فروشگاه

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2786

بررسی تاثير برنامه های تلويزيونی بر سبک زندگی دانشجويان دانشگاه آزاد

قیمت : تومان10,000

توضیحات

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

چکیده
این تحقیق با عنوان بررسی برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی ( دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ) در رشته علوم ارتباطات اجتماعی و در سه مقطع

تحصیلی( دکتری ، کارشناسی ارشد و کارشناسی ) انجام گرفته است ودر کل تعداد (۷۹۲ )دانشجو را در بر گرفته است و از طریق نمونه گیری سهمیه ای ۲۰ درصد این تعدادبه (۱۵۹ )نفر تقلیل یافته اند و قبل از پر کردن

پرسشنامه های اصلی ، تعداد ۱۰ پرسشنامه اعتبار و روایی آنها گرفته و عدد ( ۰٫۸۱۱) حاصل شده است، که نشان دهنده میزان اعتبار بالایی می باشد و سپس از طریق نمونه گیری تصادفی ساده پاسخگویان انتخاب شده اند و پاسخگوی سئوالات طراحی شده توسط محقق بوده اند. روش این تحقیق پیمایشی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه بوده است و پس از

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

پر شدن پرسشنامه ها جداول توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSS بدست آمده و سپس دربرنامه WORD طراحی نهایی صورت گرفته است و از آزمون آماری کای اسکوئر استفاده شده است.در نهایت می توان بر اساس نتایج حاصله از آزمون فرضیات عنوان نمود که ،تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی در پنج بعد( سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

،مذهبی و روانی ) صورت گرفته است . در بعد اجتماعی مشخص شده است که ، برنامه های تلویزیونی اهمیت خاصی به جامعه مدرن و قشر مرفه داده اند، بطوریکه گویی جامعه سنتی به همراه یکسری آداب رسوم نادیده گرفته شده است و از سوی دیگر قشر متوسط و پایین نیز چندان نمایش داده نمی شوند.دربعد فرهنگی نیز عدم توجه به جایگاه ( سیاسی ،

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

اجتماعی و …) بانوان و همچنین اشتغال بانوان و امر تساوی جنسیتی ملاحظه شده است.و در بعد مذهبی مشخص شده است که این برنامه ها در تحکیم روابط خانواده موثر بوده است.بعد سیاسی در زمینه مشارکت در انتخابات و تظاهرات نتایج قابل توجهی بدست نیامده است و در نهایت بعد روانی مطرح شده است که، شامل مسائلی از قبیل الگو پذیری و حس

همدلی مخاطب مطرح شده است که در این تحقیق مشخص شده که برنامه های تلویزیونی تاثیر گذاری خاصی در این زمینه نداشته اند.آنچه در این تحقیق کاملا مشخص شده است این است که بانوان وجوانان دارای قدرت تاثیر پذیری بالایی نسبت به آقایان وقشرتحصیل کرده جامعه دارند .و در نهایت یکسری پیشنهادات به دست اندر کاران برنامه های تلویزیونی و محققین آینده داده شده است.

۲۰۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد+پرسشنامه 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

را دانلود کنید

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد
بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده
پیشگفتار

فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه ۲
طرح مساله ۳
اهمیت و ضرورت ۵
اهداف تحقیق ۷
سوالات تحقیق ۸

فرضیات تحقیق ۱۰
تعریف عملیاتی ۱۲
چارچوب نظری ۱۴
مدل تحقیق ۱۶

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش
( بخش اول، نظریه های مربوط به وسایل ارتباط جمعی)

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

مقدمه ۱۸
تاثیرات وسائل ارتباط جمعی ۲۰

کارکرد های اصلی رسانه ها برای جامعه ۲۳
هفت خوان تاثیر پیام ۲۵
نظریه های کلاسیک رسانه) ۲۶

 

۱)نظریه های تاثیر قدرتمند رسانه ها ۲۶
۱-۱) نظریه مارپیچ سکوت ۲۶
۲-۱)نظریه تزریقی ۲۷

۳-۱)نظریه وابستگی مخاطبان ۲۸
۴-۱)اثرهای تجربه مصنوعی ۲۹

 

خصوصیات تلویزیون ۳۰
نگرانیهای خاص تلویزیون ۳۱
تلویزیون به عنوان رویدادی اجتماعی ۳۴

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

علت تماشای تلویزیون ۳۵
تماشای قسمتهای مختلف یک سریال ۳۵
چه کسانی بینندگان پر و پا قرص هستند ۳۶
اثرهای خشونت تلویزیون ۳۷
۲) مدل تاثیر محدود رسانه ها ۳۹
۱-۲)نظریه کاشت ۴۰

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

۲-۲)نظریه استحکام ۴۳
۳-۲)نظریه برجسته سازی ۴۴
۴-۲) رهیافت انتظار – فایده ۴۶
۵-۲)منطق موزاییکی ۴۷
۶-۲)نظریه نیازجویی یا استفاده و بهره مندی ۴۸
– کشف مجدد رویکرد استفاده و بهره مندی ۵۲

۷-۲)استفاده هدفمند و غیر هدفمند ۵۴
۸-۲)نظریه مخاطب مرکزی ۶۱
– تلویزیون گسترده ترین رسانه ارتباط جمعی ۶۲
نظریه های انتقادی و فرهنگی ۶۴
۱ )مطالعات فرهنگی ۶۵
۲) مطالعات فرهنگ توده ۶۵

۳)نظریات امپریالیسم فرهنگی ۶۶
۴) دیدگاههای ارتباطی و فرهنگی اندیشمندان مکتب فرانکفورت ۶۷
۱-۴)آدرنو و هورکهایمر ۶۷
۲-۴ )هربرت مارکوزه ۷۰
۳-۴)هابرماس ۷۱
۵)نظریات پست مدرنیسم ۷۲

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

۱-۵)ژان بودریار ۷۲
۶ )نظریه های تفسیر گرایی ۷۴
۱-۶) نظریه کنش متقابل نماد ۷۴
۲-۶)نظریه ساختار اجتماعی واقعیت ۷۵

( بخش دوم نظریه های مربوط به سبک زندگی)
نظریه های مربوط به سبک زندگی ۷۷
مقدمه ۷۷
تعاریف سبک زندگی ۷۸
ویژگی های سبک زندگی ۷۹
نظریه پردازان سبک زندگی ۸۱
۱)دیوید چینی :سبک زندگی و مصرف فرهنگی ۸۱

۲)میشل سوبل و سبک زندگی ۸۲
۳)پیر بوردیو: نظریه پرداز رسمی سبک زندگی و مصرف فرهنگی ۸۳
۴)نظریه دیوید رایزمن ۸۹
۵)مارکس: طبقات اجتماعی و شیوه زندگی ۹۴
۶) جورج زیمل و فرهنگ مدرن ۹۵
۷) نورشتاین وبلن : ثروت و سبک زندگی ۹۶

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

۸) مارکس وبر : منزلت اجتماعی و سبک زندگی ۹۸
پست مدرنسیم ۱۰۱
رویکرد ساختار گرایی اثرات رسانه ۱۰۱
-تالکوت پارسونز ۱۰۶
-آنتونی گیدنز ۱۰۷

گیدنز و ساختار یابی و سبک زندگی ۱۱۲
داگلاس هالت : فرا ساختار گرایی و سبک زندگی ۱۱۵
مطالعات سبک زندگی و رسانه ها ۱۱۶
تاثیر آگهی ها و برنامه های تلویزیونی بر روی سبک زندگی کودکان ۱۱۷
نتیجه گیری ۱۲۰
پیشینه تحقیق ۱۲۶

فصل سوم: روش پژوهش

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

روش تحقیق ۱۳۱
تکنیک جمع آوری اطلاعات ۱۳۲
روش گردآوری اطلاعات و مشخصات پرسشنامه ۱۳۲
جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری ۱۳۲
روش استخراج داده ها ۱۳۳

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
روشهای تجزیه و تحلیل ۱۳۵
آمار توصیفی ۱۳۶
آمار استنباطی ۱۸۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات و محدودیت ها
نتیجه گیری ۲۰۸
محدودیت ها ۲۱۵
پیشنهادها ۲۱۶
فهرست منابع ۲۱۷

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول شماره (۱): توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان ۱۳۶
جدول شماره (۲) توزیع فراوانی ودرصد جنس پاسخگویان ۱۳۷

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

جدول شماره (۳) توزیع فراوانی ودرصد وضعیت تاهل پاسخگویان ۱۳۸
جدول شماره (۴) توزیع فراوانی و درصد مقطع تحصیلی پاسخگویان ۱۳۹
جدول شماره (۵) توزیع فراوانی ودرصد شغل پاسخگویان ۱۴۰
جدول شماره (۶) توزیع فراوانی و درصد نوع سریال انتخابی پاسخگویان ۱۴۱

جدول شماره (۷) جدول توزیع فراوانی و درصد دلیل تماشای سریال ها ۱۴۲
جدول شماره (۸) توزیع فراوانی و درصد پاسخگویانی که دچار تغییر عقیده شده اند ۱۴۳
جدول شماره (۹) توزیع فراوانی و درصد نوع تغییر عقیده ایجاد شده ۱۴۴
جدول شماره (۱۰) توزیع فراوانی و درصد میزان تغییر عقیده پاسخگویان ۱۴۵

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

جدول شماره (۱۱) توزیع فراوانی و درصد میزان ترغیب پاسخگویان به خرید کالای خاصی ۱۴۶
جدول شماره (۱۲) توزیع فراوانی و در صد میزان ساده زیستی در سریال ها از نظر پاسخگویان ۱۴۷

جدول شماره (۱۳) توزیع فراوانی و در صد افرادی که از جایگاه اجتماعی بالایی برخوردارند ، افراد مرفهی هستند ۱۴۸

جدول شماره(۱۴) توزیع فراوانی و در صدافرادی که از جایگاه اجتماعی بالایی برخوردارند ، افراد قدرتمندی نیز محسوب می شوند ۱۴۹

جدول شماره (۱۵) توزیع فراوانی و درصد سریال ها زندگی طبقاتی را نمایش می دهند ۱۵۰

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

جدول شماره (۱۶) توزیع فراوانی و در صد قشری که در سریال ها بیشتر نمایش داده می شود ۱۵۱

جدول شماره (۱۷) توزیع فراوانی و در صداشتغال بانوان در سریال ها ۱۵۲
جدول شماره (۱۸) توزیع فراوانی و درصد میزان تغییر نگرش مخاطبان نسبت به جایگاه
( سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ) بانوان از دید گاه دانشجویان ۱۵۳
جدول شماره (۱۹) توزیع فراوانی و در صد میزان تقسیم کار بین بانوان و آقایان ۱۵۴
جدول شماره (۲۰) توزیع فراوانی و در صد میزان ایجاد حس تقلید در میان مخاطبان ۱۵۵

جدول شماره (۲۱) توزیع فراوانی و در صد میزان ترویج ازدواج ۱۵۶
جدول شماره (۲۲) توزیع فراوانی و در صد میزان بی احترام به بزرگتر ها ۱۵۷
جدول شماره (۲۳) توزیع فراوانی و در صد میزان تاثیر گذاری در حس همدلی ۱۵۸

جدول شماره (۲۴) توزیع فراوانی و در صد تحصیلات بالا و تاثیر گذاری کمتر آن ۱۵۹
جدول شماره(۲۵)توزیع فراوانی و در صدبالا بودن تغییر نگرش جوانتر هانسبت به سایرین ۱۶۰

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

جدول شماره (۲۶) توزیع فراوانی و درصدتغییر نگرش بین آقایان و بانوان ۱۶۱
جدول شماره (۲۷) توزیع فراوانی و درصد نمایش مشارکت اجتماعی ۱۶۲

جدول شماره (۲۸) توزیع فراوانی و در صد میزان تشویق به مشارکت اجتماعی ۱۶۳
جدول شماره (۲۹) توزیع فراوانی و در صد تاثیر گذاری سریال ها بر مخاطبان در هنگام خرید کالا ۱۶۴
جدول شماره (۳۰) توزیع فراوانی و در صد تکیه بر سنت ۱۶۵
جدول شماره (۳۱) توزیع فراوانی و در صد میزان پرداختن سریال ها به تجملات ۱۶۶

جدول شماره (۳۲) توزیع فراوانی و در صد نمایش اهتمام و احترام به قانون ۱۶۷
جدول شماره (۳۳) توزیع فراوانی و در صد اشتغال بانوان ۱۶۸

جدول شماره (۳۴) توزیع فراوانی و در صد میزان موفقیت سریال ها در ایجاد تغییر نگرش نسبت به جایگاه بانوان از دید گاه دانشجویان ۱۶۹
جدول شماره (۳۵) توزیع فراوانی و در صد میزان مشارکت آقایان در امور منزل ۱۷۰

جدول شماره (۳۶) توزیع فراوانی و در صد ایجاد حس تقلید در مخاطبان ۱۷۱
جدول شماره (۳۷) توزیع فراوانی و در صد میزان اهمیت دادن برنامه سازان به تجلی سازی امر ازدواج در بین جوانان ۱۷۲

جدول شماره (۳۸) توزیع فراوانی و در صدترویج بی احترامی به بزرگتر ها ۱۷۳
جدول شماره (۳۹) توزیع فراوانی و در صد تغییر نگرش بیشتر بانوان نسبت به آقایان ۱۷۴

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

جدول شماره (۴۰) توزیع فراوانی و در صد موفقیت سریال ها در زمینه تاثیر گذاری در مسائل اعتقادی مخاطبان ۱۷۵
جدول شماره (۴۱) توزیع فراوانی و در صد نمایش جامعه مدرن ۱۷۶
جدول شماره (۴۲) توزیع فراوانی و در صد نمایش نوع خاصی از زندگی ۱۷۷

جدول شماره (۴۳) توزیع فراوانی و در صد میزان تغییر نگرش در احترام به قانون ۱۷۸
جدول شماره (۴۴) توزیع فراوانی و در صد نمایش استقلال بانوان ۱۷۹

جدول شماره (۴۵) توزیع فروانی در صد میزان تغییر نگرش دانشجو نسبت به جایگاه بانوان

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

۱۸۰
جدول شماره (۴۶) توزیع فراوانی و در صد میزان ایجاد حس تساوی در مخاطبان ۱۸۱
جدول شماره (۴۷) توزیع فراوانی و در صد میزان موفقیت در ترویج امر ازدواج ۱۸۲

 

جدول شماره (۴۸) توزیع فراوانی و در صد میزان تشویق به مشارکت سیاسی ۱۸۳
جدول شماره (۴۹) توزیع فراوانی و در صد نگرش مخاطبان در زمینه اثر گذاری سریال ها در طراحی منزل ۱۸۴
جدول شماره (۵۰) توزیع فراوانی و در صد میزان تاثیر سریال ها بر طراحی منزل ۱۸۵
جدول شماره (۵۱) توزیع فراوانی و در صد میزان نمایش تساوی جنسیتی ۱۸۶

جدول شماره (۵۲) توزیع فراوانی و در صد میزان نمایش مشارکت سیاسی ۱۸۷
جدول شماره (۵۳) توزیع فراوانی و در صد ترویج فرهنگ کار بانوان ۱۸۸
جداول توصیفی و تحلیلی
فرضیه شماره (۱)به نظر می رسد تماشای برنامه های تلویزیونی مصرف گرایی مخاطبان را

تشدید
می کند. ۱۸۹
فرضیه (۲) به نظر می رسد در برنامه های تلویزیونی توجه به جامعه مدرن نسبت به جامعه سنتی بیشتر می باشد ۱۹۰

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

فرضیه (۳): به نظر می رسد بین نوع برنامه های تلویزیونی و رشد روحیه تجمل گرایی در میان افراد جامعه رابطه معنا داری وجود دارد ۱۹۱

فرضیه (۴) به نظر می رسد برنامه های تلویزیونی ارزش های اجتماعی 🙁 ثروت مداری)، (قدرت مداری) و ( قانون مداری) را در جامعه ترویج می کنند ۱۹۲
فرضیه (۵) برنامه های تلویزیونی بیشتر قشر مرفه را نمایش می دهند ۱۹۳

فرضیه (۶) به نظر می رسد بین تماشای برنامه های تلویزیونی و تشدید علاقه بانوان به اشتغال خارج از منزل رابطه معنا داری وجود دارد ۱۹۴
فرضیه (۷ ): برنامه های تلویزیونی در تغییر نگرش در زمینه جایگاه( سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی) بانوان تاثیر گذار می باشد ۱۹۵
فرضیه(۸) به نظر می رسد بین برنامه های تلویزیونی و ایجاد حس برابری جنسیتی رابطه معنا داری وجود دارد ۱۹۶

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

فرضیه (۹)بین برنامه های تلویزیونی و ایجاد روحیه تقلید و الگو پذیری رابطه معناداری وجود دارد
۱۹۷
فرضیه(۱۰) بین برنامه های تلویزیونی و ترویج امر ازدواج در جوانان رابطه معنا داری وجوددارد
۱۹۸
فرضیه(۱۱)به نظر می رسد بین برنامه های تلویزیونی وتحکیم روابط خانواده و احترام به حریم رابطه معنا داری وجود دارد ۱۹۹
فرضیه (۱۲) بین محتوای برنامه های تلویزیونی و ایجاد حس همدلی در مخاطبان رابطه معنا داری وجود دارد ۲۰۰
فرضیه(۱۳)به نظر می رسد با بالا رفتن سطح تحصیلات ، افراد کمتر دچار تغییر نگرش می شوند

۲۰۱
فرضیه (۱۴)برنامه های تلویزیونی در بین جوانان بیشترین تغییر نگرش را ایجاد کرده است ۲۰۲

فرضیه (۱۵) به نظر می رسد برنامه های تلویزیونی در مورد بانوان بیشتر از آقایان تغییر نگرش در زمینه سبک زندگی ایجاد کرده است ۲۰۳
فرضیه (۱۶)به نظر می رسد تماشای برنامه های تلویزیون مشارکت سیاسی افراد را به دنبال دارد
۲۰۴
فرضیه ( ۱۷) به نظر می رسد برنامه های تلویزیون مخاطبان خودرا به مشارکت اجتماعی تشویق می نماید ۲۰۵

فرضیه(۱۸) به نظر می رسد برنامه های تلویزیونی در مسائل اعتقادی و مذهبی مخاطبان تاثیر گذار بوده است ۲۰۶

 

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار شماره (۱): توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان ۱۳۶
نمودار شماره (۲) توزیع فراوانی ودرصد جنس پاسخگویان ۱۳۷

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

نمودار شماره (۳) توزیع فراوانی ودرصد وضعیت تاهل پاسخگویان ۱۳۸
نمودار شماره (۴) توزیع فراوانی و درصد مقطع تحصیلی پاسخگویان ۱۳۹
نمودار شماره (۵) توزیع فراوانی ودرصد شغل پاسخگویان ۱۴۰

نمودار شماره (۶) توزیع فراوانی و درصد نوع سریال انتخابی پاسخگویان ۱۴۱
نمودار شماره (۷) جدول توزیع فراوانی و درصد دلیل تماشای سریال ها ۱۴۲

نمودار شماره (۸) توزیع فراوانی و درصد پاسخگویانی که دچار تغییر عقیده شده اند ۱۴۳
نمودار شماره (۹) توزیع فراوانی و درصد نوع تغییر عقیده ایجاد شده ۱۴۴
نمودار شماره (۱۰) توزیع فراوانی و درصد میزان تغییر عقیده پاسخگویان ۱۴۵

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

نمودار شماره (۱۱) توزیع فراوانی و درصد میزان ترغیب پاسخگویان به خرید کالای خاصی ۱۴۶
نمودار شماره (۱۲) توزیع فراوانی و در صد میزان ساده زیستی در سریال ها از نظر پاسخگویان ۱۴۷
نمودار شماره (۱۳) توزیع فراوانی و در صد افرادی که از جایگاه اجتماعی بالایی برخوردارند ، افراد مرفهی هستند ۱۴۸

نمودار شماره(۱۴) توزیع فراوانی و در صدافرادی که از جایگاه اجتماعی بالایی برخوردارند ، افراد قدرتمندی نیز محسوب می شوند ۱۴۹

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

نمودار شماره (۱۵) توزیع فراوانی و درصد سریال ها زندگی طبقاتی را نمایش می دهند ۱۵۰
نمودار شماره (۱۶) توزیع فراوانی و در صد قشری که در سریال ها بیشتر نمایش داده می شود ۱۵۱
نمودار شماره (۱۷) توزیع فراوانی و در صداشتغال بانوان در سریال ها ۱۵۲
نمودار شماره (۱۸) توزیع فراوانی و درصد میزان تغییر نگرش مخاطبان نسبت به جایگاه
( سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ) بانوان از دید گاه دانشجویان ۱۵۳

نمودار شماره (۱۹) توزیع فراوانی و در صد میزان تقسیم کار بین بانوان و آقایان ۱۵۴
نمودار شماره (۲۰) توزیع فراوانی و در صد میزان ایجاد حس تقلید در میان مخاطبان ۱۵۵
نمودارشماره (۲۱) توزیع فراوانی و در صد میزان ترویج ازدواج ۱۵۶

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

نمودار شماره (۲۲) توزیع فراوانی و در صد میزان بی احترام به بزرگتر ها ۱۵۷
نمودار شماره (۲۳) توزیع فراوانی و در صد میزان تاثیر گذاری در حس همدلی ۱۵۸
نمودار شماره (۲۴) توزیع فراوانی و در صد تحصیلات بالا و تاثیر گذاری کمتر آن ۱۵۹

نمودار شماره(۲۵)توزیع فراوانی و در صدبالا بودن تغییر نگرش جوانتر هانسبت به سایرین ۱۶۰
نمودار شماره (۲۶) توزیع فراوانی و درصدتغییر نگرش بین آقایان و بانوان ۱۶۱
نمودار شماره (۲۷) توزیع فراوانی و درصد نمایش مشارکت اجتماعی ۱۶۲

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

نمودار شماره (۲۸) توزیع فراوانی و در صد میزان تشویق به مشارکت اجتماعی ۱۶۳
نمودار شماره (۲۹) توزیع فراوانی و در صد تاثیر گذاری سریال ها بر مخاطبان در هنگام خرید کالا ۱۶۴

نمودار شماره (۳۰) توزیع فراوانی و در صد تکیه بر سنت ۱۶۵
نمودار شماره (۳۱) توزیع فراوانی و در صد میزان پرداختن سریال ها به تجملات ۱۶۶
نمودار شماره (۳۲) توزیع فراوانی و در صد نمایش اهتمام و احترام به قانون ۱۶۷
نمودار شماره (۳۳) توزیع فراوانی و در صد اشتغال بانوان ۱۶۸

نمودار شماره (۳۴) توزیع فراوانی و در صد میزان موفقیت سریال ها در ایجاد تغییر نگرش نسبت به جایگاه بانوان از دید گاه دانشجویان ۱۶۹

نمودار شماره (۳۵) توزیع فراوانی و در صد میزان مشارکت آقایان در امور منزل ۱۷۰

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

نمودار شماره (۳۶) توزیع فراوانی و در صد ایجاد حس تقلید در مخاطبان ۱۷۱
نمودار شماره (۳۷) توزیع فراوانی و

در صد میزان اهمیت دادن برنامه سازان به تجلی سازی امر ازدواج در بین جوانان ۱۷۲
نمودار شماره (۳۸) توزیع فراوانی و در صدترویج بی احترامی به بزرگتر ها ۱۷۳
نمودار شماره (۳۹) توزیع فراوانی و در صد تغییر نگرش بیشتر بانوان نسبت به آقایان ۱۷۴
نمودار شماره (۴۰) توزیع فراوانی و در صد موفقیت سریال ها در زمینه تاثیر گذاری در مسائل اعتقادی مخاطبان ۱۷۵

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

نمودار شماره (۴۱) توزیع فراوانی و در صد نمایش جامعه مدرن ۱۷۶
نمودار شماره (۴۲) توزیع فراوانی و در صد نمایش نوع خاصی از زندگی ۱۷۷
نمودار شماره (۴۳) توزیع فراوانی و در صد میزان تغییر نگرش در احترام به قانون ۱۷۸
نمودار شماره (۴۴) توزیع فراوانی و در صد نمایش استقلال بانوان ۱۷۹
نمودار شماره (۴۵) توزیع فروانی در صد میزان تغییر نگرش دانشجو نسبت به جایگاه بانوان ۱۸۰
نمودار شماره (۴۶) توزیع فراوانی و در صد میزان ایجاد حس تساوی در مخاطبان ۱۸۱
نمودارشماره (۴۷) توزیع فراوانی و در صد میزان موفقیت در ترویج امر ازدواج ۱۸۲

نمودار شماره (۴۸) توزیع فراوانی و در صد میزان تشویق به مشارکت سیاسی ۱۸۳
نمودار شماره (۴۹) توزیع فراوانی و در صد نگرش مخاطبان در زمینه اثر گذاری سریال ها در طراحی منزل ۱۸۴
نمودار شماره (۵۰) توزیع فراوانی و در صد میزان تاثیر سریال ها بر طراحی منزل ۱۸۵
نمودار شماره (۵۱) توزیع فراوانی و در صد میزان نمایش تساوی جنسیتی ۱۸۶

نمودار شماره (۵۲) توزیع فراوانی و در صد میزان نمایش مشارکت سیاسی ۱۸۷
نمودار شماره (۵۳) توزیع فراوانی و در صد ترویج فرهنگ کار بانوان ۱۸۸

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

مقدمه
عصر کنونی را بسیاری عصر انقلاب اطلاعات و ارتباطات نامیده اند . ” عصری که در واقع می توان گفت وسایل ارتباط جمعی پیچیده ترین ابزار القای اندیشه ها و کار آمد ترین تسلیحات برای تسخیر آرام جوامع هستند . در چند دهه اخیر با توجه به سرعت سرسام آور پیشرفت و رشد تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات ، هر روزه بر پیچیدگی و کارآمدی این ابزار و وسایل در

جهان افزوده می شود . گستردگی و پیچیدگی جامع انسانی در عصر کنونی ، وجود رسانه های جمعی را در صحنه مناسبات اجتماعی انسانه امری اجتناب ناپذیر نموده است . تصویری

که از حقیقت در ذهن خود می سازیم ، نمادی از ادراک و برداشت ما از واقعیت محسوس و ملموس زندگی است .”( شاه محمدی ، ۱۳۸۵ :۸ )

اگرچه پیش از این انسانها در ارتباطی رو در رو با یکدیگر بوده اند و رونق و ترویج
روش های زندگی از طریق همین ارتباطات رو در رو و با روندی بسیار کند و ضعیف همراه بوده است . ولیکن با توجه به فن آوری های ( تکنولوژی ) امروزی ، می توان به جرئت بیان نمود که

قدرت ما فوق تکنولوژی به جایی رسیده است که جوامع بشری بصورت آن لاین با هم در ارتباط بوده و همین باعث شده است تا سبک ها و روش های زندگی جدیدی در سطح دنیا در حال چرخش و تغییر باشد.

 

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

طرح مسئله
با پیدایش پدیده جهانی شدن و گسترش آن به همه دنیا، رسانه های جمعی بیش از پیش اهمیت زیادی پیدا کرده اند . در اکثر نقاط جهان و در همه کشورها بسیاری از مردم ساعتهای بسیاری را صرف تماشای رسانه های دیداری و شنیداری می کنند .

در گذشته به سبب وجود ارتباطات سنتی روابط چهره به چهره بر روابط اجتماعی غالب بود . افراد در ارتباطات چهره به چهره کسب خبر می نمودند و روند فرهنگ پذیری بیشتر در خانواده و گروه همسالان شکل می گرفت . اما امروزه عواملی چون وسایل ارتباط جمعی در این جوامع عامل مهمی در تاثیر گذاری و فرهنگ پذیری افراد به شمارمی روند.

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

تلویزیون و ماهواره از جمله رسانه های جمعی هستند که، اکثر مردم از آن ها استفاده می کنند. این نوع رسانه های جمعی توانسته اند بینندگان زیادی را بخود جذب کنند . در نتیجه دامنه موضوعات مورد بحث زیادی را بخود اختصاص داده اند .

از جمله مباحثی که در این زمینه مطرح شده اند این است که ، رسانه های جمعی ( برنامه های تلویزیون ) چه تاثیری بر رفتار افراد جامعه می گذارند؟ و این تاثیر به چه صورتی است؟
گستره طلبی پوشش رسانه ها در آستانه قرن بیست و یکم منزلت خاصی به آن ها بخشیده است . بسیاری از اندیشمندان عصر ما ، وسایل ارتباط جمعی را مدار اندیشه خود می دانند .

مک لوهان معتقد بود که هر کسی این وسایل ارتباطی را در اختیار داشته باشد حتی فرهنگ عام ، را نیز تحت نفوذ دارد و اگر ارشمیدس نقطه اتکایی می خواست تا جهان را دگرگون کند ، من رسانه ها را می خواهم تا جوامع را دگرگون سازم .( ساروخانی ، ۱۳۶۸ : ۲۷)

برلسون و جانوویتس (Berlelson and Janowits) درباره تاثیر رسانه ها می نویسد : ” رسانه ها دارای اثرات وسیع و گوناگونی هستند . این تاثیرات روانی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی هستند که بر عقاید ، ارزش ها ، مهارت ها و سلیقه ها اثر می گذارند . ” ( مرادی ، ۱۳۸۳ : ۲۲۹)

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

مخاطبان و بینندگان رسانه ها از جمله عوامل اصلی در تحقیق رسانه ها می باشند . امروزه رسانه های همگانی نفوذ قدرت فرهنگی را شتاب و گوناگونی فراوانی داده اند .

قدرت فرهنگی توانایی افراد یا گروهها برای پدید آوردن معانی و ساخت شیوه های زندگی است که برای احساسات ، عواطف و اندیشه های خود و دیگران جذابیت دارد .” این قدرت به چیزی همانند است که گیدنز : ( سیاست زندگی … سیاست گزینش سبک و تصمیم گیری های زندگی می خواند “. ( لال ، ۱۳۷۹ : ۱۰۷ )

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

گیدنز در این زمینه می نویسد : ” ظهور تلویزیون بر الگوهای زندگی روزانه به شدت تاثیر گذارده است ، زیرا بسیاری از مردم فعالیت های دیگر را پیرامون برنامه های تلویزیونی معینی تنظیم می کنند . ” ( گیدنز ، ۱۳۷۳ : ۴۷۵ )

حال با توجه به جایگاه این ابر رسانه در زندگی مخاطبان بر آن شدیم تا ببینیم که آیا برنامه سازان و تهیه کنندگان در ساخت سریال ها و برنامه های خود تلاشی درتغییر شیوه زندگی مخاطبان خود داشته اند؟ و آیا این تلاش ها مثمر ثمر بوده است یا خیر ؟

 

اهمیت و ضرورت
به علت ورود وسائل ارتباطی و گسترش ارتباطات بشر هر روز بیش از پیش به اهمیت

استفاده آن در زندگی انسان ها افزوده می شود . اطلاعات بیشتر یعنی قدرت بیشتر .

بنابراین افراد برای ادامه حیات نیاز بیشتری به داشتن اطلاعات گسترده تر دارند. رسانه ها مخصوصا تلویزیون از وزنی بالا در حیات فراغت آدمیان برخوردار هستند .( ساروخانی ، ۱۳۷۸ :۱۴۳ )
با مراجعه به آمار و ارقام موجود در مورد تماشای تلویزیون در جهان می توان به این واقعیت پی برد که تلویزیون بیشترین سهم در گذراندن اوقات فراغت افراد دارد .

امروزه در مورد رسانه های همگانی از جمله تلویزیون ، رادیو ، سینما و امثال آن ها مطالعات دقیق و منظمی صورت گرفته است . این مطالعات و تحقیقات گسترده حکایت از اهمیت رسانه

های جمعی به عنوان نهاد مهم اجتماعی می کند .” با وجود اینکه کشورهای مختلف از لحاظ فرهنگی و سطح زندگی با هم تفاوت بسیاری دارند ، اما تماشای تلویزیون همه جا گسترش یافته است . ”

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

( ارنبرگ ، ۱۳۷۸ : ۱۸۰ )
از آن جایگاه فرهنگ جریان یافته و اشکال متفاوت سمبلیک و نمادین ریشه دوانیده و توسعه می یابد. در این رابطه می توان گفت که رسانه ها بر شیوه رفتاری، نحوه سلوک و سلیقه های عمومی در جامعه و بر هنجارها اثر می گذارد .( مهرداد ، ۱۳۷۶ :۹ )

سبک زندگی نیز از جمله مفاهیمی است که در دنیای امروز از آن استفاده می شود . الگوی پوشش ، تغذیه ، ارزش ها و نگرش های افراد به مانند گذشته ( جوامع سنتی ) به کندی تغییر
نمی کند . افراد برای تطبیق با افراد و جوامع دیگر نیازمند تغییرات زیادی در الگوهای مصرف و سبک زندگی خود هستند . عناصر فرهنگی جوامع در حال گسترش به جوامع دیگر باشند. اگر در گذشته قناعت به عنوان ارزش فرهنگی محسوب می شد ، امروزه مصرف کردن یعنی

حقیقتی کامل و برای رسیدن به این سطح از زندگی ، راهی جز مصرف کردن وجود ندارد ، به عنوان مثال، دیگر خرید به مد مسلط زندگی عمومی معاصر تبدیل شده است . ( سعیدی ، ۱۳۸۴ :۵۴)

فرهنگ مصرفی باعث می شود تا فرد از طریق خوردن ، نوشیدن ، پوشیدن ، نحوه گذراندن اوقات فراغت یا به عبارتی شیوه زندگی هویت یابد . مصرف باعث شده تا فرآیندهای شکل گیری هویت نیز به گونه ای دیگر سامان یابد .

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

در حالی که امروزه دین هایی مانند اسلام ، مسیحیت و … هنوز جایگاه خود را دارند ، کشورهای غیر غربی مانند ایران از افزایش میل به مصرف تاثیر می پذیرند . هم چنان

گروههای بیشتر و بیشتری امیالشان بر انگیخته شده ، شکل یافته و از طریق وسائل ارتباط جمعی و تبلیغات مدرن بیان می شود . این مصرف گرایی مدرن مستلزم آگهی ها ، تصاویر ، روزنامه ها و مهمتر تصاویر تلویزیون بوده و تا حدی از طریق تصویر عمل می کند .

تماشای برنامه های تلویزیون بی معنا نبوده بلکه تماشای کنش های مشتری مدار در زندگی معنوی و مادی میلیون ها مردم از اهمیت بالایی برخوردار است . ( باکاک،۱۳۸۱ :۴۴)
تلویزیون به عنوان دانشگاه فرهنگ سازی شناخته شده است. بنابراین در جامعه ما مثل

سایر جوامع الگو سازی می کند و در چند سال اخیر دیده می شود که سریال ها، به گونه ای به سوی نوع خاصی از زندگی حرکت می کنند ، به عبارتی در سریال ها از سبک طراحی صحنه

، نوع پوشش بازیگران تا برخورد بین بازیگران ، مخاطب را با نوعی دیگر از زندگی آشنا می سازد که شاید برای وی قابل توجه باشد و حتی خواهان آن باشد که با آنچه مشاهده کرده است ، هماهنگی کند .

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

بنابراین در این تحقیق به این گونه مسائل پرداخته خواهد شد.

اهداف تحقیق
هدف اصلی و کلی تحقیق حاضر مطالعه و بررسی تاثیر گذاری برنامه های تلویزیون بر سبک زندگی دانشجویان می باشد .

اهداف جزئی که از هدف کلی و اصلی نشات گرفته اند عبارتند از :

۱) تیپولوژی (سن ، جنس وتحصیلات ) مخاطبان و رابطه آن ها با گرایش به سبک زندگی
۲) تشریح نظریاتی که در حوزه ارتباطات و جامعه شناسی با تکیه بر اثرات رسانه های جمعی و سبک زندگی ارئه شده اند .

بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد

۳) میزان تاثیر و تشدید کنندگی برنامه های تلویزیون در انتخاب سبک زندگی
۴)این تاثیرات در کدام بخش از زندگ%