فروشگاه

توضیحات

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

در این تحقیق ،مساله اصلی بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.یکی از عوامل موثر ب

ر روند قیمت سهام شرکتها نشانه و علائمی است که به صورت اطلاعات و پیش بینی های

مختلف از داخل آن شرکتها در دسترس سرمایه گذاران و سهامداران قرار می گیرد .

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

از جمله

اطلاعات منتشر شده از سوی شرکتها،اعلان سود برآوردی هر سهم برای سال مالی آینده

 

می باشد.بنابراین در این پژوهش وجود سطح عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیر آن بر روی قیمت

 

سهام و حجم مبادلات در ۲۱ روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردی هر سهم مورد بررسی قرار

گرفت.جامعه آماری در این پژوهش متشکل از ۱۵۲مورد اعلان سود می باشد که متعلق به

۹۸ مورد شرکت برای سالهای می باشد.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می

 

دهد که در دوره مورد بررسی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته و این امر در قبل از اعلان.

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

 

سود بیش از دوره پس از اعلان سود بوده است .همچنین مشخص گردید که اعلان سود

برآوردی شرکتها تاثیری در حجم مبادلات ندارد،به عبارتی تغییر محسوسی در حجم مبادلات قبل و بعد از اعلان سود مشاهده نشد.از نتایج این پژوهش مشخص گردید که اعلان سود

تاثیری در تعدیل قیمت سهام ندارد با این حال در اکثر شرکتهای مورد مطالعه بازده غیر عادی

انباشته را شاهد بودیم.نتایج این پژوهش با برخی یافته خارج و داخل از کشور مطابقت دارد.

 

 

 ۱۰۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

 

چکیده:.. ۱
مقدمه:.. .۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه : ۴
۲-۱ بیان مسأله ۴
۳- ۱ تاریخچه موضوع تحقیق ۶
۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
۵-۱چارچوب نظری تحقیق ۸

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

۶-۱ اهداف تحقیق ۱۰
۷-۱- فرضیات تحقیق ۱۰
۸-۱-قلمرو تحقیق ۱۰
۹-۱ مدل تحلیلی تحقیق ۱۰
۱۰-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات ۱۲
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲- مقدمه : ۱۵
۲-۲شکل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی: ۱۶
۳-۲- ورود مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازار های سرمایه: ۱۸
۱-۳-۲- مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار ۱۸

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

۲-۳-۲ عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ۲۱
۳-۳-۲- عدم تقارن اطلاعاتی و بورس اوراق بهادار تهران ۲۵
۴-۳-۲-نظریه بازار کارای سرمایه ۲۵
۴-۲-اطلاعات جدید و سرعت تعدیل قیمت های سهام ۲۸

۵-۲- اعلان سودحسابداری و محتوای اطلاعاتی آن ۳۱
۱-۵-۲-تحقیقات بال و بران ۳۱
۲-۵-۲-محققان پیرو بال و براون ۳۳
۳-۵-۲-تحقیقات فوستر ۳۴
۳-۵-۲-تحقیقات بیور ۳۵

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

۴-۵-۲-سایر مطالعات در ارتباط با تئوری اطلاعات نا متقارن: ۳۶
۵-۵-۲- تحقیقات صورت گرفته در ایران: ۳۷
۶-۲-خلاصه فصل: ۴۳
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۱-۳- مقدمه: ۴۶
۳-۲- روش تحقیق ۴۶
۳-۳ قلمرو تحقیق ۴۷
۴-۳- روش های گردآوری اطلاعات ۴۷
۵-۳-ابزارگردآوری اطلاعات ۴۷
۶-۳- جامعه ونمونه ۴۷
۸-۳- سنجش متغیر های تحقیق ۴۸
۱-۸-۳-دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش ۴۸
۲-۸-۳- حجم مبادلات ۴۹
۳-۸-۳ بازده غیر عادی انباشته ۵۱
۹-۳- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ۵۴
۱۰-۳-آزمون علامت یک نمونه ای: ۵۴

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

۱۱-۳-آزمون رتبه علامت دار ۵۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها
۱-۴-‏ مقدمه: ۵۷
۲-۴-ازمون فرضیه ها: ۵۸
۱-۲-۴- آزمون فرضیه اول: ۵۸
۲-۲-۴-آزمون فرضیه دوم ۶۰
۳-۲-۴- آزمون فرضیه سوم: ۶۲
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵-مقدمه: ۶۵

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

۲-۵-نتایج ازمون فرضیه ها: ۶۶
۱-۲-۵-نتایج آزمون فرضیه اول: ۶۶
۲-۲-۵-نتایج آزمون فرضیه دوم: ۶۷
۳-۲-۵-نتایج آزمون فرضیه سوم: ۶۸

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

۳-۵- نتیجه گیری کلی تحقیق: ۶۹
۴-۵- پیشنهادها: ۶۹
۱-۴-۵-پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۷۰
۵-۵ محدودیت های تحقیق ۷۱
پیوستها
پیوست ۱:نام شرکتهای عضو نمونه : ۷۳
پیوست ۲: متغیر فرضیه اول،دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش هر سهم ۷۷
پیوست ۳: متغیر فرضیه دوم،متوسط گردش سهام نمونه iدر دوره t 81
پیوست ۴: متغیر فرضیه سوم،بازده غیر عادی انباشته شرکتها ۸۵

منابع و ماخذ
منابع فارسی: ۹۳
منابع لاتین: ۹۵
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………۹۷

 

 

جدول شماره۱-۴: آزمون تک نمونه ای (آزمون نرمال بودن) ۵۹
جدول شماره۲ -۴- آزمون آماری ویلکاکسونb 59
جدول شماره ۳-۴- آزمون فراوانی ها (فرضیه اول) ۶۰

جدول شماره ۴-۴- آزمون تک نمونه ای(آزمون نرمال بودن فرض دوم) ۶۱
جدول شماره ۵-۴- آزمون آماریb ویلکاکسون ۶۲
جدول شماره ۶-۴- آزمون تک نمونه ای(نرمال بودن فرض سوم) ۶۲
جدول شماره ۶-۴- آزمون آماریb ویلکاکسون ۶۳

 

نمودار ۱-۲ نحوه تعادل در دو بازار ۱۹
نمودار ۲-۲-تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش ۱۹
نمودار ۳-۲- یک بازار پر افت وخیز ۲۱

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

نمایه ۲-۱ خلاصه نتایج مطالعات در مورد وجود عدم تقارن اطلاعاتی ۲۴
نمودار ۱-۴(داد ه های فرض اول) ۸۹
نمودار ۲-۴(داده های فرض دوم) ۹۰
نمودار۳-۴ (داده های فرض دوم پس از حذف داده های پرت) ۹۰
نمودار ۴-۴(داده های فرض سوم) ۹۱
نمودار ۵-۴(داده های فرض سوم پس از حذف داده های پرت)…………………………………….. ۹۱

 

مقدمه:
در حال حاضر ، حسابداری نقش مهمی را در سیستم اقتصادی ایفا می کند. تصمیم گیری دقیق از جانب اشخاص ، شرکت ها، دولت و غیره برای توزیع مناسب و کار آیی منابع مالی امری اجتناب ناپذیر است . برای این گونه تصمیم گیری ها، تصمیم گیرندگان باید اطلاعاتی

قابل اتکا در اختیار داشته باشند در واقع ، هدف حسابداری کمک به این تصمیم گیرندگان است.از سوی دیگر ، سرمایه گذاری ازموارد ضروری و اساسی در فر آیند رشد و توسعه .

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

اقتصادی کشور است . به طور تجربی ثابت شده است که مردم سطوح متفاوتی از اطلاعات و معلومات را دارا هستند .اطلاعاتی که آنها در اختیار دارند،رفتارشان را در موقعیت های

مختلف تحت تاثیر قرار می دهد.به عنوان مثال هنگام خرید یک کالا،فروشنده معمولاً قیمت

یک قلم جنس را بر مبنای دانش و آگاهیش از قیمت سایر اقلام مشابه در بازار و شرایط آن با توجه به سایر عوامل تعیین می کند.خریدار نیز می تواند اطلاعاتی مشابه درباره قیمتهای

.

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

بازار داشته باشد .اما اطلاعات خریدار درباره کیفیت کالا به احتمال زیاد با اطلاعات فروشنده برابری نمی کند و فروشنده اطلاعات کاملتری در این زمینه دارد.بنابراین بدیهی است که ما بین این دو بخش از مشارکت کنندگان در بازار کالا عدم تقارن اطلاعات وجود دارد.

در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را بیان می

کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان این فصل تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:
کلیات تحقیق

 

۱-۱-مقدمه :
حسابداری به منظور جواب گویی به نیازهای انسان به وجود آمده است . شرایط اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی محیط حسابداری به تناسب زمان متفاوت بوده است.در نتیجه،هدف های حسابداری وروش های آن نیز متناسب باتغییر در شرایط محیطی دگرگون شده است. با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن، هدف ها و روش های حسابداری به منظور جواب گویی به نیازهای اطلاعاتی توسعه یافته است.

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

در حال حاضر ، حسابداری نقش مهمی را در سیستم اقتصادی ایفا می کند. تصمیم گیری دقیق از جانب اشخاص ، شرکت ها، دولت و غیره برای توزیع مناسب و کار آیی منابع مالی امری اجتناب ناپذیر است . برای این گونه تصمیم گیری ها، تصمیم گیرندگان باید اطلاعاتی

قابل اتکا در اختیار داشته باشند در واقع ، هدف حسابداری کمک به این تصمیم گیرندگان است.از سوی دیگر ، سرمایه گذاری ازموارد ضروری و اساسی در فر آیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است .
یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری ،اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است.در

صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نا متقارن بین افراد توزیع شود.(انتقال اطلاعات به صورت نا برابر صورت گیرد) می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

شود.بنابراین ،قبل از این که خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد،این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

۲-۱ بیان مسأله
یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح ،اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند اثرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده خواهد داشت از سوی دیگر نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حائز اهمیت است .در صورتی

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نا متقارن در بین افراد توزیع شود( انتقال اطلاعا ت به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد) می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به یک موضوع واحد سبب شود .بنابراین قبل از اینکه خوداطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد ،این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه گذاران در بازار سرمایه برای سهام مورد نظر قائل می شوند متفاوت خواهد بود .در نتیجه ارزش واقعی سهام شرکتها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (دیاموند و ورچیا، ۱۹۹۱، ص۶۵) .

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

آنچه در بازار های سرمایه مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری می کنند،مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آنها به اطلاعات مهم شرکتها ،اطلاعیه هایی می باشد که از جانب شرکتها منتشر می شود. یک نمونه از این نوع

اطلاعیه ها را می توان اعلان سود بر آوردی هر سهم دانست که در آن سود پیشنهادی هر سهم از جانب شرکت پیش بینی شده و به اطلاع عموم رسانده می شود.
در ایران ،بر اساس ماده۵ آئین نامه افشای اطلاعات شرکتها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس موظف هستند که بودجه و پیش

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

بینی عملکرد سالانه حداکثر ۳۰ روز قبل از شروع سال مالی جدید و تعدیل پیش بینی عملکرد سالانه در دوره های سه ماهه ،حداکثر ۲۰ روز بعد از پایان دوره و پیش بینی درآمد هر سهم خود را به صورت ۳ ماهه واقعی و یک ساله پیش بینی و حداکثر ۲۰ روز بعد از پایان

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره سه ماهه ،به مدیریت نظارت بر شرکت های سازمان بورس اوراق بهادار در تهران ارسال نمایند.با توجه به اینکه اعلان سود می تواند برقیمت سهام تاثیر گذار باشد ،در نتیجه می تواند در تصمیم گیری های افراد نقش مهمی را ایفا کند. و از انجای که در بند اول مفاهیم

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

نظری و گزارشگری مالی استاندارد حسابداری ایران ،هدف اصلی از ارائه اطلاعات حسابداری کمک به تصمیم گیری ها ی اقتصادی افراد می باشد خود می تواند گویای اهمیت فوق العاده این امر باشد .حال اگر در بین سرمایه گذارانی که در بازار سرمایه مشغول فعالیت بوده ،افرادی باشند که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار

داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان هایی که قرار است در باره سود صورت پذیرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضای بازار تاثیر گذاشته و به اصطلاح منجر به بروز شکاف قیمتها گردند.
دلیل اصلی آن نیز وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه می باشند که بر طبق آن افراد مطلع از اعلان سود (ویا هر خبر با اهمیت دیگر) را نسبت به سایرین در موقعیت تصمیم گیر ی مناسبتری قرار می دهد.

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه و نبود راهکار مناسب برای کاهش آن ،سرمایه های افراد عادی که در این بازار ها اقدام به سرمایه گذاری می کنند همواره مورد

مخاطره قرار خواهد گرفت. با توجه به مطالب ذکرشده می توان بیان نمود که اعلان سود

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

برآوردی چه تاثیری بر عدم تقارن اطلاعاتی دارد؟ و راهکار های مناسب برای کاهش عدم

تقارن اطلاعاتی چیست؟وجود اطلاعات نا متقارن بر تصمیم گیری افراد چه تاثیری دارد؟

سوال اصلی این تحقیق بیان می کند که آیا اعلان سود حسابداری می تواند عدم تقارن اطلاعاتی را بین سرمایه گذاران کاهش دهد یا خیر؟

۳- ۱ تاریخچه موضوع تحقیق
با توجه به بررسی اطلاعات موجود در مراجع کتابخانه ای ،در مورد عدم تقارن اطلاعاتی و

ارتباط آن با داده های حسابداری تحقیقی در بورس اوراق بهادار صورت گرفته است .در این پژوهش که توسط محمد رضا وطن پرست صورت گرفته وجود سطح عدم تقارن اطلاعاتی و

تاثیر آن بر روی قیمت سهام و حجم مبادلات در ۲۱ روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردی هر

سهم مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج تحقیق که در سالهای ۸۱ -۸۳ توسط محمد رضا وطن پرست انجام شده بود نشان می دهد که در دوره قبل از اعلان سود عدم تقارن اطلاعاتی ،حجم مبادلات بیشتر از پس از اعلان سود بود.

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

در خارج از کشور تحقیقاتی از اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی در زمینه عدم تقارن اطلاعاتی در کشور های مختلف صورت گرفته است .نتایج حاصل از این تحقیقات با توجه به شرایط مکانی و زمانی تحقیق متنوع می باشد به طوری که برخی از محققین وجود عدم تقارن اطلاعاتی را

قبل از اعلان سود وبرخی پس از اعلان سود گزارش نموده اند.و به تناسب آن نیز افزایش

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

حجم مبادلات را در دوره های قبل و بعد از اعلان سود گزارش کردند.
به عنوان مثال ،اشمن و مورس۱۹۸۳و چیانگ ۱۹۸۶به وجود عدم تقارن اطلاعاتی در دوره پس از اعلان سود اشاره کردند .

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

لی و مک لاو (۱۹۹۳) نیز با بهره گیری از اطلاعات بین روزی سطح عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری را در دوره قبل از اعلان سود گزارش نموده اند.ایزلی و اوهارو (۱۹۹۲) نیز دریافتند به تناسب افزایش عدم تقارن اطلاعاتی حجم مبادلات نیز افزایش پیدا نموده است،البته آنها نیز این امر را در دوره قبل از اعلان سود مشاهد نموده اند.

یان (۱۹۹۸) نیز دریافت ،واکنش بازار سهام نسبت به بازده غیر عادی رابطه مثبتی با عدم تقارن اطلاعاتی در دوره قبل از اعلان سود دارد.لیبی (۲۰۰۳) با بررسی شرکت های مستقر

در بورس تورنتو وجود عدم تقارن ازاطلاعاتی را در دوره قبل از اعلان سود گزارش نمود.ویل

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

(۲۰۰۴) نیز با بررسی شرکتهای فعال در یورونکست پاریس سطح عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری را قبل از اعلان سود مشاهده نمود.اطلاعات بیشتر در فصل ۲ آمده است.

۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی از نکات مهمی که همواره در مورد بازار های سرمایه خصوصاً بورس های اوراق بهادار

مطرح می گردد ،بحث کارایی بازار می باشد که بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار ،اثرات خود را بر روی قیمت سهام منعکس می نماید .شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار

کارا،دلیل وجودی حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان نمود که در آن یکی از طرفین مبادله اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد .این امر به علت ورود معاملات و اطلاعات درونی بوجود می آید.

حتی اگر قیمت بازار اوراق بهادار کاملاً منعکس کننده اطلاعات باشد باز هم این احتمال وجود دارد که افراد درون سازمان بیش از افراد برون سازمان در مورد وضعیت کیفی شرکت اطلاعات

بیشتری در اختیار داشته باشد و بتواند به واسطه این مزیت اطلاعاتی در جهت کسب منافع بیشتر اقدام نماید.در این جاست که یکی از زیر شاخه های بحث عدم تقارن اطلاعاتی موسوم به “گزینش (انتخاب)متغیر “نمایان می شود.

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

گزینش مغایر به وضعیتی اطلاق می شود که در آن فروشندگان اطلاعات مربوطی در اختیار دارند که خریدارن از آن بی اطلاع می باشند و (بالعکس)،که این امر دقیقاً قبل از وقوع معامله

به وجود می آید. زمانی که معامله گران در بازار از وجود افراد غیر مطلع آگاه شوند مسئله گزینش مغایر افزایش می یابد. در این حالت افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی از طریق

گسترش تقارن دامنه پیشنهادی قیمت خرید و فروش سهام نشان داده می شوند و بازار گردان ها از افزایش این تفاوت برای جبران و سبک گزینش مغایر بهره می گیرند.به عبارت

دیگر حضور افراد نا آگاه در بازار سرمایه این امکان را فراهم می سازد تا سرما یه گذاران حرفه ای نرخ بازده بالاتری به دست آورند.
معمولاً زمانی که اطلاعات تازه ای از وضعی

ت شرکت ها در بازار منتشر می شود ،این اطلاعات توسط تحلیل گران ،سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن ،تصمیم گیر ی نسبت به خرید یا فروش سهام صورت می پذیرد.

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

این اطلاعات و نحوه واکنش آن ها و رفتار استفاده کنندگان به خصوص سهامداران بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش و یا کاهش قیمت و حجم مبادلات سهام می گردد.زیرا نحوه برخورد افراد با این اطلاعات جدید نوسانات قیمت ها را شکل می دهد.بنایراین ،در

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

صورت انتشار محرمانه و نا همگون اطلاعات واکنش های متفاوتی را از سوی سرمایه گذاران به واسطه ورود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه شاهد می باشیم که این امر تحلیل های نادرست و گمراه کننده ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت.
مطالب فوق می تواند بیانگر اهمیت موضوع عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیر غیر قابل انکار آن بر روی تصمیم گیری های اقتصادی افراد باشد.

۵-۱چارچوب نظری تحقیق
در دهه ۱۹۷۰ میلادی سه دانشمند به نام های مایکل اسپنس ،جرج اکرلوف و جوزف

استیلیتز (برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱) در زمینه اقتصاد اطلاعات ،نظریه ای را

پایه گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد.در آن زمان محافل مالی و اقتصادی دنیا همواره سوال هایی به شرح ذیل مطرح بود:

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

چرا کسانی که قصد خرید اتومبیل دست دوم دارند ترجیح می دهند به واسطه مراجعه کنند تا به فروشنده؟
چرا موسسه ها با وجود اطلاع از وضع مالیات بر سود سهام، بین سهامداران خود سود تقسیم می کنند؟
چرا نرخ بهره در کشورهای جهان سوم اغلب بیش ا زحد بالاست؟

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

مساله اطلاعات نا متقارن در جایی اتفاق می افتد که یک فرد اطلاعاتی در ارتباط با رویداد

های اقتصادی داشته باشد و فرد یا افراد دیگر فاقد آن باشند.تا کنون ما تصور می کردیم که

کیفیت کالاهای مورد معامله همیشه برای همه طرفهای مشارکت کننده در یک معامله

مشخص است .مثالهای بی شماری وجود دارد که این فرض و تصور درست نیست .معمولاً یک طرف معامله نسبت به طرف دیگر اطلاعات بیشتری در اختیار دارد .

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

با توجه به اینکه میزان اطلاعاتی که در اختیار یک طرف معامله قرار دارد ،توسط دادگاه یا سایر مراجع قابل تشخیص نیست بنابراین نمی توان برای برابری نمودن اطلاعات قرارداد تنظیم نمود.
برندگان جایزه نوبل ،پاسخ مشترکی برای سوالات مطرح شده ارائه دادند و با استفاده از فرضیه واقع بینانه عدم تقارن اطلاعاتی به بسط نظریه خود پرداختند و برای سوالات فوق پاسخ هایی به شرح ذیل ارائه نمودند:
فروشندگان اطلاعات بیشتری نسبت به خریداران درباره کیفیت اتومبیل دارند.

مدیران شرکت ،بیش از سهامداران از وضعیت سودآوری موسسه مطلع می باشند.
وام گیرندگان بهتر از وام دهندگان درباره توانایی شان جهت باز پرداخت اقساط در آینده اطلاع دارند.
به طور مشخص ،اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی می تواند موجب افزایش گزینش مغایر در بازار ها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد بوجود می آید .اسپنس خاطر

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

نشان کرد که در شرایط خاص ،واسطه های مطلع می توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود

به واسطه های کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر کنند.به این ترتیب مدیر شرکت با صرف مخارج اضافی برای مالیات سود سهام ،خبر از بالا بردن سود می دهد.

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله اکرلوف (۱۹۷۰) با عنوان “بازار نابسامان “اولین تحلیل رسمی از بازار هایی را که با مشکل گزینش مغایر رو به رویند،معرفی می نماید .اکرلوف نوعی بازار را به تصویر می کشد

که در آن به اصطلاح رایج ،فروشنده نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری را در اختیار دارد.البته حسابداران برای کاهش مشکل گزینش مغایر ،سیاست افشای کامل را پذیرفته اند تا میزان اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد.

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

شرکتهایی که بر اساس اطلاعات نهایی از سودآوری بالای خود مطلع می باشند،سود سهام پرداخت می کنند و بازار آن را علامتی برای خبر خوب تلقی می کند و قیمت بالاتری برای سهام آن شرکت قائل می شود. و از این طریق با بالا رفتن قیمت سهام مالیات پرداختی بر روی سود سهام را جبران می کنند. )جلیلی،۱۳۷۸، ص ۲۰۸)۲٫
۶-۱ اهداف تحقیق
هدف اصلی در این تحقیق ،تعیین تاثیر اعلان سود بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بین سرمایه گذاران می باشد.

۷-۱- فرضیات تحقیق
در این تحقیق ،تفاوت موجود بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش سهام و رابطه آن با حجم مبادلات و قیمتهای سهام در زمان اعلان سود مورد بررسی قرار میگیرد تا در یابیم:
آیا اعلان سود حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موثر است.؟
برا ی پاسخ به سوال فوق و با توجه به مبانی نظری موجود در این زمینه فرضیه هایی به شرح زیر تدوین شده اند:

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

فرضیه ۱: دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل از اعلان سود نسبت به دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش بعد از اعلان سود بیشتر است.
فرضیه ۲: حجم مبادلات قبل از اعلان سود ،بیشتر از حجم مبادلات پس از اعلان سود است.
فرضیه ۳:اعلان سود منجر به تعدیل قیمت سهام می گردد.

۸-۱-قلمرو تحقیق
جامعه مورد بررسی در این تحقیق ،شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران می باشد.محدوده زمانی این تحقیق سال ۸۳-۸۶ می باشد .قلمرو تحقیق از لحاظ موضوع ، اعلان سود حسابداری می باشد.

۹-۱ مدل تحلیلی تحقیق
برای محاسبه عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران از مدل زیر استفاده شده

است . این مدل توسط چیانگ و وینکاتش در سال ١٩٨۶ برای…………………………

 

 

فصل سوم:
روش‌ اجرای تحقیق

 

۱-۳- مقدمه:
هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی کشف حقیقت است. حقیقت نیز بر پایه کاوش و تجسس و کشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزا، موضوع تحقیق قرار دارد. منظور از

روش تحقیق علمی، پیروی از رویه منظم و سیستماتیکی است که در جریان استفاده از روش‌های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد. در واقع روش

تحقیق علمی، شامل اندازه‌گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار است (کیقبادی و ستاری،۱۳۵۴،ص۲۰)۱٫

در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق، ویژگی های تحقیق، فرضیه های تحقیق، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.

۳-۲- روش تحقیق
دشوارترین گام در فرآیند تحقیق، مشخص کردن مسأله مورد مطالعه است. نخست آنکه درباره یک چیز، یک مانع یا یک موقعیت مبهم تردید وجود دارد، تردیدی که نیازمند تعیین است.

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

در هر تحقیق ابتدا باید نوع، ماهیت، اهداف تحقیق و دامنه آن معین شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار و از راه های معتبر به واقعیت ها دست یافت (سرمد و همکاران،۱۳۸۱،ص۱۷۰)۲٫
تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق علی است. و از نظر هدف تحقیق ،تحقیقی کاربردی است (همان منبع،ص۱۷۲)۳٫

۳-۳ قلمرو تحقیق

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

جامعه مورد بررسی در این تحقیق ،شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران می باشد.محدوده زمانی این تحقیق سال ۸۳-۸۶ می باشد .قلمرو تحقیق از لحاظ موضوع ، اعلان سود حسابداری می باشد.

۴-۳- روش های گردآوری اطلاعات
در این تحقیق ابتدا از مطالعه و بررسی منابع کتابخانه ای چارچوب نظری تحقیق ،ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق گردآوری شده است.

۵-۳-ابزارگردآوری اطلاعات
در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از نرم افزار تدبیر استفاده شده است و جمع بندی

 

داده ها از طریق نرم افزار اکسل صورت گرفته است .برای آزمون فرضیات پژوهش از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون که یک آزمون علامت می باشد استفاده شده است.

۶-۳- جامعه ونمونه
جامعه کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس در دوره سه ساله ۸۳-۸۶ می باشد.در واقع،اعلان سود برآوردی هر سهم کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس ،به عنوان نمونه انتخاب و سپس ،با اعمال شرایط و محدودیت هایی،نمونه های واجد آن شرایط به عنوان

نمونه مورد بررسی در نظر گرفته شده است.از جمله دلایل استفاده از شرکتهای بورس را

می توان وجود قیمتهای روزانه سهام برای شرکتهای بورسی ،الزام شرکتهای عضو بورس به ارائه سود برآوردی سالیانه هر سهم ،ثبت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکتها ی

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط کارگزاران و …ذکر نمود.با توجه به دوره چهار

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

ساله نمونه ها باید به نحوی انتخاب شوند که در این مدت در بازار فعالیت داشته باشند بدین منظور طرح ذیل برای انتخاب نمونه ها به کار گرفته شد.

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

۱٫ شرکتها در دوره مورد بررسی سود برآوردی اعلان کرده باشند.
۲٫ جز شرکتهای فعال در بورس بوده و یا حداقل در روزهای مورد بررسی فعال باشند.بدین منظور قبل و بعد از اعلان مبنای انجام تحقیق می باشد برای فعال بودن شرکتها در نظر گرفته شود.از آن جایی که در بررس اولیه جامعه آماری معلوم شد ،کمتر اتفاق می افتد که شرکتها در تمامی روزها دارای مبادلات سهام باشند از این رو ،تنها شرکتهایی مورد بررسی قرار گرفتند که سهام آن شرکتها حداقل در ۱۱ روز از بازه زمانی ۲۱روزه را در بورس مبادله قرار گرفته باشد.

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

۳٫ حتی الامکان نمونه های انتخاب شده از لحاظ صنایع مختلف در بورس متنوع باشند.
۴٫ در ۲۱روز قبل و بعد هیچ خبری راجع به افزایش سرمایه و اعلان سود نقدی سهام و اطلاعات دیگری مربوط به اعلان سود پیش بینی شده به طور رسمی منتشر نشده باشد.
۵٫ افزایش سرمایه در بازه زمانی نداشته باشند.
۶٫ معاملات مربوط به حق تقدم سهام در محاسبات منظور نشده باشند.

نمونه های این تحقیق از بین شرکتهای فعال در بورس انتخاب شده است.برای انتخاب نمونه
ابتدا اعلان سود برآوردی هر سهم کلیه شرکتهای فعال در بورس به عنوان نمونه انتخاب شده اند سپس با اعمال شرایط و محدودیت هایی ،نمونه های واجد شرایط به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شده اند.

تعداد شرکتهای واجد شرایط ۹۸شرکت بودند که ۱۵۲ مورد اعلان سود براوردی هر سهم (نمونه تحقیق) در مورداین تعداد شرکت مورد بررسی قرار گرفته است.

۸-۳- سنجش متغیر های تحقیق

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

۱-۸-۳-دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش
همان گونه که در سوال اصلی تحقیق گفته شد هدف اصلی از این تحقیق تعیین تاثیر اعلان سود بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران می باشد.
برای محاسبه عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران از مدل زیر استفاده شده است . این مدل توسط چیانگ و وینکاتش در…………………………

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران”

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1997

قیمت : تومان9,900