلب و بهره گیری از این مدل برای کسب بازده مالی بالاتر و دسترسی به ارزش واقعی شرکتها ،پیشنهاد کرد.

وازه های کلیدی: سرمایه فکری ،عملکرد مالی ،اندازه شرکت ،رگرسیون چندگانه، بورس اوراق بهادار تهران

 ۱۹۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها در بازار سرمایه ایران
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها در بازار سرمایه ایران
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها در بازار سرمایه ایران

 

 

چکیده: ۱
مقدمه: ۲
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱)مقدمه ۴
۲-۱) بیان مسئله تحقیق ۵
۳-۱) چارچوب نظری ۷
۴-۱ ) اهمیت وضرورت پژوهش ۸

۵-۱) اهداف پژوهش ۹
۱-۵-۱) اهداف علمی تحقیق ۹

۲-۵-۱)اهداف کاربردی تحقیق ۱۰
۶-۱ )فرضیه های تحقیق ۱۰
۷-۱) تعاریف واژه ها واصطلاحات پژوهش : ۱۱
فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲- مقدمه ۱۶

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها در بازار سرمایه ایران

۲-۲ ) بخش اول : نظریه های مربوط به سرمایه فکری ۱۸
۱-۲-۲ ) تعاریف مختلف سرمایه فکری ۲۰

۳-۲)بخش دوم : مدل های طبقه بندی سرمایه فکری ۲۱
۱-۳-۲) ادوینسون و مالونه ۲۲
۲-۳-۲)روس و همکارانش ۲۳

۳-۳-۲) بونتیس ۲۳
۴-۳-۲) بروکینگ ۲۴
۵-۳-۲) سویبی ۲۵
۶-۳-۲) استوارت ۲۶

۷-۳-۲) یوستک و همکارانش ۲۶
۸-۳-۲) پتی ۲۷

۹-۳-۲) چن و همکارانش ۲۷
۱۰-۳-۲) پتی و گویتر ۲۹
۱۱-۲-۲) هانناس و لوونداهل ۳۰
۱۲-۳-۲) طبقه بندی مر و اسچوما ۳۲
۱۳-۳-۲) لیم و دالیمور ۳۲
۱۴-۳-۲) طبقه بندی نورتون و کاپلان ۳۳

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها در بازار سرمایه ایران

۱۵-۲-۲) طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیه های تجاری دانمارک ۳۳
۴-۲)بخش سوم: روش های اندازه گیری سرمایه فکری: ۳۴

۱-۴-۲) طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری ۳۴
۱-۱-۴-۲) ارزش افزوده اقتصادی: ۳۵

۲-۱-۴-۲) کارت نمره متوازن: ۳۵
۳-۱-۴-۲) ترازنامه نامرئی: ۳۶
۴-۱-۴-۲) کنترل دارایی های ناملموس: ۳۶
۵-۱-۴-۲) روش جهت یابی تجاری اسکاندیا: ۳۷

۶-۱-۴-۲) شاخص سرمایه فکری: ۳۷
۷-۱-۴-۲) نرخ بازده دارایی ها : ۳۸
۸-۱-۴-۲) روش تشکیل سرمایه بازار: ۳۸

۹-۱-۴-۲) کارگزار تکنولوژی : ۳۹
۱۰-۱-۴-۲) روش سرمایه فکری مستقیم: ۳۹
۱۱-۱-۴-۲) روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری: ۴۰
۱۲-۱-۴-۲) مدل مدیریت سرمایه فکری ۴۰
۱۳-۱-۴-۲) کیوی توبین ۴۲

۱۴-۱-۴-۲) هوش سرمایه انسانی ۴۳

۱۵-۱-۴-۲) مدل کارگزار فناوری ۴۳
۱۶-۱-۴-۲)روش ارزشگذاری جامع ۴۴

۲-۴-۲) ارزیابی تحلیلی – تطبیقی و مدل های سنجش سرمایه فکری ۴۴

۳-۴-۲) طبقه بندی شیوه های اندازه گیری سرمایه فکری از دید کلاینت و دارن ۴۶

۱-۳-۴-۲) روش های محاسبه مستقیم سرمایه فکری ۴۶
۲-۳-۴-۲) روش های برآورد ارزش بازاری سرمایه ۴۶
۳-۳-۴-۲) روش های برگشت دارایی ها ۴۶

۴-۳-۴-۲) روش های کارت امتیاز ۴۷
۵-۲) نحوه محاسبه سرمایه فکری (با استفاده از مدل پالیک) و شاخصهای عملکرد مالی شرکتها ۵۳

 

۱-۵-۲) محاسبه سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک ۵۳
۲-۵-۲) شاخصهای عملکرد مالی ۵۵

۶-۲) بخش پنجم: سوابق تحقیق ۶۵
۱-۶-۲) پژوهش های مشابه انجام شده در داخل ۶۵
۲-۶-۲) پژوهش های مشابه انجام شده در خارج از کشور ۷۱
۳-۶-۲) تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه داخلی ۷۶

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها در بازار سرمایه ایران

فصل سوم :روش اجرای تحقیق
۱-۳ )مقدمه ۷۹
۲-۳) روش تحقیق ۷۹
۳-۳) قلمرو تحقیق ۸۰
۴-۳ )روش های گردآوری اطلاعات ۸۰
۵-۳ )ابزارگردآوری اطلاعات ۸۱
۶-۳) مدل مفهومی تحقیق ۸۲
۶-۳ )جامعه آماری تحقیق ۸۳

۷-۳) آزمون فرضیه ها ۸۴
۸-۳) روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۵
۱ -۸-۳) آزمون همبستگی ۸۵

۲-۸-۳ )رگرسیون چندگانه ۸۶
۳-۸-۳ ) آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) ۸۶
۴-۸-۳ ) آزمون خود همبستگی(دوربین –واتسن) ۸۷

 

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها در بازار سرمایه ایران

۵-۸-۳ )چند هم خطی ۸۷
۹-۳ )شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش : ۸۸

۱۰-۳ ) متغیر های تحقیق : ۹۷
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴) مقدمه ۹۹

۲-۴ )شاخص های توصیفی متغیرها ۱۰۰
۳-۴) روش آزمون فرضیه های تحقیق ۱۰۲

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها در بازار سرمایه ایران

۱-۳-۴) بررسی اعتبار مدل ۱۰۳
۴-۴) تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق ۱۰۴

۱-۴-۴) بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای وابسته: ۱۰۵
۲-۴-۴) تجزیه و تحلیل فرضیه اول: ۱۰۶
۱-۲-۴-۴ )آزمون فرضیه فرعی اول : ۱۰۷
۲-۲-۴-۴) آزمون فرضیه فرعی دوم : بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت TOBIN Q شرکت

از شاخصهای ارزش بازار رابطه وجود دارد. ۱۱۱

۳-۲-۴-۴ )آزمون فرضیه فرعی سوم : بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت

ارزش بازارهر سهم به عایدی(P/E) شرکت از شاخصهای ارزش بازار رابطه وجود دارد. ۱۱۴

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها در بازار سرمایه ایران

۴-۲-۴-۴) آزمون فرضیه اصلی اول : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری

وشاخصهای ارزش بازار بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد. ۱۱۹
۳-۴-۴)فرضیه اصلی دوم : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری ونسبت سودآوری بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد.

۱۲۰

۴-۴-۴ )آزمون فرضیه اصلی سوم : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت های فعالیت بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد. ۱۲۴

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها در بازار سرمایه ایران

۵-۴-۴) آزمون فرضیه اصلی چهارم: ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبتهای بازده سرمایه بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت

وجود دارد. ۱۲۸
۱-۵-۴-۴) آزمون فرضیه فرعی چهارم: بین مولفه های سرمایه سرمایه فکری و شاخص ROE از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد. ۱۲۸

۲-۵-۴-۴ )آزمون فرضیه فرعی پنجم : بین مولفه سرمایه سرمایه فکری و شاخصASR از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد . ۱۳۲

۳-۵-۴-۴) نتیجه آزمون فرضیه اصلی چهارم : ارتباط معنی داری بین

مولفه های سرمایه فکری و نسبتهای بازده سرمایه بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد. ۱۳۶
۶-۴-۴ )آزمون فرضیه اصلی پنجم:ارتباط معنی داری بین مولفه هایسرمایه فکری

و شاخص مبتنی برارزش آفرینی EVAبعنوان معیارنوین عملکرد مالی شرکت وجود دارد. ۱۳۷

۷-۴-۴ )آزمون فرضیه اصلی ششم : بین اندازه شرکت بامیانگین سرمایه فکری و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد. ۱۴۲
۸-۴-۴ )خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها ۱۴۴
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵ )مقدمه ۱۴۶

۲-۵) ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ۱۴۶
۱-۲-۵ )نتیجه فرضیه فرعی اول ۱۴۷
۲-۲-۵) نتیجه فرضیه فرعی دوم ۱۴۷
۳-۲-۵ )نتیجه فرضیه فرعی سوم ۱۴۸
۴-۲-۵ )نتیجه فرضیه اصلی اول ۱۴۹
۵-۲-۵ )فرضیه اصلی دوم ۱۴۹

۶-۲-۵) نتیجه فرضیه اصلی سوم ۱۵۰
۷-۲-۵)فرضیه اصلی چهارم ۱۵۰
۸-۲-۵ )نتیجه فرضیه فرعی چهارم ۱۵۱

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها در بازار سرمایه ایران

۹-۲-۵)فرضیه فرعی پنجم ۱۵۱
۱۰-۲-۵) نتیجه فرضیه اصلی چهارم ۱۵۲
۱۱-۲-۵ )نتیجه فرضیه اصلی پنجم ۱۵۲
۱۲-۲-۵ )نتیجه فرضیه اصلی ششم: ۱۵۳

۳-۵ )نتیجه گیری کلی تحقیق ۱۵۴
۴-۵) پیشنهادهایی مبتنی بریافته های تحقیق ۱۵۴
۵-۵ )پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی ۱۵۵
۶-۵ )محدودیت های تحقیق ۱۵۵
پیوست ها
پیوست الف) اسامی شرکتهای نمونه انتخاب شده و میانگین سرمایه فکری محاسبه شده: ۱۵۸
پیوست ب) خروجی های آماری از نرم افزار SPSS 161
منابع و ماخذ
منابع فارسی: ۱۷۴
منابع لاتین: ۱۷۶
چکیده انگلیسی: ۱۷۸

جدول ۱-۲ طبقه بندی پتی و گویتر ۳۰

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها در بازار سرمایه ایران

جدول ۲-۲ ویژگی های اصلی سیستم اندازه گیری ۴۲
جدول ۳-۲ مقایسه ارزش گذاری سرمایه های فکری(رودو و لیلرت) ۴۵
جدول ۴-۲ خلاصه روشهای اندازه گیری سرمایه فکری به شرح جدول زیر ارایه شده است: ۴۷
جدول ۵-۲ روش های ارزشیابی سرمایه فکری IC ( گردآوری اریک سویبی) ۴۷
جدول ۶-۲ شاخصها و گروهای سنجش عملکرد مالی شرکتها ۵۶

جدول ۱-۳ خلاصه جامعه آماری و حجم نمونه ها ۸۴
جدول ۲-۳ شاخصها و گروه های عملکرد مالی ۹۰
جدول ۱-۴ : شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت شاخص های مرکزی ، شاخص های پراکندگی وشاخص های شکل توزیع ۱۰۰

جدول ۲-۴ : شاخص های توصیف کننده متغیرها ی وابسته تحت شاخص های مرکزی به تفکیک سال ۱۰۱

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها در بازار سرمایه ایران

جدول ۳-۴ : شاخص های توصیف کننده متغیرهای مستقل تحت شاخص های مرکزی به تفکیک سال ۱۰۲

جدول ۴-۴:آزمون نرمال بودن- متغیروابسته ۱۰۶
جدول ۵-۴ : ضریب همبستگی پیرسون ،سطح معنی داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و بازار به ارزش دفتری ۱۰۷
جدول ۶-۴ : تحلیل واریانس رگریسون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و ارزش دفتری به بازار ۱۰۸

جدول ۷-۴ : ضریب همبستگی،تعیین و آزمون دوربین واتسون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و ارزش دفتری به بازار ۱۰۸

جدول ۸-۴ ضرایب معادله رگرسیون بین متغیرمولفه های سرمایه فکری و ارزش دفتری به بازار ۱۱۰
جدول ۹-۴ : ضریب همبستگی پیرسون ،سطح معنی داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت TOBIN Q 112
جدول ۱۰-۴ : تحلیل واریانس رگریسون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت TOBIN Q 112
جدول ۱۱-۴ :ضریب همبستگی،تعیین وآزمون دوربین واتسون بین متغیرمولفه های سرمایه فکری ونسبتTOBIN Q 113

جدول ۱۲-۴ : ضرایب معادله رگرسیون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت TOBIN Q 113

جدول ۱۳-۴ : ضریب همبستگی پیرسون ،سطح معنی داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت P/E 115
جدول ۱۴-۴ : تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت P/E 116

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها در بازار سرمایه ایران

جدول ۱۵-۴ : ضریب همبستگی، تعیین وآزمون دوربین واتسون مولفه های سرمایه فکری با نسبت P/E 116
جدول ۱۶-۴ : ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت P/E 117

 

جدول ۱۷-۴ :ضریب مولفه های سرمایه فکری وشاخصهای ارزش بازار(P/E .TOBIN Q. MBV) 119
جدول ۱۸-۴ : ضریب همبستگی پیرسون ، سطح معنا داری و تعداد نمونه آماری بین مولفه های سرمایه فکری با نسبت سودآوری ۱۲۰
جدول۱۹-۴ تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت سودآوری –بازده دارایی ها ۱۲۱

جدول ۲۰-۴ : ضریب همبستگی،تعیین وآزمون دوربین واتسون مولفه های سرمایه فکری با نسبت سودآوری- بازده دارایی ها(ROA) 121
جدول ۲۱-۴ :ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت سودآوری (ROA) 122
جدول ۲۲-۴ : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت فعالیت- گردش دارایی ۱۲۵
جدول ۲۳-۴ : تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری و نسبت فعالیت ۱۲۵

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها در بازار سرمایه ایران

جدول ۲۴-۴ : ضریب همبستگی ، تعیین و آزمون دوربین واتسون مولفه های سرمایه فکری و نسبت فعالیت – گردش دارایی ۱۲۶
جدول ۲۵-۴ : ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت فعالیت ۱۲۶

جدول ۲۶-۴ : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داریمولفه های سرمایه فکری با بازده دفتری صاحبان سهام ROE 129

جدول ۲۷-۴ : تحلیل واریانس رگرسیون سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهام ROE 130
جدول ۲۸-۴ :ضریب همبستگی،تعیین وآزمون دوربین واتسون سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهام ROE 130

جدول ۲۹-۴ : ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با بازده دفتری صاحبان سهامROE 131
جدول ۳۰-۴ : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و بازده صاحبان سهام ASR 133
جدول ۳۱-۴ : تحلیل واریانس رگرسیون بین مولفه های سرمایه فکری و بازده صاحبان سهام ASR 134

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها در بازار سرمایه ایران

جدول ۳۲-۴ :ضریب همبستگی ،تعیین و آزمون دوریبن واتسون بین رمایه فکری و بازده صاحبان سهام ASR 134
جدول ۳۳-۴ :ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با بازده صاحبان سهام ASR 135
جدول ۳۴-۴ : ضریب مولفه های سرمایه فکری وشاخصهای بازده سرمایه (ROE .ASR) 136
جدول ۳۵-۴ : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داریمولفه های سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی ۱۳۸

جدول ۳۶-۴ : تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی EVA 139

جدول ۳۷-۴ :ضریب همبستگی ، تعیین وآزمون دوریبن واتسون بین مولفه های سرمایه فکری باارزش افزوده اقتصادی ۱۳۹

جدول ۳۸-۴ :ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری باارزش افزوده اقتصادی ۱۴۰
جدول ۳۹-۴ : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی اندازه شرکت و مولفه های سرمایه فکری با عملکرد مالی ۱۴۲
جدول ۴۰-۴ :تجزیه و تحلیل ضرایب معادله رگرسیون اندازه شرکت ،سرمایه فکری و شاخصهای عملکرد مالی ۱۴۳
جدول ۴۱-۴ :خلاصه نتایج ۱۴۴

 

نمودار ۱-۲ طرح ارزش اسکاندیا ۲۲

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها در بازار سرمایه ایران

نمودار ۲-۲ مفهوم سازی سرمایه فکری از سوی بونتیس ۲۴
نمودار ۳-۲ طبقه بندی سویبی از طریق چارچوب ناظر دارایی نامشهود ۲۵

نمودار ۴-۲ مدل چن و همکارانش از سرمایه فکری و روابط بین آنها ۲۷
نمودار ۵-۲ طبقه بندی اولیه توسط هانناس و لوونداهل ۳۱
نمودار ۶-۲ طبقـــه بندی لــوونداهــل ۳۱
نمودار ۷-۲ طبقه بندی لیم و دالیمور ۳۲

نمودار ۸-۲ چارچوب کارت امتیازی متوازن ۳۳
نمودار ۹-۲ طبقع بندی کنفدراسیون تجاری دانمارک ۳۴

نمودار ۱۰-۲ شبکه منابع و فعالیت های ناملموس ۴۱
نمودار ۱-۳ مدل طبقه بندی داراییهای یک شرکت ۸۲

نمودار ۲-۳ مدل تبیینی تحقیق ۸۲
نمودار ۱-۴ : نمودار پراکندگی متغیر ارزش بازاری به دفتری ۱۱۰
نمودار ۲-۴ نمودار مقایسه ای بین مولفه های سرمایه فکری و مجموع ارزش بازاری به دفتری طی بازه زمانی ۷ ساله. ۱۱۱
نمودار ۳-۴ نمودار مقایسه ای بین سرمایه فکری و نسبت TOBIN Qطی بازه زمانی ۷ ساله. ۱۱۴

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها در بازار سرمایه ایران

نمودار ۴-۴ : نمودار پراکندگی متغیر نسبت TOBIN Q 114
نمودار ۵-۴ نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری و مجموع نسبت P/E طی بازه زمانی ۷ ساله. ۱۱۷

نمودار ۶-۴ : نمودار پراکندگی متغیر نسبت نسبت P/E 118
نمودار۷-۴ نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری ومجموع نسبت سودآوریطی بازه زمانی۷ ساله. ۱۲۳
نمودار ۸-۴ : نمودار پراکندگی متغیر نسبت سودآوری ۱۲۳
نمودار۹-۴ نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری ومجموع نسبت فعالیت طی بازه زمانی۷ ساله. ۱۲۷

نمودار ۱۰-۴ : نمودار پراکندگی متغیر نسبت فعالیت ۱۲۷
نمودار۱۱-۴ نمودار مقایسه ای سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهامROE طی بازه زمانی۷ ساله. ۱۳۱
نمودار ۱۲-۴ : نمودار پراکندگی متغیر بازده دفتری صاحبان سهامROE 132

نمودار ۱۳-۴ نمودار مقایسه ای بین سرمایه فکری وبازده صاحبان سهامASRطی بازه زمانی۷ ساله. ۱۳۵
نمودار ۱۴-۴ : نمودار پراکندگی متغیر بازده صاحبان سهام ASR 135

نمودار ۱۵-۴ نمودارمقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی طی بازه زمانی۷ ساله ۱۴۰
نمودار ۱۶-۴ : نمودار پراکندگی متغیر ارزش افزوده اقتصادی

مقدمه:
با ورود به اقتصاد دانشی، دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین ،

سرمایه ، ماشین آلات و… از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است . بطوری

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها در بازار سرمایه ایران

که در اقتصاد ، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب می شود و از

آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها یاد می شود . همچنین با

پیشرفت سریع تکتولوژی برتر ، بویژه در زمینه ارتباطات ، کامپیوتر و مهندسـی بیولوژی

، از دهه ۷۰ الگوی رشد اقتصادی جهان بطور اساسی تغییر کرد و

به دنبال آن ، دانـش به عنوان مهمتـرین سرمایه جایگزین سرمایه های پولــی

و فیزیکی شد (چن و همکاران ،۲۰۰۵،ص۳۸۸) . یکی از ویژگی های دانش این

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها در بازار سرمایه ایران

است که نامشهود است یعنی غیرقابل لمس و غیر محسوس است و

ارزشگذاری و اندازه گیری آن خیلی سخت و منمودار است در صورتی که

درگذشته سازمان ها با استفاده از روش های حسابداری قادر بودن تا ارزش

و اندازه تولید خود را به طور کامل محاسبه کنند ولی امروزه این روش

حسابداری دارای کارایی لازم نیستند. دانش به عنوان یکی از مهمترین

اجزای دارایی های نا مشهود محسوب می شود اگر در گذشته بیشتر

دارایی های سازمان ها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها نامشهود هستند (سالیوانو همکاران،۲۰۱۹،ص۹) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

۱-۱)مقدمه
تایلز ( ۲۰۰۴) دارایی نامشهودی که به وسیله ی قانون حمایت شده اند

وبه آنها عنوان مالکیت معنوی را داده اند و شامل حق الامتیاز و کپی رایت و

فرانشیزها و علائم و مارکهای تجاری است ، برخی موارد از آنها در ترازنــامه منعکس

می شود ولی ســـایرداراییهـــای نامشهود که شامل سرمایه فکـری

است و تحت اصول اقتصـــاد فراوانی عمل می کنند یعنـــی با استفاده ب

یشتر از ارزش آنهـــا کـاسته نمی شود ، معــمولا در ترازنــامه منعکس نمــی شود

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها در بازار سرمایه ایران

(چان ،۲۰۰۹،ص۹) . فاصله زیاد بین ارزش دفتری و ارزش بازاری شرکت ها ،

توجه زیاد شرکت ها را نسبت به کشف ارزش دارایی های نامشهود حذف شده

از صورت مالی ،ایجاد کرده است ( لیو ،۲۰۰۲،ص۱۴) .
طبق نظر “بونتیس ” اکثر کشورهای مختلف دنیا ( از جمله صنایع ایران) در حال استفاده

از روشهای سنتی حسابداری مالی هستند که قرنها پیش برای یک محیط کسب

و کار مبتنی بر کارهای یدی و دارایی ملموس مثل تجهیزات و ساختمان ایجاد شده بودند در حالیکه محیط کسب و کار مبتنی بر دانش ،

نیازمند مدلی است که دارایی های ناملموس جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی نیروی انسانی

، نوآوری ، روابط مشتری ، فرهنگ سازمانی ، سیستم و فرایندها ،

ساختار سازمانی و غیره را در بر گیرد.بنظر می رسد گزارشات حسابداری سنتی بطور ناقص ارزش حقیقی بوجود آمده در شرکتها را

منعکس کند ، شکاف بوجود آمده بین ارزش دفتری و بازار در بسیاری

از شرکتها از جمله نارسایی های سیستم حسابداری سنتی در تقویم و انعکاس

ارزش سرمایه فکری بوده که موجب بروز اختلاف یاد شده گردیده است (چان ،۲۰۱۹،ص۵) .

 

در این رابطه ، سرمایه فکری توجه روز افزون محققان دانشگاهی و دست اندر کاران سازمانی

را به خود جلب کرده است. کلیه مدیران وکارگزاران وسرمایه

گذاران در شرکتهای پذیرفته شده دربورس باتوجه به نتایج این تحقیق می توانند با سنجش سرمایه فکری

به ارزش ذاتی شرکت نزدیک شده و با اطلاع از میزان برخورداری شرکتها ازسرمایه فکری می توانند بازده مالی مالی مورد نظر را مناسب ترپیش بینی کنند.

۲-۱) بیان مسئله تحقیق

در طول دهه ۱۹۸۰، مفروضات و عقاید نئوکلاسیک ها از سوی نگرش مبتنی بر منابع به چالش کشیده شد

. بنابر اظهارات “پن روس ” مزیت رقابتی تنها با ترکیبات مختلفی از محصولات و بازارها

در یک صــنعت معین به دست نمی آید ، بلــکه عمــدتاً از تفاوت در انواع مختلف منابع ســازمانی نشاٌت می گیرد .

از آنجایی که منابع همیشه قابل انتقال ، قابل تقلید و یا جایگزینی نمی باشد؛

ضروری است تا برای شناسایی منابع واقعی و پایدار به جای توجه به بیرون

، توجه جدی به درون شرکت ها به عمل آورد. سازمان ها در حال وارد شدن

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها در بازار سرمایه ایران

به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند.اقتصادی که درآن دانش و دارایی های

نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است.

امروزه نحوه ی استفاده از دارایی های نامشهود تاثیر بسیار مهمی در موفقیت

وبقای سازمان ها دارد به طوری که این موضوع باعث به وجود آمدن حوزه مطالعاتی

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها در بازار سرمایه ایران

و تحقیقاتی جدیدی در مدیریت شده است.در یک طبقه بندی ساده

دارایی های نامشهود به دو دسته تقسیم می شود که یکی از مهـمترین اجزاء آن

سرمایه فکری است که تاثیر مهمی بر روی عملکرد و پیاده سازی

استراتژی های سازمانی دارد . از این رو شناسایی و اندازه گیری و مدیریت

 

این سرمایه فکری دارای اهمیت خاص است (گلدی صدقی ،۱۳۹۶،ص۲۵)۴٫

از سوی دیگر اغلب سرمایه های حسابداری فعلی از نقش و اهمیت فزاینده

حق مالکیت معنوی و دانش در سازمانهای عصر نوین قافل بوده و از توان

سنجش ارزش واقعی دارایی ها در محاسباتشان قاصرند. در حقیقت صورت

های مالی در تشریح ارزش واقعی شرکت ها از محدودیت های بسیاری

برخوردار هستند. در جوامع دانش محور کنونی ، بازده سرمایه فکری به کار گرفته

شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه های مالی به کار گرفته شده اهمیت یافته است……….