فروشگاه

بررسی مقایسه ای تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان پایه های اول و دوم ابتدایی از دیدگاه معلمین

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2580

قیمت : تومان10,000

توضیحات

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان

هدف اساسی سنجش و ارزشیابی ، بالا بردن سطح تحصیلی دانش آموزان است . محتوای چگونگی ارزشیابی در فرآیند تدریس ، نحوه مطالعه و کیفیت یادگیری دانش آموزان را رقم
می زند ، اگر معلم بر حفظ کردن مطالب بی ارتباط تاکید کند، دانش آموزان به یادگیری سطحی و طوطی وار روی می آورند به همین دلیل گفته اند: اگر می خواهید نظام آموزشی را بهبود بخشید ، شیوه های سنجش و ارزشیابی را اصلاح کنید.

در این راستا سوال اساسی پژوهش این است آیا بین میزان یادگیری دانس آموزان ودوام وتعمیق آن در ارزشیابی توصیفی درمقایسه با ارزشیابی سنتی

از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان آزادشهر تفاوت معناداری وجود دارد؟

 

پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی – زمینه یابی می باشد ابزار مورد استفاده، جهت جمع آوری اطلاعات یک پرسش نامه محقق ساخته متشکل

از ۲۹ سوال بوده ، جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان پایه اول و دوم ابتدایی که از بین جامعه آماری ۱۲۰ نفر طبق جدول مورگان به شیوه نمونه گیری

ی ناحیه ای یاخوشه ای انتخاب شدند. در این پژوهش از آلفای کرانباخ جهت پایایی آزمون استفاده شده است وبرای تحلیل داده ها از تکنیک های آماری

 

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان

پارامتریک ، از جمله آزمون t و تحلیل واریانس یک راهه وآزمون غیر پارامتریک مجذور خی (x2) استفاده شده است .در این پژوهش ، با توجه به اعداد

بدست آمده و مقایسه آن با جداول بحرانی، از نظر معلمان ارزشیابی توصیفی نسبت به ارزشیابی سنتی در میزان یادگیری و دوام یادگیری تفاوت

 

معناداری وجود ندارد . این بدان معناست که در هر دو نوع ارزشیابی به یک اندازه در میزان و دوام یادگیری تاثیر دارند و اما نتایج آماری اختلاف معناداری را

درباره تعمیق یادگیری نشان می دهد که در مقایسه با ارزشیابی سنتی ارزشیابی توصیفی در تعمیق یادگیری نقش موثری دارد و در ادامه دارندگان

مدارک کارشناسی و بالاتر نسبت به مدارک تحصیلی پایین تر دید بازتر و مثبت تری به ارزشیابی توصیفی دارند.

کلیدواژه ها:ارزشیابی،ارزشیابی توصیفی،ارزشیابی سنتی،یادگیری،تعمیق،دوام

 

 

۱۳۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد+جامعه آماری

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

فهرست مطالب

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان

عنوان صفحه
چکیده ۱

فصل اول(کلیات پژوهش)
مقدمه ۴

 

بیان مساله ۶

اهمیت وضرورت پژوهش ۹

اهداف تحقیق ۱۱

فرضیه های پژوهش ۱۱

متغیرها ۱۱
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ۱۲
فصل دوم

تعریف مفاهیم ۱۵

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان

جایگاه و نقش ارزشیابی تحصیلی درآموزش ویادگیری ۱۶
پیشینه ارزشیابی ۲۰

مبانی نظری ۲۳
رویکردهای نو در سنجش وارزشیابی ۲۴
روشهای سنتی سنجش یادگیری ۳۰

روشهای سنجش جایگزین ۳۸
اهداف ارزشیابی توصیفی ۴۰
ویژگیهای ارزشیابی توصیفی ۴۳
کثرت گرایی روش ارزشیابی کیفی ۵۲

بازخورد ۶۲
تفاوت دو روش کمی وکیفی ۸۶
اثرتفاوت دو روش کمی وکیفی از جنبه نظری ۸۷

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان

اثرتفاوت دو روش کمی وکیفی از جنبه عملی ۸۸
پژوهشهای انجام شده درمورد طرح توصیفی تاکنون ۹۲

 

 

تحقیقات انجام شده در ایران ۹۲
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۹۳

نقد و بررسی ۹۵
فصل سوم

مقدمه ۹۹

نوع پژوهش ۹۹

جامعه پژوهش ۱۰۰

نمونه و روش نمونه گیری ۱۰۰

 

ابزار پژوهش ۱۰۱

 

روایی وپایایی پرسش نامه ۱۰۲

روش تحلیل داده ها ۱۰۲

فصل چهارم

مقدمه ۱۰۴

توصیف داده ها ۱۰۷

 

بررسی سئوالات پژوهش ۱۰۸

فصل پنجم

تحلیل جدول ها ۱۱۷

نتایج پژوهش ۱۱۸

نتیجه گیری ۱۱۹

موانع ومحدودیتهای پژوهش ۱۲۰

 

پیشنهادات ۱۲۱

منابع وماخذ
منابع وماخذ فارسی ۱۲۳

 

منابع وماخذ لاتین ۱۲۴
ضمائم ۱۲۵

 

 

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان

فهرست جداول
شماره جدول عنوان صفحه
جدول ۱-۴ توزیع فراوانی ودر صد آزمودنیهای پژوهش بر اساس س

ن ۱۰۴

جدول ۲-۴ توزیع فراوانی ودر صد آزمودنیهای پژوهش بر اساس جنسیت آنها ۱۰۵

جدول ۳-۴ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنیهای پژوهش بر اساس محل تدریس ۱۰۶

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنیهای پژوهش بر اساس مدرک تحصیلی ۱۰۶

جدول۵-۴ میانگین وانحراف معیار آزمودنیها در متغیر نگرش معلمان نسبت به ارزشیابی توصیفی و زیر مقیاسهای آن ۱۰۷

جدول ۶-۴ نتیجه تحلیل مجذور خی در رابطه بانگرش معلمان نسبت به اثر بخشی ارزشیابی توصیفی بر حیطه های مختلف یادگیری دانش آموزان ۱۰۹

 

جدول ۷-۴ نتیجه تحلیل مجذور خی در رابطه بانگرش معلمان نسبت به اثر بخشی ارزشیابی توصیفی بر بهره گیری از ابزارهای مختلف برای ارزشیابی

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان

یادگیری دانش آموزان ۱۱۰

جدول ۸-۴ نتایج آزمون t در گروههای مستقل برای مقایسه میانگین های دو گروه معلمان زن و مرد در نگرش به ارزشیابی توصیفی در همه زیر مقیاسها و

کل ازمون ۱۱۱
جدول ۹-۴ میانگین و انحراف معیار نمرات اکتسابی معلمان دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس در زیرمقیاسهای نگرش نسبت به ارزشیابی توصیفی ۱۱۳

جدول ۱۰-۴ نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه میانگین معلمان مدارک مختلف تحصیلی در نمرات اکتسابی آزمودنیها در زیرمقیاسها و کل

آزمون نگرش به ارزشیابی توصیفی ۱۱۴

 

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

مقدمه :
در دو دهه اخیر ، باتوجه به تغییرات ناشی از تحولات اقتصادی ، اجتماعی و تکنولوژی که در سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزشی برای بهبود کیفیت

یادگیری تحولات قابل توجهی رخ داده است . همگام با ایجاد تحول در عناصر نظام آموزشی از جمله در برنامه درسی ،

روشهای تدریس و منابع یادگیری ،

ضرورت تحول در شیوه های سنجش آموخته ها نیز احساس شده است . از آنجا که نظام آموزش عمومی مهمترین بخش نظام آموزشی هر کشور در

آماده کردن شهروندان آگاه و مسئولیت پذیر است ،

بهبود آن در زمره ی موضوع های اصلی نظام های آموزشی است در انجام این امر ، توجه به بهبودی

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان

 

شیوه های ارزشیابی آموخته های دانش آموزان ، به عنوان بازخورد جهت دستیابی به هدفهای توسعه انسانی و آموزش برای همه ، از اهمیت برخوردار

است .نگرش کنونی علمای تعلیم و تربیت به ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان مکمل موثر آموزش و فرآیند یاددهی – یادگیری ، مباحث نوین و پویا در

زمینه ی ارزشیابی را به همراه داشته است.

در عصر حاضر جوامع پیشرفته بشری با عنایت به توسعه آموزش و پرورش خود توانسته اند پله های ترقی و توسعه همه جانبه را پیموده و رشد و

بالندگی را برای خود به ارمغان آورند . در توسعه آموزش و پرورش ملاک ها

 

و فاکتورهای متعددی نقش دارند . در نظام تعلیم و تربیت ، ارزشیابی به عنوان یکی از ارکان مهم به شمار آمده و در ارتقای جایگاه نظام آموزشی نقش بسزایی را دارا می باشد . در آموزش و پرورش سنتی ارزشیابی به عنوان آخرین

حلقه های فرایند یاددهی ، یادگیری تلقی می شود که در پایان دوره آموزشی برای جدا کردن دانش آموزان باتوانایی یادگیری متفاوت به کار می رفت .

امروزه ارزشیابی را بخش جدایی ناپذیر فرایندیاددهی – یادگیری می دانند که همراه با آموزش و در ارتباط تنگا تنگ با آن ، به گونه ای مستمر انجام می

 

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان

گیرد و به جای تاکید بر طبقه بندی دانش آموزان و مقایسه آنان با یکدیگر ، هدایت یادگیری آنان را مرکز توجه خود قرار می دهد.

در این مقوله بر آنم تا با تکیه بر مطالعات انجام گرفته در راستای ارزشیابی توسط صاحب نظران و اساتید گرامی ، به بحث پیرامون ارزشیابی به مفهوم

واقعی آن بپردازم.

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان

ارزشیابی واژه‌ای است که امروزه در بین دست‌اندرکاران حوزه‌های مختلف علوم انسانی به خصوص آموزش و پرورش و حتی عامه مردم چنان گسترش

یافته که گویی معنای آن برای همه بدیهی است و حال آن‌که این مفهوم با گذشت بیش از یک صد سال از بحث‌های تخصصی

آن هنوز از تعریفی جامع و مانع از طرف صاحب نظران و علمای تعلیم و تربیت برخوردار نگردیده و برای کسب آگاهی درباره آن به ناچار باید از دیدگاههای مختلف صاحب نظران نقل

گردد. تایلر ارزشیابی را در برنامه ریزی درسی خیلی مهم می شماردو یاد آوری می کند که اگر مربیان بخواهندکشف کنندکه آیا به واقع تجربه های

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان

یادگیری نتایج مورد انتظار را تحقق بخشیده اند، یا نه باید از ارزشیابی استفاده کنند. زیرا براساس ارزشیابی است که

معلوم می گردد برنامه موثر بوده

است یا نه .(ملکی،۱۳۸۳،ص۱۰۹).سیف معتقد است ارزشیابی وسیله‌ای است برای سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل از آن با

هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم‌گیری در این باره که آیا فعالیت‌های آموزشی معلم و

کوشش‌های یادگیری دانش‌آموزان به نتایج

مطلوب انجامیده است یا خیر(سیف،۱۳۷۶،ص۱۶)، به عبارت دیگرارزشیابی اساساً به دو دلیل انجام می‌گیرد: یکی تصمیم‌گیری در مورد گزینش یا ردچیزی

 

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان

و دوم تصمیم‌گیری در مورد چگونگی بهسازی آن چیز. بنابراین ارزشیابی جزیی از فرآیند آموزشی است

و چون تعلیم و تربیت نیازمند به زمان و فرصت طولانی دارد،باید در هر مرحله به ارزشیابی بازده، محتوا و روشها بپردازیم و دگرگونی‌ها و تغییرات لازم را در آن به وجود آوریم تا به نتایج مطلوب‌تر و مطمئن‌تر دست یابیم.

اصطلاح ارزشیابی به طور ساده به تعیین ارزش برای هر چیز یا « قضاوت ارزشی» گفته می‌شود با این حال تعریف کامل‌تری از ارزشیابی را می‌توان چنین

بیان نمود : ارزشیابی به یک فرایند نظامدار (سیستماتیک) برای جمع‌آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات گفته می‌شود، به این منظور که تعیین گردد هدفهای مورد نظر تا چه میزانی تحقق یافته‌اند .

 

بیان مسأله :

ارزشیابی به علت ماهیت و عملکرد خاص خود ، در هر گونه نظام آموزشی یکی از گسترده ترین

و جنجال برانگیز ترین مباحث آموزشی است و با وجود اهمیت فراوانی که دارد و نیز اختصاص حجم عظیمی از مباحث تربیتی به خود به مقدار بسیار کمی مورد استفاده قرار گرفته است . در واقع می توان

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان

گفت تاکنون بیشتر از ضرورت ارزشیابی صحبت به میان آمده تا به کارگیری آن و در مواردی هم

که ادعای کاربردارزشیابی شده بیشتر به صورت ناپخته

انجام گرفته تابه صورت علمی و منطقی ، که علت این امر بیشتر از آنجا ناشی می شود که در اکثر موارد با انجام قسمتی اندک از کل فرآیند ارزشیابی ،

ادعای اجرای کل فرآیند را داشته وبراساس اطلاعاتی ناقص ، تصمیم های ناقص گرفته اند .

 

نظام ارزشیابی تحصیلی ، یکی از مولفه های اساسی نظام آموزشی ورشته پیوند بین دومولفه یادگیری

و یاددهی است. این گونه تصور می شد که ارزشیابی تحصیلی یکی از عوامل موثر بهبود کیفیت این دومولفه است. (دفتر ارزشیابی،۱۳۸۳،ص ۷)، به عبارت دیگر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به

عنوان جزیی جدا ناشدنی از فرایند یاددهی و یادگیری محسوب می شودکه

هدف آن کشف مشکلات آموزش و یادگیری و یاددهی محسوب می شود و

برنامه ریزی برای رفع این مشکلات است.(رستگار،۱۳۸۲، ص۱۹)اما ارزشیابی که

درفرایند فعلی نظام تعیلم وتربیت کشورمان اعمال می شود ودانش

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزاننم

آموزان را مورد ارزیابی تحصیلی قرار می دهد، آگاهی کاملی از ابعاد مختلف رشد در زمینه های جسمانی،عاطفی ،عقلانی،و اجتماعی را ارائه نمی دهد

، این ارزشیابی فرایند یاددهی – یادگیری را یه سمت دستیابی به انتظارات آموزشی و پرورشی هدایت نکرده و حدود و میزان دقیقی از تسلط ،تغییر رفتار

و پیشرفت فراگیران را نشان نمی دهد .تاکید مطلق برمحصول ، نتیجه ،طبقه بندی وایجاد اضطراب از ثمرات و دستاوردهای فعلی نظام ارزشیابی است.

(حسنی ۱۳۸۴،ص۹).به نظر می رسد اینگونه نگرش به ارزشیابی پیشرفت تحصیلی فراگیران،

زمینه های تخلف ،تقلب ، سوء ظن ، اضطراب و نگرانی را

فراهم نموده و معلم را در جبهه مقابل محصل قرار می دهد. یکسان نگری و نادیده انگاشتن تفاوتهای فردی از دیگر نتایج وعواقب ناهنجار نظام ارزیابی

 

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان

سنتی فعلی است با توجه به این که جایگاه هر کشور در جهان

امروز ،تابعی از توانایی افراد آن جامعه در خواندن،،نوشتن، حساب کردن، مهارتهای حل مساله و مهارتهای زندگی است ، شواهد پژوهشی نشان می

 

دهد که آموزش ابتدایی برکاهش فقروتوسعه اقتصادی و اجتماعی اثر جشم گیر دارد.مطالعات انجام شده در سال های ۱۹۳۰تا۱۹۸۰ ،نشان می دهد که

آموزش ابتدایی براقتصاد ۱۱۰ کشور جهان اثر مثبت داشته است.

آموزش ابتدایی در بسیاری از کشورهای جهان، بخصوس کشورهای عقب نگه داشته شده با دو مشکل روبروست:۱) رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای آموزش، ۲) تکرار پایه با مردودی که با عامل اول رابطه دو سویه دارد. از یک طرف ،به

 

علت تراکم زیاد دانش آموزان در کلاس وهزینه های بالای آموزش ،کیفیت آموزشی به فراموشی سپرده می شود.ودر نتیجه،تکرار پایه افزایش می یابدو از

طرف دیگر ، تکرار پایه به تراکم بیشتردانش آموزان در کلاس و بالا رفتن هزینه

های آموزشی به کاهش کیفیت کمک می کند. یافته های یونسکو نشان میدهد که در سال ۱۹۹۰در۸۰ کشور جهان حدود۶/۳۵ میلیون نفر فقط در دوره ابتدایی مردود شده اند. بررسی اطلاعات آماری منتشر شده در کشورمان

توسط وزارت آموزش و پرورش در سال های تحصیلی ۷۷-۷۶و ۸۱ -۸۰ ،بیانگر آن است که درصد مردودی در پایه اول ابتدایی از دیگر پایه ها بیشتر است.

(کاظمی،۱۳۸۲، ص۶۲). جمع بندی تحقیقات نشان می دهد که تاثیر منفی تکرار پایه ،اغلب از تاثیر مثبت آن بیشتراست. بسیاری از مطالعات انجام شده

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان

،نه تنها این فرضیه را که تکرا پایه ((یادگیری را تضمین می کند))تائید نمی کنند،بلکه تکرار پایه را نخستین قدم ،همراه با فقر ومحرومیت دانش آموزان

،بهترین وسیله پیش بینی ترک تحصیل می دانند. ساده انگاری

در مسائل تعلیم وتربیت و تصمیم گیری در این ارتباط را میتوان دریک مثال خلاصه کرد.

برخلاف انچه در مسابقات ورزشی اتفاق می افتد.،یعنی باشکست تیم ورزشی و عدم نتیجه

مطلوب تغییر مربی و سرمربی می پردازد ودر بسیاری موارد

سرمایه گذاری را بیشتر می کنند، شکست مدرسه در رساندن دانش آموزان به معیارهای مورد انتظار معمولابه ساختارتغییردر برنامه درسی،محتوای

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان

دروس،تغییر ساختاراداری،تغییر ساختار آموزشی و جابجایی مس

ئولان در مسئولیتها ،ساختمان ها ،و طبقات مختلف منجر میگردد،و تغیر در آنچه که در کلاس درس محل واقعی آموزش رخ می دهد یعنی تغییر در

سبکهای یادگیری،شیو های آموزشی،آموزش معلمان،اضافه شدن ساعات آموزش،غنی سازی روشها و مواد آموزشی به فراموشی سپرده

می شود.(شورای برنامه ریزی،۱۳۸۸، ص۶۵).سوال اینجاست که چه بایدکرد؟

در این پژوهش، پژوهشگر با توجه به اهمیت ارزشیابی به عنوان یکی از ارکان مهم نظام تعلیم و تربیت بدنبال آن است که تأثیر آن برمیزان یادگیری دانش آموزان پایه های اول و دوم ابتدایی از دیدگاه آموزگاران مدارس شهرستان آزادشهر پرداخته تابتوان به یک راه حل علمی جهت حل این مساله در نظام

 

تعلیم وتربیت گامی هرچند کوتاه بردارد.

 

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان

اهمیت و ضرورت پژوهش:
فعالیتهای آموزشی هر کشور را می توان سرمایه گذاری یک نس

ل برای نسل دیگر دانست. هدف اصلی این سرمایه گذاری ، توسعه انسانی است . به عبارت دیگر هدف فعالیت های آموزشی ، رشد ، آگاهی و

تواناییهای بالقوه ی انسان است و چون نظام آموزشی هر کشور از نظر نیروی انسانی بالاترین نسبت رادر میان سازمان های دولتی دارد یکی از پیچیده

ترین زیر نظام های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی است وچون تعداد قابل توجهی از افراد

کشور به عنوان یادگیرنده ، یاد دهنده – به طور مستقیم یا غیر

مستقیم به نحوی با فعالیتهای یاددهی و یادگیری سروکار دارند . ارزشیابی می تواند نقش موثری در فراهم آوردن کیفیت آموزشی داشته باشد در این

میان معلمان در ارزشیابی نقش بسزایی را ایفا می کنند با توجه به اینکه مهمترین فرآیند نظام آموزشی فرایند یاددهی ، یادگیری است . ارزیابی این

 

فرآیند موجب می شود که روشهای مناسب یاددهی – یادگیری با توجه به شرایط یادگیرندگان و نیز با در نظر گرفتن هدفهای آموزشی تشخیص داده شود.

ارزشیابی همیشه بخشی از تدریس بوده است زیرا دخالت آموزگار و کنش متقابل آموزگار و دانش آموزان وقتی موثر است که آموزگار بداند کودکان در روند

رشد ایده ها و مهارت هایشان در کجا قرار دارند . با توضیحات بالا می توان نتیجه گرفت که ارزشیابی به عنوان مهم ترین بخش در فرآیند آموزش ، از این

جهت قابل توجه است که آینه ی تمام نمای همه زحماتی است که یادگیرنده وعوامل یاددهنده برای رسیدن به اهداف آموزشی متحمل می شوند و

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان

نشان دهنده ی میزان پیشرفت دانش آموز و میزان توانایی ها و موفقیت معلم است .

ضرورت بررسی چگونگی ارزشیابی آموزشی در دو نکته نهفته است: نخست آنکه باید تعیین کنیم که ارزشیابی از فعالیت‌ها، تا چه میزان زمینه حرکت

اعتلایی را فراهم ساخته است. این امر در توسعه، بهبود و اصلاح روشها و ابزارها بسیار

مؤثر می‌باشد و نحوه تصمیم‌گیری در جهت ارتقا یا اضمحلال

شیوه‌ها را در فرایند ارزشیابی آشکار می‌کند و دوم آنکه در نظام آموزشی دوره عمومی شیوه‌های جدید ارزشیابی خصوصا ارزشیابی مستمر به عنوان

راهبردی برای مرتفع ساختن نارسائی های آموزشی مطرح گردیده

و موفقیت این دوره تا حدود به زیادی به اجرای صحیح ارزشیابی مستمر وابسته است.

لذا ضروری است مشکلات و معضلات ارزشیابی آموزشی در این دوره شناخته شود و در جهت رفع آن قدمهای مؤثری برداشته شود تا اهداف برنامه‌ریزان

آموزشی در مورد کاهش ارزشیابی‌های تراکمی و پایانی و افزایش ارزشیابیهای مستمر تحقق یابد. با توجه به عمر کم اجرای ارزشیابی توصیفی در ایران

و وجود ابهاماتی در اجرای مطلوب آن، ضرورت تحقیق و پژوهش درباره ی آن بیش از گذشته احساس می گردد و لازم است ابهامات و موانع و مشکلات

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان

موجود توسط پژوهشگران شناسایی و بمنظور اصلاح و تجدید نظ

ر به دست اندرکاران نظام آموزشی بویژه گروه ارزشیابی تحصیلی ارجاع داده شود . بررسی همه جانبه نظام ارزشیابی و بویژه ارزشیابی توصیفی می

تواند بسیاری از دغدغه های والدین ، مسئولین و معلمان به عنوان رکن اصلی نظام تعلیم و تربیت را برطرف ساخته و پیشرفت و توسعه کشور و رشد و

بالندگی

آینده سازان میهن اسلامیمان را فراهم آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان

اهداف تحقیق:

۱ _ هدف کلی: بررسی مقایسه ای میزان تأثیر ارزشیابی سنتی و ارزشیابی توصیفی بر یادگیری دانش آموزان و دوام و تعمیق آن از دیدگاه معلمین

مدارس ابتدایی پایه های اول و دوم ابتدایی شهرستان آزادشهر در سال تحصیلی

۲ _ اهداف جزیی:

_ بررسی مقایسه ای میزان تأثیر ارزشیابی سنتی و ارزشیابی توصیفی بر دوام یادگیری در دانش آموزان .

 

– بررسی مقایسه ای میزان تأثیر ارزشیابی سنتی و ارزشیابی توصیفی برتعمیق یادگیری در دانش آموزان.

فرضیه های پژوهش:
فرضیه کلی: از دیدگاه معلمان پایه اول و دوم تاثیر ارزشیابی توصیفی بریادگیری از ارزشیابی سنتی بیشتر است.

فرضیه های فرعی:

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان

۱- تاثیرارزشیابی توصیفی بر دوام یادگیری از ارزشیابی سنتی بیشتر است.

۲- تاثیرارزشیابی توصیفی بر تعمیق یادگیری از ارزشیابی سنتی بیشتر است.

متغیرها:

۱- متغیر مستقل:

ارزشیابی توسیفی، سنتی

۲- متغیروابسته:

دوام وتعمیق یادگیری دانش آموزان

 

تعریف نظری وعملیاتی متغیرها:

– ارزشیابی: به فرایند نظام داربرای جمع آوری ،تحلیل وتفسیر اطلاعات به منظور تعیین میزان تحقق اهداف

مورد نظر ،بر اساس ملاک ها ومعیارهای

مشخص شده،اطلاق می شود.(وزارت آموزش وپرورش ،۱۳۸۸،ص۲۸)

– ارزشیابی سنتی: دراین نوع ارزشیابی آموخته های دانش اموزان در طول یک دوره اموزشی تعیین می شوند وهدف آن نمره دادن به دانش آموزان

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان

وقضاوت درباره اثر بخشی کارمعلم و برنامه درسی ، یا مقایسه

برنامه های مختلف درسی بایکدیگر است.در این پژوهش ارزشیابی تراکمی معادل ارزشیابی سنتی تعریف شده است. (سیف،۱۳۷۶،ص۲۵)

– ارزشیابی توصیفی: شیوه ای از ارزشیابی تحصیلی- تربیتی است که اطلاعات لازم ،معتبر ومستند برای شناخت دقیق وهمه جانبه فراگیران در ابعاد

مختلف یادگیری، با استفاده از ابزارها و روش های مناسب مانند کارپوشه،آزمون ها (با تاکید بر آزمون های عملکردی) ومشاهدات در طول فرآیند یاد

دهی- یادگیری به دست می آید ،تا براساس آن باز خوردهای کیفی مورد نیاز برای کمک به یادگیری و یاد دهی بهتر در فضای روانی و عاطفی مطلوب

برای دانش آموز،معلم و اولیاء حاصل آید. (وزارت آموزش وپرورش ،۱۳۸۸،ص۲۸).

 

– یادگیری: به فرایند تغییر نسبتا پایدار در رفتار یا توان رفتاری که حاصل تجربه است گفته می شودو نمی توان آن را به حالتهای موقتی بدن مانند آنچه

براثر بیماری،خستگی،یا مصرف داروها پدید می آید. نسبت داد. (سیف،۱۳۸۷،ص۲۸)

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان

دوام یادگیری:به فرایندی گفته می شود که در آن دانش اموز می تواند به حیطه های بالای شناختی دست یابد. (وزارت آموزش وپرورش،۱۳۸۸،ص۲۸).

تعمیق یادگیری:فرایندی است که در آن یادگیرنده آموخته های خود را در موقعیت های مختلف به فعلیت رسانده وکاربردی کند. (سیف،۱۳۸۷،ص۲۸)
تعریف عملیاتی:

ارزشیابی سنتی: به سنجش دانش آموزان در پایان یک نوبت تحصیلی گفته می شود که با

مقیاس قرادادی فاصله ای (۲۰-۰)اندازه گیری می شود.

ارزشیابی توصیفی: به سنجش وضعیت آموزشی وتربیتی دانش آموزان گفته می شود که در طول هر نوبت با توجه به اهداف آن درس در حیطه های

 

شناختی،عاطفی،ومهارتی،طبق مقیاس خیلی خوب،خوب، قابل قبول ،نیاز به آموزش و تلاش بیشتر، اندازه گیری می شود.(وزارت آموزش وپرورش،

۱۳۸۸، ص۱۲).

دوام یادگیری: به کسب امتیاز حداکثری هریک از مراحل حیطه های شناختی از پایین ترین سطح تا بالاترین سطح گفته می شود. (وزارت آموزش وپرورش،

۱۳۸۸، ص۱۲).

 

تعمیق یادگیری:

 

پاسخگویی به پرسشهای منطبق بااهداف آموزشی و کتب درسی بخوانیم وبنویسیم، علوم ،هدیه های آسمان و… . (شورای برنامه ریزی ،۱۳۸۸،ص۱۲).

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان

 

 

 

فصل دوم
ادبیات تحقیق

 

 

 

مقدمه
انجام هرتحقیقی بدون پرداختن به مبانی نظر ی وتبیین مفاهیم اساسی بکارگرفته شده درآن ناقص خواهد بود.چراکه در مبانی نظری ضمن شفاف شدن

پایه های فلسفی وایدئولوژیک موضوع تحقیق جهت گیری های راهبردی وعملیاتی آن را روشن می سازد.

بعلاوه تبیین مفاهیم اساسی تحقیق از یک سو چارچوب وحدود وثغورمباحث مطروحه را مشخص ساخته واز سوی دیگرزمینه رابرای درک وتشریح مباحث

حاصله از عملیات میدانی آماده می سازد.

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان

تعریف مفاهیم

– ارزشیابی: به فرایند نظام داربرای جمع آوری ،تحلیل وتفسیر اطلاعات به منظور تعیین میزان تحقق اهداف مورد نظر ،بر اساس ملاک ها ومعیارهای

مشخص شده،اطلاق می شود.(وزارت آموزش وپرورش،۱۳۸۸، ص۲۸)

– ارزشیابی سنتی: دراین نوع ارزشیابی آموخته های دانش اموزان در طول یک دوره اموزشی تعیین می شوند وهدف آن نمره دادن به دانش آموزان

 

وقضاوت درباره اثر بخشی کارمعلم و برنامه درسی ، یا مقایسه برنامه های مختلف درسی…………………………….

 

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان

 

رویکردهای نو در سنجش و ارزشیابی :
ما نیازمند سیستم هایی از سنجش و ارزشیابی هستیم که به هر دانش آموز به دیده ی حرمت نگاه کند، موهبت های طبیعی و انسانی او را بسیار بیشتر از آزمونهای سنتی نشان دهد ، بازخوردی مثبت و تکالیف

ی رشد دهنده به او ارائه کند وباور داشته باشد که هر دانش آموز قابلیت رشد و پیشرفت را دارد .

یکی دیگر از مبانی مهمی که در تصمیم گیریها و یا به عبارت دیگر در توصیه ها و تجویزها و دستورهای تربیتی به شدت مورد عنایت است ، دستگاه

 

ارزشی ، به ویژه نظام و ارزشهای اخلاقی است . بی تردید عمل تربیتی یک عمل اخلاقی است . به گفته دونالد باتلر فیلسوف تربیتی ایده آلیست

آمریکایی (۱۹۶۸ ) تربیت بیش از هر نهادی دیگری با ارزشها سروکار دارد و هیچ نهاد دیگری به اندازه این نهاد به دنبال تحقق ارزشها نیست و به گفته

جرج نلر در آموزش پرورش همه جا سخن از ارزشهاست (نلر،۱۳۸۷،ص ۲۹).

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان

.پیترز در تحلیل مفهوم تربیت به عنصر اساسی ارزشی آن توجه دارد و برخی صاحب نظران تربیت آن را « کشاندن به سوی ارزشها» ( نقیب زاده،۱۳۷۶،

ص ۱۸) معنی کرده اند. بنابراین می توان گفت که ارزشها به ویژه ارزشهای اخلاقی

مبانی مهمی برای استنتاج اصلها و روشها در سطوح و جنبه های مختلف فعالیتهای تربیتی است ؛ یعنی منشا تمامی « چه باید کرد؟» ها همین دستگاه ارزشی و اخلاقی است . هیچ اصل و روش تربیتی و عمل مربی

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان

نباید مخالف شئون اخلاقی باشد. در حوزه ارزشیابی نیز عمل ارزشیابی باید با اصول ارزشی و اخلاقی سازگار باشد. آن نوع ارزشیابی که منجر به ضایع

 

کردن حقوق کودکان می شود و هر گونه آسیب و آزار عاطفی بر آنها وارد نماید با اصلها و ارزشهای اخلاقی در تضاد است . بنابراین عدالت ، انصاف و نیک

اندیشی مبانی ارزشی یک نظام ارزشیابی تحصیلی است.

 

امروزه اعتقاد بر این است که آموزش و ارزشیابی دو فرآیند در هم تنیده اند ، در چنین رویکردی یادگیرنده ، تبدیل به فردی فعال و محقق می شود که به

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان

طور دائم از تدریس بهره می گیرد . به بیان دیگر ، توالی آموزشی

، ارزشیابی مرتب تکرار می شود و در این فرآیند شایستگی فرد رشد می کند واعتماد به نفس او افزایش می یابد و فراگیر به خوبی یادمی گیرد که

چگونه آموخته ها را در وضعیت های دشوار و ناآشنا به کار گیرد.

در سند « جهانی شایسته کودکان که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است به عنوان یک راهکار

برای رسیدن به « جهانی شایسته کودکان » این گونه اعلام شده است :

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان

« ایجاد یک محیط یادگیری دوستدار کودک با کمک کودکان که در آن احساس

امنیت کند. در برابر بدرفتاری، خشونت و تبعیض حمایت شوند و با تندرستی تشویق به یادگیری شوند» (دفتر ارزشیابی ،۱۳۸۳،ص ۶۳ ) .

براین اساس ، آموزش شاد و با نشاط و یادگیری در محیط سالم حق کودکان شناخته شده است ؛ لذا فعل تربیتی و تصمیمهای تربیتی به گونه ای عام

تحت تاثیر این گونه ارزشهاست .

پایان نامه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیری دانش آموزان

یکی از مولفه های مهم و اساسی محیط یادگیری ، نظام ارزشیابی است . برخلاف اصول اخلاقی و ارزشی است که

شیوه های ارزشیابی تحصیلی موجب استرس و آزار کودکان شود؛ لذا در صورت وجود چنین وضعیتی باید شیوه ارزشیابی را تغییر داد و آنها را در سمت

تحقق اصول اخلاقی متحول ساخت .

(حسنی ،۱۳۸۴،ص ۱۹ ).

با توجه به اینکه هدف از آموزش آسان سازی یادگیری است ، یادگیری یا آموختن را می توان فرایند پردازش اطلاع و کسب اندیشه ها و مهارتهای جدید یا کشف و شهودی تعریف کرد که بر رفتار تاثیر می گذارد . تاثیر یادگیری بر رفتار معمولاَ پایدار است و در تجربیات فرد تغییر به وجود می آورد. یادگیری گاهی

مترادف با فراگیری نیز به کار می رو%D