فروشگاه

توضیحات

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

 

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع جدید سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

پس از دیدن متن و فهرست پایان نامه سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران میتوانید نسبت

 

به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید

و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه حقوق استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

هدف این پایان نامه، بررسی رابطه ی علیت میان سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی ایران طی دوره ۱می باشد. از آزمون شکست ساختاری زیوت- اندریوز (۱۹۹۲) جهت بررسی وجود شکست ساختاری در سری های زمانی مورد نظر و

مانایی آنها استفاده شده است. در ادامه، بعد از اجرای آزمون علیت گرنجری و آزمون علیت تودا-یوماموتو، نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو (۱۹۹۵) به دلیل

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

کاراتر بودن پذیرفته شده است. در این پایان نامه از هشت متغیر به عنوان شاخص سرمایه ی اجتماعی استفاده شده است

و هرچند نتایج نسبت به انتخاب شاخص ها حساس بوده است اما با اغلب شاخص های نماینده ی سرمایه ی اجتماعی نشان داده شد که:

۱- سرمایه ی انسانی علت تشکیل سرمایه ی اجتماعی است.
۲- سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت، علیت دو طرفه ای دارند.
۳- سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت می باشد.

کلید واژه: رشد اقتصادی، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی، رابطه ی علیت، اقتصاد ایران.  سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

 

۱۶۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران را دانلود کنید

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران
سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
۱-۱: مسئله ی تحقیق ۳
۱-۲: اهمیت و ضرورت تحقیق ۴
۱-۳: هدف تحقیق ۵
۱-۴: سؤالات تحقیق ۵
۱-۵: منابع آماری ۵
۱-۶: روش تحقیق ۶

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

۱-۷: ساختار پایان نامه ۶
۱-۸: تفاوت مطالعه ی حاضر با مطالعات پیشین ۶
۱-۹: محدودیت های تحقیق ۷

فصل دوم: پیشینه ی تحقیق
۲-۱: مقدمه ۹
۲-۲: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی ۹
۲-۳: تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی ۱۴
۲-۴: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی ۱۸

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

۲-۵: تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی ۲۷
۲-۶: اثر توسعه و رشد اقتصادی بر متغیرهای اجتماعی ۳۱
۲-۷: جمع بندی فصل ۳۲

 

عنوان صفحه

فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو
۳-۱: مقدمه ۳۴
۳-۲: تعاریف سرمایه، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و شاخص های
اندازه گیری آنها ۳۵
۳-۲-۱: تعریف سرمایه ۳۵
۳-۲-۲: تعریف سرمایه ی انسانی ۳۵
۳-۲-۳: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی انسانی ۳۷
۳-۲-۴: تعریف سرمایه ی اجتماعی ۳۸
۳-۲-۵: جنبه های سرمایه ی اجتماعی ۴۱

۳-۲-۶: سطوح سرمایه ی اجتماعی ۴۲
۳-۲-۷: وجه منفی سرمایه ی اجتماعی ۴۳

۳-۲-۸: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی ۴۳
۳-۲-۹: تفاوت سرمایه ی اجتماعی با سرمایه ی های دیگر ۵۲
۳-۲-۱۰: وجه تمایز سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی ۵۲

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

۳-۳: مبانی نظری ارتباط بین متغیرها ۵۴
۳-۳-۱: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی ۵۴
۳-۳-۲: تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی ۶۰
۳-۳-۳: تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی ۶۵

۳-۳-۴: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی ۶۶
۳-۳-۵: سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی ۶۸
۳-۴: روش شناسی اقتصاد سنجی ۶۹
۳-۴-۱: مقدمه ۶۹
۳-۴-۱-۱: مفهوم مانایی ۶۹
۳-۴-۱-۲: آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز ۶۹
۳-۴-۱-۳: آزمون علیت بر اساس تخمین خود رگرسیون برداری ۷۲

فصل چهارم: برآورد و نتایج تجربی
۴-۱: مقدمه ۷۷
۴-۲: داده های مورد استفاده ۷۸
۴-۳: آزمون شکست ساختاری و آزمون مانایی (ریشه ی واحد) ۷۹
عنوان صفحه

۴-۳-۱: نتایج آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز
(شکست ساختاری در زمان نامعلوم) ۸۰
۴-۴: نتایج آزمون علیت ۹۱

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

۴-۴-۱: تعیین وقفه ی بهینه ۹۱

۴-۴-۲: نتایج آزمون علیت گرنجر ۹۲
۴-۴-۳: نتایج آزمون علیت بر اساس روش تودا-یوماموتو (۱۹۹۵) ۹۷
۴-۴-۴: مقایسه نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو(۱۹۹۵) و آزمون علیت گرنجر ۱۰۳
۴-۵: جمع بندی و نتیجه گیری ۱۰۹

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

۵-۱: خلاصه ۱۱۴
۵-۲: نتیجه گیری ۱۱۶
۵-۳: محدودیت های تحقیق و پیشنهادها برای مطالعات آینده ۱۱۸

فهرست منابع و مآخذ ۱۱۹

پیوست ۱۳۰

 

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

 

 

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

 

 

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول ۲-۱: مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی ۱۰
جدول ۲-۲: مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی ۱۴

جدول ۲-۳: مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی ۱۸

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

جدول ۲-۴: مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی ۲۷
جدول ۳-۱: تعاریف ارایه شده از سرمایه ی اجتماعی ۴۱
جدول ۳-۲: شاخص های سرمایه ی اجتماعی ۴۶

جدول ۳-۳: شاخص های سرمایه ی اجتماعی پرسشنامه ی بانک جهانی ۴۸
جدول۴-۱: مقادیر بحرانی برای آزمون شکست ساختاری زیوت-اندریوز ۸۰

جدول۴-۲: نتایج آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز(الگوی A) 81
جدول۴-۳: نتایج آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز(الگویC) 83
جدول۴-۴: نتایج آزمون ریشه ی واحد دیکی فولر تعمیم یافته(ADF)

و فیلیپس پرون(PP) 89
جدول۴-۵: تعیین وقفه ی بهینه ی الگوی خود رگرسیون برداری(VAR) 91
جدول۴-۶: نتایج آزمون علیت گرنجر ۹۳
جدول۴-۷: نتایج آزمون علیت گرنجر ۹۴

جدول۴-۸: نتایج آزمون علیت گرنجر ۹۵

جدول۴-۹: نتایج آزمون علیت گرنجر ۹۶
جدول۴-۱۰: نتایج آزمون علیت تودا-یوماوتو ۹۸

جدول۴-۱۱: نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو ۹۹

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

جدول۴-۱۲: نتایج آزمون علیت تودا- یوماموتو ۱۰۰

جدول۴-۱۳: نتایج آزمون علیت تودا- یوماموتو ۱۰۱
جدول۴-۱۴: خلاصه ی نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو(۱۹۹۵) ۱۰۲

جدول۴-۱۵: مقایسه ی نتایج آزمون گرنجر و تودا- یوماموتو ۱۰۳
عنوان صفحه

جدول۴-۱۶: مقایسه ی نتایج آزمون گرنجر و تودا- یوماموتو ۱۰۴
جدول ۴-۱۷: مقایسه ی نتایج آزمون گرنجر و تودا-یوماموتو ۱۰۶

جدول ۴-۱۸: مقایسه ی نتایج آزمون گرنجر و تودا-یوماموتو ۱۰۷

جدول ۴-۱۹: خلاصه ی نتایج آزمون تودا-یوماموتو ۱۰۹
جدول ۴-۲۰: خلاصه ی نتایج آزمون تودا-یوماموتو بر حسب روابط علیت ۱۱۱

 

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

 

 

 

فهرست شکل ها و تصویرها

عنوان صفحه

شکل ۳-۱: ساختار سه نفری ۵۳
شکل ۳-۲: کانال های ارتباطی سرمایه ی اجتماعی با رشد اقتصادی ۶۶
شکل ۳-۳: مثلث ارتباطی سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی ۶۸

شکل ۴-۱: سرمایه ی انسانی ۸۴

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

شکل۴-۲: نسبت تعداد پزشک به جمعیت ۸۵
شکل ۴-۳: نسبت تعداد طلاق به ازدواج ۸۵

شکل۴-۴: نسبت تعداد مطبوعات به جمعیت ۸۵
شکل ۴-۵: ضریب جینی ۸۶

شکل ۴-۶:نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد به ۱۰ درصد فقیرترین افراد ۸۶
شکل ۴-۷: نسبت تعداد کارکنان بخش آموزش به جمعیت ۸۷
شکل ۴-۸: نرخ با سوادی ۸۷
شکل ۴-۹: نسبت تعداد سینما به جمعیت ۸۷

شکل ۴-۱۰: رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت ۸۸
شکل ۴-۱۱: رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت ۸۸

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

 

 

فصل اول

 

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

 

مقدمه

یکی از وظایف مهم دولت ها در سیاست گذاری ها تأمین رفاه افراد جامعه می باشد. دولتها برای تحقق این هدف، رشد اقتصادی بالا را به عنوان یکی از اهداف مهم خود در برنامه ریزی

های توسعه تلقی می کنند. برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا، عوامل زیادی دخیل هستند و مطالعات زیادی توسط اقتصاددانان مختلف در این زمینه صورت گرفته است. از عوامل مؤثر بر

رشد اقتصادی می توان به ۱- عوامل اقتصادی (مانند سرمایه ی فیزیکی، زیرساخت ها، سرمایه گذاری، صادرات، میزان نرخ ارز، درجه ی باز بودن اقتصاد، وسعت بازار سرمایه، سیستم بانکداری، تورم و شرایط زیست محیطی کشور) ۲- عوامل انسانی (مانند میزان

جمعیت فعال، بهره وری نیروی کار، شاخص توسعه ی انسانی) و ۳- عوامل سیاسی (مانند عدم ثبات سیاسی و فساد) اشاره نمود (دورلاوف و همکاران ،۲۰۰۴: ۱۵۲-۱۴۱).
با نگاهی دقیق به مطالعات گذشته، در می یابیم که عوامل نهادی و اجتماعی مانند سرمایه ی اجتماعی نزد محققین مورد توجه زیادی قرار نگرفته است در حالی که عوامل اجتماعی

مانند فرهنگ، هنجارها و مقررات اجتماعی می توانند بر رشد اقتصادی مؤثر باشند.

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

بعد از اینکه موضوع سرمایه ی اجتماعی مورد اهمیت قرار گرفت، اقتصاد دانان به این مسئله پی بردند که فرهنگ اجتماعی یا رفتار اجتماعی می تواند ثروتمند بودن یا فقیر ماندن بعضی از کشورها و مناطق را توضیح دهد.

سرمایه ی اجتماعی از جمله مفاهیم چند وجهی و موضوعی بین رشته ای است که در اوایل قرن بیستم به صورت علمی و آکادمیک مطرح و از سال ۱۹۸۰ وارد متون علوم سیاسی و

جامعه شناسی شد و توسط دانشمندان مختلفی از جمله کلمن، پوتنام، بوردیو، فوکویاما و غیره گسترش داده شد. از نگاه بسیاری از اندیشمندان، سرمایه ی انسانی بهترین سرمایه

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

جامعه محسوب می شد؛ اما این دانشمندان بعدها پذیرفتند که نقش سرمایه ی انسانی در وجود انسجام و یکپارچگی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است که این انسجام و یکپارچگی

در سایه ی همکاری، تعاون و اعتماد متقابل شکل می گیرد و باعث شد که موضوع سرمایه ی انسانی تبدیل به سرمایه ی اجتماعی شود. امروزه می توان گفت که سرمایه ی

اجتماعی نقش بسیار مهم تری نسبت به سرمایه ی فیزیکی و انسانی در سازمان ها و جوامع ایفا می کند؛ بطوری که شبکه های روابط جمعی و گروهی، انسجام بخش میان انسانها، سازمان ها با انسان ها و سازمان ها با سازمان هاست.

به نظر کلمن، سرمایه ی اجتماعی ترکیبی از ساختارهای اجتماعی است که تسهیل کننده ی کنش های معینی از کنشگران در درون این ساختارهاست و اعضای جامعه از طریق تماس با یکدیگر و پایدار ساختن این ارتباطات، قادر به همکاری با یکدیگر می شوند و به این طریق منافعی را کسب می کنند که به تنهایی، قادر به کسب آنها نیستند (فیلد ،۲۰۰۳: ۷).

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران
۱-۱- مسئله ی تحقیق

همانطور که می دانیم از دیرباز افزایش رشد اقتصادی یکی از اهداف مهم کشورها در سیاست گذاری ها محسوب می شود؛ بنابراین موضوع عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی برای

اقتصاددانان، موضوعی دارای اهمیت است. اما در گذشته فقط به سرمایه ی مالی، طبیعی و سرمایه ی انسانی به عنوان عواملی تأثیر گذار در اقتصاد توجه شده است و به عواملی غیر

مادی مانند ارزش ها، فرهنگ، صداقت، همکاری، اعتماد و غیره توجه نشده است.
عوامل غیر مادی اشاره شده را می توان در یک کلمه با عنوان سرمایه ی اجتماعی خلاصه

کرد. بنابراین اقتصاددانان و جامعه شناسان در دهه های اخیر به این نتیجه رسیده اند که علاوه بر عوامل مادی، عوامل غیر مادی و معنوی نیز بر رشد اقتصادی و رفاه جامعه مؤثر است و نقش آن ها غیر قابل کتمان می باشد.

در بسیاری از مطالعات به موضوع تأثیر گذاری سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی پرداخته شده است و نشان داده اند که این دو

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

نوع سرمایه، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اند. سرمایه ی انسانی که شامل دانش، مهارت و شایستگی افراد است با افزایش کارایی، مهارت و تجربه ی کارکنان به تولید هرچه بیشتر منجر می شود و به

بهبود رشد اقتصادی کمک می کند و بدین ترتیب سرمایه ی اجتماعی که همان اعتماد، صداقت، همکاری و کارهای گروهی است، مانع رفتار فرصت طلبانه، رانت جویی و تقلب در افراد می شود و از هدر رفتن منابع جلوگیری می کند و همچنین افزایش سرمایه ی

اجتماعی، هزینه های مبادله را کاهش می دهد. هزینه های مبادله آن دسته از هزینه هایی است که افراد در فرایند مبادله ی اقتصادی متحمل می شوند تا حقوق مالکیت خود را مشخص، تعریف و تضمین کنند که شامل هزینه های جستجو، انعقاد قراردادها، دیده بانی،

نظارت و کسب اطلاعات در مورد فروشنده، خریدار و کیفیت کالا و خدمات می باشد و در نتیجه در هزینه ها صرفه جویی می شود. کلمن(۱۹۸۸) نیز در مقاله ی خود نشان داده است چگونه سرمایه ی اجتماعی که در کیفیت روابط بین والدین و فرزندان خلاصه می شود می

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

تواند بر میزان سرمایه ی انسانی (عملکرد فرزندان در مدرسه) تأثیر مثبت بگذارد؛ یعنی سرمایه های مالی و انسانی والدین در حضور سرمایه ی اجتماعی آنها می توانند به حداکثر کارایی خود برسند اما بعدها، بعضی از صاحب نظران مانند هلیول و پوتنام(۲۰۰۷) ادعا کردند

آموزش و سرمایه ی انسانی است که باعث گسترش سرمایه ی اجتماعی می شود یعنی سرمایه ی انسانی با تأثیر غیر مستقیم (اثر بر سرمایه ی اجتماعی) و مستقیم اثر مضاعفی بر رشد اقتصادی دارد.

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران
همچنین رشد اقتصادی و افزایش رفاه می تواند رفتارها، ارزشهای اجتماعی، هنجارها، میزان مشارکت اجتماعی، نقش های اجتماعی و بافت های اجتماعی را دچار تغییر و تحول سازد؛

به طور خلاصه رشد اقتصادی می تواند بر سرمایه ی اجتماعی نیز اثر بگذارد. از ناحیه ای دیگر رفاه و افزایش رشد اقتصادی با به وجود آوردن امکانات اعم از مالی، تحصیلی و غیره بر افزایش میزان سواد و تحصیلات (سرمایه ی انسانی) تأثیر مثبتی می گذارد.

در پایان، مسئله را این گونه بیان می کنیم که رابطه ی علیت دو به دو میان این سه متغیر چگونه است؟ آیا سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی هستند یا برعکس؟ آیا سرمایه ی انسانی علت سرمایه ی اجتماعی است یا برعکس یا اینکه رابطه ی علیت دو طرفه ای دارند؟

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق

برای رفع بعضی از مشکلات اقتصادی مانند بیکاری در کشور، افزایش رشد اقتصادی امری لازم و ضروری است و مطالعه در زمینه ی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از وظایف مهم اقتصاددانان هر کشوری می باشد. اقتصاددانان تا چند قرن پیش، به عوامل مادی به عنوان

تنها عامل پیشرفت یک کشور اشاره می کردند اما اخیراً دریافته اند که عوامل اجتماعی و غیر مادی نیزدر کنار عوامل مادی دارای اهمیت می باشند و این در حالی است که دین اسلام تأکید فراوانی بر سرمایه ی اجتماعی مانند نوع دوستی، کمک به دیگران، همکاری و

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

همبستگی جهت پیشرفت یک جامعه دارد. بنابراین با توجه به شرایط فرهنگی و دینی کشورمان، علاوه بر سرمایه های فیزیکی، انسانی و مالی، سرمایه ی اجتماعی عاملی است که می تواند در تولید مؤثر باشد که در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است.

همچنین فوکویاما (۱۳۷۹) بیان کرده است:” از جامعه ای که ذخیره مطلوبی از سرمایه ی اجتماعی دارد می توان انتظار داشت که در تولید سرمایه ی انسانی و تقویت آن نیز موفق باشد.” البته سرمایه ی اجتماعی متعلق به گروه هاست نه افراد و با تقویت سرمایه ی انسانی یک کشور می توان انباشت سرمایه ی اجتماعی را به وسیله آثار خارجی حاصل از تقویت آن، افزایش داد.

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

 

۱-۳- هدف تحقیق

هدف این تحقیق، بررسی رابطه ی علیت میان سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی ایران بر اساس داده های سال های ۱۳۸۵-۱۳۵۰ است.

۱-۴- سؤالات تحقیق

۱- آیا سرمایه ی اجتماعی علت سرمایه ی انسانی است یا سرمایه ی انسانی علت سرمایه ی اجتماعی می باشد و یا علیت دو طرفه ای بین آنها وجود دارد؟
۲- آیا سرمایه ی انسانی علت رشد اقتصادی است یا رشد اقتصادی علت سرمایه ی انسانی می باشد و یا علیت دو طرفه ای بین آنها وجود دارد؟

۳- آیا سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی است یا رشد اقتصادی علت سرمایه ی اجتماعی می باشد و یا علیت دو طرفه ای بین آنها وجود دارد؟

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

 

۱-۵- منابع آماری

متغیرهای مورد استفاده برای دوره ی ۱۳۸۵-۱۳۵۰ در این مطالعه عبارتند از:

۱- سرمایه ی انسانی که داده های مربوط به سال های ۱۳۷۹-۱۳۵۰ از مطالعه ی نفیسی و نیلی (۱۳۸۴) و داده های مربوط به سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۰ از مطالعه ی هوشمند و همکاران (۱۳۸۷) استخراج شده است.

۲- برای داده ی سرمایه ی اجتماعی از هشت متغیر به عنوان شاخص سرمایه ی اجتماعی استفاده شده است که این متغیرها از داده های بانک مرکزی ایران و سالنامه های آماری مرکز آمار ایران استخراج شده است.

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

۳- رشد اقتصادی که از داده های تولید ناخالص داخلی با در نظر گرفتن نفت و بدون در نظر گرفتن نفت بر مبنای قیمت پایه ی سال ۱۳۷۶ از داده های سری زمانی بانک مرکزی ایران استخراج شده است.

۱-۶- روش تحقیق

روش تحقیق در این مطالعه، نوع کتابخانه ای و به استناد منابع موجود اعم از کتابها، مقاله ها و پژوهش ها و همچنین بر اساس الگوی اقتصاد سنجی و تجربی می باشد که در مطالعات تجربی بعد از بررسی مانایی متغیرهای مزبور به وسیله ی آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز

(۱۹۹۲) و آزمون های دیگر مربوط به ریشه ی واحد به آزمون علیت گرنجری بر اساس الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) روش تودا-یوماموتو(۱۹۹۵) پرداخته شده است.

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

۱-۷- ساختار پایان نامه

این پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است که فصل اول شامل کلیات این پژوهش است و به اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، مسئله ی تحقیق و روش تحقیق پرداخته است.
فصل دوم مربوط به مطالعات پیشین در این زمینه است که مطالعات پیشین در چهار بخش موضوعی نیز تنظیم شده است و شامل مطالعات داخلی و خارجی هم می باشد.

فصل سوم مبانی نظری و ساختار الگو را بررسی کرده است؛ فصل چهارم مربوط به نتایج تجربی و تجزیه و تحلیل نتایج است و در پایان در فصل پنجم خلاصه ای از کل پایان نامه، نتیجه ی کلی و پیشنهادها برای مطالعات آتی ارایه شده است.

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

۱-۸- تفاوت مطالعه ی حاضر با مطالعات پیشین

با توجه به مطالعاتی که در داخل انجام شده است، تأکید بیشتری بر چگونگی اثر سرمایه ی اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی شده است و مطالعات کمتری در زمینه ی متغیرهایی که بتوانند میزان انباشت سرمایه ی اجتماعی را افزایش دهند صورت گرفته است. نتایج مطالعات پیشین، حکایت از این

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

دارند که سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی اثر مثبت داشته است و در ایران مطالعه ای که جهت عکس (تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی

اجتماعی) را بررسی کرده باشد، انجام نشده است. تفاوتی که در این مطالعه در مقایسه با مطالعات دیگر مشاهده می شود این است که این مطالعه به بررسی رابطه ی علیت بین سه متغیر سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی پرداخته است و بر

خلاف سایر مطالعات موجود از شاخص های مختلفی برای سرمایه ی اجتماعی استفاده شده است.

۱-۹- محدودیت های تحقیق

دوره ی مورد نظر به علت محدودیت منابع، ناهماهنگی بین داده های آماری، عدم اتفاق نظر در شاخص های اندازه گیری متغیرها و کیفی بودن متغیرهای مورد مطالعه، سال های ۱۳۸۵-۱۳۵۰می باشد.

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

فصل دوم
سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

 

پیشینه ی تحقیق

۲-۱- مقدمه

در این فصل، مطالعات به چهار بخش تقسیم می شوند که در قسمت اول، مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی، قسمت دوم مربوط به تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی، قسمت سوم مربوط به تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد و

توسعه ی اقتصادی و قسمت چهارم، مربوط به تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی می باشد. با توجه به اینکه در این پایان نامه، تأکید بر ارتباط بین سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی و تأثیر هم زمان هر دو متغیر بر رشد اقتصادی است؛ در این مطالعه، به قسمت چهارم (تأثیر

سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی) به اختصار پرداخته ایم.
به دلیل فراوانی و متنوع بودن مطالعات در زمینه ی سرمایه ی اجتماعی، جهت جلوگیری از حجیم شدن مطالب، ناگزیر شده ایم که به اختصار به شرح آنها بپردازیم.

در ابتدای هر قسمت، جدولی از مطالعات مربوط به موضوع آن قسمت آورده شده است. بنابراین با نگاهی کوتاه به این جداول، می توان استنباط کلی از نتایج بدست آمده داشت.

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

۲-۲- تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی

در این بخش به معرفی مطالعاتی که در زمینه ی تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی انجام شده است می پردازیم. این…………………………..

 

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

فصل پنجم

 

 

خلاصه و نتیجه گیری

۵-۱- خلاصه

در گذشته به عوامل مادی و اقتصادی به عنوان عوامل تأثیر گذار بر رشد اقتصادی، توجه زیادی شده است اما در دهه های اخیر، اقتصاددانان دریافته اند که عوامل غیر مادی مانند ارزش ها، فرهنگ، صداقت، اعتماد، همکاری و غیره علاوه بر عوامل مادی بر رشد و رفاه اقتصادی یک جامعه تأثیر گذار هستند. سرمایه ی اجتماعی عنوانی است که تمامی تعاریف اشاره شده در بالا را می تواند شامل شود.

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

نظریه هایی وجود دارند که بیان می کنند سرمایه ی اجتماعی علاوه بر اینکه بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد، بر سرمایه ی انسانی نیز تأثیر گذار است و بالعکس برخی از صاحب نظران معتقد هستند که این سرمایه ی انسانی است که بر سرمایه ی اجتماعی مؤثر می باشد. بنابراین هدف تحقیق در این پایان نامه این می باشد که رابطه ی علیت میان رشد

اقتصادی، سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی را بررسی کند و سؤالات مورد نظر این است که آیا سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی می باشند یا این رابطه بصورت عکس برقرار می باشد و آیا سرمایه ی انسانی علت سرمایه ی اجتماعی می باشد یا سرمایه ی اجتماعی علت سرمایه ی انسانی می باشد یا اینکه رابطه ی علیت دو طرفه ای دارند؟

متغیرهای مورد مطالعه عبارتند از: ۱- رشد اقتصادی (که از داده های تولید ناخالص داخلی با در نظر گرفتن نفت و بدون در نظر گرفتن نفت بر اساس قیمت سال پایه ۱۳۷۶ استخراج شده است) ۲- سرمایه ی انسانی (که از شاخص میانگین سالهای تحصیلی افراد شاغل استفاده شده است) و ۳- سرمایه ی اجتماعی (که از هشت متغیر به عنوان شاخصی از سرمایه ی

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

اجتماعی، استفاده شده است این متغیرها عبارتند از: ۱- نسبت طلاق به ازدواج ۲- سرانه ی پزشک ( نسبت پزشک به جمعیت) ۳- ضریب جینی ۴- سرانه ی مطبوعات ۵- سرانه ی کارکنان بخش آموزش (اداری و آموزشی) ۶- توزیع درآمد ( نسبت سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد از کل درآمد کشور به سهم ۱۰ درصد فقیترین افراد از کل درآمد کشور)۷ – نرخ باسوادی ۸- سرانه ی سینما (نسبت تعداد سینما به جمعیت)).

دوره ی مورد مطالعه، سال های ۱۳۸۵-۱۳۵۰ برای کشور ایران می باشد و روش تحقیق در این پایان نامه این بوده است که بعد از بررسی مانایی و نامانایی و اجرای آزمون شکست ساختاری، آزمون علیت گرنجر و آزمون علیت بر اساس روش تودا-یوماموتو(۱۹۹۵) اجرا شده است.

در فصل دوم به بیان مطالعات پیشین پرداخته شده است که این فصل در چهار بخش تنظیم شده است. مطالعات پیشین در زمینه ی: ۱- تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی، ۲- تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی،۳- تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی، ۴- تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی که این بخش ها شامل

مطالعات خارجی و داخلی می باشد. بیشتر این مطالعات مؤید این مطلب است که سرمایه ی اجتماعی و سرمایه ی انسانی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اند و همچنین سرمایه ی اجتماعی تأثیر مثبتی بر سرمایه ی انسانی دارد و این رابطه نیز بصورت عکس برقرار می باشد اما مطالعه ی منسجمی در زمینه ی بررسی تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

اجتماعی در داخل کشور انجام نشده است. علاوه بر این، در آخر این فصل به این موضوع نیز اشاره شده است که رشد و توسعه ی اقتصادی می تواند بر بافت های اجتماعی، نقش های اجتماعی و رفتارهای اجتماعی اثر گذار باشد.

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

در فصل سوم، مبانی نظری تحقیق، ساختار الگو و روش اقتصاد سنجی استفاده شده ارایه شده است. در ابتدای این فصل به تعاریف و شاخص های اندازه گیری سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی از دیدگاه دانشمندان مختلف پرداخته شده است و در ادامه در مورد چگونگی تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی بحث شده است. در باب این

موضوع، کلمن اولین فردی است که به طور آشکارا به تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی اشاره کرده و ادعا کرده است که سرمایه ی مالی

و انسانی والدین در کنار سرمایه ی اجتماعی آنها (کیفیت روابط والدین با فرزندان) می توانند کاراتر عمل کنند. همچنین در این زمینه الگویی از چو (۲۰۰۶) ارایه شده است که در آن نشان داده شد سرمایه ی اجتماعی از طریق تأثیر بر سرمایه ی انسانی اثر غیر مستقیم بر تولید کالاهای نهایی دارد.

در زمینه ی تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی، دیدگاه عکسی وجود دارد که بیان می کند آموزش و سرمایه ی انسانی از طریق ایجاد

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

قوانین و هنجارهای اجتماعی، سرمایه ی اجتماعی را به وجود می آورند و آثار خارجی سرمایه ی انسانی را سرمایه ی اجتماعی خوانده اند. در ادامه الگویی از دیندا (۲۰۰۷) ارایه شده که در این الگو سعی شده است آثار خارجی مثبت سرمایه ی انسانی را به عنوان سرمایه ی اجتماعی درونی کند.

در رابطه با موضوع تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی می دانیم که با افزایش سرمایه ی انسانی که همان مهارت، دانش و شایستگی نیروی کار می باشد می توان کارایی نیروی کار را افزایش و هزینه ها را کاهش داد و باعث افزایش ظرفیت تولیدی نیروی کار شویم.

سرمایه ی اجتماعی که شامل اعتماد، صداقت، همکاری، مشارکت اجتماعی و غیره می باشد با کم کردن هزینه های مبادله، جستجو، دیده بانی (مانیتورینگ)، کسب اطلاعات و انعقاد قراردادها باعث تسهیل روابط و مبادلات اقتصادی می گردد و از این طریق بر رشد اقتصادی تأثیر مثبتی دارد. سرمایه ی اجتماعی نیز بر توسعه ی مالی و نوآوری اثر مثبتی

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایراندارد.

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

در فصل چهارم به تحلیل نتایج تجربی پرداخته شد. در ابتدا مانایی متغیرهای مورد نظر با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF) و فیلیپس پرون (PP) بررسی شد اما قبل از اجرای این آزمون ها، آزمون شکست ساختاری زیوت-اندریوز(۱۹۹۲) جهت بررسی وجود یا نبود شکست ساختاری در سری های زمانی مورد نظر، انجام شد. این آزمون در اصل، تعمیم یافته

ی آزمون پرون می باشد با این تفاوت که در این آزمون، زمان شکست ساختاری به صورت درون زا تعیین می شود. با انجام این آزمون این نتیجه حاصل شد که متغیرهای ما ترکیبی از متغیرهای مانا و نا مانا می باشند که بالاترین درجه جمعی آنها یک است. در ادامه، وقفه ی بهینه بر اساس معیارهای اطلاعاتی جهت تخمین الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) تعیین

شد و بعد از آن الگو را به روش رگرسیون به ظاهر نا مرتبط (SUR) تخمین زده و سپس آزمون فرضیه ی والد تعمیم یافته (MWALD) اجرا شد.

سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی اقتصاد ایران

۵-۲- نتیجه گیری

بنا به دلایل اشاره شده در قبل، نتایج آزمون علیت روش تودا-یوماموتو(۱۹۹۵) پذیرفته شد و نتیجه گرفته شد.
به طور خلاصه این گونه می توان نتیجه گیری کرد:
۱- در اکثر موارد سرمایه ی انسانی علت تشکیل سرمایه ی %A