فروشگاه

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2716

قیمت : تومان10,000

توضیحات

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع جدید

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

پس از دیدن متن و فهرست پایان نامه

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن

پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه

تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه  استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

در این تحقیق روابط خطی و غیرخطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکتھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران مورد بررسی قرار گرفتھ است.

تا کنون تحقیقات زیادی، اعم از داخلی و خارجی، رابطھ بین متغیرھای مختلف حسابداری با بازده یا

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

قیمت سھام را مورد توجھ و بررسی قرار داده اند. با انجام این تحقیقات می توان بھ اھمیت

حسابداری و اطلاعات حاصل از این فرایند پی برد با این حال تعداد تحقیقاتی کھ بھ بررسی

روابط غیرخطی بین این متغیرھا بپردازند، اندک می باشد. تحقیق حاضر بھ دنبال این

موضوع، یعنی بررسی و مقایسه روابط خطی و غیرخطی بین این متغیرھا می باشد. .

 

بھ ھمین منظور تعداد ٨٠ شرکت از بین شرکت ھای پذیرفتھ شده در بورس اوراق بھادار

تھران طی سال ھای ١٣٨٢ تا ۶١٣٨ انتخاب شدند. روش تحقیق مورد استفاده در این

پژوھش تحلیل ھمبستگی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی (استفاده از اطلاعات

 

گذشتھ) می باشد. متغیرھای مستقل این تحقیق سود عملیاتی، سود خالص، جریانات

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

نقدی عملیاتی، جریانات نقدی سرمایھ گذاری و جریانات نقدی تامین مالی و متغیر وابستھ

تغییرات قیمت سھام می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد کھ روابط غیرخطی بین متغیرھای تحقیق قوی تر ازروابط خطی می باشد.

واژه ھای کلیدی: تغییرات قیمت سھام، روابط خطی، روابط غیر خطی درجه دوم، روابط خطی درجه سوم.

 

۱۰۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

عنوان شماره صفحه

١- چکیده ……………………………………………………………………..

١ ٢- فصل اول : کلیات تحقیق ………………………………………………… ٢
۲ ۲-۱ – مقدمه …………………………………………………………………………………………………….
۳ ۲-۲ – بیان موضوع …………………………………………………………………………………………
۴ ۲-۳ – هدف و دلایل انتخاب موضوع ………………………………………………………………..
۵ ۲-۴ – اهمیت موضوع تحقیق ……………………………………………………………………………
۵ ۲-۵ – فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………..
۶ ۲-۶ – قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………..

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

۷ ۲-۷ – متغی اره ی تحقیق …………………………………………………………………………………….

۸ ۲-۸ – جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………
۸ ۲-۹ – محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………..
۹ ۲-۱۰- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………
۱۰ ۲-۱۱- استفاده کنندگان تحقیق ………………………………………………………………………….
٣- فصل دوم : ادبیات تحقیق ……………………………………………… ١١
۱۱ ۳-۱ – مقدمه ……………………………………………………………………………………………………
۱۲ ۳-۲ – بازارهای اوراق بهادار ………………………………………………………………………….
۱۳ ۳-۳ – کارآیی بازار …………………………………………………………………………………………

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

۱۴ ۳-۴ – سطوح اکار یی بازار سرمایه ………………………………………………………………….
و

۱۵ ۳-۵ – عوامل موثر برقیمت سهام ……………………………………………………………………..
۳-۶ – سود …………………………………………………………………………………………………….. ١٨
۱۸ ۳-۶ -۱ – محتوای اطلاعاتی سود ……………………………………………………………………..
۱۹ ۳-۶ -۲ – مفهوم سود درگزارشگری مالی …………………………………………………………
٣-۶ -٢ -١- شرحی از سود حسابداری …………………………………………………………….. ٢١
٣-۶ -٢ -٢- نقاط قوت سود حسابداری ……………………………………………………………… ٢١
٣-۶ -٢ -٣- نقاط ضعف سود حسابداری…………………………………………………………… ٢٢
۲۲ ۳-۷ – سود لعم یاتی

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

…………………………………………………………………………………………
۲۳ ۳-۸ – صورت گردش وجوه نقد ……………………………………………………………………….
۲۳ ۳-۸ -۱ – سیر تاریخی صورت گردش وجوه نقد ………………………………………………..
۲۴ ۳-۸ -۲ – اهمیت جریانهای نقدی ……………………………………………………………………….
۲۵ ۳-۸ -۳ – اهداف مورد انتظار از اطلاعات جریانهای نقدی ………………………………..
۲۶ ۳-۸ -۴ – فرضیات موجود درخصوص جریانات نقدی……………………………………….
٣-٨ -۴ -١- فرضیه اطلاعات جریان نقدی ( CFI ) …………………………………………… ٢۶
٣-٨ -۴ -٢- فرضیه جریان نقدی آزاد ( FCF ) …………………………………………………..

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

٢٧
۲۷ ۳-۹ – طبقه بندی اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد………………………………………
۲۸ ۳-۱۰- فعالیت های لعم یاتی …………………………………………………………………………….
۲۸ ۳-۱۰-۱ – اهمیت جریان های نقدی لعم یاتی ……………………………………………………..
۲۹ ۳-۱۱- فعالیت های سرمایه گذاری ………………………………………………………………….ز

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

۲۹ ۳-۱۲- فعالیت های تأمین مالی ………………………………………………………………………..
۳۰ ۳-۱۳- حسابداری تعهدی در مقابل حسابداری نقدی

………………………………………….
۳۱ ۳-۱۴- سود، جریانات نقدی و قیمت سهام ………………………………………………………..
۳-۱۵- رابطه بین سود حسابداری و جریانهای نقدی …………………………………………

 

٣٣
۳۳ ۳-۱۶- گزارش جریانهای نقدی یا گزارشگری سود ………………………………………….
۳۴ ۳-۱۷- تاریخچه و سوابق تجربی تحقیق …………………………………………………………..
۴- فصل سوم : روش شناسی تحقیق …………………………………….. ۴٢
۴-۱ – مقدمه …………………………………………………………………………………………………… ۴٢
۴-۲ – اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………. ۴٢

 

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

۴۲ ۴-۳ – مسأله تحقیق ………………………………………………………………………………………….
۴۳ ۴-۴ – پرسش های تحقیق …………………………………………………………………………………
۴-۵ – فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۴٣
۴-۶ – جامعه آماری تحقیق ……………………………………………………………………………… ۴۵
۴۵ ۴-۷ – نمونه آماری تحقیق ……………………………………………………………………………….
۴۶ ۴-۸ – قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………….
۴-۹ – جمع آوری داده های تحقیق …………………………………………………………………… ۴۶
۴-۱۰- محاسبه متغیرها با استفاده از داده های تحقیق ……………………………………….

 

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

۴۶
۴-۱۱- روشهای آماری و انواع آزمون های فرضیات ……………………………………… ۴٨
۴-۱۱-۱ – روش تحقیق …………………………………………………………………………………… ۴٨
ح
۴-١١-١ -١- ضریب همبستگی ……………………………………………………………………….. ۴٩
۴-١١-١ -٢- ضریب تعیین ……………………………………………………………………………. ۴٩
۴-١١-١ -٣- آزمون معنی داری همبستگی ………………………………………………………. ۴٩
۵۰ ۴-۱۲- تجزیه و لتح یل داده ها………………………………………………………………………….

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

۵۱ ۴-۱۲-۱ – نحوه آزمون فرضیه های تحقیق ……………………………………………………….
۵۲ ۴-۱۲-۲ – لتح یل رگرسیون داده های تلفیقی مقطعی و سری زمانی ……………………
۵۳ خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………….
۵- فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………. ۵۴
۵-۱ – مقدمه …………………………………………………………………………………………………… ۵۴
۵-۲ – آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………….. ۵۴
۵۶ ۵-۳ – آزمون نرمال بودن داده ها …………………………………………………………………….
۵۷ ۵-۴ – نمودار های پراکنش ………………………………………………………………………………
۵-۴ -۱ – بررسی معناداری مدل………………………………………………………………………. ۶١
۵-۴ -۲ – بررسی شدت ارتباط متغیرهای مدل …………………………………………………..

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

۶٣
۵-۴ -۳ – تعیین مدل ………………………………………………………………………………………… ۶۵
۶۹ ۵-۴ -۴ – بررسی اعتبار مدل ……………………………………………………………………………
۷۰ خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………….
۶- فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………… ٧١
۶-۱ – مقدمه …………………………………………………………………………………………………… ٧١
ط
۶-۲ – خلاصه تحقیق ………………………………………………………………………………………. ٧١
۷۵ ۶-۳ – نتیجه گیری کلی از تحقیق ……………………………………………………………………..
۷۶ ۶-۴ – محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………….
۷۷ ۶-۵ – پیشنهادات

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

 

……………………………………………………………………………………………..
۶-۵ -۱ – پیشنهادات مبتنی بر انت یج تحقیق ………………………………………………………… ٧٧
۷۷ ۶-۵ -۲ – پیشنهادات ابر ی تحقیقات آینده…………………………………………………………….
۷۸ خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………….
٧- پیوست …………………………………………………………………

.. ٧٩ ٨- منابع و مآخذ …………………………………………………………… ٩٢
فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………… ٩٢
فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………. ٩۵
٩- چکیده انگلیسی ………………………………………………………… ٩٧

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

-۱ – مقدمه
حسابداری بعنوان یک سیستم اطلاعاتی مطرح می باشد و این سیستم بایستی بصورت کارآ اطلاعات صحیح و بموقع را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد تا آنها از این اطلاعات به

عنوان مبنایی ابر ی تصمیم گیری های خود استفاده نمایند.

یکی از اقداماتی که در جهت تشویق افراد به سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری در سهام باید انجام شود، ایجاد

تعادل بین بازدهی در یک سرمایه گذاری می باشد، لذا ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه گذاری های سالم جهت تقویت بازار سرمایه از مهم ترین اقداماتی است که می

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

تواند توسط دست اندرکاران اقتصادی کشور انجام شود. سازمان بورس اوراق بهادار یکی از نهادهایی است که می تواند جهت رسیدن به اهداف فوق نقش قابل توجهی داشته باشد.

بازار بورس اوراق بهادار یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه است که در آن عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سهام با یکدیگر روبرو شده، سهولت مبادله و دسترسی دو گروه را به یکدیگر فراهم می کند و از این لحاظ می تواند به کارآیی تخصیص وجوه کمک کند.

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

بورس اوراق بهادار تهران، تنها بازار اوراق بهادار ایران می باشد که در سال ۴۶١٣ تاسیس گردیده است. هدف از تاسیس بورس اوراق بهدار تهران، تجهیز پس اندازهای خصوصی و تخصیص آن به سرمایه گذاری های صنعتی و تولیدی می باشد.

بورس تهران در مدت زمان فعالیت خود با فراز و نشیب های فراوانی روبرو شده است و علیرغم رونق نسبی آن در سالهای اولیه، به واسطه جنگ یک دوره رکود ده ساله را تجربه کرده است. (پارسائیان، علی، ١٣٧۴ )

فعالیت مجدد بورس باتوجه به نیاز کشور به سرمایه داخلی جهت پوشش بخشی از منابع مورد لزوم کشور در سال ٨۶١٣ مجددا احیا گردید و طی سالهای گذشته از یک رونق نسبی برخوردار بوده است.

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

۲-۲ بیان موضوع
سرمایه گذاران هنگام سرمایه گذاری در سهام عادی باید بررسی های وسیعیانجام دهند.

به عبارت دیگر آنها باید عوامل زیادی را هنگام سرمایه گذاری مد نظر قراردهند. چون آنها

نقد ترین دارایی خود را به سهام عادی تبدیل می کنند. اگر سرمایه گذاران بدون توجه به

یکسری از عوامل اقدام به سرمایه گذاری انم یند، نتایج مطلوبی از سرمایه گذاری عاید آنها

نخواهد شد. این موضوع بیشتر در کشورهایی مطرح است که بازار اوراق بهادار آنها کارآیی

ندارد. در کشورهایی که بورس اوراق بهادار آنها کارایی دارد، احتیاج به بررسیهای وسیع در

مورد اوراق بهادار نیست زیرا قیمت بازار سهام نزدیک به ارزش ذاتی ( واقعی ) آن اوراق

است. به عبارت بهتر قیمت بازار اوراق بهادار شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار است. (جهان خانی ، علی ، ١٣٧۵ )

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

بورس اوراق بهادار تهران در حکم یک بازار متشکل، تسهیلات لازم را برای خریداران و

فروشندگان سهام فراهم می انم ید به نحوی که آن ها بتوانند در هر زمان پول خود را به

اوراق بهادار یا بالعکس تبدیل نماید. از طرفی این سازمان تحت شرایطی سبب تأمین منابع

 

مالی شرکت های پذیرفته شده در آن می گردد. از آن جا که بورس به عنوان سازمانی در

جهت تجهیز پس اندازها و همچنین هدایت پس اندازها به طرف سرمایه گذاری های مولد و

مفید به حال جامعه و اقتصاد کشور مطرح می باشد، مطالعه و تحقیق پیرامون این سازمان

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

در این تحقیق ارتباط بین اقلام صورت حساب سود و زیان و اقلام صورت گردش جریان وجوه نقد با تغییرات قیمت سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.

در این تحقیق سعی شده است که ارتباط و همبستگی بین متغیرهای تغییرات اقلام صورت حساب سود و زیان و صورت گردش جریان وجوه نقد به عنوان متغیرهای مستقل و تغییرات قیمت سهام عادی شرکت های مزبور به عنوان متغیرهای وابسته تعیین شود تا بتوان گفت آیا متغیر وابسته می تواند توسط متغی اره ی مستقل توضیح داده شود؟

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

۲-۳ هدف و دلایل انتخاب موضوع
حسابداری به عنوان یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی در بازارهای اوراق بهادارمحسوب می شود. در تئوری بازار کارای١ اوراق بهادار، نقش حسابداری به گونه ایاست که با سایر منابع اطلاعاتی نظیر وسایل ارتباط جمعی، تحلیل گران مالی و حتی خود قیمت های بازار رقابت می کند.

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی٢ میان مالکان و مدیران می توان حسابداری را به عنوان

مکانیزمی جهت انتقال اطلاعات مربوط و مفید از درون سازمان به بیرون از آن تعریف نمود،

که نتیجه آن اتخاذ تصمیات بهتر توسط سرمایه گذاران می باشد. این امر یعنی اخذ تصمیمات بهتر باعث بهبود عملکرد بازارهای اوراق بهادار و در نهایت منجر به افزایش رفاه کل جامعه می گردد.

تا کنون تحقیقات زیادی، اعم از داخلی و خارجی، رابطه بین متغیرهای مختلف حسابداری

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

با بازده یا قیمت سهام٣ را مورد توجه و بررسی قرار داده اند. با انجام این تحقیقات می توان

به اهمیت حسابداری و اطلاعات حاصل از این فرایند پی برد. به عبارت بهتر، اگر رابطه ای بین متغیرهای پیشگفته وجود داشته باشد حسابداری و اطلاعات حاصل از آن مفید و در

غیر این صورت فاقد ارزش است. با این حال تعداد تحقیقاتی که به بررسی روابط غیر خطی

بین این متغیرها بپردازند، اندک می باشد. تحقیق حاضر به دنبال این موضوع، یعنی بررسی و مقایسه روابط خطی۴ و غیر خطی۵ بین این متغیرها می باشد.

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

۱- Efficiency Market Hypothesis
۲ – Information
۳ – Stock price
۴ – Llinear relationships
۵ – Nonlinear relationships
۲-۴ اهمیت موضوع تحقیق
همان طور که ذکر گردیده، یکی از اهداف اطلاعات حسابداری کمک به استفادهکنندگان در پیش بینی جریان های نقد ورودی آتی به درون واحد تجاری و به تبع آن پیشبینی تغییرات

قیمت سهام است. بخشی از متغیرهای تأثیر گذار بر تغییرات قیمت سهام در بازار سهام ناشی از اطلاعات مالی است که از طریق سیستم حسابداری تهیه می شود.
میزان تأثیر این اطلاعات پیچیده و تا حدی ناشناخته است.

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

تا کنون تحقیقات زیادی در زمینه مفید بودن اطلاعات حسابداری انجام شده است ابر ی مثال، تحقیقات زیادی رابطه بین متغیرهای حسابداری و بازده سهام یا تغییرات قیمت سهام را مورد بررسی قرار داده اند. ولی تعداد تحقیقاتی که به بررسی روابط غیر خطی این متغیرها بپردازند اندک می باشند. به همین دلیل، هدف از تحقیق حاضر تعیین این مورد می باشد.

 

۲-۵ – فرضیه تحقیق
هدف اصلی و اولیه تحقیق حاضر، بررسی روابط خطی و غیر خطی موجود بین متغی اره ی مستقل۶ و وابسته مورد نظر است. با تعیین این دو نوع رابطه مشخص می گردد که روابط خطی بین این متغیرها قوی تر است یا غیر خطی. ابر ی رسیدن به این هدف فرضیه های تحقیق حاضر در سه فرضیه به شرح زیر مطرح شدند:
فرضیۀ اول

فرضیۀ HO: بین سود عملیاتی٧، سود خالص٨، جریان های نقدی فعالیتهای لعم یاتی، جریانهای نقدی فعالیتهای سرمایه گذاری و جریان های نقدی فعالیتهای تأمین لما ی با تغییرات قیمت سالانه سهام ارتباط خطی وجود ندارد.

 

۶ – Independent variable
۷ – Operating profit
۸ – Net profit

فرضیۀ ۱H: بین سود عملیاتی، سود خالص، جریان های نقدی فعالیتهای لعم یاتی،جریانهای نقدی فعالیتهای سرمایه گذاری و جریان های نقدی فعالیتهای تأمین لما ی باتغییرات قیمت سالانه سهام ارتباط خطی وجود دارد.

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

فرضیۀ دوم
فرضیۀ HO: بین سود عملیاتی، سود خالص، جریان های نقدی فعالیتهای لعم یاتی، جریانهای نقدی فعالیتهای سرمایه گذاری و جریان های نقدی فعالیتهای تأمین لما ی با تغییرات قیمت سالانه سهام ارتباط غیرخطی درجه دوم یا سوم وجود ندارد.

فرضیۀ ۱H: بین سود عملیاتی، سود خالص، جریان های نقدی فعالی اته ی لعم یاتی، جریانهای نقدی فعالیتهای سرمایه گذاری و جریان های نقدی فعالیتهای تأمین لما ی با تغییرات قیمت سالانه سهام ارتباط غیرخطی درجه دوم یا سوم وجود دارد.
فرضیه سوم
فرضیۀ HO: ارتباط غیر خطی درجه دوم یا درجه سوم بین متغیرها قوی تر از ارتباط خطی بین آنها نمی باشد.

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

فرضیۀ ۱H: ارتباط غیر خطی درجه دوم یا درجه سوم بین متغیرها قوی تر از ارتباط خطی بین آنها می باشد.

۲-۶ – قلمرو تحقیق
هر تحقیقی باید دامنۀ مشخص و تعریف شده ای داشته باشد

تا محقق در تمامی مراحل تحقیق احاطۀ کافی بر تحقیق داشته باشد و بتواند نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد.
قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی تحقیق، شرکت های سهامی ( عام ) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

قلمرو زمانی تحقیق: قلمرو زمانی تحقیق از سال ٨٢ تا پایان سال ۶٨ را در بر می گیرد. قلمرو موضوعی تحقیق: این تحقیق به بررسی و آزمون ارتباط بین اقلام صورت حسابسود و زیان و صورت جریان وجوه نقد با تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

۲-۷ – متغیرهای تحقیق
هر تحقیقی دارای تعدادی متغیر مستقل و وابسته می باشد متغیرهای حسابداری مورد استفاده در این تحقیق شامل: ١- سود عملیاتی ٢- سود خالص ٣- جریان های نقدی

فعالیتهای لعم یاتی ۴- جریان های نقدی فعالیتهای سرمایه گذاری ۵- جریان های نقدی فعالیتهای تأمین لما ی و ۶- تغییرات قیمت سهام می باشد. تحقیق حاضر به دنبال این

موضوع، یعنی بررسی و مقایسه روابط خطی و غیر خطی بین این متغیرها می باشد. به همین منظور تعداد ٨٠ شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به محدودیتهای اشاره شده در بند ١- ٩ یان تحقیق طی سال های ١٣٨٢ تا ١٣٨۶ جهت این تحقیق انتخاب شدند.

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

انتخاب متغیرهای حسابداری مذکور در این تحقیق با توجه به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق های انجام شده در قسمت سوابق تحقیق به عمل آمده است.
متغی اره ی تحقیق حاضر به طور کلی دو دسته و شامل متغیرهای مستقل و متغیر وابسته می باشند.

متغی اره ی مستقل پنج مورد و شامل موارد زیر می باشند:
سود عملیاتی: اطلاعات مربوط به این متغیر نیز مستقیما از این صورت حساب بدست می آید.
سود خالص: آخرین قلم صورت سود (زیان) می باشد و اطلاعات آن مستقیما از این صورت حساب بدست می آید.(سود بعد از کسر مالیات)

جریانات نقدی فعالیت های عملیاتی: ارقام مربوط به این متغیر مستقیماً از صورت گردش جریان های نقدی تهیه شده طبق استاندارد شماره ٢ از استاندارهای حسابداری ایران بدست می آید.

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

جریان های نقدی فعالیت های سرمایه گذاری: ارقام مربوط به این متغیر مستقیمااز صورت گردش جریان های نقدی تهیه شده طبق استاندارد شماره ٢ از استاندارهایحسابداری ایران بدست می آید.
جریان های نقدی فعالیتهای تأمین مالی: ارقام مربوط به این متغیر مستقیما از صورت گردش جریان های نقدی تهیه شده طبق استاندارد شماره ٢ از استاندارهای حسابداری ایران بدست می آید.

متغیر وابسته تحقیق نیز تغییرات قیمت سالانه سهام می باشد و منظور از آن، تغییرات قیمت آخر دوره و اول دوره سهام می باشد رقم مذکور نیز با استفاده از اطلاعات موجود در بورس اوراق بهادار بدست می آید.

۲-۸ – جمع آوری اطلاعات
تمام اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق از صورت های لما ی شرکت های پذیرفته شده در بورس و نرم افزارهای موجود شامل نرم افزارهای دنا سهم و تدبیر پرداز بدست آمده است.

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

ادبیات تحقیق که موضوع فصل دوم این پایان نامه می باشد از طریق مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده است. در تحریر ادبیات تحقیق از کتاب ها، پایان نامه ها، مجلات داخلی، خارجی که مربوط به موضوع تحقیق بوده است و همچنین اینترنت استفاده شده است.
۲-۹ – محدودیت های تحقیق

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

به علت انتخاب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دستیابی به اطلاعات مورد نیاز دچار محدودیت نخواهیم شد ولی به دلیل ایجاد قابلیت مقایسه نتایج بین شرکت های مختلف ناگزیر به اعمال محدودیت های زیر می باشیم.
شرکتها نبایستی سال مالی خود را در طی دوره مورد نظر تغییر داده باشند.

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

پایان سال مالی شرکت ها ٢٩/١٢ باشد.
لعم یات شرکت ها نباید در طی دوره های مورد مطالعه توقف داشته باشد.
شرکت ها نباید جزء شرکت های سرمایه گذاری باشند.

از آنجائی که درآمد اصلی شرکت های سرمایه گذاری از محل سود ناشی ازسرمایه گذاری

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

ها است و فاقد مبلغ فروش می باشند و در نتیجه از نظر ماهیت فعالیت با سایر شرکت ها متفاوت هستند، جهت قابلیت مقایسه، جزء نمونه آماری تحقیق محسوب نمی شوند.
۲-۱۰ – روش تحقیق

روش انجام تحقیق حاضر، ترکیبی از دو روش کتابخانه ای و میدانی می باشد. در بخش کتابخانه ای از طریق مراجعه به کتب، مقالات و منابع متنوع موجود در کتابخانه دانشگاه ها، سازمان بورس و شبکه اینترنت و همچنین مطالعه و بررسی پایان نامه های موجود در این زمینه جمع آوری شده است.

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

در بخش میدانی با توجه به فرضیات مطرح شده، ابتدا اطلاعات مورد نیاز در خصوص شرکت های پذیرفته شده در بورس از طرق مختلف جمع آوری می گردد.
از آنجائی که در این تحقیق در درجه اول به بررسی وجود رابطه همبستگی بین متغی اره

ی مستقل و وابسته می پردازد، روش تحلیل داده ها از نوع همبستگی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی (استفاده از اطلاعات گذشته) است.

تمام اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق از نوع اطلاعات ثانویه می باشد و ابر ی تجزیه و تحلیل فرضیه های آماری نیز از نرم افزار SPSS و Eviews استفاده شده است. فرمهای رگرسیون های خطی، غیر خطی درجه دوم و درجه سوم که در این تحقیق ابر ی آزمون فرضیات استفاده می شود به ترتیب به قرار زیر می باشند:

 

)۱ Y = a + b1x
)۲ Y = a + b1x + b2 x2
)۳ Y = a + b1x + b2 x2 + b3x3

لازم به توضیح است که فرمول های مذکور فوق صرفا جهت نمایش ارتباط متغی اره ی مستقل با متغیر وابسته به صورت تابع درجه یک، تابع درجه دو و تابع درجه سه ارائه شده

اند و اینکه ارتباط غیر خطی درجه دوم یا درجه سوم بین متغیرها قوی تر از ارتباط خطی بین آنها می باشد از نتایج داده های این تحقیق بدست خواهد آمد.

بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

۲-۱۱ – استفاده کنندگان تحقیق
نهادها یا مؤسساتی که می توانند از یافته های این تحقیق بهره گیرند، عبارتند از:
۱) سرمایه گذاران: سرمایه گذاران بعنوان تأمین کنندگان منابع مالی می توانند با بهره گیری از نتایج بدست آمده در زمینه سرمایه گذاری ها تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.

۲) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و سایر شرکت ها.
۳) بورس اوراق بهادار: با توجه به اینکه سازمان بورس اوراق بهادار نقش اصلی را در جذب و تجهیز منابع مالی و هدایت آن به بخش های اقتصادی ایفاء می کند از این تحقیق می تواند در شناسایی……………………………..

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران”

سه × 5 =