فروشگاه

تبیین زمینه های تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3109

پایان نامه تربيت اخلاقی در دوره كودكی بر اساس ديدگاه اسلام

قیمت : تومان9,800

توضیحات

پایان نامه تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام

این پایان نامه با هدف تبیین زمینه های تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام انجام شده است و از نوع کیفی است که با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. تحقیقات زیادی در زمینه تربیت و به خصوص تربیت اخلاقی در دوره کودکی انجام شده است که بیشتر بر چگونگی محتوا و روش تاکید نموده اند اما در این پژوهش زمینه ها ی درونی و بیرونی به گونه ای مورد بررسی قرار گرفته که زمینه های درونی، مبنایی برای زمینه های بیرونی است یعنی بدون توجه به زمینه های درونی نمی توان به زمینه های بیرونی که اساساً تربیتی است پرداخت. براساس این پژوهش گرایش عاطفی به عنوان مهمترین زمینه درونی و فطری که نقش عمده ای در ایجاد ارتباط کودک با دنیای پیرامون خود دارد، بررسی شده است. براساس این زمینه عاطفی، کودک خودش را دوست دارد به عبارتی حب ذات دارد و این خود دوستی در شرایط مناسب تربیتی به دیگر دوستی انتقال می یابد و این زمینه ای برای گرایش به خوبی­ها خواهد بود. سپس چگونگی توجه به این گرایش در تعلیم و تربیت کودک، باعث دیگردوستی می شود که مبنای اخلاق به شمار می آید. از این نظر خانواده مهم می باشد. نقش اساسی خانواده به عنوان زمینه بیرونی در تعلیم و تربیت کودک مبتنی بر عاطفه شکل می گیرد. انجام این مسئولیت تربیتی مستلزم سلامت عاطفی هریک از والدین از یک طرف و از سوی دیگر رابطه درست والدین با همدیگر است. علاوه بر این در ابراز محبت به عنوان عامل عاطفه اگربدون افراط و تفریط باشد باعث ایجاد احساس امنیت و اعتماد به نفس و دوری از ترس های منفی، احساس حقارت و خود کم بینی در کودک شده،که در نتیجه کودک ارزش و اهمیت خویش را در می یابد و به طور نا آگاهانه به سمت اعمال و رفتار های خوب سوق داده می شود. این نوع گرایش به خوبی در دوره کودکی زمینه ای برای گرایش آگاهانه او به اخلاقیات در دوره بزرگسالی خواهد بود.

کلید واژگان : تربیت، اخلاق، کودک، عاطفه، خانواده، زمینه های تربیت اخلاقی پایان نامه تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام

 

 ۱۳۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل پایان نامه تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام را دانلود کنید

 

 

فهرست مطالب

پایان نامه تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام

 

عنوان.. صفحه

فصل اول: کلیات

۱-۱- مقدمه. ۱

۱-۲- بیان مساله. ۲

۱-۳- هدف های تحقیق. ۵

هدف کلی.. ۵

اهداف جزئی.. ۵

۱-۴- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:۵

۱-۵- سوال های تحقیق ۷

۱-۶-تعریف مفاهیم. ۸

الف) تعاریف مفهومی……………………………………………………………………………………………… ۸

ب) تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۷-روش اجرای تحقیق.۱۲

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۱- مبانی نظری ۱۴

۲-۱-۱- تاریخچه اخلاق در اسلام ۱۴

۲-۱-۲- تربیت.. ۱۶

۲-۱-۳-تربیت در دوره کودکی.. ۱۷

۲-۱-۴- تربیت اخلاقی.. ۱۹

۲-۱-۵- ضرورت تربیت اخلاقی.. ۲۱

۲-۱-۶- رویکرد های اخلاقی در تربیت.. ۲۲

۲-۱-۶-۱- رویکرد مکتب فضیلت گرایی به تربیت اخلاقی.. ۲۲

۲-۱-۶-۲- رویکرد مکتب وظیفه گرایی به تربیت اخلاقی.. ۲۵

۲-۱-۶-۳-رویکرد منفعت گرایی به تربیت اخلاقی.. ۲۶

۲-۱-۶-۴- رویکرد غمخواری………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۱-۷- تربیت اخلاقی کودک… ۳۱

۲-۱-۸-زمان آغاز تربیت اخلاقی کودک از نظر روانشناسان و برخی از اندیشمندان اسلامی.. ۳۳

فصل سوم : عاطفه به زمینه درونی در تربیت اخلاقی کودک

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

۳-۱- فطرت ۵۲

۳-۱-۱- گرایش به خیر اخلاقی.. ۵۴

۳-۱-۲- گرایش به خدا۵۷

۳-۱-۳- گرایش عاطفی در دوره کودکی و ارتباط آن با تربیت اخلاقی.. ۶۰

۳-۱-۳-۱ عاطفه…………………………………………………………………………………………………… ۶۴

۳-۱-۳-۲- حب ذات.. ۶۵

۳-۱- ۳-۳- اعتماد به نفس… ۶۶

۳-۱-۳-۴- حس خود کم بینی یا عقده حقارت.. ۶۸

۳-۱-۳-۵- ترس.۷۰

۳-۱-۳-۶- خشم……………………………………………………………………………………………………. ۷۱

۳-۱-۳-۷- حسادت……………………………………………………………………………………………….. ۷۲

۳-۱-۳-۸- لجبازی…………………………………………………………………………………………………. ۷۳

۳-۱-۳-۹- امید و ناامیدی…………………………………………………………………………………………. ۷۴

فصل چهارم: خانواده به عنوان زمینه بیرونی در تربیت اخلاقی کودک

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

۴-۱- نقش محیط به عنوان زمینه بیرونی در تربیت اخلاقی کودک… ۷۷

۴ -۲- خانواده و ویژ گی های آن. ۸۰

۴-۳- جایگاه فرزند در کانون خانواده۸۲

۴-۴- اسلام و حقوق فرزند. ۸۳

۴-۴-۱- کیفیت وقت گذراندن با فرزندان. ۸۶

۴-۵- نقش خانواده در تربیت اخلاقی کودک… ۸۸

۴-۶- وظایف والدین درخانواده………………………………………………………………………………….. ۸۹

۴-۶-۱- محبت به فرزند و نقش آن در پایه ریزی شخصیت.. ۹۲

۴-۶-۲- مضرات افراط و تفریط در محبت.. ۹۷

۴-۶-۳- تکریم شخصیت کودک… ۱۰۱

۴-۶-۴- نقش خانواده و ضرورت آموزش نظم به کودک… ۱۰۵

۴-۶-۵- نقش خانواده در بیداری گرایش کودک به خداوند. ۱۰۶

۴-۶-۵-۱- آموزش خداشناسی به کودکان با توجه به فطرت آنها۱۰۶

۴-۶-۵-۲- تربیت عملی ۱۰۶

۴-۶-۵-۳- کمک گرفتن از طبیعت.. ۱۰۷

۴-۶-۵-۴- استفاده از تجارب خود کودکان و بیان داستانهای مناسب دینی.. ۱۰۸

۴-۶-۵-۵- آموزش قرآن. ۱۰۸

۴-۶-۵-۶- ارائه پاسخ های درست و ساده به پرسش های دینی کودک… ۱۰۹

فصل پنجم:نتیجه گیری

مقدمه. ۱۱۱

۵-۱- نتیجه گیری.. ۱۱۱

۵-۲-پیشنهادهای کاربردی:۱۲۰

۵-۳- پیشنهادهای پژوهشی.. ۱۲۱

۵-۴- محدودیت های پژوهش… ۱۲۲

منابع و ماخذ. ۱۲۳

پایان نامه تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام

 

 

فصل اول

 

کلیات

 

پایان نامه تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام

 

 

 

۱-۱-مقدمه

آدمی همواره در طول تاریخ با مسائل و ابهاماتی در زمینه تربیت اخلاقی روبرو بوده است که این مسائل و یافتن راه حل مناسب برای آنها دغدغه فکری او بوده است و برای یافتن پاسخ صحیح آن ها،کوشش های وسیعی نموده است. دراین زمینه مکاتب اخلاقی مختلفی ظهور کرده اند. دین اسلام نیز از این مساله چشم پوشی ننموده است.اسلام دین زندگی است که به همه ابعاد بخصوص تهذیب نفس و اصلاح فکر و اندیشه و اعتقادات درونی هر فرد اهمیت می دهد. توجه به اخلاق و فضائل و کرامت های اخلاقی و به تبع آن توجه به تربیت اخلاقی سبب ایجاد نوعی منش و شخصیت در افراد می شود که هم زمینه سعادت فردی افراد را هم زمینه سعادت جامعه را تضمین می نماید.

علاوه بر آن پرورش شخصیت و منش نیکو از نیازهای مبرم و اساسی هر جامعه ای می باشد و نتیجه آن رفع بیماری های اخلاقی در آن جامعه است زیرا دچار شدن یک جامعه به بیماری های حسد،کبر و خود پسندی و…. سبب اختلالات جسمی و روحی شده و زمینه گسترش رفتارهای زشت را فراهم می آورد و آرامش فرد و جامعه را به خطر می اندازد.اگرچه ویژگی های اخلاقی در برخی افراد به طور ذاتی ظهور می یابد اما به طور کلی اخلاق اکتسابی و اساساً تربیتی بوده و افراد با شناخت و آگاهی تکرار و تمرین می توانند اخلاق را جزء شخصیت خویش ساخته و به این ترتیب خلق و خوی شایسته به عنوان ملکه می تواند عامل صدور افعال نیک به سهولت گردد. از طرفی درمتون دینی،‌ تربیت اخلاقی کودکان زیرمجموعه ای از تربیت دینی آنها محسوب می شود و در روایات متعدد به این امر مهم سفارش شده است. عدم رعایت اصول اخلاقی نتیجه دور شدن انسان از اصل خود و خدای خود است. مکتب اسلام سعی در نزدیکی انسان به اصل خود دارد یعنی جهت دهی صحیح زندگی که خداوند برای تحقق این امر، کتاب و هدایت و پیشوایان را فرستاده که با تحکیم اخلاق در افراد بشر راه سعادت را به آنان نشان دهد و به سمت کمال هدایت کند.

با توجه به شرایط موجود جامعه می توان گفت تربیت اخلاقی بسیار مهم است و از دیرباز مورد توجه فیلسوفان، معلمان و والدین قرار داشته است. جوامع مختلف، نهادها و موسسات اجتماعی نیز در طول اعصار به صورت های گوناگون به این مهم توجه خاصی مبذول داشته اند. تربیت اخلاقی، بدون تردید از مهم ترین وظایف تعلیم و تربیت در هر جامعه است و هدف نظام تعلیم و تربیت پرورش شهروندانی است که علاوه بر برخورداری از هوش و ذکاوت، افرادی با فضیلت و نیکوکار بارآیند. در جامعه کنونی که بیشتر به تربیت جسمانی، اجتماعی و … اهمیت می دهند، باید به تربیت اخلاقی نیز که رکن است اهمیت دهند تا فرد به خوبی تربیت شود و به کمال برسد و این نوع تربیت باید از کودکی آغاز شود، اما از آنجا که اخلاق مستلزم آزادی انتخاب است نمی توان در دوره کودکی مستقیماً به تربیت اخلاقی پرداخت، بلکه توجه به زمینه های تربیت اخلاقی مهم می باشد که مساله اساسی این پژوهش می باشد. از این رو پژوهشگر به دنبال تبیین پاسخ به این سوال است که زمینه های تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام کدامند؟ پایان نامه تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام

۱-۲- بیان مساله

تربیت شکوفا ساختن و به فعیلت رساندن یا پرورش دادن استعدادها در تمامی ابعاد وجود انسان است. لذا تربیت هرگز به معنای خلق استعدادهای جدید نمی باشد، بلکه به مفهوم پرورش استعدادهای موجود در انسان است (علوی،۱۳۸۶،ص۴۶ -۴۲) و تربیت اسلامی، شکوفا ساختن، به فعلیت رساندن و یا پروش دادن هماهنگ جمیع استعدادهای آدمی در کلیه ابعاد و جوانب شخصیتی وی یعنی جسمانی، عقلانی، اجتماعی، عاطفی، و اخلاقی-دینی در جهتی الهی و اسلامی است (همان، ص ۱۲۴). بنابراین تربیت از نظر مکتب اسلام، شکوفایی توانایی های فطری انسان در جهت قرب به خداوند و رسیدن به کمال و تعالی انسان است. پایان نامه تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام

یکی از ابعاد وجودی انسان که مبنای فطری و درونی دارد، بعد اخلاقی است. اخلاق جمع خلق است و عبارت است از هیات و حالت و ملکه ای راسخ در انسان که باعث صدور اعمال پسندیده و یا ناپسند از سوی انسان می گردد. با توجه به جایگاه بلند اخلاق و فواید بی شمار آن این حقیقت روشن می شود که چرا ادیان الهی، از آدم تا خاتم، برای مسائل اخلاقی و حفظ و رعایت آداب و سنن نیکو، اهمیت ویژه ای قایل شده اند، تا جایی که رسول اکرم(ص)، اساس نبوت و رسالت خویش را به تکمیل و رعایت مسائل اخلاقی دانسته و در سخن بسیار زیبا به تمامی جوامع بشری چنین فرمود: «انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق،همانا مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را تکمیل کنم»(نهج الفصاحه/ ح۹۴۴) و براساس همین اخلاق کریمانه و روش حسنه بود که پیامبر اکرم توانست به دلها راه یابد. پایان نامه تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام

تربیت اخلاقی و بهینه سازی منش ها ی انسانی، از جمله اموری است که پیشینه ای به درازای تاریخ داشته است، لذا تربیت اخلاقی به معنای کاربرد وی‍ژه یافته های تعلیم و تربیت برای تحقق اهدافی است که از حوزه علم اخلاق دریافت شده است و می توان گفت تربیت اخلاقی فرایند زمینه سازی و به کارگیری شیوه هایی جهت شکوفاسازی، تقویت و ایجاد صفات، رفتارها و آداب اخلاقی و از بین بردن صفات، رفتارها و آداب غیر اخلاقی در خود یا دیگری است. پس تربیت اخلاقی دو رکن دارد، یکی شناخت فضایل و رذایل و رفتارهای اخلاقی و غیر اخلاقی و دیگری به کارگیری شیوه هایی جهت تقویت یا تضعیف آنها. از این رو تربیت اخلاقی حیطه ای است که وام دار دو حوزه اخلاق و تربیت است و از آنجا که در اخلاق بیشترین تأکید بر خودسازی و در تربیت بر دیگرسازی است تربیت اخلاقی نیز خودسازی و دیگرسازی را شامل می شود (بناری، ۱۳۷۹، ص ۵۴۱).

برای ایجاد تغییرات مطلوب و سازنده در اخلاق، تربیت اخلاقی را باید از دوره کودکی آغاز گردد. در مورد معیار سنی دوره کودکی اختلاف نظر است اما می توان بر اساس شکل گیری شخصیت کودک تا شش سالگی، تربیت اخلاقی را نیز در همین شرایط سنی یعنی ۷-۲سالگی مورد توجه قرار داد.

در مورد تربیت اخلاقی کودک علوی چنین اظهار نظر می نماید: «لازم است در کودکی افکار و اخلاق کودکان طوری ساخته شود که وقتی وارد جامعه بزرگترها می شوند، بتوانند خود را با محیط اجتماعی خویش تطبیق دهند و در جامعه عضو مفید و موثری به حساب آیند. چنانچه خواجه نصیرالدین طوسی هم، از همان اوان تولد، کودک را دارای توان سوق یافتن به سوی کسب اخلاق حسنه ودوری از اخلاق سیئه می داند. اندیشمندان اسلامی ضمن تاکید بر اینکه کودکان تا قبل از بلوغ از توان مسئولیت پذیری اخلاقی چندانی بر خوردار نیستند معتقدند مربیان باید از همان دوره کودکی با ظرافت ودقت فضایل اخلاقی رابه کودکان تعلیم دهند و مقدمات کار رابرای درک بیشتر آنان نسبت به فضایل و عمل به آن ها فراهم نمایند. زیرا در خرد سالی و کودکی، قلب و روح هنوز تحت تاثیر عوامل سوء و منحرف کننده قرار نگرفته است و کودک فرمانبردار بوده و سریعتر پذیرای امور اخلاقی می گردد» (علوی، ۱۳۸۸، ص۲۰۳ -۲۰۲). پایان نامه تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام

لذا تربیت اخلاقی در دوره کودکی مهم می باشد و این در حالی است که اسلام منابعی غنی را در این زمینه معرفی نموده است. از نظر اسلام، انسان با بهره گیری از تعالیم الهی می تواند در مسیری که از جانب خداوند مشخص شده است حرکت کند و دچار انحراف نشود توجه به قرآن، احادیث و روایات، ما را با ارکان هدایت و تعالی آشنا می سازد. از نظر اسلام بهره مندی از شرایع دین و احکام الهی صرفاً با تاسی از منابع فوق میسر است (بحارالانوار، ج۲۴، ص ۲۹۰).  پایان نامه تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام

با وجود منابع غنی در اسلام والدین و مربیان دائما با موضوع تربیت اخلاقی کودکان مواجه هستند، اما درمورد اینکه چگونه آنان را اخلاقی تربیت کنند، همواره دچار سوال هستند. در تربیت اخلاقی کودک معمولا این سوالات مطرح است که آیا کودکان را باید آزاد گذاشت و به نیازهای آنان پاسخ داده شود تا اخلاقی تربیت شوند یا اینکه آنان را در محیط کنترل شده و با یاد دادن عادات خوب آنچنانکه افلاطون و ارسطو معتقدند، تربیت نمود(کاردان،۱۳۸۱ ، ص۳۴). آیا تربیت اخلاقی کودکان از طریق الگو و سرمشق بهتر انجام می پذیرد یا از طریق آموزش های مستقیم؟ به طور کلی می توان گفت تاکنون توجه به انتقال محتوا و روشها و امر و نهی در تربیت اخلاقی کودکان مطرح بوده است (کاردان، ۱۳۸۱).

لذا بر اساس سوالات فوق محقق بر آن واداشته شد که فراتر از محتوا و روش به مساله زمینه های تربیت اخلاقی کودکان از دیدگاه اسلام بپردازد. منظور از زمینه ها، مقدمات یا شرایط اولیه ای است که دوره کودکی را در برگرفته یا کودک در آن قرار دارد. بعضی از این زمینه ها درونی یا ذاتی و طبیعی کودک است مانند گرایشات فطری و وراثت و بعضی از زمینه ها، بیرونی هستندکه محیط پیرامون کودک را تشکیل می دهند مانند شرایط جغرافیایی و آب و هوایی، خانواده، مدرسه و به طور کلی جامعه. در این پژوهش بر اساس ویژگیهای دوره کودکی، نقش عاطفه به عنوان گرایش فطری یا زمینه درونی و خانواده به عنوان زمینه اجتماعی و بیرونی در تربیت اخلاقی کودک مورد سوال می باشد.

 

پایان نامه تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام

۱-۳- هدفهای تحقیق

هدف کلی

تبیین زمینه های تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام

اهداف جزیی

تبیین نقش عاطفه به عنوان زمینه درونی(فطری) در تربیت اخلاقی کودک بر اساس دیدگاه اسلام

تبیین نقش خانواده به عنوان زمینه بیرونی(اجتماعی) در تربیت اخلاقی کودک بر اساس دیدگاه اسلام

۱-۴-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

عمل به قوانین و مقررات بدون پشتوانه اخلاق ممکن نیست؛ تا از درون انسانها انگیزه هایی برای اجرای قوانین و مقررات وجود نداشته باشد، تلاشهای بیرونی به جایی نمی رسد. بنابراین اخلاق بهترین ضامن اجرایی قوانین و مقررات محسوب میشود و در اهمیت اخلاق همین بس که اخلاق مسیر زندگی انسانها را تعیین می کند.

تجربه بشری نشان داده است که انسان بدون پایبندی به اصول اخلاقی نمی تواند زندگی آرامی داشته باشد. چنانچه در کشورهای غربی به دنبال پیشرفت هایی که در زمینه علوم تجربی داشته اند، به تدریج توجه به اصول اخلاقی و فضائل کم رنگ شده و حتی در برخی موارد با اخلاق و فضائل اخلاقی مبارزه گردیده،اما اخیرا به سبب آسیب های جدی که از این طریق به جامعه وارد شده توجه به اخلاق فزونی یافته است. توماس لیکونا[۱] در این باره می گوید : «نظر سنجی ها نشان می دهد بسیاری از مردم آمریکا به این نتیجه رسیده اند که این کشور دچار انحطاط معنوی و اخلاقی شده است. این درک و حس فزاینده وجود دارد که مدارس، خانواده ها، کلیسا ها، همه انجمن ها و گروه ها و آنهایی که در طول تاریخ مسئول انتقال میراث اخلاقی به جوانان بوده اند، باید گرد هم آیند و با یاری یکدیگر اخلاق کودکان و به طور کلی فرهنگ ما را رشد دهند. مدارس نیز در یافته اند که باید پرورش اخلاقی را بالاترین اولوی………….  پایان نامه تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام

 

۱-۵-سوال های تحقیق:

عاطفه به عنوان زمینه درونی (فطری) چه نقشی در تربیت اخلاقی کودک بر اساس دیدگاه اسلام دارد ؟

خانواده به عنوان زمینه بیرونی (اجتماعی) چه نقشی در تربیت اخلاقی کودک بر اساس دیدگاه اسلام دارد؟

۱-۶-تعریف مفاهیم

الف ) تعاریف مفهومی

از تربیت تعریف های گوناگونی ارائه شده است که در زیر به نمونه هایی از این تعاریف که ارتباط نزدیکتری با موضوع پژوهش دارد،آورده می شود.

 

پایان نامه تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام

 

تربیت

از ریشه ربو گرفته شده است وبه معنای تهذیب نیز استعمال شده که به معنای زدودن خصوصیات ناپسند اخلاقی است و در این تعریف نظر بر آن بوده که تهذیب اخلاقی، مایه فزونی مقام و منزلت معنوی است و از این حیث می توان تهذیب را تربیت دانست (باقری ،۱۳۷۰،ص۴۷) و تربیت عبارت است از پرورش دادن، یعنی استعدادهای درونی را که بالقوه در شیء موجود است وبه فعلیت درآوردن و پروردن(مطهری، ۱۳۷۶) و تربیت محصول مراقبتی است که نشو و نمای انسان در جریان رشد وی یعنی سیر به سوی کمال بعمل می آید. (شکوهی، ۱۳۷۸).

تربیت هرگز به معنای خلق استعدادهای جدید در موجود نمی باشد بلکه به مفهوم پرورش استعدادهای موجود است و می توان تربیت را نوعی مراقبت از رشد طبیعی متربی تلقی نمود و نه دخالت در جریان رشد، لذا تربیت شکوفا ساختن و به فعیلت رساندن یا پرورش دادن استعدادهاست و عبارتست از فراهم نمودن زمینه ها و عوامل برای رشد و شکوفایی استعدادهای افراد در جهت مطلوب(علوی، ۱۳۸۶، ص۴۲و۵۰) و از نظر مکتب تربیتی اسلام نیز تربیت عبارتست از شکوفایی توانایی های فطری انسان در جهت قرب به خداوند، رسیدن به کمال

۱-Tomas Licona…………………………………… پایان نامه تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

پایان نامه تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “تبیین زمینه های تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام”

سیزده − 2 =