فروشگاه

توضیحات

رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع جدید

رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش

پس از دیدن متن و فهرست پایان نامه

رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش

میتوانید نسبتبه خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه

تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه علوم تربیتی استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

این تحقیق با هدف شناسایی رابطه تفکر سیستمی با بهره وری از دیدگاه کارکنان اداری

شهرستان بهشهر در سال تحصیلی ۸۹ انجام گرفته و جزء تحقیقات توصیفی – پیمایشی می باشد.
جامعه این تحقیق شامل کلیه کارکنان کادر اداری آموزش و پرورش بهشهر می باشد، از آنجا که نمونه برابر با جامعه می باشد کل کارکنان در این پژوهش سرشماری شده اند.

رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش

این پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه که عبارتند از: ۱- پرسشنامه استاندارد شده تفکر

سیستمی ۲- پرسشنامه محقق ساخته بهره وری (طراحی شده توسط مرتضی امانی با

استفاده از مدل هرسی و گلد اسمیت) به بررسی رابطه تفکر سیستمی بر بهره وری کارکنان آموزش و پرورش بهشهر پرداخته است.

جهت تعیین ضریب پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و جهت تعیین روایی ابزار، از روش روایی

محتوا بهره گرفته شده است. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل پایایی ابزار، ضرایب آلفای کرو

نباخ به دست آمده برای متغیر تفکر سیستمی و بهره وری و مولفه های آن به ترتیب بالاتر از ۸۰/ و۸۵/۰ گزارش شد، که بیانگر پایا بودن ابزار می باشد.

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی(استفاده از جداول توزیع فراوانی،

استفاده از شاخص های مرکزی مانند میانگین و انحراف معیار) و روش های آمار

رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش

استنباطی(آزمون تی تک نمونه ای، آزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تحلیل واریانس

یک راهه آنوا) استفاده شده است. نتایج تحقیق عبارتند از این که: میزان بهره وری کارکنان با

تفکر سیستمی و ابعاد آن دارای رابطه معنادار نمی باشد. همچنین رابطه معناداری میان

بهره وری و متغییرهای سن، رشته تحصیلی و میزان تحصیلات کارکنان وجود ندارد.

 

 

۱۴۴صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد+پرسشنامه  

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش
رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده

فصل یکم: کلیات پژوهش
۲-۱-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………۲
۲-۱-۲- بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………..۴
۲-۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………….۶
۲-۱-۴- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………….۸
۲-۱-۵- سئوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………….۹
۲-۱-۶- تعاریف مفاهیم یا واژه ها ………………………………………………………………………………………۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۲-۱- ادبیات پژوهش …………………………………………………………………………………………………. ۱۲
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
مفهوم و تعاریف تفکر سیستمی ……………………………………………………………………………………….. ۱۴
ضرورت بکارگیری تفکر سیستمی ……………………………………………………………………………………. ۱۵
پیشینه تفکر سیستمی ………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

سیستم و نگرش سیستمی ………………………………………………………………………………………………… ۲۲
مبانی واجزای تفکر سیستمی ……………………………………………………………………………………………. ۲۴
اهمیت تفکر سیستمی ……………………………………………………………………………………………………… ۲۷
ویژگی های تفکر سیستمی ………………………………………………………………………………………………. ۲۸
قوانین تفکر سیستمی ……………………………………………………………………………………………………… ۳۰
تفکر سیستمی و فوائد آن ………………………………………………………………………………………………… ۳۸
مقایسه روش سیستمی با روش تحلیلی ……………………………………………………………………………… ۴۱

رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش

موانع و مشکلات تفکر سیستمی ……………………………………………………………………………………….. ۴۴
تفکرسیستمی و پیوند علوم مختلف …………………………………………………………………………………… ۴۶

تفکر سیستمی از دیدگاه جامعه شناسی ……………………………………………………………………………… ۴۸
فلسفه سیستم ها …………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
فلسفه «شدن»، پیش نیاز تفکر سیستمی ………………………………………………………………………………. ۵۴
مفاهیم پایه در نگرش سیستمی به تغییر ……………………………………………………………………………… ۵۵
آموزش تفکر سیستمی ……………………………………………………………………………………………………. ۵۷
مدیر و تفکرسیستمی ………………………………………………………………………..

…………………………….. ۵۸
ذهنیت فلسفی مدیر…………………………………………………………………………………………………………. ۶۰
ویژگی های ذهن فلسفی …………………………………………………………………………………………………. ۶۲
نشانه های ذهنیت فلسفی ………………………………………………………………………………………………… ۶۳
ارزش عملی رویکردسیستمی برای مدیران …………………………………………………………………………. ۶۶
برخورد و نگاه سیستمی در روبرویی با مسئله …………………………………………………………………….. ۶۷
گام های تفکر سیستمی برای حل مسئله …………………………………………………………………………….. ۶۸
مدیریت تحلیلی در مقابل مدیریت ترکیبی …………………………………………………………………………. ۷۳
تفکرسیستمی و بهره وری ……………………………………………………………………………………………….. ۷۵
تعریف وتاریخچه بهره وری ……………………………………………………………………………………………. ۷۵
هدف از بهره وری …………………………………………………………………………………………………………..۷۷
انسان محور بهره وری ……………………………………………………………………………………………………. ۷۹
عامل های موثربر بهره وری …………………………………………………………………………………………….. ۸۰
بهره وری وعملکرد کارکنان ……………………………………………………………………………………………. ۸۲
مدیر بهره ور ………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴
کارمند بهره ور ……………………………………………………………………………………………………………… ۸۸
فضای سازمانی بهره ور ………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش

راهکارهای افزایش بهره وری

………………………………………………………………………………………….. ۹۱
راهبرد اجرایی برای بهره وری …………………………………………………………………………………………. ۹۳
۲-۲-۲- پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………………. ۹۴
الف) داخل کشور …………………………………………………………………………………………………………. ۹۴
ب) خارج کشور …………………………………………………………………………………………………………… ۹۷

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۲-۳- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰
۲-۳-۱- روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰
۲-۳-۲- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰
۲-۳-۳- نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………… ۱۰۱
۲-۳-۴- روش وابزارگردآوری داده های پژوهش ……………………………………………………………… ۱۰۱
۲-۳-۵- روش تجزیه وتحلیل داده های پژوهش ………………………………………………………………. ۱۰۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۲- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
۴-۲-۱- یافته های توصیفی ………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
۴-۲-۲- یافته های مربوط به سوالات پژوهش ………………………………………………………………….. ۱۰۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۲-۵- خلاصه ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰

۲-۵-۱- یافته های مربوط به سوالات پژوهش ………………………………………………………………….. ۱۲۱
۲-۵-۲- محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………… ۱۲۶
۲-۵-۳- پیشنهادهای پژوهش ………………………………………………………………………………………… ۱۲۷

ضمائم
الف) پرسشنامه تفکر سیستمی
ب) پرسشنامه بهره وری
چکیده انگلیسی
پیوست

 

 

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول ۲-۱- مقایسه تفکر روش تحلیلی و روش سیستمی ……………………………………………………. ۴۴
جدول ۲-۲- مقایسه تفکر دیالکتیک گرایی-کارکردگرایی- سیستمی ……………………………………… ۵۱
جدول ۲-۳- ترکیب های گوناگونی از اثربخشی و کارآیی عملکرد ……………………………………….. ۸۳
جدول ۳-۱- شاخص های ذهنیت فلسفی ………………………………………………………………………… ۱۰۲
جدول ۳-۲- شاخص های بهره وری

رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش

……………………………………………………………………………… ۱۰۲
جدول ۳-۳- ضرایب پایایی پرسشنامه بهره وری و مولفه های آن ……………………………………….. ۱۰۳
جدول ۳-۴- ضرایب پایایی پرسشنامه تفکر سیستمی و مولفه های آن

………………………………….. ۱۰۳

جدول ۴-۱- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه ها به تفکیک سابقه کار

………………………….. ۱۰۵

جدول ۴-۲- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه ها به تفکیک تحصیلات ………………………….. ۱۰۶

جدول ۴-۳- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه ها به تفکیک رشته تحصیلی

رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش

……………………. ۱۰۷
جدول ۴-۴- توزیع میانگین تفکر سیستمی کارکنان وتحلیل آن با استفاده از آزمون t………………. 108
جدول ۴-۵- توزیع میانگین بهره وری کارکنان وتحلیل آن با استفاده از آزمون t …………………… 109
جدول ۴-۶- توزیع همبستگی بین دو متغیر تفکر سیستمی و میزان بهره وری

…………………………. ۱۱۰

جدول ۴-۷- توزیع همبستگی بین دو متغیر بعد جامعیت و میزان بهره وری

…………………………… ۱۱۱

جدول ۴-۸- توزیع همبستگی بین دو متغیر بعد تعمق و میزان بهره وری

………………………………. ۱۱۲
جدول ۴-۹- توزیع همبستگی بین دو متغیر بعد انعطاف پذیری و میزان بهره وری

………………….. ۱۱۳

جدول ۴-۱۰- توزیع میانگین نمرات بهره وری کارکنان با سابقه کار مختلف

…………………………..۱۱۴
جدول ۴-۱۱- توزیع میانگین نمرات بهره وری کارکنان با سابقه کار مختلف (آزمون دانکن) …… ۱۱۵
جدول ۴-۱۲- توزیع میانگین نمرات بهره وری کارکنان با تحصیلات مختلف ……………………….. ۱۱۶
جدول ۴-۱۳- توزیع میانگین نمرات بهره وری کارکنان با تحصیلات مختلف (آزمون دانکن) …..

۱۱۷

جدول ۴-۱۴- توزیع میانگین نمرات بهره وری کارکنان با رشته تحصیلی مختلف ………………….. ۱۱۸
جدول ۴-۱۵- توزیع میانگین نمرات بهره وری کارکنان با رشته تحصیلی مختلف (آزمون دانکن)..۱۱۹

 

رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش

 

فهرست نمودار
عنوان صفحه

نمودار ۲-۱- نمایش نمودار حلقوی فقدان آموزش ……………………………………………………………………… ۳۳
نمودار ۲-۲- نمایش گام های تفکرسیستمی برای حل مسئله

………………………………………………………… ۶۹
نمودار ۲-۳- نمایش عامل های موثر بر بهره وری یک سازمان ……………………………………………………… ۸۱
نمودار ۴-۱- نمایش درصد فراوانی نمونه ها به تفکیک سابقه کاری ……………………………………………. ۱۰۵
نمودار ۴-۲- نمایش در صد فراوانی نمونه ها به تفکیک تحصیلات …………………………………………….. ۱۰۶
نمودار ۴-۳- نمایش در صد فراوانی نمونه ها به تفکیک رشته تحصیلی ……………………………………….. ۱۰۷

نمودار ۴-۴- نمایش اختلاف میانگین تفکرسیستمی کارکنان با میانگین متوسط ……………………………… ۱۰۸

نمودار ۴-۵- نمایش اختلاف میانگین بهره وری کارکنان با میانگین متوسط

………………………………….. ۱۰۹
نمودار ۴-۶- نمایش اختلاف میانگین بهره وری کارکنان با سابقه کاری مختلف ……………………………. ۱۱۴

نمودار ۴-۷- نمایش اختلاف میانگین بهره وری کارکنان باتحصیلات مختلف

……………………………….. ۱۲۱

نمودار ۴-۸- نمایش اختلاف میانگین بهره وری کارکنان بارشته تحصیلی مختلف …………………………. ۱۱۸

 

رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش

 

 

 

 

 

 

 

یکی از ویژگی های اساسی انسان، آگاهی از رفتار خود و برخورداری از نیروی تفکر است.

انسان می تواند در برخورد با مسائل گوناگون از نیروی تفکر خود استفاده نماید

(شریعتمداری،۱۳۷۹،ص۲۱). مشکلات جوامع انسانی و سازمان ها روز به روز پیچیده تر و

حل آنها نیازمند تفکر بهتر است. موارد فراوانی وجود دارد که تلاش مدیران و مسئولان برای

حل یک مشکل، ناکام مانده و با مشکلات عدیده ای روبرو گردیده است، رویکرد سیستمی،

مدعی ارائه روش مناسب برای برخورد اصولی تر با پیچیدگی های دنیای کنونی است

(جهانبگلو،۱۳۸۲،ص۶۴).

اندیشمندی انسان و دقت نظر او بر پایه جزئی نگری، خواه به صورت تمثیلی یا استقرایی و

یا کلی نگری به صورت قیاسی که به شکل گیری رشته های جدید علمی نیز انجامید و به

رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش

تدریج با بسط آنها انشعاب از یکدیگر را در پی داشت، از یک سو ضرورت همراهی با واقعیت

های خارجی _ که مستلزم به کارگیری رشته های مختلف و پیوند علوم و دانش های

انشعاب یافته با یکدیگر بود – را ایجاب می کرد و از سوی دیگر پدید آمدن علوم فراشته ای و

میان رشته ای را به همراه داشت که زمینه ساز شکل گیری نوعی خاص از تفکر شد که

امروز به عنوان “تفکر سیستمی” شناخته می شود. این نوع تفکر برای درک بهتر پدیده ها و

همچنین درک درست از مسائل و مشکلاتی که با طرز فکر و الگوهای ذهنی خاص خود ایجاد

کرده ایم، بسیار کارآمد و اثربخش می باشد(امیرمجتبی،۱۳۸۴،ص۳۷). تاثیر روش تفکر بر عملکرد و لزوم ایجاد یک سیستم منسجم و منظم برای تفکر افراد، آنگونه که قادر باشند در

تصمیم گیری ها، حل مسائل و هدایت خود، دیگران و سازمان ها، در جهت خیر و اصلاح

بهترین نقش را ایفا نمایند، امری ضروری و حیاتی جلوه می نماید (بهرنگی،۱۳۸۲،ص۲۲).

توجه به تفکر سیستمی در آموزش و پرورش یک موضوع جدیدی نیست و منشا آن به مکتب افلاطون برمی گردد. تفکر سیستمی دانشی است که گونه متفاوتی از اندیشمندان را

 

 

رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش

 

معرفی می کند و نه تنها رمز آلود و غیر قابل درک نیست بلکه از دیگر روش های معمول نیز

ساده تر است و برای کسب آن، تنها تغییرچشم انداز ضرورت دارد. برای درک درست این

تفکر، بایستی تمامی فرضیه های پیش را به طور موقت کنار گذاشت و تلاش کرد تا به

مسائلی آشنا و معمول، از دیدگاه جدید نگریست. تا به حال آموخته ایم که تمامی علوم،

رشته های جداگانه ای هستند و این مسبوق به تفکر مبتنی بر تجزیه گرایی و تخصصی

شدن علوم است، در حالی که در دنیای واقعی موضوع ها به ندرت به گونه ای مجزا و

مستقل از یکدیگر قابل بررسی اند (مرعشی ودیگران،۱۳۸۸،ص۲۹).

رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش

در دو سه دهه اخیر، نگرش سیستمی در قلمرو مدیریت جای ویژه ای پیدا کرده است،

طرفداران این شیوه معتقدند که نگرش سیستمی بهترین طریق وحدت بخشیدن مفاهیم و

نظریه های مدیریت به منظور دستیابی به یک نظریه جامع است. سیستم مجموعه ای

است از عناصر و اجزای مرتبط و در حال کنش و واکنش متقابل. بنابر این تعریف سازمان یک

سیستم است و نگرش سیستمی سازمان را به صورت یک کل و یک سیستم می نگرد.

برای درک و شناخت این کل، شناخت اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن، و نیز روابط و کنش

های میان اجزا و عناصر ضروری است. در این کل، هر جزئی بدون اجزای دیگر نمی تواند موثر

عمل کند. هر تغییری که در واحدی از سازمان اتفاق می افتد در کل سازمان و محیط آن موثر

واقع می شود. نظریه های جدید مدیریت، برای توصیف سازمان و توضیح و تبیین رفتار

سازمانی، از مفاهیم سیستمی مدد می گیرندو به جای تاکید بر یک یا چند جنبه، کل

سازمان را مورد توجه قرار می دهند. از این رو نگرش سیستمی برای درک و فهم مدیریت

سازمان سئوالاتی نظیر موارد زیر مطرح می سازد:

۱- اهدافی که سیستم درصدد تحقق آنهاست، چیست؟
۲- اجزای مهم سیستم کدامند؟

۳- ماهیت روابط و وابستگی های متقابل اجزا چیست؟

۴- فراگردهای اصلی پیوند دهنده اجزا به یکدیگر وایجادکننده سازگاری و یگانگی میان آن ها

کدامند؟
بنابراین، با نگرش سیستمی، وظایف مدیر عبارت از این است، که سازمان را به عنوان یک سیستم تعریف کند، اهداف آن را مشخص سازد، اجزای اصلی آن را ایجاد کند، و همه اجزا را

 

 

 

رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش

 

از طریق فراگردهای ارتباط و تصمیم گیری یگانه سازد. در تحول اندیشه های مدیریت، دو

حرکت اصلی از لحاظ تئوری و عمل به چشم می خورد، از یک سو تاکید بر مسائل انسانی و

از سوی دیگر تاکید بر مسائل فنی. نگرش رفتاری و علم مدیریت، هردو، شیوه های موثری

برای پژوهش، تحلیل و حل مسائل مدیریتی به شمار می روند. از این رو مکتب کلاسیک اهمیت خود را از دست نداده و با کمک صاحبنظران متاخر، بر مبنای یافته های علوم رفتاری و

نگرش سیستمی تکمیل شده است. نگرش سیستمی با جذب و کاربرد همه مفاهیم و

اندیشه های مکاتب دیگر، درصدد ایجاد وحدت و یگانگی میان نظریه های مختلف است و به

رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش

نظر می رسد که بیش از هر شیوه و نگرش مورد توجه دست اندرکاران مدیریت قرار گرفته

است (علاقه بند،۱۳۸۲،ص۳۹). یکی از چالش های مدیریت در هر سازمانی دستیابی به

بهره وری می باشد کارکنان انتظار دارند در پیامدهای اقتصادی و غیر اقتصادی کارشان

تغییراتی ایجاد گردد، امروزه اهمیت تصمیم گیری مشارکتی، احساس مالکیت و خودگردانی،

امنیت شغلی و ایجاد فرصت شغلی و… رو به افزایش است، به ویژه در میان کارکنانی که از

آموزش بالایی برخوردارند این مسئله به وضوح دیده می شود. به نظر می رسد یکی از

نظراتی که منجر به تحقق یافتن خواسته های فوق می گردد مفهوم تفکر سیستمی می

باشد. تفکر سیستمی از یک سو عوامل موثر بر رشد و توسعه سازمانی را مورد توجه قرار

می دهد و از سوی دیگر راهکارهای افزایش بهره وری کارکنان در سازمان ها را عملی می سازد. از آنجا که نظام آموزش و پرورش در کشور ما همچون هر کشوری جزء مهمترین و

گسترده ترین سازمان های کشورمان می باشد، لذا پژوهش حاضر به شناسایی رابطه بین

دو متغیر تفکر سیستمی و بهره وری از دیدگاه کارکنان اداری آموزش و پروش شهرستان

بهشهر پرداخته است.

 

 

بیان مسئله
تفکر از جمله موضوعاتی است که از دیرباز ذهن اندیشمندان را به خود مشغول داشته است

. زیرا آنها می دانستند که انسان فرهنگ و تمدن خویش را مدیون است. و تفکر سیستمی

باید به رشد تفکرمنطقی، تیزبینانه و خردمندانه مورد نیاز یک سازمان کمک کند. رویکرد

سیستمی قریب به نیم قرن است که جایگاه ویژه ای در قلمرو مدیریت پیدا کرده است به طوری که صاحبنظران و کارورزان مدیریت برآن اند که با این رویکرد درک و فهم شرایط پیچیده

سازمانی و توضیح آن تسهیل شود. این نوع تفکر به تغییر از نگرش مبتنی بر تفکیک علوم به

حوزه های تخصصی مجزا، به نگرشی مبتنی بر ترکیب یافته های رشته های گوناگون علمی

تأکید دارد و به جای تفکر تحلیلی تجزیه گرا که تفکر تمثیلی، ا

ستقرایی و قیاسی مبتنی بر

رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش

آن هستند، بر تفکر تحلیلی ترکیب گرا تأکید می ورزد. در کنار این تفاوت و ویژگی خاص

روش، امروزه به دلیل پیچیده تر شدن جهان پیرامون ما، نیاز به تفکر سیستمی بیشتر شده

است (علاقه بند،۱۳۸۳،ص۱۴۲).

محقق با توجه به مواردی که در سازمان برای حل یک مشکل با آن برخورد نموده و تلاش

مدیران و مسئولان برای حل آن که فقط باعث تسکین آن شده و پس از مدت کوتاهی،

وضعیت مانند قبل گردیده و یا منجر به ایجاد مشکلاتی بزرگ تر و بدتر شده است؛ تلاش

نموده تا با توجه به مشکلات موجود و رویارویی با پیچیدگی سازمان ها که نیازمند تفکر بهتر

رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش

می باشد پژوهشی دامنه دار در این زمینه انجام دهد. هدف این نوشتار ارائه مطالبی در

زمینه تفکر سیستمی است. هدف تفکر سیستمی، بهبود درک ما از ارتباط عملکرد هر

سازمان با ساختار درونی و سیاست های عملیاتی آن است تا از این درک برای طراحی

سیاست های مؤثر اهرمی، استفاده کنیم. البته عناوین مختلفی در این زمینه وجود دارد که

از جمله می توان به رویکرد سیستمی، دینامیک سیستم و تحلیل سیستم ها اشاره نمود.

گرچه عناوین فوق تفاوت هایی با یکدیگر دارند، اما در بسیاری موارد آنها را به جای یکدیگر نیز

به کارمی برند. فرایند نگرش سیستمی به یک سیستم شبیه است و عناصر آن نیز در حکم

رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش

اجزای آن سیستم می باشد. نظام آموزش و پرورش نیز به عنوان سیستمی کلان فرض می

شود که این نظام نیز به نوبه خود، جزئی از نظام ملی آموزش وپرورش است. نوع سیستمی

که در یک نظام ملی آموزش و پرورش وجود دارد، یک سیستم فیدبکی است .یعنی ورودی

های سیستم پس از ورود به مرحله پیش خوراند مورد پردازش و عملیات مورد نظر قرارگرفته

و خروجی مورد نظر از طریق سیستم فیدبکی به تغذیه معکوس سیستم پرداخته و در مرحله

محاسبه منطقی، ارزیابی شده و در صورت عدم بروز خطا به خروجی سیستم تبدیل می

شود. بنابراین هرگونه اختلال در این سیستم و یا عدم کارکرد و کارائی مناسب هر یک از

اجزا، عامل ایجاد نوفه یا اختلال در سیستم می شود .البته باید توجه داشت که به جای

رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش

توجه و تأکید بر پیچیدگی در جزئیات سیستم باید بر پیچیدگی های پویای سیستم تأکید

کرد. به سخن دیگر بایستی توجه داشت که اکتفا کردن به شبیه سازی های پیچیده که

هزاران تغییر را شامل می شود ما را از شناخت کلی سیستم و الگوهای حرکت آن و روابط

اصلی دورن آن غافل می کند. بازخورهای تقویتی و تعادلی در تفکرسیستمی همانند اسم و

فعل به شمار می آیند و الگوهای پایه ای نقش جملاتی را دارند که بر پایه آنها ساخته می

شوند و این دو در مجموع حکم داستان هایی را دارند که به طور کلی تکرار می شوند. در این فرصت سعی شده است تا با انجام این پژوهش به اهمیت وجود نگرش جامع و کلی به

تعاملات اجزای سازمان و تعاملات سازمان با محیط اشاره نموده تا مدیران ارشد سازمان ها

 

 

 

رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش

 

بتوانند با توجه به دید بلند مدت منابع خود را فقط در پروژه هایی که در راستای شکل دهی

به آن ساختاری که امروز برای فعالیت فردای سازمان خود در پارادایم بعدی متصور شده اند

به کار گیرند و تاثیرات بلند مدت کارهای کوتاه مدت سازمان خود را همواره در نظر داشته

باشند. در حوزه مربوط به دو متغیر تفکرسیستمی و بهره وری به صورت منسجم پژوهشی

صورت نگرفته است، لذا این پژوهش برآن است نقش دو متغیر و چگونگی آن را مورد بررسی

قراردهد. بنابراین مسئله اساسی ما در این پژوهش این است که تفکر سیستمی

چه رابطه ای با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش شهرستان بهشهر دارد؟

از آنجا که افزایش بهره وری به پارامترها و متغیرهای گوناگون بستگی دارد، از این رو

شناسایی رابطه تفکر سیستمی با بهره وری از دیدگاه کارکنان اداری آموزش و پرورش

شهرستان بهشهر محور این تحقیق است. مسائلی از قبیل این که چه عواملی از تفکر

سیستمی در افزایش بهره وری کارکنان موثر است و الویت آنها چگونه است؟

و آیا هر یک از ابعاد جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری بر بهره وری کارکنان اثر دارد؟

 

رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش

 

اهمیت و ضرورت پژوهش

متاسفانه انسان ها امروزه علی رغم داشتن اختیار و آگاهی، به درستی یکدیگر را درک

نمی کنند. در بسیاری موارد خود ما دیگران را به سوء نیت متهم می کنیم که این امر ریشه

در سوء فهم دارد و ریشه این سوء مفاهمه را نیز باید در فقدان بنیان های مشترک برای

«ما» شدن جست؛ در صورتی که جامعه ما نیازمند «تفاهم» است و تفاهم نیازمند ابزار

است، ما باید تلاش کنیم که ابزار مفاهمه تولید کنیم، تا به این وسیله به یکدیگر پیوند

بخوریم (میرزاآقایی،۱۳۸۸،ص۵). امروزه دانش بشر به طور عمده برمبنای عقل جزءنگر شکل

گرفته است و همین مساله قدرت درک بسیاری از مسائل را از او سلب کرده است.

همچنین این موضوع «مفاهمه» را نیز مشکل کرده است، به دلیل اینکه با عقل جزءنگر نمی توان ابزار مفاهمه تولید کرد. در این شرایط است که تفکرسیستمی می تواند راه جدیدی

پیش روی ما بگشاید.

تفکر سیستمی، فرآیند شناخت مبتنی بر تحلیل (تجزیه) و ترکیب در جهت دستیابی به درک

رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش

 

کامل و جامع یک موضوع در محیط پیرامون خویش است. این نوع تفکر درصدد فهم کل

(سیستم) و اجزای آن، روابط بین اجزاء و کل و روابط بین کل با محیط آن (فراسیستم) است.

از آنجا که رفتار ما ریشه در نظام فکری ما دارد، کسی که دارای تفکر سیستمی است، با

موضوعات نیز برخورد سیستمی می کند و در رفتارهای خود به دنبال تشخیص عناصر

تشکیل دهنده موضوع و پیوندهای موجود میان این عناصر می گردد .به این ترتیب فردی که

سیستمی فکر می کند تنها در جستجوی، مجموعه ای از ویژگی های موضوع نمی گردد؛

بلکه تفکرسیستمی به او کمک می کند به مسائل به صورت جامع و نظام مند نگاه کند.

رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش

درواقع نگرش سیستمی به ما اجازه می دهد تا نیروها و متغیرهایی که در محیط خارج و

داخل سازمان تاثیر اساسی دارند بشناسیم و به عملکرد و جایگاه آنها در سازمان ها پی

ببریم. نگرش سیستمی در اداره سازمان ها موجب آسان نمودن و یکپارچگی در ایجاد یک

چارچوب کلی می شود و جنبه های گوناگون شناخت سازمان ها را عملی می سازد. این

شیوه نگرش به سازمان به عنوان مجموعه یا سیستم واحد هدفمندی می نگرد که ازاجزای

مرتبط به یکدیگر تشکیل شده است. از نظر مدیریتی، نگرش سیستمی موجب می شود تا

مدیران به سازمان به صورت یک کل و بخشی از یک محیط بزرگ تر توجه کنند (نجف

بیگی،۱۳۸۶،ص۸۵). سازمان های ما برای تقویت جامع نگری در درون خود نیازمند این نوع

تفکر هستند، به دلیل این که تفکر سیستمی به مدیران کمک می کند تا ساختار، الگوها و

رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش

 

وقایع را در پیوند با یکدیگر مورد بررسی قرار دهند و تنها به مشاهده وقایع اکتفا نکنند. علی

رغم این که تفکر سیستمی دارای مزایای متعددی است، اما در بسیاری موارد، افراد نسبت

به آن تمایلی ندارند. این مساله چند دلیل دارد: نخست این که انسان ها به صورت طبیعی

تمایلی به ساختارشکنی ندارند و بیشتر ترجیح می دهند که در ساختارهای ذهنی گذشته شان باقی بمانند. دوم این که جوهره اصلی تفکر سیستمی توجه به روابط و تعاملات است.

در تفکر سیستمی استفاده از فکر و ذهن بیش از به کارگیری چشم به عنوان ابزار دیدن،

ضرورت دارد. بدین معنا که از طریق چشم و دیدن، تنها یک شیء یا ماده ملاحظه می شود،

 

در حالی که با ذهن و نگاه کردن، قدرت مشاهده و درک روابط امکان پذیر می شود، بنابراین

کسانی که روش تفکر سیستمی را انتخاب می کنند، ملزم به مشاهده مبتنی بر درک

هستند و بدیهی است که این کار مستلزم تلاش و کوشش بیشتری است.

امروزه این نکته روشن است که افزایش بهره وری نیروی کار صرفا به معنای شدت

بیشتر کار و یا زیادتر کار کردن عده ای و کم شدن فرصت های شغلی برای سایرین نیست. “تجربه

نشان داده کارکنانی که درک کنند که چرا آنها کارکردهای ویژه

را در سازمان انجام می دهند، و نقش این کارکردها را در هدف های سازمانی بفهمند، آنان بیشتر بهره ور و کارآمد خواهند

رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش

شد”. کشورهایی که نرخ رشد و بهره وری بیشتری دارند، از سطح زندگی بالاتری

برخوردارند. اگر الگوی صحیح و اصولی ارتقای بهره وری رعایت شود سایه درخت بهره وری بر

سر تمامی اقشار ملت گسترده خواهند شد. با توجه به گذشت شش دهه از حیات تفکر

سیستمی به عنوان رویکردی نظری – کاربردی جای آن دارد که زمینه بالنده سازی و اعتلای

این تفکر اثربخش در اداره جامعه و سازمان مورد عنایت بیشتر مدیران و تصمیم سازان قرار گیرد (پورمند،۱۳۸۵،ص۳۹).

در این تحقیق فرض بر این بوده که تفکر سیستمی می تواند در بهره وری نیروی انسانی

سازمان نقش مهمی داشته باشد. چرا که تفکر سیستمی باعث تحقق تصمیم گیری

مشارکتی، امنیت شغلی، بهبود شرایط و محیط کاری، احساس مالکیت و خودگردانی، ایجاد

رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش

فرصت پیشرفت شغلی، قدرشناسی از کار و توسعه و غنی سازی شغلی، ارضای نیازهای

خودشکوفایی افراد و ایجاد انگیزه برای ماندگاری در سازمان می شود. به این ترتیب در این

طرح چهار موضوع کلی مورد بحث قرار خواهد گرفت:

 

۱- موضوع تفکر سیستمی کارکنان کادر اداری آموزش و پرورش شهرستان بهشهر

۲- موضوع ابعاد ذهنیت فلسفی (جامعیت، تعمق، انعطاف پذیری) کارکنان کادر اداری آموزش

و پرورش شهرستان بهشهر
۳- موضوع بهره وری کارکنان کادر اداری آموزش و پرورش شهرستان بهشهر

۴- میزان همبستگی تفکر سیستمی کارکنان کادر اداری آموزش و پرورش شهرستان بهشهر با بهره وری آنان.

اهداف پژوهش
هدف کلی :
هدف کلی این تحقیق رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکن

ان اداری آموزش و پرورش شهرستان بهشهر می باشد.

 

 

رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش

اهداف فرعی
تعیین رابطه تفکر سیستمی بر بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش شهرستان بهشهر.
۱- تعیین رابطه بعد جامعیت بر بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش شهرستان بهشهر.

۲- تعیین رابطه بعد تعمق بر بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش شهرستان بهشهر.
۳- تعیین رابطه بعد انعطاف پذیری بر بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش شهرستان بهشهر.

۴- تعیین رابطه تفکرسیستمی بر بهره وری با توجه به سابقه کار کارکنان اداری آموزش و پرورش شهرستان بهشهر.
۵- تعیین رابطه تفکرسیستمی بر بهره وری با توجه به مدرک تحصیلی کارکنان اداری آموزش

و پرورش شهرستان بهشهر.
۶- تعیین رابطه تفکرسیستمی بر بهره وری با توجه به رشته تحصیلی کارکنان اداری آموزش و پرورش شهرستان بهشهر.

 

 

سئوالات پژوهش
آیا بین تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان رابطه وجود دارد ؟

۱- آیا بین بعد جامعیت با بهره وری کارکنان رابطه وجود دارد ؟
۲- آیا بین بعد تعمق با بهره وری کارکنان رابطه وجود دارد ؟
۳- آیا بین بعد انعطاف پذیری با بهره وری کارکنان رابطه وجود دارد؟

۴- آیا رابطه تفکر سیستمی بر بهره وری کارکنان با توجه به سابقه کار کارکنان متفاوت است؟
۵- آیا رابطه تفکر سیستمی بر بهره وری کارکنان با توجه به مدرک تحصیلی کارکنان متفاوت است؟
۶- آیا رابطه تفکر سیستمی بر بهره وری کارکنان با توجه به رشته تحصیلی کارکنان متفاوت

رابطه تفکر سیستمی با بهره وری کارکنان اداری آموزش و پرورش

است؟

تعاریف م%D