فروشگاه

توضیحات

پایان نامه رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع پایان نامه پایان نامه رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان
پس دیدن متن و فهرست پایان نامه   رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید

تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پروژه پایانی روانشناسی استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

چکیده:
هدف این پایان نامه بررسی رابطه ساده و چندگانه بین راهبردهای کاریابی و تیپ های شخصیت اینوگرام در دانشجویان دانشگاه شیراز بود. روش پژوهش پایان نامه کمی و همبستگی است. در این پایان نامه برای انتخاب نمونه از نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم استفاده گردیده است.

برای تعیین تیپ های شخصیت از پرسشنامه تیپ های شخصیتی اینوگرام استفاده گردید که از روایی و پایایی لازم برخوردار است. برای سنجش راهبردهای کاریابی نیز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که در آن ۱۰ راهبرد کاریابی بررسی شد. روایی این پرسشنامه این پایان نامه به تایید متخصصان رسید. داده ها با استفاده از نرم افزار spss

تحلیل گردید. از تحلیل رگرسیون برای بررسی قدرت پیش بینی روش های کاریابی توسط تیپ های شخصیتی اینوگرام استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین ابعاد نه گانه شخصیت اینوگرام و راهبردهای ده گانه کاریابی رابطه ی معنادار وجود ندارد. می توان گفت راهبردهای کاریابی احتمالا توسط متغیرهای دیگری پیش بینی می شود.

کلید واژه ها:بیکاری ، کاریابی، راهبردهای کاریابی، شخصیت رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان پایان نامه رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان

 

 

 

۱۴۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد+پرسشنامه

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان را دانلود کنید

پایان نامه رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان
پایان نامه رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان

 

 

 

فهرست مطالب

رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان

عنوان                                                                         

فصل اول کلیات پژوهش

۱-۱مقدمه………………………………….. ۱

۱-۲ شرح و بیان مساله پژوهشی………………… ۲

۱-۳ ضرورت انجام تحقیق………………………. ۵

۱-۴ اهداف پژوهش……………………………. ۶

۱-۴-۱ هدف کلی……………………………… ۶

۱-۴-۲ اهداف اختصاصی………………………… ۶

۱-۵ فرضیه‌های پژوهش ………………………… ۷

۱-۵-۱ فرضیه کلی……………………………. ۷

۱-۵-۲ فرضیه‌های اختصاصی……………………… ۷

۱-۶ تعریف مفاهیم و اصطلاحات………………….. ۸

۱-۶-۱ تعریف مفهومی…………………………. ۸

۱-۱-۶-۱ شخصیت……………………………… ۸

۱-۶-۱-۱-۱ اصلاح گرا…………………………. ۸

۱-۶-۱-۱-۲ یاری دهنده……………………….. ۸

۱-۶-۱-۱-۳ عمل گرا………………………….. ۸

۱-۶-۱-۱-۴ فردگرا………………………….. ۸

۱-۶-۱-۱-۵ محقق …………………………… ۸

۱-۶-۱-۱-۶ وفادار ………………………….. ۸

۱-۶-۱-۱-۷ کلیت گرا ………………………… ۸

۱-۶-۱-۱-۸ چالش طلب…………………………. ۸

۱-۶-۱-۱-۹ مسالمت جو………………………… ۸

۱-۶-۱-۲ راهبردهای کاریابی…………………… ۸

۱-۶-۱-۲-۱ آگهی استخدامی روزنامه ها………….. ۹

۱-۶-۱-۲-۲ مراجعه به مراکز کاریابی…………… ۹

۱-۶-۱-۲-۳ مراجعه به وب سایت سازمان ها و استفاده از اینترنت۹

۱-۶-۱-۲-۴ مراجعه به نمایندگی های استخدام خصوصی.. ۹

۱-۶-۱-۲-۵ کارورزی در طول تحصیل یا کار داوطلبانه. ۹

۱-۶-۱-۲-۶ بهره گیری از خانواده، دوستان، اساتید و یا افراد آشنا در یک سازمان………………………………. پایان نامه رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان

۱-۶-۲ تعریف عملیاتی………………………… ۹

پایان نامه رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان

۱-۶-۲-۱ شخصیت……………………………… ۹

۱-۶-۲-۱-۱ اصلاح گرا…………………………. ۹

۱-۶-۲-۱-۲ یاری دهنده……………………….. ۹

۱-۶-۲-۱-۳ عمل گرا………………………….. ۹

۱-۶-۲-۱-۴ فردگرا………………………….. ۹

۱-۶-۲-۱-۵ محقق …………………………… ۹

۱-۶-۲-۱-۶ وفادار …………………………. ۱۰

۱-۶-۲-۱-۷ کلیت گرا ……………………….. ۱۰

۱-۶-۲-۱-۸ چالش طلب………………………… ۱۰

۱-۶-۲-۱-۹ مسالمت جو……………………….. ۱۰

۱-۶-۲-۲ راهبردهای کاریابی………………….. ۱۰

فصل دوم پیشینه پژوهش.

پایان نامه رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان

۲-۱ گفتار اول: مبانی نظری………………….. ۱۱

۲-۱-۱ پیشینه­ی نظری کاریابی…………………. ۱۱

۲-۱-۲ پیشینه ی نظری شخصیت………………….. ۱۴

۲-۱-۲ پیشینه شخصیت………………………… ۱۴

۲-۱-۲-۱ نظریه روانکاوی فروید……………….. ۱۵

۲-۱-۲-۲ نظریه ی یونگ………………………. ۱۵

۲-۱-۲-۳ نظریه ی آدلر………………………. ۱۶

۲-۱-۲-۴ نظریه ی فرام………………………. ۱۶

۲-۱-۲-۵ نظریه ی اریکسون……………………. ۱۶

۲-۱-۲-۶ نظریه­های پدیدار شناختی……………… ۱۶

۲-۱-۲-۶-۱ نظریه­ی راجرز…………………….. ۱۶

۲-۱-۲-۶-۲ نظریه­ی مزلو……………………… ۱۷

۲-۱-۲-۶-۳ نظریه­ی کلی………………………. ۱۷

۲-۱-۲-۷ نظریه­های وجودی(فرانکل و رولومی) ……. ۱۷

۲-۱-۲-۸ رویکردهای خلقی(شلدن و کرچمر) ……….. ۱۷

۲-۱-۲-۹ نظریات صفات……………………….. ۱۷

۲-۱-۲-۹-۱ آلپورت………………………….. ۱۷

۲-۱-۲-۹-۲ کتل……………………………… ۱۸

۲-۱-۲-۹-۳ آیزنک…………………………… ۱۸

۲-۱-۲-۹-۴ ماری……………………………. ۱۸

پایان نامه رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان

۲-۱-۲-۱۰ نظریه های رفتارگرایی……………… ۱۸

۲-۱-۲-۱۰-۱ دالارد و میل…………………….. ۱۸

۲-۱-۲-۱۰-۲ اسکینر…………………………. ۱۸

۲-۱-۲-۱۰-۳ بندورا…………………………. ۱۸

۲-۱-۲-۱۱ لوین……………………………… ۱۸

۲-۱-۲-۱۲ گشتالت…………………………… ۱۸

۲-۱-۲-۱۳ نظریه ی مایرز-بریگز……………….. ۱۹

۲-۱-۲-۱۴ نظریه ی اینوگرام………………….. ۱۹

۲-۱-۲-۱۴-۱ انیه گرام جهت تشخیص تیپ‌های شخصیتی… ۲۰

۲-۱-۲-۱۴-۲ تعریف تیپ‌های شخصیتی‌نُه گانه ………. ۲۳

۲-۱-۲-۱۴-۳ تقسیم‌بندی تیپ‌های شخصیتی بر اساس روابط اجتماعی    ۲۵

۲-۱-۲-۱۴-۴ تقسیم‌بندی تیپ‌های شخصیتی بر اساس شباهت ۲۶

۲-۱-۲-۱۴-۵ تقسیم‌بندی تیپ‌های شخصیتی بر اساس خود ۲۶

۲-۱-۲-۱۴-۶ بال‌های تیپ‌های شخصیتی…………….. ۲۸

۲-۱-۲-۱۴-۷ مراحل رشد شخصیتی………………… ۲۸

۲-۲ گفتار دوم: تحقیقات انجام شده……………. ۲۹

۲-۲-۱-۱ تحقیقات خارجی کاریابی………………. ۲۹

۲-۲-۱-۲ تحقیقات داخلی کاریابی………………. ۳۶

۲-۲-۲-۱ تحقیقات خارجی شخصیت اینوگرام………… ۳۷

۲-۲-۲-۲ تحقیقات داخلی اینوگرام……………… ۴۰

فصل سوم روش پژوهش

پایان نامه رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان

۳-۱ روش پژوهش……………………………. ۴۴

۳-۲ جامعه آماری ………………………….. ۴۴

۳-۳ روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه………… ۴۵

۳-۴یافته های توصیفی……………………….. ۴۶

۳-۵ ابزارهای پژوهش………………………… ۴۷

۳-۵-۱ پرسشنامه تیپ‌های شخصیتی اینگرام………… ۴۷

۳-۵-۲ پرسشنامه راهبردهای کاریابی……………. ۴۹

۳-۶ روش آماری……………………………. ۴۹

فصل چهارم یافته های پژوهش

پایان نامه رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان

۴-۱ توصیف داده ها…………………………. ۵۰

۴-۲ بررسی استنباطی داده ها…………………. ۵۱

پایان نامه رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان

۴-۳یافته های جانبی……………………….. ۶۴

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

۵-۱ خلاصه ی طرح ونتایج پژوهش………………… ۶۶

۵-۲ بحث در یافته‌های پژوهش………………….. ۶۷

۵-۲-۱ فرضیه‌ی اول………………………….. ۶۷

۵-۲-۲ فرضیه‌ی دوم…………………………. ۶۹

۵-۲-۳ فرضیه‌ی سوم………………………….. ۷۱

۵-۲-۴ فرضیه‌ی چهارم………………………… ۷۳

۵-۲-۵ فرضیه‌ی پنجم…………………………. ۷۵

۵-۲-۶ فرضیه‌ی ششم………………………….. ۷۷

۵-۲-۷ فرضیه‌ی هفتم………………………… ۷۹

۵-۲-۸ فرضیه‌ی هشتم…………………………. ۸۱

۵-۲-۹ فرضیه‌ی نهم………………………….. ۸۳

۵-۲-۱۰ فرضیه‌ی دهم…………………………. ۸۵

۵-۲-۱۱ نتیجه گیری کلی……………………… ۸۷

۵-۳ اعتبار پژوهش………………………….. ۹۰

۵-۴ محدودیت های پژوهش……………………… ۹۰

۵-۵ پیشنهادات پژوهشی……………………… ۹۰

۵-۶ پیشنهادات کاربردی……………………… ۹۰

منابع و مآخذ………………………………. ۹۱

پیوست۱……………………………………. ۹۹

پیوست۲…………………………………… ۱۰۲

رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان

فهرست شکل ها

عنوان                                                                              صفحه

شکل۳-۱: مدل تیپ­های شخصیت اینوگرام براساس مراکز درک انسان    ۲۰

شکل۳-۲: مراحل رشد شخصیتی در لایه های مختلف…… ۲۹

رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان

فهرست جدول ها

پایان نامه رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان

جدول۲-۱: خلاصه ی صفات انسانی براساس مراکز شعور. ۲۷

جدول۳ -۱- حجم جامعه و حجم نمونه در هر دانشکده به تناسب جنسیت  ۴۳

جدول ۳-۲: توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک دانشکده     ۴۴

جدول ۳-۳: جدول فراوانی سن نمونه…………….. ۴۴

جدول۳-۴ توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک جنس.. ۴۷

جدول۳-۵: سوالات مربوط به هر تیپ شخصیت اینوگرام.. ۴۷

جدول۳-۶: میزان پایایی تیپ های شخصیتی اینوگرام.. ۴۸

جدول۳-۷: میزان پایایی تیپ های شخصیتی اینوگرام.. ۴۸

جدول۳-۸: میزان پایایی تیپ های شخصیتی اینوگرام.. ۴۹

جدول(۴-۱): شاخص های آماری(میانگین، انحراف معیار، حداکثر، حداقل) متغیرهای پژوهش و ابعاد آن………………….. ۵۱

جدول (۴-۲): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد کاریابی آگهی استخدامی روزنامه­ها……………………. ۵۱

جدول (۴-۳): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها بر اساس شخصیت…………………… ۵۲

جدول(۴-۴): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها.. ۵۲

جدول (۴-۵): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد مراجعه به مراکز کاریابی……………………………… ۵۳

جدول(۴-۶): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد مراجعه به مراکز کاریابی بر اساس شخصیت……………………… ۵۳

جدول(۴-۷): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد مراجعه به مراکز کاریابی… ۵۳

جدول (۴-۸): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد بررسی وب سایت سازمان­ها……………………………… ۵۴

جدول (۴-۹): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد استفاده از اینترنت و مراجعه به وب سایت سازمان ها بر اساس شخصیت     ۵۵

جدول(۴-۱۰): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد استفاده از اینترنت و مراجعه به وب سایت سازمان ها……………………………………….. ۵۵

جدول (۴-۱۱): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد گفتگو با دوستان و خانواده در زمینه کاریابی…………… ۵۶

جدول (۴-۱۲): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد گفتگو با دوستان و خانواده بر اساس شخصیت……………………. ۵۶

رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان

جدول(۴-۱۳): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد گفتگو با دوستان و خانواده. ۵۶

پایان نامه رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان

جدول (۴-۱۴): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد مراجعه به نمایندگی‌های استخدام خصوصی……………….. ۵۷

جدول(۴- ۱۵): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد مراجعه به نمایندگی های استخدام خصوصی بر اساس شخصیت……. ۵۷

جدول (۴-۱۶): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد مراجعه به نمایندگی های استخدام خصوصی   ۵۸

جدول (۴-۱۷): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد ارسال درخواست مستقیم برای کار در سازمان مورد علاقه…. ۵۸

جدول (۴-۱۸): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد ارسال درخواست مستقیم برای کار در یک سازمان بر اساس شخصیت….. ۵۹

جدول (۴-۱۹): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد ارسال درخواست مستقیم برای کار در یک سازمان  ۵۹

جدول (۴-۲۰): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد مراجعه به شرکت‌های حرفه ای مرتبط با رشته ی فرد …….. ۶۰

جدول(۴- ۲۱): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد مراجعه به اتحادیه های صنفی بر اساس شخصیت……………… ۶۰

جدول(۴-۲۲): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد مراجعه به اتحادیه های صنفی۶۰

جدول (۴-۲۳): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد بهره گیری از اساتید……………………………. ۶۱

جدول(۴- ۲۴): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد بهره گیری از اساتید بر اساس شخصیت ……………………… ۶۱

جدول(۴- ۲۵): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد بهره گیری از اساتید……. ۶۱

جدول (۴-۲۶): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد بهره گیری از روابط در موسسات در حال تغییر با شغل های بلاتصدی۶۲

جدول(۴- ۲۷): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد استفاده از فردی آشنا در یک سازمان بر اساس شخصیت ……………. ۶۲

جدول(۴-۲۸): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد استفاده از فردی آشنا در یک سازمان۶۳

رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان

عنوان                                                                             صفحه

جدول (۴-۲۹): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبرد کار کردن‌های دوره ای در بازار کار…………………… ۶۳

جدول(۴-۳۰): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبردکار داوطلبانه و کارورزی در طول تحصیل بر اساس شخصیت………….. ۶۴

جدول(۴-۳۱) : ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد کار داوطلبانه و کارورزی در طول تحصیل   ۶۴

جدول (۴-۳۲): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبردهای کاریابی در دختران…………………………………………………………………………………………….. ۶۳

جدول(۴-۳۳): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها بر اساس شخصیت در دختران………….. ۶۴

جدول(۴-۳۴): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبردآگهی استخدامی روزنامه ها در دختران۶۴

جدول (۴-۳۵): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد مراجعه به مراکز کاریابی بر اساس شخصیت در دختران…………….. ۶۵

جدول(۴-۳۶) : ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد مراجعه به مراکز کاریابی در دختران۶۵

جدول (۴-۳۷): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد اینترنت بر اساس شخصیت در دختران………………………………      ۶۵

جدول(۴-۳۸): ضرایب استاندارد و غیراستاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد استفاده از اینترنت در دختران۶۶

جدول (۴-۳۹): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد گفتگو با دوستان و خانواده بر اساس شخصیت در دختران…………… ۶۶

جدول(۴-۴۰) : ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد راهبرد گفتگو با دوستان و خانواده در دختران  ۶۷

جدول (۴-۴۱): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد مراجعه به نمایندگی های استخدام خصوصی بر اساس شخصیت در دختران۶۷

جدول(۴-۴۲): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد مراجعه به نمایندگی های استخدام خصوصی در دختران۶۷

جدول (۴-۴۳): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد ارسال درخواست مستقیم بر اساس شخصیت در دختران……………… ۶۸

جدول(۴-۴۴): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد ارسال درخواست مستقیم در دختران     ۶۸

رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان

عنوان                                                                              صفحه

جدول (۴-۴۵): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد مراجعه به اتحادیه های صنفی بر اساس شخصیت در دختران……. ۶۹

جدول(۴-۴۶): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد مراجعه به اتحادیه های صنفی در دختران   ۶۹

جدول (۴-۴۷): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد بهره گیری از اساتید بر اساس شخصیت در دختران……………… ۶۹

جدول(۴-۴۸): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد بهره گیری از اساتید در دختران۷۰

جدول (۴-۴۹): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد استفاده از فردی آشنا در یک سازمان بر اساس شخصیت در دختران. ۷۰

 

پایان نامه رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان

جدول(۴-۵۰) : ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد استفاده از فردی آشنا در یک سازمان در دختران۷۰

جدول (۴-۵۱): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد کار داوطلبانه بر اساس

شخصیت در دختران……………………. ۷۱

جدول(۴-۵۲) : ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد کار داوطلبانه در دختران… ۷۱

جدول (۴-۵۳): ضریب همبستگی بین نه تیپ شخصیت اینوگرام و راهبردهای کاریابی در پسران………………………….. ۷۲

جدول (۴-۵۴): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها بر اساس شخصیت در پسران…………… ۷۳

جدول(۴-۵۵): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها در پسران۷۳

جدول (۴-۵۶): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد مراجعه به مراکز کاریابی بر اساس شخصیت در پسران……………… ۷۳

جدول(۴-۵۷) : ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد مراجعه به مراکز کاریابی در پسران   ۷۴

جدول (۴-۵۸): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد استفاده از اینترنت بر اساس شخصیت در پسران……………… ۷۴

جدول(۴-۵۹): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد استفاده از اینترنت در پسران۷۵

جدول (۴-۶۰): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد استفاده از دوستان و خانواده بر اساس شخصیت در پسران…….. ۷۵

رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان

عنوان                                                                              صفحه

جدول(۴-۶۱) : ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد استفاده از دوستان و خانواده در پسران   ۷۵

جدول (۴-۶۲): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد مراجعه به نمایندگی های استخدام خصوصی بر اساس شخصیت در پسران۷۶

جدول(۴-۶۳) : ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد مراجعه به نمایندگی های استخدام خصوصی در پسران۷۶

جدول (۴-۶۴): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد ارسال درخواست مستقیم بر اساس شخصیت در پسران………………. ۷۷

جدول(۴-۶۵) : ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد ارسال درخواست مستقیم در پسران     ۷۷

جدول (۴-۶۶): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد مراجعه به اتحادیه های صنفی بر اساس شخصیت در پسران…….. ۷۷

جدول(۴-۶۷): ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد مراجعه به اتحادیه های صنفی در پسران    ۷۸

 

جدول (۴-۶۸): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد بهره گیری از اساتید بر اساس شخصیت در پسران………………. ۷۸

جدول(۴-۶۹) : ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد بهره گیری از اساتید در پسران ۷۹

جدول (۴-۷۰): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد بهره گیری از فردی آشنا در یک سازمان بر اساس شخصیت در پسران.. ۷۹

جدول(۴-۷۱) : ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد بهره گیری از فردی آشنا در یک سازمان در پسران۷۹

 

جدول (۴-۷۲): نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی راهبرد کار داوطلبانه بر اساس شخصیت در پسران…………………….. ۸۰

جدول(۴-۷۳) : ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تیپ های شخصیت اینوگرام برای پیش بینی راهبرد کار داوطلبانه در پسران…. ۸۰

جدول(۴-۷۳) : ضرایب همبستگی بین تیپ های شخصیت اینوگرام و راهبردهای کاریابی…………………………………… ۸۱

جدول ۴-۷۴: رابطه ی بین سن و راهبردهای کاریابی.. ۸۱

رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان

 

فصل اول

کلیات پژوهش

رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان

۱-۱ مقدمه           
هر انسان بنابر فطرت انسانی، با یک سری از نیازها متولد می شود که این نیازها در طی رشد انسان تغییر
می­یابند. مجموعه­ای از نیازها وجود دارند که در بین سایر نیازها از اهمیت بیشتری برخوردارند به طوری که حیات انسان به آن ها وابسته است و دسته­ای از نیازها بیشتر جنبه­ی روانی دارند و پس از تامین نیازهای حیاتی اولویت می­یابند. انسان برای تامین

نیازهای اولیه یا حیاتی خود به منابع مادی نیازمند است و برای کسب منابع مادی همواره به کار و شغل نیاز داشته است. پس می­توان گفت حیات آدمی به داشتن کار و کسب منابع مالی وابسته است.

پایان نامه رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان

از سوی دیگر، کار و شغل بر سایر جنبه­های زندگی هر فرد مثل رفتار، برنامه ریزی برای زندگی، گذراندن ساعات زندگی، خواب، غذا، تفریح، آموزش و… موثر است. بنابراین، تامین نیازهای غیرمادی و روانی انسان نیز به کار مرتبط است)اردبیلی،۱۳۷۴). رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان

کار و بیکاری از موضوعاتی هستند که در مورد آن ها، در بین افراد جامعه، با هر سن، تحصیلات، ویژگی و منصبی که باشند، بحث­های زیادی می­شود. در بین صحبت افراد مختلف، گاه شنیده می­شود که می­گویند: برای افراد جامعه کار وجود ندارد(صالحی،۱۳۸۴). عده­ای نیز این گونه بیان کرده­اند که در جامعه­ی ما کار به اندازه­ی کافی وجود دارد، اما افراد جویای کار، راهبرد و شیوه­ی درستی برای یافتن شغل و کار در پیش نمی­گیرند)اردهه و اردهه،۱۳۸۴).

در پیش گرفتن راهبردهای نادرست برای کاریابی می­تواند به علت عدم آگاهی افراد، آموزش­های نادرست خانواده و مدرسه و عدم مهارت افراد باشد. صرف نظر از این که علت به کارگیری راهبردهای ناصحیح چیست، آن چه مهم­تر و ضروری­تر به نظر می­رسد این است که

راهبردهای کاریابی در هر دو صورت)چه کار به اندازه­ی کافی وجود داشته باشد و افراد راهبرد درست به کار نبرند و چه این که کار در جامعه محدود باشد) برای افراد جامعه مورد نیاز و اساسی هستند)سوکی نیک، بندات و رافمن[۱]، ترجمه فرجی،۱۳۸۳).     

با توجه به نیاز افراد جامعه به استفاده از راهبردهای کاریابی ، بررسی عوامل موثر بر انتخاب راهبردهای کاریابی که افراد برای کاریابی از آن استفاده می نمایند بسیار ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش تاثیر شخصیت بر انتخاب راهبردهای کاریابی بررسی شده است.


۱-۲ شرح و بیان مساله پژوهشی

اشتغال موجب بقای جامعه می‌گردد و در اعتلای حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نقش مهمی دارد(شفیع آبادی، ۱۳۷۸، درودی،۱۳۸۴). بسیاری از نیازهای انسان مثل نیازهای جسمی، روانی واجتماعی از طریق اشتغال برآورده می‌گردد(شفیع­آبادی،۱۳۸۷). کار و اشتغال جوهره و بر طرف کننده نیازهای روحی و جسمی افراد جامعه است(ریحانی بزرگ، ۱۳۸۶).  رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان

اختلال در اشتغال صدمات جبران­ناپذیری بر فرد و نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد. کار عامل مؤثری در شکل گیری رفتار و تعیین کننده سلامت جامعه است. جوامعی که با مشکل بیکاری[۲]مواجه هستند، مسائل زیادی در زمینه اقتصادی، اجتماعی و امنیتی دارند. بیکاری موجب فساد وتباهی می‌گردد به طوری که گفته می‌شود ریشه‌ی تمام مفاسد فردی و اجتماعی بیکاری است(شفیع آبادی، ۱۳۸۷).

پایان نامه رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان

بیکاری و کاریابی از دغدغه‌های اصلی اکثر افراد جامعه ی ما به ویژه جوانان و دانشجویان محسوب می­شود و از مسائل مهم برای کلیه افراد جامعه است. کار در زندگی فردی،

اجتماعی و خانوادگی نقش بسیار مهمی دارد. به نظر می­رسد که اهمیت کار و کاریابی امری کاملا بدیهی است به طوری که بر تمام حیطه‌های زندگی فرد تاثیر دارد و اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست و تمام افراد جامعه بر اهمیت کاریابی اتفاق نظر           دارند)ناصرآرا،۱۳۷۷).  رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان

کاریابی از بزرگترین مشکلات و نگرانی­ها در هر جامعه­ای به ویژه در جامعه ماست. مشکل کار و کاریابی مسئله­ای کاملا ملموس و حیاتی محسوب می­شود که از جمله نگرانی و

دغدغه‌های به روز به شمار می­آید به طوری که دیده می­شود از جمله مسائل مهم برای مسئولان جامعه، خانواده­ها ، جوانان و به ویژه فارغ­التحصیلان دانشگاه است. بسیاری از افراد امروزه در جستجوی کاری مناسب هستند)اردهه و اردهه،۱۳۸۴).

بیکاری پدیده‌ای اجتماعی است که در اکثر نقاط جهان مشاهده می‌شود(اردهه، ابراهیمیان، ۱۳۸۳). کشور ما نیز همچون بسیاری از جوامع با مشکل بیکاری به ویژه در جوانان و فارغ التحصیلان مواجه است. به طوری که همواره یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان و سیاستگذاران کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال به ویژه برای جوانان بوده است(لبافی، طهماسبی گنجور، ۱۳۸۴). داشتن کار و شغل جزء حقوق اصلی هر انسانی است و هر فردی به طور طبیعی حق دارد که برای ادامه زندگی خود شغلی انتخاب نماید (کرمی، ۱۳۷۳). این در حالی است که انتخاب شغل مناسب نیازمند جدیت وتلاش فراوان است (ناصرآرا، ۱۳۷۷).

در کشور ما مهارت‌های کاریابی[۳] و راهبردهای جستجوی شغل کمتر مورد توجه قرار گرفته و باور و نگرش اغلب افراد جامعه این است که فرصت‌های شغلی در جامعه کم است. چنین

باورهایی موجب شده تا جویندگان کار برای یادگیری مهارت ها و روش‌های کاریابی[۴]، تلاش کمتری داشته باشند و روش‌های منفعلی را در پیش گیرند. این در حالی است که باورهای شغلی بر تصمیم گیری شغلی تاثیر مهمی دارند و مطالعات متعددی نیز بر ارتباط معنادار بین رفتار کاریابی[۵]و یافتن شغل تاکید دارند(حق شناس، عابدی، باغبان، سمیعی، حسینیان، صالحی،۱۳۸۹).  رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان

باورهای کاریابی[۶]توسط آگزین و فیشبین[۷](۱۹۷۵)به شکل احتمال ذهنی در مورد وجود رابطه بین موضوع مورد باور فرد، برخی موضوعات، ارزش ها، مفاهیم یا اسنادها تعریف شده اند. باورهای کاریابی داوری‌های ذهنی فرد نسبت به خودش در ارتباط با انتخاب شغل می باشند که بر تصمیم گیری شغلی موثر هستند (آرولمانی[۸]، ۲۰۰۴). این موضوع کاملا

مشخص است که حتی با ایجاد زمینه اشتغال، آگاهی از رفتارهای کاریابی برای رقابت در بازار کار بسیار مهم است به طوری که راهبرد مورد استفاده برای یافتن شغل می تواند بر سرعت دستیابی فرد به شغل مورد علاقه فرد تاثیر بگذارد(سوکی نیک، ترجمه فرجی،۱۳۸۳).

رفتار کاریابی مجموعه فعالیت‌ها و رفتارهای منظم، سازمان یافته و هدفدار برای شناسایی و جستجوی فرصت‌های شغلی است(کانفر، ونبرگ و کانترویتز[۹]،۲۰۰۱). کاریابی فرآیندی هدفدار است که شامل جمع آوری اطلاعات درباره فرصت‌های شغلی احتمالی، ارزیابی و بررسی انتخاب‌های شغلی وانتخاب یک شغل از بین موارد پیشنهادی است(باربر،دالای، جاننتونیا و فیلیپس[۱۰] ،۱۹۹۴).

تحقیقات نشان می دهند که بسیاری از رفتارها و راهبردهای کاریابی در نتایج کاریابی موثر هستند. در اکثر مطالعات مربوط به کاریابی، روش‌های کاریابی، شامل استفاده از منابع معمولی شامل این موارد می باشند:آگهی‌های استخدامی روزنامه ها، ماهنامه‌های تجاری، اینترنت، ارسال کارنامه شغلی یا رزومه، مراجعه به نمایندگی‌های استخدام موقت یا دائمی و کار داوطلبانه یا کارورزی در طول تحصیل(کانفر،۲۰۰۱).

به طور کلی راهبردهای کاریابی در منابع مختلف به دو دسته­ی رسمی و غیررسمی تقسیم می شوند (ساکس[۱۱]،۲۰۰۵). منابع رسمی شامل روش‌هایی همچون استفاده از آگهی روزنامه ها، کاریابی از طریق شبکه‌های کاریابی اتحادیه‌های صنفی یا نمایندگی‌های استخدام خصوصی و مراجعه به مراکز کاریابی هستند; همچنین ارسال درخواست مستقیم برای کار در سازمانی که فرد به آن علاقه دارد،

پایان نامه رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان

استفاده از وب سایت سازمان ها و کاریابی از طریق شرکت‌های حرفه ای مرتبط با رشته ی فرد کاریاب، از جمله­ی این منابع محسوب می­شوند.منابع غیررسمی به شبکه روابط فرد با دیگران مربوط می­شوند مانند صحبت با دوستان، خانواده، استفاده از اساتید، استفاده از روابط در موسسات در حال تغییر که جای خالی برای استخدام دارند و همچنین حضور در بازار کار و کار کردن‌های دوره­ای در بازار کار (رید[۱۲]به نقل از ساکس،۲۰۰۵).  رابطه بین کاریابی و تیپ های شخصیتی دانشجویان

هر فردی به شیوه خاصی به دنبال کار می­گردد و این امر موجب شده تا روش‌هایی که برای یافتن کار مورد استفاده قرار می­گیرند، متفاوت باشند. علت تفاوت روش‌های مورد استفاده توسط افراد می­تواند به مسائلی چون ویژگی‌های شخصی، امکانات، محیط، آگاهی افراد و شرایط مربوط باشند. بدیهی است هر فردی دارای ویژگی های خاص و شخصیت[۱۳] منحصر به فردی است)اردهه و اردهه،۱۳۸۴).

افراد از ابتدای کودکی ویژگی‌های خاص خود را دارند که حتی ممکن است در دو فرزند یک خانواده نیز متفاوت باشند. از ابتدای تولد و هفته‌های نخست، کودکان از نظر سطح فعالیت، واکنش به تغییرات محیط، تحریک پذیری، گریه کردن، نا آرام بودن، سطح تحمل، پیچ وتاب خوردن و سایر ویژگی­ها با یکدیگر متفاوتند. نتایج پژوهش­ها حاکی از تداوم این ویژگی‌های شخصی و خلق و خوی کودکان در سال‌های بعدی زندگی است به طوری که خلق و خو و سازگاری دوران بزرگسالی، همبستگی معناداری با ویژگی‌های شخصی و خلقی دوران کودکی دارد.

به چنین ویژگی‌های پایداری که در فرد وجود دارند، شخصیت گفته می­شود(اتکینسون، اتکینسون، اسمیت، بم، هوکسما[۱۴]،۱۹۰۴٫ براهنی، بیرشک، بیک، زمانی، شهرآرای، کریمی، گاهان و محی الدین،۱۳۸۳ ). شلدن شخصیت را سازمان پویای جنبه‌های ادراکی، انفعالی، ارادی و بدنی فرد تعریف می­کند(سیاسی،۱۳۸۴). هرنظریه تعریف خاصی از شخصیت دارد.

بسیاری چون پارسونز[۱۵]، هالند[۱۶]، لوری[۱۷]، مایرز و بریگز[۱۸]، تریسیو راندز[۱۹]معتقدند انتخاب شغل تحت تاثیر شخصیت و ویژگی‌های افراد است و هر یک مدلی ب