فروشگاه

توضیحات

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی مدیران شرکتهای دارویی و شخصیت کارآفرینی آنان

با نگاهی به مطالعات انجام شده در گذشته سایت های علمی داخلی مانند ایران داک و خارجی شامل Emerald، Elsevier وغیره مشخص می شود که در مورد اثر هوش هیجانی بر شخصیت کارآفرینی بخصوص در شرکت های دارویی تحقیق جامعی انجام نشده است.

در تحقیقات گذشته، اکثر تحقیقات نشان از تأثیر معنی دار صفات شخصیتی و هوش

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی مدیران شرکتهای دارویی و شخصیت کارآفرینی آنان

هیجانی بر شخصیت کارآفرینی در مشاغل گوناگون دارند. بسیاری از این صفات به صورت مستقیم و بعضی به صورت غیر مستقیم و با تجلی صفت دیگر در برانگیخته شدن

شخصیت کارآفرینی فرد در این مطالعات اثر خود را نشان داده اند. اما علیرغم اینکه هوش هیجانی مبحثی است که می توان در زمینه های مهمی همچون مدیریت، پیرامون آن

بسیار سخن گفت و پژوهش های مهمی انجام داد، ولی تا به اکنون بیشتر از منظر روانشناسی مورد بررسی قرار گرفته است در حالیکه با بهره گیری از این پدیده ، مدیران می توانند خلاقیت های بیشماری را در کار خود ایجاد نمایند.

بنابراین با توجه به اینکه داروسازی و کارخانجات وابسته به آن نیاز به نوآوری های بیشماری دارد و ضمناً تاکنون پژوهشی در زمینه ی شخصیت کارآفرینی افراد صورت نپذیرفته است

بنابراین با توجه به اینکه شناخت درست رابطه بین مولفه های هوش هیجانی و شخصیت کارآفرینی می تواند ما را به سمت درک پیش نیازهای کارآفرینی در افراد و در نتیجه

موفقیت سازمان یاری رساند. لذا تحقیق در این زمینه ضروری است. پس در این مطالعه، با

استناد از نتایج مطالعات گذشته، اثر ۴ مولفه خودآگاهی ، خود مدیریتی ، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه از هوش هیجانی بر شخصیت کارآفرینی مدیران در شرکت های دارویی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

 

۱۲۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد +پرسشنامه

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی مدیران شرکتهای دارویی و شخصیت کارآفرینی آنان
بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی مدیران شرکتهای دارویی و شخصیت کارآفرینی آنان

 

فهرست
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲
۱-۱- بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
۱-۲- ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۳- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۴- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۵- فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۶- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۷- فرآیند انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۸- تعاریف عملیاتی واژه ها ………………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۹- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
۲-۱- هوش هیجانی

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی مدیران شرکتهای دارویی و شخصیت کارآفرینی آنان

…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۱-۱- مفهوم هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۱-۲- تاریخچه هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۱-۳- چارچوب چهار وجهی استنتاجی هوش هیجانی………………………………………………………….. ۱۵
الف) خود آگاهی ……………………………………………………………………………………………………. ۱۶
ب) خود مدیریتی …………………………………………………………………………………………………… ۱۶
ج) آگاهی اجتماعی ………………………………………………………………………………………………… ۱۷
د) مدیریت رابطه ……………………………………………………………………………………………………. ۱۷
۲-۱-۴- پرسشنامه کفایت هیجانی………………………………………………………………………………………….. ۱۷
۲-۱-۵- هوش هیجانی و مدیریت در سازمان………………………………………………………………………….. ۱۹
۲-۲- کارآفرینی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲
۲-۲-۱- مفهوم کارآفرینی………………………………………………………………………………………………………. ۲۲
۲-۲-۲- اهمیت و ضرورت کارآفرینی…………………………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۲-۳- تاریخچه کارآفرینی…………………………………………………………………………………………………… ۲۸
۲-۲-۴- ویژگی های شخصیتی کارآفرینان……………………………………………………………………………….. ۲۹
۲-۲-۵- فرهنگ کارآفرینی در ایران………………………………………………………………………………………… ۳۳
۲-۳- بررسی تحقیقات مرتبط با موضوع

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی مدیران شرکتهای دارویی و شخصیت کارآفرینی آنان

…………………………………………………………………………………. ۳۵
۲-۳-۱- تحقیقات مرتبط با هوش هیجانی……………………………………………………………………………….. ۳۵
۲-۳-۲- تحقیقات مرتبط با شخصیت کارآفرینی……………………………………………………………………….. ۳۹
۲-۳-۳- تحقیقات مرتبط با هوش هیجانی و شخصیت کارآفرینانه………………………………………………. ۴۲
۲-۴- بررسی صنعت دارو ……………………………………………………………………………………………………… ۴۵
۲-۵- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰
۳-۱- نوع و روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… ۵۰
۳-۲- الگوی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱
۳-۳- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱
۳-۴- روش نمونه گیری و حجم نمونه آماری ………………………………………………………………………….. ۵۱
۳-۵- روش گرد آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۳-۶- ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۳-۶-۱- پرسشنامه هوش هیجانی………………………………………………………………………………………….. ۵۳
۳-۶-۲- پرسشنامه شخصیت کارآفرینی…………………………………………………………………………………. ۵۴
۳-۷- روش بررسی روایی و پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………. ۵۹
الف) روش بررسی روایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………….. ۵۹
ب) روش بررسی پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………. ۶۰
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………….. ۶۱
۳-۸-۱- آزمون همبستگی…………………………………………………………………………………………………….. ۶۲
الف) تعیین فرضیات آزمون ……………………………………………………………………………………… ۶۳
ب) محاسبه آماره و آزمون ……………………………………………………………………………………….. ۶۳
ج) تعیین مقادیر بحرانی …………………………………………………………………………………………. ۶۴
د) تصمیم گیری …………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
۳-۸-۲- آزمون فریدمن……………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷
۴-۱- بررسی ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ………………………………………………………… ۶۸
۴-۱-۱- مدیران ارشد………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸
۴-۱-۲- مدیران میانی………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹
۴-۱-۳- مدیران عملیاتی……………………………………………………………………………………………………… ۷۰
۴-۱-۴- کل مدیران…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
۴-۲- تعیین پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………. ۷۲
۴-۳- تحلیل توصیفی داده ها……………………………………………………………………………………………………. ۷۲
۴-۳-۱- بررسی توصیفی هوش هیجانی و کارآفرینی در مدیران ارشد………………………………………… ۷۳
۴-۳-۲- بررسی توصیفی هوش هیجانی و کارآفرینی در مدیران میانی………………………………………… ۷۳
۴-۳-۳- بررسی توصیفی هوش هیجانی و کارآفرینی در مدیران عملیاتی……………………………………. ۷۴
۴-۳-۴- بررسی توصیفی هوش هیجانی و کارآفرینی در کل مدیران…………………………………………… ۷۵
۴-۴- تحلیل استنباطی داده ها………………………………………………………………………………………………….. ۷۶
۴-۴-۱- مدیران ارشد………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶
الف) فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………… ۷۶
ب) فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………….. ۷۷
ج) فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………….. ۷۸
د) فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………… ۷۹
و) فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی مدیران شرکتهای دارویی و شخصیت کارآفرینی آنان

ه) رتبه بندی شاخصهای هوش هیجانی در مدیران ارشد………………………………………………. ۸۱
۴-۴-۲- مدیران میانی………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱
الف) فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………… ۸۱
ب) فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………….. ۸۲
ج) فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
د) فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………… ۸۴
و) فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………….. ۸۴
ه) رتبه بندی شاخصهای هوش هیجانی در مدیران میانی………………………………………………. ۸۵
۴-۴-۳- مدیران عملیاتی……………………………………………………………………………………………………… ۸۶
الف) فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………… ۸۶
ب) فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………….. ۸۷
ج) فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………….. ۸۸
د) فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………. ۸۹
و) فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………….. ۹۰
ه) رتبه بندی شاخصهای هوش هیجانی در مدیران عملیاتی…………………………………………… ۹۰
۴-۴-۴- کل مدیران…………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱
الف) فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………… ۹۱
ب) فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………….. ۹۲
ج) فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………….. ۹۳
د) فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………… ۹۴
و) فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………….. ۹۵
ه) رتبه بندی شاخصهای هوش هیجانی در کل مدیران…………………………………………………. ۹۵
فصل پنجم : نتیجه گیری
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸
۵-۱- یافته های

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی مدیران شرکتهای دارویی و شخصیت کارآفرینی آنان

تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. ۹۸
۵-۲- نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
۵-۳- پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴
۵-۴- پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
منابع
الف ) منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸
ب ) منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰

 

 

 

فهرست جداول
شماره جدول صفحه
جدول ۲-۱- عوامل ارزیابی شده توسط پرسشنامه کفایت‌های هیجانی……………………………………………. ۱۸
جدول ۲-۲- فعالیت های مدیران عالی………………………………………………………………………………………… ۲۲
جدول ۲-۳- فعالیت های مدیران میانی و سرپرستان ………………………………………………………………………۲۳
جدول ۳-۱- حجم نمونه در هر طبقه……………………………………………………………………………………………۵۲
جدول ۳-۲- آلفای کرونباخ فاکتورهای هوش هیجانی…………………………………………………………………….۵۴
جدول ۳-۳- آلفای کرونباخ فاکتورهای شخصیت کارآفرینی…………………………………………………………….۵۵
جدول ۳-۴- شاخص‌های برازندگی مدل شناسایی کارآفرینان…………………………………………………………..۵۶
جدول ۳-۵- نرم های چهار مقوله ای خصیصه ها……………………………………………………………………………۵۹
جدول ۳-۶- نرم پنج مقوله ای کارآفرینی……………………………………………………………………………………….۵۹
جدول ۴-۱- بررسی پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………….۷۲
جدول ۴-۲- بررسی توصیفی هوش هیجانی و کارآفرینی در مدیران ارشد…………………………………………۷۳
جدول ۴-۳- بررسی توصیفی هوش هیجانی و کارآفرینی در مدیران میانی…………………………………………۷۴
جدول ۴-۴- بررسی توصیفی هوش هیجانی و کارآفرینی در مدیران عملیاتی……………………………………..۷۵
جدول ۴-۵- بررسی توصیفی هوش هیجانی و کارآفرینی در کل مدیران……………………………………………۷۶
جدول ۴-۶- رابطه خودآگاهی مدیران ارشد با شخصیت کارآفرینی آنان……………………………………………۷۷
جدول ۴-۷- رابطه خودمدیریتی مدیران ارشد با شخصیت کارآفرینی آنان…………………………………………۷۸
جدول ۴-۸- رابطه آگاهی اجتماعی مدیران ارشد با شخصیت کارآفرینی

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی مدیران شرکتهای دارویی و شخصیت کارآفرینی آنان

آنان…………………………………….۷۸
جدول ۴-۹- رابطه مدیریت رابطه مدیران ارشد با شخصیت کارآفرینی آنان……………………………………….۷۹
جدول ۴-۱۰- رابطه هوش هیجانی مدیران ارشد با شخصیت کارآفرینی آنان…………………………………….۸۰
جدول ۴-۱۱- رتبه بندی شاخصهای هوش هیجانی در مدیران ارشد………………………………………………..۸۱

جدول ۴-۱۲- رابطه خودآگاهی مدیران میانی با شخصیت کارآفرینی آنان…………………………………………۸۲
جدول ۴-۱۳- رابطه خودمدیریتی مدیران میانی با شخصیت کارآفرینی آنان………………………………………۸۳
جدول ۴-۱۴- رابطه آگاهی اجتماعی مدیران میانی با شخصیت کارآفرینی

آنان………………………………….۸۳
جدول ۴-۱۵- رابطه مدیریت رابطه مدیران میانی با شخصیت کارآفرینی آنان…………………………………….۸۴
جدول ۴-۱۶- رابطه هوش هیجانی مدیران میانی با شخصیت کارآفرینی آنان…………………………………….۸۵
جدول ۴-۱۷- رتبه بندی شاخصهای هوش هیجانی در مدیران

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی مدیران شرکتهای دارویی و شخصیت کارآفرینی آنان

میانی………………………………………………..۸۶
جدول ۴-۱۸- رابطه خودآگاهی مدیران عملیاتی با شخصیت کارآفرینی آنان………………………………………۸۷
جدول ۴-۱۹- رابطه خودمدیریتی مدیران عملیاتی با شخصیت کارآفرینی آنان……………………………………..۸۸
جدول ۴-۲۰- رابطه آگاهی اجتماعی مدیران عملیاتی با شخصیت کارآفرینی

آنان…………………………………۸۸
جدول ۴-۲۱- رابطه مدیریت رابطه مدیران عملیاتی با شخصیت کارآفرینی آنان……………………………………۸۹
جدول ۴-۲۲- رابطه هوش هیجانی مدیران عملیاتی با شخصیت کارآفرینی آنان……………………………………۹۰
جدول ۴-۲۳- رتبه بندی شاخصهای هوش هیجانی در مدیران عملیاتی………………………………………………۹۱
جدول ۴-۲۴- رابطه خودآگاهی کل مدیران با شخصیت کارآفرینی

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی مدیران شرکتهای دارویی و شخصیت کارآفرینی آنان

آنان………………………………………………۹۲
جدول ۴-۲۵- رابطه خودمدیریتی کل مدیران با شخصیت کارآفرینی آنان……………………………………………۹۳
جدول ۴-۲۶- رابطه آگاهی اجتماعی کل مدیران با شخصیت کارآفرینی آنان……………………………………….۹۳
جدول ۴-۲۷- رابطه مدیریت رابطه کل مدیران با شخصیت کارآفرینی آنان………………………………………….۹۴
جدول ۴-۲۸- رابطه هوش هیجانی کل مدیران با شخصیت کارآفرینی آنان………………………………………….۹۵
جدول ۴-۲۹- رتبه بندی شاخصهای هوش هیجانی در کل مدیران……………………………………………………..۹۶
جدول ۵-۱- رتبه بندی شاخصهای هوش هیجانی در مدیران ارشد……………………………………………………..۹۹
جدول ۵-۲- رتبه بندی شاخصهای هوش هیجانی در مدیران میانی……………………………………………………..۹۹
جدول ۵-۳- رتبه بندی شاخصهای هوش هیجانی در مدیران عملیاتی………………………………………………..۱۰۰
جدول ۵-۴- رتبه بندی شاخصهای هوش هیجانی در کل مدیران………………………………………………………۱۰۱
جدول ۵-۵- وضعیت خود آگاهی در مدیران………………………………………………………………………………….۱۰۱
جدول ۵-۶- وضعیت خود مدیریتی در مدیران………………………………………………………………………………..۱۰۱
جدول ۵-۷- وضعیت آگاهی اجتماعی در مدیران…………………………………………………………………………….۱۰۲
جدول ۵-۸- وضعیت مدیریت رابطه در مدیران………………………………………………………………………………۱۰۲
جدول ۵-۹- وضعیت هوش هیجانی در مدیران……………………………………………………………………………….۱۰۲
جدول ۵-۱۰- وضعیت شخصیت کارآفرینی در مدیران…………………………………………………………………….۱۰۳

 

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی مدیران شرکتهای دارویی و شخصیت کارآفرینی آنان

 

فهرست اشکال
شماره شکل صفحه
شکل ۱-۱- فرآیند انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………..۸
شکل ۴-۱- بررسی ویژگی های جمعیت شناختی مدیران ارشد………………………………………………………..۶۸
شکل ۴-۲- بررسی ویژگی های جمعیت شناختی مدیران میانی ……………………………………………………….۶۹
شکل ۴-۳- بررسی ویژگی های جمعیت شناختی مدیران عملیاتی…………………………………………………….۷۰
شکل ۴-۴- بررسی ویژگی های جمعیت شناختی کل مدیران……………………………………………………………۷۱

 

فهرست ضمائم
شماره ضمیمه صفحه
ضمیمه ۱ : پرسشنامه هوش هیجانی گلمن…………………………………………………………………………………… ۱۱۸
ضمیمه ۲ : پرسشنامه شخصیت کارآفرینی کردنائیج……………………………………………………………………….. ۱۲۰

 

۱-۳- اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران شرکت های دارویی و شخصیت کارآفرینی آنان می باشد. همچنین این مطالعه اهداف زیر را دنبال می کند:
• یافتن مهم ترین مؤلفه هوش هیجانی مدیران که بر کارآفرینی آنان تأثیر می گذارد.
• ارائه راهکارهایی برای بکارگیری بهتر این ویژگی توسط مدیران در فعالیت کارآفرینی

۱-۴- سوالات تحقیق
این تحقیق دارای یک سوال اصلی و چهار سوال فرعی به صورت زیر می باشد:
سوال اصلی تحقیق:
مهمترین مولفه های هوش هیجانی موثر بر ارتقاء شخصیت کارآفرینی مدیران شرکتهای دارویی کدامند؟
سوالات فرعی تحقیق:
۱- آیا میان خودآگاهی در مدیران شرکت های دارویی و شخصیت کارآفرینی آنان رابطه ای برقرار است؟
۲- آیا میان خود مدیریتی در مدیران شرکت های دارویی و شخصیت کارآفرینی آنان رابطه ای برقرار است؟

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی مدیران شرکتهای دارویی و شخصیت کارآفرینی آنان

۳- آیا میان آگاهی اجتماعی در مدیران شرکت های دارویی و شخصیت کارآفرینی آنان رابطه ای برقرار است؟
۴- آیا میان مدیریت رابطه در مدیران شرکت های دارویی و شخصیت کارآفرینی آنان رابطه ای برقرار است؟

۱-۵- فرضیات تحقیق
این تحقیق دارای یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی به صورت زیر است:
فرضیه اصلی تحقیق :
بین هوش هیجانی مدیران شرکت های دارویی و شخصیت کارآفرینی آنان ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
• بین خودآگاهی مدیران شرکت های دارویی و شخصیت کارآفرینی آنان ارتباط معنادار وجود دارد.
• بین خود مدیریتی مدیران شرکت های دارویی و شخصیت کارآفرینی آنان ارتباط معنادار وجود دارد.
• بین آگاهی اجتماعی مدیران شرکت های دارویی و شخصیت کارآفرینی آنان ارتباط معنادار وجود دارد.
• بین مدیریت رابطه مدیران شرکت های دارویی و شخصیت کارآفرینی آنان ارتباط معنادار وجود دارد.

۱-۶- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی:
موضوع تحقیق بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی مدیران شرکت های دارویی بر شخصیت کارآفرینی می باشد این موضوع در حوزه دانش کارآفرینی می باشد.
قلمرو مکانی :

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی مدیران شرکتهای دارویی و شخصیت کارآفرینی آنان

قلمرو مکانی این تحقیق کلیه شرکت های دارویی منتخب در استان تهران می باشد که مورد مطالعه اکتشافی قرار می گیرد .
قلمرو زمانی:
انجام این تحقیق در نیمه دوم سال ۱۳۸۹ شروع شده و در سه ماهه اول سال ۱۳۹۰ به اتمام می رسد.

۱-۷- فرآیند انجام تحقیق
در تحقیق حاضر پس از تهیه طرح تحقیق و مطالعه و جمع آوری مبانی نظری آن ، الگوی مفهومی عوامل هوش هیجانی موثر بر شخصیت کارآفرینانه معرفی می گردد ، سپس

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی مدیران شرکتهای دارویی و شخصیت کارآفرینی آنان

پرسشنامه ای برای جامعه آماری تحقیق تهیه شده و در ادامه پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها و بر اساس تجزیه و تحلیل داده های حاصل از آنها نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه می گردد. در شکل (۱-۱) این مراحل ارائه شده اند……………….
……………………….

۱-۸- تعاریف عملیاتی واژه ها
هوش هیجانی: هوش هیجانی توانایی درک هیجان‌ها و عواطف به‌منظور دست‌یابی به ایجاد هیجان‌هایی است که ضمن کمک به تفکر بهتر بتواند منجر به شناخت هیجان‌ها و عواطف گردد (Mayer and Salovey, 1999).

خودآگاهی هیجانی: از طریق شناخت عمیق عواطف، هیجان‌ها و حالات روانی دیگران، نقاط قوت و ضعف و توانایی ارزیابی صحیح از خود به دست می‌آید و به عبارتی در خود

آگاهی شما هیجانات و احساسات خود را بخوانید و از آنها آگاه باشید.خود آگاهی به افراد

اجازه می‌دهد تا نقاط قوت و محدودیت‌های خود را بشناسند. از این اطلاعات می‌توانید در

جهت تصمیم‌گیری مؤثر برای خودتان و دیگران استفاده کنید تا به نتایج بهتری دست یابید. (آقایار و درآمدی، ۱۳۸۶)
خودمدیریتی هیجانی: توانایی کنترل و اداره کردن عواطف و هیجان‌ها، توانایی حفظ آرامش در شرایط بحرانی و استرس زا، توانائی خود انگیزشی و ابراز منویات درونی است. به

عبارتی خود مدیریتی توانایی کنترل عواطف و هیجانات و رفتار‌های صادقانه و درست است.

افراد با مهارت خود مدیریتی اجازه نمی‌دهند بدخلقی‌ها در طول روز از آنها سر بزند و می‌دانند منشاء بد خلقی‌ها کجاست و ممکن است چقدر طول بکشد. (آقایار و درآمدی، ۱۳۸۶)

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی مدیران شرکتهای دارویی و شخصیت کارآفرینی آنان

آگاهی اجتماعی هیجانی: افراد دارای این مهارت دقیقاً می‌دانند که گفتار و کردارشان بر دیگران تأثیر می‌گذارند و می‌دانند اگر تأثیر رفتارشان منفی باشد آن را تغییر دهند.

یک نمونه از مهارت آگاهی اجتماعی، همدلی است. همدلی یعنی توانایی ورود به احساسات دیگران یا توانایی درک احساسات کارکنان در فرآیند تصمیم گیری هوشمند فردی یا گروهی است.(آقایار و درآمدی، ۱۳۸۶)

مدیریت روابط: شامل برقراری ارتباطات، تأثیر گذاری، تشریک مساعی و کار گروهی است. از این مهارت می‌توان در جهت گسترش شور و اشتیاق حل تعارضات استفاده کرد. (آقایار و درآمدی، ۱۳۸۶)

کارآفرینی: کارآفرینی فرآیندی است که در محیط‌ها و مجموعه‌های مختلفی اتفاق می‌افتد و طی آن تغییرات در سیستم اقتصادی از طریق نو آوری‌های افرادی که به فرصت‌های

اقتصادی واکنش نشان می‌دهند، رخ می‌دهد که این باعث ایجاد ارزش فردی و اجتماعی خواهد شد(Steven et all, 1994).

شخصیت کارآفرینانه: تشخیص ویژگی‌های شخصیتی خاص یا خصوصیات فردی است که به نظر می‌رسد کار آفرینان موفق از آن‌ها برخوردارند. البته بسیاری از ویژگی‌هایی که اغلب به

کار آفرینان نسبت داده می‌شود، مشابه توانایی‌ها و مهارت‌هایی است که بیشتر مدیران موفق دارا می‌باشند، بنابر‌این تفکیک ویژگی‌های خاص مشکل می‌باشد. بر مبنای این

دیدگاه، ویژگی اصلی شامل انگیزه موفقیت یا نیاز شدید به موفقیت است که می‌تواند به صورت تمایل به سر‌آمد بودن جهت دستیابی به هدف در چارچوب استاندارد‌ها باشد.

کسانی که به موفقیت می‌رسند، آن‌هایی هستند که مسئولیت تصمیم‌ها و راه حل‌های مشکلات را می‌پذیرند. (شاه حسینی، ۱۳۸۵)

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی مدیران شرکتهای دارویی و شخصیت کارآفرینی آنان

۱-۹- خلاصه فصل
در این فصل ابتدا به بیان مساله تحقیق و بررسی ضرورت تحقیق پرداخته شد سپس اهداف تحقیق حاضر با توجه به مساله تحقیق بیان و سوالات تحقیق و فرضیات آن مطرح گردید. در مرحله بعد قلمرو تحقیق و فرآیند انجام تحقیق بررسی شده و در نهایت به تعاریف واژگان کلیدی تحقیق پرداخته شد.

 

 

 

فصل دوم
ادبیات تحقیق

 

 

 

 

مقدمه:
ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻧﻈﺮﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ شامل پنج ﺑﺨﺶ است. در بخش اول که مربوط به هوش هیجانی می باشد به مفهوم هوش هیجانی، تاریخچه هوش هیجانی، چارچوب چهاروجهی استنتاجی

هوش هیجانی ، پرسشنامه کفایت هیجانی و هوش هیجانی و مدیریت سازمان پرداخته می شود . در بخش دوم که مربوط به کارآفرینی می باشد به مفهوم کارآفرینی، اهمیت و

ضرورت کارآفرینی، تاریخچه کارآفرینی، ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان و فرهنگ کارآفرینی

در ایران پرداخته می شود. در بخش سوم تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق

بررسی می شود. در بخش چهارم صنعت دارو بررسی شده و در بخش آخر نتیجه گیری ادبیات تحقیق بیان می شود.

۲-۱- هوش هیجانی
در این قسمت به بررسی مطالب مرتبط با هوش هیجانی پرداخته می شود.

۲-۱-۱٫ مفهوم هوش هیجانی
صاحب نظران در طی تاریخ تکوین مفهوم هوش هیجانی، تعاریف مختلفی از آن ارائه نموده‌اند. مایر و سالووی، هوش هیجانی را توانایی ارزیابی، بیان و تنظیم هیجانات خود و دیگران و استفاده از آن می‌دانند (خائف الهی و دوستار، ۱۳۸۲).

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی مدیران شرکتهای دارویی و شخصیت کارآفرینی آنان

نلی (۱۹۹۱) هوش هیجانی را توانایی‌های غیرشناختی و شایستگی‌های روانی تعریف می‌کند که توانایی فرد را در مواجهه با مسائل و فشارهای محیطی، تحت تأثیر قرار می‌دهد.
مارتینز (۱۹۹۷) هوش هیجانی را مجموعه‌ای از مهارت‌های غیرشناختی، توانایی‌ها و ظرفیت‌ها می‌داند که ظرفیت فرد را در مقابل مطالبات و فشارهای بیرونی مقاوم می‌سازند.

طبق نظر مک گاروی (۱۹۹۷) هوش هیجانی مشتمل بر توانایی پیگیری و با انگیزه بودن، توانایی کنترل تکانه‌ها، توانایی کنترل هیجانات، توانایی همدلی و عطوفت کردن است.

گلمن (۱۹۹۸) معتقد است؛ هوش هیجانی ظرفیت انسان را در شناخت احساسات خود و دیگران تعیین و کمک می‌کند تا در خود ایجاد انگیزش کرده و هیجانات خود را کنترل و روابط

خود با دیگران را بر این اساس، پی‌ریزی نماییم. هم‌چنین گلمن هوش هیجانی را مهارتی

می‌پندارد که دارنده‌ی آن می‌تواند از طریق خودآگاهی، روحیات خود را کنترل و از طریق خود مدیریتی آن را بهبود بخشد. از طریق همدلی، تأثیر آن‌ها را درک و از طریق مدیریت روابط، به شیوه‌ای رفتار کند که روحیه خود و دیگران را بالا برد (خائف الهی و دوستار، ۱۳۸۲).

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی مدیران شرکتهای دارویی و شخصیت کارآفرینی آنان

به زعم وایزینگر (۲۰۰۰) هوش هیجانی، توانایی نظارت بر هیجانات و احساسات خود و دیگران، توانایی تشخیص و تفکیک احساسات خود و دیگران و استفاده از دانش هیجان در جهت هدایت تفکر و ارتباطات خود و سایرین است. بعدها وی اظهار می‌دارد که هوش

هیجانی عبارت از هوش به‌کارگیری هیجان و احساس در جهت هدایت رفتار، افکار، ارتباط

مؤثر با همکاران، سرپرستان، مشتریان، چگونگی استفاده از زمان و چگونگی انجام دادن کار برای ارتقاء نتایج می‌باشد (وایزینگر، ۲۰۰۰).

بار – آن (۱۹۹۹) هوش هیجانی را مجموعه‌ای از توانایی‌ها، قابلیت‌ها و مهارت‌ها می‌داند که فرد را برای سازگاری مؤثر با محیط و نیل به موفقیت در زندگی تجهیز می‌کنند.

بار – آن (۲۰۰۵) در تعریف دیگر معتقد است که هوش هیجانی سلسله‌ای از توانایی‌های غیرشناختی، قابلیت‌ها و مهارت‌ها است که بر توانایی افراد اثر می‌گذارد به گونه‌ای که آنان را قادر می‌سازد بر فشارهای محیطی غلبه کنند.

پتریمولکس (۱۹۹۹) شایستگی هوش هیجانی را مجموعه‌ای از ابزارها تعریف می‌کند که نیل به هدف را آسان‌تر، راحت‌تر و لذت‌بخش‌تر می‌سازد.

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی مدیران شرکتهای دارویی و شخصیت کارآفرینی آنان

وسینگر (۲۰۰۰) هوش هیجانی راهوش به کارگیری هیجان در جهت هدایت رفتار، افکار، ارتباط موثر با همکاران، استفاده از زمان و چگونگی انجام دادن کار برای ارتقاء نتایج تعریف نموده است.

۲-۱-۲٫ تاریخچه هوش هیجانی
اولین نظریه پردازی‌های هوش هیجانی به سال ۱۹۴۰ توسط وشلر، دال و مازلو مربوط می‌باشد. وشلر بیان می‌کند؛ عواملی غیر از هوش منطقی، می‌توانند باعث افزایش اثربخشی گردند (چرنیس، ۲۰۰۱).

سیپس و همکاران (۱۹۸۷) نیز نشان می‌دهد که بین درک و فهم تصاویر و شاخص‌های هوش اجتماعی پرسشنامه‌ی شخصیت کالیفرنیا، همبستگی معناداری وجود دارد (شریفی، ۱۳۷۵).

کوپر مدل چهارگانه‌ای را برای هوش هیجانی ارائه داد که شامل؛ سواد هیجانی، عمق و ژرفای هیجانی، تناسب یا صلاحیت هیجانی و معجزه هیجانی (قدرت کیمیاگری هیجانی)

است. بررسی علمی‌تر هوش هیجانی به‌صورت جدی با تحقیق بار – آن در اوایل دهه ۱۹۸۰ شروع شد. در ادامه این تحقیقات در سال ۱۹۸۳ گاردنر و وشلر کتاب هوش چندگانه را

منتشر کردند. مبحث هوش هیجانی در سال ۱۹۸۵ توسط «واین پاین» دانشجوی مقطع دکتری رشته هنر که در یکی از دانشگاه‌های آمریکا پایان‌نامه خود را به اتمام رسانید، مورد

مطالعه و بررسی قرار گرفت. بعد از وی در سال ۱۹۸۹ ساواف به‌عنوان مدیر بازرگانی

بین‌المللی، تحقیقاتی را در این زمینه انجام داد و مؤسسه‌ای را در زمینه آموزش‌های مربوط به هوش هیجانی تأسیس کرد. کوپر و ساواف در این مؤسسه به تحقیق جهانی در این زمینه پرداخته و بدین وسیله سازمان جدیدی به‌نام «صنایع دانش پیشرفته، تأسیس کردند.

در نهایت اولین طرح مربوط به هوش هیجانی که از لحاظ آماری و معیارسنجی معتبر است، توسط چهار تن از صاحب‌نظران این حوزه به نام‌های کوپر، ساواف، اوریولی و دکتر تروکی

ارائه گردید. در سال ۱۹۹۰ جان مایر و پیتر سالووی با بررسی پژوهش‌های قبلی دریافتند که برخی از افراد در شناخت احساسات خود و دیگران و حل مشکلات احساسی و

هیجانی توانمند‌تر هستند (هین، ۲۰۰۴). آن‌ها به همراه دی‌پائلو اولین تست اندازه‌گیری هوش هیجانی را ارائه نمودند.

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی مدیران شرکتهای دارویی و شخصیت کارآفرینی آنان

بار- آن (۱۹۹۰) در جهت ساخت ابزار اندازه‌گیری هوش هیجانی پژوهش‌هایی را انجام داد. وی که افتخار دارد واژه ضریب هوش هیجانی را به‌نام خود ثبت نماید پس از سال‌ها مطالعه

توانست ابزاری را جهت ارزیابی و اندازه‌گیری هوش هیجانی تهیه کند که در نوع خود کارآمد می‌باشد. مطالعات وی در حوزه مدل ترکیبی که در آن هوش هیجانی، ترکیبی از صفات و

مشخصه‌های شخصیتی قلمداد می‌شود، قرار می‌گیرد (ترابی، ۱۳۸۲). هر چند هوش

هیجانی ابتدا در یک سری از مقالات آکادمیک مایر و سالووی و برخی صاحب‌نظران دیگر بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ ارائه گردید اما اولین کسی که توانست هوش هیجانی را بر سر

زبان‌ها آورده و در سطح جهانی مطرح کند و هم‌چنین آن را از نظریه به کاربرد نزدیک سازد، دانیل گلمن (۱۹۹۵) بود. گلمن در اولین کتاب خود در سال ۱۹۹۵ با نام «هوش هیجانی»

که از پرفروش‌ترین کتاب‌های سال‌ آمریکا نیز شد، توانست توجه محققین و علاقه‌مندان

هوش را به‌خود جلب کند. این کتاب موجب انتقادهای جدی از سوی برخی محافل

دانشگاهی گردید. به‌عنوان نمونه مایر و سالووی بر این باورند که نظریه آن‌ها در مورد هوش

هیجانی، عامل اصلی انگیزه گلمن برای نوشتن کتاب پرفروش خود به‌نام هوش هیجانی در سال ۱۹۹۵ گردید (هین، ۲۰۰۴).

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی مدیران شرکتهای دارویی و شخصیت کارآفرینی آنان

کتاب دوم گلمن با عنوان «هوش هیجانی در محیط کار، (۱۹۹۸) توانست به بسیاری از ابهامات موجود پاسخ قانع‌کننده‌ای دهد. گلمن در این کتاب بر نیاز به هوش هیجانی در محیط کار، محیطی که در آن اغلب به عقل توجه می‌شود تا قلب و احساسات، توجه دارد.

او معتقد است نه تنها مدیران و رؤسای شرکت‌ها نیازمند هوش هیجانی هستند بلکه هر کس که در سازمان کار می‌کند، نیازمند هوش هیجانی است (مری، ۱۹۹۸). با این تفاوت

که هر چه در سازمان به سمت سطوح بالاتر پیش می‌رویم اهمیت هوش هیجانی در مقایسه با هوش شناختی (بهره‌ی هوشی) افزایش می‌یابد. به همین علت، هوش

هیجانی از اهمیت زیادی برای مدیران و رهبران سازمانی برخوردار است (گلمن و همکاران، ۲۰۰۱).
به‌طور خلاصه فعالیت‌های انجام شده در زمینه هوش هیجانی از سال ۱۹۰۰ تا کنون را می‌توان به پنج دوره تقسیم کرد:

۱- سال‌های ۱۹۶۹-۱۹۰۰ دوره‌ای که در آن مطالعات روان‌شناختی مربوط به هوش و هیجان جدا و مستقل از یکدیگر صورت می‌گرفت. در حوزه هوش، اولین آزمون‌ها توسعه یافت و

هوش به عنوان عاملی در نظر گرفته شد که دربرگیرنده‌ توانایی انجام صحیح امور و

استدلال کردن است. در این دوره هم‌چنین اساس زیست‌شناختی هوش مورد توجه قرار گرفت.

۲- سال‌های ۱۹۸۹-۱۹۷۰ دوره‌ای که طی آن روان‌شناسان به بررسی چگونگی تأثیر هیجانات و تفکر بر یک‌یگر پرداختند.

۳- سال‌های ۱۹۹۳-۱۹۹۰ دوره توجه ویژه پژوهشگران به مطالعه و بررسی پیرامون هوش هیجانی است در این دوره زیربناها و مفاهیم هوش هیجانی به‌ویژه در زمینه علوم عصبی توسعه پیدا کرد.

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی مدیران شرکتهای دارویی و شخصیت کارآفرینی آنان

۴- سال‌های ۱۹۹۷-۱۹۹۴ دوره‌ای که طی آن مفهوم هوش هیجانی رواج پیدا کرد.
۵- از سال ۱۹۹۸ تا کنون، تحقیق بر روی هوش هیجانی و نهادینه شدن آن در محافل علمی به‌طور ویژه مورد توجه واقع شده است (نوری امام زاده‌ای و نصیری، ۱۳۸۳).

۲-۱-۳٫ چارچو%D