فروشگاه

تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2583

قیمت : تومان10,000

توضیحات

تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران

موضوع اصلی این پژوهش بررسی تاثیر هوش سازمانی بر اثر بخشی مدیران مدارس شهرستان آمل است

؛اگر مدیران ما دارای ویژگی اثر بخشی مدیران باشند می توانند موجب بهبود آموزش و اشتیاق معلمان به کار شوند و در آینده موجبات رشد و توسعه جامعه را فراهم آورند .

در این پژوهش برآنیم تا به تبیین رابطه رابطه چشم‌انداز استراتژیک ،اعتقاد به سرنوشت مشترک ، عملکرد کارکنان در خصوص میل به تغییر ، تاثیر روحیه ،

شاخص اتحاد و توافق ،کاربرد دانش و برخورد مدیران در رابطه با عملکرد کارکنان بر اثر بخشی مدیران بپردازیم .

متغیر مستقل مورد مطالعه تحقیق هوش سازمانی و متغیر وابسته در این تحقیق اثر بخشی مدیران می باشد . این تحقیق از نظر شیوه جمع¬آوری

اطلاعات، توصیفی از نوع زمینه یابی است است.

قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین هوش سازمانی و اثر بخشی مدیران می باشد. .قلمرو زمانی تحقیق سال تحصیلی ۹۰-۸۹ می باشد. و

قلمرو مکانی تحقیق، مدارس ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه شهر آمل می باشد.

تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران

جامعه آماری این پژوهش مدیران زن و م

رد در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ در سه پایه ابتدایی،راهنمایی ،دبیرستان دختران و پسران در شهر آمل می باشد. که تعداد کل آنها ۴۵۱ N=نفر می باشد .

در این تحقیق به دلیل محدود بودن جامعه آماری به استناد جدول گرجسی و مورگان (برآورد حجم نمونه از روی حجم جامعه ) ۲۰۸N=نفر به عنوان نمونه

 

انتخاب شده اند .

 

تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران

ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده که بر اساس اهداف و سئوالات اصلی تحقیق ساخته شده است. برای ساخت

ابزار پژوهش، ابتدا محقق بسیاری از منابع مرتبط را بررسی نموده، و سپس نظر و پیشنهادات اساتید راهنما، مشاور و مسئولین و متخصصان در تدوین

 

پرسشنامه به کار بسته شد. در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل یافته ها تمامی فرضیه ها تایید شدند .

 

 ۹۷صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد+جامعه آماری  

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران
تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران

 

تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران

 

فهرست مطالب

۱ چکیده

 

فصل یکم:کلیات پژوهش

۲ ۱-۱-مقدمه

۳ ۱-۲-بیان مسئله

۴ ۱-۳-اهمیت وضرورت تحقیق

 

۶ ۱-۴-اهداف تحقیق

 

۷ ۱-۵-فرضیه ها

۷ ۱-۶-سوالات ویزه پژوهش

 

۸ ۱-۷-متغیر های پژوهش

۹ ۱-۸-تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۱۳ ۲-۱-مقدمه

۱۴ ۲-۲-مبانی نظری

۴۸ ۲-۳- پیشینه تحقیق

۴۸ ۲-۲-۱- تحقیقات داخلی

 

۵۲ ۲-۲-۲- تحقیقات خارجی

فصل سوم :روش شناسی تحقیق

 

۵۴ ۳-۱-مقدمه

۵۴ ۳-۲-نوع تحقیق

۵۵ ۳-۳-جامعه آماری

تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران

۵۵ ۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری

 

۵۶ ۳-۵-ابزار جمع آوری داده ها

۵۷ ۳-۶-روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

۶۰ ۳-۷-روش جمع آوری داده ها

۶۰ ۳-۸-روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها

 

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل یافته ها
۶۳ مقدمه

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهاد ها

۹۱ ۵-۱-خلاصه

۹۳ ۵-۲-نتیجه گیری

۹۴ ۵-۳-پیشنهاد ها

۹۵ ۵-۴-محدودیتها

۹۶ ۵-۵-منابع

تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران

ضمائم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عناوین
صفحه
جدول فراوانی ۱-۴ ۶۴
جدول فراوانی ۲-۴ ۶۵
جدول فراوانی ۳-۴ ۶۶
جدول فراوانی ۴-۴ ۶۷
جدول فراوانی ۵-۴ ۶۸
جدول فراوانی ۶-۴ ۶۹
جدول فراوانی ۷-۴ ۷۰
جدول فراوانی ۸-۴ ۷۱
جدول فراوانی ۹-۴ ۷۲
جدول فراوانی ۱۰-۴ ۷۳
جدول فراوانی ۱۱-۴ ۷۴
جدول فراوانی ۱۲-۴ ۷۵
جدول فراوانی ۱۳-۴ ۷۶
جدول فراوانی ۱۴-۴ ۷۷
جدول فراوانی ۱۵-۴ ۷۸
جدول فراوانی ۱۶-۴ ۷۹

جدول فراوانی ۱۷-۴ ۸۰

جدول فراوانی ۱۸-۴ ۸۱

 

 

تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عناوین
صفحه
نمودار فراوانی ۱-۴ ۶۴
نمودار فراوانی ۲-۴ ۶۵
نمودار فراوانی ۳-۴ ۶۶
نمودار فراوانی ۴-۴ ۶۷
نمودار فراوانی ۵-۴ ۶۸
نمودار فراوانی ۶-۴ ۶۹
نمودار فراوانی ۷-۴ ۷۰
نمودار فراوانی ۸-۴ ۷۱
نمودار فراوانی ۹-۴ ۷۲

 

 

 

 

 

 

 

فصل یکم :
کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران

 

 

۱-۱-مقدمه

نیاز به مدیریت و رهبری در همه زمینه های فعالیت اجتماعی محسوس و حیاتی است . این نیاز ، به ویژه در نظامهای آموزش و پرورش اهمیت بسیار دارد

 

. زیرا آموزش و پرورش نقش اساسی از لحاظ گردش امور جامعه و تدوام و بقای آن بر عهده دارد و رهبری و مدیریت اثر بخش لازمه تهیه و اجرای برنامه

 

 

 

های آموزشی و پرورشی نتیجه بخش است .

در نیم قرن اخیر شیوه های مدیریت و رهبری در نظامهای آموزشی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای شده است . طرح نظرات و اندیشه های جدید و

متفاوت ، از سوی صاحبنظران رشته های مدیریت و آموزش و پرورش از یک سو ، و نیاز به بهبود کیفی عملکردها و نتایج آموزش و پرورش از سوی دیگر ،

تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران

ضرورت و اهمیت تحول و دگرگونی تکنولوژی و مدیریت آموزش را به مرور برگردانندگان نظامهای آموزشی آشکار کرده است . امروزه تقریبا درهمه نظامهای

آموزش و پرورش نگرش مثبتی نسبت به امر آموزش و باز آموزی معلمان و مدیران آموزشی و ترویج و بکار گیری روشهای مؤثر آموزشی و مدیریت مشاهده می شود .

 

در کشور ما ، توجه به مسئله مدیریت آموزشی ، تقریبا از چهل سال پیش آغاز گردید . اخیرا در پی گسترش روز افزون نظام آموزشی ، ضرورت بهسازی

کیفیت نتایج آموزشی ، مسئله‌مدیریت و رهبری در آموزش و پرورش را بیش از پیش اهمیت بخشیده است .

مدیریت آموزش در جهان ، به مرور معنای رهبری در تمام سطوح نظام آموزشی را پیدا کرده است . با این حال ، در نظام آموزشی ما ، مدیریت آموزشی

 

فعالیتی است که خارج از مدارس و سازمانهای آموزشی ، در بالاترین سطح سلسله مراتب وزارتی صورت می گیرد و مقصود از آن اعمال ضوابط و مقررات

 

رفتاری برای ایجاد نظم در گردش کار نظام به طور کلی است . (علاقه بند ، ۱۳۷۰) .

 

«لَکمً قَوًمُ هادً » (سوره رعد ، آیه ۸ ) مفهوم این آیه این است که در هرگروه یا قومی چه بزرگ و چه کوچک نیاز به هدایت کننده و رهبر می باشد .

یکی از بزرگترین سازمان های اجتماعی که هم به لحاظ منبع وسیع و عظیم انسانی و هم به لحاظ دارا بودن تجهیزات و امکانات آموزشی نسبت به سایر

سازمان ها تفاوتی چشمگیر دارد سازمان های آموزشی اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور می باشد.

تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران

از یک سو نظام آموزشی ما انسانهای فراوان هم در بخش یادگیری و هم در بخش یاد دهی به خدمت گرفته است و هم از سویی دیگر ماشین آلات و

ابزارهای الکترونیکی و پیشرفته ی امروزی در فرآیند عملکرد خود در اختیار دارد.نظام آموزشی نیز ترکیبی از انسان های هوشمند و ماشین آلات و وسایل

آموزشی و کمک آموزشی هوشمند است که با تعامل یا ترکیب این دو عامل هوشمند در فرآیند تصمیم گیری و یا اقدامات مهم برآیند قابل قبولی مطابق

 

آنچه که جامعه ی امروزی انتظار دارد از خود بر جای خواهد گذاشت.برای این کار دو گام اساسی لازم است آگاهانه و با برنامه برداشته شود. نخست

اینکه در جذب و پذیرش نیروهای انسانی به عنوان هوش انسانی سازمان دقت کافی به خرج داده شود و سپس برای نگهداشت و روزآمد دانش این نیرو

ها و تقویت حافظه و هوش سازمانی آنها آموزش های مداوم و مهارت های لازم طراحی شود و دوم اینکه ابزارها و وسایل آموزشی و کمک آموزشی

هوشمندی که امروزه هم به لحاظ تعدد کمیت و تنوع کیفیت کم نیستند استفاده شود.

 

بیگمان استفاده ی توآمان و بکار گیری عامل هوش انسانی و هوش ماشینی که برآیند بی تردید آن هوش سازمانی خواهد بود نتیجه ی مطلوب برابر

تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران

هدف از نظام آموزشی خواهیم گرفت. (حیاتی، ۱۳۸۵)

اکنون زمان آن فرا رسیده که امر مدیریت در نظام آموزشی مورد توجه بیشتری قرار می گیرد و این امر موجب نیاز روز افزون به مدیریت آموزشی

که ناشی از تغییرات کلی در عناصر مختلف آموزش از قبیل افزایش تعداد معلمان و دانش آموزان می باشد . ضرورت تربیت و انتخاب افراد شایسته به عنوان مدیران آموزشی را ملزم می سازد (میرکمالی ، ۱۳۷۳ ) .

 

 

 

 

 

 

تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران

۱-۲-بیان مسئله :

مدیریت در آموزش و پرورش در مقایسه با سایر مدیریتها از ویژگی و حساسیت خاصی برخوردار است ، مدیر آموزشی شخصی است که با همکاری و

همیاری معلمان و کارکنان آموزشگاه و زمینه هایی را با استفاده از برنامه های رسمی و غیر رسمی و وسایل و شیوه های آموزشی برای دانش آموزان فراهم کرده تا استعداد و توانائیهای آنان شکوفا شود و در جهت مطلوب و ایده آل به کار گرفته شود . اگر مدیران آموزشی جامعه دانا و آگاه و توانمند

 

باشند آن جامعه به سوی اصلاح و سعادت پیش خواهد رفت و بالعکس . اگر مدیران آموزشی افرادی ناآگاه و ناتوان باشند آن جامعه را به سمت تباهی سوق خواهند داد ، مدیران آموزشی بازوی توانای نظام آموزشی می باشند و هیچ نظام آموزشی نمی تواند بدون مدیران شایسته و اندیشمند و متعهد

تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران

موفقیتی در راه رسیدن به اهداف خود کسب نماید و بنا به فرمایش حضرت علی (ع) که می فرمایند : «نقش مدیر و زمامدار که همانند رشته ای است

که از وسط مهره ها گذشته و آنان را در یک محور گرد آورده و پیوند زده ، هر گاه این رشته پاره شود مهره ها عامل ارتباط را از دست داده و پراکنده خواهند

 

شد (سید رضا تقوی دامغانی ، ۱۳۷۳ ) .
در دنیای متلاطم و پرشتاب امروز افرادی موفق و کارا هستند که از بهره هوشی بالا بهره‌مندند. چنین افرادی با بهره‌گیری از هوش خدادادی خود بر

 

مسائل و مشکلات زندگی غلبه می‌کنند. در دنیای سازمانی نیز وضع به همین گونه است، بخصوص این که در عصر حاضر هرچه زمان به جلوتر می‌رود، با

تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران

توجه به پیشرفت علوم و فنون و پیدایش نیازها و چالشهای جدید، سازمانها پیچیده‌تر و اداره آنها مشکل‌تر می‌شود. این مفهوم زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بپذیریم علاوه بر منبع عظیم

 

 

و خلاق انسانی هوشمند، ابزار مکانیکی هوشمند نیز در روند عملکرد سازمانها نقش دارند. بنابراین، در سازمانهای پیچیده امروزی، هوش سازمانی برآیند

هوشِ فعّال انسانی و هوش مصنوعی است. بی‌تردید، مدیران سازمانها برای پویایی و افزایش کارایی سازمان خود راهی جز بهره‌گیری از این دو جریان

هوشمند نخواهند داشت. (حیاتی، ۱۳۸۵)

در این پژوهش مولفه های چشم‌انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک،میل به تغییر،روحیه،اتحاد و توافق،کاربرد دانش،فشار عملکرد در هوش هیجانی مورد

بررسی قرار خواهد گرفت .

بنا براین با توجه به نکات ذکر شده مسئله اصلی این پژوهش بررسی تاثیر هوش سازمانی بر اثر بخشی مدیران مدارس شهرستان آمل است ؟

 

 

تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران

 

 

 

 

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش :
رشد و توسعه نظامهای آموزشی یکی از وجوه مشخص عصر ما است . این امر ، به ویژه ، در چند دهه اخیر ، در کشور های جهان سوم به مسئله ای

مهم مبدل شده است . از سویی ، تقاضا برای آموزش و پرورش رشد بی سابقه ای پیدا کرده است ،

به طوری که با افزایش تعداد دانش آموزان در سطوح

مختلف آموزشی ، تأسیس مدارس آموزشی جدید ، استخدام معلمان بیشتر و سرمایه گذاری افزونتر ضرورت یافته است . از سویی دیگر ، ضرورت و تغییر

در تصمیم گیری و سیاست گذاری ، بهبود کیفی و ایجاد فرصتهای برابر آموزشی برای همگان نقش خطیر مدیریت نظام آموزشی را به وظیفه ای سنگین و

پر مسئولیت مبدل ساخته است .

تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران

فرا گرد آموزش و پرورش با انسان سروکار دارد و چون انسان موجودی پیچیده است از این رو نظام آموزشی و کارورزان آن به ایفای دشوار ترین و

پرمسئولیت ترین وظایف اجتماعی اشتغال دارند . از این رو در یک نظام آموزشی سنجیده و عقلانی که مبتنی بر اهداف روشن و برنامه مشخص عمل می

کند ، ایفای وظایف و فعالیتهای آموزش و رهبری آنها باید به افراد شایسته و صاحب صلاحیت سازمان سپرده شود .در چند دهه اخیر بر اثر ضرورت توجه به

جوانب کیفی آموزش و پرورش ، مسائل برنامه ریزی و مدیریت آموزشی که پیشتر از آن مسائلی پیش پا افتاده تلقی می شدند

به موضوعات مهم و قابل

اعتنا تغییر یافته اند . در نتیجه ، نیاز به تربیت مدیران شایسته و اثر بخش در سطوح مختلف آموزشی مورد تأکید روز افزون قرار می گیرد .

نظامهای آموزشی دریافتند که در شرایط پیچیده امروز بدون مدیریت و رهبری اثر بخش قادر نخواهند بود که پاسخگوی مسئولیتهای فزاینده خویش باشند

 

. بنابراین با آشکار شدن اهمیت آموزش و پرورش در جامعه ، مردم روز به روز نسبت یه مسائل مربوط به آموزش و پرورش حساسیت بیشتری پیدا می

کنند . از این رو ، نوع آموزش و پرورش و شیوه عملکرد مدارس در معرض پرسش قرار می گیرد ، تقاضای خدمات آموزشی تنوع و گوناگونی پیدا می کند و شیوه های سنتی آموزشی متروک می گردد . این تغییرات در نحوه نگرش مردم به آموزش و پرورش ، نظامهای آموزش را از لحاظ تعریف روشن اهداف و

 

روشهای خود دچار مشکل می سازد . از سویی دیگر ، با گسترش نظام آموزشی و تنوع و گوناگونی خدمات و فعالیتهای آن ، منابع عظیم انسانی و مادی

تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران

در اختیار نظام قرار داده می شود که بای

د مورد بهره برداری مؤثر و کارآمد قرار گیرد . همه این مسائل و دشواریها ، ضرورت تجدید نظر در مدیریت و رهبری سطوح مختلف نظامهای آموزشی و

تعریف اهداف و وظایف آن را ایجاب می کند (علاقه بند ، ۱۳۷۰ ).

اگر مدیران ما دارای ویژگی اثر بخشی مدیران باشند می توانند موجب بهبود آموزش و علاقه معلمان به کار شوند در آینده موجبات رشد و توسعه جامعه را

فراهم آورند .

 

باتوجه به آنچه ذکر شد مدیران در دنیای امروز باید بتوانند با بهره مندی از هوش سازمانی در جهت بالابردن اثر بخشی مدیریت خود استفاده نموده

وباتوجه به آن رویکردهای جدیدی برای فائق آمدن بر مشکلات وتهدید ها جستجو نمایند .

 

 

 

 

 

 

 

۱-۴-اهداف تحقیق :

الف ) هدف کلی :
بررسی تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران

ب ) اهداف جزئی :

تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران

تبیین تاثیر چشم‌انداز استراتژیک بر اثر بخشی مدیران

تبیین تاثیر اعتقاد به سرنوشت مشترک بر اثر بخشی مدیران

تبیین تاثیر عملکرد کارکنان در خصوص میل به تغییر بر اثر بخشی مدیران

تبیین تاثیر روحیه بر اثر بخشی مدیران

تبیین شاخص اتحاد و توافق بر اثر بخشی مدیران

تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران

تبیین کاربرد دانش بر اثر بخشی مدیران
تبیین برخورد مدیران در رابطه با عملکرد

کارکنان بر اثر بخشی مدیران

 

 

 

 

 

 

 

۱-۵- سوالات

۱-۵-۱-سوال اصلی پژوهش

آیا هوش سازمانی بر اثر بخشی مدیران تاثیر دارد ؟

۱-۵-۲-سوالات ویژه پژوهش

 

چه اندازه چشم‌انداز استراتژیک در اثر بخشی مدیران تاثیر دارد ؟
چه اندازه اعتقاد به سرنوشت مشترک در اثر بخشی مدیران تاثیر دارد ؟

چه اندازه عملکرد کارکنان در خصوص میل به تغییر در اثر بخشی مدیران تاثیر دارد ؟

چه اندازه روحیه در اثر بخشی مدیران تاثیر دارد ؟

چه اندازه شاخص اتحاد و توافق در اثر بخشی مدیران تاثیر دارد ؟

 

چه اندازه کاربرد دانش در اثر بخشی مدیران تاثیر دارد ؟
چه اندازه برخورد مدیران در رابطه با عملکرد کارکنان در اثر بخشی مدیران تاثیر دارد ؟

۱-۶-متغیرهای مورد مطالعه

 

در تحقیق حاضر متغیرهای مورد بررسی به شرح زیر می باشد :
متغیر مستقل

 

متغیری است که توسط محقق اندازه گیری ، دست کاری یا انتخاب می شود تا اثریا ارتباط آن با متغیر دیگری معین شود (حسن زاده ، ۱۳۸۲ ).

متغیر مستقل مورد مطالعه تحقیق هوش سازمانی است .

تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران

متغیر وابسته

 

 

 

 

 

 

 

متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل است و بر اساس اندازه گیری و دست کاری متغیر مستقل ، اندازه گیری و مورد مشاهده قرار می

گیرد (حسن زاده ، ۱۳۸۲ ).

تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران

متغیر وابسته در این تحقیق عبارتست از اثر بخشی مدیران

متغیر تعدیل کننده

متغیری است که در روابط بین دو متغیر مستقل و وابسته اثر می گذارد (حسن زاده ، ۱۳۸۲ ) متغیر تعدیل کننده در این تحقیق سابقه خدمت ، سابقه

مدیریت و دوره تحصیلی مدیران می باشد .

متغیر کنترل

متغیری است که اثر آن باید خنثی یا کنترل شود (حسن زاده ، ۱۳۸۲ ).

متغیر کنترل در این تحقیق مدیران آموزشی مدارس شهرستان آمل می باشند .

 

متغیر مزاحم

متغیری است که به طور فرضی بر پدیده مورد مشاهده تأثیر می گذارد ولی قابل مشاهده ، اندازه گیری و دست کاری نیست (دکتر رمضان حسن زاده ،

۱۳۸۲ )

متغیر مزاحم در این تحقیق عبارتند از : علاقه و بینش مدیران ، معلومات آنان و منبع قدرت مدیران

تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران

۱-۷-تعاریف اصطلاحات ، واژه ها و متغیرها

الف ) تعاریف نظری ( مفهومی )

مدیریت
مدیریت مجموعه فعالیت منظم و پیوسته ای است که با گروههاو افرادی که در جهت هدف مشترکی کار می کنند ارتباط دارد (علاقه بند ، ۱۳۷۴ ).

 هنر انجام دادن کارها به وسیله دیگران (علاقه بند ، ۱۳۷۰ ).

 

فرآیند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی ، سازماندهی یا بسیج منابع و امکانات ، هدایت و کنترل برای دست یابی به

اهداف سازمانی (فرجاد ، ۱۳۷۵ ).

 فرآیندی اجتماعی است که متضمن و مستلزم ایجاد کردن ، نگه داشتن ، برانگیختن ، کنترل کردن و وحدت بخشیدن نیروهای انسانی و مادی که به

طور رسمی و غیر رسمی درون یک نظام واحد تشکیل و سازمان می یابد تا هدفها و مقاصد معین تحقق یابد (علاقه بند ، ۱۳۷۹ ).

اثر بخشی

دست یابی به نیازها ، اهداف و مقاصد فردی و سازمانی است که با نوعی رضایت فردی و سازمانی همراه است (میرکمالی ، ۱۳۷۲ )……………………………

تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران

 

…………………….

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران”

دو × یک =