فروشگاه

توضیحات

تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر تورم در کشور های خاور میانه

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر تورم در کشور های خاور میانه
پس دیدن متن و فهرست پایان نامه تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر تورم در کشور های خاور میانه میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر تورم در کشور های خاور میانه

جهانی شدن به معنای افزایش شتابان حجم مبادلات بین المللی کالاها، خدمات و دارایی های مالی می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم در کشورهای منتخب خاورمیانه است. از دیدگاه نظری در مورد تاثیر جهانی¬شدن اقتصادی بر تورم به چهار مجرای عمده اشاره شده است. مجرای اول، اثر‌گذاری فرایند جهانی‌شدن بر

انگیزه مقامات پولی برای توسل به سیاست‌های انبساطی می‌باشد. مجرای دوم، اثر گذاری جهانی شدن بر قیمت های نسبی است که در تغییر قیمت نسبی کالاهای وارداتی انعکاس پیدا می کند. مجرای سوم تاثیر جهانی¬شدن بر شیب منحنی فیلیپس می باشد. مجرای چهارم اثر گذاری شکاف تولید کشور‌های خارجی بر تورم داخلی از طریق جهانی شدن و تجارت است.
در پژوهش حاضر با استفاده از شاخص ترکیبی و نسبتا جدید جهانی شدن KOF با توجه به حداکثر داده های موجود و روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی اثر جهانی شدن اقتصادی

بر تورم در ۱۴ کشور منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا، در دوره زمانی ۲۰۰۰-۲۰۱۰ برآورد شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که جهانی شدن اقتصادی نتوانسته است تاثیر منفی بر تورم در کشورهای مورد مطالعه داشته باشد.

واژگان کلیدی
جهانی¬شدن اقتصادی، تورم، کشورهای منطقه خاورمیانه. تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر تورم در کشور های خاور میانه

 

۷۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر تورم در کشور های خاور میانه را دانلود کنید

بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بر درآمد با میزان سرمایه گذاری و نحوه تامین مالی شرکتها
بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بر درآمد با میزان سرمایه گذاری و نحوه تامین مالی شرکتها

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول- مقدمه و کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۱
(۱-۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
۲-۱) بیان

مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
۱-۳) حدود

پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲
۱-۴) سؤال‏‌ها و فرضیه ها ی پژوهش………………………………………………………………………………………………………. ۳
(۵-۱اهداف

تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر تورم در کشور های خاور میانه

پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳
(۶-۱ روش انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… ۳
۷-۱) سازماندهی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
فصل دوم-ادبیات موضوع………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
۲-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
۲-۲) تعریف مفاهیم اولیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۵
۲-۲-۱) جهانی شدن……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
۲-۲-۲) ابعاد جهانی شدن………………………………………………………………………………………………………………………. ۶
۲-۲-۳) شاخص های جهانی شدن………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۲-۳-۱) شاخص های ترکیبی……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
۲-۲-۳-۲) شاخص های غیر ترکیبی……………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۲-۲-۴) نقد شاخص های جهانی

شدن……………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۲-۵) شاخص جهانی شدن KOF………………………………………………………………………………………………………. 17
۲-۲-۵-۱) شاخص جهانی شدن اقتصادی KOF…………………………………………………………………………………… 18

۲-۲-۵-۲) شاخص جهانی شدن اجتماعی KOF………………………………………………………………………………….. 19

۲-۲-۵-۳) شاخص جهانی شدن سیاسی KOF……………………………………………………………………………………. 20
۲-۳) تعریف تورم……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰
۲-۳-۱) طبقه بندی تورم………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۳-۱-۱) طبقه بندی تورم بر مبنای درجه شدت……………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۳-۱-۲) طبقه بندی تورم بر مبنای نسبت افزایش قیمت ها یا افزایش حجم پول………………………….. ۲۱

تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر تورم در کشور های خاور میانه

۲-۳-۱-۳) طبقه بندی تورم بر مبنای متناوب و یا عارضه ای بودن افزایش قیمت ها ………………………… ۲۱
۲-۳-۲) علل و ریشه های تورم………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۳-۲-۱) علل عارضی تورم……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
۲-۳-۲-۲) علل اقتصادی تورم……………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
۴-۲) نظریات مکاتب مختلف در مورد

 

تورم…………………………………………………………………………………………. ۲۵
۲-۵) مبانی نظری جهانی شدن اقتصادی و

 

تورم…………………………………………………………………………………. ۲۷
۲-۶) ساز و کار های اثر گذاری فرایند جهانی شدن بر تورم داخلی کشور ها………………………………………… ۲۹
۲-۶-۱) جهانی شدن، انگیزه مقامات پولی و تورم……………………………………………………………………………….. ۲۹
۲-۶-۲) یکپارچه شدن نظام تجارت بین الملل، کاهش نسبی برخی اقلام تجاری و تورم…………………… ۳۰
۲-۶-۳) اثر جهانی شدن بر حساسیت تورم نسبت به نوسانات تولید

تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر تورم در کشور های خاور میانه

داخلی……………………………………… ۳۰
۲-۶-۴) جهانی شدن و اثرپذیری تورم داخلی کشورها از شکاف تولید خارجی…………………………………… ۳۱
۲-۷) مروری بر مطالعات تجربی…………………………………………………………………………………………………………… ۳۱
۲-۷-۱) پژوهش‏‌های خارجی………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲
۲-۷-۲) پژوهش‏های داخلی…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴
فصل سوم-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸
۳-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸
۳-۲) معرفی الگوی اقتصاد سنجی………………………………………………………………………………………………………… ۳۸
۳-۳) روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

 

۳-۴) مزایای استفاده از داده های تابلویی……………………………………………………………………………………………. ۳۹
۳-۵) روش های تخمین مدل داده های تابلویی………………………………………………………………………………….. ۴۰
۳-۶) انواع آزمون ها……………………………………………………………………………………………………………………………… ۰۴
۳-۷) متغیر های موجود در الگو………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱
۳-۸) توصیف اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲
فصل چهارم- یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
۴-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر تورم در کشور های خاور میانه

۴-۲) تجزیه و تحلیل رابطه ی جهانی شدن و تورم……………………………………………………………………………. ۵۳
۴-۳) نتایج حاصل از برآورد مدل برای کشورهای منتخب……………………………………………………………… ۵۳
۴-۳-۱) آزمون مانایی در داده‏های ترکیبی………………………………………………………………………………………. ۵۳
۴-۳-۲) آزمون F لیمر………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴
۴-۳-۳) آزمون هاسمن …………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر تورم در کشور های خاور میانه

۴-۳-۴) برآورد مدل برای کشورهای منتخب…………………………………………………………………………………… ۵۵
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………… ۵۷
۵-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷
۵-۲) نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸
۵-۳) پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
پیوست الف) خروجی نرم‎افزار ایویوز حاصل از آزمون مانایی متغیرهای مدل…………………………………. ۶۴

 

تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر تورم در کشور های خاور میانه

پیوست ب) خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون F لیمر……………………………………………………. ۶۵
پیوست ج) خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون هاسمن……………………………………………………. ۶۵
پیوست د)خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از برآورد با استفاده از روش اثرات تصادفی…………….. ۶۶
چکیده ی انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول(۲-۱): خلاصه مطالعات تجربی انجام شده در رابطه با جهانی شدن اقتصادی و تورم…………………… ۳۶

تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر تورم در کشور های خاور میانه

جدول (۳-۱): اطلاعات شاخص جهانی شدن اقتصادیKOF برای کشورهای منتخب………………………….. ۴۳
جدول (۳-۲): اطلاعات شاخص تورم برای کشورهای منتخب ……………………………………………………………….. ۴۴
جدول(۳-۳): اطلاعات میانگین تورم وشاخص جهانی شدن اقتصادی KOF در کشورهای منتخب…….. ۵۰
جدول(۴-۱): نتایج آزمون ریشه واحد LLC برای متغیرهای

 

پژوهش…………………………………………………. ۵۴
جدول(۴-۲)- نتایج حاصل از آزمون F لیمر برای کشورهای منتخب……………………………………………………. ۵۴
جدول(۴-۳)- نتایج حاصل از آزمون هاسمن برای کشورهای منتخب…………………………………………………… ۵۵
جدول (۴-۴)- نتایج حاصل از برآورد مدل برای کشورهای منتخب………………………………………………………. ۵۵

 

 

 

تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر تورم در کشور های خاور میانه

 

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (۳-۱): روند تورم کشور الجزایر……………………………………………………………………………………………………… ۴۵
نمودار( ۳-۲): روند تورم کشور بحرین……………………………………………………………………………………………………… ۴۵
نمودار (۳-۳): روند تورم کشور

مصر…………………………………………………………………………………………………………. ۴۶
نمودار (۳-۴): روند تورم کشور ایران………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر تورم در کشور های خاور میانه

نمودار (۳-۵): روند تورم کشور اردن………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
نمودار (۳-۶): روند تورم کشور کویت………………………………………………………………………………………………………. ۴۷
نمودار (۳-۷): روند تورم کشور عمان………………………………………………………………………………………………………. ۴۷
نمودار (۳-۸): روند تورم کشور قطر…………………………………………………………………………………………………………. ۴۷
نمودار (۳-۹): روند تورم کشور عربستان…………………………………………………………………………………………………. ۴۸
نمودار (۳-۱۰): روند تورم کشور سودان…………………………………………………………………………………………………. ۴۸
نمودار (۳-۱۱): روند تورم کشور تونس…………………………………………………………………………………………………… ۴۸
نمودار (۳-۱۲): روند تورم کشور امارات………………………………………………………………………………………………….. ۴۹
نمودار (۳-۱۳): روند تورم کشور یمن……………………………………………………………………………………………………… ۴۹
نمودار (۳-۱۴): روند تورم کشور مراکش…………………………………………………………………………………………………. ۴۹

تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر تورم در کشور های خاور میانه

نمودار۳-۱۵) میانگین شاخص جهانی شدن اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا… ۵۰
نمودار(۳-۱۶): میانگین تورم در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا………………………………………. ۵۱
نمودار (۳-۱۷): نمودارxy از میانگین تورم و میانگین شاخص جهانی شدن اقتصادی…………………………. ۵۲

 

تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر تورم در کشور های خاور میانه

فصل اول- مقدمه وکلیات تحقیق
(۱-۱ مقدمه

تحلیل تورم و پیش بینی روند تحولات آن همواره از مهم ترین نگرانی ها در جوامع مختلف و در میان دولت ها و ملت ها می باشد. تورم پدیده بسیار پیچیده ای است که سطح و علل آن از یک کشور به کشور دیگر و از یک دوره به دوره دیگر فرق می کند و در نتیجه علل و عوامل بسیار متنوع و متعدد بروز می کند. سیاست های پولی و مالی، تجاری و بازرگانی خارجی،

ارزی و حتی سیاست های خارجی دولت ها و ساختار-های اقتصادی- اجتماعی جوامع از مهم ترین این عوامل هستند. از دهه ۱۹۹۰ به بعد پویایی تورم در سطح جهان دستخوش تغییر شده است. متوسط نرخ تورم در کشور های صنعتی در طول این دهه نسبت به دهه های قبل کاهش قابل توجهی داشته است (طیب نیا و زندیه، ۱۳۸۸). برای بررسی این نوع

اثر-گذاری دلایل مختلفی توسط تحلیل گران مطرح شده است که از مهم ترین آنها اثر پذیری تورم کشور از فرآیند جهانی شدن است. به خاطر اهمیت و تاثیر روز افزون جهانی شدن بر تورم و اهمیت شاخص تورم در کلیه کشور ها در این تحقیق سعی می شود که به تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته شود.

تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر تورم در کشور های خاور میانه

۱-۲) بیان مسأله

تورم یکی از عوامل تاثیرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، بروز نا‌اطمینانی در اقتصاد، کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است. از این‌رو، شناخت عوامل موثر بر تورم، زمینه مهمی برای رشد و توسعه پایدار فراهم می کند. در سال های اخیر اقتصاددانان به آثار جهانی شدن بر جنبه های مختلف زندگی اقتصادی توجه زیادی کرده اند، از جمله آثاری که جهانی شدن بر

اقتصاد کشورها می تواند داشته باشد تاثیر آن بر تورم است. کشورهای زیادی توانسته اند در فرایند جهانی شدن نرخ تورم خود را کاهش دهند. به عنوان مثال کشور لهستان که نرخ تورم ۱۵۰ درصدی را در اواخر دهه ۱۹۹۰ داشته است، بعد از پیوستن به سازمان تجارت جهانی توانسته است نرخ تورم خود را تک رقمی نموده و آن را به شدت کاهش دهد(سلمان پور۸۸).

تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر تورم در کشور های خاور میانه

اقتصاد جهانی شامل بین‌المللی شدن روز‌افزونی است که آثار آن را می‌توان در افزایش بازرگانی بین‌المللی، جهانی‌شدن تولید و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مشاهده کرد(فتاحی،۱۳۹۱).

جهانی‌شدن اقتصادی یک کشور تجارت جهانی را بهبود می‌بخشد، اقتصاد باز از طریق تاثیر‌گذاری بر بهبود فن آوری سریع تر از اقتصاد بسته رشد می کند( ساشیدا ، ۲۰۰۳ ). اقتصاد‌دانان در خصوص ارتباط بین تورم و جهانی‌شدن عقیده دارند که جهانی‌شدن نقش عوامل خارجی را در فرایند تورم افزایش و نقش عوامل + داخلی را کاهش می‌دهد.

جهانی‌شدن با ایجاد یک فضای رقابتی برای تولید‌کنندگان، رشد بهره‌وری و کاهش فشارهای دستمزد بخصوص برای کشور‌های صنعتی می‌تواند قیمت‌های داخلی را تحت ‌تاثیر قرار دهد(سلمان‌پور، ۱۳۸۸). جهانی‌شدن به روش‌های مختلف ممکن است بر تورم کشور‌ها

اثر‌گذار باشد. از یک طرف باز شدن اقتصاد‌ها می‌تواند بر نحوه عملکرد مقامات پولی کشور‌ها تاثیر‌گذار باشد. از طرف دیگر ادغام اقتصاد‌های نوظهوری چون چین و هند و نفوذ تولید این کشور‌ها به بازار‌های جهانی، تولید‌کنندگان کشور‌های دیگر را در معرض رقابت قیمتی

شدیدی قرار داده که می تواند مانع افزایش قیمت توسط آنها شود. همچنین، کاهش قیمت نسبی کالا‌ها و خدمات وارداتی ممکن است به صورت مستقیم از شدت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بکاهد(فتاحی، ۱۳۹۱). پژوهش پیشنهادی به بررسی تاثیر جهانی‌شدن

اقتصادی بر تورم در کشور‌های منتخب منطقه خاور‌میانه و شمال آفریقا می پردازد. نوآوری این پژوهش در این است که به بررسی تاثیر جهانی‌شدن اقتصادی بر تورم در کشور‌های منتخب منطقه خاور‌میانه و شمال آفریقا با استفاده از شاخص نسبتا جدید و ترکیبیKOF پرداخته است.

تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر تورم در کشور های خاور میانه

۱-۳) حدود پژوهش
محدوده زمانی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ (با توجه به حد اکثرداده های موجود) می باشد.
همچنین حدود مکانی پژوهش شامل کشورهای منتخب منطقه خاور میانه و شمال آفریقا می‌باشد.

تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر تورم در کشور های خاور میانه

 

۱-۴) سؤال ها و فرضیه های پژوهش
مهم ترین سوال پژوهش حاضر عبارت است از:
آیا جهانی‌شدن اقتصادی بر تورم کشور‌های منتخب منطقه خاور‌میانه و شمال آفریقا تاثیر منفی و معنا‌دار دارد؟

و مهم ترین فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از:
جهانی شدن اقتصادی بر تورم کشور‌های منتخب منطقه خاور‌میانه و شمال آفریقا تاثیر منفی و معنا‌دار دارد.

(۵-۱اهداف پژوهش

مهم ترین اهداف پژوهش حاضر عبارتند‌از :
الف) آشنایی با مفهوم بعد اقتصادی جهانی‌شدن.
ب) بررسی روند جهانی‌شدن اقتصادی در کشور‌های مورد نظر.

ج) آشنایی با روند تورم در کشور‌های مورد نظر.
د) تاثیر جهانی‌شدن اقتصادی بر تورم در کشور‌های منتخب منطقه خاور‌میانه و شمال آفریقا.

(۶-۱ روش انجام پژوهش
برای آزمون فرضیه از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی استفاده می شود.
برای بررسی تاثیر متغیر های جهانی شدن اقتصادی بر تورم از الگوی زیر استفاده می شود.
(۱-۱) Yi t = α + βXit + γZit + uit
Yi t: نرخ تورم

α: عرض از مبدا
Xit: بردار متغیر های مستقل و توضیحی و کنترل مانند حجم پول، مخارج دولت، تولید واقعی و … که وارد الگو می شود.
Zit: زیر مجموعه ای از متغیر های مورد نظر پژوهشگر که در اینجا بعد اقتصادی جهانی شدن است.
: uit جز اخلال

i,t به ترتیب نشان دهنده زمان و کشور داده های آماری می باشند.

تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر تورم در کشور های خاور میانه

۷-۱) سازماندهی پژوهش

پژوهش پیشنهادی در پنج فصل نوشته شده است. در فصل اول مقدمه و کلیات تحقیق بیان می‌شوند. در فصل دوم ادبیات موضوع از لحاظ نظری و تجربی بیان می‌گردد. فصل سوم به بیان روش تحقیق اختصاص می‌یابد. در فصل چهارم فرضیه های تحقیق آزمون می‌شوند. نتایج تحقیق در فصل پنجم بیان خواهند‌ شد.

 

تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر تورم در کشور های خاور میانه

 

 

 

 

 

فصل دوم- ادبیات موضوع
۲-۱) مقدمه

در این فصل ابتدا مفاهیم اولیه تحقیق تعریف و شاخص نسبتا جدید جهانی شدن KOF معرفی می-شود سپس مبانی نظری رابطه ی جهانی شدن و تورم مورد بحث قرار می گیرد و در آخر به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق پرداخته می شود.

تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر تورم در کشور های خاور میانه

 

۲-۲) تعریف مفاهیم اولیه تحقیق
۲-۲-۱) جهانی شدن.

جهانی شدن واژه رایج دهه ۱۹۹۰میلادی است. از جهانی شدن با عناوینی چون قرن دهکده الکترونیک جهانی، پیدایش قبیله جهانی، انقلاب اطلاعاتی، فشردگی زمان و مکان، گسترش جهان- -آگاهی، پایان جغرافیا نیز یاد شده است(اختر محققی، ۱۳۸۶). جهانی شدن فرایندی از تحول است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ کرده، ارتباطات را گسترش داده و

تعامل فرهنگ ها را روز افزون می کند. از جنبه های مهم فرآیند جهانی شدن، افزایش وابستگی متقابل میان کشورها از طریق گسترش ارتباطات تجاری است. جهانی شدن یک پدیده چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فناوری است. امروزه در بحث از جهانی شدن، به ویژه در بعد

اقتصادی آن مصادیق خاصی برداشت می شود. به طور مشخص، آغاز فرایندی که امروزه از آن به عنوان جهانی شدن اقتصاد یاد می کنیم به اواخر قرن نوزده میلادی یعنی حدود سال های ۱۸۷۰ باز می گردد(طیب نیا و زندیه ۱۳۸۷).

جهانی شدن مفهومی است چند بعدی که ابعاد مختلف حیاتی انسانی از جمله ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی را شامل می شود.

جهانی شدن اقتصاد را می توان مترادف با آزاد سازی اقتصادی در سطوح ملی و بین المللی نیز دانست. منظور از آزاد سازی اقتصادی، خصوصی سازی، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و حرکت به سوی بازار آزاد است و منظور از آزادسازی بین المللی کاهش موانع بر سر راه تجارت کالا و خدمات، جریانات سرمایه و انتقال تکنولوژی است(طیب نیا و زندیه، ۱۳۸۷).

از جنبه های مهم فرآیند جهانی شدن افزایش وابستگی متقابل میان کشورها از طریق گسترش ارتباطات تجاری است(بنیگنو ، ۲۰۰۸).

جهانی شدن فرآیند و تحولی است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ می کند و در نهایت آنها را از بین می برد(رضوی و سلیمی فر، ۱۳۹۲). در نتیجه تحرک روز افزون منابع، تکنولوژی، کالا و خدمات، سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماورای مرزها سهل تر صورت می گیرد. خلاصه آنکه جهانی شدن، مجموع…………………………

تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر تورم در کشور های خاور میانه

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر تورم در کشور های خاور میانه

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر تورم در کشور های خاور میانه”

16 + یازده =