فروشگاه

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2582

قیمت : تومان10,000

توضیحات

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

در این پایان نامه با استناد به منابع و مستندات کتابخانه ای و میدانی به تأثیر کاربست نرم افزارهای آموزشی درس ریاضی بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان پایه پنجم پرداخته شده است. کاربرد رسانه های دیجیتال ایجاد انگیزه ی درونی است در حالی که آموزش و پرورش سنتی متکی بر

انگیزه های بیرونی است ،با توجه به افزایش روز افزون رسانه های دیجیتال واستفاده آسان و در دسترس آن ، این پژوهش به تاثیرآموزش به کمک نرم افزارهای آموزشی درخلاقیت وپیشرفت تحصیلی درس ریاضی پایه پنجم استان مازندران در سال تحصیلی۱ پرداخته است. فرضیه های پژوهش با دو ابزار

 

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

 

مورد بررسی و آزمون قرار گرفت.

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و ازنظر روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع طرح گروه کنترل نابرابراست. جامعه آماری آن شامل ۳۱۴۴ نفردانش آموزان

کلاس پنجم از ناحیه یک ساری و نمونه آماری آن براساس مطالعه موردی دو دبستان دخترانه ودو دبستان پسرانه(به تعداد۱۵۰ دانش آموز) که دارای

ابزارهای پژوهش بودند انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات روش های کتابخانه ای و آزمون سنجش خلاقیت تورنس و آزمون محقق ساخته در درس

ریاضی می باشد که روایی واعتبار آزمون ریاضی توسط کارشناسان سنجش و ارزشیابی اداره کل آموزش و پرورش تایید شده است.آزمون خلاقیت تورنس

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

توسط عابدی (۱۳۶۳) در ایران هنجاریابی شده است. در تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از آمار توصیفی(میانگین،انحراف معیار و استفاده از جداول و

نمودارها )به منظور مقایسه میانگین گروه ها و از آمار استنباطی ،آزمون tبرای دو گروه مستقل جهت تحلیل فرضیه های اول تا ششم و آزمون تحلیل

واریانس یک راهه برای فرضیه های هفتم تا دهم و آزمون tمستقل برای فرضیه های یازدهم و دوازدهم استفاده شده است.

نتایج حاصله از اجرای آزمون نشان می دهد که استفاده از نرم افزارهای آموزشی موجب افزایش خلاقیت می شود امادر تاثیر نرم افزار ها بر پیشرفت

تحصیلی تفاوت معناداری ملاحظه نشده است.همچنین بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دختران و پسران تفاوت معناداری وجود ندارد.و میزان تحصیلات

والدین بر خلاقیت دانش آموزان تاثیر چندانی ندارد.(آزمون سنجش خلاقیت تورنس)

 

۱۶۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد+جامعه آماری+پرسشنامه

 

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی
تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

فهرست مطالب
عنوان صفحه

 

 

 

بسم ا… ا

تاییدیه ناظران دفاعیه ب
صفحه عنوان فارسی ج

 

صفحه عنوان انگلیسی د

تشکر و قدر دانی ه

تقدیم و

فهرست مطالب ل

فهرست جداول م

فهرست نمودارها ن

فهرست اشکال س

چکیده فارسی ۱

 

فصل یکم: کلیات پژوهش
(۱-۱) مقدمه ۳

(۲-۱) بیان مسأله ۷

(۳-۱) اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۹

(۴-۱) فرضیه های پژوهش ۱۱

(۵-۱) اهداف پژوهش ۱۲

(۶-۱) متغیرهای مورد مطالعه ۱۳

(۷-۱) تعریف متغیرها و اصطلاحات مهم پژوهش ۱۴

 

 

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

 

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

(۱-۲) مقدمه ۱۸
(۲-۲) تاریخچه ورود رایانه به ایران ۲۰
(۱-۲-۲) کارکرد های کامپیوتر ۲۱

(۲-۲-۲) آموزش به کمک کامپیوتر(CAI) 24

(۳-۲-۲) تعلیم و تربیت کامپیوتر محور ۲۵

(۴-۲-۲) آموزش با مدیریت کامپیوتر(CMI ) 26

 

(۵-۲-۲) آموزش غنی شده به وسیله کامپیوتر ۲۶

(۶-۲-۲) ویژگی های آموزش به کمک کامپیوتر ۲۷

(۷-۲-۲) فواید روش آموزش به کمک کامپیوتر ۲۸

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

(۸-۲-۲) معایب روش آموزش به کمک کامپیوتر ۳۱
(۹-۲-۲) کامپیوتر تعاملی و تحول در نحوه آموزش و یادگیری ۳۲

 

 

 

 

 

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

(۱۰-۲-۲) فناوری اطلاعات و پیشرفت تحصیلی ۳۳
(۱۱-۲-۲) رسانه های آموزشی ۳۸
(۱۲-۲-۲) نرم افزار های آموزشی ۳۹
(۱۳-۲-۲) معیار های انتخاب ۴۰

 

 

 

 

 

 

(۱۴-۲-۲) شرح برخی معیارها ۴۲

(۱۵-۲-۲) معیارهای طراحی نرم افزار ۴۵
(۱۶-۲-۲) مقایسه یادگیری الکترونیکی با یادگیری سنتی ۴۷

(۱۷-۲-۲) نقش معلمان در یادگیری الکترونیکی ۵۰

(۱۸-۲-۲) نقش دانش آموزان در یادگیری الکترونیکی ۵۱

(۱۹-۲-۲) کاربرد رسانه ها در مراحل مختلف تدریس ۵۲

(۲۰-۲-۲) ویژگیهای نرم افزار های آموزشی ۵۳

(۲۱-۲-۲)چشم اندازهای فناوری اطلاعات در مراکز فراگیری ۵۴

 

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

(۲۲-۲-۲)استقبال نوآموزان از فناوری الکترونیکی برای یادگیری لذت بخش ۵۵

(۲۳-۲-۲)انتخاب رسانه ۵۶
(۲۴-۲-۲) فوائد به کارگیری نرم افزار آموزشی در محیط یادگیری ۵۷

(۳-۲) تعاریف و مفاهیم عمومی مرتبط با موضوع پژوهش ۵۷

(۱-۳-۲) آموزش ۵۸

(۲-۳-۲) یادگیری ۵۸

(۳-۳-۲) تفاوت یادگیری و آموزش ۵۹

(۴-۳-۲) فناوری تدریس ۵۹

(۵-۳-۲) نرم افزار ۶۰

(۶-۳-۲) فناوری ۶۱

(۴-۲) نظریه های عمومی مرتبط با موضوع پژوهش ۶۱

(۱-۴-۲) نظریه های یادگیری ۶۱

(۲-۴-۲) نظریه شرطی ( رفتار گرایی) ۶۱
(۳-۴-۲) نظریه شناختی ۶۲

(۴-۴-۲) نظریه های عمومی مرتبط با موضوع پژوهش ۶۲

(۵-۴-۲) نظریه ساختن گرایی اجتماعی ۶۲

(۶-۴-۲) نظریه شناخت موقعیتی ۶۲

(۷-۴-۲) نظریه هوش چندگانه ۶۳

(۸-۴-۲) نظریه نشر نوآوری ۶۳

(۹-۴-۲) کاربرد آموزش رایانه از منظر نظریه ی نشر نوآوری ۶۴

(۱۰-۴-۲) نظریه رمز دوگانه ۶۴
(۱۱-۴-۲) نظریه ی نظام های نمادی ۶۵

(۱۲-۴-۲) نظریه رفتار گرایی ۶۵

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

(۵-۲) عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی ۶۶
(۱-۵-۲)راهبردهای ایجاد علاقه و حفظ علاقه و انگیزه ی پیشرفت ت

حصیلی ۶۶

(۲-۵-۲)راهبردهای ایجاد و حفظ علاقه و انگیزه ی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان توسط معلم ۶۷

(۶-۲) مبانی نظری مفهوم خلاقیت…………………………………………………………………………………………………… ۶۹

(۱-۶-۲) نظریه های خلاقیت … …………………………………………………………………………………………………………۷۳

(۲-۶-۲) خلاقیت در روان

کاوی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۴

(۳-۶-۲) خلاقیت در تداعی گرایی و رفتار

گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………۷۷

(۴-۶-۲) خلاقیت در دیدگاه گشتالت و شناخت گرایی………………………………………………………………………………………………………………….۷۹

(۵-۶-۲) خلاقیت در انسان گرایی

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۱

(۶-۶-۲) خلاقیت در مکتب روان

سنجی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴

 

(۷-۶-۲) خلاقیت در مکتب عصب شناختی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۵

(۸-۶-۲) فرایند

 

خلاقیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۸

(۹-۶-۲) حقیقت

جویی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۸

 

(۱۰-۶-۲) نظر

جویی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸

۹

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

(۱۱-۶-۲) حل مسئله

جویی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹

(۱۲-۶-۲) عوامل موثر بر

خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
(۱۳-۶-۲) مهارت های

خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۳

(۱۴-۶-۲) موانع خلاقیت ۹۵

 

(۱۵-۶-۲) ویژگیهای خلاقیت

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۵
(۷-۲) تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع .۹۷

(۱-۷-۲) تحقیقات انجام شده در داخل کشور .۹۷

(۲-۷-۲) تحقیقات انجام شده در خارج کشور ۱۰۲

(۸-۲) جمع بندی ادبیات پژوهش ۱۰۸

 

 فصل سوم: روش شناسی پژوهش

(۱-۳) مقدمه ۱۱۱
(۲-۳) روش پژوهش ۱۱۱

(۳-۳) جامعه آماری ۱۱۲

(۴-۳) نمونه آماری ۱۱۲

(۵-۳) ابزار گردآوری داده ها ۱۱۳

 

(۶-۳) روایی و اعتبار ابزار ۱۱۳

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

(۷-۳) روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۱۴

 

 

 فصل چهارم: داده ها و تجزیه و تحلیل آنها
(۱-۴) مقدمه ۱۱۶

آزمون فرضیه یکم ۱۱۷

 

آزمون فرضیه دوم ۱۱۸

آزمون فرضیه سوم ۱۱۹

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

آزمون فرضیه چهارم ۱۲۰
آزمون فرضیه پنجم ۱۲۱

 

 

 

 

 

آزمون فرضیه ششم ۱۲۲
آزمون فرضیه هفتم ۱۲۳

آزمون فرضیه هشتم ۱۲۴

آزمون فرضیه نهم ۱۲۵
آزمون فرضیه دهم ۱۲۶

آزمون فرضیه یازدهم ۱۲۷

آزمون فرضیه دوازدهم ۱۲۸

 فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری، پیشنهادات

(۱-۵) خلاصه پژوهش ۱۳۰

(۲-۵) هدف پژوهش ۱۳۰

 

(۳-۵) فرضیه های این پژوهش ۱۳۱
(۴-۵) نتایج پژوهش ۱۳۳

(۵-۵) پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش ۱۳۹

 

(۶-۵) پیشنهادهای مبتنی بر تجربه پژوهشگر ۱۴۰

(۷-۵) محدودیت های پژوهش ۱۴۱

(۸-۵) توصیه به پژوهشگران بعدی ۱۴۲

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

(۹-۵) توصیه ها ۱۴۳

 

 

 

 

 

 

 فهرست منابع
فهرست منابع فارسی ۱۴۵

فهرست منابع غیر فارسی ۱۵۴

 پیوست ها
پرسشنامه پژوهش ۱۶۰

چکیده انگلیسی ۱۷۱

 

 

 

 

 

 

 

 

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

 

 

 فهرست جداول
شماره و عنوان جدول صفحه

جدول شماره (۱-۲) مقایسه آموزش سنتی و امروزی ۴۹

جدول شماره (۱-۳) توزیع جامعه آماری ۱۱۲

جدول شماره (۲-۳) نرم آزمون تورنس ۱۱۳

جدول شماره (۱-۴) توزیع میانگین و انحراف معیار نمرات میزان خلاقیت ۱۱۷

جدول شماره (۲-۴) توزیع میانگین و انحراف معیار نمرات میزان پیشرفت تحصیلی ۱۱۸

جدول شماره (۳-۴) توزیع میانگین و انحراف معیار نمرات میزان خلاقیت استفاده کننده وعدم استفاده ۱۱۹

جدول شماره( ۴-۴) توزیع میانگین و انحراف معیار فرضیه شماره ۴ ۱۲۰

جدول شماره(۵-۴) توزیع میانگین و انحراف معیار فرضیه شماره ۵ ۱۲۱

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

جدول شماره(۶-۴) توزیع میانگین و انحراف معیار فرضیه شماره ۶ ۱

۲

 

۲

 

جدول شماره (۷-۴) توزیع میانگین خلاقیت فرضیه شماره ۷ ۱۲۳

 

جدول شماره (۸-۴ )تحلیل داده های مربوط به فرضیه شماره ۷ ۱۲۳

 

جدول شماره(۹-۴) توزیع میانگین پیشرفت تحصیلی فرضیه شماره ۸ ۱۲۴

 

جدول شماره(۱۰-۴) تحلیل داده های مربوط به فرضیه شماره ۸ ۱۲۴
جدول شماره (۱۱-۴ )توزیع میانگین خلاقیت فرضیه شماره ۹ ۱۲۵

جدول شماره (۱۲-۴ )تحلیل داده های مربوط به فرضیه شماره ۹ ۱۲۵

جدول شماره(۱۳-۴)توزیع میانگین پیشرفت تحصیلی فرضیه شماره ۱۰ ۱۲۶

 

جدول شماره (۱۴-۴)تحلیل داده های مربوط به فرضیه شماره ۱۰ ۱۲۶
جدول شماره (۱۵-۴) توزیع میانگین و انحراف معیار نمرات میزان خلاقیت مورد بررسی در فرضیه ۱۱ ۱۲۷

جدول شماره (۱۶-۴) توزیع میانگین و انحراف معیار نمرات میزان فرضیه شماره ۱۲ ۱۲۸

 

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

 فهرست نمودارها
شماره و عنوان نمودار صفحه
نمودار شماره (۱-۴) نمایش اختلاف نمرات میزان خلاقیت دو گروه ا

ستفاده کننده و عدم استفاده کننده از نرم افزار ۱۱۷

نمودار شماره( ۲-۴ )نمایش اختلاف نمرات میزان پیشرفت تحصیلی دو گروه استفاده کننده و عدم استفاده کننده از نرم افزار ۱۱۸

نمودار شماره (۳-۴ )نمایش اختلاف نمرات میزان خلاقیت دختران و پسران استفاده کننده از نرم افزار آموزشی ۱۱۹

 

نمودار شماره (۴-۴ )نمایش اختلاف نمرات میزان پیشرفت تحصیلی دختران و پسران استفاده کننده از نرم افزار آموزشی ۱۲۰

نمودارشماره( ۵-۴ )نمایش اختلاف نمرات میزان خلاقیت دختران و پسران ۱۲۱

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

نمودارشماره ( ۶-۴ )نمایش اختلاف نمرات میزان پیشرفت تحصیلی دختران و پسران ۱۲۲

نمودار شماره (۷-۴) نمایش اختلاف میانگین خلاقیت دانش آموزان به تفکیک مدرک تحصیلی پدران ۱۲۳

نمودارشماره (۸-۴) نمایش اختلاف میانگین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به تفکیک مدرک تحصیلی پدران ۱۲۴

نمودارشماره (۹-۴)نمایش اختلاف میانگین خلاقیت دانش آموزان به تفکیک مدرک تحصیلی مادران ۱۲۵

 

نمودار شماره(۱۰-۴ )نمایش اختلاف میانگین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به تفکیک مدرک تحصیلی مادران ۱۲۶

نمودار شماره (۱۱-۴) نمایش اختلاف نمرات میزان خلاقیت دو گروه دانش آموزان ۱۲۷
نمودار شماره (۱۲-۴ )نمایش اختلاف نمرات میزان پیشرفت تحصیلی دو گروه دانش آموزان ۱۲۸

 

 

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال
عنوان صفحه

 

شکل شماره(۱-۲) ………………………………………………………………………………………………………………….۹۴

 

 

 

 

 

 

(۱-۱) مقدمه

 

نظام های آموزشی امروزه در موقعیتی به فعالیت های خود ادامه می دهند که تغییرات سریع علم و فناوری بر تمام جنبه های زندگی انسان سایه

افکنده و بر آن تاثیر گذاشته است. دیگر

نمی توان طرز تلقی گذشته به دانش آموزان و تربیت آنها نگریست. اگر قرار است دانش آموزان خوب تربیت شوند مفید، مبتکر و خلاق باشند ،باید تحولی

در نظام تعلیم و تربیت به ویژه روشهای آموزش بوجود آورد .برنامه های مدارس باید تاکید خود را بر روشهایی متمرکز کند که دانش آموزان به جای ذخیره

سازی اطلاعات، خلاقیت خود را از طریق نظم فکری پرورش دهند، زیرا در فرایند اندیشه ی منظم است که تحول در ساختار اندیشه ایجاد می شود و

خلاقیت رشد

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

می کند( شعبانی ،۱۳۸۲).

تا دیروز هدف آموزش و پرورش این بوده که کودک در خواندن، حساب کردن ونوشتن مهارت یابد. اما امروزه در آموزش و پرورش نوپدید، افزون براین مهارت

ها، نیازهای جدیدی در قالب کسب مهارت های زیستن، حل مسئله در موقعیت های جدید زندگی و نیز چگونگی رویارویی با چالش های هزاره سوم

مطرح شده است (کریمی، ۱۳۸۰).

در مدارس مدرن، مهارت در حل مسائل، مهارت در تصمیم گیر ی درست، مهارت در طرح هدف های واقع بینانه ی زندگی، مهارت در تفکر انتقادی و خلاق

و مهارت در برقراری ارتباط انسانی از جمله مهارتهایی اند که زیاد به آنها توجه می شود ( صباغیان،۱۳۸۴ ).

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

از آنجا که در بسیاری از مسائل به دلائل گوناگون نمی توان به طور

مستقیم مواجه شده و استفاده از چند رسانه ایها به خصوص نرم افزارهای آموزشی این امکان را به دانش آموزان می دهد تا در فضای مجازی به خلق

چیز جدید دست بزند و تجارب پر خطر را به دست آورد.

کاربرد رسانه های دیجیتال ایجاد انگیزه ی درونی است ، در حالی که آموزش و پرورش سنتی متکی بر انگیزه های بیرونی است و کمتر به انگیزه های

درونی توجه می کند و گاهی به جای پرورش خلاقیت با فعالیت های تکراری و بدون انگیزه، خلاقیت طبیعی دانش آموزان را متوقف

می سازد.

 

خلاقیت زیباترین و شگفت انگیزترین ویژگی انسان است. غنا، پویایی و بقای هر فرهنگ و تمدنی به خلاقیت مردم آن بستگی دارد و این واقعیت را تاریخ بارها به اثبات رسانده است. اکنون در آغاز هزاره سوم به جرات می توان گفت که خلاقیت همان چیزی است که زندگی جدید بشر را از زندگی ابتدایی

 

انسان نخستین جدا می کند.

در دهه ی ۱۹۵۰ غرب شاهد شکل گیری یک موج علمی با هدف شناخت و پرورش خلاقیت بودو ازهمان نخستین مطالعات، پژوهشها ی بنیادی و هدف

دار آغاز گردید. البته بر خلاف پژوهشها و مطالعات فراوان روان شناسان و متخصصان در طول این مدت ، هنوز هم ماهیت واقعی خلاقیت انسان به طور

کامل شناخته نشده است و آن چه تاکنون به دست آمده همراه با برخی اختلاف نظرها می باشد.

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

اما در عین حال، همین دستاوردها و نتایج بدست آمده

همراه از پژوهشهای خلاقیت در دنیا ، اکنون پشتوانه ای برای طرح ریزی روش ها و برنامه هایی در جهت پرورش این توانایی در دانش آموزان گردیده

است. در حال حاضر، در کشورهای توسعه یافته شکوفایی و پرورش خلاقیت کودکان و دانش آموزان از عالی ترین و مهمترین اهداف آموزش و پرورش آنان

به شمار

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

می رود.

 

 

 

 

در این کشورها، اهمیت پرورش خلاقیت به حدی است که در همه ی دوره های تحصیلی دانش آموزان، از دوره ی پیش دبستانی تا سطح دانشگاه ، واحدها و ماده های درسی
ویژه ای به این موضوع اختصاص داده شده است ، این برنامه ریزی و سرمایه گذاری به دلیل نقش اساسی خلاقیت در توسعه و پیشرفت و غلبه بر تغییر

و تحولات اجتناب ناپذیر می باشد (سلیمانی،۱۳۸۱).

از طرف دیگر، بسیاری از مفاهیم در حال تغییر و تحول است؛ مانند تغییر مفهوم «سواد۱» به «ارتباطات۲»، «لوح کلاس درس» به «لوح آسمانی۳»، «چند

 

رسانه ای ها۴» به «صفحات لیزری۵۵»، «یادگیری» به «پورت فولیو۶۶» و … ، چنین تغییراتی در حال شدن است و چه بسا به زودی مفهوم کلاس درس و

مدرسه نیز متحول شود. این گونه تغییرات مفهومی را ناچاریم بپذیریم، هم چنان که رادیو، تلویزیون، تلفن، آزمایشگاه زبان و به تدریح رایانه را پذیرفتیم؛ با

این تفاوت که فناوری آموزشی به مفهوم ابزارهای آموزشی نیست، زیرا هر ابزاری روزی از گردونه خارج می شود،

در حالی که فناوری آموزشی به مفهوم «تغییر رفتار»، به تبع اتصال آن به علوم تربیتی، هم چنان باقی خواهد بود

 

(عادل یغما، ۱۳۷۸ ، ص ۲) .

به نظر می رسد زیربنای اعمال خلاقانه و پیش نیازهای آن، علاوه بر اینکه جنبه ی ژنتیکی دارد، جنبه ی یادگیری نیز دارد که این یادگیری در اجتماع حاصل

می شودکسی که نتواند به طور موثر در اجتماع تعامل داشته باشد فرصت یادگیری بسیاری از مطالب را از دست خواهد داد . هر چند که بعضی تحقیقات

افراد خلاق را افراد درونگرا توصیف کرده اند، اما اکثر تحقیقات بیانگر حضور فعال افراد خلاق در اجتماع بوده و از رابطه خوب آن ها با معلمان و افراد داناتر از

خودشان حکایت دارد (منصور ،۱۳۷۲).

فرض این پژوهش براین است که استفاده از نرم افزار آ………………………………

 

 

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

 

 

(۲-۱) بیان مسأله
بدون تردید «خلاقیت و نوآوری» یکی از مهمترین و اساسی ترین ویژگیهای انسان است که تقریباً همه ابعاد و جنبه های زندگی وی را تحت تأثیر کامل خود قرار می دهد. از اولین خلاقیت ها و نوآوری ها در عصر فناوری سنگ مانند طراحی ابزارهای سنگی، تا اختراع چرخ، ارابه، خط و زبان، تا انبوه ابداعات و نوآوری های علمی، فناورانه، صنعتی، اجتماعی و هنری پیشرفته

 

در عصر فراصنعتی امروز .

خلاقیت یکی از شگفت انگیزترین ویژگیهایی است که ما به عنوان یک شخصیت انسانی آن را تعریف می کنیم. این ویژگی نه تنها برای افراد با استعداد

قابل دسترس است بلکه برای همه افراد می تواند مورد استفاده قرار گیرد . یک عمل خلاق ، اگرچه ممکن است منحصر به فرد نباشد ولی برای شخصی

که می خواهدآن را انجام دهد ، تازه و نو می باشد. در حقیقت ابتکار شخصی شکلی از خلاقیت است که باعث لذت بردن فرد از ارائه ی یک ایده نو و

ساختن چیزهای جدیدمی شود.
خلاقیت بعنوان توانایی تجسم، پیش بینی و ایجاد اندیشه های نو ویژگی انسان از حیوان و ماشینهای کامپیوتر تلقی می گردد و در نقش بنیادی جامعه و

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

رشد اقتصادی و تکامل فرهنگ محسوس است ( دارستانی، ۱۳۷۶،نقل از مهدوی ۱۳۸۸).

برای ما اکنون به وضوح روشن است که در این دوران فراصنعتی ، خلاقیت نه یک ضرورت، بلکه شرط بقاست (دارستانی، ۱۳۷۶و قاسم زاده، ۱۳۷۳).

از آنجا که نقش رسانه های دیجیتال یا نرم افزارهای آموزشی در مدارس عادی و هوشمند غیرقابل انکار است و با توجه به پیشرفت تکنولوژی ، هر روز

شاهد استفاده روز افزون این قبیل ابزارهای آموزشی در مدارس خود هستیم، ضروری است تا تاثیر نرم افزار های آ موزشی را بر میزان خلاقیّت و

 

پیشرفت تحصیلی کودکان ونوجوانان بررسی نمود. تورنس در طی ۱۵ سال تجربه و تحقیق اشاره می کند که شواهدی گویا و واضح دال بر آموزش پذیر

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

بودن خلاقیت وجود دارد (تورنس،۱۹۷۲) .

 

 

 

 

در چند سال اخیر با توجه به پیشرفت تکنولوژی نوین آموزشی، نرم افزار های آموزشی دروس مختلف با تایید کارشناسان دفتر تکنولوژی وزارت آموزش و

پرورش به عنوان ابزار کمک آموزشی در اختیار معلمان، اولیا و دانش آموزان قرار گرفته است. این نرم افزارها شامل تدریس

کلیه ی دروس ارائه شده در کتاب (محتوای کتاب درسی)، تمرین و تکرار، پرسش و پاسخ، بازی، و… به صورت مصور ، انیمیشن و گویا می باشد. امّا نرم

افزارهای آموزشی به خودی خود، تأثیر اندکی بر یادگیری و تدریس دارند. بدون شک این فناوری فرصت های متعددی برای محیط های یادگیری ایجاد می کند و سبب تعامل آموزشی قابل توجه ای به وجود می آید.

 

اما به تنهایی نمی توانند کیفیت تدریس و یادگیری را افزایش دهند. این بدان معناست که محیط یادگیری و تدریس، عرضه محتوا، فعالیت های یادگیرنده، چگونه اجرای فعالیت های یادگیرنده، فرایند سنجش عملکرد یادگیرندگان و فرایند بازخورد باید بر گونه ای متناسب شکل گیرد. وگرنه تضمینی برای تحقق

 

هدف های آموزشی وجود ندارد (رضوی، ۱۳۸۶، ص۲۳۰).

با توجه به علاقه مندی کودکان و نوجوانان به رایانه پژو هشگر در پی یافتن پاسخ به سوال این پژوهش می باشد.با توجه به تعریف خلاقیت و استفاده روز

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

افزون نرم افزارهای آموزشی مسأله اصلی این پژوهش این است ک

ه استفاده از نرم افزارهای آموزشی (در درس ریاضی) به چه میزان در پیشرفت تحصیلی و خلاقیت موثرند و آیا استفاده از این نرم افزارها درخلاقیت و

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر پایه پنجم ابتدایی تفاوت هایی را در پیشرفت تحصیلی و خلاقیّت ایجاد می کند؟

(۳-۱) اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

مطالعات انجام شده در تدریس و یادگیری بیان می کنند که افراد از طریق اهداف واقعی که سبب انگیزش می شوند. مطالب را به بهترین وجه یاد می

گیرند (بل وشانک ۱۹۹۴به نقل از جعفری ۱۳۸۹). آموزش های سنتی دارای اثر بخشی چندانی نیستند؛ زیرا وابسته به زمان و مکان خاص هستند و نمی

توانند بافت واقعی و مناسب را برای یادگیری فراهم آورند. متن های چاپی نیز سبب محدودیت های خاص می شود و بیش از متن و تصویر خطی نیست،

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

و مشکل آفرین اند و فناوری اطلاعاتی و شبکه ای، بسیار انعطاف پذیر هستند و محتوای نرم افزاری و دیگر منابع غنی را فراهم می آورند و فرصتی برای

رشد یادگیرندگان بوجود می آورد. و مهم ترین اهداف این رویکرد ایجاد محیط یادگیری مشارکتی است که با یادگیرندگان و معلمان اجازه می دهد به

جست و جو بپردازند و انواع مسأله ها را بررسی کنند و لذا اهمیت این پژوهش این است که به سبب بازماندن بسیاری از والدین و اولیاء مدرسه از شیوه

 

های نوین آموزشی و همچنین با توجه به سرعت روز افزون پیشرفتهای علمی بخصوص نرم افزاری و عقب ماندن اولیاء مدرسه و خانواده از این اطلاعات و همگام شدن به آموزش جهانی درصدد برآمدم تا با انجام این پژوهش به صورت واقعی آگاهی نسبت به این شیوه تدریس نوین دهم.

آموزش و پرورش دبستان برای رشد کلی و همه جانبه ی کودک اهمیت به سزایی دارد. کودکان ارزشمندترین سرمایه ی جامعه و ظریف ترین و

گرانبهاترین هدیه هایی هستند که خداوند به عنوان امانت به ما سپرده است. یک برنامه ی آموزشی مناسب در این دوره، محرک های تجربی برای رشد

همه جانبه، به ویژه در مورد خلاقیت برای کودک فراهم می آورد. چرا که یکی از

حیاتی ترین نیازهای کودکان، به دست آوردن فرصت و موقعیت برای خلق کردن و بیان است و

به وجود آوردن قدرت خلاقیت در کودکان از مهمترین مسئولیت پرورشی مراکز آموزشی است.

با توجه به اهمیت موضوع پژوهشگر بر آن است که با توجه به استفاده روز افزون رسانه های دیجیتال توسط کودکان تأثیر کاربرد آن را با خلاقیت و

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

پیشرفت تحصیلی مورد مطالعه قرار دهد.
با توجه به استفاده انواع نرم افزار در آموزش و پرورش لازم است می

زان تاثیر آن را در تربیت و آموزش کودکان مورد بررسی قرار دهیم.

این پژوهش به ما کمک خواهد کرد تا درک مناسبی از اهمیّت جایگاه بکار گیری این گونه نرم افزارها در آموزش و پرورش پیدا کنیم و بر این اساس نتایج

این پژوهش به برنامه ریزان آموزشی و برنامه درسی مدارس کمک خواهد نمود تا بتوانند بنا به ضرورت نسبت به تولید انواع

 

نرم افزارهای مفید موثر اقدام نموده و آموزش و تدریس را از شیوه ی سنتی خارج ساخته و به روز نمایند.

از دلایل دیگر اهمیت این پژوهش می توان به جدید و نوپا بودن آن اشاره نمود که با استفاده از رایانه و نرم افزار آموزشی تدریس می شود و حتی الامکان

چنین پژوهشی در این مناطق به عمل نیامده است و با بررسی در این زمینه می توان تأثیر آم……………………………………

 

سؤال اصلی این پژوهش

آیا استفاده از نرم افزارهای آموزشی ریاضی در افزایش خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

 

دانش آموزان پایه پنجم تأثیر دارد؟

(۴-۱) فرضیه ها

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

۱- استفاده از نرم افزارهای آموزشی ریاضی موجب افزایش خلاقیت

دانش آموزان پایه پنجم می شود.
۲- استفاده از نرم افزارهای آموزشی ریاضی موجب افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم می باشد.

 

۳- استفاده از نرم افزارهای آموزشی ریاضی بر میزان خلاقیت دختران و پسران تاثیر متفاوتی دارد.

۴- استفاده از نرم افزارهای آموزشی ریاضی بر میزان پیشرفت تح………………………………

۵- میزان خلاقیت بین پسران و دختران متفاوت است.

۶- میزان پیشرفت تحصیلی بین پسران و دختران متفاوت است .

۷- بین میزان خلاقیت فرزندان پدران با تحصیلات مختلف تفاوت وجود دارد.

۸- بین میزان پیشرفت تحصیلی فرزندان پدران با تحصیلات مختلف تفاوت وجود دارد..

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

۹- بین میزان خلاقیت فرزندان مادران با تحصیلات مختلف تفاوت وجود دارد.

۱۰- بین میزان پیشرفت تحصیلی فرزندان مادران با تحصیلات مختلف تفاوت وجود دارد.

۱۱- میزان خلاقیت دانش آموزانی که هم در منزل و هم در مدرسه از نرم افزارهای آموزش ریاضی استفاده می کنند با دانش آموزانی که فقط در منزل یا

مدرسه از نرم افزار آموزشی استفاده

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

می کنند متفاوت است.
۱۲- میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که هم در منزل و هم د

ر مدرسه از

نرم افزارهای آموزش ریاضی استفاده می کنند با دانش آموزانی که فقط در منزل یا مدرسه از نرم افزار آموزشی استفاده می کنند متفاوت است.

 

(۵-۱) اهداف پژوهش

الف- اهداف کلی

بررسی تاثیر کاربرد نرم افزارهای آموزشی درس ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

دانش آموزان پایه پنجم ناحیه یک شهرستان ساری.

ب- اهداف جزئی

۱- بررسی تأثیر آموزش به کمک نرم افزارهای آموزشی بر خلاقیت دانش آموزان

۲- بررسی تأثیر آموزش به کمک نرم افزارهای آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۳- بررسی رابطه میزان تحصیلات پدر و خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.

 

۴- بررسی رابطه میزان تحصیلات مادر وخلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.

 

 

 

 

 

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

 

(۶-۱) متغیرهای۱ مورد مطالعه

 

 

 

 

متغیر مستقل: آموزش به کمک نرم افزار آموزشی
متغیر وابسته: پیشرفت تحصیلی و خلاقیت

متغیر مزاحم: نگرش به درس ریاضی

 

 

 

 

 

 

 

 

(۷-۱) تعریف متغیرها و اصطلاحات مهم پژوهش
الف- تعاریف نظری یا مفهومی

نرم افزار : :: :۳

منظور از آن برنامه یا برنامه هایی است که به نظام های خبر پردازی فرصت پردازش اطلاعات وارد شده را می دهد. کاربرد این مفهوم در نظام رایانه ای

دستور العملهایی است که موجب می شود سخت افزارها (ماشینها) بتوانند کاری را انجام دهند. بر این اساس، نرم افزارها بسته به

 

نوع کاری که انجام می دهند به گروههای متعدد تقسیم می شوند. فرمهینی فراهانی (۱۳۷۸) در فرهنگ توصیفی علوم تربیتی آن را یک نوع تقسیم

بندی بر اساس کاری می داند که نرم افزار انجام می دهد و به نرم افزارهای سیستمی یا نرم افزارهای عامل و نرم افزارهای کاربردی تقسیم می کند.

چند نوع نرم افزار دیگر هم وجود دارد که براساس نمونه توزیع آنها تعریف می شوند از جمله آنها می توان از نرم افزارهای زیر نام برد:

تاثیر کاربست نرم افزار آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

 نرم افزارهای بسته بندی شده۲،

 نرم افزارهای رایگان۳ ۱ و

 نرم افزارهای همگانی۴ .

در امر آموزش و یادگیری، نرم افزار ممکن است همان محتوای ارائه شده باشد و همچنین مترادف با ایده و افکار هم در نظر گرفته می شود. نوع آموزشی

 

یا رسانه ای آن نرم افزارهای سبکی هستند که به عنوان ابزارهای آموزشی به وسیله معلم تهیه و ساخته می شود.

 

پیشرفت تحصیلی ۵

منظور از پیشرفت تحصیلی، موفقیت در امر تحصیل است که می تواند به مهارت در امری خاص یا تخصص در بخشی از دانش منجر شود. در نظام آموزش

و پرورش، منظور از پیشرفت تحصیلی، دستیابی به اهداف آموزشی مورد نظر در هر دوره است. ( فتحی نیاه، ۱۳۷۳ ، ص ۲۳۵)

 

خلاقیت

پاپلیا و اولدز بیان می کنندکه خلاقیت عبارتست از برخورداری از توانایی دیدن اشیاء در پرتوی تازه و فوق العاده و همین طور دیدن مسائلی که دیگران

حتی وجودشان را تشخیص

نمی دهند.این توانایی باعث کشف راه حل های جدید، غیرمعمول و موثر می شود (سنگال، نقل از کاظمی،۱۳۸۸).

 

ب- تعاریف عملیاتی

 

نرم افزار آموزشی
منظور از نر