فروشگاه

توضیحات

بررسی و تحلیل رمان بوف کور بر اساس نظریه ی ساختارگرایی

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع بررسی و تحلیل رمان بوف کور بر اساس نظریه ی ساختارگرایی
پس دیدن متن و فهرست پایان نامه بررسی و تحلیل رمان بوف کور بر اساس نظریه ی ساختارگرایی میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه ادبیات فارسی استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

بررسی رمان بوف کور بر اساس نظریه ی ساختار گرایی تکوینی لوسین گلدمن
بررسی رابطه ی متقابل جهان نگری صادق هدایت ومتن رمان بوف کور بر اساس نظریه ی ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن»

محققانی که در زمینه ی نقد ادبی آثاری نگاشته اند عمدتاً در گروه جای می گیرند؛ گروه نخست، تنها به محتوای اثرتأکید می ورزندوبه متن بی توجهند.به نظرآنها هدف از مطالعه ی اثر ادبی، تنها درک مقصود ومنظور نویسنده است. گروه دیگر که در نقطه ی مقابل این گروه جای دارند، تنها به زبان متن اهمیت می دهند. به نظر آنها معنای آثار ادبی پیوسته در زمان

های مختلف تکرار می شود وآن چه متن را ادبی می سازد، تنها شیوه های گوناگون به کارگیری زبان برای بیان این مفاهیم است. در مقابل این دو گروه، اشخاصی هم بودند که مخالف تقسیم متن به لفظ ومعنی ( جهان نگری و … ) بودند. لوسین گلدمن ـ جامعه

شناس مارکسیست مجارستانی ـ یکی از آن هاست. وی نظریه ی خود را ساختار گرایی تکوینی نامید. مطابق این نظریه که متأثر از اندیشه ی مارکسیستی است، محتوا(ساختار) وصورت ( فعالیت بشر) بر هم تأثیر متقابل دارند.

در این پایان نامه سعی داریم بر اساس این نظریه ، رابطه ی متقابل متن رمان بوف کور و جهان نگری مطرح در آن، یعنی جهان نگری متعلق به طبقه ی اجتماعی نویسنده ی آن را مورد بررسی قرار دهیم.
کلید واژه ها: ساختارگرایی تکوینی ، جهان نگری، درون مایه ، متن ، درون گرایی.

بررسی و تحلیل رمان بوف کور بر اساس نظریه ی ساختارگرایی

 

۱۳۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل بررسی و تحلیل رمان بوف کور بر اساس نظریه ی ساختارگرایی را دانلود کنید

بررسی و تحلیل رمان بوف کور بر اساس نظریه ی ساختارگرایی
بررسی و تحلیل رمان بوف کور بر اساس نظریه ی ساختارگرایی

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده
فصل اول: مقدمه
۱-۱٫ تعریف مسأله …………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۲٫ چارچوب محتوایی ………………………………………………………………………….. ۱۱
۱-۳٫ پیشینه ی پژوهش ……………………………………………………………………………. ۱۴
۱-۴٫ پرسش های پژوهش …………………………………………………………………………. ۱۶

۱-۵٫ حدود پژوهش ………………………………………………………………………………….. ۱۷
۱-۶٫ اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………. ۱۷
۱-۷٫ روش پژوهش ………………………………………………………………………………….. ۱۷

فصل دوم: کلیات
۲-۱٫ لوسین گلدمن و روش تحقیق او …………………………………………………………. ۱۹
۲-۱-۱٫ روش دیالکتیکی ……………………………………………………………………. ۱۹
۲-۱-۱-۱٫ کلیت ………………………………………………………………….. ۲۲
۲-۱-۱-۱-۱٫ دریافت و تشریح ………………………………………………… ۲۲

۲-۱-۱-۱-۱-۱٫ ساختار معنادار ………………………………………………… ۲۳
۲-۱-۱-۱-۱-۲٫ جهان نگری ……………………………………………………. ۲۵
۲-۱-۱-۱-۱-۳٫ طبقه ی اجتماعی …………………………………………….. ۲۷

۲-۱-۱-۱-۱-۴٫ انعکاس طبقه ی اجتماعی بر متن اثر ………………….. ۲۸
۲-۱-۲٫ نویسنده و اثر ادبی …………………………………………………………… ۲۸
۲-۱-۲-۱٫ نویسنده ……………………………………………………………… ۲۸
۲-۱-۲-۲٫ اثر ادبی و ارزش آن ………………………………………………. ۲۹
یادداشت ها …………………………………………………………………………………………….. ۳۰
فصل سوم: صادق هدایت ؛ آثار و زمانه ی او
۳-۱٫ آثار هدایت ………………………………………………………………………………………. ۳۳
۳-۲٫ وضعیت اجتماعی عصر رضا شاه ………………………………………………………… ۳۴

۳-۳٫ بوف کور …………………………………………………………………………………………. ۳۶
فصل چهارم: بررسی اثر
۴-۱٫ شرحی از بوف کور ……………………………………………………………………………. ۴۰
۴- ۱-۱٫ ارتباط دو بخش …………………………………………………………………….. ۴۰
۴-۱-۲٫ بخش یک ؛ زندگی درونی ………………………………………………………. ۴۰
۴-۱-۲٫ بخش دو؛ زندگی واقعی …………………………………………………………. ۴۶
۴-۱-۳٫ مفهوم کلی اثر ……………………………………………………………………….. ۵۹
۴-۱-۴٫ بوف کور ؛ روان داستان ………………………………………………………….. ۶۱
۴-۲٫ بررسی اثر بر اساس الگوی گلدمن ………………………………………………………. ۶۲
۴-۲-۱٫ اجزای ساختار معنادار …………………………………………………………….. ۶۲
۴-۲-۲٫ ساختار معنادار(کلیت منسجم) …………………………………………………. ۶۴
۴-۲-۳٫ جهان نگری ………………………………………………………………………….. ۶۴

۴-۲-۴٫ طبقه ی اجتماعی …………………………………………………………………… ۶۴
۴-۲-۴-۱٫ بررسی وضعیت جامعه شناختی نویسنده ………………….۶۵
۴-۲-۴-۱-۱٫ انقلاب مشروطه …………………………………………………. ۶۵
۴-۲-۴-۱-۱-۱٫ تحلیل وضعیت آشفتگی و هرج و مرج …………….. ۶۷

۴-۲-۴-۱-۲٫ رضا شاه ……………………………………………………………. ۷۰
۴-۲-۴-۱-۲-۱٫ حاکمیت پهلوی …………………………………………….. ۷۳
۴-۲-۴-۱-۲-۲٫ صادق هدایت ………………………………………………… ۷۵
۴-۲-۴-۱-۲-۲-۱٫ اروپای بعد از جنگ …………………………………… ۷۶
۴-۲-۴-۱-۲-۲-۱-۱٫ ادبیات مدرن …………………………………………. ۷۷
۴-۲-۴-۱-۲-۲ -۳٫ سیاست و ادبیات در ایران ………………………….. ۷۹
۴-۲-۴-۱-۲-۲ -۳-۱٫ ادبای نوگرا ………………………………………….. ۸۱

۴-۲-۴-۱-۲-۳٫ جایگاه دولت در جامعه ………………………………….. ۸۴
۴-۲-۴-۱-۲-۳-۱٫ شبه مدرنیسم …………………………………………….. ۸۵
۴-۲-۴-۱-۲-۳-۱-۱٫ شبه مدرنیسم و ناسیونالیسم دولتی …………… ۸۶

بررسی و تحلیل رمان بوف کور بر اساس نظریه ی ساختارگرایی

۴-۲-۴-۱-۲-۳-۱-۱-۱٫ روشن فکران ناسیونالیسم ……………………. ۸۶
۴-۲-۴-۱-۲-۳-۱-۱٫ وضعیت فرهنگ، هنر و ادبیات ………………. ۸۸
۴-۲-۴-۱-۲-۳-۱-۱-۲ . ارزیابی وضعیت روشن فکران …………… ۹۱
۴-۲-۴-۱-۲-۳-۱-۱-۱-۲-۱٫ طبقه ی اجتماعی ……………………….. ۹۱
۴-۲-۴-۱-۲-۴٫ بوف کور – حاجی آقا ……………………………………. ۹۱
۴-۲-۴-۱-۴-۱٫ تلقی مفسران حزب توده ………………………………… ۹۳
۴-۲-۴-۱-۲-۴-۲٫ نگرش تراژیک ………………………………………….. ۹۴
۴-۲- ۵ . بررسی ویژگی های لفظی …………………………………………………….. ۹۶

بررسی و تحلیل رمان بوف کور بر اساس نظریه ی ساختارگرایی

۴-۲-۵-۱٫ تک گویی …………………………………………………………… ۹۷
۴-۲-۵-۱-۱٫ تداعی ذهنی و معنایی …………………………………………. ۹۷
۴-۲-۵-۱-۱-۱٫ توصیف ؛ تصویر …………………………………….. ۹۸
۴-۲-۵-۱-۱-۱-۱٫ تصویر در متن ………………………………………..۱۰۱
۴-۲-۵-۱-۱-۱-۱-۱٫ تشبیه …………………………………………………. ۱۰۱
۴-۲-۵-۱-۱-۱-۱-۲٫ استعاره ……………………………………………….. ۱۰۱
۴-۲-۵-۱-۱-۱-۱-۲-۱٫ تشخیص ………………………………………… ۱۰۲
۴-۲-۵-۱-۱-۱-۱-۳٫ تکرار …………………………………………………. ۱۰۳

بررسی و تحلیل رمان بوف کور بر اساس نظریه ی ساختارگرایی

۴-۲-۵-۱-۱-۱-۱-۳-۱٫ در سطح محدود ………………………………. ۱۰۳
۴-۲-۵-۱-۱-۱-۱-۳-۲٫ در سطح وسیع ………………………………… ۱۰۳
۴-۲-۵-۱-۱-۱-۱-۳-۲-۱٫ کارکرد نمادین …………………………….. ۱۰۴
۴-۲-۵-۱-۱-۱-۲٫ ساختار تصویری …………………………………….. ۱۰۵
۴-۲-۵-۱-۱-۱-۲-۱٫ استعاره ……………………………………………….. ۱۰۵
۴-۲-۵-۱-۱-۱-۲-۲٫ ایجاز ………………………………………………….. ۱۰۵
۴-۲-۵-۱-۱-۱-۲-۳٫ تکرار …………………………………………………. ۱۰۶
۴-۲-۵-۱-۱-۱-۳٫ اشاره به امور مبهم ؛ ابهام در تصویر…………….. ۱۰۶
۴-۲-۵-۱-۱-۱-۴٫ زمان ………………………………………………………. ۱۰۸
۴-۲-۵-۱-۱-۱-۴-۱٫ زمان در ارتباط با تصاویر ……………………… ۱۰۸
۴-۲-۵-۱-۱-۱-۴-۲٫ زمان گردشی ………………………………………. ۱۰۹

۴-۲-۵-۱-۱-۲٫ موسیقی ………………………………………………………. ۱۰۹
۴-۲-۵-۱-۱-۲-۱٫ تداعی …………………………………………………….. ۱۰۹
۴-۲-۵-۱-۱-۲-۲٫ تکرار حروف مشابه …………………………………. ۱۱۰
۴-۲-۵-۱-۱-۲-۲-۱٫ مصوت های کشیده …………………………….. ۱۱۰

۴-۲-۵-۱-۱-۲-۳٫ تکرار کلمات …………………………………………… ۱۱۲
۴-۲-۵-۱-۱-۳٫ پرسش های فلسفی ، قید های مطلق ………………. ۱۱۲
۴-۲-۵-۲٫ تحلیل ویژگی های متن ………………………………………… ۱۱۳
۴-۲-۵-۲-۱٫ مقایسه با شعر منثور …………………………………………. ۱۱۳
۴-۲-۵-۲-۱-۱٫ مکتب رمانتیک …………………………………………… ۱۱۵
۴-۲-۵-۲-۱-۱-۱٫ اصالت دنیای درون ………………………………….. ۱۱۵
۴-۲-۵-۲-۱-۱-۱-۱٫ یگانگی با طبیعت ………………………………… ۱۱۵

۴-۲-۵-۲-۱-۱-۲٫ اندوه فلسفی ………………………………………….. ۱۱۶
۴-۲-۵-۲-۱-۲٫ سورئالیسم ………………………………………………….. ۱۱۶
فصل پنجم : نتیجه گیری
۵-۱٫ انقلاب مشروطه؛ زمینه ی حکومت پهلوی ……………………………………………….. ۱۱۸
۵-۲٫ رضا شاه و حکومت پهلوی ……………………………………………………………………..

۱۱۹
۵-۲-۱٫ روشن فکران نسل جدید ……………………………………………………………… ۱۱۹
۵-۲-۱-۱ ………………………………………………………………………………………… ۱۱۹
۵-۲-۱-۱-۱……………………………………………………………………….. ۱۲۰
۵-۲-۱-۲…………………………………………………………………………… ۱۲۰
۵-۲-۱-۲-۱……………………………………………………………………….. ۱۲۰

بررسی و تحلیل رمان بوف کور بر اساس نظریه ی ساختارگرایی

۵-۲-۲٫ طبقه ی روشن فکران درون گرا ……………………………………………………. ۱۲۱
۵-۳٫ تأثیر جهان نگری بر متن ………………………………………………………………………… ۱۲۲
۵-۳-۱ ………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲
۵-۳-۱-۱…………………………………………………………………………… ۱۲۲
منابع ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………… ۱۲۷

بررسی و تحلیل رمان بوف کور بر اساس نظریه ی ساختارگرایی

 

 

۱-۱٫ تعریف مسأله

بررسی و نقد آثار ادبی از منظر نظریه های جامعه شناسی ، از مهم ترین رویکردهای نقد ادبی محسوب می شود . نقد جامعه شناختی ، اثر ادبی را مولود شرایط اجتماعی می داند . از این رو رابطه ی مؤلف وجامعه را با متن و اثر ادبی، رابطه یی علی و معلولی در نظر می گیرد . در برابر چنین دیدگاهی ، نگرشهای متن محور قرار می گیرند که اثر ادبی را تنها یک مسأله و اتفاق زبانی قلمداد می کنند و صرفاً به ادبیت متن توجه می نمایند .

لوسین گلدمن جامعه شناس نوگرای مجارستانی سعی می کند نقد جامعه شناختی کلاسیک را تلطیف نماید. وی به تأثیر متقابل ادبیات و ساختار اجتماعی توجه می کند . (دربخش کلیات ، مستندات ارائه خواهد شد .)

این محقق در مقاله ی «پیوند آفرینش ادبی با زندگی اجتماعی (۱۳۷۶) » به تفصیل ، نظرات خود را بیان کرده است . او برای لفظ و معنی رابطه یی متقابل در نظر می گیرد و بر اساس نظریه ی « ساختار گرایی تکوینی » سعی می کند رابطه ی متقابل میان متن اثر (فرم) و جهان نگری پدیدآورنده ی آن (محتوا ) را بنمایاند. وی در کتاب «خدای پنهان » از این منظر به بررسی چند رمان پرداخته است .

در این پایان نامه در نظر است یکی از داستان های صادق هدایت (بوف کور) با توجه به مؤلفه های نظریه ی «ساختارگرایی تکوینی» لوسین گلدمن مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد .
در این تحقیق سعی می شود اجزای متن این داستان مورد مطالعه قرار گیرد و رابطه ی متقابل میان این اجزا برای نیل به ساختار معنادار آن کشف گردد . پس از کشف ساختار معنادار این اثر ، جهان نگری و سپهر فکری هدایت آشکار می شود . در مرحله ی بعدی

سعی می شود که این ساختار معنادار ، در ساختاری گسترده تر قرار گیرد یعنی طبقه ی اجتماعی که نویسنده متعلق به آن می باشد و مرحله ی بعدی انعکاس جهان نگری این طبقه می باشد بر درون مایه و ساختار این اثر .

بررسی و تحلیل رمان بوف کور بر اساس نظریه ی ساختارگرایی

۱-۲٫ چهارچوب محتوایی
محققانی که در زمینه ی نقد ادبی آثاری نگاشته اند در دو گروه عمده جای می گیرند . گروه اول تنها بر محتوای این آثار تأکید می ورزند و به متن بی توجهند . به نظر آنها هدف از مطالعه ی آثار ادبی ، تنها درک مقصود و منظور نویسنده است . گروه دیگر که در نقطه ی مقابل این گروه جای می گیرند، ادبیات را تنها یک مسأله ی زبانی قلمداد می کنند . از نظر این ها

مفاهیم مختلف در زمان ها و آثار ادبی مختلف تکرار می شوند ولی زبان آنها به سبب به کارگیری شیوه های مختلف بیان مانند تشبیه ، استعاره ، ایهام و … متفاوت است و ادبیت متن هم در نتیجه ی به کارگیری این شیوه های مختلف است . از مهم ترین شاخه های این گروه ، فرمالیسم است . «به اعتقاد فرمالیست ها ، ادبیات صرفاً یک مسأله ی زبانی است

و لذا می توان گفت که زبان ادبی یکی از انواع زبان هاست و باید به آن از دید زبان شناسی – نگریست . آنان اثر ادبی را شکل (فرم ) محض می دانستند و اساساً مخالف تقسیم متن به صورت و محتوا بودند …( به اعتقاد آنها) ادبیات در فرم و ساخت است نه در روح و فکر … » (شمیسا، ۱۳۸۳ : ۱۴۷- ۱۴۸)

این شیوه اگر چه عملی است ولی نقایصی دارد مثل توجه نکردن به معنای کلی اثر .
در مقابل این دو گروه، کسانی بودند که مخالف تقسیم متن به صورت و محتوا بودند . لوسین گلدمن یکی از آنهاست .

قصد ما در این پروژه اثبات این امر( رابطه ی متقابل لفظ و معنی ) است بر اساس نظریه ی ساختار گرایی تکوینی او، از طریق نمایاندن رابطه ی متقابل میان متن اثر (صورت) و جهان- نگری پدید آورنده ی آن (محتوا ) .

درزمان گلدمن دوشیوه درنقد متون رایج بود. یکی شیوه ی پوزیتویستی که همان شیوه ی مشاهده ی تجربی است که تنها متن و جزئیات آن را در مرکز توجه خود قرار می دهد.روش دیگر ، ذات مفهومی است که همان طور که از نامش پیداست سعی دارد تا نظری راجع به کل اثر ارائه دهد، بدون توجه به جزئیات آن . اما روشی که گلدمن ارائه می دهد ، تلفیقی است بین این دو شیوه و بدین ترتیب برطرف کننده ی نقایص آنها است .

گلدمن شیوه ی مطالعاتی خود را «دیالکتیکی »و غیر مستقیم نامیده است . اندیشه ی دیالکتیکی «تأکید می ورزد که هیچ گاه نه عزیمت گا ه های ثابت و قطعی وجود دارد و نه مسائل قطعاً حل شده، واندیشه هرگز مسیر مستقیم را نمی پیماید زیراهر حقیقت جزیی معنای راستین خود را نمی یابد مگر از رهگذر جایگاهش در یک مجموعه، همان گونه که

مجموعه نیز شناخت پذیر نیست مگر از رهگذر پیشرفت در شناخت حقایق جزیی . بدین ترتیب سیر حرکت شناخت به صورت نوسانی دائم بین اجزا و کل که باید متقابلاً یکدیگر را روشن کنند نمودار می شود.» (گلدمن :۱۳۷۶ ، ۱۹۰ )

گلدمن برای شناخت پدیدارها از فرایند دوگانه ی دریافتی – تشریحی یادمی کند . دریافت یعنی «توصیف مناسبات اساسی سازنده ی یک ساختار معنادار »(گلدمن ، ۱۳۷۷ : ۲۱۲ ) و تشریح «عبارت است از گنجاندن … [این] ساختار معنادار در ساختار گسترده تر که ساختار نخست یکی از عناصر آنست » (گلدمن،۱۳۷۷ :۲۱۲ )

دریافت در واقع مرحله ی مطالعه اجزای متن است و درک رابطه ی متقابل میان این اجزا برای رسیدن به ساختار معنادار اثر. با کشف ساختار معنادار هر اثر ، جهان نگری نویسنده ی آن آشکار می شود . در مرحله ی بعد یعنی تشریح ، محقق بر اساس روش دیالکتیکی ، این ساختار معنادار (جهان نگری ) را در کلیتی عام تر و ساختاری گسترده تر قرار می دهد . این ساختار گسترده تر همان طبقه یی است که نویسنده جزیی از آن می باشد .

سپس نوبت می رسد به بررسی تأثیر جهان نگری این طبقه بر شکل و ساختار اثر ادبی .
مشاهده می شود که سیر این تحقیق ، حرکت از اجزای متن است به سوی کشف ساختار معنادار و کلیت منسجم اثر و سپس حرکت از این کلیت به سوی اجزای پدید آورنده ی آن، و در حالت کلی،بررسی رابطه ی متقابل میان اجزای تحقیق(صورت اثر)وکلیت آن (محتوا وجهان بینی طبقه ).

«برخی از منتقدان گلدمن را متهم کردند که او اثر ادبی را با زندگینامه ی مؤلف آن و محیط اجتماعی که صاحب اثردرآن زیسته است توضیح می دهد. گلدمن پاسخ این دسته را طی مقاله یی با عنوان « پیوند آفرینش ادبی با زندگی اجتماعی » می دهد . او در این مقاله

اشاره می کند که منتقدانش نظریه ی او را با نظریه های «هیپولیت تن » که تحلیل یک اثر ادبی هنری را جدای از زندگی آفریننده ی… [آن] نمی داند اشتباه گرفته اند.»(حسین آبادی ، ۱۳۸۵)

بررسی و تحلیل رمان بوف کور بر اساس نظریه ی ساختارگرایی

۱-۳٫ پیشینه پژوهش:

۱ـ گلدمن بر اساس نظریه ی خود آثار نویسندگانی چون پاسکال ، راسین ، آندره مالرو ، رب گریه و نیز برخی گرایشهای معین رمان را به عنوان نوع ادبی بررسی کرده است .
گلدمن ملموس ترین نمود روش خود را « در کتاب خدای پنهان( ۱۹۵۶) به نمایش می گذارد . لویی چهاردهم ، پادشاه فرانسه ، در راستای تقویت دستگاه دولت ، قدرت یک دسته از اشراف وابسته به دستگاه قضائی را تضعیف کرده ، امید به آتیه ی تاریخی در جهان برای

آنان باقی نگذاشت ؛ این گونه بود که بسیاری از چنین اشرافی به ژانسیسم روی آوردند . به صورتی از کاتولیسم که بر ناتوانی انسان از رسیدن به رستگاری بدون الطاف الهی تأکید می کرد . گلدمن به هم ساختی یی میان موقعیت این طبقه و « نگرش تراژیک » مطرح در الهیات پاسکال و نمایش نامه های راسین قائل می شود » ( بیرچال ، ۱۳۷۷ : ۳۴۲ )

۲- دکتر جمشید م . ایرانیان در کتابی تحت عنوان «واقعیت اجتماعی و جهان داستان » بر اساس نظریه ی «ساختارگرایی تکوینی » ، به بررسی چند اثر داستانی فارسی می پردازد و هر یک از آنها را دردوره ی تاریخی و اجتماعی خاص خود بررسی می کند . این آثار عبارتند از «زیبا» ، «بوف کور» ، «حاجی آقا » ، « غرب زدگی »،« مدیر مدرسه » و «نفرین زمین ».

نگارنده در بررسی این داستانها طبقه ی اجتماعی شخص اول آن و زمینه ی تاریخی و اجتماعی پرورنده ی این طبقه را بیان می کند و رد این وضعیت تاریخی و اجتماعی را در محتوای اثر پی می گیرد .

در این اثر ، شرایط اجتماعی زمان نگارش هر یک از داستان ها و چگونگی تأثیر آن بر محتوای این داستان ها به خوبی مطرح شده است. اما به بیان جهان نگری و طبقه ی اجتماعی نویسنده و تأثیر آن بر اجزاء اثر ( متن و …) پرداخته نشده است.

۳- مقاله ای تحت عنوان « بررسی رابطه ی متقابل جهان نگری رودکی و صنایع بدیعی اشعار او براساس نظریه ی ساختار گرایی تکوینی لوسین گلدمن » به راهنمایی استاد محترم دکترغنی پور ملکشاه نگاشته شده است . در این مقاله با کشف ساختار معنادار

اشعار رودکی ، جهان نگری این شاعرآشکار می شود (:امروز را دریاب).این جهان نگری جزیی ازجهان نگری طبقه ی شاعران درباری عصر سامانی و غزنوی است . سپس انعکاس این نوع از جهان نگری بر قصاید اشعار رودکی نشان داده می شود .

۴- آقای کمال راموز ، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ، به راهنمایی دکتر ناصر علی زاده ، در مقاله یی باعنوان « مطالعه ی دیالکتیکی صنایع بدیعی و جهان نگری شاعران سبک خراسانی » ، بر اساس روش ساختار گرایی تکوینی لوسین

گلدمن و شیوه ی دیالکتیکی او ، رابطه ی متقابل میان صنایع بدیعی اشعار سبک خراسانی ( به عنوان یکی از اجزای لفظـی کلام ) و جهان نگری شاعران آن را مورد بررسی قرار داده و چنین نتیجه گرفته است که روحیه ی اشرافی – در اثر زندگی مرفه درباری – افزایش کاربرد صنایع لفظی را در اشعار این دوره موجب گردیده است.

۵- مقاله یی تحت عنوان « تحلیل چراغها را من خاموش می کنم بر اساس نظریه ی گلدمن » توسط دو تن از دانشجویان دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران به راهنمایی دکتر جواد یگانه نگاشته شده است .

این دانشجویان در بیان اصول کلی نظریه ی گلدمن ، این مسأله را بیان می کنند که او رمان راجست وجوی ارزشهای راستین می داند در جهانی تباه . وی قهرمان رمان را فردی مسأله دار می داند که در حالی که دیگر افراد جامعه، خود را با محیط و شرایط آن سازگار می دارند ، وی به جست وجوی ارزش های راستین بر می آید .

ارزش هایی که تباه شده اند .
رمان نویس در طبقه ی خود به آگاهی ممکن دست می یابد و آن را در قالب رمان و جست وجوی قهرمان آن بیان می کند و دیگران با خواندن رمان به این آگاهی دست می یابند .
نگارندگان بر این اساس به تحلیل رمان پرداخته و ارزشهای راستین و جستجوی قهرمان رمان برای این ارزشها را نمودار می سازند .

بررسی و تحلیل رمان بوف کور بر اساس نظریه ی ساختارگرایی

۱-۴٫ پرسش های پژوهش :
۱- اجزا ساختار معنادار رمان « بوف کور» چیست؟
۲- جهان نگری مطرح در این اثر چیست؟

۳- این جهان نگری مربوط به کدام طبقه ی اجتماعی است؟
۴- این طبقه ی اجتماعی متاثر از کدام ساختار اجتماعی است؟
۵- انعکاس این طبقه ی اجتماعی بر متن رمان « بو ف کور» چگونه است؟

۱-۵٫ حدود پژوهش :
حدود پژوهش پایان نامه داستان «بوف کور» ، اثر صادق هدایت می باشد و شرایط اجتماعی نویسنده در زمان نگارش این اثر .

۱-۶٫ اهداف پژوهش :
هدف پژوهش،بررسی رمان بوف کور نوشته ی صادق هدایت می باشد براساس نظریه ی ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن
۱-۷٫ روش پژوهش :

روش پژوهش تحلیل محتوایی است وجمع آوری اطلاعات به روش مطالعات کتابخانه یی انجام می گیرد . برای پژوهش ، ابتدا مطالعاتی جهت جمع آوری اطلاعات در مورد نظریه ی ساختارگرایی تکوینی،متن داستان بوف کور و وضعیت اجتماعی نویسنده ی آن انجام می گیرد و سپس داستان ، بر اساس این نظریه مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

بررسی و تحلیل رمان بوف کور بر اساس نظریه ی ساختارگرایی

……………………….

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

بررسی و تحلیل رمان بوف کور بر اساس نظریه ی ساختارگرایی

 

 

 

…………………..

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی و تحلیل رمان بوف کور بر اساس نظریه ی ساختارگرایی”