فروشگاه

توضیحات

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری سود آوری و ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سرمایه انسانی یکی از مهمترین اجزای سرمایه های فکری در سازمان ها است. زیرا منبع اصلی خلاقیت است. این تحقیق ، با بررسی رابطه بین ارزش

سرمایه انسانی با برخی شاخص های عملکرد شرکت نظیر بهره وری، سودآوری و ارزش بازار ،به دنبال افزایش توانایی مدیران ، صاحبان سهام و سایر ذینفعان سازمانی ، در ارزیابی و پایش ارزش ایجاد

شده ازخلال سرمایه انسانی برای سازمان، می باشد. برای انجام تحقیق هشت صنعت فعال در بورس در قلمرو زمانی تحقیق (۱۳۸۸-۱۳۸۴)انتخاب شد.

سپس نمونه ای متشکل از ۶۰ شر کت از ۸ صنعت با روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید. روش آماری مورد استفاده اجرای الگوی رگرسیون چندگانه با بهره گیری از روش حداقل مربعات تابلویی (به روش اثرات

ثابت) بود. نتایج حاکی از تحقیق نشان می دهد کهبین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری و ارزش بازار شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد. اما رابطه ای

بین ارزش سرمایه انسانی و سودآوری مشاهده نشد، به عبارت دیگر هرچند ارزش نیروی انسانی در شاخص عملکرد مالی (سودآوری)متبلور نیست، اما بازار برای این دارایی ها ارزش قایل است. این رابطه در

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری سود آوری و ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سطح نیروی کار مستقیم و غیر مستقیم تولید و کارکنان اداری و فروش نیز مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق حاصل از مقایسه بین صنایع دانش بنیان

و سایر صنایع نیز نشان می دهد سرمایه انسانی شرکت به طور معنی داری در صنایع دانش بنیان تاثیر بیشتری بر عملکرد داشته است.
کلید واژه: سرمایه انسانی ، بهروری، سودآوری،‌ ارزش بازار ، داده های تابلویی

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری سود آوری و ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 ۱۳۸صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری سود آوری و ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را دانلود کنید

 

 

چکیده: ۱

مقدمه: ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۴
۲-۲تاریخچه مطالعاتی ۵
۳-۱ بیان مساله ۶
۴-۱ چارچوب نظری تحقیق ۷
۵-۱ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ۹
۶-۱ اهداف تحقیق ۹
۱-۶-۱ اهداف علمی ۹
۲-۶-۱ اهداف کاربردی ۹

۷-۱ فرضیه های تحقیق ۹
۸-۱ حدود مطالعاتی ۱۰
۹-۱ واژه ها واصطلاحات ۱۰
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه ۱۳
۲-۲ سرمایه فکری ۱۴

۱-۲-۲ انواع طبقه بندی از اجزاء سرمایه های فکری ۱۴
۳-۲ سرمایه های انسانی ۱۶
۴-۲ حسابداری منابع انسانی ۱۹
۵-۲ تاریخچه حسا‌بداری منابع انسانی ۲۲

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری سود آوری و ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۶-۲ حسابداری منابع انسانی چیست؟ ۲۴
۱-۶-۲ آینده پیش روی حسابداری منابع انسانی ۲۴

۲-۶-۲ استهلاک دارایی های انسانی ۲۴
۷-۲ هزینه های منابع انسانی ۲۵
۸-۲ اندازه گیری های غیر پولی منابع انسانی ۲۶
۹-۲ معیارهای اندازه گیری سرمایه انسانی ۳۱
۱۰-۲ گزارشگری منابع انسانی ۳۲

۱۱-۲ گزارش داراییهای نامشهود ۳۳
۱۲-۲ ارزش سرمایه انسانی ۳۴
۱۳-۲ سرمایه گذاری در سرمایه انسانی ۳۴
۱۴-۲ سرمایه انسانی و توانمندی انسانی ۳۷
۱۵-۲ سرمایه انسانی و رقابت پذیری سازمانی ۳۸
۱۶-۲ اهمیت اقتصادی و اجتماعی سرمایه انسانی ۴۱
۱۷-۲ عملکرد ۴۲

۱۸-۲ بهره وری ۴۴
۱-۱۸-۲ موانع بهبود بهره‌وری ۴۵
۲-۱۸-۲ منافع و فواید بهره‌وری برای سیستم‌های دولتی و شرکتها را می‌توان به شرح ذیل برشمرد: ۴۶
۱۹-۲ سودآوری ۴۶

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری سود آوری و ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۲۰-۲ ارزش بازار ۴۷
۲۱-۲ ضرورت سنجش و انعکاس داراییهای نامشهود از سوی حسابداران مدیریت ۴۷
۲۲-۲ حسابداری و داراییهای نامشهود ۴۹
۲۳-۲ بازار داراییهای نامشهود ۵۰
۲۴-۲ پیشینه تحقیق ۵۱
۱-۲۴-۲ پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور : ۵۱
۲-۲۴-۲ پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۵۴
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۵۷
۲-۳ -روش تحقیق ۵۷

۳-۳-مدل تحلیلی تحقیق ۵۸
۴-۳ -متغیرها ۵۹
۱-۴-۳ متغیرهای مستقل ۵۹
۲-۴-۳ متغیرهای وابسته: ۶۰
۵-۳ جامعه آماری ۶۰
۱-۵-۳ نمونه آماری ۶۱
۶-۳ چگونگی جمع آوری داده ها ۶۱

۷-۳ متغیرهای تحقیق و چگونگی اندازه گیری آنها ۶۲
۸-۳ آمار توصیفی داده ها ۶۲
۹-۳ چگونگی بررسی فرضیه ها ۶۳
۱-۹-۳ آزمون نرمال بودن داده ها ۶۴
۲-۹-۳ روش و مدل به کار گرفته شده در تخمین ضرایب مربوط به متغیرهای تحقیق ۶۴

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری سود آوری و ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۱۰-۳ آزمون های آماری مورد نیاز برای تخمین مدل ها ۶۹
۱-۱۰-۳ آزمون معنی داری مدل رگرسیون ۶۹

۲-۱۰-۳ آزمون های خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس ۷۰
۳-۱۰-۳ آزمون هم خطی بین متغیرهای تحقیق ۷۲
۱-۳-۱۱-۳ ماتریس همبستگی (ضریب همبستگی پیرسون) ۷۳
۴-۱۰-۳ آزمون ایستایی (مانایی)متغیرهای تحقیق ۷۳
۵-۱۰-۳ آزمون وجود عرض از مبدأ در مدل ها ۷۴

۱۱-۳ روش ترکیب و آرایش داده های تحقیق ۷۵
۱۲-۳ خلاصه ای از آزمون های آماری تحقیق ۷۵

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری سود آوری و ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۱۳-۳ خلاصه فصل ۷۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ ۷۸

۲-۴آمار توصیفی داده ها ۷۹
۳-۴آزمون هم خطی بین متغیر های تحقیق ۸۴
۴-۴ آزمون ماتریس همبستگی بین متغیر ها ۸۷
۵-۴ آزمون فرضیات تحقیق ۸۸
۱-۵-۴ فرضیه اول ۸۸
۲-۵-۴ فرضیه دوم ۹۱
۳-۵-۴ فرضیه سوم ۹۵

۶-۴ خلاصه فصل ۹۸
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه ۱۰۰
۲-۵ خلاصه موضوع تحقیق و روش تحقیق ۱۰۰
۳-۵ تحلیل یافته های تحقیق و مطابقت با یافته های دیگران ۱۰۳
۴-۵ محدودیت های تحقیق ۱۰۴
۵-۵ پیشنهادات تحقیق ۱۰۴
۱-۵-۵ پیشنهادات برخاسته از تحقیق ۱۰۴

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری سود آوری و ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۲-۵-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی تحقیق ۱۰۴
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی: ۱۲۰
منابع لاتین: ۱۲۳
چکیده لاتین ۱۲۷

جدول ۱-۲: معیارهای اندازه گیری سرمایه انسانی ۳۱
جدول ۱-۳- متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل و نحوه محاسبه آنها ۶۲

جدول ۲-۳ – آزمون های آماری لازم جهت تحلیل مباحث مورد نظر تحقیق ۷۶
جدول ۱-۴ آماره های توصیفی ۷۹
جدول۲-۴ تست آزمون Kolmogorov-Smirnov 83
جدول۳-۴آزمون هم خطی متغیرهای وابسته و مستقل ۸۵

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری سود آوری و ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

جدول ۴-۴آزمون هم خطی متغیرهای مستقل ۸۶
جدول ۵-۴آزمون ماتریس همبستگی بین متغیرها ۸۷
جدول ۶-۴ ضرایب مدل رگرسیون روش حداقل مربعات تابلویی به روش اثرات ثابت (PLS) برای فرضیه اول ۸۸
جدول۷-۴آزمون معنی‌داری کل مدل برای فرضیه اول ۸۸
جدول۸-۴ ضرایب مدل رگرسیون روش حداقل مربعات تابلویی به روش اثرات تصادفی (pLS) 89
جدول۹-۴آزمون معنی‌داری کل مدل ۹۰

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری سود آوری و ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

جدول ۱۰-۴ نتایج حاصل از مقایسه متغیرهای موثر بر بهره وری صنایع دانش بنیان با غیر دانش بنیان ۹۰
جدول ۱۱-۴ ضرایب مدل رگرسیون روش حداقل مربعات تابلویی به روش اثرات ثابت (PLS) برای فرضیه دوم ۹۱
جدول۱۲-۴ آزمون معنی‌داری کل مدل برای فرضیه دوم ۹۲

جدول ۱۳-۴ ضرایب مدل رگرسیون روش حداقل مربعات تابلویی به روش اثرات تصادفی (pLS) 93
جدول۱۴-۴ آزمون معنی‌داری کل مدل ۹۳
جدول۱۵-۴ نتایج حاصل از مقایسه متغیرهای سود آوری صنایع دانش بنیان با غیر دانش بنیان ۹۴
جدول ۱۶-۴ ضرایب مدل رگرسیون روش حداقل مربعات تابلویی به روش اثرات ثابت (PLS)

برای فرضیه سوم ۹۵

جدول ۱۷-۴ آزمون معنی‌داری کل مدل برای فرضیه سوم ۹۵
جدول ۱۸-۴ ضرایب مدل رگرسیون روش حداقل مربعات تابلویی به روش اثرات تصادفی (pLS) 96
جدول۱۹-۴ آزمون معنی‌داری کل مدل ۹۶
جدول۲۰-۴ نتایج حاصل از مقایسه ارزش بازار صنایع دانش بنیان با غیر دانش بنیان ۹۷

نمودار۱-۲: مدل چن و همکارانش از سرمایه های فکری و روابط میان آنها ۱۶
نمودار(۲-۲)انسان به عنوان یکی از عوامل تولید ۳۸

نمودار۳-۲:گونه های متفاوت سرمایه انسانی ۳۹
نمودار ۱-۴- توزیع آماری بهره وری ۸۲
نمودار ۲-۴- توزیع آماری ارزش بازار ۸۲
نمودار ۳-۴- توزیع آماری شاخص سودآوری ۸۳

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری سود آوری و ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

-۱ مقدمه
عصر صنعت و تنها تمرکز بر صنعت سپری شده است و هم اکنون دوره ی اقتصاد مبتنی بر دانش، یا به عبارتی تولید ثروت و ارزش افزوده از دانش آغاز و به سرعت مراحل رشد و توسعه ی خود را سپری می کند. پیداست که در دوران کنونی نمی توان و نباید معیارهای فکری ، ارزشی و نگرشی عصر صنعت را به کار ببریم ، زیرا دوره ی کنونی ، پژوهش ،

اندیشه و تصور نوینی را می طلبد . سازمان های امروزی ، از هر نوعی که باشد ، باید به تجدید ساختار و فرآیند ، تنظیم روابط و استفاده ی بهینه از منابع انسانی خود- که بهتر است آن را سرمایه انسانی بنامیم- بپردازند (قریشی ،۱۳۸۴،۹۹) .

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری سود آوری و ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در اقتصاد نوین دارایی های مجازی و ناپیدا همراه با دارایی های واقعی و آشکار ارزش یک سازمان را مشخص می کنند. اکثر سازمان ها می توانند اطلاعات دقیقی درباره ی دارایی های مملوس خود مانند زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات ارائه دهند ولی معمولا هیچ گونه مدرک ثبت شده ای از دارایی های نامملوس خود نظیر مارک، سرمایه انسانی ،

حق انحصاری ، مخارج برای پژوهش و توسعه و منابع انسانی که ارزش روزافزونی را برای سازمان ایجاد می کنند، در دست ندارند. جاسرتیا ،(۲۰۰۰) کمبود اطلاعات درباره ی این که ارزش اقتصادی دارایی انسانی یک سازمان چقدر است و چه رابطه ای با عملکرد سازمان ها دارد از نقاط ضعف سیستم های فعلی حسابداری به شمار می رود.

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری سود آوری و ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صورتهای مالی سنتی، در شرایط فعلی توانایی انعکاس دارایی هایی را که در طول زمان ایجاد ثروت می کنند از دست داده اند. پیش از این، دارایی ها و بدهی هایی که در صورت های مالی نشان داده می شد، مشخص بودند ولی در حال حاضر با انتقال به دوره ی اقتصاد دانش محور ، طبقه بندی متفاوتی در دارایی ها ی سازمان به وجود آمده است(جانسون و سایرین، ۱۹۹۸ ،۱۴) .

 

۲-۲تاریخچه مطالعاتی
پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور :

شهریاری (۱۳۷۴)،به بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر رفتار استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری در ایران پرداخته است.نتایج تحقیق نشان می دهد که ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی در یادداشتهای همراه صورتهای مالی و گزارشات حسابداری مدیریت بر رفتار استفاده کنندگان تاثیر معنی داری دارد و این اطلاعات بیشترین تاثیر را بر رفتار مدیران، سرمایه گذاران، کارکنان،تحلیل گران، اعتبار دهندگان دارد.

خانی (۱۳۷۶)،به بررسی تاثیر ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی

در عملکرد مدیریت و از دیدگاه مدیران با سابقه سازمانهای دولتی در ایران پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر پنج مرحله عمل کنترل و برنامه‌ریزی مدیریت یعنی مرحله شناسائی و تعریف مسائل، مرحله تحقیق برای راه‌حل‌های مختلف ،

مرحله ارزیابی راه‌حل‌های مختلف ، مرحله انتخاب از میان راه‌حل‌های ارزیابی شده و مرحله گزارش برمبنای اقدامات انجام‌شده و نتایج حاصله در ارتباط با اهداف ، تاثیر معنی‌داری (از

نظر آماری) دارد و نیز از حسابداری منابع انسانی می‌توان برای ارزیابی بهتر سطوح مختلف مدیریت و نیروهای زیر نظر آنها استفاده کرد و برای کاربرد عملی حسابداری منابع انسانی توسط مدیران پیشنهاد شده است تا آنها را از طریق کتب درسی، مجلات و … آگاه و

آشناکرد و سیستم اطلاع‌رسانی مدیریت سازمانهای را طوری طراحی نمود تا سیستم اطلاع‌رسانی حسابداری منابع انسانی را دربرگیرد. و برای این امر از متدها و روشهای اندازه‌گیری مناسب می‌بایستی استفاده کرد. بنظر مدیران مذکور حسابداری منابع انسانی را بایستی از طریق صورتهای مالی نیز افشاء کرد و بر روی توسعه و پیشرفت کشورها از

طریق تاثیر بر سیستم اطلاع‌رسانی مدیریت و سایر شاخص‌های توسعه تاثیر عمده دارد.

پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری سود آوری و ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چنگ و هسیو ( ١٩٩٧)، در تحقیقی به بررسی رابطه على سرمایه انسا نى و رشد اقتصادى پرداخته اند، نتیجه مطالعه آنها نشان مى دهد که در ژاپن سرمایه انسانى عامل رشد اقتصادى است و همچنین رشد اقتصادى عامل رشد سرمایه انسانى بوده است یا به عبارت دیگر یک رابطه دو سویه بین این دو متغیر در ژاپن وجود دارد و سرمایه انسانى و رشد

اقتصادى همدیگر را تقویت مى کنند باید گفت که در این مطالعه از شاخص نسبى تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهها به نیروى کار استفاده شده است.

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری سود آوری و ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

ژاکوب و دیگران (۱۹۹۸)، اثر سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه را بر بهره وری بررسی نمودند. آنها تغییرات فناوری را در کشور هلند بررسی کردند. در این پژوهش بهره وری کل عوامل تولید توسط سرمایه انسانی ، انباشت R&D و اثر سرریز R&D توضیح داده شده

است. بر اساس نتایج به دست آمده ، آنها دریافتند که اولا سرمایه انسانی به تنهایی نمی تواند رشد بهره وری کل عوامل تولید را توجیه نماید و ثانیا R&D و اثر سرریز آن دارای اهمیت بیشتری است. کشش بهره وری کل عوامل تولید نسبت به R&D برابر با ۳۵/۰ و در مورد اثر سرریز R&D داخلی ۱۴/۰ و برای اثر سرریز R&D خارجی ۰۳/۰ برآورد شده است. افزون بر

این ، نتایج به دست آمده نشان می دهد که سرمایه انسانی در فرآیند جذب و انتشار فناوری نقش مهمی دارد ، ولی نوآوری بیش از سرمایه انسانی می تواند در رشد اقتصادی نقش داشته باشد.

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری سود آوری و ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۳-۱ بیان مساله

سرمایه انسانی یکی از مهمترین اجزای سرمایه های فکری در سازمان ها است. زیرا منبع اصلی خلاقیت است. این نوع دارایی ها دانشی ضمنی در افراد سازمان است که یکی از عوامل حیاتی تاثیر گذار بر عملکرد هر سازمانی است(کریمی،۱۳۸۸،۹۹) .

شاید منابع انسانی ضروری ترین و حیاتی ترین منبع فرآیند های سازمان باشد زیرا ایده های کارمندان است که به منابع مالی و فیزیکی شرکت به منظور خلق درآمدهای مالی (بازده های مالی) که موجب بقای شرکت می شود تاثیر می گذارند.منابع انسانی بر خلاف منابع فیزیکی و مالی در زمینه ی اقتصاد جهانی بی نظیر و کم یاب هستند. همچنین آنها یک منبع بی نظیر و منحصر به فرد از مزیت رقابتی را فراهم می کنند(دنا چارلز والکر،۲۰۰۱،۲۰۵) .

علی رغم اهمیت سرمایه انسانی از نظر تئوری ، تحقیقات تجربی اندکی در زمینه اهمیت سرمایه انسانی وجود دارد.این تحقیق بر مبنای پایگاه دانش در صنعت رابطه ی سرمایه انسانی با بهره وری ، سودآوری و ارزیابی بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد. یعنی ما در این تحقیق از دو دسته صنعت

استفاده می کنیم یکی صنایعی که دانش بنیان هستند و دومی صنایعی که دانش بنیان نیستند. موضوع اصلی در این تحقیق این است که آیا افزایش ارزش سرمایه انسانی شرکت باعث افزایش عملکرد شرکت می گردد.

بنابراین ، موضوع اصلی خلق متغیری است که ارزش سرمایه ی انسانی را اندازه گیری می کند . چندین روش احتمالی برای اندازه گیری ارزش سرمایه انسانی وجود دارد . یکی از روشهای برآورد ارزش سرمایه انسانی شرکت محاسبه میانگین مزایای پایان خدمت هر یک از کارکنان شرکت می باشد(دنا چارلز والکر،۲۰۰۱،۲۰۵) .

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری سود آوری و ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دومین روش هم محاسبه میانگین هزینه حقوق و دستمزد کارکنان به تفکیک کارکنان بخش های تولیدی مستقیم،غیرمستقیم و اداری و فروش شرکت می باشد. بنابراین سوال تحقیق این است که چه رابطه ای بین ارزش سرمایه انسانی و بهره وری و سودآوری و ارزیابی سهام وجود دارد؟

۴-۱ چارچوب نظری تحقیق

پیشرفت سریع فناوری اطلاعات و ظهور شبکه‌ی جهان گستر وب،‌ طی ده سال گذشته تحولی در تمام جنبه های زندگی و فعالیت بشر ایجاد کرده است. این نوآوری‌ها موجب گردیده است تا دسترسی فوری به منابع نامحدود دانش و اطلاعات فراهم شود. استفاده از فناوری اطلاعات نه تنها سبب کنترل مسوولیت ها می‌شود،‌بلکه سرعت انجام کارها و

کارایی را با صرف مخارج کم تر بالا می‌برد. امروز،‌همه می دانند که اینترنت و شبکه‌ی جهان گستر وب پیام آور ظهور دوره‌ی جدیدی به نام « عصر دانش» و وداع با عصر صنعتی است. در عصر صنعتی که در دهه‌ی ۱۸۹۰ آغاز گردید بر تولید و توزیع انبوه تاکید می‌شد.

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری سود آوری و ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اما در عصر دانش،‌آنچه که موجب موفقیت تجارت و صنعت می‌شود،‌ دانش بشر است. این دارایی

نامشهود به عنوان سرمایه‌ی انسانی،‌ حوزهِ حیاتی ایجاد منفعت است. در عصر اطلاعات یا به طور دقیق‌تر در عصر دانش،‌ سرمایه‌انسانی موضوعی با اهمیت است (رضایی ،۱۳۸۸،۲۵۶) . از طرف دیگر هدف اصلی گزارشگری مالی، بیان تأثیرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای کمک به استفاده کنندگان بالفعل و

بالقوه برای اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری است. بنابراین، تصمیم گیری نقش محوری در تئوری حسابداری داشته است. بنابراین در این تحقیق رابطه سرمایه انسانی با شاخصهای خلق ارزش از جمله بهره وری ، سودآوری و ارزش بازار را مورد بررسی قرار می دهیم.

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری سود آوری و ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

مدل تحلیلی تحقیق
شاخص هایی که برای اندازه گیری ارزش سرمایه انسانی در این تحقیق استفاده کردیم یکی میانگین مزایای پایان خدمت کارکنان و دومی هزینه حقوق و دستمزد کارکنان به تفکیک کارکنان بخش های تولیدی مستقیم،غیرمستقیم و اداری و فروش شرکت می باشد.
این تحقیق با توجه به تعداد متغیرهای وابسته (بهره وری، سودآوری و ارزش بازار) دارای ۳ مدل تحلیلی به شرح زیر است:

تحلیل داده های مربوط به متغیر وابستهy1 (شاخص بهره وری):
برآورد رگرسیون مدل:
مدل برآوردی به صورت زیر ارائه می شود:
(مدل۱-۱)
Y1 = α + β۱X1+ β۲X2+ β۳X3+ β۴X4+ β۵ ind
در مدل بالا X4، X3، X2، X1 متغیرمستقل و نوع صنعت(ind) متغیرکنترل می باشدکه به

شرح زیر تعریف می شود:
در این تحقیق بر اساس تحقیق انجام شده (محمدرضایی،۱۳۸۹) چهار صنعت دارو، شیمی، الکترونیک و رایانه دانش بنیان تلقی می شوندکه جمع کل شرکتهای این صنایع ۷۴ شرکت می باشد و چهار صنعت سیمان، کاشی و سرامیک، لاستیک و پلاستیک، محصولات کاغذی

صنایع غیر دانش بنیان در نظر گرفته می شود که جمع کل شرکتهای این صنایع ۶۸ شرکت می باشد که به شرکت حسب مورد که در صنایع دانش بنیان طبقه بندی گردد عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر اختصاص داده می شود.

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری سود آوری و ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحلیل داده های مربوط به متغیر وابستهy2 (شاخص سودآوری):
برآورد رگرسیون مدل:
مدل برآوردی به صورت زیر ارائه می شود:
(مدل۲-۱)
Y2 = α + β۱X1+ β۲X2+ β۳X3+ β۴X4+ β۵ ind
در مدل بالا X4، X3، X2، X1 متغیرمستقل و نوع صنعت(ind) متغیرکنترل می باشدکه مطابق قبل تعریف می شود.
تحلیل داده های مربوط به متغیر وابستهy3 (ارزش بازار):
برآورد رگرسیون مدل:
مدل برآوردی به صورت زیر ارائه می شود:
(مدل۳-۱)
Y3 = α + β۱X1+ β۲X2+ β۳X3+ β۴X4+ β۵ ind
در مدل بالا X4، X3، X2، X1 متغیرمستقل و نوع صنعت(ind) متغیرکنترل می باشدکه مطابق قبل تعریف می شود.

۵-۱ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

به دلیل اینکه منابع انسانی ضروری ترین و حیاتی ترین منبع فرآیندهای سازمان است، لذا اهمیت این تحقیق، بر جسته کردن نقش ارزش سرمایه انسانی بر بهره وری ، سودآوری و ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است تا بدین وسیله سازمان ها بتوانند از سرمایه انسانی خود بیشترین بهره برداری را داشته باشند. همچنین، یافته های این تحقیق به مدیریت بهتر سرمایه انسانی نیز کمک می نماید.

۶-۱ اهداف تحقیق
۱-۶-۱ اهداف علمی

هدف تحقیق بسط مبانی نظری مربوط به موضوع تحقیق است.این تحقیق، با بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری و ارزش بازار ،به دنبال افزایش توانایی مدیران ، صاحبان سهام و سایر ذینفعان سازمانی ،در ارزیابی و پایش ارزش ایجاد شده ازخلال سرمایه انسانی برای سازمان ، می باشد.

۲-۶-۱ اهداف کاربردی
این تحقیق می تواند مورد استفاده تحلیلگران مالی، استادان و دانشجویان و سرمایه گذاران قرار گیرد.

۷-۱ فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی۱:
بین ارزش سرمایه انسانی و بهره وری شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
۱) بین مزایای پایان خدمت کارکنان و بهره وری رابطه معناداری وجود دارد.
۲) بین هزینه حقوق و دستمزد مستقیم و بهره وری رابطه معناداری وجود دارد.

۳) بین هزینه حقوق و دستمزد غیرمستقیم و بهره وری رابطه معناداری وجود دارد.
۴) بین هزینه حقوق و دستمزد کارکنان اداری و فروش و بهره وری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی۲:
بین ارزش سرمایه انسانی و سودآوری شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
۵) بین مزایای پایان خدمت کارکنان و سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.

۶) بین هزینه حقوق و دستمزد مستقیم و سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.

۷) بین هزینه حقوق و دستمزد غیرمستقیم و سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.
۸) بین هزینه حقوق و دستمزد کارکنان اداری و فروش و سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی ۳:
بین ارزش سرمایه انسانی و ارزش بازار شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری سود آوری و ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فرضیه های فرعی:
۹) بین مزایای پایان خدمت کارکنان و ارزش بازار رابطه معناداری وجود دارد.
۱۰)بین هزینه حقوق و دستمزد مستقیم و ارزش بازار رابطه معناداری وجود دارد.
۱۱)بین هزینه حقوق و دستمزد غیرمستقیم و ارزش بازار رابطه معناداری وجود دارد.
۱۲)بین هزینه حقوق و دستمزد کارکنان اداری و فروش و ارزش بازار رابطه معناداری وجود دارد.

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری سود آوری و ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۸-۱ حدود مطالعاتی
قلمرو زمانی تحقیق از سال ۱۳۸۴لغایت ۱۳۸۸ میباشد یعنی از اول فروردین ۱۳۸۴ تا‌ آخر اسفند ۱۳۸۸ می باشد. قلمرو مکانی تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهد بود

۹-۱ واژه ها واصطلاحات
سرمایه انسانی
مهارتها و توانایی های کسب شده در انسان را به عنوان سرمایه انسانی می گویند.

بهره وری
بهره وری در لغت به معنی قدرت تولید و بارور بودن و مولد بودن به کاررفته و در ادبیات فارسی«با فایده بودن » معنی شده است .
سودآوری
سودآوری دارای تعریف واحد و مشخصی نمی‌باشد. یعنی سود اقتصادی، سود حسابداری و کلی مفهوم دیگر وجود دارد که ممکن است با این واژه به ذهن متبادر شود.
ارزش بازار
به نرخ و ارزش یک واحد از سبد سهام موجود در هر بازار بورس سهام گفته می شود .
عملکرد: «حاصل محصول»(عمید،۱۳۷۳، ۸۳۷)۱٫

 

 

 

 

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه

نیروی انسانی سرمایه اصلی سازمان های عصر نوین می باشد، در حقیقت بازدهی و بهره وری هر سازمان به رفتار سازمانی و عملکرد نیروی انسانی آن سازمان وابسته است.در اقتصاد امروز عواملی نظیر درآمد، سودآوری و دارایی های فیزیکی سازمان ، بازتاب تنها بخشی کوچک از موفقیت سازمان است. ثروت واقعی سازمان ها در جذب و بهره برداری از

نیروی انسانی متخصص و برتر، دانش و مهارت های این افراد ، فرآیندهای درونی سازمان و شهرت و خوش نامی آنان است. لذا مدیریت دانش به عنوان یک علم و نیاز در سازمان های عصر جدید شناخته شده و به تدریج مدیریت ارشد سازمان ها را به اندیشیدن راهکار

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری سود آوری و ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مناسب در این خصوص ترغیب می نماید. به طوری که واژه سرمایه های فکری برای اولین بار در دهه ۱۹۹۰ وارد ادبیات دنیای کسب و کار شد و مجله فورچون در سال ۱۹۹۱ با انتشار مقاله ای از «تام استوارت»¬¬¬ تحت عنوان «قدرت ذهن» نقش و اهمیت سرمایه های فکری را برای خوانندگان خود که اغلب مدیران ارشد سازمان ها به شمار می آمدند مطرح کرد(حاجی کریمی،۱۳۸۸،۲۰۳) .

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری سود آوری و ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

منابع انسانی اساسا با سایر منابع سازمان متفاوت است. زیرا منابع انسانی در سایر منابع مالی و فیزیکی یک سازمان ایجاد ارزش می کند. به همین دلیل کمیته، هدف حسابداری منابع انسانی را نه تنها شناسایی ارزش منابع انسانی مورد استفاده یا تحت کنترل یک

شرکت قلمداد می کند بلکه بهبود بخشیدن به مدیریت منابع انسانی را به منظور بالا بردن کیفیت کالاها و خدمات به عنوان هدف آن تلقی می کند. به همین دلیل بسیاری از مدیران

سازمان ها در جستجوی یافتن راه هایی برای شناسایی ارزش دارایی های نامشهود خود و ارتقاء سطح عملکرد سازمان با بهره گیری مناسب از این دارایی ها برآمدند(دنا چارلز والکر،۲۰۰۱،۲۰۵) .

 

۲-۲ سرمایه فکری

سرمایه فکری ، عبارت است از شایستگی های سازمان که عمدتاٌ با تجربه و تخصص کارکنان آن مرتبط است. در واقع این دانش و تجربه افراد داخل سازمان است که می تواند ارزش ایجاد کند. این مسئله از طریق فرآیندهای مبادله دانش و خلق دانش جدید صورت می

گیرد. باید توجه داشت که این شایستگی ها تنها به وسیله افراد و در داخل سازمان ایجاد نمی شود بلکه ممکن است به وسیله یا به واسطه محیطی که سازمان در آن قرار دارد خلق شود(حاجی کریمی،۱۳۸۸ ، ۴۷) .

تاکید اقتصاددانان سنتی همواره بر این بود که سه منبع اولیه برای هر سازمان و کسب و کاری وجود دارد: ۱٫زمین ۲٫نیروی کار ۳٫سرمایه

منظور آن ها از سرمایه ، سرمایه های مالی بود ، بنابراین ایده سرمایه های فکری، ایده ای جدید است و در چارچوب تعریف این گروه از اقتصاددانان، نمی گنجد. بسیاری از سازمان های امروز، مملو از سرمایه های فکری هستند.شرکت های فعال در حوزه مشاوره و

کامپیوتر نمونه های کوچک و اولیه ای از این گونه شرکت ها هستند. اما اگر از مدیران ارشد این سازمان ها درباره مفهوم سرمایه فکری سوال کنیم؛ بسیاری از آن ها هیچ پاسخی برای این سوال ندارندو بااین مفهوم کاملاٌ بیگانه اند.برخی از آن ها نیز با مفهوم دارایی های

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری سود آوری و ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نامشهود آشنایی دارند، اما گستردگی این حوزه برایشان مبهم است و آنچه در سازمانشان در قالب دارایی های نامشهود وجود دارد به عنوان سرمایه تلقی نمی کنند وبه ندرت در صدد بر می آیند که آن را شناسایی و تقویت کرده و به سرمایه های مشهود و مالی تبدیل کنند.

اگرچه در نگرش محققان و متخصصان این حوزه تفاوت هایی وجود دارد و هر یک از آن ها از زوایای مختلفی به بحث سرمایه های فکری پرداخته و ایده های مختلفی در زمینه آن ارائه داده اند، اما چارچوب اصلی و اجزای تشکیل دهنده سرمایه های فکری کاملاٌ مشخص است و آنچنان که به نظر می رسد گسترده و مبهم نیست(همان منبع ، ۸) .

۱-۲-۲ انواع طبقه بندی از اجزاء سرمایه های فکری

در زمینه طبقه بندی اجزاء سرمایه های فکری تاکنون مدل های متعددی ارائه شده است در زیر به چند مورد از آنها اشاره می شود:

۱- بانتیس (۱۹۹۸) ، ابتدا به سه نوع سرمایه انسانی، ساختاری و رابطه ای اشاره کرد و در سال ۲۰۰۰ طبقه بندی خود را به صورت سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای و مالکیت معنوی تغییر داد. منظور از سرمایه انسانی سطح دانش فردی است که

کارکنان سازمان از آن برخوردار می باشند و عمدتاٌ ضمنی است. منظور از سرمایه ساختاری ، کلیه دارایی های غیر انسانی یا قابلیت های سازمانی است که در جهت برآورده ساختن نیازها و الزامات بازار مورد استفاده قرار می گیرد. منظور از سرمایه رابطه ای کلیه دانش قرار

گرفته شده در روابط سازمان با محیط خود( شامل مشتریان، عرضه کنندگان ، مجامع علمی و سایر ذی نفعان) است. منطور از مالکیت معنوی، بخشی از دارایی های نامشهود است که بر اساس قانون، مورد حمایت و شناسایی قرار گرفته است(مانند کپی رایت، حق اختراع و حق امتیاز و سایر حقوق مشابه).( حاجی کریمی،۱۳۸۸ ، ۵۲) .

به عقیده بانتیس سرمایه انسانی ، منبع نوآوری و نوسازی راهبردی است و از تجربیات گذشته توسط کارکنان و یا حتی رویاپردازی در سازمان و نیز از طریق بهبود مهارت های شخصی و غیره حاصل می شود.

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری سود آوری و ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۲-استوارت (۱۹۹۷)، طبقه بندی خود را به صورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای ارائه کرد. در این طبقه بندی، سرمایه انسانی در واقع کارکنان سازمان است که مهم ترین دارایی آن به شمار می آید و منظور از سرمایه ساختاری ، دانش قرار

گرفته شده در فناوری اطلاعات و کلیه حق امتیازها و برندها است. منظور از سرمایه رابطه ای ، اطلاعات مربوط به بازار است که برای جذب و حفظ مشتریان، به کار گرفته می شود. این طبقه بندی تا حدودی با طبقه بندی اولیه بانتیس مشابه است(حاجی کریمی،۱۳۸۸ ، ۵۳
……………………………..

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری سود آوری و ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

-۲ حسابداری منابع انسانی چیست؟
حسابداری منابع انسانی عبارت است %

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری سود آوری و ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2008

قیمت : تومان7,500