فروشگاه

توضیحات

تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت

اندیشه حمایت از حقوق بشر و حفظ کرامت والای انسان مقوله تازه ای نبوده و بسیار قدیمی است ولی هرگز کهنه هم نخواهد شد، چرا که آرمان حمایت از حقوق انسانی و

شان او دارای قدمتی به پهنای تاریخ می باشد و مساله نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق و آزادیهای بشری از مهمترین موضوعات و دغدغه های عرصه داخلی و بین المللی عصر حاضر می¬باشد.
در پی افزایش قدرت مهارنشدنی و سرکوبگر دولت¬ها، رشد روزافزون تجهیزات کشتار

جمعی و وسایل سرکوب و شکنجه، فجایع، عدم رعایت بدیهی ترین اصول و ارزشهای

انسانی و نقض هنجارهای کم سابقه ای در قرن بیستم به وقوع پیوست که بیش از پیش

حقوق ذاتی و مسلم انسان ها را تهدید کرد. جنایات علیه بشریت از جمله جرایم فجیع و

شنیع بین المللی است که در اساسنامه دادگاه های نورنبرگ و توکیو و یوگسلاوی سابق و

اساسنامه دیوان (I.C.C) بدان اشاره شده و شامل اعمالی چون قتل، به بردگی گرفتن،

تبعید، شکنجه، خشونت جسمی، تبعیض نژادی، تبعیض جنسی، هر عمل غیرانسانی

تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت

مشابه دیگری که عامداً به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد، تروریسم و … می-شود.

ممنوعیت جنایات علیه بشریت در اغلب اسناد و قراردادهای بین المللی، پیش بینی

گردیده، لیکن در صحنه بین المللی بطور اخص و برای اولین بار تحت عنوان عملی ممنوع و

قابل مجازات، طبق موافقنامه لندن (اساسنامه دادگاه نورنبرگ) در سال ۱۹۴۵ و منشور

توکیو در سال ۱۹۴۶ مورد توجه قرار گرفت. اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق (۱۹۹۳)،

اساسنامه محکه رواندا (۱۹۹۴) و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (۱۹۹۸) نیز دیگر

اسنادی بودند که به انعکاس جرایم علیه بشریت پرداختند، لیکن جرایم مهمی از قبیل

تروریسم و جرایم علیه محیط زیست در هیچ یک از اسناد فوق از مصادیق جرایم علیه

تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت

بشریت ذکر نگردیده است.
لزوم رعایت حقوق بشر در سطح جهانی می طلبد که با تحکیم و یا تشکیل محاکم بین

المللی کیفری (با تعدیل و منعطف تر شدن اصل حاکمیت دولتها)، مرتکبان جرایم علیه

بشریت در هر زمان اعم از اشخاص حقیقی و یا سازمانها و گروه هایی که در ارتکاب اینگونه

اعمال دخیل بوده و صلح و آرامش و امنیت جهانی را به مخاطره می افکنند، جهت اجرای عدالت مورد مجازات قرار گیرند.

 

۱۵۶صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت
تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه

تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت

چکیده ۱
پیشینه تحقیق ۲
مقدمه ۳
الف) بیان مسأله و طرح سؤالات اصلی تحقیق ۳
ب) فرضیه ها ۵
ج) اهداف و ضرورت تحقیق ۷

د) تقسیم مطالب ۷
بخش اول- مبانی و کلیات ۸
فصل اول- تعریف و مفهوم تبعیض جنسی و تبعیض نژادی ۸
فصل دوم- تاریخچه ۱۰
مبحث اول- تبعیض جنسی و نژادی و جرائم علیه بشریت قبل از جنگ جهانی دوم ۱۲

تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت

مبحث دوم- تبعیض جنسی و نژادی و جرائم علیه بشریت بعد از جنگ جهانی دوم ۱۳

گفتار اول- اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب دهم دسامبر۱۹۸۴ ۱۳
گفتار دوم- کنوانسیون بین المللی حذف هر نوع تبعیض نژادی ۱۵
گفتارسوم- اعلامیه رفع تبعیض از زن ۱۵

فصل سوم- ممنوعیت برخی رفتارهای تبعیض علیه انسان ۱۶
مبحث اول- ممنوعیت تبعیض نژادی ۱۶
مبحث دوم- ممنوعیت تبعیض جنسی ۱۶

فصل چهارم- تعریف و مفهوم جرائم علیه بشریت ۱۷
مبحث اول- موافقتنامه لندن(۱۹۴۵) و منشور توکیو(۱۹۴۶) ۱۹
گفتار اول- جنایات علیه صلح ۱۹
گفتار دوم- جنایات جنگی ۲۰

گفتار سوم- جنایات علیه بشریت ۲۲
مبحث دوم- اقدامات سازمان ملل متحد بعد از اساسنامه ۱۹۴۵ و منشور ۱۹۴۶ ۲۴

تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت

مبحث سوم- ممنوعیت جنایات علیه بشریت ۲۷
فصل پنجم- بررسی تبعیض نژادی ۲۹
مبحث اول- تبعیض نژادی در حقوق بین الملل ۲۹

تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت

مبحث دوم- رعایت مصادیقی از حقوق اقلیت ها به عنوان نمادی علیه تبعیض نژادی ۳۲
گفتار اول- برابری و کرامت انسانی ۳۴
گفتار دوم- حق زندگی ۳۶
گفتار سوم- حق زندگی متفاوت ۳۷
گفتار چهارم- حق تعیین سرنوشت ۳۹

مبحث سوم- مطالعه تطبیقی(برخی اسناد و برخی کشورها) ۴۰

تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت

گفتار اول- مهمترین سند مربوط به مبارزه با تبعیض نژادی ۴۰
گفتار دوم- تبعیض نژادی در کنفرانس جهانی ضد نژاد پرستی ۴۲

گفتار سوم- بررسی نقش انقلاب اسلامی ایران در مبارزه با تبعیض نژادی ۴۳

گفتار چهارم- تأملی بر تبعیض نژادی در فرانسه ۴۵
فصل ششم- بررسی تبعیض جنسی ۵۰

مبحث اول- برابری جنسی و تبعیض جنسی ۵۱
گفتار اول- پیامدهای اجتماعی تبعیض جنسی ۵۳

گفتار دوم- ممنوعیت تبعیض بر جنسیت ۵۵
مبحث دوم- ممنوعیت خشونت علیه زنان در اسناد بین المللی ۵۶

گفتار اول- اعلامیه ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ مجمع عمومی ۶۲
گفتار دوم- قطعنامه جدید شورای حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد

تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت

(۲۷مارس۲۰۰۸) ۶۴
مبحث سوم- تعهدات و اسناد بین المللی راجع به تبعیض جنسی ۶۶
گفتار اول- مهمترین سند مربوط به مبارزه با تبعیض جنسی ۶۷
گفتار دوم- کمیته رفع تبعیض علیه زنان ۶۹

مبحث چهارم- اسلام، دولت و تبعیض جنسی ۷۱
گفتار اول-جایگاه زن در اسلام ۷۳
گفتار دوم- تفاوت نگرش اسلام و نظام حقوق بشر ۷۶

گفتار سوم- مقایسه قوانین ایران با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ۷۸
بخش دوم- بررسی جرائم علیه بشریت ۸۴
فصل اول- آپارتاید ۸۴
مبحث اول- مصادیق آپارتد و شرایط مسئولیت جزایی بین المللی مرتکبین آن ۸۶

مبحث دوم- تدابیر اجرایی ۸۸
فصل دوم- تروریسم ۸۹
مبحث اول- تروریسم بین المللی ۹۲
گفتار اول- مصادیق ۹۳

تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت

گفتار دوم- شرایط تروریسم بین المللی ۹۶
مبحث دوم- تروریسم دولتی ۹۷
مبحث سوم- تروریسم رسانه ای ۹۸
مبحث چهارم- بیوتروریسم ۹۹
فصل سوم- شکنجه ۱۰۱
مبحث اول- قلمرو اعمال شکنجه ۱۰۳

مبحث دوم- راه کارهای تضمین کننده کنوانسیون منع شکنجه ۱۰۴
مبحث سوم- نتیجه گیری ۱۰۶
فصل چهارم- جرائم علیه محیط زیست ۱۰۹

مبحث اول- تعریف ۱۱۱
مبحث دوم- جرائم ۱۱۴

مبحث سوم- مجرمین ۱۲۲
مبحث چهارم- مجازاتها ۱۲۵
فصل پنجم- بردگی و برده داری ۱۳۰
مبحث اول- بردگی در اسلام ۱۳۴
مبحث دوم- برخی اشکال و مصادیق بردگی در جهان امروز ۱۳۷

تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت

مبحث سوم- پایان دادن به بردگی ۱۴۰
نتیجه گیری ۱۴۱
فهرست منابع ۱۵۰
چکیده انگلیسی ۱۵۵

 

پیشینه تحقیق:
اولین گام در راستای تهیه و تدوین طرح های پژوهشی، به ویژه پایان نامه ها و رساله های

دانشگاهی، بررسی و مطالعه پیشینه تحقیق است که بعنوان امری بدیهی مورد تاکید و

سفارش کتب روش تحقیق می باشد. پیشینه تحقیق، خلاصه و چکیده ای از مطالعه عمیق

از آنچه در خصوص موضوع مورد تحقیق و موضوعاتی مشابه در کتابها و مقالات، تحقیقات و پایان نامه-ها وجود دارد، می باشد.

در این تحقیق به کتب و مقالات متعددی در خصوص موضوع پایان نامه مراجعه شده است

(غیر از تبعیض نژادی که با قلت و محدودیت منابع و تحقیقات مواجه بودم) که به اختصار به

برخی از این موارد اشاره می گردد:
آقای دکتر حسین مهرپور در کتاب نظام بین المللی حقوق بشر در صفحات ۸۳ الی ۱۳۳ و

۳۰۱ الی ۳۳۱ و همچنین در کتاب حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری

تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت

اسلامی ایران در صفحات ۳۶ الی ۴۴ و ۲۱۳ الی ۲۳۶ و ۳۴۲ الی ۳۴۳ در این خصوص تحقیق نموده اند، کتاب ج…………………….

و کتاب جنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین الملل تالیف محمود مسائلی و عالیه ارفعی

از دیگر منابع در این زمینه می باشد آقای دکتر مصطفی تقی زاده انصاری در کتاب حقوق کیفری محیط زیست صفحات ۲۹ الی ۶۳ و ۶۷ الی ۸۳ و آقای دکتر ناصر قاسمی در کتاب

تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت

حقوق کیفری محیط زیست صفحات ۹۰ الی ۱۰۵ و صفحات ۱۷۳ الی ۲۳۵ به بررسی این جرائم پرداخته اند.
کتب تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی، تایف مایکل ج ـ مارتین، تاریخ برده داری تالیف نورمن

ال. ماخت و مری هال، کلیات و مقدمه علم حقوق و حقوق جزای اختصاصی دکتر ایرج

گلدوزیان، جنایات علیه بشریت در حقوق بین الملل کیفری غلام حیدر علامه و بسیاری از

کتب و سایت های اینترنتی از جمله منابعی هستند که به بررسی موضوع یاد شده

پرداخته و مطالب مفیدی را بیان داشته اند که حسب نیاز مورد استفاده قرار گرفته است.
مقدمه:
بیان مساله و طرح سوال های اصلی تحقیق
با پیشرفت روزافزون بشر در زمینه صنعت و تکنولوژی و علوم و فنون مختلف و گسترش

زندگی ماشینی، دلبستگی انسان به مادیات و ظواهر بیشتر و بیشتر شده، و در نتیجه از

گرایش و ایمان و باورهای قلبی اش به معنویات کاسته می شود. یکی از دلایل مهم ازدیاد

تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت

جرایم و جنایت ها که مدام نسل بشری را در اقصی نقاط کره خاکی تهدید می کند، همین

فاصله گرفتن و بی اعتنایی بشر به معنویات و تعالیم دینی است. قساوت قلب موجب می

گردد تا انسان عصیانگر برای دست یافتن به منافع مادی بیشتر، حقوق همنوعان خود را از قبیل حق حیات و زندگی زیر پا گذاشته و از هیچ ستیزه جویی و سبوعیتی دریغ ننماید.

در دفتر تاریخ بشریت نام کسی به جاودانگی ثبت خواهد شد که از نعمت بشردوستی و همنوع پرستی برخوردار بوده و شیفته آزادی،

خوشبختی و تعالی واقعی انسانها باشد. بشریت امروز، تشنه عدالت، آزادی و آسایش و ظلم ستیزی است که امروزه این نیاز بیش

تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت

از هر زمان دیگری احساس می شود و جهت نیل به این آرمانها، انسانها درصدد ایجاد سازمانهای بین المللی و قدرتی فراملی بوده که

با حاکم کردن اصولی واحد و مورد قبول تمام دول، بر روابط بین دولت ها و افراد، در صحنه بین المللی از میزان رو به……………………………

اما متاسفانه با ازدیاد روزافزون چنین جرایمی، که عمدتاً از سوی ابرقدرتها صورت می-گیرد، عملاً عدم توانایی و کارایی سازمانهای بین المللی،

بخصوص سازمان ملل متحد، مشخص

می گردد. زیرا به کرات مشاهده شده است که علیرغم صدور قطعنامه های متعدد از سوی سازمان ملل متحد در مواقع بروز جنگ، دولت های

متجاوز به این تذکرات و هشدارها توجهی ننموده و به تجاوزات و جنایات خویش علیه کشورهای ضعیف تر ادامه داده اند و یا

قطعنامه-های شورای امنیت سازمان ملل با قائل شدن

تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت

«حق وتو» به قدرت های بزرگ، فاقد کارایی لازم بوده است، و مشخص است که اعطای چنین حقی به کشورهای

بخصوصی با فلسفه وجودی سازمان ملل متحد مغایرات دارد.
از میان جنایات علیه بشریت و جنایات زمان جنگ علیه صلح، مهمترین جرم بین المللی،

جنایات علیه بشریت می باشد و منظور از آن جرائمی است که علیه افراد بی گناه بشری

صورت می گیرد، از قبیل قتل و نابود کردن انسانها، به بردگی کشاندن،دزدی دریایی، کشتار

دسته جمعی و هر عمل غیرانسانی علیه مردم غیرنظامی و اذیت و شکنجه بعلت داشتن انگیزه-های سیاسی، نژادی و مذهبی.

تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت

جرم دانستن اقدامات و جرائم علیه بشریت علاوه بر مسائل بین المللی به اصول و مقررات

حقوق داخلی کشورها نیز ارتباط دارد و به لحاظ فقدان یک مرجع دادرسی کیفری بین

المللی در تقابل با مراجع قضایی ملی، با اشکالات و ایرادات و عدم هماهنگی های بسیاری در باب صلاحیت مواجه است.

پرسش اصلی تحقیق:
۱- سازمان ملل متحد با تصویب این همه معاهدات و کنوانسیون ها، در تحقق مفاهی

و اصول حقوق بشر به چه میزان موفق بوده است؟
۲- با گذشت شصت و دو سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) آیا سازمان ملل کارنامه درخشانی در……………………………
فرضیه ها:
۱- جهانی شدن حقوق بشر عمدتاً از طریق اقدامات و تلاشهای مستمر سازمان ملل متحد، در حقوق بین الملل شکل گرفته و به رسمیت شناخته شده است. این دستاوردها

برگرفته از تقریبا شش دهه فعالیت مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان ارگانی منحصر به

تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت

فرد جهت توسعه حفاظت و ترویج حقوق بشر در سطح بین المللی است. ولی واقعیت این است که این همه تلاش جهت ایجاد نظمی نوین و قواعدی جهانشمول در راستای حفظ

کرامت و شان انسانی و صیانت از تجاوز به آن زیاد ثمربخش و مفید نبوده و بسیاری از این

اعلامیه ها مطرود واقع شده است و جز در نوشته ها و بحث های تشریفاتی کمیته ها و

کمیسیون ها، در جای دیگر وقعی به آنها گذاشته نمی شود. وقایعی که در جهان امروز اتفاق می افتد حاکی از آن است که هنوز حقوق اولیه انسانی بطور وسیع از طریق قتل و

تجاوز، فحشاء قاچاق زنان و کودکان، تبعیض جنسی، کشتار جمعی، تبعیض نژادی و …. روند رو به رشد دارد، به نظر می رسد در دنیای برخوردار از تنوع فرهنگ ها و عقاید، اگر به

تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت

ترویج و بالندگی اخلاقیات و پرورش اعتقادات و احساسات دینی و مذهبی و تقویت ایمان و باور قلبی به وجود خالق کل هستی و موجودات عالم، همت گمارده شود، شاید شاهد این همه فجایع علیه بشریت نباشیم.

۲- مسائلی همچون حاکمیت دولت ها و عدم مداخله در امور داخلی آنان، از جمله مسائلی است که در برخورد با دولت ها و نظارت و کنترل رفتار آنها در اجرای قوانین و تعهدات بین

المللی، جامعه جهانی و سازمانهای بین المللی را با مشکل مواجه نموده و اصول متعدد

صلاحیت کیفری که بر مبنای آن دادگاههای داخلی خود را صالح به رسیدگی جرائم می

دانند هر چه بیشتر بر این مشکل می افزاید، به خصوص زمانی که منافع ملی و یا اتباع آن

کشور مطرح باشد.
جهانی شدن، تفکر و دیدگاه جدیدی از واژه امنیت را در عصر حاضر ایجاب می کند و امنیت

تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت

چیزی نیست که در مرزهای داخلی محصور بماند چرا که امنیت ملت ها به هم پیوند خورده

است. و باید اعتقاد داشت که ارزشی والاتر از دولت وجود دارد و آن ارزش بشری است، دولت، مخلوق بشر و جوامع بشری است لیکن بشریت مخلوق پروردگار.

واقعیت نامطلوبی که امروزه با آن مواجه هستیم این است که علیرغم اقدامات قابل

تحسینی که سازمان ملل در راه حفظ و حمایت از حقوق بشری انجام داده، متاسفانه در

مناسبات بین-المللی چنانچه دولتی به این مقررات تمکین ننموده و موجبات نقض آن را

فراهم آوردند، مکانیسم موثری جهت اجبار آنها وجود ندارد و بعبارتی قوانین حقوق بشر

مانند سایر قوانین و تعهدات بین المللی، از ضمانت اجرایی برخوردار نمی باشند، چه در غیر

اینصورت اکثر کشورهای قدرتمند که از بانیان و واضعان این مقررات بوده و به ظاهر خود را از

حامیان و مدافعان دموکراسی و حقوق بشر معرفی می نمایند. مرتکب جنایات علیه بشریت و صلح و امنیت جهانی نمی شدند.

تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت

اهداف و ضرورت تحقیق:

بررسی جنایات علیه بشریت از آن نظر که جرایمی است علیه افراد بی گناه بشری و

انسانی که اشرف مخلوقات و خلیفه الله بوده و بدلیل اینکه جامعه بین المللی و بشریت

امروزی بیش از پیش در معرض اینگونه جرایم و تعدیات قرار دارد، انتخاب گردید و سعی گردیده به این جنایات از منظر اسناد و قراردادهای بین المللی نگریسته و کوشش

سازمانهای بین المللی و وضعیت بالفعل جامعه بین المللی و تجاوزات بی شمار و بی وقفه

تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت

دولت ها به حریم حقوق بشر، برخی از جنایات علیه بشریت تا حد امکان مورد بررسی قرار

گرفته و به فراخور مباحث، پیشنهاداتی جهت ملاحظه و استفاده پژوهشگران ارائه گردد.
جرایم علیه بشریت موضوع تازه ای نبوده و سابقه ای به درازای خلقت بشر دارد، لیکن

تحقیق در زمینه مساله مطروحه، تلاش جامع، روزافزون و بی وقفه ای را می طلبد تا

اهمیت حفظ و صیانت از شخصیت، آزادی، حیثیت، کرامت و شان انسانی در هیچ برهه از زمان به بوته فراموشی سپرده نشده و موجبات تعرض و تجاوز به این اصول بدیهی از سوی دولت ها فراهم نگردد.

تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت

تقسیم مطالب:
این مجموعه در چهار فصل تنظیم شده است:
در فصل اول به مبانی و کلیات و تعریف تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت پرداخته شده است.

فصل دوم اختصاص به تبعیض نژادی و بررسی برخی از حقوق اقلیت ها و مطالعه تطبیقی برخی اسناد و کشورها دارد.
در فصل سوم تبعیض جنسی و پیامدهای آن و ممنوعیت خشونت علیه زنان از منظر اسناد مربوطه مورد بحث قرار گرفته است.

فصل چهارم نیز به بررسی و کنکاش پیرامون پاره ای از جرایم علیه بشریت در اسناد و مقررات بین المللی اختصاص یافته است.

بخش اول مبانی و کلیـات
فصل اول ـ تعریف و مفهوم تبعیض جنسی و تبعیض نژادی
«تبعیض» از نظر لغوی، جزء جزء کردن، جدا کردن برخی را از برخی دیگر، بعضی را بر بعضی دیگرترجیح دادن، برخی را قبول و برخی را رد کردن معنا شده است. از منظر عرف نیز رفتار

متفاوت و کسی را به طور ناعادلانه و بدون مجوز بر دیگری ترجیح دادن تبعیض می باشد.
در کاربرد جامعه شناختی، تبعیض موقعیتی است که افراد در برابر نقشهای یکسان از

مزایای اجتماعی نابرابر برخوردار بوده، همچنین به رفتاری اشاره دارد که به سود یا ضرر شخصی از یک گروه اعمال می شود و علت آن عضویت شخص در یک گروه و یا طبقه خاص

می باشد. تبعیض رفتاری واقعی است که نسبت به گروهی از افراد اعمال می شود و ممکن است سبب محروم کردن و یا محدود نمودن حقوق، فرصتها وموقعیت هایی شود که

دیدگاه ما قابل قبول نباشد ولی بی شک پدیده تبعیض به عنوان پدیده ای اجتماعی آنچنان فراگیر و دارای اهمیت است که شناخت آن مستلزم نگرشی جامع و بی طرفانه است و

علاوه برتوجه به تبعیض گروه های فرا دست، تبعیض والدین نسبت به فرزندان، تبعیض

جامعه نسبت به گروههای اجتماعی خاص، تبعیض قومی و نژادی و … توجه به تبعیض

تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت

های که روزمره افراد نسبت به یکدیگر در شرایط و موقعیت های مختلف روا می دارند نیز قابل تأمل می باشد.
بطور کلی تبعیض عبارت است از وضع محدودیت هایی توسط قانون؛ آداب و رسوم یا قرار داد غیر رسمی علیه یک گروه خاص همانند یک گروه مذهبی یا نژادی.

از نظرحقوقی نیز می توان گفت تبعیض، قائل شدن حقوقی مازاد نسبت به شخص یا اشخاص در قیاس با دیگران بوده بدون آنکه جهات ترجیحی وجود داشته باشد.

بنابراین اگر جهت ترجیحی در شخص وجود داشته باشدو با توجه به آن، قایل به برخی حقوق و

امتیازات شویم دیگر بحث تبعیض مطرح نبوده و می توان آن را« تفاوت» در حقوق نامید.

یکی از اشکال تبعیض که بیشتر مورد توجه قرار گرفته«تبعیض جنسی» و « تبعیض نژادی»

است. تبعیض جنسی یا جنسیت گرایی به معنی باور یا نگرشی است که یک جنس و یا

جنسیت را مادون و پست و نازل تر از دیگری می داند. این امر موجب تبعیض منفی و ناروا

نسبت به انسانها بر اساس جنسیت ایشان شده و همچنین می تواند باعث نفرت یا بدگمانی نسبت به یک جنس (زن ستیزی و مرد ستیزی) و کلیشه ای کردن روابط و

رفتارهای این دو جنس با همدیگر گردد.

تبعیض جنسی از نظر فرهنگی و تاریخی بیشتر در جهت اعمال نفوذ بر زنان و فرو دست کردن آنان بکار رفته است.
تبعیض جنسی با توجه به مختصات فرهنگی هر جامعه نمودهای متفاوتی خواهد داشت.

ممکن است تبعیض جنسی باعث محروم شدن افراد یک جنس از برخی حقوق، امتیازات، امکانات و فرصتهایی مانند شغل، تحصیل، درآمد و … گردد.

تبعیض نژادی جدا نگه داشتن افراد و نژادهای غیر مفید، محروم کردن آنان از حقوق سیاسی، رفاهی و مجبور کردن آنان به ترک و یا اسکان در مکانها ومحلات و استانهای

خاص و … می باشد. بعبارت دیگر تبعیض نژادی به معنای تسلط یک گروه بر گروه دیگر به قصد سرکوبی حقوق و آزادی های آنان می باشد. سیاست تبعیض نژادی که توسط نژاد

تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت

پرستان کشورآفریقای جنوبی علیه سیاه پوستان این کشور اعمال می شدو باعث واکنش جهان و جامعه بین المللی نسبت به اعمال برخی تحریم ها و به انزوا کشاندن دولت

آفریقای جنوبی گردید این دولت را در سال ۱۹۹۱ ناگزیر و مجبور به پایان دادن و لغو نظام تبعیض نژادی نمود.
فصل دوم ـ تاریخچه
بررسی امتیازات بشری و ضرورتها و موازین حاکم بر آن از آنجا که آدمی خلیفه الله و اشرف مخلوقات معرفی گردیده از اهمیت فوق العاده و بسزائی برخوردار بوده و بالطبع نقض این

مواهب و امتیازات نیز که شأن و کرامت انسانی را تهدید و تنزل نماید، تکدر و رنجش خاطر هر نفس سلیم و وجدان آگاهی را سبب خواهد شد.

چرا که حس عدالت خواهی و پرهیز از ظلم و تجاوز و همچنین احساس نفرت از هر گونه تعدی و زورگویی، در وجود آدمی به ودیعه گذاشته شده است.

تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت

«خلقت و فطرت انسان، به نحوی است که ادامه زندگی او به صورت انفرادی غیر ممکن بوده و ناگزیر از زندگی اجتماعی می باشد، زیرا از لحاظ قوای جسمانی از بسیاری از

موجودات زنده، ضعیف تر و درمانده تر است. نه می تواند مثل آهو بدود و نه مانند پرندگان،

پر و بال پرواز دارد. بعلاوه نوزاد آدمی در قیاس با سایر موجودات، سالهای متمادی، ضعیف و ناتوان باقی مانده و به مراقبت و نگهداری بیشتری نیاز دارد.

تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت

در برابر این همه ناتوانی جسمی، آدمی از موهبت عقل برخوردار بوده و دریافته که برای رفع نیازهای خود، مجبور به برقراری روابط خانوادگی، همجواری، همکاری اجتماعی و غیره می باشد.

ولی با همه پیشرفتهایی که انسان داشته، برقراری روابط فردی و اجتماعی و بین المللی او، همیشه براساس منطق، سازش، انصاف و عدالت نبوده و نیست؛

زیرا زورگویی، منفعت طلبی، خودخواهی، جاه طلبی، حرص و آز و ترجیح منافع شخصی بر منافع غیر، بزهکاری، فساد، بخل و حسد از غرایز بشری است. در نتیجه این غرایز،

اختلافات و تعدیات افراد نسبت به یکدیگر ظاهر شده و ادامه زندگی اجتماعی را غیر ممکن می سازد.
بدیهی است، اگر همه انسانها فاقد غرایز و صرفاً تابع عقل با معیاری منظم بودند، نیاز به وضع قواعد حاکم بر روابط افراد کمتر می شد. ولی وجود انکارناپذیر غرایز، و وجود حس

عدالت خواهی و نفرت از ظلم، موجب شد تا افراد جامعه احساس کنند در روابط با یکدیگر می بایست قواعدی را رعایت کرده و از ارتکاب اعمالی که مخل نظم اجتماع است،

خودداری کنند.
ضمانت اجرای عدم رعایت این قواعد، مستلزم اعمال ضمانت اجراهای اداری، مدنی و یا جزایی است» .
با توجه به اینکه عنوان مجرمانه «جنایات علیه بشریت» برای اولین بار بطور صریح در یک

معاهده بین المللی طبق موافقت نامه ۱۸ اوت ۱۹۴۵ م. لندن برای محاکمه جنایتکاران دول محور (آلمان و ایتالیا) پیش بینی شدو با توجه به اهمیت جنگ جهانی دوم در این مبحث،

برای بررسی تاریخچه تبعیض جنسی(تبعیض علیه زنان) و تبعیض نژادی بعنوان مصادیقی از

تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت

جنایت علیه بشریت، جنگ جهانی دوم(۱۹۴۵ _ ۱۹۳۹) را نقطه عطف مطالعه و بررسی خویش قرار می دهیم.
مبحث اول ـ تبعیض جنسی و نژادی و جرائم علیه بشریت قبل از جنگ جهانی دوم

سابقه طولانی اصول بشر دوستانه از منظر بین المللی، ریشه در فرهنگ و تمدن

کشورهای مختلف دارد این اصول به مرور زمان افزایش یافته، به نحوی که نقض برخی از آنها جرم تلقی شد.
جرایم علیه بشریت ابتدا بخش از جرایم جنگی را تشکیل می دادند لیکن بعدها این جرایم

بوسیله معاهدات بین دول و عرف بین المللی و دکترین از جرایم جنگی جدا شده و بعنوان جرم مستقل مطرح گردید.
رعایت حقوق بنیادین و پایه ای انسانها فارغ از رنگ، جنس، نژاد، زبان و … از سفارشات و

مسلمات ادیان الهی بویژه دین مبین اسلام بوده که طی تاریخ در سیره و روش ائمه اطهار(ع) و معصومین متبلور گردیده است.
«راهیابی جرایم علیه بشریت به معاهدات بین المللی در پایان قرن نوزدهم میلادی اتفاق

افتاد. کنوانسیون ۱۸۹۹ لاهه و کنوانسیون چهارم لاهه در سال ۱۹۰۷ دو معاهده ای بودند که در آنها از عناوینی چون(Laws of humanity) استفاده شده بود که این عنوان اصطلاحی

نزدیک به اصطلاح«جرایم علیه بشریت» بود. همچنین معاهده ۱۹۱۹ ورسای که جهت ارائه گزارش در خصوص نقض موازین حقوق بین المللی در اثنای جنگ جهانی اول تشکیل شده بود، بارها از واژه هایی چون«قوانین بشری»،«جرایم علیه قوانین بشریت» و «نقض قوانین بشریت» استفاده کرده بود» .

تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت

نقطه عطف مهم در خصوص محاکمه مجرمانی که قبل از جنگ جهانی دوم مرتکب جرایم

علیه بشریت شده بودند، اعلامیه ۲۸ می ۱۹۱۵ و معاهده ۲۲ژوئن ۱۹۱۹ و رسای می باشد.
دولت های فرانسه، انگلستان و روسیه طی اعلامیه ای که در ۲۸ می ۱۹۱۵ صادر کردند،

قتل عام ارامنه را توسط دولت عثمانی در ترکیه از زمره «جرایم علیه تمدن و بشریت» دانستند.
کشورهای آمریکا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، یونان، لهستان، رومانی، عربستان و

ژاپن نیز که در ۲۲ ژوئن ۱۹۱۹ معاهده ای در ورسای جهت ارائه گزارش راجع به موارد نقض موازین حقوق بین المللی در اثنای جنگ جهانی اول تشکیل شده بود، بارها از کلماتی

همچون «قوانین بشری»، «جرایم علیه قوانین بشریت» و «نقض قوانین بشریت» استفاده

کردند و چنین نتیجه گرفتند، افرادی که مسئول ارتکاب جرایم علیه «قوانین بشری» بودند باید مورد تعقیب کیفری قرار گیرند.
مبحث دوم ـ تبعیض جنسی و نژادی و جرایم علیه بشریت بعد از جنگ جهانی دوم

با وقوع دو جنگ ویرانگر یعنی جنگ جهانی اول و خصوصاً جنگ جهانی دوم، ویرانی ها، فجایع و کشتارهای وسیعی صورت گرفت که حقوق انسانها بویژه حق حیات و زندگی و

موجودیت انسانها را بطور وسیع و گسترده تضییع کرد. جنایتهای بی شماری که در طول

جنگ جهانی دوم علیه افراد بخصوص غیرنظامیان صورت گرفت خاطرات تلخی در تاریخ بجای

گذارد از جمله این جنایتها می توان به مواردی چون: خشونت، شکنجه، نابودی افراد بدلایل

قومی و یا نژادی و … اشاره کرد. چنین وضعیت تأسف باری عده ای را بر آن داشت جهت گسترش مبانی عدالت، من…………………………

تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت

 

بخش دوم بررسی جرایم علیه بشریت
فصل اول ـ آپارتاید
«مهمترین سند بین المللی در مورد این عمل غیرانسانی، کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید (نژادپرستی) است که در سی ام نوامبر ۱۹۷۳ مطابق با نهم آذرماه

۱۳۵۲ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده و در ۱۸ ژوئیه ۱۹۷۶ لازم الاجرا شده

است. مقدمه این کنوانسیون، آپارتاید را جرم شناخته است که از نظر «کلارک» نشانگر ماهیت شنیع آن از نظر جامعه بین المللی است».
«کنوانسیون، تکیه بر قطعنامه های فراوانی دارد که مجمع عمومی در محکومیت جنایت

آپارتاید صادر کرده است و طی آن قطعنامه ها، جنایت آپارتاید را محکوم ساخته و آن را جرمی علیه بشریت قلمداد کرده است. مضافاً شورای امنیت نیز اتخاذ سیاست آپارتاید و

توسعه آن را تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی دانسته و آن را در کنار سیاست

های تبعیض نژادی، نقض واضح اصول حقوق بین المللی به ویژه مواد منشور قلمداد کرده است».
در واقع این کنوانسیون در پی تلاشهای مداوم و مستمر سازمان ملل متحد برای از بین

بردن آپارتاید و سیاست نژادپرستی و جدایی نژادی که در کشور آفریقای جنوبی وجود

داشت به تصویب رسید. این کنوانسیون، آپارتاید را جنایتی علیه بشریت اعلام می کند و

هرگونه عملی را که در راستای سیاست آپارتاید و اعمال نژادپرستانه باشد، به عنوان جنایتی که اصول حقوق بین الملل را نقض می کند، می شناسد.

تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت

«به موجب ماده یک کنوانسیون، آپارتاید و اعمال جدایی نژادی، جنایتی است ناقض اهداف

و اصول منشور ملل متحد و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی است».
آپارتاید، به معنی جدایی نژادی و در واقع تبعیض نژادی است که با هدف تسلط گروهی بر

گروه دیگر از یک نژاد خاص صورت می گیرد که اینگونه اعمال هم در منشور ملل متحد و

اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین مردود شناخته شده، و هم در کنوانسیون رفع تبعیض

نژادی منع گردیده است. ولی در این کنوانسیون، مفهوم و منظور خاصی از تبعیض نژادی،

بخصوص با توجه به آنچه در آفریقای جنوبی می گذشته، مورد نظر بوده و لذا تحت عنوان جداگانه ای ذکر شده است.
به هر حال، ماده ۲ کنوانسیون، در تعریف آپارتاید اینگونه می گوید: «از نظر این کنوانسیون،

عبارت جنایت آپارتاید» که سیاست ها و اعمال مشابه جدایی نژادی و تبعیض نژادی را که

در آفریقای جنوبی اعمال می شود، شامل می گردد، عبارت است؛ از اعمال غیرانسانی که

به منظور ایجاد و برقراری سلطه یک گروه نژادی علیه گروه های نژادی دیگر صورت می گیرد

تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و جرایم علیه بشریت

و بطور سیستماتیک آنها را مورد ظلم قرار می دهد …».
در کتاب (UNITED NATIONS AND APARTHEID) از سری کتابهای آبی سازمان ملل،

مقدمه مفصلی در مورد سیر مسا%D