فروشگاه

توضیحات

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع جدید

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

پس از دیدن متن و فهرست پایان نامه

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

میتوانید نسبتبه خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های

پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه علوم تربیتی  استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

 

این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مقطع ابتدایی توسط معلمان  می‌پردازد. هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل تأثیرگذار بر عدم بکارگیری

تکنولوژی آموزشی می‌باشد. در این پژوهش از یک جامعه آماری ۱۰۰۲ نفری معلمان مقطع

ابتدایی شهرستان آمل از طریق جدول کرجسی و مورگان تعداد ۲۷۸ نفر نمونه از طریق

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

نمونه‌گیری تصادفی در دسترس انتخاب شده‌اند. برای گردآوری اطلاعات از یک پرسشنامه

محقق ساخته‌ی ۲۶ سوالی استفاده شده است. برای سنجش روایی پرسشنامه از نظرات

اساتید و کارشناسان و متخصصان علوم تربیتی و روان‌شناسی استفاده شده است. و روایی

آن نیز مورد تأئید استاد راهنما و مشاور قرار گرفته است. همچنین برای سنجش پایایی

پرسشنامه در یک جامعه آماری بر روی یک گروه ۳۰ نفری به صورت TEST PRE- (پیش آزمون) اجرا و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ ۷۸/۰ سنجیده شده است.

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که از بین عوامل مختلف تأثیرگذار

بر عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی با توجه به آمار استنباطی آزمون T-Test نتایج نشان

می دهد که t مشاهده شده در هر سه فرضیه پژوهشی از t جدول با در جه آزادی ۲۷۷ و

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

سطح معناداری ۵% بزرگتر بوده در نتیجه هر سه فر ضیه پژوهش تایید شده و فر ضیه صفر

رد می شود این بدان معنااست که تفاوت میانگین امکانات و تجهیزات و مهارت و نگرش و

دیدگاه معلمین از میانگین فرضی معنادار است بنابراین امکانات و تجهیزات و مهارت نگرش و

دیدگاه معلمین در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی موثر است.

 

۱۴۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد+پرسشنامه وجامعه آماری

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان
عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : چارچوب نظری تحقیق

مقدمه ۱
بیان مسئله ۳

اهمیت و ضرورت تحقیق ۴

اهداف کلی تحقیق ۵

اهداف ویژه یا جزئی تحقیق ۵
فرضیه‌های تحقیق ۵

متغیرهای مورد مطالعه ۵

تعاریف نظری ۵

تعاریف عملیاتی ۷

فصل دوم : ادبیات و پیشینه‌ی تحقیق
مقدمه ۹

اهمیت و ضرورت تکنولوژی آموزشی ۱۰

ماهیت تکنولوژی آموزشی و تکنولوژی حرفه‌آموزی ۱۱

تأثیر روانشناسی شناختی بر موضوعات محتوایی تکنولوژی آموزشی ۱۱

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

فواید و هدف از کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش و پرورش ۱۲

کاربرد تکنولوژی در تعلیم و تربیت و آموزش ۱۳

تعاریف تکنولوژی آموزشی ۱۶

تاریخچه و مفهوم تکنولوژی آموزشی ۱۸

مراحل تکوین تکنولوژی آموزشی ۱۸

تعریف آموزش از دیدگاه‌های مختلف ۲۰

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

تعریف رسانه و وسایل آموزشی ۲۵

تفاوت رسانه آموزشی با وسایل کمک آموزشی ۲۷

نقش مواد و وسایل کمک آموزشی در تدریس و یادگیری ۲۷

انتخاب رسانه‌های آموزشی ۳۰

اصول انتخاب رسانه یا وسایل کمک آموزشی در امر آموزش ۳۷

رایانه زمینه‌ساز انقلاب یادگیری ۳۹

ارتباط چیست؟ ۴۰

تاریخچه پیدایش و تحول تکنولوژی آموزشی ۴۱

رسالت عمده تکنولوژی آموزشی ۴۲

تعریف یادگیری ۴۳

ویژگی‌های مهم تعریف یادگیری ۴۳

تعریف آموزش ۴۵

مقایسه‌ی آموزش با یادگیری ۴۵

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

مرکز مواد و منابع آموزشی ۴۶

نظریه‌های یادگیری ۴۸

تفاوت یادگیری و عملکرد ۴۹

عوامل مؤثر در یادگیری ۴۹

نظریه‌های یادگیری ۵۰

شیوه انتخاب منابع ۵۲

عوامل مؤثر بر تأثیر سازنده تکنولوژی آموزش و موانع موجود در امر آموزش و یادگیری ۵۴

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

برداشت‌هایی از تکنولوژی آموزشی – رویکردهای تکنولوژی آموزشی ۵۶

در ماهیت یادگیری ۵۹

در ماهیت یادگیرنده ۶۱

تحقیقات انجام شده در ایران ۶۲

تحقیقات انجام شده خارجی ۶۵

فصل سوم : روش‌شناسی تحقیق

مقدمه ۶۸

نوع پژوهش ۶۸

جامعه آماری ۶۸

حجم نمونه و روش نمونه‌گیری ۶۹

روش گردآوری داده‌ها ۶۹

ابزار اندازه‌گیری و نحوه ساخت و اجرا ۶۹

تعیین روایی و پایایی ابزارهای اندازه‌گیری ۷۰

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۱

فرض‌های آماری ۷۱

قلمرو تحقیق ۷۱

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش

مقدمه ۷۲

بررسی فرضیه اول ۷۳

بررسی فرضیه دوم ۷۴

بررسی فرضیه سوم ۷۵

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

بخش دوم : تجزیه و تحلیل داده‌‌ها ۷۶

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات

جمع‌بندی ۸۱

خلاصه سه فصل اول ۸۲

خلاصه فصل چهارم ۸۳

هم‌سانی و عدم هم‌سانی تحقیق دیگران و تفسیر محقق ۸۴

نتیجه‌گریی از یافته‌های پژوهش ۸۵

پیشنهادهای مبتنی بر یافته‌های پژوهش ۸۸

منابع: ۹۱

ضمائم ۹۴

 

 

 

فهرست جداول
عنوان صفحه
۱- جدول شماره ۱-۲ هدف هایی که استفاده از انواع رسانه های دیداری و شنیداری کمکی

برای تحقق آنها احتمالاً مناسب است.

۲- جدول شماره ۲-۲ شرایطی که در آن استفاده از انواع مختلف رسانه های دیداری و

شنیداری احتمالاً مناسبت دارد .

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

۳- جدول شماره ۱-۴ اطلاعات مربوط به جنسیت

۴- جدول شماره ۲-۴ اطلاعات مربوط به مدرک تحصیلی

۵- جدول شماره ۳-۴ اطلاعات مربوط به سابقه خدمت

۶- جدول شماره ۴-۴ توزیع پاسخگویان بر حسب سوالات امکانات و وسایل آموزشی در

استفاده از تکنولوژی

۷- جدول شماره ۵-۴ توزیع پاسخگویان بر حسب سوالات میزان مهارت و تسلط معلمین

ابتدایی

۸- جدول شماره ۶-۴ توزیع پاسخگویان بر حسب سوالات دیدگاه و نگرش معلمین ابتدایی

نسبت به بکارگیری تکنولوژی

۹- جدول شماره ۷-۴ بررسی سوالات ویژه

۱۰- جدول شماره ۸-۴ نتایج تحلیل آماری سوال شماره ۱

۱۱- جدول شماره ۹-۴ نتایج تحلیل آماری سوال شماره ۲

۱۲- جدول شماره ۱۰-۴ نتایج تحلیل آماری سوال شماره۳

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

 

 

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار ۱-۲ نمودار ادگاردیل (احدیان ، ۱۳۸۱ ، ۸۸ )

نمودار ۲-۲ کارایی نسبی وسائل آموزشی

نمودار ۳-۲ مفهوم ارتباط دو طرفه

نمودار ۱-۴ نمودار ستونی پاسخ دهندگان به پرسشنامه برحسب جنسیت

نمودار ۲-۴ نمودار ستونی پاسخ دهندگان به پرسشنامه برحسب مدرک تحصیلی

نمودار ۳-۴ نمودار ستونی پاسخ دهندگان به پرسشنامه برحسب سابقه خدمت

 

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل ۱-۲ روابط بین جنبه های مختلف تکنولوژی آموزشی

شکل ۲-۲ رابطه علوم محض با علوم کاربردی

 

 

 

مقدمه

آموزش و پرورش در بین تمامی جوامع به علت تسریع در امر توسعه و ابزاری برای ایجاد و

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

حفظ وحدت ملی و ارتقاء سطح زندگی همواره یکی از مهمترین ارکان توسعه بشمار آمده و

در سده اخیر شاهد گسترش کمی و کیفی بی‌سابقه‌ای آن در جوامع توسعه یافته و یا در

حال توسعه بوده‌ایم.

مطالعات انجام شده در رابطه با آینده نظام آموزش و پرورش ایران هشداردهنده و بسیار

نگران‌کننده است. اما برای مقابله با مشکلات حال و آینده این بخش از نظام جمهوری

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

اسلامی اقدامات مؤثر در جهت رفع و کاهش معضلات و تنگناهای موجود را می‌طلبد. تا در

جهت بهبود جمعیت، بهبود نظام منابع انسانی، مدیریت بهتر آن منابع، تدارک و به قول تئودور

شولتز با ایجاد عامل کیفیت می‌توان منابع انسانی جامعه را سرمایه‌دار کرد.

این تحقیق در غالب پایان‌نامه تلاش می‌کند در شهرستان آمل علاوه بر اهمیت استفاده از

وسایل آموزشی موانع موجود در عدم استفاده از تکنولوژی را شناسایی نموده و راه حل‌های

مناسب را جهت برطرف کردن یا کاهش آن ارائه دهد.

مشاهدات مکرر بیانگر این واقعیت است که استفاده مستمر و مطلوب از مواد و وسایل کمک

آموزشی صورت نمی‌گیرد منظور از وسایل کمک آموزشی کلیه مواد ابزار و تجهیزاتی است

که بتواند بنحوی کیفیت تدریس و یادگیری را افزایش دهد. تجربیات نشان می‌دهد حجم

عظیم دانش و اطلاعات و بهبود امر آموزش یادگیری نظامهایی که استفاده مفید از تکنولوژی

آموزشی و وسایل کمک آموزشی را داشته‌اند موفق‌تر بودند و توانسته‌اند بسیاری از

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

مشکلات تحصیلی آموزشی را حل نموده شاهد پیشرفت‌هایی در جهت رشد و توسعه بر

دارند، «استفاده از وسایل آموزشی مستلزم تلاش زیادی است و بسیاری از معلمان حاضر

نیستند به خودشان زحمت دهند تا در کارشان آزمودتر شوند و بسیاری دیگر از درک این

مسئله عاجزند که روش‌هایی که استفاده می‌کنند کارائی واقعی را ندارند.» اما با کمی

تلاش بیشتر و تغییر روش ممکن است سطح کارایی و بهره‌دهی تدریس‌شان افزایش یابد.

 

این تحقیق درصدد آن است که ایجاد علاقه آموزگاران ابتدایی را تا آنجا که ممکن است زیاد

نماید. به برخی از سؤالات در زمینه عدم بکارگیری وسایل کمک آموزشی پاسخ دهد. و

همچنین راههای فرآیند آموزش و یادگیری همواره تابع مکانیزم و ابزار و متدولوژی آن می‌باشد

 

که عنصر رسانه‌های آموزشی و کمک آموزشی در جهت پایدار ساختن نظام یادگیری و

آموزش نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارند و با این باور و یقین نظری تجربی ضرورت استفاده از

وسایل کمک آموزشی قدمتی طولانی در جوامع بشری داشته و دارد این امر خصوصاً در

جوامع صنعتی بیشتر از سایر جوامع مورد توجه قرار گرفته است.

امروزه بیشتر جوامع برای جبران عقب‌افتادگی‌ها، نظام آموزشی خود را مورد بررسی همه

 

جانبه قرار می‌دهند و سعی می‌نمایند همگام با دیگر نهادهای اجتماعی جامعه از وسایل،

مواد، تکنولوژی‌های جدید و نوآوری‌های آموزشی به منظور افزایش بازدهی، کنترل

سرمایه‌های انسانی و پاسخ‌گویی به نیازهای جوامع انسانی استفاده کنند.

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

اغلب این جوامع سعی می‌کنند از نتایج تحقیقات و تجارب علمی و فنی سایر کشورها بهره

گیرند. یکی از این تجارب ارزنده که می‌تواند در مراکز و نهادهای آموزشی مثمرثمر واقع شود،

استفاده از جنبه‌های مختلف تکنولوژی و اهمیت شناخت دقیق و کاربرد وسایل کمک

آموزشی بیش از پیش آشکار می‌گردد. پیشرفت فرد و جامعه در هر زمینه‌ای بستگی زیادی

به کاربرد وسایل و ابزارهای کمک آموزشی دارد. (مجدفر، ۱۳۷۱، ۱۲)

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

بر اساس یافته‌های روانشناسی یادگیری، دانش‌آموزان از طریق دیدن و بکارگیری وسایل

مختلف مطالب درسی را بهتر و راحت‌تر می‌آموزند وسایل کمک آموزشی به سبب فعال کردن

حواس مختلف دانش‌آموزان، امر آموزش را واقعی‌تر، عملی‌تر و دلپذیرتر می‌سازد.

امروزه با توجه به تنگناهای موجود در امر تأمین نیروی انسانی موردنیاز آموزش و پرورش

استفاده از وسایل کمک آموزشی جدید به عنوان یک روش، دستیابی به آرمان تأمین

فرصت‌های برابر آموزشی مورد توجه قرار گرفته است.

دلایل استفاده از وسایل کمک آموزشی یا تکنولوژی‌های آموزشی را تحت عناوین زیر

می‌دانند.

۱- معضلات و مشکلات آموزشی

۲- نقش حواس در یادگیری

۳- نقش مواد و وسایل در تدریس و یادگیری

نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که کشورهایی که از تکنولوژی جدید آموزشی به طور معقول و

مطلوب بهره گرفته‌اند بسیاری از مشکلات آموزشی خود را از بین برده یا کاهش داده‌اند.

(عباسی، ۱۳۷۱، ۷۹)

با توجه به مطالب فوق‌الذکر توجه به بررسی چگونگی استفاده و کاربرد وسایل آموزشی و

کمک آموزشی و شناسایی موانع استفاده از این ابزار در نظام آموزشی ایران از ابتدایی‌ترین

اقداماتی است که باید توسط برنامه‌ریزان آموزشی کشور صورت پذیرد.

فصل اول

کلیات تحقیق

 

بیان مسئله:

مدارس به عنوان پرجمعیت‌ترین مراکز آموزشی به حساب می‌آیند و کادر آموزشی و اداری

مدارس باید در کنار امکانات مادی و وسایل و تجهیزات در تعامل با یکدیگر زمینه حصول به

اهداف کلی و جزئی تعلیم و تربیت را فراهم سازند.

وظیفه آماده نمودن افرادی «دانا و توانا» برای مقابله با مسائل زندگی و جامعه و نیز مسائل

جهانی که سریعاً در حال تحول و دگرگونی است از اهداف اصلی و مهم تعلیم و تربیت است.

اگر سطح پایین اطلاعات و آگاهی معلمان و عدم بکارگیری و استفاده صحیح از تکنولوژی

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

آموزشی و وسایل کمک آموزشی را به عنوان یکی از مهمترین عامل افت تحصیلی به حساب

آوریم اهمیت کاربرد وسایل کمک آموزشی بخاطر اینکه آموزش را برای هر دانش‌آموز انفرادی

کرده و سبب توجه به تفاوت‌های فردی در آموزش می‌شود بهتر درک خواهیم کرد با توجه به

اینکه در سال‌های اخیر تکنولوژی و وسایل و ابزارهای کمک آموزشی توجه عده‌ای از

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان آموزش و پرورش را بخود جلب کرد، دلیل علاقه آنان در استفاده

از وسایل کمک آموزشی را به شرح ذیل مورد توجه قرار می‌دهیم:

۱- افزایش سریع جمعیت و تقاضای روزافزون برای آموزش بهتر.

۲- توجه به آموزش انفرادی و پرثمر نمودن برنامه‌های درسی.

۳- تقویت و کارآمد کردن روش‌های تدریس و یادگیری.

۴- نقش حواس در یادگیری.

۵- انفجار دانش.

۶- جلب توجه فراگیران در امر آموزش.

۷- سریعتر و مؤثرتر و پایدار کردن یادگیری.

۸- تجارب واقعی و عینی و حقیقی را در اختیار فراگیران قرار می‌دهد و …

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

بنابر آنچه که بیان شد، ضرورت استفاده از مواد و وسایل کمک آموزشی در امر تدریس

غیرقابل اجتناب و انکارناپذیر است.

تدریس با روش‌های سنتی و غیرفعال که درک آن به تفکر «انتزاعی» بستگی و نیاز دارد به

سختی صورت می‌گیرد و موجب خستگی، کسالت و عدم توجه به تعمیق یادگیری و کیفیت

آن و در نتیجه افت در آموزش و پیامدهای مربوط به آنان گردد ضروری‌تر و با اهمیت‌تر به نظر

می‌رسد. (نظری، ۱۳۷۳، ۱۳)

با وجود نقش مهمی که تکنولوژی آموزشی در شیوه‌های تدریس و انتقال اطلاعات بازی

می‌کند بعضی از معلمان یا به مفهوم آن آشنایی و شناخت نیافته‌اند و یا به دلیل توجه به یک

بعد از مفهوم آن صرفاً کاربرد وسایل و ابزار آموزشی و نیز احساس ضعف در آمادگی قبلی

موردنیاز، از قبول مسئولیت‌ در این باره شانه خالی می‌کنند و گاهی نگران هستند که میدان

تکنولوژی آموزشی به جای کمک و گسترش حرفه معلمی، جایگزین آنان گردد.

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

بنابراین پرسش اساسی تحقیق حاضر این است که :

«چه عوامل و دلایلی باعث می‌شوند، معلمان در امر تدریس از تکنولوژی آموزشی استفاده

نکنند؟» امید است این تحقیق گامی در جهت تحقق اهداف عالی تعلیم و تربیت باشد.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

تمایل آموزش همواره در این جهت بوده که بیش‌تر بر تدبیر متکی باشد تا بر طراحی و به

همین دلیل در روند تدریس تا به حال بر روی حرفه‌گرایی و هنر تأکید می‌شد. اما اینک با تغییر

زمان، در پیش گرفتن روشی نظام‌یافته‌تر ضروری است. درحقیقت ما در یک عصر بی‌ثباتی

بسر می‌بریم که در آن مهارت‌های مبتنی بر فنون کسب دانش و اطلاعات تدریجاً جانشین

مهارت‌های مبتنی بر کارهای صرفاً مکانیکی می‌شود. (دراکر ۱۹۶۹). به منظور ایفای چنین

نقشی، آموزش نیاز به چهارچوب مفهومی تازه دارد تا بتواند در این قالب دست به

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تغییر و نوآوری بزند. علاوه بر مسأله آماده‌سازی بر تغییر نگرانی

فزاینده‌ای نیز در مورد اثربخشی و کارایی روند یادگیری احساس می‌شود. امروز آموزش و

پرورش و حرفه‌آموزی مصرف‌کننده بزرگترین‌بخش هزینه ملی است و اکنون بسیاری از

اقتصاددانان و سیاستمداران تردید دارند که جامعه بیش از این بتواند مخارج سنگین و

بهره‌وری نازل در امر تدریس را تحمل کند. در گذشته توجه بیش‌تر به تدریس بود تا به

یادگیری و به وسایل آموزشی بود تا به هدف‌های آن. با این وجود دهه گذشته شاهد

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

تغییرات عمیقی بوده است در این دهه روز به روز توجه و تأکید بر دستیابی به آرمان‌ها و

هدف‌های آموزشی بیش‌تر شده است. در این راستا و در جهت بهبود کیفیت کلی تجارب

یادگیری، اینک از هدف‌های تدریس بطور کارآمدتری استفاده می‌شود.

در طول سالیان اخیر، نوعی تکنولوژی واقعی آموزش بوجود آمده است.

این تکنولوژی، مسیر مناسبی را برای برنامه‌ریزی و سازماندهی منابع آموزشی آنچنان که

بتواند به هدف‌های آموزشی با سطوح رفتاری معین تحقق ببخشد مشخص می‌سازد.

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

تمایل محقق برای انتخاب این موضوع بیش‌تر برای این بوده که محقق یکی از معلمان مقطع

ابتدایی شهرستان آمل بوده و علاقه زیادی داشته تا بداند چه چیزهایی موجب می‌شود که

معلمان ابتدایی با وجود تأثیر زیاد بکارگیری تجهیزات در امر یادگیری کم‌تر در موقع تدریس از

این وسایل استفاده می‌کنند.

اهمیت این پژوهش در این است که از نتایج آن مدیران، مسئولین و معلمان می‌توانند

استفاده کنند و مورد استفاده محققان و پژوهشگران بعدی نیز قرار گیرد.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد :

۱-اهمیت نظری تحقیق

-گسترش تحقیق و معرفت نسبت به موضوع پژوهش حاضر

۲-ضرورت و اهمیت کاربردی تحقیق

-استفاده از نتایج تحقیق برای تدوین ضوابط و ارائه راهکارهای لازم به منظور بکارگیری

تکنولوژی آموزشی توسط معلمان دلسوز جهت بهبود هر چه بیشتر کیفیت آموزشی در امر

تدریس می‌تواند گام مثبتی در جهت تحقق اهداف آموزشی و پرورشی فراهم گردد.

 

اهداف کلی تحقیق:

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی شهرستان آمل از دیدگاه

معلمان در سال ۸۹-۸۸ می‌باشد.

اهداف ویژه یا جزئی تحقیق:

اهداف ویژه این تحقیق عبارتند از:

۱- تعیین امکانات و وسایل آموزشی بازدارنده در بکارگیری تکنولوژی آموزشی

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

۲- تعیین مهارت و تسلط معلمین ابتدایی در زمینه بکارگیری تکنولوژی آموزشی

۳- تعیین دیدگاه و نگرش معلمین در زمینه بکارگیری تکنولوژی آموزشی

 

سوال‌های ویژه تحقیق:

۱- آیا امکانات و وسایل آموزشی در استفاده از تکنولوژی مؤثر است؟

۲- آیا میزان مهارت و تسلط معلمین ابتدایی بر عدم به کارگیری تکنولوژی آموزشی تأثیر دارد؟

۳- آیا دیدگاه و نگرش معلمین مقطع ابتدایی نسبت به بکارگیری تکنولوژی تأثیر دارد؟

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

تعاریف نظری:

واژه‌ها و اصطلاحاتی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارتند از:

تکنولوژی:

واژه تکنولوژی از کلمه لاتین یعنی فن می‌آید که جمع آن تکنو می‌شود یعنی فنون. پسوند

لوژی به معنای علم مطالعه و شناسی. بنابراین معنای لغوی تکنولوژی یعنی فنون‌شناسی

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

می‌باشد که در اصطلاح متداول امروز در کشور ما فن‌آوری آورده شده است.(پروند، ۱۳۷۵)

جیمز براون تکنولوژی آموزشی را چنین تعریف کرده است: تکنولوژی آموزشی فراتر از کاربرد

ابزار و وسایل است. بدین‌ترتیب که تکنولوژی آموزشی بیشتر از مجموعه قسمت‌های مختلف

تشکیل‌دهنده‌ی آن است. آن عبارتست از روش منظم طراحی و اجرا و ارزشیابی کل فرایند

تدریس و یادگیری با استفاده از هدف‌های بخصوص و بهره‌گیری از یافته‌های پژوش در

روانشناسی و ارتباط انسانی و بکارگیری ترکیبی از منابع انسانی و غیرانسانی به منظور

ایجاد یادگیری مؤثرتر، عمیق‌تر و پایدارتر.

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

یادگیری

از واژه یادگیری تعاریف متعدد و متنوعی وجود دارد که اهم آنها عبارتند از:
۱- «یادگیری عبارت است از تغییرات نسبتاً ثابت در رفتار که بر اثر تجربه حاصل شده است.»

(عظیمی، ص۱۳)

۲- «یادگیری عبارت است از ایجاد پاسخ‌های معین در مقابل محرک‌های مشخص» (پروند،

۱۳۷۹)

۳- «یادگیری عبارت است از ادراک و بصیرت حاصله از درگیری‌ها و تعامل‌های عینی و ذهنی

یادگیرنده با مطالب یاد گرفتنی.» (پروند، ۱۳۷۹)

 

آموزش

آموزش به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که با هدف آسان ساختن یادگیری از سوی آموزگار یا

معلم طرح‌ریزی می‌شود و بین آموزگار و یک یا چند یادگیرنده به صورت کنش متقابل جریان

می‌یابد. (سیف، ص ۳۰)

 

 

تدریس:

فرایند تدریس، مجموعه اعمالی است سنجیده، منطقی و پیوسته که به منظور ارائه درس از طرف معلم صورت می‌گیرد. (صفوی، ۱۳۷۵ ص ۳۱۶)

نرم‌افزارهای آموزشی

مجموعه فیلم‌ها، دیسکت‌ها، تلق‌های شفاف، فیلم‌های استریپ، پوسترها، چارت‌ها،

کاست‌های ویدئویی و صوتی که جهت آموزش مورد استفاده قرار می‌گیرند. (احدیان، ۱۳۷۶ ،

ص ۶۹)

 

رسانه آموزشی

بطور کلی رسانه به کلیه امکاناتی اطلاق می‌شود که می‌توانند شرایطی را در کلاس بوجود

آورند که تحت آن شرایط، شاگردان قادرند اطلاعات، رفتار و مهارت‌های جدیدی را با درک کامل

بدست آورند. (ذوخن، لطفی‌پور، ۱۳۷۱)

 

طراحی آموزشی

پیش‌بینی روش‌ها و انتخاب و ترتیب مواد آموزشی در شرایط خاص به منظور رسیدن به نتایج

یادگیری به نحو مؤثر(فر دانش، ۱۳۷۲، ص۱۰۴)

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

تعریف عملیاتی :

امکانات:

تعداد ویدئو پروژکتور و امکانات رایانه‌ای و شنیداری موجود در مدارس شهرستان آمل.

مهارت:

حداقل میزان آشنایی و تسلط معلمین ابتدایی بر سخت‌افزارهای آموزشی و بکارگیری آنها

در کلاس درس.

 

تعریف نگرش

فرم اطلاعاتی که برای اندازه‌گیری نگرشی یا باورداشت فرد بکار می‌رود عقیده منبع یا

مقیاس نگرش نامیده می‌شود و برای مقطع آن از روش لیکرت استفاده می‌گردد.

 

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

 

مقدمه:

از لحاظ تاریخی، تکنولوژی آموزشی با خاتمه یافتن جنگ جهانی دوم به دنیا می‌آید و در واقع

محصولی از دنیای مدرنیسم است. هنگامی که جهان آستانه‌ی مدرنیته قرار می‌گیرد،

دنیایی را پیش‌رو می‌بیند که در آن، فناوری زیر بنای تولیدات انبوه برای ارزان‌سازی،

آسان‌سازی و راحت‌سازی همه‌ی کارها و پدیده‌هاست. فناوری از این زمان به بعد و با این

هدف‌ها، به تغییر دادن تمدن انسانی می‌پردازد که از جمله دستاوردهای آن، امکان

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

دسترسی به اطلاعات برای توده‌ی انبوهی از مردم است. فناوری، با سروکار پیدا کردن با

انتقال و تبادل اطلاعات، وارد حیطه‌های آموزشی شد و به این ترتیب، سطح کارکردی نهاد

آموزش و پرورش که آینده‌ساز نسل بعدی است، از سطح جامعه و محیط‌های کاری که در

انتظار نسل پرورش یافته در این نهاد بود، عقب نماند. نهاد آموزش و پرورش نیز توانست

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

همچون سایر ارکان جامعه از فناوری بهره‌مند شود تا با استفاده از تکنولوژی آموزشی در

آموزش و تدریس بتواند نسلی در خود را برای جامعه‌ی تکنولوژیک آماده کند.

اسکینر معتقد بود، اگر یادگیری عبارت است از به وجود آمدن تغییر در رفتار بالفعل و بالقوه،

پس با فناوری، بهتر می‌توان این کار را انجام داد. به عبارت دیگر، از فناوری می‌توان به عنوان

ابزار کار در تغییر دادن رفتار استفاده کرد. با به وجود آمدن زمینه‌های کاربردی تکنولوژی

آموزشی و افکار فلسفی، اجتماعی و اقتصادی آن در دهه‌ی ۱۹۵۰، سعی شد که

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

دستاوردهای موجود فناوری در جامعه (که تا آن زمان در سطح جامعه وجود داشت)، همچون

رادیو، تلویزیون و رسانه‌های جمعی دیگر مانند رسانه‌های چاپی، پست و بعدها امکانات

ارتباط الکترونیکی در فضای آموزشی به طور مؤثر استفاده شود. این امر با داشتن نگرش

تغییردهی رفتار از طریق اطلاع‌رسانی انبوه و آموزش فناورانه با توجه به استعدادهای فردی،

مهندسی آموزشی خاصی را در فضای آموزشی ایجاد می‌کرد.

تکنولوژی آموزشی، نه تنها برای انتقال دانش و اطلاعات، بلکه برای طراحی مدیریت، اجرا و

ارزیابی مطالب موردنظر، از امکانات موجود به نحو مطلوبی بهره‌گیری می‌کردند.

 

 

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

اهمیت و ضرورت تکنولوژی آموزشی

اهمیت پیاده‌سازی تکنولوژی آموزشی در سطح مدارس و آموزشگاه‌های کشور باید تا آنجا

ممکن است در صدر برنامه‌های تعلیم و تربیت قرار بگیرد. مجهز شدن به فن‌آوری نوین در امر

آموزش و پرورش از رسالت‌های مهمی است که بر دوش مسئولین جامعه سنگینی می‌کند.

دست‌یابی به اطلاعات نوین جهانی از طریق شبکه اینترنت کار آسانی خواهد بود اگر ما

بتوانیم به مهارت‌های لازم در استفاده از این تکنولوژی دست یابیم. در غیر این صورت

بایستی با صرف هزینه‌های هنگفت به همان روش‌های تدریس سنتی اکتفا کرده و این روش

سنتی با تمام معایبی که به همراه دارد پاسخ‌گوی عطش سیری‌ناپذیر دانش‌آموزان و جوانان

ما نخواهد شد و بیم آن می‌رود که به جای استفاده مناسب از این تکنولوژی به موارد

انحرافی و استفاده از مضامین غیراخلاقی و……………………………..

 

 

 

د- نارساییهای آموزش در رابطه با برنامه آموزشی

۱٫ در اکثر مدارس افرادی که بتوانند طرز کار وسایل و مواد را به معلمان بیاموزند وجود ندارد.

۲٫ معلمان برای استفاده از این وسایل باید وقت و انرژی بیشتری را صرف کنند و آن وقت

زیادتری در کارشان پیش‌بینی نشده است.

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

۳٫ عدم آشنایی معلمان در حین تحصیلات دانشگاهی با نحوه‌های بکارگیری وسایل کمک

آموزشی.

۴٫ بی‌توجهی به فعالیت‌های آزمایشگاهی و ارزیابی از کار معلم و دانش‌آموز.

۵٫ خصلت محافظه‌کارانه‌ی مؤسسات آموزشی.

الف) ابهام در اهداف آموزشی که باعث عدم استفاده معلمان در کاربرد وسایل کمک

آموزشی می‌شود.

ب) سوءتفاهم یا سوءتعبیر درباره روش‌های اصلاحی

ج) مجزا شدن از سایر معلمان

د) همبستگی معنوی با نظام آموزشی و پرورشی

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

 

رایانه زمینه‌ساز انقلاب یادگیری

مدتی است که دیگر معلمان بسیاری از کشورهای جهان پشت میز کلاس خود سنگر

نمی‌گیرند و دانش خود را همچون چند برگ اطلاعات محص در اختیار فراگیرندگان قرار

نمی‌دهند، جزوه‌گویی همراه با اتلاف وقت مفید آموزش و مرگ خلاقیت، منسوخ شده است.

کتاب‌های درسی احیاء و بازنگری شده و به طور کلی شیوه‌های آموزش متحول شده است،

و با حضور رایانه آمورش و پرورش مسیر پویایی را پیش‌رو خواهد داشت.

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی

عوامل مؤثر در عدم بکارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2612

قیمت : تومان10,000