فروشگاه

توضیحات

بررسی رابطه بین ویژگیهای هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر تهران

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع جدید  ببررسی رابطه بین ویژگیهای هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر تهران پس از دیدن متن و فهرست پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگیهای هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض

مدیران مدارس متوسطه شهر تهران میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه روانشناسی استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

بررسی رابطه بین ویژگیهای هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر تهران

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین ویژگی‌های هوش هیجانی و سبک‌های مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر تهران انجام گرفته است.

جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مدیران مدارس متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی ۸۸-۸۷ می‌باشد که به علت گستردگی

جامعه آماری مورد مطالعه شهر تهران،‌ مناطق ۱، ۶، ۹، ۱۳، و ۱۶ به عنوان محیط پژوهش انتخاب گردیده است و حجم این نمونه که ۶۵ نفر بوده است کاملا انتخاب شده و تعداد ۵۶ نفر از پنج منطقه مذکور آموزش و پرورش شهر تهران پرسشنامه‌های خود را پاسخ داده و بازگردانیده‌اند.

جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران و پرسشنامه سبک‌های مدیریت تعارض توماس استفاده شده است که بوسیله استاد راهنما و مشاور و کارشناسان و خبرگان اعتباریابی شد و سپس پایایی با اجرای مقدماتی آن از طریق آلفای کرانباخ که به ترتیب ۰٫۸۱۵ و ۰٫۸۵۹ بوده است، سنجیده شد. به منظور جمع‌آوری اطلاعات در جامعه آماری مورد نظر توزیع و تکمیل گردید. پس از جمع‌آوری داده‌های حاصل از پرسشنامه‌ها

به منظور یافتن پاسخ به سؤالات پژوهش علاوه بر استفاده از آمار توصیفی از جمله فراوانی، درصد، میانگین، میانه، انحراف استاندارد، چوله‌گی و

کشیدگی از آمار استباطی ضریب همبستگی، تحلیل رگرسیون چندگانه روش گام به گام، آزمون t گروه‌های مستقل، آزمون گالموگروف اسمیرنوف، آزمون لوین و آزمون تحلیل واریانس یکراهه F استفاده شده است.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داده که: الف- بین ویژگی‌های هوش هیجانی و

سبک مدیریت حل مسأله رابطه مثبت، قوی و معنادار وجود دارد و می‌توان با استفاده از معادله پیش‌بینی متغیر پیش‌بین (مستقل) بهره برداری از هیجان و تنظیم هیجان در حدود ۸۰ درصد به تعیین تغییرات متغیر ملاک (وابسته) مدیریت تعارض حل مسأله پرداخت؛ ب- همچنین بین ویژگی‌های هوش هیجانی

بررسی رابطه بین ویژگیهای هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر تهران

و سبک‌های مدیریت تعارض مصالحه و اجتناب رابطه‌ی منفی و غیرمعنادار وجود دارد؛ ج- از طرفی بین ویژگی‌های هوش هیجانی و سبک مدیریت تعارض انعطاف و تحکم رابطه معناداری وجود ندارد.

اما با توجه به اجرای آزمون T گروه های مستقل،‌ آزمون تحلیل واریانس یک راهه F و آزمون کالموگروف اسمیرنوف و آزمون لِوین یافته های جانبی زیر به دست آمده است.
الف) بین رشته تحصیلی مدیران و ویژگی های هوش هیجانی آن ها تفاوت معناداری وجود نداشت.
ب) بین رشته تحصیلی مدیران با سبک های مدیریت تعارض حل مسأله، انعطاف، تحکم و اجتناب تفاوت معناداری وجود ندارد.

 

ج) بین رشته تحصیلی مدیران با سبک مدیریت تعارض مصالحه تفاوت معناداری وجود داشت بدین صورت که میانگین نمره مدیرانی که در رشته مدیریت تحصیل کرده اند، در سبک مصالحه از مدیرانی که در سایر رشته ها تحصیل کرده اند، بیشتر است.

د) بین مقطع تحصیلی و ویژگی های هوش هیجانی آن ها تفاوت معناداری وجود ندارد.
ه) بین مقطع تحصیلی مدیران و سبک های مدیریت تعارض آن ها تفاوت معناداری وجود ندارد.
و) بین سابقه مدیریت مدیران و ویژگی های هوش هیجانی آن ها تفاوت معناداری وجود ندارد.
ز)بین سابقه مدیریت مدیران و سبک های مدیریت تعارض آن ها تفاوت معناداری وجود ندارد.

 

۳۴۳صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل بررسی رابطه بین ویژگیهای هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر تهران را دانلود کنید

 

 

 

به نام خدا
فهرست مطالب بررسی رابطه بین ویژگیهای هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر تهران

فصل اول کلیات ۱
مقدمه ۷
۱-۱ بیان مسأله ۸
۱-۲ اهیمت و ضرورت تحقیق ۱۴
۱-۳ اهداف تحقیق ۲۴
۱-۳-۱ هدف کلی ۲۴
۱-۳-۲ اهداف جزئی ۲۴

۱-۴ فرضیه‌های تحقیق ۲۵
۱-۴-۱ فرضیه اصلی ۲۵
۱-۴-۲ فرضیه‌های فرعی ۲۵

بررسی رابطه بین ویژگیهای هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر تهران

۱-۵ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و مؤلفه های تحقیق ۲۵
۱-۵-۱ مفاهیم نظری هوش هیجانی ۲۶
۱-۵-۲ مفاهیم نظری سبک‌های مدیریت تعارض ۲۷
۱-۵-۳ تعریف عملیاتی ویژگی‌های هوش هیجانی ۳۲

۱-۵-۴ تعریف عملیاتی سبک‌های مدیریت تعارض ۳۴
فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق ۳۶
مقدمه ۳۷
۲-۱ بخش اول: ادبیات تحقیق ۳۸
۲-۱ هوش چیست؟ ۳۸
۲-۲ نقش هیجان‌ها در هوش ۴۱
۲-۳ هوش هیجانی ۴۲
۲-۴ کشف هوش هیجانی ۴۳
۲-۵ تاریخچه هوش هیجانی ۴۶
۲-۶ مفهوم هوش هیجانی ۵۲
۲-۷ تعریف هوش هیجانی ۵۵

۲-۸ سیر تکوین مفهوم پردازی هوش هیجانی ۵۶
۲-۹ طبقه‌بندی دیدگاه‌های صاحب‌نظران در هوش هیجان ۶۰
۲-۱۰چارچوب چهاروجهی استنتاجی هوش هیجانی (مدل تلفیقی) ۶۲

بررسی رابطه بین ویژگیهای هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر تهران

۲-۱۱ چهار عنصر هوش هیجانی ۶۴

 

۲-۱۱-۱ شناسایی حالت‌های هیجانی ۶۵
۲-۱۱-۱-۱ شناسایی حالت های هیجانی خود ۶۵
۲-۱۱-۱-۲ شناسایی حالت‌های هیجانی دیگران ۶۶

۲-۱۱-۱-۳ روش‌های ارزیابی حالات هیجانی ۶۷

۲-۱۱-۲ درک هیجان‌ها ۶۸
۲-۱۱-۲-۱ درک علل هیجان‌ها ۶۹
۲-۱۱-۲-۲ درک عواقب هیجان‌ها ۶۹
۲-۱۱-۲-۳ درک طرز کار هیجان‌ها ۷۰

 

 

۲-۱۱-۳ تنظیم و کنترل هیجان‌ها ۷۰
۲-۱۱-۳-۱ تنظیم هیجان‌های خود ۷۱

۲-۱۱-۳-۱-۱ فواید کنترل و تنظیم هیجان‌ها ۷۱

۲-۱۱-۳-۱-۲ چگونه هیجان‌های خود را تنظیم می‌کنید ۷۳

۲-۱۱-۳-۲ تنظیم هیجان‌های دیگران ۷۵

۲-۱۱-۴ استفاده‌ی مؤثر از هیجان‌ها ۷۶

 

۲-۱۱-۴-۱ ارائه چند شیوه برای استفاده مؤثر از هیجان‌ها ۷۶

۲-۱۱-۴-۱-۱ استفاده از هیجان‌ها برای تقویت کارآیی ۷۶

۲-۱۱-۴-۱-۲ استفاده از هیجان‌ها برای تأثیرگذاری دیگران ۷۸

۲-۱۱-۴-۱-۳ استفاده از هیجان‌ها برای بهتر کنترل کردن تعارض‌ها ۷۹

۲-۱۲ هوش هیجانی و هوش شناختی در محیط سازمانی ۸۱

۲-۱۳ هوش هیجانی و ارتقاء کیفیت سازمانی ۸۴

۲-۱۴ ویژگی رفتاری افراد دارای سطح هوش هیجانی پایین ۸۵

 

۲-۱۵ هوش هیجانی، کانون قابلیت‌ها،‌ نشانگر و ارزیابی مهارت‌ها ۸۸

 

۲-۱۶ دلایل نیاز به هوش هیجانی ۹۱

۲-۱۷ چه کسانی به هوش هیجانی (EQ) نیاز دارند؟ ۹۲

۲-۱۷-۱ مدیران اجرایی ۹۳

۲-۱۷-۲ افراد با توان بالا ۹۳

 

 

۲-۱۷-۳ مدیران/سرپرستان ۹۴

۲-۱۷-۴ رهبران گروه/مدیران تولید ۹۵

 

۲-۱۷-۵ متخصصان فروش ۹۵

بررسی رابطه بین ویژگیهای هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر تهران

۲-۱۷-۶ گروه‌ها ۹۶
۲-۱۷-۷ شعب ارائه خدمات به مشتری ۹۷

 

 

 

 

 

 

۲-۱۷-۸ کارشناسان فنی ۹۷
۲-۱۷-۹ کارمندان ۹۸

۲-۱۸ بعضی مزایای هوش هیجانی بالا در محیط کار ۹۹

۲-۱۹ آسیب شناسی از بی‌کفایتی هیجانی ۱۰۷

۲-۲۰ هوش هیجانی در کار و زندگی ۱۰۸

۲-۲۰-۱ هوش هیجانی و سلامت ۱۱۱

۲-۲۰-۲ هوش هیجانی و موفقیت شغلی، گزینش و پیشرفت شغلی نیروی انسانی ۱۱۳

۲-۲۱ مدل‌سازی تأثیر هوش هیجانی بر موفقیت کار ۱۲۰

۲-۲۲ هوش هیجانی و یادگیری ۱۲۳

 

۲-۲۳ هوش هیجانی، ارتقاء‌ یادگیری و تحول سازمانی ۱۲۷

۲-۲۴ هوش هیجانی در محیط کار ۱۲۸

۲-۲۴-۱ استفاده از هوش هیجانی در محیط کار ۱۲۹

۲-۲۴-۲ هوش هیجانی و ارتباط و تعارض خاموش ۱۳۰

 

۲-۲۴-۳ محدوده هوش هیجانی در کار ۱۳۲

۲-۲۴-۴ به کارگیری هوش هیجانی در محیط کار ۱۳۵

 

۲-۲۵ کاربرد هوش هیجانی ۱۳۶

۲-۲۵-۱ بی‌اطلاعی عمومی از هوش هیجانی ۱۳۶

۲-۲۵-۲ نامگذاری‌های غلط ۱۳۷

 

۲-۲۵-۳ سطوح بالاتر، نمرات کمتر ۱۳۸

 

۲-۲۶ کاربردهای هوش هیجانی در محیط کار ۱۳۸

۲-۲۷ چگونه می‌توانید هوش هیجانی خود را بالا ببرید؟ ۱۴۲

۲-۲۷-۱ تغییر دادن ذهن خود ۱۴۲

 

۲-۲۷-۲ از انگیزش یا یادگیری دائمی ۱۴۳

۲-۲۷-۳ ایجاد مهارت‌ها ۱۴۴

۲-۲۷-۴ کنترل گرایش‌ها ۱۴۶

۲-۲۷-۵ قابلیت اجتماعی ۱۴۷

 

بررسی رابطه بین ویژگیهای هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر تهران

۲-۲۸ بهبود و تقویت هوش هیجانی ۱۴۹

۲-۲۸-۱ بهبود و تقویت شناسایی حالت‌های هیجانی ۱۵۱
۲-۲۸-۲ بهبود و تقویت درک هیجان‌ها ۱۵۴
۲-۲۸-۳ بهبود و تقویت تنظیم و کنترل هیجان‌ها ۱۵۵

 

 

 

 

۲-۲۸-۴ بهبود و تقویت استفاده‌ی مؤثر از هیجان‌ها ۱۶۱
۲-۲۹ پیشنهادات برای بهبود و تقویت هوش هیجانی ۱۶۴

۲-۳۰ ضرورت توجه به رشد هوش هیجانی کارکنان ۱۶۵

 

۲-۳۰-۱ هوش هیجانی گروهی ۱۶۶

۲-۳۰-۲ گروه کار و هوش هیجانی ۱۶۹

۲-۳۰-۳ تقویت هوش هیجانی گروهی ۱۷۰

۲-۳۰-۴ ارتقاء هوش هیجانی در گروه کار ۱۷۲

۲-۳۰-۵ تنظیم هیجانات کارکنان در گروه کار ۱۷۳

 

۲-۳۰-۶ برخورد با هیجانات کارکنان در گروه کار ۱۷۴

 

۲-۳۰-۷ برخورد با هیجانات کارکنان بیرون از گروه کار ۱۷۶

۲-۳۰-۸ سطوح هوش هیجانی گروهی و هنجارهای لازم ۱۷۷

۲-۳۱ آموزش هوش هیجانی ۱۷۹

۲-۳۱-۱ مفاهیم شاخص در آموزش هوش هیجانی ۱۸۱

 

۲-۳۱-۲ فرآیند آموزش هوش هیجانی ۱۸۳

۲-۳۱-۳ ملاحظاتی در برنامه‌های آموزش هوش هیجانی ۱۸۴

۲-۳۱-۴ نقش فنآوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و تقویت هوش هیجانی ۱۸۴

۲-۳۱-۵ مراحل آموزش هوش هیجانی ۱۸۶

 

۲-۳۱-۶ چند سؤال مهم ۱۹۲

 

۲-۳۲ ارزیابی هوش هیجانی ۱۹۵

۲-۳۲-۱ با انجام دادن آزمون چه چیزی را یاد می‌گیرید؟ ۱۹۶

۲-۳۲-۲ ابزارهای اندازه‌گیری و سنجش هوش هیجانی ۱۹۷

۲-۳۲-۳ اهمیت سنجش هوش هیجانی ۱۹۸

۲-۳۲-۴ مجموعه مقیاس‌های سنجش هوش هیجانی ۲۰۰

۲-۳۳ تعارض چیست؟ ۲۰۶

 

۲-۳۳-۱ تعریف تعارض ۲۰۷

۲-۳۳-۲ مفهوم تعارض ۲۰۹

 

۲-۳۳-۳ درک تعارض ۲۱۰

۲-۳۴ تحولات در نگرش‌های ایجاد تعارض (دیدگاه‌های مختلف در باره‌ی تعارض) ۲۱۱

۲-۳۴-۱ دیدگاه نظریه‌پردازان کلاسیک مدیریت (دیدگاه سنتی) ۲۱۱

۲-۳۴-۲ دیدگاه نهضت روابط انسانی (دیدگاه رفتاری یا معاصر) ۲۱۲

 

۲-۳۴-۳ دیدگاه تعامل‌گرایان (دیدگاه تعاملی) ۲۱۳

۲-۳۴-۴ تغییر در پارادایم ۲۱۴

۲-۳۵ مفاهیم اساسی تعارض ۲۱۶

۲-۳۶ دو چهره تعارض (تعارض کارکردی و غیرکارکردی) ۲۱۷

۲-۳۷ مدیریت تعارض ۲۲۰

۲-۳۸ روش‌های ایجاد تعارض کارکردی ۲۲۰

 

۲-۳۸-۱ روش نقادی (شیطنت آمیز) ۲۲۰

بررسی رابطه بین ویژگیهای هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر تهران

۲-۳۸-۲ روش مناظره‌ای (جدل) ۲۲۱

 

 

۲-۳۹ سبک‌های گوناگون مدیریت تعارض غیرکارکردی (منفی) ۲۲۳

۲-۳۹-۱ رقابت (سلطه یا زور) ۲۲۴
۲-۳۹-۲ همکاری مبتنی بر اعتماد (حل مسأله یا حل تلفیقی) ۲۲۴

۲-۳۹-۳ اجتناب ۲۲۵

۲-۳۹-۴ نرمش و سازش ۲۲۶

۲-۳۹-۵ مصالحه ۲۲۶

 

۲-۴۰ اثر بخشی سبک‌های گوناگون مدیریت تعارض ۲۲۷

۲-۴۱ سبک‌های عمومی مدیریت تعارض از نظر بلیک و موتون ۲۲۹

۲-۴۱-۱ تحکم (اعتمال قدرت) ۲۲۹

۲-۴۱-۲ حل مسأله یا تشریک مساعی ۲۳۱

۲-۴۱-۳ سازش یا مصالحه ۲۳۶

۲-۴۱-۴ احتناب یا احتراز ۲۳۸

۲-۴۱-۵ انعطاف (مدارا) ۲۳۹

بررسی رابطه بین ویژگیهای هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر تهران

 

۲-۴۲ منابع تعارض ۲۴۲
۲-۴۳ منابع تعارض در نظام مدرسه ۲۴۳

۲-۴۴ انواع تعارض ۲۴۸

۲-۴۵ دلایل بروز تعارض ۲۵۱

۲-۴۶ عده‌ی افراد مؤثر در تعارض ۲۵۵

۲-۴۷ سطوح تعارض ۲۵۵

۲-۴۷-۱ تعارض درون‌فردی ۲۵۶

۲-۴۷-۱-۱ مثلث و منشور انتظارات و روابط انسانی در مدیریت آموزشی ۲۵۹

 

۲-۴۷-۱-۲ طبقه‌بندی مدیران با توجه به تعارض و اشتباه در برداشت‌های آنان ۲۶۰

۲-۴۷-۱-۳ تعارض در نقش مدیر سازمان آموزشی ۲۶۳

۲-۴۷-۲ تعارض بین فردی ۲۶۵

 

۲-۴۷-۲-۱ سازوکارهای دفاعی ۲۶۹
۲-۴۷-۲-۱-۱ سازوکارهای تهاجمی ۲۶۹

۲-۴۷-۲-۱-۲ سازوکارهای مصالحه ۲۷۰

 

۲-۴۷-۲-۱-۳ سازوکارهای عقب‌نشینی ۲۷۱
۲-۴۷-۲-۲ شیوه‌های فائق آمدن بر رفتارهای پیچیده و دشوار ۲۷۲

۲-۴۷-۳ تعارض درون گروهی ۲۷۶

 

 

۲-۴۷-۴ تعارض بین گروهی (تعارض میان گروهی) ۲۷۶

۲-۴۷-۴-۱ پیش‌فرض‌های اساسی سه‌گانه نسبت به تعارض میان‌گروهی ۲۷۸

بررسی رابطه بین ویژگیهای هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر تهران

۲-۴۷-۴-۲ گروه اندیشی: بذر تعارض میان‌گروهی ۲۸۰
۲-۴۷-۴-۳ درس‌های برگرفته از پژوهش برای مدیریت تعارض میان‌گروهی ۲۸۱

 

 

 

۲-۴۷-۵ تعارض میان سازمانی ۲۸۲

۲-۴۷-۶ تعارض میان فرهنگی ۲۸۳

 

 

۲-۴۸ تعارض در سطح سازمان ۲۸۵
۲-۴۸-۱ عوامل ساختاری ۲۸۵

۲-۴۸-۲ عوامل فردی ۲۸۷

۲-۴۹ مدیریت تعارض‌های ناشی از رشد سازمانی ۲۸۷

۲-۵۰ شبکه‌های قدرت و تعارض ۲۸۶

۲-۵۱ دیدگاه‌های سه‌گانه سازمان‌ها نسبت به تعارض ۲۸۸

۲-۵۲ چگونگی ایجاد نگرش مثبت در سازمان ۲۸۹

۲-۵۳ شرایط زمینه‌ساز تعارض ۲۹۰

۲-۵۴ عوامل ایجاد کننده‌ی تعارض ۲۹۳

۲-۵۵ ارزش‌های مثبت و منفی تعارض ۲۹۵

 

۲-۵۵-۱ جنبه‌های مثبت تعارض ۲۹۶

۲-۵۵-۲ جنبه‌های منفی تعارض ۲۹۸

۲-۵۶ راه‌های جلوگیری از تعارض و تضاد ۲۹۹

۲-۵۷ شناخت فراگرد شکل‌گیری تعارض ۳۰۱

۲-۵۷-۱ مراحل روند تعارض از دیگاه صاحب‌نظران ۳۰۵

۲-۵۸ استعاره‌های تعارض ۳۰۶

۲-۵۹ مدیریت و رفع تعارض در محیط سازمان ۳۰۷

۲-۶۰ راه‌کارهای عملی برای مدیریت تعارض ۳۱۴

 

 

۲-۶۰-۱ آماده شدن در مقابل تعارض ۳۱۴

۲-۶۰-۲ رویارویی با تعارض ۳۱۵

۲-۶۰-۳ رفع تعارض ۳۱۸

۲-۶۱ تاکتیک‌های به حداقل رساندن تعارض ۳۲۰

۲-۶۲ رتبه‌بندی شیوه‌های اصلی رفع تعارض ۳۲۵
۲-۶۳ راهبردهای مدیریت تضاد (تعارض) در آموزشگاه ۳۲۹

۲-۶۴ مدیریت ۳۳۰

۲-۶۴-۱ مفهوم مدیریت ۳۳۰

۲-۶۴-۲ تعریف مدیریت ۳۳۰

۲-۶۴-۳ شرایط مدیریت ۳۳۱

۲-۶۴-۳-۱ ساخت شخصیتی ۳۳۱

بررسی رابطه بین ویژگیهای هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر تهران

۲-۶۴-۳-۲ دانش مدیریت ۳۳۲
۲-۶۴-۴ سبک‌های مدیریت ۳۳۳

 

 

 

۲-۶۴-۵ تعریف مدیریت آموزش و پرورش ۳۳۴

 

۲-۶۵ درس‌های برگرفته از پژوهش‌ها ۳۳۴
بخش دوم – پیشینه تحقیقات ۳۳۷

۲-۶۶ تحقیقات داخلی ۳۳۷

۲-۶۷ تحقیقات خارجی ۳۴۷

۲-۶۸ جمع‌بندی و تدونی چارچوب تحقیق ۳۵۲

فصل سوم: روش اجرای تحقیق ۳۶۲

مقدمه ۳۶۳

 

۳-۱ روش تحقیق ۳۶۳

۳-۲ جامعه آماری ۳۶۳

۳-۳ نمونه آماری ۳۶۴

۳-۴ ابزار اندازه‌گیری داده‌ها ۳۶۵

 

۳-۴-۱ پرسشنامه ویژگی‌های هوش هیجانی ۳۶۵

۳-۴-۲ پرسشنامه سبک تعارض ۳۶۸

۳-۵ سنجش اعتبار ۳۷۳

۳-۶ سنجش پایایی ۳۷۴
۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۳۷۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ۳۷۷
مقدمه ۳۷۸
۴-۱ توصیف آماری داده‌ها ۳۷۹
۴-۱-۱ اطلاعات جمعیت شناختی ۳۷۹
۴-۱-۱-۱ توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر حسب مدرک تحصیلی ۳۷۹
۴-۱-۱-۲ توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر حسب رشته تحصیلی ۳۸۰

۴-۱-۱-۳ توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر حسب سابقه ۳۸۱
۴-۱-۱ یافته‌های توصیفی مربوط به سؤالات پرسشنامه ویژگی‌های هوش هیجانی ۳۸۲
۴-۱-۳ یافته‌های توصیفی مربوط به سؤالات پرسشنامه سبک مدیریت تعارض ۴۱۵
۴-۲ تحلیل و استنباط آماری داده‌ها بر حسب فرضیه‌ها ۴۴۵
۴-۲-۱فرضیه اول ۴۴۵
۴-۲-۲ فرضیه دوم ۴۴۷

۴-۲-۳ فرضیه سوم ۴۴۸
۴-۲-۴ فرضیه چهارم ۴۴۹
۴-۲-۵ فرضیه پنجم ۴۵۰
۴-۳ یافته‌های جانبی ۴۵۱
۴-۳-۱ مقایسه بهره‌برداری مدیران از مؤلفه‌های هوش هیجانی در ایجاد سبک مدیریت تعارض

بررسی رابطه بین ویژگیهای هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر تهران

با توجه به رشته تحصیلی ۴۵۱
۴-۳-۲ مقایسه بهره‌برداری مدیران از مؤلفه‌های هوش هیجانی در ایجاد سبک مدیریت تعارض با توجه به مقطع تحصیلی ۴۵۳
۴-۳-۳ مقایسه بهره‌برداری مدیران از مؤلفه‌های هوش هیجانی در ایجاد سبک مدیریت تعارض با توجه به سابقه مدیریت ۴۵۵
فصل پنجم، خلاصه پژوهش و نتیجه‌گیری وپیشنهادها ۴۵۷

مقدمه ۴۵۸
۵-۱ خلاصه پژوهش ۴۵۸

۵-۲ نتیجه‌گیری کلی ۴۵۹
۵-۳ فرضیه‌ها ۴۶۰

۵-۳-۱ فرضیه اول ۴۶۰
۵-۳-۲ فرضیه دوم ۴۶۱

۵-۳-۳ فرضیه سوم ۴۶۱
۵-۳-۴ فرضیه چهارم ۴۶۲

۵-۳-۵ فرضیه پنجم ۴۶۲

 

۵-۴ محدودیت‌ها ۴۶۳

 

۵-۴-۱ محدودیت‌های در اختیار پژوهش‌گر ۴۶۳

۵-۴-۲ محدودیت‌های خارج از کنترل پژوهش‌گر ۴۶۳

۵-۵ پیشنهادها ۴۶۳

 

۵-۵-۱ پیشنهادهای مبتنی بر یافته‌های تحقیق ۴۶۳

۵-۵-۲ پیشنهادهای برای تحقیقات آینده ۴۶۴

پیوست‌ها ۴۶۵

فهرست منابع و مأخذ ۴۷۱

الف – منابع فارسی ۴۷۱

بررسی رابطه بین ویژگیهای هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر تهران

ب- منابع انگلیسی ۴۸۰

چکیده انگلیسی ۴۸۵

 

 

فهرست جدول‌ها

جدول ۱-۱ تفکیک گویه‌های پرسشنامه هوش هیجانی ۳۲

جدول ۱-۲ مؤلفه‌های ویژگی تنظیم هیجان ۳۳

جدول ۱-۳ مؤلفه‌های ویژگی ارزیابی و بیان هیجان ۳۳

جدول ۱-۴ مؤلفه‌های ویژگی بهره‌برداری از هیجان ۳۴

 

جدول ۱-۵ تفکیک سوالات پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض ۳۴

جدول ۱-۶ مؤلفه‌های سبک مدیریت تعارض تحکم ۳۴

جدول ۱-۷ مؤلفه‌های سبک مدیریت تعارض حل مسأله ۳۵

جدول ۱-۸ مؤلفه‌های سبک مدیریت تعارض مصالحه ۳۵

بررسی رابطه بین ویژگیهای هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر تهران

جدول ۱-۹ مؤلفه‌های سبک مدیریت تعارض اجتناب ۳۵
جدول ۱-۱۰ مؤلفه‌های سبک مدیریت تعارض انعطاف ۳۵

 

 

 

 

 

 

جدول ۲-۱ جمع‌بندی نظرات صاحب‌نظران بر اساس مؤلفه‌های کلیدی هوش هیجانی ۶۰
جدول ۲-۲ چارچوب منسجم شناخت مؤلفه‌های هوش هیجانی ۶۴
جدول ۲-۳ سه جنبه‌ی هوش هیجانی (معماری علمی هیجانی) ۸۷

 

جدول ۲-۴ مزایای هوش هیجانی بالا و ضررهای هوش هیجانی پایین در سه گروه کاری عمده در سازمان ۹۹

 

جدول ۲-۵ شایسته‌گی‌های هوش هیجانی به نقل از تایشلر و همکاران ۲۰۰۲ ۱۲۲
جدول ۲-۶ اقداماتی برای ایجاد هنجارهای هوش هیجانی در گروه‌ها ۱۷۸
جدول ۲-۷ دیدگاه‌ها و راه‌کارهای مدیریتی متفاوت نسبت به تعارض ۲۱۴

جدول ۲-۸ سطح تعارض در برابر عملکرد سازمانی ۲۱۹

جدول ۲-۹ کاربرد سبک‌های پنجگانه مدیریت تعارض ۲۲۸

جدول ۲-۱۰ انواع اساسی تعارض ۲۴۹

جدول ۲-۱۱ نکات ویژه برای مدیران و افرادی که با تعارض شخصیتی سروکار دارند ۲۶۹

 

جدول ۲-۱۲ سازوکارهای متداول دفاعی ۲۷۲

جدول ۲-۱۳ فنون انطباق در برخورد با رفتارهای دشوار ۲۷۵

جدول ۲-۱۴ ارزش تعارض ۲۹۶

جدول ۲-۱۵ نتایج مدیریت تعارض در تعارضات دوجانبه ۳۱۰

 

جدول ۲-۱۶ تاکتیک‌های به حداقل رساندن تعارض ۳۲۱

جدول ۳-۱ تعداد مدیران مناطق نوزده‌گانه شهر تهران ۳۶۳

جدول ۳-۲ نمودار نمونه انتخابی مدیران دبیرستان‌های دخترانه دولتی مناطق ۱۶، ۱۳، ۹، ۶، ۱ ۳۶۵

بررسی رابطه بین ویژگیهای هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر تهران

جدول ۳-۳ تفکیک گویه‌های پرسشنامه ویژگی‌های هوش هیجانی شاته و همکاران ۱۹۹۸ (ویژگی تنظیم هیجان) ۳۶۷
جدول ۳-۴ تفکیک گویه‌های پرسشنامه ویژگی‌های هوش هیجانی شاته و همکاران ۱۹۹۸ (ویژگی ارزیاب

ی و بیان هیجان) ۳۶۷

جدول ۳-۵ تفکیک گویه‌های پرسشنامه ویژگی‌های هوش هیجانی شاته و همکاران ۱۹۹۸ (ویژگی بهره‌برداری از هیجان) ۳۶۷

جدول ۳-۶ تفکیک سؤالات پرسشنامه سبک‌های مدیرت تعارض پنج‌سبکی توماس (تحکم) ۳۶۸

 

جدول ۳-۷ تفکیک سؤالات پرسشنامه سبک‌های مدیرت تعارض پنج‌سبکی توماس (حل مسأله) ۳۶۹

جدول ۳-۸ تفکیک سؤالات پرسشنامه سبک‌های مدیرت تعارض پنج‌سبکی توماس (مصالحه) ۳۷۰

جدول ۳-۹ تفکیک سؤالات پرسشنامه سبک‌های مدیرت تعارض پنج‌سبکی توماس (اجتناب) ۳۷۱

جدول ۳-۱۰ تفکیک سؤالات پرسشنامه سبک‌های مدیرت تعارض پنج‌سبکی توماس (انعطاف) ۳۷۲

جدول ۳-۱۱ تفکیک گویه‌های پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران ۱۹۹۸ ۳۷۳

جدول ۳-۱۲ تفکیک سؤالات پرسشنامه سبک‌های مدیریت تعارض پنج سبکی توماس ۳۷۳

 

جدول ۳-۱۳ آلفای کرانباخ محاسبه شده‌ی پرسشنامه ویژگی‌های هوش هیجانی ۳۷۴

جدول ۳-۱۴ آلفای کرانباخ محاسبه شده‌ی پرسشنامه سبک‌های مدیریت تعارض ۳۷۴

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر حسب مدرک تحصیلی ۳۷۹

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر حسب رشته تحصیلی ۳۸۰

بررسی رابطه بین ویژگیهای هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر تهران

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر حسب سابقه ۳۸۱

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال اول ۳۸۲
جدول ۴-۵ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال دوم ۳۸۳
جدول ۴-۶ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال سوم ۳۸۴

جدول ۴-۷ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های

انتخابی سؤال چهارم ۳۸۵
جدول ۴-۸ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال پنجم ۳۸۶
جدول ۴-۹ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال ششم ۳۸۷

جدول ۴-۱۰ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال هفتم ۳۸۸
جدول ۴-۱۱ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال هشتم ۳۸۹

 

جدول ۴-۱۲ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال نهم ۳۹۰

جدول ۴-۱۳ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال دهم ۳۹۱

جدول ۴-۱۴ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال یازدهم ۳۹۲

 

جدول ۴-۱۵ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال دوازدهم ۳۹۳

جدول ۴-۱۶ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال سیزدهم ۳۹۴

 

جدول ۴-۱۷ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال چهاردهم ۳۹۵

جدول ۴-۱۸ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال پانزدهم ۳۹۶

جدول ۴-۱۹ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال شانزدهم ۳۹۷

جدول ۴-۲۰ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال هفدهم ۳۹۸

جدول ۴-۲۱ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال هجدهم ۴۱۶

جدول ۴-۲۲ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال نوزدهم ۳۹۹

بررسی رابطه بین ویژگیهای هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر تهران

جدول ۴-۲۴ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال بیستم ۴۰۰
جدول ۴-۲۴ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال

 

بیست‌ویکم ۴۰۱

جدول ۴-۲۵ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال بیست‌ودوم ۴۰۲

جدول ۴-۲۶ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال بیست‌وسوم ۴۰۳

جدول ۴-۲۷ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال بیست‌وچهارم ۴۰۴

جدول ۴-۲۸ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال بیست‌وپنجم ۴۰۵
جدول ۴-۲۹ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال بیست‌وششم ۴۰۶

جدول ۴-۳۰ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال بیست‌وهفتم ۴۰۷

 

جدول ۴-۳۱ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال بیست‌وهشتم ۴۰۸

جدول ۴-۳۲ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال بیست‌ونهم ۴۰۹

جدول ۴-۳۳ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال سی‌ام ۴۱۰

جدول ۴-۳۴ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال سی‌ویکم ۴۱۱

جدول ۴-۳۵ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال سی‌ودوم ۴۱۲

جدول ۴-۳۶ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال سی‌وسوم ۴۱۳

جدول ۴-۳۷ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال اول ۴۱۵

جدول ۴-۳۸ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال دوم ۴۱۶

بررسی رابطه بین ویژگیهای هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر تهران

جدول ۴-۳۹ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال سوم ۴۱۷
جدول ۴-۴۰ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال

چهارم ۴۱۸

 

جدول ۴-۴۱ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال پنجم ۴۱۹

جدول ۴-۴۲ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال ششم ۴۲۰

 

جدول ۴-۴۳ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال هفتم ۴۲۱

 

جدول ۴-۴۴ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال هشتم ۴۲۲

 

 

جدول ۴-۴۵ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال نهم ۴۲۳
جدول ۴-۴۶ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال دهم ۴۲۴

جدول ۴-۴۷ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال یازدهم ۴۲۵

جدول ۴-۴۸ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال دوازدهم ۴۲۶

جدول ۴-۴۹ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال سیزدهم ۴۲۷

جدول ۴-۵۰ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال چهاردهم ۴۲۸

جدول ۴-۵۱ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال پانزده ۴۲۹

جدول ۴-۵۲ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال شانزدهم ۴۳۰

جدول ۴-۵۳ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال هفدهم ۴۳۱

جدول ۴-۵۴ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال هجدهم ۴۳۲

جدول ۴-۵۵ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال نوزدهم ۴۳۳

 

جدول ۴-۵۶ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال بیستم ۴۳۴

جدول ۴-۵۷ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال بیست‌ویکم ۴۳۵

جدول ۴-۵۸ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال بیست‌ودوم ۴۳۶

جدول ۴-۵۹ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال بیست‌وسوم ۴۳۷

جدول ۴-۶۰ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی برحسب گزینه‌های انتخابی سؤال بیست‌وچهارم ۴۳۸

 

جدول ۴-۶۱ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال بیست‌وپنجم ۴۳۹

جدول ۴-۶۲ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال بیست‌وششم ۴۴۰

جدول ۴-۶۳ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال بیست‌وهفتم ۴۴۱

جدول ۴-۶۴ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال بیست‌وهشتم ۴۴۲

جدول ۴-۶۵ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال بیست‌ونهم ۴۴۳

 

جدول ۴-۶۶ توزیع فراوانی و شاخص‌های توصیفی افراد مورد بررسی بر حسب گزینه‌های انتخابی سؤال سی‌ام ۴۴۴
جدول ۴- ۶۷ نتایج آزمون همبستگی بین مؤلفه‌های ویژگی‌های هیجانی با سبک مدیریت تعارض حل مسأله ۴۴۵

بررسی رابطه بین ویژگیهای هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر تهران

جدول ۴-۶۸ نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش‌بینی نمرات مدیریت تعارض ۴۴۶
جدول ۴-۶۹ ضرایب رگرسیون و بتا برای بررسی ضرایب پیش‌بینی متغیرهای پیش‌بین بر مدیریت تعارض

حل مسأله ۴۴۷

جدول ۴-۷۰ نتایج آزمون همبستگی بین مؤلفه‌های ویژگی‌های هوش هیجانی با سبک مدیریت تعارض انعطاف ۴۴۸

جدول ۴-۷۱ نتایج آزمون همبستگی بین مؤلفه‌های ویژگی‌های هوش هیجانی با سبک مدیریت تعارض مصالحه ۴۴۸

جدول ۴-۷۲ نتایج آزمون همبستگی بین مؤلفه‌های ویژگی‌های هوش هیجانی با سبک مدیریت تعارض تحکم ۴۴۹

جدول ۴-۷۳ نتایج آزمون همبستگی بین مؤلفه‌های ویژگی‌های هوش هیجانی با سبک مدیریت تعارض اجتناب ۴۵۰

 

جدول ۴-۷۴ نتایج «آزمون t» بین میانگین مؤلفه‌های هوش هیجانی و سبک مدیریت تعارض بر حسب رشته تحصیلی مدیران ۴۵۱
جدول ۴-۷۵ نتایج «آزمون t» بین میانگین مؤلفه‌های هوش هیجانی و سبک مدیریت تعارض بر حسب مقطع تحصیلی مدیران ۴۵۳

جدول ۴-۷۶ نتایج آزمون بین تحلیل واریانس مؤلفه‌های هوش هیجانی و سبک مدیریت تعارض بر حسب سابقه مدیران ۴۵۶

 

 

بررسی رابطه بین ویژگیهای هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر تهران

فهرست نمودارها
نمودار ۲-۱ چهار عنصر هوش هیجانی ۶۵

 

 

نمودار ۲-۲ ابعاد هوش هیجانی در محیط کار ۱۲۸

نمودار ۲-۳ ضرورت توجه به رشد هوش هیجانی کارکنان ۱۶۵
نمودار ۲-۴ الگوی چهار مرحله‌ای تقویت سواد هیجانی شرایور ۱۸۲

نمودار ۲-۵ مراحل آموزش هوش هیجانی از دیدگاه چرنیس، گلمن،‌ امرلینک، کووان و آدلر ۱۸۷

نمودار ۲-۶ فن نقادی (شیطنت آمیز) ۲۲۱

نمودار ۲-۷ روش مناظره‌آی (جدلی) ۲۲۲

نمودار ۲-۸ سبک‌های پنج‌گانه مدیریت تعارض ۲۲۳

نمودار ۲-۹ سطوح تعارض در سازمان ۲۵۶

نمودار ۲-۱۰ پیش‌فرض‌های اساسی سه‌گانه نسبت به تعارض و مدیریت آن‌ها ۲۸۰

نمودار ۲-۱۱ مدل ارتباط چهره به چهره به هنگام شده برای به حداقل رساندن تعارض م%D

بررسی رابطه بین ویژگیهای هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر تهران

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : N/A

قیمت : تومان5,000