فروشگاه

توضیحات

 نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

سوال اساسی این پژوهش بررسی نقش رسانه ها در نهادینه کردن فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی برق شهرستان یزد می باشد که از روش پیمایشی در انجام آن

استفاده شده است. تحقیق پیمایشی وسیله‌ای ست برای جمع‌آوری اطلاعاتی که از تعداد

محدودی افراد به کمک پرسشنامه‌های استاندارد به دست می‌آید و می‌توان آن را به کل جمعیت تعمیم داد. جامعه آماری را مشترکین خانگی برق شهرستان یزد تشکیل داده‌اند و ابزار

جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. سعی شده در طراحی سوالات، سادگی و

واضح بودن آن رعایت شود و سوالات مندرج، فرضیه ها ی طرح شده را بسنجد. روش تجزیه و

تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و متناسب با متغیر ها صورت گرفته و در این زمینه از نرم افزار spss استفاده کرده است.

این پژوهش که در ۵ فصل تنظیم شده است موارد ذیل را مورد بررسی، تحلیل و کنکاش قرار داده است. در فصل اول به بیان مساله و اهداف، فرضیه، سوالات، فواید و بیان مساله می

 نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

پردازد. در فصل دوم به ادبیات و پیشینه موضوع مورد مطالعه می پردازد. در فصل سوم که

روش شناسی است، روش اجرای تحقیق به طور مفصل ارائه شده است. تکنیک ها و ابزار تحقیق، روش جمع آوری داده ها، جامعه آماری و تعیین و حجم نمونه در این فصل بررسی می

شود. در فصل چهارم به چگونگی تحلیل داده های تحقیق پرداخته شده است و تمام سعی بر

 نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

آن شده است که برای هر فرضیه یا سوال در نتیجه به دست آمده، دلایل قانع کننده و یا

محاسبات منطقی وجود داشته باشد. در فصل پنجم نتایج تحلیل داده ها به صورت مورد به

مورد بررسی و ارائه شده است. همچنین در این فصل پیشنهادات آورده شده و در پایان پس از ارائه منابع تحقیق، ضمائم ارائه شده است.

با توجه به نتایج به دست آمده اکثریت پاسخگویان شعارهای مدیریت مصرف برق مانند «توجه

 نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

به برچسب انرژی»، «استفاده از شیشه های دوجداره»، «عدم استفاده از لوازم پرمصرف در

ساعت اوج مصرف (پیک بار)» و… را از تلویزیون شنیده اند و کمتر این شعارها را در رسانه های دیگر دیده و یا شنیده اند. بنابراین تلویزیون در میان رسانه های دیگر بیشتر به شعارهای مدیریت مصرف برق پرداخته است.

 

۲۵۶صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد +پرسشنامه

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

انجام پروپوزال و پایان نامه ارتباطات در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی
نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

 

 

فهرست مطالب پایان نامه
عنوان صفحه

چکیده
پیشگفتار

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه ۲
بیان مسئله ۴
اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
اهداف تحقیق ۸

 نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

فرضیه های تحقیق ۹
سوالات تحقیق ۹
متغیرهای تحقیق ۱۰
تعریف اصطلاحات و مفاهیم ۱۰

چارچوب نظری محقق ۱۳
مدل تحقیق ۱۶
قلمرو زمانی و مکانی تحقیق ۱۷

فصل دوم: بررسی ادبیات موضوع تحقیق

مقدمه ۱۹
بخش اول: رسانه ها و تبلیغات ۲۰
تعریف رسانه و وسایل ارتباط جمعی ۲۰
نقش ها و وظایف وسایل ارتباط جمعی ۲۱

نقش عمده وسایل ارتباط جمعی ۲۴
فرهنگ و فرهنگ سازی ۳۰
فرهنگ چیست؟ ۳۰

رسالت رسانه ها و فرهنگ سازی ۳۲
تعریف رسانه در ارتباطات و آموزش ۳۳
نقش وسایل ارتباط جمعی در آموزش ۳۶
جایگاه و اهمیت رسانه ها در فرایند آموزش و یادگیری ۴۳

 نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

توان آموزشی رسانه ها ۴۴

تبلیغات ۴۷
تعریف تبلیغ ۴۷
ارکان تبلیغ ۴۸
اهداف تبلیغ ۵۳
رسانه ها به عنوان ابزار تبلیغ ۵۴

شگردهای جلب مخاطب مورد استفاده در تبلیغ ۵۴
تبلیغ آموزشی ۵۵
انواع جاذبه در پیام‌های تبلیغاتی ۵۶

اثر بخشی در تبلیغات ۶۱
بخش دوم: مخاطب ۶۴
تعریف مخاطب ۶۴

انواع مخاطبان ۶۵
بخش سوم: برق و مدیریت مصرف ۶۹
تاریخچه صنعت برق در ایران ۶۹

 نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

تاریخچه ۷۳ ساله صنعت برق استان یزد ۷۸
مدیریت مصرف چیست؟ ۸۰

مدیریت مصرف در بخش خانگی ۸۱
راهکارهای مدیریت مصرف در بخش خانگی ۸۳
راهکار های اصلاح الگوی مصرف ۹۷
بخش چهارم: نقش رسانه ها در مدیریت مصرف برق ۱۰۰

رسانه ها و تغییر گرایش ها ۱۰۰
رسانه و فرهنگ سازی ۱۰۱
تعامل رسانه‌ها با صنعت برق ۱۰۷
تعامل با مشترکان برق ۱۱۱

رسانه های جمعی و اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف برق ۱۱۲
نقش رسانه ملی در بهینه سازی مصرف برق ۱۱۴
فرآیند اجتماعی کردن و کارکرد رسانه ها در انتقال هنجارها و ارزشها ۱۱۵

بخش پنجم : نظریه ها ۱۱۷
نظریه برجسته سازی ۱۱۸

 نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

نظریه استحکام یا تأثیر محدود ۱۱۹
نظریه وابستگی مخاطب ۱۲۰

ویژگی و اصول نظریه وابستگی ۱۲۱
ابعاد وابستگی ۱۲۲
نظریه استفاده و رضایتمندی ۱۲۲
الگو وعناصر رویکرد استفاده و رضامندی ۱۲۳
مشارکت و ابعاد آن در دیدگاه هشیار سازی ۱۲۴

نظریه نوسازی (گذر از جامعه سنتی) دانیل لرنر ۱۲۶
کاربرد نظریه های ارتباطی در آموزش ۱۳۰
بخش ششم: پیشینه تحقیق ۱۳۲
تحقیقات انجام شده در کشورهای دیگر ۱۳۴

فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه ۱۳۸
روش تحقیق ۱۳۸
جامعه آماری ۱۳۹
حجم نمونه و روش نمونه گیری ۱۳۹
شیوه برآورد حجم نمونه ۱۳۹

 نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

ابزار جمع آوری اطلاعات ۱۳۹
اعتباریابی پرسشنامه ۱۴۰
روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۴۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
جداول یک بعدی ۱۴۳
جداول دو بعدی ۲۱۴

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری
مقدمه ۲۳۴
نتیجه گیری ۲۳۵
نتیجه گیری و تحلیل ۲۳۹
پیشنهادهای ‌تحقیق ۲۴۰
پیشنهاد برای محققین بعدی ۲۴۳

محدودیت های تحقیق ۲۴۳
پیوست ۲۴۴
فهرست منابع ۲۵۲

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره ۱ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب جنسیت ۱۴۳
جدول شماره ۲ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب سن ۱۴۴
جدول شماره ۳ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات ۱۴۵

جدول شماره ۴ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب نوع فعالیت ۱۴۶
جدول شماره ۵ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب نوع واحد مسکونی ۱۴۷

 نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

جدول شماره ۶ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب سطح زیر بنای محل سکونت

۱۴۸
جدول شماره ۷ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب متوسط پول قبض برق ۱۴۹
جدول شماره ۸ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب تعداد افراد خانواده ۱۵۰

جدول شماره ۹ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان درآمد ۱۵۲
جدول شماره ۱۰ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان اطلاع از فعالیتهای شرکت توزیع برق یزد در زمینه صرفه جویی در مصرف برق ۱۵۳

 نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

جدول شماره ۱۱ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان گوش دادن به رادیو ۱۵۴
جدول شماره ۱۲ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان گوش دادن پیام های آموزشی و تبلیغی در زمینه کاهش مصرف برق از رادیو ۱۵۵

جدول شماره ۱۳ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان ساعات تماشای تلویزیون در شبانه روز ۱۵۶
جدول شماره ۱۴ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان مطالعه مطبوعات در شبانه روز ۱۵۷
جدول شماره ۱۵ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تماشای پیام های آموزشی و تبلیغی در زمینه بهینه مصرف کردن برق از تلویزیون ۱۵۸

جدول شماره ۱۶ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان مطالعه برنامه های آموزشی و تبلیغی در زمینه بهینه مصرف کردن برق در مطبوعات ۱۵۹

 نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

جدول شماره ۱۷ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب نوع مطبوعات مورد مطالعه ۱۶۰
جدول شماره ۱۸ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب نوع نشریه مربوط به تبلیغات مرتبط با کاهش مصرف برق ۱۶۲

جدول شماره ۱۹ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از اینترنت ۱۶۴
جدول شماره ۲۰ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تماشای پیام های آموزشی و تبلیغی در زمینه بهینه مصرف کردن برق از اینترنت ۱۶۵
جدول شماره ۲۱ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب آشنایی با سایت اینترنتی

شرکت توزیع برق یزد ۱۶۶
جدول شماره ۲۲ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان مواجهه با تبلیغات و آموزش مبتنی بر کاهش مصرف برق در سایت شرکت توزیع برق یزد ۱۶۷

جدول شماره ۲۳ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان دیدن پیام های آموزشی و تبلیغی در زمینه بهینه مصرف کردن برق در بیلبوردها ۱۶۸

 نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

جدول شماره ۲۴ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان دیدن پیام های آموزشی و تبلیغی در زمینه بهینه مصرف کردن برق در بروشور ، کاتالوگ و پوستر ۱۶۹

جدول شماره ۲۵ توزیع فراوانی و درصدی بر حسب میزان تأثیر زیرنویس تلویزیونی بر روی بیننده از دیدگاه پاسخگویان ۱۷۰
جدول شماره ۲۶ توزیع فراوانی و درصدی بر حسب نوع رسانه دارای بیشترین تأثیر در زمینه

اطلاع رسانی و آموزش در خصوص صرفه جویی در مصرف برق از دیدگاه پاسخگویان ۱۷۱
جدول شماره ۲۷ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب نوع سرویس ارائه شده توسط شرکت توزیع برق یزد به آنها ۱۷۲

جدول شماره ۲۸ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان رضایتشان از اطلاع رسانی شرکت توزیع برق ۱۷۴
جدول شماره ۲۹ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب نوع رسانه مورد اعتمادشان در ز

مینه آموزش و تبلیغ بهینه مصرف کردن برق ۱۷۵
جدول شماره ۳۰ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از وسایل پر

مصرف برقی در ساعات اوج مصرف برق ۱۷۶
جدول شماره ۳۱ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از لامپ کم مصرف در منزل ۱۷۸

 نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

جدول شماره ۳۲ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از راهکارهایی برای کاهش مصرف برق در منزل ۱۷۹
جدول شماره ۳۳ توزیع فراوانی و درصدی بر حسب میزان تأثیر پیام های آموزشی و تبلیغاتی

در زمینه بهینه مصرف کردن برق بر روی کودکان از دیدگاه پاسخگویان ۱۸۰
جدول شماره ۳۴ توزیع فراوانی و درصدی بر حسب میزان مفید بودن عملکرد رسانه های ارتباط جمعی در یزد از دیدگاه پاسخگویان ۱۸۱

جدول شماره ۳۵ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب نوع مشارکتشان در فعالیتهایی در زمینه مدیریت مصرف برق ۱۸۲
جدول شماره ۳۶ توزیع فراوانی و درصدی بر حسب میزان نقش رسانه ها در تشویق افراد به

صرفه جویی در مصرف برق از دیدگاه پاسخگویان ۱۸۳
جدول شماره ۳۷ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان آشنایی با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ۱۸۴

جدول شماره ۳۸ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ۱۸۵

 نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

جدول شماره ۳۹ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب شنیدن یا دیدن شعار توجه به

برچسب انرژی با توجه به نوع رسانه ۱۸۶
جدول شماره ۴۰ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب شنیدن یا دیدن شعار استفاده از شیشه های دوجداره با توجه به نوع رسانه ۱۸۸

جدول شماره ۴۱ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب شنیدن یا دیدن شعار عدم استفاده از لوازم پر مصرف در ساعت اوج مصرف با توجه به نوع رسانه ۱۹۰

 نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

جدول شماره ۴۲ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب شنیدن یا دیدن شعار استفاده از سایبان برای کولرها با توجه به نوع رسانه ۱۹۲
جدول شماره ۴۳ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب شنیدن یا دیدن شعار رنگ

آمیزی کولرها به رنگ سفید با توجه به نوع رسانه ۱۹۴
جدول شماره ۴۴ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب شنیدن یا دیدن شعار استفاده از رنگ روشن در ساختمان با توجه به نوع رسانه ۱۹۶

جدول شماره ۴۵ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب شنیدن یا دیدن شعار استفاده از لامپ کم مصرف به جای لامپ رشته ای با توجه به نوع رسانه ۱۹۸
جدول شماره ۴۶ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب شنیدن یا دیدن شعار جلوگیری

از هدر رفتن دما با استفاده از درزگیر برای در و پنجره‌ها با توجه به نوع رسانه ۲۰۰
جدول شماره ۴۷ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب شنیدن یا دیدن شعار استفاده از نور طبیعی به جای نور مصنوعی با توجه به نوع رسانه ۲۰۲

 نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

جدول شماره ۴۸ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب شنیدن یا دیدن شعار عایق

کاری ساختمان با توجه به نوع رسانه ۲۰۴
جدول شماره ۴۹ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب شنیدن یا دیدن شعار آموزش جهت استفاده صحیح از وسایل پر مصرف برقی با توجه به نوع رسانه ۲۰۶

جدول شماره ۵۰ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب شنیدن یا دیدن شعار سرویس سالیانه کولرها و روغن کاری آنها با توجه به نوع رسانه ۲۰۸

 نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

جدول شماره ۵۱ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب شنیدن یا دیدن شعار گردگیری وسایل روشنایی و لامپها با توجه به نوع رسانه ۲۱۰
جدول شماره ۵۲ توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب شنیدن یا دیدن شعار اجرای

مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان با توجه به نوع رسانه ۲۱۲
جداول دو بعدی:
جدول ۵۳ توزیع فراوانی دو بعدی رابطه بین تحصیلات و رعایت الگوی مصرف برق ۲۱۴

جدول ۵۴ نتایج آزمون خی دو جهت بررسی رابطه بین تحصیلات و رعایت الگوی مصرف برق ۲۱۵
جدول ۵۵ توزیع فراوانی دو بعدی رابطه بین آشنایی با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و میزان مصرف برق ۲۱۶

جدول ۵۶ نتایج آزمون خی دو جهت بررسی رابطه بین آشنایی با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و میزان مصرف برق ۲۱۷
جدول۵۷ توزیع فراوانی دو بعدی رابطه بین سن افراد و رعایت الگوی مصرف برق ۲۱۸
جدول ۵۸ نتایج آزمون خی دو جهت بررسی رابطه بین سن افراد و رعایت الگوی مصرف برق

۲۱۹
جدول ۵۹ توزیع فراوانی دو بعدی رابطه بین جنسیت و رعایت الگوی مصرف برق ۲۲۰
جدول ۶۰ نتایج آزمون خی دو جهت بررسی رابطه بین جنسیت و رعایت الگوی مصرف برق

۲۲۰
جدول ۶۱ توزیع فراوانی دو بعدی رابطه بین آموزش و تبلیغات توسط رسانه ها و رعایت الگوی مصرف برق ۲۲۱

 نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

جدول ۶۲ نتایج آزمون کندال تائو بی جهت بررسی رابطه بین آموزش و تبلیغات توسط رسانه ها و رعایت الگوی مصرف برق ۲۲۲
جدول ۶۳ توزیع فراوانی دو بعدی رابطه بین میزان استفاده از رادیو و رعایت الگوی مصرف برق ۲۲۳

جدول ۶۴ نتایج آزمون خی دو جهت بررسی رابطه بین میزان استفاده از رادیو و رعایت الگوی مصرف برق ۲۲۴

جدول ۶۵ توزیع فراوانی دو بعدی رابطه بین میزان تماشای تلویزیون و رعایت الگوی مصرف برق ۲۲۵
جدول ۶۶ نتایج آزمون خی دو جهت بررسی رابطه بین میزان تماشای تلویزیون و رعایت الگوی مصرف برق ۲۲۶

جدول ۶۷ توزیع فراوانی دو بعدی رابطه میزان مطالعه مطبوعات و رعایت الگوی مصرف برق ۲۲۷

جدول ۶۸ نتایج آزمون خی دو جهت بررسی رابطه میزان مطالعه مطبوعات و رعایت الگوی مصرف برق ۲۲۸
جدول ۶۹ توزیع فراوانی دو بعدی رابطه بین میزان استفاده از اینترنت و رعایت الگوی مصرف ب

رق ۲۲۹
جدول ۷۰ نتایج آزمون خی دو جهت بررسی رابطه بین میزان استفاده از اینترنت و رعایت

 نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

الگوی مصرف برق ۲۳۰
جدول ۷۱ توزیع فراوانی دو بعدی رابطه بین میزان تبلیغات محیطی در سطح شهر (بیلبورد) و

رعایت الگوی مصرف برق ۲۳۱
جدول ۷۲ نتایج آزمون کندال تائو بی جهت بررسی رابطه بین میزان تبلیغات محیطی در سطح شهر (بیلبورد) و رعایت الگوی مصرف برق ۲۳۲

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره ۱ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ۱۴۳

نمودار شماره ۲ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ۱۴۴
نمودار شماره ۳ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات ۱۴۵
نمودار شماره ۴ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع فعالیت ۱۴۶

نمودار شماره ۵ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع واحد مسکونی ۱۴۷
نمودار شماره ۶ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح زیر بنای محل سکونت ۱۴۸

 نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

نمودار شماره ۷ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متوسط پول قبض برق ۱۴۹

نمودار شماره ۸ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد افراد خانواده ۱۵۱
نمودار شماره ۹ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان درآمد ۱۵۲
نمودار شماره ۱۰ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان اطلاع از فعالیتهای شرکت توزیع

برق یزد در زمینه صرفه جویی در مصرف برق ۱۵۳
نمودار شماره ۱۱ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان گوش دادن به رادیو ۱۵۴
ن

مودار شماره ۱۲ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان گوش دادن پیام های آموزشی و تبلیغی در زمینه کاهش مصرف برق از رادیو ۱۵۵
نمودار شماره ۱۳ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان ساعات تماشای تلویزیون در

 نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

شبانه روز ۱۵۶
نمودار شماره ۱۴ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان مطالعه مطبوعات در شبانه روز ۱۵۷
نمودار شماره ۱۵ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تماشای پیام های آموزشی و تبلیغی در زمینه بهینه مصرف کردن برق از تلویزیون ۱۵۸

نمودار شماره ۱۶ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان مطالعه برنامه های آموزشی و تبلیغی در زمینه بهینه مصرف کردن برق در مطبوعات ۱۵۹

نمودار شماره ۱۷ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع مطبوعات مورد مطالعه ۱۶۱

 نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

نمودار شماره ۱۸ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع نشریه مربوط به تبلیغات مرتبز با کاهش مصرف برق ۱۶۳
نمودار شماره ۱۹ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از اینترنت ۱۶۴
نمودار شماره ۲۰ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تماشای پیام های آموزشی و تبلیغی در زمینه بهینه مصرف کردن برق از اینترنت ۱۶۵
نمودار شماره ۲۱ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب آشنایی با سایت اینترنتی شرکت توزیع برق یزد ۱۶۶
نمودار شماره ۲۲ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان مواجهه با تبلیغات و آموزش مبتنی بر کاهش مصرف برق در سایت شرکت توزیع برق یزد ۱۶۷

 نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

نمودار شماره ۲۳ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان دیدن پیام های آموزشی و تبلیغی در زمینه بهینه مصرف کردن برق در بیلبوردها ۱۶۸
نمودار شماره ۲۴ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان دیدن پیام های آموزشی و تبلیغی در زمینه بهینه مصرف کردن برق در بروشور ، کاتالوگ و پوستر ۱۶۹

نمودار شماره ۲۵ توزیع فراوانی بر حسب میزان تأثیر زیرنویس تلویزیونی بر روی بیننده از دیدگاه پاسخگویان ۱۷۰
نمودار شماره ۲۶ توزیع فراوانی بر حسب نوع رسانه دارای بیشترین تأثیر در زمینه اطلاع رسانی و آموزش در خصوص صرفه جویی در مصرف برق از دیدگاه پاسخگویان ۱۷۱

نمودار شماره ۲۷ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع سرویس ارائه شده توسط شرکت توزیع برق یزد به آنها ۱۷۳
نمودار شماره ۲۸ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رضایتشان از اطلاع رسانی شرکت توزیع برق ۱۷۴

نمودار شماره ۲۹ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع رسانه مورد اعتمادشان در زمینه آموزش و تبلیغ بهینه مصرف کردن برق ۱۷۵

نمودار شماره ۳۰ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از وسایل پر مصرف برقی در ساعات اوج مصرف برق ۱۷۷

نمودار شماره ۳۱ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از لامپ کم مصرف در منزل ۱۷۸

نمودار شماره ۳۲ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از راهکارهایی برای کاهش مصرف برق در منزل ۱۷۹

نمودار شماره ۳۳ توزیع فراوانی بر حسب میزان تأثیر پیام های آموزشی و تبلیغاتی در زمینه بهینه مصرف کردن برق بر روی کودکان از دیدگاه پاسخگویان ۱۸۰

 نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

نمودار شماره ۳۴ توزیع فراوانی بر حسب میزان مفید بودن عملکرد رسانه های ارتباط جمعی در یزد از دیدگاه پاسخگویان ۱۸۱
نمودار شماره ۳۵ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع مشارکتشان در فعالیتهایی در زمینه مدیریت مصرف برق ۱۸۲

نمودار شماره ۳۶ توزیع فراوانی بر حسب میزان نقش رسانه ها در تشویق افراد به صرفه جویی در مصرف برق از دیدگاه پاسخگویان ۱۸۳

نمودار شماره ۳۷ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان آشنایی با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ۱۸۴
نمودار شماره ۳۸ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ۱۸۵
نمودار شماره ۳۹ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شنیدن یا دیدن شعار توجه به برچسب انرژی از طریق یکی از رسانه ها ۱۸۷

 نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

نمودار شماره ۴۰ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شنیدن یا دیدن شعار استفاده از شیشه های دوجداره از طریق یکی از رسانه ها ۱۸۹
نمودار شماره ۴۱ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شنیدن یا دیدن شعار عدم استفاده از لوازم پر مصرف در ساعت اوج مصرف از طریق یکی از رسانه ها ۱۹۱

نمودار شماره ۴۲ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شنیدن یا دیدن شعار استفاده از سایبان برای کولرها از طریق یکی از رسانه ها ۱۹۳

 نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

نمودار شماره ۴۳ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شنیدن یا دیدن شعار رنگ آمیزی کولرها به رنگ سفید از طریق یکی از رسانه ها ۱۹۵
نمودار شماره ۴۴ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شنیدن یا دیدن شعار استفاده از رنگ روشن در ساختمان از طریق یکی از رسانه ها ۱۹۷

 نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

نمودار شماره ۴۵ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شنیدن یا دیدن شعار استفاده از لامپ کم مصرف به جای لامپ رشته ای از طریق یکی از رسانه ها ۱۹۹
نمودار شماره ۴۶ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شنیدن یا دیدن شعار جلوگیری از هدر رفتن دما با استفاده از درزگیر برای در و پنجره‌ها از طریق یکی از رسانه ها ۲۰۱

نمودار شماره ۴۷ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شنیدن یا دیدن شعار استفاده از نور طبیعی به جای نور مصنوعی از طریق یکی از رسانه‌ها ۲۰۳
نمودار شماره ۴۸ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شنیدن یا دیدن شعار عایق کاری ساختمان از طریق یکی از رسانه ها ۲۰۵

نمودار شماره ۴۹ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شنیدن یا دیدن شعار آموزش جهت استفاده صحیح از وسایل پر مصرف برقی از طریق یکی از رسانه ها ۲۰۷
نمودار شماره ۵۰ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شنیدن یا دیدن شعار سرویس سالیانه کولرها و روغن کاری آنها از طریق یکی از رسانه‌ها ۲۰۹

نمودار شماره ۵۱ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شنیدن یا دیدن شعار گردگیری وسایل روشنایی و لامپها از طریق یکی از رسانه ها ۲۱۱

نمودار شماره ۵۲ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شنیدن یا دیدن شعار اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان از طریق یکی از رسانه‌ها ۲۱۳

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

مقدمه
دنیای امروز دنیای ارتباطات است و رسانه های جمعی بیشترین مخاطبان را تحت پوشش خود قرار داده اند و هرگاه بدون توجه به دیدگاهها و نظرات مخاطبان خود برنامه ریزی و سیاستگذاری کرده‌اند در مسیر خود با چالشها و دشواریهای بسیار روبه رو شده اند و به نظر می رسد در

کشورهای توسعه یافته برنامه هایی که با در نظر گرفتن نظرات و دیدگاههای مخاطبان تهیه شده، موفقیت آمیز بوده اند. بنابراین پیام هایی که در ارتباط با آگاه سازی مردم باشد ضروری

و لازم است و هر چقدر این پیام ها با شناخت و به طور اصولی به مخاطبان ارائه شود، تاثیرگذار خواهد بود و طیف وسیعتری از مخاطبان را تحت پوشش قرار خواهد داد.

در این مسیر پرواضح است که در روند پرشتاب توسعه جهانی، تکنولوژی های ارتباطی با سرعتی خارق العاده و غیر قابل تصور در حال رشد هستند و چهره جهان را در پروسه دگرگونی مداوم قرار
داده اند.

 نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

در بیشتر کشورهای در حال توسعه یکی از موانع اصلی پیشرفت، رشد جمعیت و به تبع آن رشد مصرف بی رویه است که می تواند سد راه توسعه شوند و تامین نیازهای اساسی جمعیت هر کشور، بخش مهمی از امکانات و درآمدهای دولت را به خود اختصاص می دهد و

این نه تنها باعث تهی شدن منابع ملی می شود بلکه باعث تغییر فرهنگ مصرفی مردم می شود و به جای سرمایه گذاری دولت در بخش های زیربنایی و تولید، منابع، صرف اشتباه مصرف کردن می شود.

پس با تکیه بر آنچه ذکر شد، اطلاع رسانی در آگاهی مردم برای تنظیم رفتار مصرفی و آموزش مدیریت مصرف، جایگاه ویژه ای در مطالعات و پژوهشها دارد.

انتشار و استمرار پیام های آموزشی و تبلیغی در گسترش مصرف بهینه و رعایت الگوهای درست مصرف کردن برق در چند سال اخیر، بسیار بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. بررسی و رسیدن به این نکات موجب انجام پژوهش حاضر شده است.

در انجام این پژوهش، پیش از پرداختن به مسایل طرح پژوهش، ادبیات تحقیق، پیشینه تحقیق و غیره، این سوال اساسی پیش می آید که چرا مردم در مصرف برق صرفه جویی لازم را نمی کنند؟ چرا اصول مصرف بهینه از سوی بسیاری از مشترکین خانگی برق رعایت نمی شود؟

به نظر پژوهشگر، سیستم آموزشی ارائه شده از سوی رسانه ها برای فرهنگسازی مدیریت

مصرف بهینه نبوده است و این پژوهش بر آن است تا راهکارهایی در این راستا ارائه کند و به سوالات اساسی و جانبی آن پاسخ دهد.

 نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

این پژوهش که در ۵ فصل تنظیم شده است موارد ذیل را مورد بررسی، تحلیل و کنکاش قرار داده است. در فصل اول به بیان مساله و اهداف، فرضیه، سوالات، فواید و بیان مساله می پردازد. در فصل دوم به ادبیات و پیشینه موضوع مورد مطالعه می پردازد. در فصل سوم که رو

ش شناسی است، روش اجرای تحقیق به طور مفصل ارائه شده است. تکنیک ها و ابزار تحقیق، روش جمع آوری داده ها، جامعه آماری و تعیین و حجم نمونه در این فصل بررسی می

شود. در فصل ۴ به چگونگی تحلیل داده های تحقیق پرداخته شده است و تمام سعی بر آن شده است که برای هر فرضیه یا سوال در نتیجه به دست آمده، دلایل قانع کننده و یا محاسبات

منطقی وجود داشته باشد. در فصل ۵ نتایج تحلیل داده ها به صورت مورد به مورد بررسی و ارائه شده است. همچنین در این فصل پیشنهادات آورده شده و در پایان پس از ارائه منابع تحقیق، ضمائم ارائه شده است.

 

بیان مسئله:
با توجه به اینکه هیچ امر فرهنگی به طور ژنتیکی در انسان وجود ندارد، فرایند اخذ و دریافت فرهنگ در تمام طول زندگی انسان اتفاق می افتد (گی روشه،۱۳۸۷، ۵۷) در این میان نقش

وسایل ارتباط جمعی به عنوان با نفوذ ترین نهاد در تغییرات اجتماعی و فرهنگی برای اشاعه امور مطلوب فرهنگی و آموزش جامعه برای ایجاد تغییر برای بهبود در سبک زندگی از کانال های مهم در برنامه‌ریزی های توسعه به شمار میرود.

وسایل ارتباط جمعی در تغییرات اجتماعی و فرهنگی قادر هستند روش های جدید زندگی را

 نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

پدید آورند. البته بسیاری معتقد هستند توسعه فناوری های رسانه ای با عث کم شدن کیفیت

زندگی شده است. با این حال بسیاری نیز معتقد هستند ارتباطات جمعی تا ۸۷ درصد بر روی آگاهی مردم از امور مختلف زندگی تاثیر می گذارد. (غفوری ودیگران،۱۳۸۲، ۵۹)

بنابراین نیازهای روز افزون اجتماعی، وظیفه آموزشی رسانه ها به عنوان یکی از نقش هایی که به طور موازی با سایر نهادها و موسسات ارائه می کند، مطرح است. این مساله تا آنجا

مطرح است که برخی نقش فرهنگسازی و آموزش دائم را برای رسانه ها قائل هستند. رسانه

های جمعی اگرچه در بسیاری از مواقع به طور مستقیم در آموزش مهارتها، روشها و شیوه

های جدید زندگی اقدام نمی‌کنند ولی به طور غیر مستقیم و در قالب برنامه های تفریحی،

تبلیغی، سرگرم کننده و یا حتی اطلاع رسانی و خبری، دست به اقدام می زنند و بر مخاطب

خود تاثیر می گذارند. تقریباً هر روزه شاهد رشد تبلیغات رسانه ای و آموزش و فرهنگسازی، در زمینه‌های متعدد برای مخاطبان رسانه ای هستیم.

 نقش رسانه ها در  فرهنگ مدیریت مصرف برق در بین مشترکین خانگی

یکی از این موارد، که بسیار هم اهمیت دارد اطلاع رسانی در خصوص انرژی الکتریکی و شیوه های تولید، انتقال و توزیع، آموزش راهکارها و شیوه های مفید، کم هزینه و جدید در خصوص

کاهش هزینه های برق مصرفی، استفاده بهتر از منابع، امکانات و تجهیزات برقی و افزایش عمر

مفید آن وسایل و در نهایت تمامی راهکارهایی که هم موجب رضایتمندی مشتریان خواهد شد و هم بهترین و کوتاه ترین مسیر برای توسعه و آبادانی کشور فراهم خواهد آمد.

انرژی الکتریکی با صرف هزینه ای هنگفت، از تبدیل انواع مختلف انرژی های اولیه نظی